Een ogenblik geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6608

Alles wat geschreven staat en Mijn Woord is, is in ieder mensenhart aanwezig en daar te herkennen als Mijn Woord. Maar er is veel geschreven wat niet Mijn Woord is, terwijl mensen denken dat het Mijn Woord is, omdat kerken en geloofsgemeenschappen beweren dat het Mijn Woord is of omdat mensen het zelf invullen als Mijn Woord.

Voor iedereen is het van belang om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet Mijn Woord is. Dat onderscheid is alleen samen met Mij in het hart te maken, door te luisteren naar wat Ik in het hart aanreik als Mijn Woord. Veel van de teksten die geschreven staan en waarvan gedacht wordt dat het Mijn Woord is, lijken op Mijn Woord, maar zijn het niet, en van die teksten is het moeilijk om te zien dat het niet zuiver Mijn Woord is. Veel mensen worden dan ook misleid door teksten die op Mijn Woord lijken, maar het niet zijn. Ook de uitleg van Mijn Woord is nogal eens afwijkend van de werkelijke betekenis, waardoor mensen belemmerd worden om tot de diepere betekenis van Mijn Woord te komen en alleen de oppervlakkige betekenis gezien wordt, zonder te zien dat er veel diepere en veelzeggendere betekenissen achter de teksten aanwezig zijn.

Daarbij beletten teksten die op Mijn Woord lijken mensen vaak om in hun hart bij Mij naar uitleg te vragen, de betekenis van Mijn Woord lijkt al duidelijk te zijn, dus een innerlijk contact met Mij is daarvoor dan niet nodig. Maar juist is het innerlijk contact met Mij wel nodig en van groot belang. Want Mijn Woord is niet de geschreven tekst om te begrijpen, Mijn Woord is Leven, het volle ware Leven. En Mijn Woord is verweven met de totale Schepping, met leven in alles. Daarom is het begrijpen van Mijn Woord niet het begrijpen van de geschreven teksten, maar het begrijpen van leven, Mijn Leven. En dat kan iedereen alleen in zijn hart met Mij samen, omdat Ik het leven Ben, omdat Ik Zelf het Woord tot leven Ben. Alleen uitleg die daarnaartoe leidt, leidt tot het daadwerkelijke leven. Uitleg die naar Mij in ieders hart leidt, leidt tot daadwerkelijk leven, want in ieder mens ben Ik zijn leven, in ieder hart is Mijn Woord en de diepste uitleg daarvan. In jouw hart ben Ik jouw leven, en dat is ware werkelijke wijze liefde.

Hemels Brood 6606

In een mensenleven kan heel veel gebeuren wat de toekomst schaadt of de toekomst goeddoet. Maar het is niet altijd duidelijk voor de mens in hoeverre zijn handelen de toekomst schaadt of goeddoet. Hoe kort de mens ook maar op aarde verblijft, de impact van zijn handelen kan groot zijn tot in eeuwen na zijn verblijf op aarde, zowel ten goede als het tegenovergestelde daarvan. En kijk, één zandkorrel maakt geen woestijn, ook honderd zandkorrels maken geen woestijn, en de levenstijd die een mens op aarde doorbrengt, al is dat meer dan honderd jaar, is vergeleken met de tijd dat de aarde bestaat als honderd zandkorrels, maar in verhouding tot de eeuwigheid is het nog die ene zandkorrel niet. Dus wat maakt het verblijf van de mens op aarde in het grote geheel van leven uit?

Dat ligt aan zijn bereidheid zich met Mij te verenigen, met het ware eeuwige leven. Want zie de oceaan, elke druppel is er deel van, maar druppels die zich afzonderen, zijn er geen deel meer van, terwijl zij ieder voor zich toch diezelfde oceaan in zich hebben. Zo is het met de mensen op aarde. Velen hebben zich afgezonderd van hun herkomst, van het ware leven Die Ik Ben, zij lijken geen deel meer van Mij, van Mijn leven te zijn. Toch hebben zij Mij, Mijn leven, Mijn volmaakte wijze ware liefde in zich en toch hebben zij de oneindigheid van leven en de ware gelukzaligheid daarvan in zich. Maar zoals één of honderd zandkorrels geen woestijn maken, zoals één of honderd druppels water geen oceaan maken, zo maken de paar mensen die per tijdvak van verblijf op aarde zijn geen eeuwig leven.

Maar Ik ben de woestijn, de oceaan, het vruchtbare land, de verre ruimten, het universum, het volmaakte eeuwige ware leven, Ik Ben Alles, en alle mensen in alle tijden hebben Alles, Die Ik Ben, in zich. Verenigd met elkaar in Mij, Die in ieder mens aanwezig is, zijn alle mensen werkelijk leven, waarheid, wijsheid, liefde, tezamen, en ieder persoonlijk, met de eigen vrije wil, dat is de kern van bestaan uit ware wijze liefde. En zodra de mens uit die eigen vrije wil gelijk Mij levend wil zijn, hoeft hij zich maar met Mij te verenigen in ware liefde en hij is gelijk Mij, ware wijze liefde.

Hemels Brood 6604

Als je een wiskundige berekening maakt voor een bouwwerk, dan moeten alle getallen heel nauwkeurig kloppen, er moet geen enkele vergissing gemaakt worden, of het gebouw loopt risico in te storten wanneer het gebouwd is. Mijn berekeningen, Mijn getallen, kloppen tot in de eeuwige perfectie, Mijn Schepping van hemel en aarde is daarmee tot in de oneindigheid perfect.

Toch zijn er mensen die bij sommige dingen of in sommige situaties zeggen, hierbij heeft de Schepper een vergissing gemaakt. Maar dat is dan een vergissing van die mens, want Ik heb geen vergissingen ooit gemaakt en Ik zal nooit een vergissing maken. Mensen maken vergissingen, verrekenen zich, missen genoeg kennis om sluitende berekeningen te maken, maar Mijn kennis en Mijn berekeningen zijn volmaakt sluitend. Zelfs de misrekeningen en de misvattingen van de mensen zijn daarin verwerkt tot in de volmaaktheid van Zijn. Want er is vooralsnog een groot verschil tussen Mijn berekeningen en die van de mens en dat is Mijn volmaakt onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde in volledige waarheid, welke eeuwig onveranderlijk volmaakt is, in alle omstandigheden, en daartegenover de nog gebrekkige liefde van de mens en al zijn onwaarheden, zijn eigenbelang, zijn voorwaarden, zijn eisen, en dergelijke.

En nu zijn er mensen die dat een vergissing van Mijn Schepping noemen, maar zelfs alle mogelijke afdwalingen van mensen van Mijn ware wijze liefde zijn evengoed bij al Mijn berekeningen meegenomen, zodanig volmaakt sluitend en perfect, dat geen mens daar iets aan kan verstoren. Zou hij willen, hij had de kennis en de vaardigheden niet zonder zich met Mij volledig te verenigen en verenigd met Mij wil hij niets meer verstoren, omdat de perfectie van Mijn liefde dan ook de perfectie van zijn liefde is en hij de gelukzaligheid daarvan tot in de perfectie zou willen behouden, omdat hij in die vereniging met Mij tot in de eeuwige volmaaktheid de waarheid van leven kent en zelf is.

Hemels Brood 6602

Het gaat niet om de machtigen op aarde, om degenen waarop alle ogen gericht zijn, om degenen die de algemene richting lijken te bepalen. Het gaat om de kleine eenvoudige mensen, die niet machtig zijn, geen grootheid zijn, geen heldendaden op hun naam hebben staan, onopgemerkt blijven door de wereld, maar wel in Mij geloven, in het eeuwige leven geloven en naar Mijn liefde willen leven, in alle eerlijkheid en oprechtheid, ook al worden zij niet op die manier gewaardeerd.

De grote en machtige mensen denken alle touwtjes van het wereldtoneel in handen te hebben en de geschiedenis te bepalen. Maar de waarheid ligt in Mijn Hand, de geschiedenis van de mensheid ligt in Mijn Hand, hoe het er op aarde ook aan toegaat en uitziet. Voor de kleine eenvoudige mens lijkt de wereld een enorme reus, monsterlijk groot, en lijkt hij zelf heel klein. Want de weg die de wereld gaat kan hij niet veranderen, daar is hij te klein voor en al verzamelen kleine mensen zich, dan nog zijn ze met elkaar te klein, want er is zoveel macht bij de groten, daar is niets tegen te beginnen. En zo blijven de eenvoudige kleine lieden in de schaduw van de groten der aarde, zonder zich te kunnen weren.

David dacht eerst ook dat hij die grote reus niet zou kunnen verslaan. Maar hij had één voordeel, die kleine David, en dat was niet zijn kracht of zijn durf, dat was niet zijn brein of zijn wil, dat was zijn verbinding met Mij, waar hij in vrijheid voor koos, en verbonden met Mij had hij Mijn inzicht, Mijn wil, Mijn mogelijkheden, terwijl die enorme reus niets van dat alles had en daar ook geen enkel besef van had. Dus de reus lachte om die kleine David, zonder te zien Wie achter David stond.

Lieve, kleine, eenvoudige mensen, de wereld, de groten, zij lachen, zij bundelen hun krachten en denken de macht te hebben. Maar zij zien niet Wie er achter jullie staat. Net als de reus toen niet dodelijk getroffen werd door die kleine David, maar door Wie er achter hem stond, zo zal die grote wereldse reus getroffen worden door Wie er achter jullie staat. Want jullie verbinding met Mij, jullie Schepper, geeft jullie Mijn kracht, Mijn inzicht, Mijn overwinning, zo klein als jullie zijn.

Hemels Brood 6600

Eerlijkheid legt vaak dingen bloot die mensen niet blootgelegd willen hebben. Wie eerlijk is krijgt regelmatig tegenwerking alsof hij niet eerlijk is. Eerlijke mensen worden nogal eens gezien als gevaarlijk, want zij kunnen, ook zonder het zelf te beseffen, dekmantels optillen en vinden wat daaronder verborgen is en in hun eerlijkheid zullen zij dat wat verborgen onder de dekmantel ligt onder de aandacht brengen. Maar klokkenluiders zijn nog steeds niet gewenst en lopen gevaar hard aangepakt te worden wanneer zij openheid willen geven over zaken die het woord eerlijk in geen enkel opzicht kunnen dragen. Wat is dan wijsheid, wat is dan liefde, wat is dan het beste om te doen of te laten? Is zwijgen dan goud of zilver of zelfs koper?

Ik kwam met de waarheid, daarmee kwamen veel onwelriekende zaken aan het licht en dat moest hoe dan ook gestopt worden. Ik werd gezien als een onruststoker, maar de onrust was bij de leugenaars ontstaan omdat zij vreesden dat veel meer van hun onwelriekende zaken zodanig onthuld zouden worden, dat zij er geen winst en voordeel meer mee zouden kunnen behalen. Want Ik opende ogen, maakte de blinden ziende, de manken genas Ik zodat ze weer konden lopen. En dat had allemaal invloed op de gang van zaken bij de overheid en de tempel. Want veel van de wonderbaarlijke genezingen zoals die in de Bijbel beschreven staan worden nog alleen als letterlijke genezingen gezien, terwijl het een veel diepere geestelijke strekking in die dagen had.

Want Ik genas niet zozeer de materiële ogen, als wel het inzicht in waarheid, het besef van de leugen. Ik genas niet zozeer de lammen en de kreupelen, zodat zij weer konden lopen, maar veel eerder hun mogelijkheden om tot handelen te komen. Ik hielp de tollenaars om in te zien wat hun praktijken eigenlijk waren, niet letterlijk, maar vooral geestelijk. Ik gaf mensen het inzicht en dat gaf mensen macht en die macht van waarheid en eerlijkheid, van liefde en wijsheid, die was niet gewenst door de overheid en de priesters, want het legde steeds meer bloot van hun valse praktijken en mensen gingen zich daartegen verzetten, dat konden ze niet gebruiken.

Dus werd Ik als een enorme bedreiging gezien die uit de weg geruimd moest worden. En op de wereldse manier werd Ik uit de weg geruimd. Maar Ik ben het eeuwige Leven en Ik ben niet uit de weg te ruimen. Toen niet en nu niet. Mijn opstanding uit de zogenoemde dood heeft dat toen aangetoond en Mijn terugkomst op aarde zal dat nogmaals aantonen. Maar wie Mij in zijn hart kent, wie Mijn waarheid kent, Mijn liefde gevoeld heeft, voor die ben Ik er al, voor die ben Ik al opgestaan en teruggekomen. Die beseft dat zijn leven Mijn leven voor eeuwig hem gegeven is.

Hemels Brood 6609

Ik zie in ieder hart, gecombineerd met het verstand, wat iemand voelt, vindt, denkt, wil, niet wil en daarbij wat de motivaties van mensen zijn en waar die motivaties uit voortkomen. Ook zie Ik alle vragen die mensen hebben en de dingen waarover onduidelijkheid is. En liefde is nogal eens het onderwerp waarover bij mensen onduidelijkheid is.

Dat heeft vooral te maken met wat er in de Bijbel beschreven staat over wat liefde is. Liefde is in alle opzichten goed, zij oordeelt of veroordeelt niet, zij kwetst niemand en zij wordt niet gekwetst, zij houdt zich altijd aan de waarheid, liefde is trouw, hoeft niets voor zichzelf, verwacht niets, eist niets, liefde is onvoorwaardelijke goedheid, volkomen onbaatzuchtig, zij geeft zonder te nemen, het staat allemaal te lezen in de Bijbel. En veel mensen die in Mij geloven streven ernaar om aan die beschrijving van liefde te voldoen en bemerken, als zij eerlijk zijn, dat er aan hun liefde toch vaker wat mankeert. Want van tijd tot tijd voelt iemand zich gekwetst, verwacht iemand iets van zijn medemensen, is er toch wat eigenbelang, kortom, het is bepaald niet gemakkelijk om liefde te zijn zoals dat in de Bijbel beschreven staat.

Hoe graag je die liefde ook wilt zijn, maar je voelt je bedrogen als iemand tegen je liegt, je voelt je gekwetst als iemand je verwijten maakt, je verwacht naar waarde behandeld te worden en bent boos als dat niet zo is. En zo is er veel waarop mensen reageren met iets wat niet overeenkomt met de liefde zoals die in de Bijbel beschreven staat. Wat daar nu mee aan te vangen, dat je die liefde nog niet kunt waarmaken? Mag je dan niet verwachten dat iemand eerlijk tegen je is, dat iemand met respect met je omgaat, dat je beloond wordt voor je werk, iets terugkrijgt voor wat je geeft? Je bent vrij, en in die vrijheid ben je die je bent en leer je wat dat je brengt. Maar tot die werkelijke liefde kom je alleen via innerlijk contact met Mij en met een volhoudend geduld, jezelf vergevend als het je niet lukt die liefde te zijn, maar ook de ander vergevend als het hem niet lukt die liefde te zijn.

Op aarde die liefde zijn zoals beschreven staat in de Bijbel is niet gemakkelijk, is zelfs in allerlei opzichten heel moeilijk. Zie, nergens staat dat liefde blind is. En veel mensen denken, dat ze de leugen als zodanig niet mogen zien, het kwaad als zodanig niet mogen zien, maar Ik zeg jullie, Ik ben liefde zoals in de Bijbel beschreven staat en meer nog. Maar Ik zie en weet alles. En Ik weet wanneer jij onterecht behandeld wordt, wanneer je gekwetst wordt, tekortgedaan wordt, er niet naar je geluisterd wordt, je niet geloofd wordt, pijn gedaan wordt, vernederd wordt. Ik zie en weet het allemaal en Ik weet ook dat het voor iedereen moeilijk is om daar dan niet op te reageren. En jullie, die oprecht zoeken die ware liefde te zijn, zeg Ik, houd moed, geef het niet op, want het komt goed. Geef het allemaal aan Mij, laat Mij de last dragen.

Want Ik ben die liefde die alles draagt, die geeft, die alles ten goede doet keren voor alle mensen. Dan mogen jullie rustig groeien in liefde vanuit Mij in je hart en uiteindelijk zelf die liefde worden zoals die in de Bijbel beschreven staat. Want die ware zuivere liefde ben Ik in je hart, die heb jij al eeuwig in je hart, je hoeft daarmee alleen één te worden. En ja, dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Maar let nu op, dat doe jij dan ook niet, maar Ik, jouw Schepper, geloof Mij en vertrouw Mij en alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6607

Mensen zoeken naar berichten in het universum, terwijl Ik ze berichten stuur in hun hart, waar het werkelijke universum aanwezig is. Mensen zoeken naar leven in de ruimte tot zover als zij kunnen komen, terwijl er leven in de ruimte van hun hart is. En er is leven in de ruimte, meer dan de mens zich kan voorstellen, maar hij is er blind voor zolang hij naar leven in materie zoekt, want buiten de aarde is het leven van veel meer geestelijke aard.

Want Ik zeg jullie, er is veel meer om jullie heen dan gezien kan worden, er zijn veel meer vormen van leven die niet met de microscoop te zien zijn, niet omdat het te klein is voor een microscoop, maar omdat het geestelijk leven is en geen microscoop daarop gebouwd is. Daarbij, leven is niet klein of groot, leven is alomvattend. Er is geen maat van leven als zodanig te geven. Geen mens kan de maat van zijn innerlijk te beseffen bestaan, wat leven is, meten. Het is er, en het is in iedereen en in iedereen is leven hetzelfde leven, hetzelfde besef van bestaan, wat door de een wat sterker beseft wordt dan door de ander, maar dat maakt het ene levensbesef niet groter of kleiner dan het andere levensbesef.

Iedereen heeft hetzelfde levensbesef te bestaan en nog denken veel mensen dat hun leven van henzelf is, hun eigen bezit is, losstaat van al het leven dat andere mensen in zich hebben. Maar het leven is in alle mensen hetzelfde leven, alleen wat mensen doen met hun vrijheid van doen en laten, van denken en willen, is verschillend. De persoonlijke eigenheid van mensen is verschillend, de keuzen die mensen maken zijn verschillend en daarmee lijkt het dat ieders leven verschillend is, maar alleen situaties en omstandigheden zijn verschillend, het leven in de mens is bij iedereen hetzelfde leven, dat leven ben Ik, is Mijn leven dat Ik alle mensen geef.

Voor iedereen geldt dat hij, vanuit het leven dat hij van Mij in zich heeft, zijn vrijheid heeft om keuzen te maken en vorm te geven aan zijn leven, nu in een materieel lichaam, maar uiteindelijk in zijn ware menselijke vorm, die geestelijk is en eeuwig met Mij, zijn levengever, in verbinding staat, zowel nu op aarde als eeuwig daarna.

Hemels Brood 6605

Als de aarde volledig alleen in handen van de mensheid zou liggen, dan was zij allang vergaan. Toch zijn er mensen die denken dat Ik een God ben die maar wat aangeklungeld heeft met de Schepping, waardoor er van alles nu misloopt. Maar degenen die maar wat aanklungelen zijn de mensen, die met gebrekkige kennis denken heel veel te weten, terwijl ze er geen idee van hebben hoeveel ze niet weten. Zij kijken op tegen iemand als Einstein, die ontdekkingen deed als niet tevoren, en er wordt nu opgekeken tegen mensen die nieuwe deeltjes ontdekken, die zwarte gaten bewijzen, maar wat dat werkelijk is en betekent, wordt niet begrepen.

Ik geef die dingen vrij aan de mens om te ontdekken, maar zonder Mijn Hand in het grote geheel van alles, zou er niets ontdekt zijn en niets ontdekt worden. Het is vanwege de vrijheid van de mens zijn wil waardoor hij juist datgene ontdekt wat hij ontdekt. En het is vanwege Mijn plan, dat precies datgene ontdekt wordt. Alles hangt met elkaar samen en alles ligt in Mijn Hand. Maar de wetenschapper, die onderzoekt en ontdekt, denkt dat zelf te zijn die zoekt en ontdekt, terwijl hij alleen kan ontdekken wat hem gegeven is te ontdekken. Want alles komt tot hetzelfde uiteindelijke doel van de mens op aarde, het ware leven uit Mij vinden en aannemen. De mens mag in zijn vrijheid omwegen maken, maar ook die omwegen liggen in Mijn Hand, die zijn mede gebonden aan Mijn ware wijze liefde.

En dat kan niet anders zijn, omdat werkelijk leven gelijk ware wijze liefde uit Mij is en iedereen alleen werkelijk leeft door Mijn ware wijze liefde, alleen is nog niet iedereen zich daarvan bewust. Evengoed gebeurt juist alles zodanig, dat alle mensen zich dat bewust gaan worden, de gewone eenvoudige mens eerder dan de wetenschapper, want eenvoud komt het dichtst bij Mij, de wetenschapper maakt omwegen. En tenslotte komt iedereen bij Mij uit, het ware werkelijke leven in vrijheid en gelukzaligheid.

Hemels Brood 6603

Mensen vergeten. Mensen raken in beslag genomen door allerlei bezigheden en de stem die Ik in hen ben raakt op de achtergrond. Vaak zo ver, dat er helemaal geen aandacht meer voor is. En dat is wat jij je afvraagt, hoe kan het dat jij Mij innerlijk verstaat, dat jij Mij innerlijk hoort, Mijn Woord in je krijgt en je daar bewust van bent en beseft hoeveel waarde dat heeft, terwijl zoveel mensen dat kennelijk niet hebben, niet zo duidelijk als jij, terwijl je niets meer bent dan je medemensen, ook je fouten maakt en je misvattingen hebt, je wensen en verlangens die je van tijd tot tijd verleiden tot zijwegen.

Daarop vraag Ik jou, hoe kan het, dat in het verleden de mensen dachten dat de aarde plat was en toen een paar mensen begrepen dat de aarde een ronde bol in de ruimte is, zij niet geloofd werden, omdat iedereen er tot die tijd van overtuigd was dat de aarde plat was? Dat is het proces van de mens op aarde. Steeds leert de mens meer van zijn bestaan en de Schepping en er zijn daarvoor mensen nodig die ontdekken, die aan de massa vooruitlopen, zowel op materieel technisch en wetenschappelijk gebied als op geestelijk gebied, waarbij vaak niet aan de basis van leven wordt vastgehouden, omdat de tijd daarvoor nog niet rijp is. De mens heeft nog niet massaal begrepen Wie zijn Schepper is, Wie zijn leven is, waarom waarheid en wijze liefde zo belangrijk zijn voor ieders welzijn.

Maar de tijd is wel rijp voor voorlopers. In alle opzichten zijn er in alle tijden voorlopers en volgers geweest. Mensen die door Mij geïnspireerd in geestelijk opzicht groeiden tot meer besef in allerlei opzichten. Diegenen zijn door Mij geïnspireerd in de lijn van groei van de mensheid, dat is vastgelegd in de erfenis van voorouders en daar speelt de keus die iedereen maakt tussen goed en kwaad een grote rol bij. Denk niet dat degenen die ontdekten dat de aarde rond is geen dwalingen hadden en zo is het ook niet dat mensen die Mij geestelijk in zich gevonden hebben en verstaan geen dwalingen hebben. Maar waarheid is voor hen heel belangrijk en daar houden zij zich aan vast vanuit Mij in hen. Zodat zij aan hun medemensen kunnen doorgeven wat Mijn Woord hen zegt, hoe groot Mijn liefde voor alle mensen is, en zoveel zij kunnen zullen zij dat aan hun medemensen laten weten.

Maar net als toen ontdekt werd dat de aarde niet plat maar rond is, er heel veel weerstand tegen kwam, zo zal ook tegen de geestelijke waarheid van leven veel weerstand zijn. Maar net als toen uiteindelijk onder ogen gezien moest worden dat het de waarheid is, dat de aarde werkelijk rond en bolvormig is, zo zullen mensen uiteindelijk ook onder ogen gaan zien dat Ik, hun Schepper, in hen het ware werkelijke leven Ben, de ware wijze liefde en dat Mijn Woord in ieder mens in ieder hart aanwezig is, duidelijk te verstaan en te begrijpen. En wie Mij nu al in zich weet, voelt, verstaat en beseft wat Mijn Woord zegt, die is zo’n voorloper van Mij, jouw Schepper, jouw ware leven.

Hemels Brood 6601

Tot hoe ver ga je, als je iemand die je dierbaar is van een goed advies voorziet, maar hij neemt het niet aan en je ziet dat wat hij doet hem niet goed zal bekomen? Wanneer je hem je advies gaat opdringen, omdat je wilt voorkomen dat er iets misgaat, dan kun je er haast zeker van zijn dat je advies alleen sterker geweigerd gaat worden. Dan maar niets meer zeggen, en laten gebeuren wat er gebeurt, ook al is dat niet zo prettig?

Soms kun je niets doen aan de keus die iemand maakt, al zie je het misgaan. Maar zo is het met Mij en jullie, Ik geef vaak een goed advies in jullie hart, maar dat wordt toch niet steeds opgevolgd. Dat is niet altijd uit onwil, maar meer omdat het voordeel van Mijn advies niet gezien wordt. Want het opvolgen van Mijn advies brengt doorgaans met zich mee dat hetgeen je heel graag zou willen, losgelaten moet worden, en dat voelt als verlies. Juist omdat je je zinnen daarop gezet hebt is dat loslaten gelijk aan verliezen. Maar in werkelijkheid is er een veel grotere en aangenamere uitkomst te verwachten, wanneer je datgene waar je je zinnen op gezet hebt loslaat en Mijn advies opvolgt.

Niets gaat zonder iets. Omdat er altijd keuzen te maken zijn. Keuzen die er zijn om in vrijheid te kunnen leven, zonder keuzen zou er geen vrijheid zijn. Door de verschillende keuzen blijft er altijd iets niet gekozen, en dat wil zeggen, dat je al wat aan die keus verbonden is niet hebt of krijgt. Want aan elke keus is een vervolg verbonden, dus in die zin is er hoe dan ook altijd iets te verliezen. Maar als je het omdraait is er juist alleen te winnen. Want van meerdere keuzen is er altijd de beste keus, en wie wil niet de beste keus met het beste vervolg? En dan zeg Ik, weet dat Mijn advies altijd de beste keus is, hoe goed alle andere keuzen ook lijken te zijn. En ja, kies je voor Mijn advies dan laat je het vervolg van al de andere keuzen liggen, zonder precies bij voorbaat te weten wat Mijn advies je gaat geven.

En dan zeg Ik, wanneer je Mij hebt leren kennen in je hart en in alles om je heen, wanneer je Mijn liefde gevoeld hebt, dan weet je dat elk advies van Mij altijd het beste is, ook al weet je niet precies wat het je op welke manier gaat geven, maar je weet dan wel dat het opvolgen van een advies van Mij in je hart gegeven, altijd gezegend is.