Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6768

Jullie zijn allemaal hetzelfde, mens. En al zijn jullie allemaal mens, toch hebben jullie allemaal een eigen betekenis in de Schepping. Ieder van jullie is een eigen persoonlijkheid als mens, ieder van jullie heeft een eigen persoonlijk bewustzijn van jezelf. En dat is uniek.

De betekenis van ieder mens is een betekenis van leven, van Mijn Leven, van Mijn betekenis, en zo bestaat Mijn betekenis uit velen, terwijl het toch één betekenis is, omdat er maar Eén leven is. Ik ben dat Ene Leven, een ander leven is er niet. Maar Mijn Leven heeft een oneindige betekenis in liefde en haar wijsheid, in alle mensen verdeeld tot veel verschillende betekenissen, die alleen in liefde en wijsheid tot de ware betekenis van Zijn, Mijn Zijn, tot werkelijkheid, tot ware uitdrukking van leven kan komen.

Daartegenover is er op aarde veel wat in die zin geen enkele betekenis van leven heeft, dat is alle materie, die dood is en geen bewustheid van zijn heeft, maar een omhulsel is, gevormd door het niets om het niets als zodanig te kunnen gaan herkennen als niets. In het niets van de materie is de mens gehuld om het onderscheid te leren maken tussen het zijn en niets, omdat het niets het tegenovergestelde van leven is en het leven niet te zien is, is het niets als materie te zien, terwijl het geen enkel leven in zich heeft maar wel leven omhult.

Dit is een belangrijk gegeven om voor jullie mensen te begrijpen. Geld en goederen hebben voor mensen betekenis, terwijl dat geen enkele betekenis heeft. De mens laat zich bedriegen door de materie een betekenis te geven. Maar de tijd komt dat ingezien wordt dat materie geen betekenis heeft. Dat leven, zijn, bestaan, alleen betekenis heeft. En dan gaan de geestelijke ogen van mensen open en wordt alles geestelijk gezien, niet materieel maar geestelijk. Dan wordt het ware leven gezien, zonder de materie nog te zien. Dan wordt het hart gezien en wordt in het hart in Mij gezien hoe de werkelijkheid van leven is. Dan wordt geopenbaard wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, de volle waarheid van leven, Mijn Leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6766

In de Bijbel wordt gesproken over de Bruid en de Bruidegom waarbij het gaat over het hemelse huwelijk met Mij in Jezus Christus. Maar de aardse mens denkt nog te letterlijk over die huwelijkse verbintenis, die op aarde gezien wordt als een verbintenis tussen twee mensen, terwijl het hemelse huwelijk met Mij niet bedoeld is te zijn tussen Mij en maar één iemand.

Daarom is het goed om de ware betekenis van het hemelse huwelijk eens wat duidelijker naar voren te brengen, zoals het bedoeld is begrepen te worden. Het hemelse huwelijk is om te beginnen de verbintenis tussen Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, en alle mensen. Maar niet in de betekenis van een huwelijk zoals dat op aarde tussen mensen gesloten wordt, gebaseerd op aardse overeenkomsten, die in elke cultuur anders opgesteld zijn en allerlei aardse kenmerken hebben, die veelal met aardse goederen en aardse opvattingen te maken hebben.

Het hemelse huwelijk is een onherroepelijke, onveranderlijke vastlegging van de onvoorwaardelijke belofte in eenheid te blijven met Mij, Mijn ware zuivere onbaatzuchtige liefde en haar ware zuivere wijsheid in de volkomen eeuwigheid van Zijn.

Dat is in alle opzichten de bedoeling voor alle mensen om toe te komen. Dit werkelijk hemelse huwelijk heeft dan ook niets te maken met de aardse huwelijken en de aardse liefde tussen man en vrouw of anders, zoals nu op aarde ook mogelijk is, en de daarmee verbonden seksualiteit zoals die tussen mensen plaatsvindt, wat voor sommige mensen verwarrend is. Het is dan ook van groot belang voor iedereen dat het verschil tussen een aards aangegaan huwelijk en het in de Bijbel bedoelde hemelse huwelijk goed begrepen gaat worden.

Waarbij het grote verschil niet alleen gelegen is tussen de ware onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid uit Mij en de aardse opvattingen over liefde, maar ook gelegen is in de onherroepelijke vastlegging van de huwelijkse belofte voor de eeuwigheid, terwijl de huwelijkse vastleggingen op de aarde opgeheven kunnen worden voor een andere vastlegging, en alle aardse beloften eindig zijn en gelden tot aan de dood. Maar het hemelse huwelijk blijft geldig tot in de oneindigheid van Zijn, dat is eeuwig.

Hemels Brood 6764

Op het moment dat je Mij innerlijk voelt en Mijn liefde in je begrijpt en dat je ontroert, is dat een beetje jezelf herkennen in Mij, jouw oorspronkelijk zijn, zoals je in werkelijkheid gelijk aan Mij, maar niet Mij, zelf bent. Mij in jou herkennen is als een thuiskomen waar je altijd helemaal veilig bent en geen enkel kwaad je bereiken kan.

Maar dan ben je weer terug op de aarde, waar alles nog in rep en roer is, waar je nog steeds te maken hebt met goed en kwaad. Maar ook op de aarde verblijvend kun je bij Mij zijn, in je hart, in je gevoel, in je besef. Die momenten van eenheid met Mij zullen er meer worden, maar alles wat er aan kwaad gebeurt, zal evengoed aan je deur kloppen, omdat er nog te weinig besef onder de mensen is over de gevolgen van hun doen en laten. Want er wordt nog steeds gedacht dat de technische ontwikkelingen een vooruitgang zijn, maar er wordt niet gezien hoe het kwaad daar op grote schaal gebruik van maakt.

Al die technische mogelijkheden worden als onschuldige verbeteringen van mogelijkheden gezien, maar zo is het niet. Want er is een macht in verborgen die door het kwaad gezien en gebruikt wordt, zonder dat de bedenkers zich daarvan bewust zijn, door de beslotenheid waarin zij werken, in ruimten waar het daglicht nauwelijks komt en waar ook Mijn licht nauwelijks komt. Maar dat zijn niet degenen die er kwaad mee voor hebben, zij zijn naïef en blind voor wat zij eigenlijk ontwikkelen. Het gebruik ervan door kwaadwillenden, dat gaat de grootste problemen geven. Alles heeft te maken met macht, roem, eer, rijkdom en de enorme blindheid die daardoor eerder groeit dan afneemt, omdat de mens er trots op is, op al dat technische vernuft en alle mogelijkheden daarvan.

Toch, het is niet het beste voor alle mensen, het is als de toren van Babel, en het is beter voor de mens dat ook deze toren tot een eind komt. Zo zal het zijn, want Ik heb alle mensen lief en uit ware liefde zal Ik doen wat het beste is voor iedereen. Vertrouw op Mij, blijf in je hart bij Mij en je zult steeds in alles Mijn liefde zien en voelen.

Hemels Brood 6762

In de eenheid van Zijn verblijven ook al degenen die op aarde geleefd hebben en op hun tijd overleden zijn, dat wil zeggen, niet meer op de aarde leven, maar in het gezamenlijk Zijn hun plaats gekregen hebben, al naargelang zij op aarde geleefd hebben en de mate van geloof en besef van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid.

Sommige van hen die zijn overgegaan kunnen gezien of gevoeld worden door familie of vrienden die nog op de aarde verblijven. In het grote geheel van Zijn is dat op een natuurlijke manier in geestelijk opzicht mogelijk. Maar met die mogelijkheid is ook Satan bekend en hij zal niet schromen daar bij gelegenheid misbruik van te maken en onder valse voorwendselen zich voor te doen als een bekende. Dan is het aangeven van een gebeurtenis die geweest is toen de overledene nog op aarde was niet genoeg om als bewijs te dienen. Wees daarom steeds op je hoede voor de valse kennis van gegevens, vaak via zogeheten mediums die beweren contact te hebben met een overledene. Sommige van hen denken oprecht contact met een overledene te hebben, maar vaak is dat niet zo, en anderen zeggen het uit een zekere ijdelheid om een zeker aanzien te verkrijgen. Zelden heeft een medium daadwerkelijk contact met een overledene.

Veel aannemelijker is het dat iemand die een dierbare verloren heeft zelf de aanwezigheid voelt van diegene die overleden is. Iedereen kan een overledene in of bij zich ervaren als daar een zekere mate van oprechte belangstelling en liefde voor is, ook zonder dat daarnaar gevraagd is. Veel heeft ook met de overledene zelf te maken, met zijn hoedanigheid in het gezamenlijk Zijn en de plaats die hij daarin gekregen heeft, en ligt aan de mate van liefde voor één of meer mensen die hij op aarde gekend heeft en in liefde bij betrokken was.

Mijn raad in deze is, vertrouw geen mediums, vertrouw op het eigen gevoel, wat meestal na het verdriet wel in balans komt en, zo de overledene dat ook wil, zal diegene wel gevoeld gaan worden in het gezamenlijk Zijn, wat mogelijk is door Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid.

Hemels Brood 6760

Weet je, jij bent als een klein radertje in het grote geheel van Mijn Schepping. En hoe klein jij als radertje ook bent, je bent toch belangrijk, jouw mens-zijn op aarde is niet zomaar, maar past precies in het grote geheel van Mijn Schepping.

Zie, er zijn ook grote raderen in Mijn Schepping, maar hoe het ook lijkt dat die belangrijker zijn dan de kleine radertjes, zo is het niet. Het kleinste radertje is even belangrijk als het grootste, want het gaat om het grote geheel en de samenwerking van alle mensen in het grote geheel. Zie maar eens wat er gebeurt als er een klein zandkorreltje tussen de raderen komt, of het nu bij de grote of bij de kleine is, het verstoort de werking, niet door de raderen, maar door die zandkorrel. Nu is het zo, dat Ik, jullie Schepper, niet alleen ieder mens op aarde zijn plaats gegeven heb, maar dat Ik er ook voor zorg dat ieder mens zijn werking heeft in het grote geheel, zonder verstoring van wat dan ook.

Want jullie mensen zijn vrij en toch tezamen het grote geheel, ieder van jullie heeft een werking en tezamen is dat de werking van het grote geheel. In dat grote geheel is iedereen van belang, hoe dan ook. Nu denk je misschien, maar misdadigers, hoe hebben die belang voor dat grote geheel, zij verstoren meer dan zij goed doen, we zijn hen beter kwijt dan rijk. Ik zeg je daarop, daar heb je wellicht gelijk in, gezien vanuit ieders persoonlijk belang, maar ook zij hebben een werking in het grote geheel die voor iedereen van belang is, omdat alles met elkaar samenhangt en dat juist de werking heeft om ieder persoonlijk en het grote geheel te zuiveren van alles wat niet goed is, geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is.

Niemand is daadwerkelijk een radertje in het grote geheel, iedereen is een eigen zijn, maar nog niet iedereen is gelijk Mijn Zijn, liefde en haar wijsheid in waarheid. Dat is zodanig in het grote geheel van alle mensen verdeeld, dat uiteindelijk alle mensen, dat is ook het grote geheel, gezuiverd worden van alle kwaad en alles en iedereen, persoonlijk en gezamenlijk gezuiverd, volmaakt gelukkig Mijn liefde en haar wijsheid in volle waarheid zal zijn.

Hemels Brood 6769

Wanneer je in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, dan ben je nog niet meteen gelijk Mijn liefde en Mijn wijsheid, dan ben je op weg om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te worden. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar kijk, als je valt, bezeer je je misschien wel eens wat. Dat helpt je doorgaans om wat meer zicht op Mij en Mijn liefde te krijgen. En op zo’n moment dat je wat meer zicht krijgt, kun je je wat schuldig gaan voelen over je afdwaling. Maar het is niet nodig om je daar schuldig over te blijven voelen, je bent lerende en wie lerende is, die maakt nog fouten.

Wanneer je willens en wetens keuzen maakt uit eigenbelang en het je daarbij niet uitmaakt dat je er iemand mee tekortdoet en je bemerkt dat je van liefde bent afgedwaald, dan is dat een heel andere situatie. Dan is dat gevoel van schuld wel meer op zijn plaats. Dan is het nodig dat je daarover berouw toont en er zoveel mogelijk voor zorgt dat je wat je iemand aangedaan hebt, goedmaakt. Zie, wie leert maakt nog fouten, ook als hij zijn fouten kent, maar het vermogen nog niet heeft om ze steeds te voorkomen, maar wie geleerd heeft en het vermogen heeft om het goed te doen, maar uit eigen keus het niet goed doet, die zal terecht een schuldgevoel krijgen en zijn fout moeten herstellen wil hij zijn schuldgevoelens wegkrijgen.

Maar er zijn ook mensen die schuldgevoelens negeren, die Mijn signaaltjes ten aanzien van hun afdwaling met ernstige gevolgen voor hun medemensen negeren en zelfs een zekere hardheid hebben ontwikkeld, zodat zij die signaaltjes niet bemerken en hun schuldgevoelens niet meer ervaren. Zie, voor hen is het ook een heel ander verhaal dat van Mij uit om een heel andere aanpak vraagt.

Maar voor jullie, die je best doen om in het hart met Mij contact te hebben, Mij steeds vragen om je te helpen de juiste weg te gaan, die dat jullie volle inzet geven, voor jullie heft Mijn liefde de misstapjes die jullie begaan op, voor jullie wijzig Ik die in nieuw geestelijk inzicht, nieuw geestelijk besef, op het moment dat je bij jezelf ziet, oh, zo moest het niet en je je best doet om je gedrag te verbeteren. Daarom, een kort gevoel van schuld houdt je bij de les, maar je hoeft je er geen zorgen om te maken, vervolg je weg met Mij in je hart en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6767

Voor nogal wat mensen is het moeilijk om te begrijpen hoe Mij, jullie God, als Drie-Eenheid te zien en te begrijpen dat Vader en Zoon, God en Jezus Christus, Eén Zijn. Steeds zie Ik dat mensen Mij en Jezus Christus apart van elkaar zien en veel mensen zien Jezus als een Profeet, omdat zij de werkelijkheid niet begrijpen, dat Vader en Zoon Eén Zijn.

Voor een beter begrip zal Ik een voorbeeld geven over een mens op de aarde, waarbij hij meerdere benamingen heeft en toch één en dezelfde persoon blijft. Als voorbeeld een vader die voor zijn kinderen zorgt, maar daarnaast ook buschauffeur is en daarbij ook de oom van zijn neef is en de neef van de dochter van zijn tante is, maar ook de zoon van zijn ouders is. Zo is hij vader, zoon, oom, neef, buschauffeur, en mens, steeds nog dezelfde mens, zoals Ik Dezelfde God Ben. Het enige is, wanneer de man chauffeur is, heeft hij die hoedanigheid, maar tegelijkertijd blijft hij vader en alle andere benamingen, alleen zijn die wanneer hij buschauffeur is niet aan de orde.

Zo ben Ik, jullie Schepper, God, Drie-Enig, Vader en Zoon en Mens in Jezus Christus. Met één groot verschil, Ik ben alles tegelijk, het volkomen Leven, niet het ene moment vader en een ander moment buschauffeur zoals die mens, Ik ben op elk moment zowel God als Schepper, als Vader, als Zoon, als Drie-Eenheid, als alle Leven, zonder ophouden, zonder pauze, volmaakt in de oneindige eeuwigheid, ware liefde en haar wijsheid en dat voor alle leven, alle wezens, alle mensen, dieren en planten en Ik Ben dat allemaal op hetzelfde eeuwigdurende moment.

Zo zijn jullie, ieder mens, nu levend op de aarde, altijd levend, ook zonder de aarde, buiten de materie, na het verblijf op aarde, want ieder leven is uit Mijn Leven, wat eeuwig is en tot in de eeuwigheid ieder van jullie persoonlijk gegeven is, terwijl jullie allemaal tezamen in Mij de eenheid van werkelijk Leven zijn, Die Ik Ben. Zo ben Ik God, Vader, Schepper, Mens, werkelijk Leven, Alles. Alleen op aarde zijn mensen door materie gebonden gescheiden van elkaar, en dat is wat er op aarde gebeurt, daar lost de materie op door de leringen die de mensen daar opdoen en daar hebben alle mensen tijd voor gekregen. Zoveel tijd als nodig is om uit die materie los te komen tot het ware werkelijke Leven, wat jullie allemaal van oorsprong zijn, Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid, de ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6765

Als iemand ergens goed in is, wil hij dat kenbaar maken aan zijn medemensen. Doorgaans om verschillende redenen. Het kan zijn dat iemand van waar hij goed in is zijn werk, zijn broodwinning wil maken en dan heeft hij klanten nodig. Die kan hij krijgen door bekend te maken wat hij te bieden heeft. Het kan zijn dat iemand trots is op wat hij kan en er roem, macht, rijkdom of aanzien voor wil. Ook zijn er mensen die bij het bekendmaken van hun diensten veel eigenbelang hebben en hun bekendmaking nogal eens bedrieglijk is.

Bij veel eigenbelang wordt wat aangeboden wordt in een mooier jasje gestoken, of wordt de kennis van zaken wat opgeblazen, wordt alles mooier voorgesteld dan de werkelijkheid. Dit komt vaak duidelijk naar voren in de reclames in de media, waar alles wat er getoond wordt ongekend wonderbaarlijk goed is en altijd beter dan andere producten of diensten. Pas na aankoop wordt duidelijk hoe het in werkelijkheid is, en dat is niet steeds naar volle tevredenheid.

Zie, Ik ben in alles heel goed, volmaakt zelfs. Ik maak geen reclame voor Mijzelf, en sta Mij niet voor op wat Ik te bieden heb. Wel maak Ik aan de mensen zoveel mogelijk duidelijk wat Ik hen te bieden heb, op een volkomen eerlijke manier. Ik maak Mijzelf kenbaar, maar niet voor Mijzelf, niet voor verdiensten, voor roem en macht, niet voor Mijn belang, maar voor het belang van alle mensen, voor het beste voor alle mensen. Want wat Ik te bieden heb is voor iedereen het beste en kan zonder kosten verkregen worden.

Het komt uit Mijn liefde voor alle mensen en het is liefde en haar wijsheid voor alle mensen. Liefde waar iedereen het ware geluk mee kan vinden, geen roem en macht, geen bezit en aanzien, maar wel rijkdom. Geen materiële rijkdom, geen geld of juwelen, maar levensgeluk, geestelijk werkelijk waar levensgeluk, niet tastbaar maar voelbaar. Die rijkdom is niet alleen op aarde van waarde, zoals geld en goederen, aanzien en macht alleen op aarde materieel van waarde zijn, maar van eeuwige waarde, het eeuwige levensgeluk dat voor altijd overal van waarde is en blijft. Dat bied Ik aan alle mensen aan.

Hemels Brood 6763

Als iets je voortdurend bezighoudt, het steeds in je gedachte is en je kunt het niet loslaten, kom er dan mee bij Mij en laten we het eens samen bekijken. Ik vanuit Mijn kant en jij vanuit jouw kant. Want vaak is er iets wat je over het hoofd ziet, waar je misvattingen over hebt, of iets roept weerstand bij je op vanuit je onderbewuste, vanuit een verlangen wat ver weggestopt is.

Het kan ook iets zijn wat je liever niet waar hebt, wat je niet had willen horen, niet had willen zeggen of niet had willen doen. Zolang je dat met je verstand bekijkt, krijg je er geen zicht op, vooral als je iemand bent die het altijd goed wil doen, maar het door omstandigheden niet zo goed gedaan heeft. Dat onder ogen zien, is heel moeilijk. Met Mij samen beloof Ik je dat dat gaat lukken, niet helemaal zonder een beetje pijn van het inzien wat het is, maar daarna zul je opgelucht zijn en bevrijd van het steeds weer in kringetjes over hetzelfde nadenken.

Iedereen die erop gericht is om steeds het goede te doen en naar Mijn liefde te leven, maar daarin nog niet volmaakt is, zal momenten van verwarring hebben, van onzekerheid, van zoeken naar waarheid, naar balans in zijn gevoel, en vaak wordt dat met het verstand gedaan, terwijl het alleen in het hart, in het gevoel gevonden kan worden. Vooral mensen die gewend zijn om vanuit het verstand de dingen te bekijken, komen op zulke momenten moeilijker in hun hart bij Mij.

Toch is het nodig om het verstand los te laten, want daar ben Ik niet, en tot het hart af te dalen, want daar ben Ik wel. Dat afdalen is eigenlijk van jezelf naar Mij komen, een verlaging van jezelf naar Mij, zonder eigen denken, eigen willen en zonder eigenbelang. Want vaak is een beetje eigenbelang de reden waardoor iets iemand die het goed wil doen belemmert om tot het juiste inzicht te komen. Kom in alle oprechtheid bij Mij en Ik toon je die reden, Ik help je om tot inzicht te komen, zodat je weer tot het goede komt en rust vindt.

Hemels Brood 6761

Aan Mij is alle kracht en alle macht, aan Mij zijn alle dingen, aan Mij is de Enige ware juiste Wil en aan Mij is de ware liefde en haar wijsheid, aan Mij is het verloop van alle gebeurtenissen, aan Mij is het leven, de ware gelukzaligheid tot in eeuwigheid voor alles en iedereen, en dat is allemaal in jullie hart aanwezig, uit Mij aan alle mensen gegeven, aan alle mensen die op de aarde zijn, geweest zijn, er nu zijn, en nog zullen zijn. In de vrijheid van alle mensen nu en altijd.

Het is aan alle mensen tezamen en ieder persoonlijk om in die vrijheid de juiste keuzen te maken, te ontdekken wat de juiste keuzen zijn. Ieder mens kan daarvoor bij Mij komen, want Ik ben in ieder mens aanwezig en Mijn Woord is in ieder mens zuiver te beluisteren, zelfs kan ieder mens met Mij spreken in zijn hart, het kernpunt van zijn wezenlijkheid te zijn, te leven, te bestaan. Ook al zeggen mensen niet in Mijn bestaan te geloven en denken zij alleen persoonlijk een zelf te zijn, Ik ben in hen aanwezig, dat eigen besef te zijn.

Wanneer mensen niet in mij geloven, verloochenen zij hun eigen zijn uit Mij, daarmee doen zij zichzelf enorm tekort, maar het is hun keus in hun vrijheid van zijn, Mijn Zijn. Met Hun denken en doen schieten zij alle kanten op, gestuurd door machten die zij niet beheersen, omdat zij geen contact met Mij, hun zijn, hun leven, onderhouden. Maar zonder dat, ben Ik toch in hen aanwezig en dat kunnen zij wel ontkennen, maar dat verandert de waarheid van Mijn Goddelijke Zijn in Jezus Christus in hen aanwezig niet. Ergens in hun bewustheid weten zij dat, maar erkennen het niet.

Gezegend degenen die in Mij geloven en zoveel zij kunnen naar Mij in hun hart luisteren, Mij volgen over moeilijke paden en Mijn liefde en haar wijsheid aannemen in hun doen en laten en verdragen wat door mede mensen op aarde niet naar Mijn liefde en haar wijsheid gebeurt, waarmee ook verdragen wordt wat zij, ondanks hun geloof en vertrouwen in Mij, zelf nog niet naar Mijn liefde en wijsheid doen. Want liefde, Mijn liefde, maakt alles goed.