Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6898

Mensen hebben testen bedacht, de IQ test, om intelligentie te meten. Intelligentie heeft met het verstand te maken. Nu raad Ik jullie altijd aan om in je hart naar Mij te luisteren en met je hart te denken. Maar in het dagelijks leven zie je regelmatig dat het verstandelijk denken toch wel nodig is, en waarom zou Ik de mens hersenen gegeven hebben als voor het denken vooral het hart nodig is?

Zie, de hele Schepping toont een perfecte intelligentie, dus kun je je afvragen hoe zit dat nu precies, wat is dan wijsheid uit liefde en wat is dan intelligentie? Want er zijn veel mensen met een hoge intelligentie die niet in Mij, hun God en Schepper, geloven en vanuit hun intelligentie veel voor elkaar krijgen. Daarbij zijn er ook veel goede mensen die het goed bedoelen en goed voor hun medemensen zijn. Wat is dan het verschil tussen wijsheid uit liefde en intelligentie?

Wanneer een mens uit Mijn liefde leeft, heeft hij uit die liefde ook de beschikking over Mijn wijsheid, en die wijsheid is direct en dusdanig verbonden met de intelligentie van de hersenen, dat wat de intelligentie dan aandraagt, het meest optimale is om te doen tot in de volledige perfectie. Liefde is de basis, zodat wat in haar wijsheid in werking gezet wordt in de volmaakte intelligentie dusdanig vorm krijgt, dat het alle mensen ten goede komt en niemand schaadt.

Zouden op de aarde alle mensen uit liefde en haar wijsheid handelen, dan zou iedere ontwikkeling op bijvoorbeeld technisch gebied altijd voor iedereen goed zijn. Dan zou bijvoorbeeld de invoering van geld goed voor iedereen zijn, terwijl het nu, hoewel in eerste instantie goed bedoeld, de hebberigheid van mensen voedt en een machtsmiddel geworden is, doordat mensen het niet in de wijsheid uit liefde gebruiken. Dan is de intelligentie van mensen ook niet wijs uit liefde, maar onwijs uit eigenbelang.

Intelligentie is op aarde in aanzien op de eerste plaats gekomen, maar zonder basis in wijsheid uit liefde is het voor het ware leven van geen enkele waarde. Intelligentie heeft in de loop der tijden veel mensen verblind voor Mij, omdat mensen met een hoge intelligentie zelf heer en meester van hun leven denken te zijn. En al zien zij het niet, al hun intelligentie is van Mij, Ik ben de ware volmaakte liefde, haar wijsheid en de volmaakte intelligentie. Wie werkelijk intelligent is, die ziet dat in alles, ook al scoort hij laag bij een IQ test. Want de basis van alles is en blijft Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6896

Om Mijn weg te volgen hoef je niet gekruisigd te worden, aan het kruis te sterven en op te staan uit de dood. Dat heb Ik al gedaan voor alle mensen, zodat het voor niemand meer nodig is om dat door te maken.

Om Mijn weg te volgen hoef je alleen steeds door Mijn liefdevolle wijze ogen te kijken naar alles en iedereen. Dat kun je doen door steeds in je hart bij Mij te komen met alles wat je bezighoudt, met alle problemen die zich voordoen, met alles wat je niet begrijpt, met alles wat je wilt weten, met vragen over het gedrag van je medemensen en hoe daarmee om te gaan. Hoe meer je dat doet, des te verbaasder zul je zijn over alles wat Ik je in je hart toon en aanreik, maar ook over de loop der dingen.

Want in de wereld zijn zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende gedachten, die allemaal vermengd zijn met het goede en het tegenovergestelde van het goede, bij de ene mens wat meer het goede, bij de andere wat meer het tegenovergestelde daarvan. Hoe meer je uit Mij het ware leven gaat begrijpen en gaat beseffen hoe belangrijk het is om zonder voorbehoud in waarheid en liefde met elkaar om te gaan, des te meer zul je je verbazen dat er zoveel mensen zijn die dat niet doen, die met gemak liegen en bedriegen en zelf bedrogen worden, zonder dat zij beseffen dat liefde alles kan oplossen waarmee zij problemen hebben. Dan kan het zijn dat je je als op een eiland voelt, misschien met geestverwanten, of alleen in jezelf, te midden van zoveel mensen die niet beseffen wat jij beseft, niet zien wat jij ziet, niet voelen wat jij voelt, niet weten wat jij weet en zij zouden kunnen weten, als zij er maar een beetje moeite voor over hadden.

Dan vraag je je misschien af hoe het komt dat jij Mij wel in je hart bent gaan voelen, hoe jij wel het belang bent gaan beseffen van onvoorwaardelijke liefde om naar te leven. Want je weet dat het je gegeven is, je hebt het niet voor jezelf bewerkt zo te zijn, en zo is het, het is je gegeven om niet, uit Mijn liefde, niet speciaal voor jou, maar juist uit Mijn liefde voor alle mensen. Jij bent dan ook niet bijzonder, Mijn liefde en haar wijsheid zijn bijzonder, jij bent slechts een nutteloze knecht waardoor Mijn liefde en haar wijsheid uitstraalt op alle mensen, waarbij ieder mens zijn plaats heeft en dat is jouw plaats, waarmee het grote geheel van alle mensen tezamen gediend is, zoals iedereen op zijn plaats het grote geheel van de eenheid van alle mensen met Mij dient, en in waarde gelijk aan elkaar Mijn liefde daadwerkelijk gaan zijn.

Hemels Brood 6894

De oorsprong, de basis van alle mensen, is liefde. Wat mensen ook doen of laten in hun vrijheid van zijn, ieders basis is liefde, is leven.

Neem bijvoorbeeld staaldraad en geef het de vrijheid om zich alle kanten die maar mogelijk zijn om te buigen, de vreemdste vormen aan te nemen, de mooiste of de lelijkste en alles daartussenin, het blijft staaldraad. En zo blijft de oorsprong van alle mensen Mijn liefde. Wat een mens in zijn vrijheid ook kiest, hij kan de oorsprong van zijn leven niet veranderen, die blijft liefde, Mijn liefde, of hij dat nu beseft en er rekening mee houdt of niet.

Maar wie het beseft, die zal ook kunnen begrijpen dat het verschil maakt of je daar rekening mee houdt of niet. Want stel je even weer het staaldraad voor, het kan zich vrij alle kanten ombuigen die het maar wil, maar het wil geen staaldraad zijn. En het doet er alle moeite voor om geen staaldraad te zijn, maar wat het ook doet, het kan zijn oorsprong staal te zijn niet veranderen. Zo is het met alle mensen, alle mensen zijn Mijn liefde, Mijn leven, en hoewel zij in alle vrijheid alles wat er te bedenken is kunnen kiezen te doen of te laten, hun oorsprong blijft liefde en dat is niet te veranderen.

Het is te ontkennen, het kan niet geloofd worden, het kan vergeten worden, de mens kan zich liefdeloos gedragen, toch blijft ieder mens Mijn liefde, Mijn leven, en hij zou er voor zichzelf en voor zijn medemensen goed aan doen om daar rekening mee te houden en te beseffen wat dat betekent voor hen. Want zie, dat ieder mens Mijn liefde, Mijn leven van oorsprong is, is niet zomaar een gegeven, het heeft ook wel degelijk een werking. Of die werking nu wel of niet gezien wordt, bemerkt wordt, erkend wordt, dat maakt niet uit voor de waarheid ervan, maar wel voor het welbevinden van de mens.

Want zie, wanneer het staaldraad zich in allerlei bochten wringt om maar geen staaldraad meer te zijn, daarmee komt het in een steeds moeilijker te ontwarren knoop, maar staaldraad blijft het. En dat is met de mens op aarde de situatie, steeds meer wringen mensen zich in bochten om hun oorsprong te ontkennen en de situaties op aarde zonder Mij, hun Schepper, hun oorsprong, te erkennen en in te schakelen, en steeds meer mensen komen in de knoop. En zie, staaldraad is sterk, maar Mijn liefde is oneindig sterker dan wat dan ook.

Wanneer je dat weet, dan weet je ook dat wat de mens ook doet of laat, Mijn liefde, dat is het ware leven, altijd sterker is dan alles en iedereen, en uit die kracht die liefde heeft, met de daaruit voortkomende wijsheid, zullen alle mensen geholpen worden te gaan beseffen dat zij in alle opzichten het beste kunnen terugkeren tot hun oorsprong, tot Mijn liefde en haar wijsheid, tot het werkelijke leven dat zij zijn, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid, ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen met Mij. Want daarin ligt elke oplossing voor alles wat om een oplossing vraagt, en daarmee zal iedereen tot vrede en welzijn komen en gelukkig zijn.

Hemels Brood 6892

Waar het op aarde voor alle mensen om draait, is hoe goed een mens voor zichzelf zorgt en hoe goed hij voor zijn medemensen zorgt. Globaal gezien zijn er meer mensen die goed voor zichzelf zorgen dan goed voor hun medemensen. Maar de mening over wat goede zorg is, is over het algemeen een misvatting, want het komt erop neer dat veel mensen eerst voor het beste voor zichzelf zorgen, en wat er overblijft mag een ander hebben.

In die situatie is het moeilijk om de minste te zijn, om een weg van liefde en behulpzaamheid te gaan en je niet te storen aan alles wat misgaat door onoplettendheid en onzorgvuldigheid, om Mijn weg te gaan van opoffering en zachtmoedigheid en niet te strijden tegen het kwaad, maar juist bezig te blijven met het goede uit te breiden. Want alle weerstand en strijd tegen het kwaad is verloren tijd voor het goede en liefdevolle. Dat is precies waar de verleiding op uit is, hij houdt de aandacht van zoveel mogelijk mensen graag gericht op wat niet goed is, roept mensen op om zich daartegen te verzetten, zodat hun tijd daaraan op gaat, zonder dat er iets zinvols gedaan wordt om wat niet goed gaat te verbeteren, om een goed plan van aanpak op te stellen.

Het minst wordt er dan gedacht aan Mij, jullie Schepper, aan Mijn liefde en haar wijsheid, terwijl juist uit Mijn liefdevolle wijsheid hele goede plannen aangereikt kunnen worden aan iedereen die daarvoor in zijn hart bij Mij komt. En er zijn onder jullie genoeg mensen die in hun hart bij Mij komen voor oplossingen en Ik toon jullie oplossingen, maar zo min er naar Mij geluisterd wordt, zo min wordt er ook naar jullie geluisterd. Dan kun je de neiging krijgen moedeloos te worden. Word niet moedeloos maar heb geduld. Want het zal niet eeuwig duren.

Het duurt al lang, maar er is veel voor nodig om alle liefdeloosheid uit alle mensen te zuiveren tot ware liefde, en moedeloosheid helpt daarbij niet. Wees moedig, geduldig en houd je vast aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en vertrouw erop dat Ik alles in Mijn liefdevolle wijze Hand heb, dat alles wat er gebeurt door Mij tot een zinvolle bijdrage geleid wordt ter vervolmaking van alle mensen, zodat zij allemaal tot werkelijk gelukzalig leven komen. Het ware Leven.

Hemels Brood 6890

Here God, hemelse vader, in de loop der jaren is er door mensen zoveel schande gebracht over Uw Naam, dat er bijna niet over geloof in Uw bestaan gesproken kan worden in het openbaar, omdat het zicht op Uw ware liefde ernstig vertroebeld is.

Ja, het zicht op Mij, jullie Schepper, jullie God in Jezus Christus, is bij veel mensen ernstig vertroebeld. Het openlijk spreken over je geloof in Mij wordt door veel mensen geweerd, omdat zij blind geworden zijn voor de waarheid, door alle valse beweringen over Mij en door alles wat mensen gezegd hebben in Mijn Naam te doen, ook door alles wat mensen, die van hun geloof in Mij getuigden, heel liefdeloos gedaan hebben.

Maar dat heeft allemaal niets veranderd aan de waarheid van leven, aan de waarheid van Mijn bestaan, aan de waarheid van Mijn liefde voor alle mensen en Mijn wijsheid uit liefde. Ik Ben Die Ik Ben nog evengoed en Mijn Plan, welke Ik in de mens gegrondvest heb, is nog even krachtig en werkzaam aanwezig voor alle mensen. Laat je daarom niet ontmoedigen door de blindheid die bij veel mensen ontstaan is, want het is een tijdelijke blindheid. De tijd komt dat die blindheid wordt opgeheven en mensen gaan zien wat de werkelijkheid is, gaan zien hoe zij in Mijn Naam bedrogen zijn, door medemensen, maar niet door Mij. Gaan zien dat er over Mij en het geloof in Mij valse getuigenissen gegeven zijn, door mensen die niet werkelijk in Mij geloofden, uit een zekere dwang deden voorkomen te geloven, of vanwege een voordeel daarover logen.

Want Satan is heel slim en heeft alles benut om de mens weg te houden van de waarheid. Maar hij zal niet lang meer standhouden, want de waarheid is nog altijd en voor eeuwig de waarheid, hoeveel leugens er ook verteld zijn. Al degenen die de waarheid kennen en in Mij geloven zal macht gegeven worden over Satan, kracht uit Mij gegeven worden om hem te ontmaskeren. Dan zullen de ogen van al degenen die nu blind zijn opengaan en dan is het snel gedaan met Satan.

Mijn Naam zal in ere hersteld worden en al degenen die in Mij geloven zullen naar volkomen waarheid openlijk hun geloof in Mij betuigen en zicht geven aan hen wiens ogen zijn opengegaan. Heb nog geduld, wacht en zie hoe alles voor alle mensen tot de waarheid van werkelijk gelukzalig leven komt, tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 6899

Liefdevolle hemelse Vader,
U bent de volkomen liefde voor alle mensen, of zij dat nu wel of niet beseffen, dat maakt geen verschil, maar wij kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe oneindig groot dat is, omdat wij zelf nog zo gebrekkig in liefde zijn.

Mijn liefde voor alle mensen is onvoorwaardelijk en voor alle mensen gelukzaligmakend, hoe zij hun leven op aarde ook invullen. Maar juist vanuit Mijn oneindige liefde maken mensen op aarde veel verschillende situaties mee. Fijne en aangename situaties maar ook heel onaangename situaties en alles daartussenin.

Daarbij is een onaangename situatie niet per definitie een situatie omdat iemand iets verkeerd gedaan zou hebben. Er zijn nogal wat mensen die in onaangename situaties zich afvragen, waarom overkomt mij dit, wat heb ik verkeerd gedaan, wat moet ik hiervan leren, waarom word ik gestraft, en er wordt dan ook vaak gedacht dat het Mij aan liefde ontbreekt voor deze of gene. Maar Ik zeg jullie allemaal nog eens, Mijn liefde is voor alle mensen even diep en oprecht dezelfde. Alleen niet alle mensen gaan in hun vrijheid dezelfde weg en daarbij hebben alle mensen in de eenheid van zijn met elkaar te maken.

Wanneer bijvoorbeeld een boer besluit om een bestrijdingsmiddel op de groenten die hij verbouwt te spuiten, en mensen eten daarvan zonder dat te weten, en worden daar ziek van, dan is het niet zo dat zij er schuld aan hebben, of ergens voor gestraft worden. Wel is het zo dat elk onschuldig lijden door Mijn liefde voor die mens ten goede gekeerd wordt ten aanzien van het doel van zijn verblijf op aarde, dat is, te komen tot Mijn volledig gelukzalige leven voor altijd. En degene die besloot om, om wat voor reden dan ook, zijn groenten met een bestrijdingsmiddel te bespuiten zal, uit liefde voor hem, zonder zijn vrijheid te belemmeren, wegen te gaan krijgen waardoor hij gaat begrijpen wat hij daarmee teweegbracht, en juist uit dat inzicht dat niet meer doen.

Zo is het bedoeld dat iedereen door Mijn liefde voor alle mensen tot inzicht over het werkelijk gelukzalige leven komt en in alle vrijheid, zonder enige dwang, maar door inzicht, alleen nog ervoor kiest om Mijn liefde, en daarmee ook haar wijsheid, zelf te zijn. Dan zal dat voor eeuwig zo zijn. Ik straf niet, Ik reik op allerlei manieren via allerlei wegen en gebeurtenissen het ware zicht aan, zodat iedereen Mijn liefde gaat kennen, begrijpen en in alle vrijheid en gelukzaligheid voor altijd gaat zijn!

Hemels Brood 6897

Mijn bemoeienis met het leven van mensen op aarde is geheel en alleen zachtmoedig. Maar dat is de bemoeienis van Satan met de mensen op aarde niet. Het is alleen wel zo, dat het in beide gevallen aan de vrijheid van de mens en aan de keuzen van de mens ligt welke bemoeienis hij naar zich toe trekt en kracht geeft, Mijn zachtmoedigheid die liefde en haar wijsheid is, of die van Satan, die het tegenovergestelde daarvan is.

Zie, want wanneer de mens zich gedraagt gelijk Mijn liefde en haar wijsheid, welke Ik in ieder hart voortdurend aanreik, is het Mijn zachtmoedigheid, Mijn liefde en haar wijsheid waarmee zijn leven verrijkt wordt, terwijl wanneer iemand zich niet naar Mijn liefde en haar wijsheid gedraagt, hij Satan aantrekt met het tegenovergestelde van liefde. Maar steeds kan iedereen van Satan bevrijd worden door bij Mij te komen, zijn spijt te betuigen en goed te maken wat niet goed ging.

Dat wil niet zeggen dat het leven van mensen die zo veel mogelijk gelijk Mijn liefde en haar wijsheid handelen steeds alleen aangenaam zal verlopen. Want in de eenheid die mensen met elkaar zijn, heeft iedereen te maken met alle mensen en al hun keuzen, goed of niet goed, liefdevol of niet liefdevol, naar waarheid of niet naar waarheid. En zo belaagt Satan ook de goede mensen en probeert hij juist de goede mensen te verleiden tot het tegenovergestelde van liefde en waarheid. Maar steeds ben Ik er in volkomen zachtmoedige liefde en vanuit Mijn liefde en wijsheid zorg Ik zodanig voor alle mensen, dat niemand werkelijk schade oploopt door de bemoeienissen van Satan, door de leugen, door welke verleiding dan ook.

Mochten onschuldige mensen in hun vrijheid door Satan belaagd worden, dan ben Ik er om te helpen, en niemand zal schade in de geest oplopen, maar ieder zal innerlijk gesterkt worden om bij Mij en Mijn liefde te blijven. Want voor altijd geldt dat het lichaam beschadigd kan worden, maar het ware leven van ieder mens is voor altijd beschermd door Mij en Mijn liefde, zodat niemand werkelijk voor Satan hoeft te vrezen. De macht van Satan is beperkt en tijdelijk, en staat hoe dan ook ten dienste aan de mens, aan ieder persoonlijk en aan de grote mens, die jullie allemaal tezamen met Mij zijn.

Daarom, lieve mensen, weet hiermee dat het verblijf op aarde moeilijk kan zijn, maar dat het ware leven voor iedereen behouden is en dat iedereen op de bestemde tijd van Satan bevrijd zal zijn en tot het ware leven zal komen, en gelukkig in Mijn liefde zal zijn.

Hemels Brood 6895

Het is voor alle mensen belangrijk dat zij hun leven gaan begrijpen. Want alleen wanneer het leven begrepen wordt, kan het ook gezien worden in zijn ware omvang. Het leven begrijpen is Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, begrijpen en beseffen wie jullie allemaal uit Mij zijn. Daarvoor is het nodig dat mensen gaan zoeken naar de zin van hun leven. Omdat dat van belang is, is het in de mens gelegd als een behoefte te willen zoeken naar de zin van het leven.

Maar daarbij doet zich in de wereld een gevaar voor, want de verleiding heeft er baat bij om te voorkomen dat de zin van het leven, dat Ik, Die het leven Ben, gevonden wordt. Daarom zal de verleiding mensen verdraaide inzichten influisteren, die heel logisch lijken te zijn. Dat kan hij al gemakkelijk doen bij mensen die niet in alles helemaal eerlijk zijn, bij mensen die gevoelig zijn voor eer, bij mensen die graag bijzonder zijn, en nog in veel meer andere opzichten. Zo zijn er in de loop der tijden allerlei beweringen, allerlei geschriften met uitleg ontstaan waarbij veel niet zuiver is. Vaak wel zodanig, dat het onzuivere vermengd is met het zuivere, waardoor het onzuivere niet als onzuiver ervaren wordt.

Nu kunnen er mensen zijn die zeggen dat zij hetgeen zuiver is er wel tussenuit kunnen filteren, maar zij vergissen zich over hun vermogen en de sluwheid van de verleider. Want het verschil is nogal eens heel weinig, maar wel heel belangrijk om te doorzien. Niemand is in staat om precies te onderscheiden wat zuiver en onzuiver is, er is dan ook maar één manier waarop het onderscheid werkelijk zuiver gemaakt kan worden, en dat is samen met Mij in het hart, in de volkomen oprechtheid. Daarvoor is oefening nodig, want wie niet helemaal oprecht en in alle eerlijkheid Mij in zijn hart ontmoet, kan denken Mij te ontmoeten, maar in werkelijkheid zijn het zijn eigen gedachten die hij ontmoet.

Ik ben in ieder hart bereikbaar aanwezig, maar bereikbaar alleen in een stil en oprecht hart, waar geen eigen invullingen aanwezig zijn. Daar is oefening voor nodig, oefening om het hart leeg te maken van eigen invullingen, van eigen gedachten, van eigen logica en oefening in het luisteren en Mij horen, Mij verstaan. Wie dat getrouw doet, heeft geen andere uitleg meer nodig, hij krijgt alle juiste uitleg direct van Mij, volkomen zuiver.

Hemels Brood 6893

Ieder mens is Mijn dienaar. Maar niet ieder mens wil Mijn dienaar zijn. Want in de aardse samenleving is een dienaar een ondergeschikte, en dat willen mensen niet zijn. Mensen willen niet ondergeschikt zijn aan een medemens, zij willen gelijk zijn aan hun medemensen of erboven staan, degene zijn waaraan anderen ondergeschikt moeten zijn. Want dat geeft een gevoel van macht, en dat is wat veel mensen zoeken, macht.

Maar het gaat Mij niet om macht, het gaat Mij om het welzijn van de mens, en het is nu eenmaal zo dat Ik het welzijn voor de mens ben. Daarom is er geen sprake van macht, want macht overheerst en neemt, maar Ik overheers niet en neem niet, Ik heb lief en geef leven. Want Ik ben liefde, Ik ben leven, en dienstbaar aan Mij zijn, is zelf liefde zijn, zelf liefde geven en daarmee zelf leven. Daarom is iedereen die dienstbaar aan Mij is, uit eigen vrije keus, in ware vrijheid gelijk aan Mij, zonder Mij te zijn, want Ik ben jullie Schepper en het geschapene kan wel gelijk het beeld van zijn Schepper zijn, maar niet zijn Schepper zelf zijn.

De klei is niet de bewerker van de klei, ook al is de klei gelijk gevormd als degene die de klei vormde naar zijn beeld en gelijkenis. Daarbij is er wel nog een heel groot verschil in deze vergelijking, want klei op zich is dood, maar Ik heb alle mensen niet alleen gevormd naar Mijn beeld en gelijkenis, maar Ik heb daarbij ook alle mensen Mijn leven gegeven, de ware vrijheid van leven en in het van Mij gekregen leven Mij te kennen zoals Ik, jullie Schepper, in waarheid, liefde en wijsheid uit liefde, Ben, jullie ware werkelijke leven. En dienstbaar aan Mij zijn, is niet meer dan gelijk aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid zijn, uit eigen vrije keus zelf zijn. Niet om Mij, maar om het gelukzalige welzijn zelf beseffend te ervaren en van te genieten.

Maar veel mensen denken nog dat dienstbaarheid gelijk staat aan slaafsheid, terwijl het daarmee niets van doen heeft. En veel mensen willen macht omdat zij denken daarmee de dingen naar hun hand te kunnen zetten voor hun eigen welzijn. Maar het ware welzijn is alleen te bereiken door Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid en vrijheid zelf te zijn, dat is, door dienstbaar aan Mij te zijn. Niet om Mij macht te geven, want macht heb Ik als jullie Schepper hoe dan ook, de Enig ware werkelijke Levensmacht, die geen mens op enigerlei wijze ooit kan overtreffen, maar om jullie allemaal het ware welzijn van eeuwig gelukzalig leven in het volledige besef te zijn, te bestaan, te geven. Alleen dat.

Hemels Brood 6891

Alle mensen kunnen in alles wat er op aarde en eromheen is Mijn Hand zien, maar Mijn Hand wordt daarin door velen niet of nauwelijks gezien. Mensen verbazen zich over de schoonheid van de ongerepte natuur, over de precisie waarmee de natuur is opgebouwd, over de sterren en planeten, over hoe bijzonder het is dat de aarde met al het leven erop ontstaan is en nog veel meer, maar ze zien niet dat het allemaal door Mijn Hand geschapen is, dat alles leeft door Mij, door Mijn Leven, welke Ik aan alles en iedereen gegeven heb.

De blindheid voor Mij, hun Schepper, komt door het gebrek aan liefde, door de drang naar gewin en macht, door het verlangen naar roem en macht, wat voortkomt uit het besef een eigen persoonlijk bestaan te zijn. Maar zo hoeft het niet te zijn, want ieder mens heeft in zich ook Mijn liefde en haar wijsheid gekregen en ieder mens heeft daarover de vrije beschikking. Die vrije beschikking geeft alle mensen de mogelijkheid om uit liefde en wijsheid te leven en de macht van liefde en wijsheid te verkrijgen, om alles te winnen wat in het leven aanwezig is, welvaart en geluk. Met liefde en wijsheid is alles wat de mens maar verlangt te verkrijgen, maar veel mensen zien en begrijpen dat niet, hun hoogmoed heeft hen boven de waarheid verheven en het lukt hen niet om hun ogen te openen.

Maar Ik heb alle mensen lief en Ik zal bij alle mensen hun ogen openen, zodat zij gaan zien, niet om hen heen, niet op de aarde de natuur en alles om de aarde in het heelal, maar in hun hart alles gaan zien dat leven is op de aarde en eromheen. Want de schoonheid van de natuur, de wonderbaarlijkheid van het bestaan, van de aarde, de bijzondere sterren en planeten in de ruimte, heeft de mens de ogen niet geopend, omdat de ogen van het hart niet open zijn. Maar nu ga Ik de ogen van het hart openen, en dan zullen mensen tot zicht komen.

Voor sommigen zal dat een openbaring zijn, want zij streefden ernaar om het goede te doen, om naar liefde te leven en gaven zorg aan hun medemensen. Voor anderen zal het een grote schrok zijn, want zij begingen veel misdaden uit eigenbelang en bekommerden zich niet om de nare gevolgen van hun handelen voor hun medemensen. Weer anderen zullen in pijn en spijt vervallen, omdat zij opzettelijk hun medemensen martelden en misbruikten.

Zo zal er bij velen ontsteltenis zijn, gejammer, geweeklaag en tandengeknars, terwijl er bij andere mensen vreugde en blijdschap heerst om het licht dat in hun hart ontstoken is en waarmee zij alles zien in de glorie van Mijn Goddelijkheid en voor hen die in Mij geloven staat de hemelpoort wijd open en zij mogen de hemel direct binnengaan, terwijl anderen eerst tot zichzelf mogen komen, begeleid door Mijn Engelen. Daarna wordt ook voor hen de hemel geopend.

In de hemel zal het grote feest gevierd worden van de eenheid van alle mensen, van alle leven, met Mij, jullie God en Schepper, Die Zelf het gelukzalige Leven voor eeuwig met al Zijn schepselen Is.