Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6648

Wanneer mensen het over liefde hebben, dan hebben zij het vooral over verliefdheid, over de liefde tussen man en vrouw en over de liefdedaad, die bij velen geen liefdedaad is zoals bedoeld, maar een daad van bevrediging van lichamelijke behoefte, die eigenlijk zelfgericht is. De ware liefde heeft niets te maken met verliefdheid, met liefde tussen man en vrouw.

Er is een groot onderscheid te maken tussen de liefde die bezongen wordt in allerlei varianten, die in romantische termen bejubeld wordt, die de mens genoegens geeft, en de ware liefde, die niets met dat allemaal van doen heeft en zeker niet met lichamelijke genoegens te maken heeft. En er zijn niet veel mensen die dat onderscheid ten diepste beseffen, zij vinden de liefde voor elkaar al een ware liefde, terwijl ware liefde niet met twee elkaar liefhebbende mensen te maken heeft, maar met alle mensen, en belangrijk daarbij, met Mijn ware liefde.

Vaak genoeg heb Ik aangegeven wat ware liefde is, ook in de Bijbel staat de Bergrede als beschrijving van ware liefde en in heel wat geschriften staat het nog eens duidelijk benoemd. Veel in Mij gelovende mensen streven ernaar om zoveel zij kunnen aan die beschrijving te voldoen, en dat is in hun goede wil goed bedoeld, maar niet de bedoeling van wat Ik aangegeven heb dat ware liefde is. Want het navolgen van de beschrijving van ware liefde gaat vaak vanuit een verstandelijke controle op het gedrag, terwijl ware liefde een eigenheid van het hart bedoeld is te zijn uit vrije wil, en dat kan alleen ontstaan vanuit het innerlijk contact met Mij.

Daarom, wie die ware liefde, zoals Ik die vaker beschreven heb, wil gaan zijn, zich eigen wil maken, die zeg Ik, door controle op je gedrag zul je wel goede, lieve dingen doen, maar die liefde je eigen maken zal je zo niet lukken, dat zal je alleen lukken door een intens innerlijke samenwerking met Mij en Mijn ware wijze liefde. Hoe vaker je innerlijk in contact bent met Mij, met Mijn liefde, des te meer zul je die ware liefde uit Mij je eigen maken, tot je die liefde, Mijn liefde, zuiver en oprecht helemaal zelf bent, voor altijd!

Hemels Brood 6646

Aan het kruis sprak Ik, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En nog steeds is het zo dat veel mensen niet weten wat zij doen, niet begrijpen dat hun leven liefde is en dat zij pas werkelijk leven als zij de liefde, die zij van oorsprong aan zijn, aannemen in al hun handelen, in al hun doen en laten. Maar hoogmoed en hebberigheid maakt hen blind en wat je niet ziet, daarvan weet je ook niet dat je het niet ziet.

Als je alleen één kant op kijkt, zie je niets van de andere kant. En wanneer je dan ook nog doof bent, hoor je ook het gevaar wat op je afkomt niet. Dan moet datgene gebeuren wat de blindheid opheft en datgene gebeuren wat het gehoor terugbrengt, dan is het nodig dat datgene gebeurt wat het innerlijk besef van Mijn bestaan en het innerlijk besef van Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid oproept. Alles wat daarvoor gebeuren moet zal ook goede mensen treffen, niet om hun kleine afdwalingen, maar om hulp voor hun medemensen, om de liefde Die Ik Ben voor alle mensen duidelijk te maken. En juist om al degenen die Mij kennen en liefhebben zal Ik de tijd waarin alles moet gebeuren om de blindheid en de doofheid die mensen hebben op te heffen, bekorten, zodat ieder die in Mij gelooft gespaard en behouden blijft voor het hemels ware geluk en alle mensen evengoed van hun blindheid en doofheid verlost worden.

Want in Jezus Christus heb Ik het grote werk verricht en het ware leven voor alle mensen zekergesteld. Alle zonden afgelost met de lichamelijke dood en Mijn opstanding uit die dood, waar alle mensen op aarde eens mee te maken krijgen, de overgang vanuit het materiële lichaam naar het geestelijk ware bestaan, waarbij de materie heeft afgedaan en alleen het ware leven overblijft. En zoals Ik in Jezus Christus na Mijn opstanding voor alle gelovigen te zien was, zo zal Ik terugkomen op de wolken en weer te zien zijn. En net als toen zal Mijn Geest van liefde en wijsheid als een duif over jullie allen neerdalen. Wees daarmee voor eeuwig gezegend.

Hemels Brood 6644

Moet je altijd in je hart bij Mij komen om te weten wat het beste is om te doen of te laten, moet je altijd in je hart naar Mij luisteren, moet je altijd alles eerst met Mij bespreken voordat je handelt, voordat je iets beslist?

Als het zo zou zijn, dan zou je met al je doen en laten voortdurend van Mij afhankelijk zijn en zou er steeds een bepaalde dwang zijn om altijd eerst Mij te vragen, eerst naar Mij te luisteren, enzovoorts. En dwang is nu net niet de bedoeling. Jouw contact met Mij is bedoeld je richting te geven wanneer je wilt, je duidelijkheid te geven wanneer je twijfelt, je te helpen wanneer het moeilijk is om situaties helemaal te overzien, niet omdat het moet, niet omdat Ik “de Baas” ben. Als je wilt leren kun je van Mij het beste leren, maar het moet niet.

Toch zijn er wel raadgevingen die je beter niet terzijde schuift, omdat je schade kunt oplopen wanneer je die niet opvolgt. Zie, wanneer je een kind leert om op te letten waar het loopt om niet te struikelen over een omhoogstekende tegel, maar het let evengoed niet op en struikelt, dan bezeert het kind zich. Maar moet het altijd blijven luisteren? Wanneer je een kind leert om niet met vuile schoenen binnen te komen, maar het krijgt zijn schoenen niet uit, ben je dan boos? Je helpt het kind om zijn schoenen uit te trekken en ruimt samen het vuil op. Zie, zo moet je niets forceren maar blij de dingen doen en Ik ben er voor raad en hulp en voor duidelijkheid als je wilt, als je het nodig hebt, maar nooit gedwongen, onthoud dat goed.

Ik ben er voor jou uit liefde, niet als je meerdere met alle macht, niet als je baas waar jij voor moet werken, die jij tevreden moet houden om zijn goedkeuring te verdienen. Ik ben liefde en dat is wat Ik je aanbied, een contact met elkaar gebaseerd op liefde, ware oprechte onbaatzuchtige wijze liefde, zonder enige dwang. En wanneer je dat fijn vindt, kom, dan ben je welkom, maar je mag je eigen keuzen maken, Ik heb je evengoed voor altijd lief!

Hemels Brood 6642

Ja, Ik ben het Die alle dingen mogelijk maakt, Ik ben het Die jullie allemaal leven geeft, maar jullie hebben allemaal de vrije keus en daarom is het ook aan eenieder van jullie om ja of nee te zeggen tegen wat dan ook. En zo kan iemand ja zeggen op de vraag om hulp of zich omdraaien en nee zeggen. Wie ja zegt en helpt, die kan dat door Mij en zo is iedereen dank aan Mij verschuldigd, maar in die zin ook aan degene die ja zei, want dat had in de vrijheid van keus ook nee kunnen zijn.

Zo zijn er mensen die in hun hart tegen Mijn liefde ja zeggen en van daaruit ook altijd ja zullen zeggen op de vraag om de nodige hulp, ook al beseft iemand niet dat de liefde die hij in zijn hart voelt van oorsprong Mijn liefde is en ook wanneer iemand  niet in Mijn bestaan gelooft, hij zegt ja uit liefde en dat is ook zonder dat te beseffen Mijn liefde, en dat is goed, dat is in het beginsel ja zeggen tegen zijn leven Die Ik Ben. Toch is het niet zo dat Ik voor alles bedankt moet worden, of dat mensen voor alles bedankt moeten worden, want dan zou het een verplichting zijn waar meer verstandelijk aan voldaan zou worden. Maar wie in zijn hart spontaan blijde dankbaarheid voelt om de hulp die hem gegeven is, die wil dat uiten, en dat is goed, dat is dankbaarheid uit het hart en voor Mij is dat een teken van liefde, van het beantwoorden van Mijn liefde die in het hart bewust gevoeld wordt, en dat trekt kracht en liefde naar die mens uit Mijn liefde en haar kracht.

Gezegend degenen die uit hun hart, uit het gevoel van dankbaarheid, dit aan Mij en hun medemensen uiten, Ik bedoel niet in woorden aan Mij, maar als oprecht gevoel, want aan de mens is dank in woorden de uiting, maar aan Mij is dat het oprechte dankbare gevoel in het hart, in het besef dat het van oorsprong allemaal Mijn liefde en Mijn zegen is dat alles mogelijk is. Maar evengoed is het daadwerkelijk opvolgen van Mijn liefde voor de mens, ieders vrije keus om ja of nee te zeggen. Maar vraag je Mij, dan zal het antwoord altijd zijn, ja, Ik help je, maar dan wel op Mijn manier zoals het voor jou het beste is.

Hemels Brood 6640

Wanneer voelt een mens op aarde zich blij en gelukkig? In doorsnee als hij genoeg geld heeft om aan te schaffen wat hij wil, of als hij een baan heeft met aanzien, of wanneer hij een partner en kinderen heeft, of wanneer hij gezond is en zijn familie en vrienden ook gezond zijn. Er zijn ook mensen die pas blij zijn als ze macht hebben over medemensen en over van alles en nog wat, als zij degenen die zij als hun vijand zien hebben overwonnen, of zich op een misdadige manier van hun vijanden ontdaan hebben. Er is zoveel luxe op aarde waar mensen denken gelukkig mee te zullen zijn.

Maar wat het ook is, het kan hen altijd ontnomen worden, rijkdom kan verloren gaan, macht kan overtroefd  worden, rust en gemak kunnen verstoord worden, gezondheid kan ziekte worden, bezit kan verwoest worden, alles wat een mens maar bedenken kan en denkt daar blij en gelukkig van te zijn, kan veranderen. Toch is er een blijdschap, een gevoel van uiterste gelukzaligheid die niet verandert, maar die blijdschap gaat niet over al de dingen die hier zijn genoemd en verloren kunnen gaan. Echte blijdschap en geluk zal de mens pas voelen wanneer hij zich helemaal geen zorg meer hoeft te maken over wat dan ook.

Wanneer niets meer fout kan gaan, wanneer niets meer afgenomen kan worden, wanneer er nooit meer iets onaangenaams kan gebeuren, wanneer alles goed is en niemand ooit nog een ander iets onaangenaams zal aandoen en wanneer alle mensen in alle opzichten alleen nog naar Mijn ware wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige volkomen zachtmoedige onveranderlijke liefde handelen, uit volledig eigen vrije keus en dat onveranderlijk altijd zo blijft. Stel je dat eens voor. Nu moeilijk om te geloven dat het zo kan gaan zijn, maar Ik zeg jullie allemaal, zo gaat het zijn voor alle mensen en Ik zeg jullie, zo is het in Mijn hemel wanneer jullie daar allemaal zijn. Dat zal gebeuren voor alle mensen, want in Mijn hemel is voor iedereen plaats bereid, ook voor jou, ook nu hier op de aarde, wanneer het de tijd daarvoor is!

Hemels Brood 6649

Zuiverheid van hart is heel belangrijk, maar is het belangrijker dan liefde? Zie, ware liefde is volkomen zuiver en als je dat weet, dan weet je ook hoe belangrijk zuiverheid is. Mijn Woord is zuiver liefde, want Ik ben zuiver liefde en wie Mijn Woord uit liefde voor Mij en zijn medemensen aan zijn medemensen wil doorgeven, voor diegene is zuiverheid heel belangrijk.

Degene die Mij werkelijk liefheeft, zal er dan ook alles aan doen om Mij in zijn hart zo zuiver mogelijk te verstaan, en wie Ik geroepen heb om Mijn Woord aan zijn medemensen door te geven, die zal daarbij door Mij steeds weer tot zuiver horen, zuiver voelen en zuiver weergeven van Mijn Woord, welke zuivere liefde is, gebracht worden. Dat zal dan ook geen verdienste van die mens zijn, maar Mijn liefde voor hem en alle mensen. Hoe zuiver een mens in Mijn liefde ook is, het is van die mens geen verdienste, maar een genade uit Mijn liefde voor die mens en al zijn medemensen.

En hoe belangrijk is het dan voor de mensen die toehoorders zijn, om zuiver in hun hart te zijn? Want veel van wat zuiver aangereikt wordt, wordt bekritiseerd door mensen, vooral door degenen die zuiverheid in de zin van eerlijkheid niet zo nauw nemen, en vaak hebben mensen het er over dat liefde voor elkaar het belangrijkste is. Maar liefde is pas werkelijk liefde als het hart zuiver en oprecht eerlijk is, omdat dan pas de liefde van Mijn Woord ten zuiverste, dat is ten diepste, in ware liefde in het gevoel begrepen kan worden. Want met het verstand kan geluisterd worden naar Mijn Woord, maar alleen in het hart kan het gevoeld, begrepen en tot daden gebracht worden. Daarom is voor liefde een zuiver hart nodig, ook voor degenen die Mijn Woord aangereikt krijgen van een medemens die daartoe door Mij geroepen is.

En zie, degenen die zich niet of nauwelijks om eerlijkheid bekommeren, zullen afstand houden van alles wat maar in de buurt komt van Mijn Woord en van Mijn liefde, en velen juist ook van Mij en het geloof in Mijn bestaan. In de vrijheid van hun verblijf op aarde kunnen zij doen en laten wat hen goeddunkt, wat zij willen. Maar eens komt de dag dat ook zij geroepen worden door Mij en wel zo, dat Mijn stem duidelijk klinkt in hun hart en Mijn genade ook hen tot waarheid en zuiverheid brengt. Omdat Ik alle mensen liefheb, ook die verdwaald zijn.

Hemels Brood 6647

Ik ben in ieder mens het Goddelijke, zijn oorsprong, zijn leven, en Mijn in ieder mens aanwezige Goddelijke is die mens in alles wat hij zonder afdwaling van Mijn wijze liefde persoonlijk en in volle vrijheid gekozen heeft. Dit Goddelijke, de keus van de mens voor Mijn liefde en haar wijsheid, komt in de vrijheid van de mens in de ene mens sterker naar voren dan in de andere mens, wat te maken heeft met de zuiverheid van de keuzen die mensen persoonlijk in hun vrijheid naar Mijn liefde maken.

Maar in het grote geheel bundelt zich dit Goddelijke, uit de vrije keus voor Mijn liefde en haar wijsheid, uit alle mensen tot één geheel, met een werking ten goede aan alle mensen. Deze werking brengt de mens steeds meer tot het werkelijke leven, tot het ware gelukzalige leven, wat jullie allemaal zijn, wat ieder mens persoonlijk is en allen tezamen zijn, dat is de mens als geheel en zijn persoonlijke eigen zijn, welke evengoed zijn onpersoonlijke zijn is. Waarbij iedereen vrij is, en de werking van Mijn liefde wel Mijn wil is, maar geheel gestoeld is op de vrije wil van de mensen die voor Mijn liefde en haar wijsheid kozen en naar gehandeld hebben.

Evengoed is er op aarde het tegenovergestelde van wat Mijn ware wijze liefde is, waarvoor door mensen in hun vrijheid gekozen kan worden en wat ook een werking heeft. Maar de werking van Mijn door mensen vrij gekozen wijze liefde is vele malen sterker dan de werking van het door mensen vrij gekozen tegenovergestelde van Mijn wijze liefde, en dat brengt een bepaalde spanning teweeg. Zie, wanneer bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd de ene partij dreigt te verliezen, dan gaat de verliezende partij valser en gemener spelen en de supporters gaan heftiger en onaangenamer reageren. Zo is het ook met het tegenovergestelde van Mijn liefde wat zich in mensen roert, bij degenen die vooral gewend zijn om hun wil op een manier te bereiken die geen liefde is en eigengewin nastreeft.

Want zij zien nog niet dat het ware gewin in het ware leven aanwezig is en dat liefde hen alles geeft wat het tegenovergestelde belooft te geven, maar nooit werkelijk geeft. En zij zullen zich eerst verzetten tegen al het goede uit Mijn liefde, en pas na een hevige strijd, waarbij zij tot een nederlaag zullen komen, zal bij hen een licht opgaan waardoor zij tot zicht komen op Mij en het werkelijk gelukzalige leven in ware wijze liefde. Gezegend die dag die komt, de eeuwige dag van eeuwig leven voor alle mensen!

Hemels Brood 6645

Hemelse Vader, ik voel en weet dat U mij nooit meer te dragen geeft dan ik dragen kan. En als er meer te dragen is, dat U mij daar dan ook meer dan de nodige kracht voor geeft. Uw liefde is oneindig groot!

Ik geef niemand meer dan hij dragen kan en wat iemand te dragen krijgt, geeft hem altijd geestelijk extra’s op zijn weg naar het ware leven. Soms is het nodig om te dragen waar anderen te zwak voor zijn en soms is het dragen om het geestelijk inzicht te vergroten. Maar er zijn ook mensen die boven de krachten gaan die Ik hen ruimschoots gegeven heb, dat is dan hun keus en dat laat Ik hen. Toch, ook dan zorg Ik ervoor dat wat zij meer op zich nemen, dan zij van Mij aan kracht gekregen hebben, hen tot heil en zegen is op hun weg over de aarde en wel zodanig, dat zij gaan inzien dat zij hun krachten overschat hebben, en evengoed een geestelijke groei doormaken, hoewel die bij de doorsnee mens niet als zodanig door die mens bemerkt wordt.

Alles wat mensen meemaken, alles wat een beroep op mensen doet, is een lering of een beproeving. Maar het kan ook een bevestiging zijn van Mij in hem, van Mijn liefde in hem. En wie zich dat bewust is, die ziet weer iets meer van Mijn hemel, die in hem reeds aanwezig is en hem verwacht, tot de tijd van zijn volledig zicht op Mij en de hemel, waar al lang plaats voor hem bereid is, in de zaligheid van werkelijk zijn, in ware liefde, Die Ik Ben. Want op de aarde heeft iedereen een deel van het nodige werk te doen om alle mensen tot Mij en Mijn liefde te brengen en toegang tot de hemel te krijgen. Want er zijn nog veel zwakke mensen die gedragen moeten worden om verder te komen, om tot de hemelpoort te komen.

Misschien denk je bij een zware last, hemelse Vader, dit is mij te zwaar. Ik zeg je, zo zwaar kun jij aan en juist dat zal je goed doen en het zal de weg naar Mijn liefde zelf te zijn bekorten. Want dat is op de aarde het doel voor alle mensen, de weg te vinden in Jezus Christus in hun hart, naar Mijn liefde zelf te zijn en door de hemelpoort binnen te komen in het hemels Paradijs en de eeuwige gelukzaligheid gelijk Mijn beeltenis zelf te zijn!

Hemels Brood 6643

De vrijheid die de mens gegeven is, geeft tegelijkertijd de mens een volledige verantwoordelijkheid voor al zijn doen en laten. Dat kan niet anders dan zo zijn, omdat wanneer hij die verantwoordelijkheid niet zou hebben, die vrijheid niets zou voorstellen. Echte vrijheid kan niet anders dan met verantwoordelijkheid gepaard gaan. Want vrijheid houdt in dat over al het doen en laten zelf beslist wordt, en daarbij is het nodig om te overzien wat elk doen en laten teweegbrengt.

Zou een mens geen verantwoordelijkheid hebben, dan zouden zijn keuzen niet naar zijn vrije wil gemaakt worden, maar naar willekeurig wat, zonder enig doel. Nu zijn er veel mensen die hun vrijheid tot losbandigheid maken, zonder zich om hun verantwoordelijkheid te bekommeren. Zij doen daar niet alleen zichzelf tekort mee, maar vaak ook hun medemensen. Want vrijheid is geen vrijbrief om maar te doen wat je wilt zonder je te bekommeren om de gevolgen voor jezelf en je medemensen. Hoewel mensen kunnen weten dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt, want daarvoor heb Ik de mens ook intelligentie gegeven en het besef dat er verschil is tussen het een en het ander, nemen velen wel hun vrijheid, maar niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun handelen.

De grote misser daarbij is dat mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen, elkaar de schuld geven van de onaangename gevolgen daarvan. Dat verstoort een samenleving die goed zou kunnen zijn, als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor de gevolgen van wat hij in zijn vrijheid doet en zegt. Maar zolang Ik voor hen niet in beeld ben, blijft de wereld een chaos, waarvan dan eens deze groep mensen denkt die te kunnen oplossen en dan eens een andere groep mensen beweert de chaos te kunnen ordenen, terwijl er maar één manier is om tot een solide evenwichtige samenleving te komen en dat is in vrijheid je verantwoordelijkheid te nemen, en te erkennen dat alleen wederzijdse onbaatzuchtige liefde en vertrouwen de basis kan zijn voor een goede samenleving, en dat die niet door de mens alleen tot stand gebracht kan worden, maar alleen samen met Mij. Dat is, met Mijn liefde en haar wijsheid, met Mijn waarheid van werkelijk leven, met Mijn kennis van alles en iedereen, met Alles Die Ik Ben.

Gezegend de mensen die dat beseffen maar evengoed lijden door al degenen die dat niet beseffen en in hun vrijheid doen en laten wat zij willen en denken daar goed aan te doen, zonder Mij in hun hart te erkennen. Wees geduldig, laat je niet tot onvrede brengen door al degenen die niet zien wat jij ziet, niet weten wat jij weet, die de wereld tot chaos brengen. Want uiteindelijk ben Ik jouw leven, jouw liefde, jouw wijsheid, jouw waarheid, houd daar aan vast, want de tijd komt dat Ik alle chaos tot orde, tot vrede, tot ware liefde zal brengen en alles wat onaangenaam is zal oplossen. Die tijd komt, want Ik heb jullie allemaal innig lief, voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 6641

Weersomstandigheden kunnen door de vooruitgang wel een tijdje van tevoren voorspeld worden. Dat is handig, want als er storm komt of andere heftige weersomstandigheden gaan komen, dan kunnen mensen zich daarop voorbereiden. Maar vreemd genoeg zijn er altijd mensen die zich daar niet op voorbereiden, soms omdat ze de mogelijkheden niet hebben, maar velen omdat ze de ernst van de situatie niet geloven en denken dat zij met hun eigen ideeën er wel komen. Maar wanneer de storm dan komt, is de schade groot en dat is ten zeerste te betreuren.

Zie, Ik weet altijd vooruit wat er gaat komen, en in het hart, waar Ik Ben, waarschuw Ik mensen regelmatig om hun weg aan te passen aan Mijn liefde, om niet een speelbal te worden voor het tegenovergestelde daarvan. Degenen die zich daar niet op kunnen voorbereiden en hun weg niet weten te wijzigen, die help Ik om zo min mogelijk schade op te lopen. Maar er zijn heel veel mensen die Mijn raad, Mijn waarschuwingen in de wind slaan en op hun weg doorgaan. Helaas, want uit grote liefde voor alle mensen en zeker ook voor hen die niet naar Mij in hun hart luisteren, laat Ik gebeuren wat hen door vast te houden aan hun weg zal overkomen. Doorgaans beseffen zij daarbij niet dat Ik hen in hun hart gewaarschuwd heb.

Maar de tijd gaat komen dat Ik steeds duidelijkere signalen zal afgeven, die op een zeker moment niet mis te verstaan zijn. Zij die niet beseffen Wie Ik in hun hart ben, doe Ik uit ware wijze liefde daarmee goed en zij zullen Mij in hun hart dan ook gaan vinden en gaan luisteren.