Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6928

Ik heb niemand beloofd dat het verblijf op de aarde gemakkelijk zou zijn. Ik heb wel beloofd dat Ik niemand alleen zal laten, dat Ik er altijd voor iedereen zal zijn. Ik heb iedereen Mijn liefde en haar wijsheid beloofd om naar te leven en wie dat doet zal tot het ware leven in eeuwige gelukzaligheid komen. Ik heb niemand beloofd dat hij de weg daarnaartoe gemakkelijk zou vinden en gemakkelijk te gaan zou krijgen, Ik heb wel beloofd dat Ik elke stap naast iedereen zal gaan, dat iedereen altijd Mijn raad kan vragen, maar het is in alle vrijheid aan iedereen zelf of hij Mijn raad opvolgt.

Wanneer de dingen moeilijk zijn voor mensen, en dat is voor veel mensen het geval, dan is er geduld en verdraagzaamheid nodig, wat niet bij iedereen in voldoende mate aanwezig is, omdat de onderlinge verstandhoudingen meestal niet volledig op liefde en wijsheid gebaseerd zijn. Dan kan iemand zelf wel naar liefde en wijsheid willen handelen, maar wanneer de ander dat nog niet doet of kan, wordt het moeilijk en kan er gemakkelijk een kloof ontstaan. Dat is nogal eens de situatie, de een wil de ander wel in liefde tegemoetkomen, maar de ander wil niet. Dat heeft tijd nodig. Want wie niet ontvangen wil, kan ook niet gegeven worden. Er zijn handen nodig om iets te kunnen aannemen, maar veel mensen nemen Mijn liefde niet aan.

Hoe onaangenaam de samenleving hier en daar ook is, Ik ben er altijd, voor iedereen, maar Ik neem niet weg wat mensen zelf veroorzaken, want dan zou Ik de weg om te leren wegnemen. En ja, daardoor worden mensen benadeeld, krijgen mensen het hard te verduren, velen brengt het onvoorstelbaar leed. Toch ben Ik er altijd ook en altijd blijft iedereen welkom om Mij om raad te vragen, om kracht en geduld om te verdragen wat hen wordt aangedaan. Maar één ding is helemaal aan de mens, dat is aan hem, dat kan Ik hem niet geven zonder hem zijn persoonlijke vrijheid, zijn besef te bestaan, zijn eigen goddelijke wezenlijkheid, te ontnemen, en dat ene is volkomen nederigheid in alles.

Hemels Brood 6926

Ik vergoed ieder die in onschuld lijdt. Maar veel mensen die onschuldig lijden bedingen zelf welke vergoeding zij willen en daarmee verliezen zij Mijn deel van de vergoeding.

Wanneer zij zelf voor een vergoeding gezorgd hebben, zouden zij een dubbele vergoeding krijgen wanneer Ik hen ook nog Mijn vergoeding zou geven. Iedereen mag in zijn vrijheid een vergoeding voor zijn onschuldig lijden kiezen, maar wanneer hij voor een wereldse vergoeding heeft gekozen en die genomen heeft, vervalt de vergoeding die Ik hem gegeven zou hebben. En zo kiezen mensen voor veel verschillende vergoedingen die niet de Mijne zijn.

Sommige mensen kiezen voor wraak als vergoeding, anderen eisen verontschuldigingen, weer anderen doen de schuldigen hetzelfde aan of geven zelfs meer te lijden, soms wordt er een vergoeding geëist via rechtspraak, waarbij vaak geld geëist wordt, en zo zijn er veel manieren waarop mensen vergoeding vragen of nemen zoals zij dat zelf gerechtvaardigd vinden. Daarmee wordt veelvuldig afgezien van de vergoeding die Ik gegeven zou hebben, hadden zij niet zelf voor een vergoeding gezorgd.

Mijn vergoedingen zijn vooral van waarde voor het ware leven en hebben een eeuwigheidswaarde, terwijl de vergoedingen die door mensen gekozen worden slechts een beperkte aardse waarde hebben voor een beperkte tijd en alleen op de aarde in de materie iets geven, wat in de werkelijkheid van leven geen waarde heeft en vaak het tegenovergestelde van liefde en haar wijsheid is. Toch geven veel mensen de voorkeur aan een eigen gekozen vergoeding voor hun onschuldig lijden, waarbij er ook nog velen zijn die aan hun lijden niet zo onschuldig zijn als zij wel denken.

Maar al degenen die voor hun eigen vergoedingen kiezen, beseffen nauwelijks of niet wat Mijn vergoeding voor hun onschuldig lijden waard is in de eeuwigheid van werkelijk leven. Ik kan jullie allemaal zeggen, ook al besef je die waarde nu niet, op het moment dat je het wel beseft, kun je niet meer terug en zul je spijt hebben van al je eigen keuzen. Daarom, neem ongezien en zonder besef toch Mijn vergoeding aan in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid en je zult een overdadig overlopende maat aan vergoeding krijgen met eeuwigheidswaarde.

Hemels Brood 6924

Je kunt je afvragen, wat gebeurt er met alles wat door misdaad, door zonden, schade gegeven heeft aan mensen, natuur en aan alles wat er aan materie is, wanneer de eeuwige dag, die eeuwig licht, liefde en wijsheid is, aanbreekt?

Ik zeg daarop, de materie zal helemaal oplossen in Mijn eeuwige licht, liefde en haar wijsheid. Maar dat gebeurt langzaam en is verspreid over de enorme ruimte waarin de schepping van de aarde met alles erop en eromheen haar plaats gekregen heeft. Juist om de vrije wil van de mens, de vrijheid van keus van de mens te behouden, is alles zo gemaakt, dat alle mensen bij Mij terugkomen met het behoud van de vrije wil, van de vrije keus.

In de beleving van de mens bestaat de aarde al miljoenen jaren, waarbij sterren en planeten in de ruimte om de aarde, gemeten vanaf de aarde, nog veel en veel langer bestaan, en terwijl een miljoen jaar voor de mens als een eeuwigheid is, is het voor Mij als een dag. Dat is voor de mens niet voor te stellen, maar het gaat in die zin niet om de materie, het gaat om het ware leven, en het ware leven is niet materieel. Materie is het kwaad gebonden, zichtbaar gemaakt als een spiegel voor de mens, waarin hij kan zien wat hij geestelijk van oorsprong werkelijk is.

Niets van de materie blijft bestaan, alles lost op in het licht van Mijn liefde en haar wijsheid. Want zie, Ik ben op geen enkele manier materie, Ik ben Leven, voor het materiële oog van de mens daarom niet te zien. Maar in het hart, in waarheid, in Mijn licht, ben Ik te zien met het geestelijk oog. En hoe meer de mens in zijn hart met het geestelijk oog Mij ziet en Mij leert kennen, des te meer lost alle materie voor diegene op en blijft alleen het geestelijk ware leven over.

Maar alle mensen zijn in Mij, Schepper en God, Eén, zodat alle materie pas opgelost zal zijn wanneer alle mensen uit eigen vrije wil tot eenheid met Mij en elkaar gekomen zijn. Dat is op de eeuwige dag, dan zal Mijn licht eeuwig overal Zijn, ware liefde en haar ware wijsheid.

Hemels Brood 6922

Soms is het goed om jullie te herinneren aan Mijn goedmoedigheid, soms is het goed om jullie te herinneren aan Mijn vergevingsgezindheid, maar er zijn ook momenten waarop het van belang is om jullie te herinneren aan Mijn strengheid. Want sommigen van jullie zijn langzaam maar zeker vervallen in eigenbelang en eigengewin. Voor hun bestwil staat Mijn strengheid dan voorop, om diegenen voor verder verval te behoeden.

Want hoe gemoedelijk en vergevingsgezind Ik ook ben, eigenbelang en eigengewin zijn er in Mijn hemel niet en worden ook onder geen enkel beding toegelaten. Het zou dan ook geen liefde zijn als Ik diegenen daarvoor niet zou waarschuwen, niet zou behoeden, en als dat nodig is, streng zou zijn. Zo ben Ik van tijd tot tijd streng. Maar niet alleen voor jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, ook voor de wereldse mensen is het van tijd tot tijd nodig dat Ik streng ben, want de blindheid van de wereld kent hoogtij dagen van eigenbelang en eigengewin welke gepaard gaan met steeds meer leugens en bedrog.

Dan komt er een moment waarop Ik uit ware liefde niet anders kan dan een streng gericht te doen uitgaan, waardoor gezien moet gaan worden dat de macht over het leven niet bij de mens ligt, maar bij Mij, en beseft wordt dat de gedachte dat de mens alles in zijn hand kan houden een loze is, want het is niet de mens die het leven beheerst. Ik Ben het Leven. Hoe vrij de mens ook is in zijn keuzen, Ik ben het Die Mijn Leven beheerst. En van tijd tot tijd laat Ik de mens zien hoe dat zo is. Ik doe dat niet voor Mijzelf maar uit liefde voor de mens.

Weet dat iedereen bij zo’n werelds gericht betrokken is, ook onschuldige mensen. Zij zijn gevrijwaard van het kwaad, maar hebben wel te maken met alles wat er gebeurt. Maar ieder die onschuldig is zal daarvoor een volle maat terugkrijgen ten aanzien van het ware leven. Wie in zijn hart met Mij verbonden blijft, zal zijn weg weten te vinden, ook wanneer de wereld een gericht treft. Want voor hen ben Ik mild en vol van genade.

Hemels Brood 6920

Wie zich steeds in zijn hart naar Mij toekeert, weet ook steeds wat waar en goed is en kan daarnaar handelen. Juist omdat iemand met goede bedoelingen bij Mij in zijn hart komt, weet hij wat goed is en zonder twijfel zal hij daarnaar handelen. Maar hoe hij dan zou willen handelen, is niet altijd hoe anderen willen handelen. Hoe hij ook uitlegt dat zijn handelwijze de juiste is, er zal niet naar hem geluisterd worden, want er is door die anderen niet naar Mij geluisterd, er is bij hen alleen het eigen denken en eigen willen. Zij zijn evengoed vrij om niet te luisteren.

Wees niet teleurgesteld als mensen niet naar je luisteren, al weet je van Mij in je hart wat het beste is, wat de waarheid is, wat mogelijk is, anderen luisteren vooral naar zichzelf, niet naar jou, niet naar Mij. Het is nederigheid om je daar bij neer te leggen, wanneer je geprobeerd hebt uit te leggen wat goed en waar is, maar geen respons hebt gekregen. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, want mensen gaan denken dat jij altijd gelijk wilt hebben, dat jij niet kunt samenwerken, dat jij de baas wilt zijn, enzovoorts. Maar zo is het niet, je wilt alleen doen wat goed en waar is voor allemaal, en je weet van Mij in je hart wat het beste is.

Alleen, zij weten dat niet en het is de bedoeling dat zij in vrijheid gaan ontdekken Wie Ik Ben en welke rijkdom Ik te bieden heb. En zolang mensen daar nog niet aan toe zijn, zullen zij jou in een verkeerd daglicht zetten. Je doet er het beste aan dat in Mijn Hand te leggen, want Ik zie wanneer de tijd rijp is, Ik zie wanneer Ik iemand een besef kan ingeven zonder zijn vrijheid te belemmeren. In je hart kun je van Mij altijd de steun krijgen die nodig is om te verdragen dat je niet gezien wordt zoals je bent, begaan, vol van Mijn liefde, het goede nastrevend.

De tijd komt waarop gezien wordt wat goed is, waarop mensen meer en meer ook in hun hart bij Mij komen en naar Mij gaan luisteren, en dan komt er meer en meer eenheid met elkaar en met Mij. Weet dat Ik niet werkeloos toezie, maar altijd wacht op het juiste moment. Doe jij dat ook, dan weet je van Mij in je hart het toch goed te doen.

Hemels Brood 6929

In de grote mens, die alle mensen tezamen zijn, is een groot verdedigingsmechanisme gegroeid, wat een voortdurend verzet teweegbrengt en in ieder mens meebeweegt. Zo is er bij veel mensen een verdedigingsmechanisme wat in allerlei situaties een rol speelt en een algehele liefdevolle manier van samenleven in de weg staat.

Veel mensen hebben voortdurend het gevoel aangevallen te worden in datgene wat hen na staat en wat zij graag behouden, of dat nu materieel of immaterieel is. Juist ten aanzien van wat mensen willen behouden of willen bereiken, voelen zij zich aangevallen en dat houdt het verdedigingsmechanisme in stand. De grote verschillen tussen armoede en rijkdom maken de situatie niet gemakkelijker, want zij die arm zijn en door oorlog bedreigd worden, zoeken rijkdom en vrede daar waar rijkdom en vrede lijken te zijn. Maar zij die op hun manier rijk zijn en tot op zekere hoogte vrede hebben, vrezen voor diegenen die rijkdom en vrede ontberen, bang als zij zijn om hun wereldje zoals het hen wel bevalt te verliezen.

Zo staat het er op aarde voor, de rijken willen hun rijkdom niet delen, de armen willen van hun armoede verlost worden, maar de juiste weg wordt vooralsnog niet gevonden. En zo is het nu een groot probleem aan het worden, wat wereldwijd zijn gevolgen gaat geven, al geeft. Het is op aarde niet meer een probleem hier of daar, het zijn op aarde meerdere problemen die overal een effect hebben, wat om een gezamenlijke oplossing vraagt. De wereld is één geheel geworden, maar de mensen zijn nog niet één geheel met elkaar. En juist dat kan alleen in Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, één worden.

Daarvoor zal Ik terugkomen op aarde, om alle mensen in eenheid tot ware vrede te brengen, om alle mensen tot ware rijkdom te brengen, niet de rijkdom van geld en macht, maar de rijkdom van Mijn liefde en haar wijsheid, van werkelijk leven, Die Ik Ben. Ik kom terug, maar net als toen niet om oorlogen te beslechten, maar om de harten van alle mensen tot liefde te brengen, zodat wapens omgevormd worden tot werktuigen om het land te bewerken en om alle mensen van het goede ware zuivere voedsel te voorzien, van Mijn genezende Woord van liefde en wijsheid. Zo zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel ontstaan.

Hemels Brood 6927

Er zijn zoveel mensen die de waarheid verdraaien of verzwijgen, voornamelijk om gezichtsverlies te voorkomen, om de dingen die hen in een slechter daglicht zetten dan ze willen, verborgen te houden, en om nog zoveel andere redenen. Ze beseffen daarbij niet hoe ernstig zij zichzelf daarmee tekortdoen. Ze beseffen niet hoe belangrijk de waarheid voor hen en voor anderen is. Vaak wordt gedacht dat het er niet zo toe doet, terwijl het er altijd allemaal toe doet. Een vergissing kan gemaakt worden, maar een bewust achterhouden van gegevens en bewust iets verdraaien, dat valt niet onder vergissingen, ook al doen mensen het voorkomen als een vergissing.

Alles heeft van Mij zijn werking gekregen en de waarheid is daarbij heel belangrijk. Want waarheid brengt het goede naar voren, onwaarheid het tegenovergestelde daarvan. Iedereen kan vrij kiezen of hij zich wel of niet aan waarheid houdt, of hij liegt of eerlijk is, of hij de waarheid wel of niet iets verdraait. Ik belemmer niemand bij het maken van zijn keuzen, maar elke keus heeft van oorsprong een werking van Mij gekregen, waarbij niemand ook maar een fractie in zijn vrijheid van keus belemmerd wordt. Iedereen kan weten dat er een verschil in werking is tussen waarheid en onwaarheid, tussen eerlijk en oneerlijk, tussen iets wel of niet verdraaien, en het staat iedereen vrij om zich achter een leugen te verschuilen, denkend niet gezien te worden. Hen zeg Ik, al zien anderen het misschien niet, Ik zie het wel. Ik zie wat ervan komt.

Wie door zijn keuzen in moeilijkheden komt en Mij om hulp vraagt, die zal Ik zeker helpen, maar hij zal dan wel al zijn onwaarheid, zijn verdraaiingen, zijn verborgen belangen, enzovoorts, moeten blootgeven en rechtzetten. Dat gaat niet zonder gezichtsverlies, zonder pijn en moeite. Toch is het voor iedereen beter om bij moeilijkheden door oneerlijkheid, verdraaiingen of anderszins, bij Mij te komen en Mijn raad op te volgen. Uiteindelijk zal dat toch het allerbeste zijn voor diegene en voor alle betrokkenen. En wanneer alles eerlijk is rechtgezet zal dat als een ware bevrijding zijn!

Hemels Brood 6925

Een mens kan honderd excuses hebben om niet naar Mij te luisteren, maar al die excuses maken voor Mij geen enkel verschil, want de mens is vrij om zijn keuzen te maken en daarmee heeft hij de werking van zijn keuzen in eigen hand.

Wat hij niet in de hand heeft zijn de reacties op zijn keuzen door mensen om hem heen, al willen veel mensen dat wel. Veel mensen maken het liefst keuzen die hen de baas maken over de keuzen en reacties van mensen om hen heen. Dat gebeurt in het groot, met vernietigende oorlogen tot gevolg, en dat gebeurt in het klein, met de harmonie verstorende situaties tot gevolg. Soms is het alleen een misverstand in de communicatie, maar vaker gaat het erom de eigen mening erkend te krijgen, wat met gebrek aan nederigheid te maken heeft.

Alleen in nederigheid kan dan ook de harmonie hersteld worden, en dat is niet altijd even gemakkelijk, zelfs tussen de beste vrienden niet. Maar wie in zijn hart bij Mij komt om hulp, die zal Ik precies datgene aanreiken waarmee de harmonie hersteld kan worden. Kan, want in alle vrijheid is het aan de mens om in nederigheid Mijn advies helemaal op te volgen. Maar wanneer er nog een greintje verweer of teleurstelling aanwezig is, zal het resultaat niet optimaal zijn, zelfs kan er dan nieuwe onmin ontstaan. Voor ware harmonie is ware nederigheid nodig bij alle betrokkenen en het volledig loslaten van de eigen mening, zelfs voor degene die wellicht gelijk heeft.

Zie, in het groot gaat het de groten aan, maar in het klein gaat het niet minder de kleinen aan, vooral voor degenen die in Mijn hemel willen komen. Juist zij zullen regelmatig op de proef gesteld worden, want Ik heb hen graag al jong bij Mij in de liefde van Mijn hart. Met jong bedoel Ik niet de leeftijd in jaren, maar het besef in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Want iemand kan tachtig jaar oud zijn en tegelijkertijd heel jong in het geloof in Mij, Mijn Woord en Mijn ware liefde. En Ik zeg jullie allemaal, jullie zijn in dat opzicht allemaal nog heel jong. Vergeet dat niet, en steun elkaar altijd in liefde, dan groeien jullie in liefde en wijsheid tot hoge leeftijd!

Hemels Brood 6923

Er zijn altijd mensen om je heen die je de weg wijzen. Sommigen wijzen je de goede weg, anderen wijzen je een verkeerde weg, en het is maar net de vraag, ga je om met mensen die je de goede weg wijzen of met hen die je niet de goede weg wijzen?

Daarbij zeg Ik jullie allemaal, Ik geef iedereen altijd een aantal mensen om zich heen die de goede weg wijzen en een aantal die de verkeerde weg wijzen. Al naargelang iemand de goede weg gaat, krijgt hij meer mensen om zich heen die ook de goede weg gaan, en wie niet de goede weg gaat, krijgt meer mensen om zich heen die ook de goede weg niet gaan.

Daarbij zorg Ik ervoor dat wanneer de goede weg niet gegaan wordt, er toch een aantal mensen aanwezig blijven die de goede weg wijzen en zelfs is het zo, dat degenen die niet de goede weg wijzen, op een bepaalde manier er toch aan meewerken dat de verkeerde weg gezien gaat worden als de verkeerde weg. Evengoed duurt het bij veel mensen lang voordat zij de goede weg kiezen boven de verkeerde. Hoeveel mensen om iemand heen ook de goede weg tonen, het ligt altijd aan de mens zelf of hij zijn eigen belang vooropstelt of ook aandacht heeft voor zijn medemensen.

Denk nu niet dat de mensen die de goede weg wijzen altijd degenen zijn die Mijn Woord aanreiken, want zo is dat niet. Iedereen kan degene zijn die de goede weg wijst, zelfs mensen die niet in Mijn bestaan geloven, maar met hun manier van handelen kunnen zij van alles bewerkstelligen bij een medemens wat hem tot het goede kan brengen, zonder dat gezien wordt dat dit door het gedrag van medemensen komt. Zie, iedereen is juist daar waar hij bedoeld is te zijn, met juist die medemensen om hem heen die voor hem van belang zijn.

En wanneer je je afvraagt hoe dat dan mogelijk is, terwijl iedereen de vrijheid heeft om te zeggen of te zwijgen, te gaan of te staan, te doen of te laten, zoals hij dat in zijn vrijheid wil, dan ken je Mij en Mijn mogelijkheden nog niet. Want voor Mij zijn alle dingen mogelijk zonder iemands vrijheid te belemmeren. Zie, Ik ben de beste wegwijzer voor alle mensen, Ik, jullie God en Schepper, Jezus Christus in ieders hart.

Hemels Brood 6921

Elke keer wanneer ik iets dieper begrijp van Uw Woord, dan word ik zo blij van binnen!

Dat is iedere keer weer een beetje voelen van de enorme blijdschap en gelukzaligheid die je zult voelen wanneer je alles begrijpt van het ware leven, van Mijn Woord, van Mijn liefde en haar wijsheid en je in vrijheid zelf alleen nog die liefde en wijsheid in alle eenvoud helemaal bent.

Juist daarvoor is alles wat er op aarde gebeurt nodig, zodat alle mensen in vrijheid gaan begrijpen Wie Ik Ben, dat alle mensen Mijn liefde en haar wijsheid gaan voelen, dat alle mensen in volledige vrijheid er blijvend voor kiezen om geheel naar Die liefde, Die Ik Ben, voor altijd te leven. En wanneer dat eenmaal zo is, zal iedereen heel dankbaar zijn voor zijn tijd op aarde, hoeveel smart en pijn hij ook meegemaakt heeft, want dat is dan allemaal weg en komt nooit meer terug. Nu is dat voor jullie op aarde nauwelijks voor te stellen, maar het is geen utopie, het gaat werkelijkheid worden.

Kijk naar de natuur, de bloemen, de groei van alle planten en bomen, het richt zich allemaal op het licht van de zon, en zo zal al wat leeft zich op Mijn licht van liefde en wijsheid richten. Zoals jij en je geloofsgenoten momenten hebben van dieper begrip en de vreugde daarover voelen, zo zullen meer mensen Mijn Woord in de ware betekenis gaan zien en dezelfde vreugde voelen van Mijn liefde. En dan zal gezien gaan worden dat alles door Mijn liefde en haar wijsheid gestuurd is ten gunste van alle mensen op de aarde zonder de vrijheid van alle mensen op enigerlei wijze te hebben belemmerd.

Wees blij, wees vol vreugde, want alle droefenis, alle moeilijkheden, alle pijn en verdriet, zullen voor eeuwig voorbijgaan. De aarde zal voorbijgaan en een nieuwe aarde zal de plaats van de oude aarde innemen. Begrijp dit op de juiste manier, zoals je Mijn Woord steeds meer op de juiste manier begrijpt en je zult blij zijn!