Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6988

Waar het om het geloof gaat in Mij, jullie Schepper, is de aarde als een woestijn. Wie in Mij gelooft en in Mijn ware Woord van liefde en haar wijsheid, leeft als in een woestijn waar het droog en moeilijk leefbaar is. Een woestijn waar technisch gesproken veel vernuft aanwezig is, maar waar weinig werkelijk eetbaars en drinkbaars aanwezig is. In die woestijn leven veel mensen in de schijn van waarheid, maar het is geen werkelijkheid, omdat het ware leven, omdat Ik, jullie God en Schepper in Jezus Christus, in de wereld nauwelijks gekend ben zoals Ik werkelijk alle leven Ben.

Maar, lieve mensen, in die woestijn, tussen al het dorre leven van al die mensen, die er gaan en staan alsof zij leven, heb Ik bronnen van werkelijk leven voor jullie aangelegd, en in je hart ben Ik de weg naar al die bronnen, zodat daaruit geput kan worden, voeding en drinken, al wat jullie nodig hebben. En het zal jullie sterken om in die enorme woestijn van het nu te overleven met Mij in je hart, met Mij om je heen, met Mij en elkaar, in het ware besef van wat werkelijk leven is. Daarom, laat je niet ontmoedigen door al degenen die zich de wereld hebben toegeëigend, zij zijn de zandkorrels in droogte. Maar de regens zullen komen en tussen hen in zullen nieuwe gewassen opkomen, die als nieuw leven uit Mijn liefde zullen zijn. En de dorre vlakte van de woestijn zal een voedingsbodem zijn voor werkelijk nieuw leven.

Begrijp Mijn woorden als een beeld van hoe de wereldse situatie van mensen, die Mij niet kennen, Mijn aanwezigheid niet beseffen, zal zijn, want al kennen heel veel mensen Mij niet, al beseffen zij Mijn alomtegenwoordigheid niet, Ik ben er evengoed wel, tussen hen in, in hen en om hen heen, en jullie zijn daar nu al de getuigenis van. Doorsta het verblijf op aarde in de woestijn van de werelds gerichte mensen, weet je gedragen door Mijn liefde en haar wijsheid, en zie de kleine groene puntjes van het jonge nieuwe leven, Mijn liefde en haar wijsheid, dat opkomt tussen al die verdorde mensen van de wereld.

Want dat is het begin van het nieuwe leven vol vreugde en besef van Wie Ik Ben, het werkelijk gelukzalige leven, op aarde en in de hemel, nu al voor jullie, die Mij in je hart kennen, en steeds meer voor hen die nu nog de wereld zijn, maar stuk voor stuk de wereld zullen verlaten voor Mij, zowel op de aarde als in de hemel. Open je ogen en zie hoe de woestijn zal gaan bloeien, zoals niet eerder gebeurd is.

Hemels Brood 6986

Nogal eens vragen mensen zich af hoe het komt dat de ene mens meer te verdragen krijgt dan een ander, terwijl die mens zich niet minder goed gedraagt dan een ander. Er is op aarde oorzaak en gevolg, goed en kwaad, en deze staan weliswaar met elkaar in verband, maar het is niet zo dat wat de een in liefde doet beloond wordt en wat de ander niet in liefde doet alleen voor hem gevolgen geeft.

Op aarde is de mens vrij in zijn doen en laten, maar zou het zo zijn dat elk handelen dezelfde gevolgen zou hebben, dat Ik in Mijn ordening elk handelen bepaalde gevolgen gegeven zou hebben, dan zou geen mens werkelijk vrij zijn. Ik heb wel de Hand in alles, maar zeker niet op die manier. Ik heb wel een ordening op aarde ingesteld, maar daarin is de mens toch volledig vrij in zijn doen en laten. Wat de mens veelal vergeet is zijn eigen verantwoordelijkheid die met die vrijheid samengaat. Vaak wordt niet beseft dat gevolgen van bepaalde keuzen niet stoppen bij de eigen voordeur.

Wanneer iemand besluit om het onkruid op zijn akker, waarop hij groenten geplant heeft, met gif te besproeien, wat allerlei aandoeningen veroorzaakt bij mensen die van zijn groenten eten, dan is het niet zo dat Ik de goede mensen de gevolgen daarvan bespaar, zij krijgen er net zoveel last van als ieder ander, anders zou vrijheid geen echte vrijheid zijn en zouden mensen vooral goed willen doen om gevrijwaard te zijn van de gevolgen van de slechte keuzen van hun medemensen. Slechte handelwijzen van mensen hebben wel degelijk gevolgen voor zowel liefdevolle als minder of niet liefdevolle mensen.

Maar veel mensen hebben er weinig of geen besef van welke gevolgen hun handelen voor mensen heeft en hoe mensen daardoor te lijden hebben. In de vrijheid van de mens kan een mens die benadeeld is besluiten te reageren op het beschadigende gedrag van medemensen. Hij kan protesteren, kan diegene gaan haten, zich gaan verzetten, naar het gerecht gaan, het accepteren, enzovoorts, hij heeft de vrijheid, maar hoe hij reageert heeft ook weer gevolgen die voor medemensen nadelig kunnen zijn.

Goed zijn, vol liefde zijn, behulpzaam zijn, iemand kan in alles voorbeeldig zijn, en toch, kan hij zijn leven lang ernstig ziek worden wanneer hij van de met gif bespoten groente gegeten heeft. Want vrijheid gaat verder dan volmaakte liefde zijn op de aarde. Vrijheid is onafhankelijk zijn van Mij, jullie God en Schepper. En in die onafhankelijkheid kan iedereen te lijden krijgen zonder dat hij deel had aan de oorzaak van zijn lijden. Maar nog vaak wordt de goedheid van een mens die te lijden heeft in twijfel getrokken, wordt gedacht of zelfs gezegd, het zal wel nodig zijn voor hem, het zal hem iets te leren geven, enzovoorts. Maar niet degene die te lijden heeft zou zichzelf moeten schouwen, maar al degenen die het lijden door hun handelen veroorzaakt hebben.

En zie, zij die door hun handelen het lijden van hun medemensen veroorzaakt hebben, komen eens voor Mij te staan, in alle vrijheid zullen zij dan beseffen welk leed hun handelen teweeggebracht heeft en vanuit welke aanleiding dat was. Zonder dat besef, wat een diepe pijn zal geven, is er voor hen geen hemel, maar vervolgens komt het oprechte berouw en zullen zij in hun vrijheid nooit meer afdwalen van waarheid, liefde en haar wijsheid. Al degenen die op aarde onschuldig geleden hebben als gevolg van het handelen van medemensen, zullen direct na hun verblijf op aarde in Mijn hemelen opgenomen worden. Maar eerst zal elke schuld, ook van hen, geledigd worden in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6984

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten.

Het werelds gerichte deel van de mensen op aarde is de meeste tijd in het duister gehuld, en Ik zie in je hart dat je je afvraagt waarom Ik niet alle mensen Mijn licht geef, hen ook roep zoals Ik jullie geroepen heb, hen ook het besef van Mijn bestaan geef, zoals Ik het jullie gegeven heb. Want niet wetend, niet beseffend, niet voelend Wie Ik Ben, verlangen zij nog steeds alleen het wereldse, wat hen in de duisternis houdt van het eigen willen, het eigen verlangen naar macht, roem en welvaart.

Ik zeg daarover, als niet het diepste dal ervaren is, kan ook niet de hoogste top bereikt worden, als niet de ergste pijn gevoeld is, kan ook geen pijnloosheid ervaren worden. Maar het diepste dal en de ergste pijn is voor iedereen verschillend. Wat bij de een als het diepste dal ervaren wordt, is het voor een ander nog lang niet, en wat voor de één de ergste pijn is, voelt een ander nog niet eens. Zulke verschillen zijn er in de wereld. Alles is daar nodig om de mensenzielen los te weken van hun wereldse verlangens, hun blindheid, hun eigenwaan, hun zelfzucht, enzovoorts.

Maar iedereen wordt daar wel degelijk ook door Mij geroepen, alleen geef Ik hen pas besef van Mijn bestaan, zoals Ik jullie besef van Mijn bestaan gegeven heb, wanneer dat zin heeft, wanneer hun hart er rijp voor is om Mijn licht te verdragen. Dan roep Ik hen wakker en zullen zij Mijn licht in zich ervaren, dan zullen zij antwoorden en opstaan uit het duister van de wereld en Mijn licht zelf gaan zijn en doorgeven.

In de mens is het goed en het kwaad, en de een heeft Mijn licht in zich gekregen, de ander nog niet. Niet omdat de ene mens beter is dan de ander, maar omdat Ik het voor het heil van alle mensen zo beschikt heb. Besef dat, dat het niet voor jou is dat Ik Mij in jou bekend gemaakt heb, maar voor het heil van alle mensen. Daarom is voor jullie de diepste nederigheid ten aanzien van Mij en al je medemensen nog het meest op zijn plaats.

Wie die nederigheid niet heeft, is nog deel van het wereldse. Wie die nederigheid betracht, houdt Mijn licht brandend als een baken voor wie het kan zien vanuit het duister, en is een steun voor al degenen die Ik geroepen heb en gekomen zijn en Mij in hun hart kennen, in Mijn ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6982

Bij veel mensen springt hun bewustheid van het hoofd naar het hart en van het hart naar het hoofd heen en weer, maar de meeste tijd zijn mensen in hun hoofd bezig met begrijpen, met oplossen, met bedenken, met meningen en overtuigingen en heeft het hart geen belangrijke inbreng voor hen.

Er zijn maar weinig mensen die hun hart vooropstellen, en veelal wordt dat niet gewaardeerd, want degenen die het meeste hun hart raadplegen bij Mij, kennen de waarheid van wat anderen het liefst verbergen, daarom worden mensen die met Mij in hun hart verbonden zijn en de waarheid naar voren brengen niet alleen niet geloofd, maar ook in een vals daglicht geplaatst, waardoor het lijkt of de waarheid onwaarheid is. De stem van de werkelijke waarheid wordt door de veelheid van stemmen van hen die de waarheid niet willen horen overstemd, en het is maar een enkeling die de waarheid blijft uiten, verloren in een woud van leugens en bedrog.

Zo is het met Mijn stem, die ook wel degelijk klinkt in al die mensen die vooral in hun hoofd zijn, zij horen Mijn stem ver op de achtergrond, en geen van hen kan zeggen dat hij Mijn stem niet gehoord heeft, hij kan zeggen dat het aan zijn aandacht voorbij is gegaan, maar in elk geval heeft hij een kort moment Mijn stem, al is het ver op de achtergrond, wel degelijk gehoord. En ja, het is aan zijn aandacht voorbijgegaan, omdat hij er geen aandacht aan wilde geven, want zijn belangen lagen elders. Bij veel mensen is dat de situatie.

Maar, lieve mensen die wel naar Mijn stem in je hart luisteren, ook bij jullie zijn er momenten waarop je Mijn stem in de verte wel gehoord hebt, maar liever je eigen vrije keus maakte, want dat kwam je toch beter uit, en een excuus om Mijn stem naar de achtergrond te schuiven en je eigen vrije wil te volgen was gemakkelijk gemaakt. Ook al weet je dat Ik in je hart je de beste weg voorhield, soms ga je liever je eigen vrije weg. Maar wat je daarmee doet is je vrijheid aan de tegenkant geven, met gevolgen die jij op dat moment niet ziet, want eigenbelang, ook al ben je vrij om daarvoor te kiezen, maakt blind voor de gevolgen.

En wanneer die dan toch komen, probeer ze dan niet zelf de baas te worden, maar erken dan dat je even je vrijheid boven Mijn stem verkoos, wees dan eerlijk en betuig oprecht je spijt. Want zie, dan hef Ik je blindheid op en kom je terug in de waarheid van Mij in je hart en de ware liefde die je alleen bij Mij in je hart vindt, wat dan voor jou ook weer heel duidelijk zal zijn, en een stimulans is om een volgende keer Mijn stem wel voorrang te geven op wat jij in je vrijheid zou willen. En weet je, dan komt voor elkaar wat voor jou in je vrijheid werkelijk goed is en blijft.

Hemels Brood 6980

De in Mij gelovende mensen met een begerig hart om Mijn Woord in ware zuiverheid te begrijpen, vinden elkaar in Mijn liefde en waarheid, herkennen Mij in elkaar, voelen wat Mijn Woord zegt en vormen een begin van eenheid met Mij en elkaar als een gemeenschap van mensen die ieder in hun hart naar de kerk gaan Die Ik Ben. Want Ik ben de levende kerk in ieders hart, niet een gebouw met een dominee, een pastor of een priester, dat is voortgekomen uit het menselijke denken, uit het verstand waarmee aan Mijn Woord uitleg gegeven is.

En nog wordt aan veel van Mijn Woord met het verstand uitleg gegeven, bij sommigen vermengd met wat zij in hun hart voelen. Maar de ware uitleg van Mijn Woord gebeurt in het hart en wordt gegeven aan iedereen die in alle oprechtheid en zuiverheid, zonder eigen bedachte meningen, bij Mij komt en Mij erom vraagt, en hij zal in zijn hart Mij steeds beter leren kennen en steeds meer van Mijn levende Woord in waarheid met het gevoel gaan begrijpen, zodat niet eerst het verstand geraadpleegd wordt, maar eerst het hart, en het verstand vanuit het hart voorzien wordt van al het nodige en niet andersom.

En zo zeg Ik, laat de wetenschappelijke vorsers maar vorsen met hun verstand, op de bestemde tijd vinden ook zij de weg naar hun hart, wanneer zij gaan beseffen dat Ik voornamelijk in hun hart ben en het verstand, al zit het in het hoofd, geen hoofdzaak is, maar dat het hart, het gevoel de verbinding is met Mij, jullie Schepper, jullie leven Gever. Een zuiver hart leert uit zichzelf al jong de weg naar Mij te vinden, want Ik heb die weg in dat zuivere hart gelegd en Ik heb diegene geroepen en in het hart heeft diegene Mij gehoord in ware zuiverheid, en zo is het contact met Mij tot een levendige uitwisseling gekomen.

Zalig degenen die Mij in hun hart in alle vrijheid en zuiverheid vinden, want Ik heb jullie geroepen en jullie zijn gekomen en Mij gaan volgen. Jullie zijn reeds voor eeuwig in Mijn liefde opgenomen.

Hemels Brood 6989

Dagelijks sterven er mensen op aarde en dagelijks worden er mensen geboren op aarde. Dit is een doorgaand proces wat een plaats heeft in alle vormen van samenleving, het sterven en de geboorte. Daartussen is het leven, leven dat komt en gaat. En hoewel iedereen dat vanaf een bepaalde leeftijd wel bekend is, leven veel mensen alsof dat voor hen niet geldt, alsof hun leven bepalend is voor het voortbestaan van de aarde, voor het verloop van alles wat er op aarde gebeurt en voor de levens van andere mensen.

Zo zijn er mensen die de aarde willen redden van de ondergang, letterlijk gesproken, en mensen die de mens willen redden, geestelijk gesproken, en daartussen zijn er nog andere mensen die denken te weten wat voor wie het beste is of juist niet het beste is. En dan zijn er nog mensen die het allemaal niet uitmaakt, het zal hun tijd wel duren, als zij het zelf maar goed hebben. Zo heeft ieder mens zijn eigen belang en leeft naar dat wat voor hem het grootste belang heeft. Wanneer er zoveel mensen op aarde samen zijn als er op aarde zijn, en ze hebben allemaal een eigen belang, of dat nu goed of niet goed is, dan zal er moeilijk tot een gezamenlijk belang te komen zijn en zal eenheid heel ver te zoeken zijn.

Dat is precies de situatie op aarde, en daarbij wordt het steeds onduidelijker wat de wereld tot eenheid kan brengen. Want de gebeurtenissen vragen om eenheid en die is er niet. Het zijn niet meer de leiders die hun onderdanen leiden, het is nu het individu dat zijn voordeel zoekt in alles wat er op aarde gebeurt, en het individu dat daar slachtoffer van wordt, en de leiders die wanhopig leider proberen te blijven, door allerlei nieuwe regels en wetten voor te stellen, die vervolgens door individuen bevochten worden. Leiders proberen de chaos die zij zien aankomen tegen te houden, maar dat is als het tegenhouden van een tsunami, die ontkend kan worden, maar toch komt en verwoestend zijn werk doet.

Ja, lieve mensen die in Mij geloven, die Mij kennen, jullie Schepper, God in Jezus Christus, en weten dat eenheid alleen te vinden is in Mij, in Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, al zijn jullie met weinigen, vergeleken met de vele mensen op aarde die niet in Mij geloven, niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid leven, uit de kracht van jullie geloof, jullie ware liefde, jullie vertrouwen in Mij, de ware Christus, zal Ik als het ware opnieuw geboren worden. Uit het onbeduidende, zoals het in de wereld gezien wordt, zal Ik terugkomen en de chaos van mensen en hun meningen terug tot eenheid in Mij, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid brengen.

Daarom, houd vol, want het is niet te zeggen hoelang het gaat duren voordat Ik kom, want de mens is vrij en zal zelf moeten ontdekken waarin de eenheid ligt die hij nodig heeft om alles wat er mis is op aarde ten goede te doen keren. En jullie geloof en vertrouwen, jullie besef van waarheid in Mijn liefde en haar wijsheid is van groot belang om aan vast te houden en jullie eenheid in Mij te bewaren. Weet dat Mijn liefde jullie altijd tot steun is, hoe moeilijk het op aarde ook is of nog wordt. Waarheid, liefde en haar wijsheid zal zegevieren en Ik zal de eenheid daarin terugbrengen. Houd jullie licht brandend!

Hemels Brood 6987

Als Ik zeg, je doet het goed, dan zeg Ik maar een deel. Als Ik zeg, je doet het nog niet goed, dan zeg Ik ook maar een deel. En zeg Ik, je doet het goed, dan maakt dat je blij, maar zeg Ik, je doet het nog niet goed, dan maakt dat je verdrietig. Daarom, vraag Mij niet of je het goed doet en vraag Mij niet wat je nog niet goed doet.

Ik ben in jou het volmaakt goede, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, en wel zodanig dat je daaraan zelf kunt voelen wat goed of niet goed is, wat waarheid of geen waarheid is, wat liefde en haar wijsheid is en wat niet, zonder dat Ik jou dat hoef te zeggen. Want wanneer je komt om van Mij te horen wat wel of niet goed is, kom je erover nadenkend met je verstand, terwijl het voor een ware uitwisseling nodig is om te voelen, Mij te voelen, Mijn liefde te voelen en in dat voelen is geen blij maken en geen verdrietig maken, maar is weten wat waar is en wat er nog nodig is om waarheid te worden.

Want wie met de intentie bij Mij in zijn hart komt om al zijn doen en laten tot waarheid, liefde en haar wijsheid te brengen, die houdt blijdschap bij al wat Ik hem zeg dat hij goed doet en bij al wat Ik hem zeg dat hij nog niet goed doet, omdat hij weet dat al wat Ik hem zeg dat nog niet goed is, Ik hem niet zeg omdat Ik niet tevreden over hem ben, maar opdat hij zich daarin kan verbeteren en Ik hem dat uit liefde en ter bemoediging zeg, nooit als een verwijt.

Zoals Ik iemand in zijn hart laat weten wat nog niet naar ware liefde is, zo mag iedereen uit ware liefde met zijn medemensen omgaan. Maar zolang daarbij nog irritatie, verwijten, ongeduld, of iets dergelijks aanwezig is, kan er beter niets gezegd worden. Want alleen hetgeen volkomen uit ware liefde aangereikt wordt, kan in liefde aangenomen worden, wanneer het ook als liefde ervaren wordt. Waarbij iemand ware liefde niet herkent op momenten dat hij boos is, of zich ontkend voelt, ook al is daar geen reden voor.

Wees jij steeds blijmoedig in Mijn liefde, dan zul je steeds dankbaar zijn, ook voor alles wat Ik je aanreik dat je nog niet goed doet, en kun je in nederigheid met Mij de weg gaan die nodig is om voor altijd helemaal en in alles tot ware liefde en haar wijsheid te komen.

Hemels Brood 6985

In de tijd dat Ik in Jezus Christus op aarde was, heb Ik de discipelen veel verteld over het Koninkrijk Gods, over de waarheid van leven, en heb Ik hen ook gezegd dat er nog veel meer te vertellen was, maar dat zij dat nog niet zouden kunnen begrijpen.

In de Bijbel wordt gesproken over de geheimenis van het Woord Gods, over dingen die voor de mens nog geheim zijn. Maar in werkelijkheid gaat het er niet om dat een en ander geheim is voor de mens, maar dat, ook nu nog, niet alles begrepen kan worden, en daarover spreek Ik dan ook niet, want een verkeerd begrip van Mijn Woord zou de mens ook nu nog schade kunnen doen. In zekere zin is een groot deel van wat wel geopenbaard is van Mijn Woord, evengoed verkeerd uitgelegd geworden, wat veel mensen van de waarheid vervreemd heeft.

Toch moest er wel een deel van Mijn Woord bekend gemaakt worden, ook al is veel daarvan met opzet anders uitgelegd geworden. Want wanneer alles wat wel geopenbaard is geworden, verborgen gebleven was, geheim gehouden was, dan was de mens zo ver afgedwaald, dat er weinig of geen mogelijkheden meer geweest zouden zijn om Mijn Woord en Mijn bestaan kenbaar te maken. Nu is de tijd aangebroken waarop een aantal mensen Mijn Woord op de juiste manier kan gaan begrijpen, Mij in hun hart kunnen gaan ontmoeten, al is dat nog vaak onder invloed van de letterlijke en misleidende uitleg van kerken en waarzeggers. Maar in de zuiverheid van het hart zorgt Mijn liefde ervoor dat alle onwaarheid, alle misvattingen, alle onduidelijkheid vervaagt en de waarheid kenbaar en voelbaar aanwezig komt en blijft.

Wat eerder als geheim beschouwd werd, is slechts verborgen gehouden om niet verloren te gaan. Nu zullen meer en meer mensen wat verborgen was in hun hart aangereikt krijgen, als een openbaring. Maar nog kan niet alles begrepen worden, er is nog groei nodig. Die vindt nu plaats bij hen die Mij in hun hart kennen en Mij daar ook ontmoeten. Groei die de eerlijke harten in Mijn ware liefde en haar wijsheid voor altijd tot bloei brengt.

Hemels Brood 6983

Sommige mensen denken dat leven een kracht is, dat Ik een kracht ben. Aan hen zou Ik willen vragen, ben jij een kracht? Elektriciteit is een kracht, maar het heeft geen besef daarvan, het is geen persoon, het bedenkt niets en eruit ontstaat niets.

Net zomin als iemand die denkt dat Ik alleen een kracht ben, zelf alleen een kracht is, ben Ik niet alleen een kracht. Hoe zou die mens zich van zichzelf bewust kunnen zijn, hoe zou hij iets kunnen bedenken, kunnen vormgeven, kunnen voelen, als hij alleen een kracht zou zijn, of alleen uit een kracht ontstaan zou zijn? Alles wat is moet minstens uit hetzelfde ontstaan zijn, maar Ik zeg jullie, alles wat is, is uit veel meer dan het is ontstaan.

Ja, de ware levenskracht ben Ik, de Bron die oneindigheid is, het besef van wat Zijn is, de Intelligentie van alles, de Eigenheid van ware liefde waarin de oneindige gelukzaligheid van het persoonlijke besef te bestaan is, en de aansturing van alles wat is en uit Mij is ontstaan en Ik geschapen heb, Ben Ik, oneindig veel meer dan een kracht. En zo zijn jullie mensen, geschapen door Mij naar Mijn beeld en gelijkenis, oneindig veel meer dan een kracht.

Wie zichzelf bewust is van zijn bestaan, zou daaruit kunnen weten dat hij meer dan een kracht uit een kracht is, dat hij uit meer dan hij zelf is voortgekomen moet zijn, want hij heeft noch zichzelf, noch de aarde, noch alles wat erop en eromheen is geschapen en hij stuurt niets van dat alles aan, hij geeft niemand en niets van dat al leven, toch zegt hij dat Ik, het Enige ware leven, een kracht zou zijn. Dat komt omdat hij zijn bestaan nog niet begrijpt, hij kan zijn besef te bestaan nog niet begrijpen, en zolang hij dat niet kan, ziet hij leven als een kracht. Maar zou hij in zijn hart, waar Ik Ben, dieper gaan dan zijn diepste gedachten, in zijn eigen persoonlijke levensbesef, dan zou hij Mij vinden, maar de onzekerheid van het onbekende houdt hem tegen.

Ik zeg jullie, zoals jullie Mij diep in je hart gevonden hebben, op Mijn roep geantwoord hebben, zo zal Ik hen ook roepen, al degenen die Mij als een kracht zien, en zij zullen komen, ieder op zijn tijd, en ervaren dat Ik meer dan een kracht ben, veel en veel meer, oneindig veel meer.

Hemels Brood 6981

En Sarah lachte. Maar ze lachte Mij niet uit, zij lachte omdat zij Mij niet begreep, niet begrijpen kon. In de materiële manier van leven was het voor haar niet mogelijk dat hetgeen Ik haar zei kon gebeuren, dus lachte zij van ongeloof.

Ook nu in deze tijd kunnen veel mensen net als Sarah niet geloven dat het anders kan, dat liefde kan terugkomen, dat iedereen Mij kan leren kennen, dat alle mensen eerlijk gaan zijn, tegen zichzelf, tegen hun medemensen, tegen Mij, hun Schepper. Al degenen die het wel geloven, geloven het met een vraag, maar hoe, dat gaan we nog zien. Want het lijkt erop dat de blindheid van mensen eerder groeit dan afneemt. En zo lachte Sarah, want zij was op hoge leeftijd.

Zo is het met de wereld, zij is op hoge leeftijd, hoe zou de wereldse mens nog tot bezinning kunnen komen, zoals zij vast zit in eigenbelangen, in de behoefte aan welvaart, rijkdom en aan allerlei vormen van macht en genoegdoening. En nu zijn er de enorme tegenstellingen tussen volk en leiders. Maar het zijn niet de gekozen leiders die het gevaar vormen, het zijn de verborgen krachten van het kwaad die ondergronds de macht zoeken te krijgen door de massa aan zich te onderwerpen en zelfs goede liefdevolle mensen onder hun regime te brengen met heel vernuftige systemen.

Wie zich niet aan het systeem van het kwaad houdt, overeind gehouden door blinde leiders, die in hun blindheid geen besef van dat kwaad hebben, die wordt gedreigd met buitensluiting, met het grote niets. En zie, zij zijn als Sarah, en Ik zeg hen, Ik kom en maak alles goed, de liefde zal opnieuw geboren worden, en Ik zeg, lach niet, maar geloof. Ik weet dat de dreiging groot is en veel ellende mensen treft, maar het is allemaal wereldse macht, niet Mijn macht. Mijn macht gaat alle macht, alle dreigingen, al het kwaad ver te boven, geloof dat, vertrouw daarop, weet het, voel het, besef het, en maak het mee.

Wat in mensenogen onmogelijk lijkt, Ik zeg jullie, het is mogelijk, en jullie zullen het zien, jullie zullen het meemaken, wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, geen mens zich kan voorstellen, zal in alle waarheid geschieden. Omdat Ik het zeg, omdat het Mijn Woord is, eens gegeven om tot werkelijkheid te komen, zoals Ik werkelijkheid Ben, zonder begin, zonder eind, eeuwig leven, jullie leven, alle leven, ware eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen, voor jullie allemaal.