Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6818

Alle mensen zijn deel van het grote geheel, en als er van het grote geheel mensen zijn die afdwalen van Mij en Mijn wijze liefde, afdwalen van wat goed is, en werken doen die anderen schaden en tekortdoen, dan heeft dat zijn weerslag op alle mensen, ook op de mensen die Mijn Wil van liefde en wijsheid zo veel zij kunnen nastreven, en dan dragen zij mee aan de gevolgen daarvan.

Dat lijkt wel eens oneerlijk, maar zo is het niet. Alles wat er op aarde gebeurt, wordt door Mij in een juiste verhouding bijgehouden en vergoed, zodat wie tekortgedaan is, wie leed te verduren heeft, wie wat voor gevolgen dan ook door het handelen van anderen te dragen krijgt, dat naar alle eerlijkheid van Mij meer dan vergoed krijgt, op een manier die hem vele malen meer geeft, dan hij zonder het leed verkregen zou hebben. Dat zal niet op een aards-wereldse manier zijn, met geld of goederen, dat zal in de geest zijn, in liefde en wijsheid, dat zal inzicht geven op de werkelijkheid van leven, op Mij en Mijn wijze liefde.

Het lijkt soms veel gevraagd om alle afdwalingen die mensen begaan te verdragen, maar wie in Mijn liefde draagt, weet dat Ik met hem draag, ook al ervaart hij de pijn en de moeite alsof hij het zelf draagt. Ook dat heeft te maken met de eenheid die alle mensen met elkaar zijn, wat anderen doen en laten kan in die eenheid niet ongemerkt voorbijgaan. Maar dat zal ruimschoots door Mij vergoed worden op de tijd en de wijze die het beste is voor degene die het aangaat en voor alle mensen in de eenheid van samen zijn. Niemand kan zich aan die eenheid onttrekken. Ook al is ieder mens een van zichzelf bewust eigen persoonlijk zijn, hij is nooit los van die eenheid, en ook nooit los van Mij.

Dat is dan ook het belangrijkste, dat eenieder van jullie die in Mij geloven steeds in gedachten houdt, wat in het hart duidelijk te voelen is, dat niemand ooit zonder Mij is, dat Mijn wijze liefde altijd voor jullie zorgt, en dat uiteindelijk niemand werkelijk schade oploopt, maar iedereen zeker tot de ware gelukzaligheid komt.

Hemels Brood 6816

Wanneer iemand niet doet wat een ander hem aanraadt om te doen, wordt diegene eigenwijs genoemd. Daarmee wordt dan niet bedoeld dat diegene echt wijs is, maar juist dat hij beter gedaan had wat hem was aangeraden. Het is daarbij de vraag of dat in werkelijkheid beter geweest zou zijn. Want de raad die mensen elkaar geven is nogal eens niet zonder eigenbelang, zonder voordeel, in allerlei opzichten. En dan kan het zijn dat eigenwijsheid juist het beste is. Maar wanneer is eigenwijsheid werkelijk het beste?

De beste raad aan ieder mens in het hart gegeven is Mijn raad. maar die is niet zo gemakkelijk om op te volgen, want Mijn raad is een zachte raad op de achtergrond gegeven. De luide raad van een medemens overstemt Mijn zachte raad vaak, omdat het een dreigende toon heeft die lijkt te zeggen, als je mijn raad niet opvolgt, gaat het niet goed aflopen. Wie in zich voelt dat het op een andere manier wel goed kan aflopen, komt onder druk te staan, wat nu te doen?

Welke raad op te volgen? Diegene staat op een kruispunt van wegen, links, rechts, rechtdoor of terug? Rechtdoor is Mijn advies, elke andere weg is wat iemand zelf wil of wat een medemens hem aanpraat om te doen. Wat gaat de keus zijn, want er is het risico om eigenwijs gevonden te worden, als de raad van die medemens niet opgevolgd wordt, en dat in de negatieve zin van het woord, er zal gezegd worden, dat is een eigenwijs mens en dat is dan niet positief bedoeld.

Lief mens, als je in jezelf Mijn raad voelt en je wilt die opvolgen, maar om je heen zijn er mensen die je een andere keus willen laten maken, volg dan toch Mijn raad op, want die is in alle opzichten altijd het beste, wees vervolgens nederig en verdraag de afwijzingen van degenen die hun raad aan je opdrongen. Dan ben je niet alleen wijs in positieve zin, maar je volgt dan Mijn beste weg van ware liefde die altijd ook de ware wijsheid in zich heeft. Wees eigenwijs als het om Mijn raad gaat!

Hemels Brood 6814

In de samenleving wordt zwakte afgewezen en wordt kracht beloond. Dat is al eeuwen zo. Daarom heerst er altijd een strijd om wie de sterkste is. Maar niet de sterkste in liefde, maar de sterkste in macht, in kracht om de eigen wil te doen.

Dat maakt het moeilijker om tot nederigheid te komen en de eigen wil opzij te zetten en vrijwillig Mijn Wil te volgen. Want wie zachtmoedig en nederig is, geen macht nastreeft, kan gemakkelijk omvergelopen worden, en dat zal dan ook gebeuren, want dat geeft een gevoel van meer kracht, dus meer waarde, aan de ander. Wie een steen optilt die zwaarder is dan de steen van een ander, heeft meteen al meer aanzien en aan aanzien is macht verbonden. Macht wordt zeker niet altijd met kracht verworven, ook met aanzien wordt macht verkregen.

Wie zwakte vertoont, krijgt geen aanzien, eerder spot en hoon. Zie, Ik kwam niet op aarde om aanzien door kracht te vergaren, om Mijn kracht en macht te tonen, Ik kwam om de liefde onder de mensen te brengen en te tonen wat ware liefde aan wonderen kan verrichten. Omdat alleen liefde, wanneer die onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, zonder streven naar macht en aanzien, de grootste wonderen verrichten kan. Maar het inzicht daartoe is voor veel mensen nog steeds niet gekomen, gewend als iedereen is om zich sterk te houden en geen zwakte te tonen.

Juist toen Ik als Mens zwak aan het kruis gehangen was, dachten mensen nog dat Ik Mijn Goddelijke kracht en macht wel zou inzetten om van het kruis te komen en degenen die Mij dat aangedaan hadden krachtdadig te straffen. Maar niets van dat alles gebeurde. Niet in kracht van macht is het leven, maar in nederige liefde is het leven. Dat toonde Ik met Mijn opstanding uit de dood, want de dood is de weg naar het ware leven. De dood van alles wat geen liefde is, is de weg naar het werkelijke leven, wat nooit anders dan leven is en blijft. Dat heb Ik jullie getoond.

Geloof dat, wees die nederigheid, sterf en sta op uit de dood, geheel tot liefde gekomen, gezuiverd van al wat geen liefde is, en leef, leef eeuwig ware liefde!

Hemels Brood 6812

In de moederschoot is er de onwetendheid van de tweeslachtigheid op de aarde. De kou noch de warmte is er gevoeld. Maar eenmaal geboren is er geen weg meer terug naar die onwetendheid van voor het bestaan op aarde.

Op de aarde is er de onwetendheid van het bestaan zoals het in Mijn liefde was, in de warmte van Mijn Zijn, waarvan geen ander besef was dan Mijn besef. Maar op de aarde beseft de mens zichzelf en kan hij daarbij ook Mijn besef als zijn bestaan ervaren. Alleen is op de aarde het eigen besef te bestaan sterker dan het besef van het oorspronkelijke bestaan, welke eerder het enige bestaansbesef van de mens was. Nu is er voor de mens de aanwezigheid van zijn en niet zijn, waartussen de mens te kiezen heeft.

En hoe meer hij zichzelf als een eigen bestaan los van Mij ervaart, des te groter is de afstand tot Mij, terwijl er in werkelijkheid geen afstand is, omdat ieder mens zijn oorspronkelijke bestaan uit Mij nog altijd is. Maar de herinnering daaraan is vervaagd, voor veel mensen geheel vervaagd. Terwijl de mens zich regelmatig afvraagt of er leven na de dood is, of niet gelooft dat er leven na de dood is, zijn er weinig mensen die zich afvragen of zij in leven waren en hoe dat leven dan was, voor hun geboorte op aarde.

Ja, ieder mens op aarde is altijd in leven geweest in Mij, en ieders leven is van voor zijn geboorte op aarde reeds eeuwig, want leven is eeuwig, en zo zal ieder mens eeuwig leven, ook na zijn verblijf op de aarde. Alleen de bewustheid van zijn, van bestaan, is op de aarde uniek, dat is nergens in de hele oneindigheid zoals de mens op aarde zijn bestaan beseft, en zijn leven als Mijn Goddelijke leven ook op aarde is, zoals het was voor zijn geboorte, zonder het besef een eigen bestaan te zijn, maar in Mijn leven levend te zijn.

Nu is het aan de mens om Mij in zich te leren kennen en zijn oorsprong uit Mij aan te nemen in de vrijheid van het eigen zijn en af te staan wat hij denkt dat zijn eigen is, maar Mijn leven is, aan hem in het besef te bestaan gegeven. Dat is een moeilijke keus, via een moeilijke weg, maar nodig voor het heil van alle mensen.

Hemels Brood 6810

Ik ben alomtegenwoordig, één oneindig geheel. In alle mensen, dieren, dingen, de oneindige tegenwoordigheid van Leven, zichtbaar en voelbaar als op de juiste wijze gekeken en gevoeld wordt en kenbaar in het innerlijk besef van leven, van bestaan.

Vanuit Mij heeft ieder mens zijn eigenheid, wat hem uniek maakt, zoals Ik in de oneindigheid van Zijn uniek Ben. Maar de mens heeft zich gevoed met de kennis van goed en kwaad terwijl hij het vermogen nog niet had om deze kennis op de juiste manier te doorgronden, te begrijpen, te doorzien en te hanteren. Het innerlijk van de mens was daartoe nog niet voldoende gerijpt, waardoor hij buiten de weelde van het werkelijke leven in de moeite van het besef van goed en kwaad terechtkwam, en er geen terugweg mogelijk was, anders dan het hele proces van bewustwording van het verschil tussen goed en kwaad met de bijbehorende pijn en moeite door te maken met een onzekere uitkomst in het vooruitzicht.

Om de mens van de onzekere uitkomst van dit proces te verlossen, ben Ik, vanuit Mijn alomtegenwoordigheid, in Mijn Zoon, Jezus Christus, naar de mens op aarde gekomen en heb de verlossing van het kwaad zekergesteld voor de mens. Maar de aardse mens heeft dat niet begrepen, omdat hij het zicht nog niet had om dat te begrijpen. Nu, zo’n tweeduizend jaar later, is een innerlijk besef en begrip van de waarheid mogelijk voor alle mensen. Maar in zijn vrijheid zal de mens dat zelf moeten ontdekken.

Alle mogelijkheden zijn aanwezig voor de mens, IkZelf ben daarbij aanwezig in ieder mens en het is aan de mens om Mijn verlossing aan te nemen, dat is Mij in zich in Jezus Christus aan te nemen, en daarmee verlost te zijn van het kwaad, zodat ieder mens gereinigd van het kwaad in het werkelijke leven de ware vrede en gelukzaligheid terug verwerft.

De tijd is aangebroken dat de mens tot vernieuwing komt in de waarheid van Zijn, van werkelijk Leven, welke, oneindig volmaakt, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar oneindig volmaakte wijsheid is en eeuwig volmaakte gelukzaligheid geeft. Het is nu de tijd om die keus te maken die iedereen tot waarheid van leven brengt. Die tijd is nu aangebroken, dat het oor gaat horen en het oog gaat zien!

Hemels Brood 6819

Gij kleingelovigen, zei Ik in vroeger tijd tegen Mijn discipelen, en zij begrepen Mijn opmerking niet zoals Ik die bedoelde. Het is met liefde gezegd, niet verwijtend, zoals sommige mensen het hebben opgevat.

Ook nu zou Ik kunnen zeggen, gij kleingelovigen, op dezelfde liefhebbende toon als je tegen kinderen zegt dat zij op je liefde mogen vertrouwen. Opnieuw zeg Ik tegen jullie allemaal, jullie mogen op Mijn liefde vertrouwen, maar vul niet zelf in wat Mijn liefde zou moeten zijn. Want het menselijk begrip van Mijn liefde gaat niet verder dan de liefde die hij zelf kent, en dat is in werkelijkheid bij velen van jullie nog weinig en deels ingevuld vanuit de rede, niet vanuit het hart. Nog steeds is het voor jullie moeilijk om de juiste verhouding te vinden tussen liefde voor iemand die je na staat en iemand die je kwaad berokkent.

Hoewel jullie weten dat het bedoeld is om je vijanden lief te hebben, hebben jullie er nog geen begrip van hoe hen lief te hebben. Vergeving is daarbij niet de liefde die Ik bedoel. Vergeving heeft met daden en de gevolgen daarvan te maken, liefde heeft met de persoon te maken. Bij liefde voor de persoon is vooral ook wijsheid nodig om de juiste omgangsvorm te vinden. Daarom heb Ik ook gezegd, wees zo zacht als de duif en zo slim als de slang, waarmee niet het gemene van de slang bedoeld is. Maar tussen het gemene en het slimme van de slang is er slechts een dunne grens, die door velen gemakkelijk overschreden wordt, al is het maar in gedachten.

Er staat ook geschreven, met liefde stapel je gloeiende kolen op het hoofd van de zondaar, maar daarbij is het nodig om zijn geweten te bereiken, zijn hart te raken, terwijl er misdadigers zijn die zo goed als geen geweten meer hebben, zodat het beetje liefde van een gelovige geen enkele indruk maakt. Aan jullie, die nastreven om ook je vijanden lief te hebben, zeg Ik, vertrouw daarbij vooral op Mijn liefde, want Mijn liefde gaat jullie liefde ver, heel ver te boven. Mijn liefde is werkelijk meer dan zo zacht als een duif en meer dan de slimheid van de slang. Oneindig meer.

Hemels Brood 6817

De waarheid heeft veel gezichten. De waarheid kan heel lelijk zijn, heel ongemakkelijk zijn, de waarheid kan heel gemeen zijn, maar de waarheid van leven is dat allemaal niet.

Alleen zijn er zoveel mensen die de waarheid van leven niet kennen, en er zijn zoveel mensen die een eigen waarheid verzonnen hebben en daar krampachtig aan vasthouden, om niet te verdwalen in een wereld waar veel mensen hun eigen waarheid hebben en waar mensen hun waarheid steeds wijzigen. Waar mensen helemaal geen rekening houden met de waarheid. Dat laatste is nog het meest verwarrend voor mensen die Mij niet kennen en de waarheid van leven, Mijn leven, niet kennen.

Nu kunnen jullie, die Mij kennen, Mijn ware leven kennen, die waarheid verkondigen, maar zo gemakkelijk zijn mensen niet tot zicht op de werkelijke waarheid te brengen. Sterker nog, het komt veel mensen niet uit, want daaraan zijn nogal wat consequenties verbonden. Om te beginnen is het dan nodig om de eigen verzonnen waarheid los te laten, dat zou betekenen eerder een bedrieger geweest te zijn, terwijl diegene juist ernstig in zijn waarheid geloofde. Dan zijn er degenen die de waarheid niet zo nauw nemen, zij zouden de voordelen daarvan moeten opgeven, maar daar zien zij het nut niet van in, want wat levert hen de waarheid op?

Lieve mensen die graag vasthouden aan Mij en Mijn wijze liefde, geef het niet op, houd zelf vast aan Mijn werkelijke waarheid en stoor je niet aan al die menselijk bedachte waarheden, probeer die niet te weerleggen. Blijf zelf in waarheid en verdraag die lelijke, ongemakkelijke, gemene waarheden en weet dat Mijn liefde en haar wijsheid in je hart de waarheid is.

Hemels Brood 6815

Mijn Zijn is alle zijn, is alle gevoel te zijn. Mijn bestaan is ieders bestaan, is ieders besef te bestaan. Dat besef te bestaan, te zijn, dat ieder mens heeft, is niet te bewijzen op een wetenschappelijke manier. Door het materiële lichaam is het te zien dat iemand bestaat, maar het zijn in dat materiële lichaam is niet te zien.

Het is aan het materiële lichaam te zien dat iemand blij of verdrietig is, maar het innerlijk gevoel daarvan is niet te zien, niet te bewijzen dat het er is, omdat wat innerlijk gevoeld wordt niet te zien is. Zo kunnen mensen zich eerlijk voordoen met hun materiële lichaam, terwijl hun oneerlijkheid niet gezien wordt. Veel is niet te bewijzen, maar het wordt toch geloofd, en dan is het de vraag, wat brengt de mens ertoe om Mijn bestaan in hem in twijfel te trekken of zelfs te ontkennen, omdat hij er geen bewijs van heeft. Hij kan op geen enkele manier zijn eigen besef te bestaan als zijn eigen bestaan bewijzen, want wat hij voelt is voor geen ander mens te zien en daarmee te bewijzen. Maar de beschrijving van wat hij als zichzelf zijnde voelt, wordt herkend en dat wordt als bewijs van een eigen bestaan te zijn aangenomen. Maar op die manier is het evenmin een bewijs als de afwezigheid van het bewijs van Mijn bestaan. Evengoed besta Ik en bestaan jullie uit Mij, niet anders dan dat.

Mijn Zijn is het zijn van alle mensen. Ik ben geen onzichtbare God in de lucht, in de hemel, Ik ben een zichtbare God in alles, te zien wanneer op de juiste manier gekeken wordt, niet naar de materie, maar naar wat in de materie leven is. Dat is geen materie, en zolang er alleen naar de materie gekeken wordt om bewijs van Mijn bestaan te vinden, zal het niet gevonden worden, dan kijken mensen niet naar wat werkelijk in hen aanwezig is, het Zijn, Ik Ben. Laat de wetenschappers gerust alle materie onderzoeken, want het is allemaal de blauwdruk van de werkelijkheid en eens zullen ze dat gaan begrijpen. Zij zullen er alleen veel langer over doen dan iemand die in zichzelf, in zijn hart Mij ontmoet en in zijn hart van Mij alles uitgelegd krijgt, en daarbij ook de waarheid van Mijn Zijn als zijn eigen zijn vindt. Mijn ware wijze liefde, het eeuwige leven van alle mensen.

Hemels Brood 6813

Oneerlijk en onterecht zijn niet dezelfde begrippen. Iemand kan oneerlijk zijn en van daaruit een medemens iets onterechts aandoen. Iemand kan volkomen eerlijk zijn en toch een medemens iets onterechts aandoen. Uit oneerlijkheid komt onterecht handelen voort, maar eerlijkheid is niet altijd een waarborg voor terecht handelen.

Veel mensen voelen zich door de gang van zaken in hun leven door Mij onterecht behandeld, en vinden Mij daarom oneerlijk. Toch is het niet Mijn toedoen dat mensen elkaar oneerlijk behandelen en dat daarmee mensen onrecht wordt aangedaan. Zelfs wanneer iemand in alle eerlijkheid zich vergist en een medemens onrecht aandoet, is dat niet Mijn toedoen. Vanuit Mijn liefde voor alle mensen zorg Ik er wel voor, dat alle onrecht, hoe groot en hoe klein het ook is, iedereen ten dienste staat. Alleen, dat wordt veelal niet gezien, niet bemerkt, omdat de boosheid die mensen ervaren het zicht daarop vertroebelt.

Zo komt het dat Ik vaak aangewezen word als Degene Die niet in alle opzichten liefde is, Die oneerlijk is in de verdeling van liefde, Die het de één makkelijker maakt dan de ander. Maar in werkelijkheid is het de mens die zijn medemensen oneerlijk behandelt, die zijn medemensen onrecht aandoet, die bedriegt en het zijn medemensen moeilijk maakt. Daarbij zijn er mensen die dat willens en wetens doen, maar er zijn ook veel mensen die denken eerlijk en rechtvaardig te handelen, zonder in te zien dat zij niet eerlijk en rechtvaardig handelen en dat zij hun medemensen van alles onterecht aandoen.

Ik neem dat niet weg, maar zorg ervoor dat het de mens ten dienste staat. Want zou Ik het wegnemen, dan zou Ik de mens zijn vrijheid afnemen en daarmee zijn levensbesef, welke uiteindelijk voor iedereen het besef van ware gelukzaligheid zal worden, wat Ik uit grote liefde voor alle mensen niet wegneem, omdat Ik daarmee de grootste oneindig waardevolle schat van leven zou wegnemen, wat eeuwig niet kan, omdat leven Mijn Leven is, in alle oneindige eeuwigheid van gelukzalig Zijn.

Hemels Brood 6811

Steeds wijzen mensen elkaar aan als schuldige van de dingen die niet goed gaan, niet zoals gewenst gaan, die pijn en verdriet brengen, en steeds blijven mensen afdwalen van waarheid, van liefde en van ware wijsheid, en elkaar verwijten maken.

Ik zeg daarom nog eens, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten, maar alle mensen zijn tezamen één. Daarom, zolang er zoveel mensen alleen vanuit hun eigen belang handelen, wordt die eenheid geweld aangedaan, zullen mensen pijn lijden en honger en armoede kennen. Daarbij helpt het geen mens om anderen te beschuldigen, verwijten te maken, te dwingen. Alleen waarheid, liefde en wijsheid helpt, geput uit het hart, uit Mij in het hart.

Wat Ik aangeef is waarheid, liefde en wijsheid, niet voor het persoonlijke eigen welzijn, maar voor het gezamenlijke welzijn van alle mensen in de eenheid van zijn met Mij, jullie God, jullie Schepper. In ieder mens ben Ik aanwezig en in ieder mens is daarmee alle waarheid, alle liefde en alle wijsheid herkenbaar aanwezig, om met elkaar tot de eenheid van zijn te komen. Je kunt elkaar niet dwingen tot die eenheid, alleen voorhouden wat die innerlijke waarheid, liefde en wijsheid de mens in alle opzichten kan geven aan gezamenlijk welzijn, zonder medemensen verwijten te maken, omdat zij nog niet voor hun innerlijk besef van waarheid, liefde en wijsheid kiezen, maar voor hun eigenbelang, voor macht, aanzien, enzovoorts.

Wie gebruik maakt van zijn innerlijk besef van waarheid, liefde en wijsheid, die volgt een weg die anderen helpt om zelf ook te gaan beseffen dat Ik in hen waarheid, liefde en wijsheid ben, en beseffen dat het daarnaar handelen hem en zijn medemensen tot een vredevol en aangenaam welzijn brengt. Weet, het vraagt nederigheid en opoffering om dat te doen, maar wat het oplevert is dat meer dan waard!