Een ogenblik geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6618

Mensen interpreteren elkaars uitspraken, elkaars handelen, nogal eens verkeerd en luisteren niet met een open hart naar elkaar. Zo is het ook regelmatig ten aanzien van wat Ik mensen zeg. Er is zoveel wat door mensen niet goed begrepen wordt doordat eigen interpretaties voor de werkelijkheid staan en het onbevooroordeeld luisteren naar elkaar en naar Mij in de weg staan.

Voordat die vooroordelen opgeruimd zijn, zijn er al veel misverstanden ontstaan die een belemmering vormen om op een vriendschappelijke manier met elkaar om te gaan. En, belangrijker nog, om Mij in hun hart juist te verstaan, met alle gevolgen van dien. Daarbij komt dat het misverstaan van medemensen eigenlijk ook het misverstaan van Mij is. Want wie in alle zuiverheid een open verbinding met Mij in zijn hart heeft, die verstaat Mij duidelijker en daarmee kan hij ook zijn medemensen duidelijker verstaan. Maar bij veel mensen zijn er vooroordelen over hun medemensen waar zij zich nauwelijks of helemaal niet van bewust zijn. Een deel van de mens is in een soort van aardse slaap vervallen, door de scheiding die er op aarde is tussen materie en geest en door de afdwalingen van waarheid en van oprechte liefde.

Maar in alle mensen blijf Ik aanwezig en in het hart blijf Ik signalen geven die de mens vroeg of laat gaat opmerken. Alle gebeurtenissen die een mens meemaakt werken daaraan mee. Maar niet per mens als persoon, vooral ook ten aanzien van de eenheid die alle mensen in Mij zijn. En dat wordt vaak vergeten, zodat mensen vanuit hun eigen persoonlijkheid met de dingen omgaan, hun eigen mening volgend, terwijl een samenwerking vanuit Mij tot veel betere resultaten leidt. Maar met wie is goed samen te werken, vooral als de meningen verdeeld zijn? Zie, juist daarom is een open verbinding met Mij in het hart zo belangrijk, want vanuit die open verbinding met Mij zal steeds heel duidelijk gevoeld kunnen worden wie in eenzelfde open verbinding met Mij staat.

Want diegene verstaat Mij in zijn hart en krijgt eenzelfde advies van aanpak, zodat geen verschil zal ontstaan over wat het beste is om te doen. Een goede samenwerking zetelt in Mij in het hart en voorkomt dat vooroordelen de samenwerking belemmeren. Neem dit ter harte bij meningsverschillen als jullie in Mij en Mijn liefde geloven. Zodat in Mij en Mijn liefde geloven een verschil van mening opheft en eenheid brengt.

Hemels Brood 6616

Hoe kwam Jonas in de walvis terecht? Hij weigerde de opdracht die Ik hem gaf uit te voeren. Hij voorzag de moeilijkheden die hem dat ging brengen en hij koos voor de makkelijkste weg en ging de moeite uit de weg. En kwam hij toen letterlijk in de maag van een walvis terecht? Dat doet in dit opzicht helemaal niet ter zake, maar wat het betekent in geestelijk opzicht wel.

Want weten wat liefde is of weten wat wijsheid is zijn twee verschillende dingen en zie, Jonas was een boodschapper van Mij en in dat opzicht weigerde hij dienst. Dat heeft gevolgen en zo kwam het dat hij in de geest van het gegeven in de maag van een walvis gevangen werd, dat is, in de geest van zijn weigering om te doen wat Ik hem vroeg. En het duurde een aantal dagen voordat hij tot inzicht kwam en begreep dat de makkelijkste weg niet Mijn weg was. Het volgen van de makkelijkste weg geeft de wereld haar groei in al wat tegenovergesteld is aan Mijn ware wijze liefde. Ikzelf ben niet de gemakkelijkste weg gegaan, om alle mensen te verlossen van het kwaad. Niet om de wereld ruimte te geven haar eigen bedachte weg te gaan, maar om degenen die bereid zijn de moeite te nemen Mijn weg te volgen, te bevrijden van de wereld.

En de wereld is Ninevé, die moet gewaarschuwd worden, alle mensen in Ninevé moeten gewaarschuwd worden voor de gevolgen van hun eigenwijze keuzen, en daarvoor stuurde Ik Mijn boodschapper Jonas, maar hij vond het te moeilijk. Alsof Ik hem alleen zijn boodschap zou laten doen. Maar uiteindelijk zag hij zijn vergissing en ging naar de wereld, naar Ninevé en sprak met hen. En zij bekeerden zich en werden gered van het kwaad dat altijd probeert mensen naar zijn hand te zetten. O ja, vooral mensen die in Mij geloven en Mijn Woord kennen, juist daar verstoort hij het liefst de harmonie door het werk moeilijker te laten lijken dan het is, zodat voor de makkelijke weg gekozen wordt. Al is een weg moeilijk te gaan, doe niet als Jonas, sla de maag van de walvis over en ga voor Mijn ware wijze liefde, dat geeft het beste resultaat.

Hemels Brood 6614

De genen van de mens zijn gerangschikt ten goede aan het doel van de Schepping en het verblijf van de mens op aarde. Deze rangschikking heeft direct verband met het geestelijke leven wat de mens van oorsprong wezenlijk is. Zou de mens die rangschikking, die met alles in de hele Schepping te maken heeft, in de kern vanuit zijn geestelijke wezenlijkheid bekijken, dan zou hij meer van het grote geheel en alle onderdelen die het grote geheel met elkaar maken, kunnen gaan begrijpen.

Maar in plaats daarvan zoekt de mens ernaar om die rangschikking te herschikken, met de gedachte daarmee alles wat de mens ongewenst acht te wijzigen tot datgene wat hij wel gewenst vindt. Maar daarmee wijzigt hij de weg waarlangs de mens tot zijn uiteindelijke bestemming bedoeld is te komen. Daarmee verandert hij niet de bestemming en de mens blijft evengoed onderweg naar zijn bestemming, alleen wordt de weg gewijzigd, het leven blijft het leven voor iedereen. Geleerde mensen denken wel met hun geniale plannen tot een beter leefbare wereld te komen, maar het doel is niet om tot een beter leefbare wereld te komen, het doel is tot het ware gelukzalige leven te komen, in de geestelijke hoedanigheid van werkelijk zijn, niet blijvend op de aarde, maar in de hemel, wat in die zin geen plaats maar een hoedanigheid is waarin de mens overal kan zijn en hij de aarde als plaats van verblijf helemaal niet meer nodig heeft.

Nu onderzoeken mensen zwarte gaten, beter onderzochten zij het licht, de Bron van het licht, niet in materiële zin, maar in geestelijke zin. Maar al zouden zij het materiële licht onderzoeken, dan zouden zij gemakkelijk ook bij het geestelijke ervan kunnen uitkomen, omdat de oorsprong van het licht hoe dan ook haar geestelijke kern toont als zij op de juiste manier onderzocht zou worden, en als de stap naar het eigen innerlijke licht uit Mij gemaakt zou worden. Nu is de mens nog wat dat aangaat in hetzelfde tijdperk als toen de aarde gedacht werd plat te zijn, tot ontdekt werd dat zij rond is. Want alle onderzoek gaat nog uit van zo’n zelfde soort vooronderstelling, die niet de juiste is. Maar net als uiteindelijk iedereen wel moest inzien dat de aarde een ronde bol zwevend in de ruimte is, zo zullen in de toekomst mensen ook moeten gaan inzien dat hun veronderstellingen net zo onjuist zijn als die in de tijd dat er gedacht werd dat de aarde plat is.

Door de eeuwen heen is de mens tot steeds meer inzicht gekomen, niet door het donker, maar door het licht. Alleen in het juiste licht is de waarheid te zien. En voor iedereen die oprecht de waarheid wil zien zeg Ik, alleen in Mijn ware zuivere licht is de waarheid te zien. Daarom, laat de wetenschap gaan en zoek zelf in je hart Mijn licht en Ik zeg jullie, vind je Mijn licht, dan vind je Mijn liefde, want Mijn ware wijze liefde is het grootste en zuiverste licht. Daarom, wie Mijn liefde in zich voelt, die heeft het grootste zuivere licht gevonden en zal innerlijk zodanig verlicht worden, dat hij het ware leven uit Mij gaat zien en begrijpen. Zalig degenen die innerlijk verlicht zijn, zij zijn voor hun medemensen als een baken van zuiver licht, zuivere liefde, Mijn licht, Mijn liefde.

Hemels Brood 6612

Er is zoveel wat mensen voordeel lijkt te geven, maar in werkelijkheid is dat voordeel maar heel betrekkelijk en berust het voornamelijk op de verleiding om het rechte pad van waarheid en oprechte liefde te verlaten voor dat vermeende voordeel. Voor de één is het rijkdom, voor de ander is het macht, voor nog een ander zijn het de lichamelijke geneugten waarvoor van het rechte pad wordt afgeweken, en steeds lijkt dat geëigend, maar dat is het niet.

In de vrijheid die mensen hebben staat alles tot hun beschikking, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen de mens begeert, goed is om te begeren. Eigenlijk is het al mis als er een begeerte is, want Satan laat geen mogelijkheid onbenut en zal juist de zinnen begoochelen van al degenen die een begeerte hebben. En of dat nu geld, macht, seksualiteit, aanzien, of wat dan ook is, hij weet het altijd zo voor te stellen, dat het gemakkelijk te verkrijgen is op een geëigende manier of dat het een keus is die niet anders gemaakt kan worden. Begeerte naar wat dan ook maakt stekeblind, wanneer de gelegenheid zich voordoet om aan de begeerte te voldoen, en dat is waar Satan voor zorgt, dat die gelegenheid om aan de begeerte te voldoen zich voordoet en dan wel op zo’n manier dat er blind gebruik van gemaakt wordt. En mocht er ergens in het achterhoofd nog een twijfel zijn of de keus wel juist is, dan zal hij er wel voor zorgen dat die twijfel wordt weggeredeneerd.

Ook jullie, of juist jullie, die in Mij geloven, overkomt het. Want Satan verstoort graag de verbinding tussen jullie en Mij en momenten van zwakte ziet hij onmiddellijk en hij maakt daar gebruik van om de begeerte aan te wakkeren, zodat er blindheid groeit en vervolgens doet hij het voorkomen dat het geen kwaad kan om aan die begeerte toe te geven. En zo geven ook jullie, in Mij gelovende mensen, toe aan de verleiding, zonder te zien wat je ermee teweegbrengt voor jezelf en voor het verkrijgen van het volkomen ware gelukzalige leven, wat je op aarde kunt vinden en verkrijgen door in je hart bij Mij te blijven en je niet door begeerten te laten verleiden. Wat die begeerten ook zijn, je hebt Mij nodig om ze te herkennen en los te kunnen laten. En daarvoor is het nodig om regelmatig bij Mij te komen, intens naar Mij te luisteren, in de bereidheid om alles te horen, ook wat je niet graag hoort, juist wat je niet graag hoort, wat je niet graag verandert.

Want alleen door Mijn stem in jou kan de betovering en de blindheid door begeerte doorbroken worden. En juist daarom zijn er zoveel mensen die liever niet bij Mij komen, liever niet naar Mijn stem in hun hart luisteren, omdat zij niet bereid zijn van hun dwaling terug te komen en hun begeerten los te laten. En heel persoonlijk vraag Ik aan jullie die in Mij geloven, ja aan jou, en aan jou, en aan jou, hoe is het met jou, kun jij van Mij horen wat er nog aan zwakte, aan begeerte in jou is? Kom dan in je hart bij Mij en Ik hef je blindheid op en geef je de kans om een andere keus te maken. De keus voor waarheid en liefde, de keus voor nederigheid, de keus voor de rechte weg zonder begeerten.

Hemels Brood 6610

Buiten Mij, jullie God en Schepper, het ware Leven, is niets. Mensen kunnen geloven in meerdere universums, in buitenaardse wezens, ook dat is deel van Mij. Er mogen talloze werelden zijn, er mag buitenaards leven zijn, er mogen duizenden universums, sterrenstelsels en wat nog meer zijn, maar het is allemaal deel van Mij, werkelijk Leven. Buiten Mij, Mijn Leven, is er niets.

Er is niet nog een God die werelden geschapen heeft, alleen Ik Ben en uit Mij is Alles. Maar voor veel mensen is dat moeilijk te begrijpen. Vooral met de wetenschap dat er veel meer sterrenstelsels, meer mogelijkheden van leven buiten de aarde kunnen zijn, wordt het moeilijk om te begrijpen dat Ik ook dat allemaal Ben. Toch is het zo, de totale oneindigheid in eeuwigheid Ben Ik, werkelijk Leven. Alles is uit Mij en door Mij vorm en leven gegeven. Bestaan, waar dan ook, wat dan ook, Ben Ik. De innerlijke wezenlijkheid van alles wat is, Ben Ik. Alle mensen, dieren, planten, Ben Ik, zijn uit Mij, Alle Zijn Ben Ik.

Wat een mens ook nog te ontdekken staat, Ben Ik. Hoe ver hij met wat voor ruimteschepen ook de ruimte in komt, alleen Ik Ben er, in allerlei vormen, werelden, universums en wat de mens ook tot stand brengt, het is hem allemaal gegeven uit Mij, zijn God en Schepper. Hoe lang de mens ook blijft zoeken in de ruimte naar leven, naar andere levensvormen, naar andere sterrenstelsels, het maakt niet uit, want Alles Ben Ik, waar de mens ook kijkt, wat de mens ook vindt, hoe ver in de oneindigheid hij ook gaat, Ik Ben overal want Ik Ben Alles, buiten Mij is geen leven, is niets. Het is aan de mens gegeven om dat te ontdekken en sommigen hebben dat al ontdekt, niet door onderzoek in de verre ruimte, maar in hun hart, waar Ik altijd bij iedereen Ben.

Sommige mensen beginnen te begrijpen dat Ik Alles Ben. Maar als het nog moeilijk voor je is om het allemaal te begrijpen, kom dan in de stilte van je hart bij Mij en Ik leg het je uit. Maar dat lukt niet in een keer. Dus kom vaker, en hoe vaker je komt, des te meer ga je begrijpen van Wie Ik Ben, van werkelijk leven, van alle leven in de totale oneindigheid. Wat daarbij belangrijk is, is dat je Mijn liefde gaat voelen en begrijpen in alles en iedereen. Want dat is Wie Ik Ben en wat werkelijk leven Is, ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke wijze liefde in alle eeuwigheid, in volle gelukzaligheid. En buiten dat is niets.

Hemels Brood 6619

Ieder mens heeft zijn eigen vrijheid in beheer gekregen, maar die vrijheid beheren gebeurt nog niet bij iedereen even goed. Het beheer over de eigen vrijheid is niet zo eenvoudig als veel mensen wel denken, want het beheer over je eigen doen en laten heeft altijd ook betrekking op alle mensen en hun beheer over hun leven.

Het beheer over je leven is veel meer dan bijvoorbeeld het beheer over een groot bedrijf. Een directeur van een groot bedrijf heeft het beheer over dat bedrijf, maar hij heeft daarbij niet alleen met zichzelf te maken, hij heeft ook met zijn medewerkers te maken, en in een groot bedrijf werken veel mensen die allemaal ook het beheer over hun eigen leven in vrijheid hebben. Een directeur kan bepalen wat hij voor het bedrijf wil, maar wanneer hij daarbij geen rekening houdt met alle medewerkers in het bedrijf, zal het bedrijf in moeilijkheden komen. De vrijheid die alle mensen gegeven is, is niet de vrijheid op een eiland zonder medemensen, het is een vrijheid tezamen met alle mensen die ook op de aarde zijn en ook hun vrijheid gekregen hebben.

Vrijheid geeft geen heersende macht, niet over anderen en niet over jezelf. Maar veel mensen gaan daar wel vanuit en doen in die vrijheid wat ze willen, zonder rekening te houden met de vrijheid van hun medemensen. En dan gaat het zoals bij een groot bedrijf waarbij de directeur geen rekening houdt met de vrijheid van de medewerkers in het bedrijf, niet zo goed als zou kunnen. Maar in het grote geheel heb Ik de vrijheid van het totale leven, omdat Ik het leven Zelf Ben, en Ik heb vanuit Mij iedereen zijn levensvrijheid gegeven, vanuit Mijn vrijheid, terwijl Ik toch ook Mijn eigen vrijheid heb en ook alles en iedereen onder Mijn hoede heb, meer nog dan een directeur zijn medewerkers onder zijn hoede heeft.

Ik ben geen directeur en al ben Ik alles en iedereen, in alle vrijheid die Ik alle mensen persoonlijk gegeven heb, in Mijn vrijheid houd Ik rekening met alle mensen, en dat is wat iedereen zou moeten doen als hij tot de ware vrijheid wil komen. Want de ware vrijheid ligt niet in ieder voor zich en God voor ons allen, de ware vrijheid ligt in ware liefde, Mijn Goddelijk wijze ware liefde. Want dat is de vrijheid die Ik alle mensen gegeven heb, opdat daarmee alle mensen rijk en volkomen gelukkig zijn, in liefde voor elkaar, rekening houdend met elkaar, en vooral samenwerkend met elkaar in Mijn ware wijze liefde. Want in eenheid met elkaar en met Mij en Mijn liefde vindt iedereen de werkelijke vrijheid van het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 6617

Van tijd tot tijd wordt iedereen met Mij geconfronteerd, van tijd tot tijd zet Ik waarheid tegenover onwaarheid, zet Ik liefde tegenover gebrek aan liefde, zet Ik geduld tegenover ongeduld, zet Ik onbaatzuchtigheid tegenover eigenbelang. En zeker doe Ik dat bij jullie die in Mij en Mijn wijze liefde geloven en ernaar streven Mijn liefde zelf in alle opzichten te zijn.

Want blinde vlekken hebben jullie allemaal nog wel zo hier of daar en alleen een duidelijke confrontatie breekt door die blindheid heen. Zo moet het dan ook zijn dat mensen elkaar in Mij vinden, door elkaar de waarheid voor te houden uit Mij en alleen uit Mij. Want via mensen openbaar Ik Mij en via mensen wordt Mijn liefde zichtbaar, omdat Ik nu nog niet op een andere manier zichtbaar ben, maar in ieder mens wel gevoeld en beseft kan worden. Juist bij jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en vertrouwen hebben in Mijn wijsheid uit liefde. Want Ik heb jullie mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis en tot die zuiverheid van zijn komen alle mensen terug.

Maar juist jullie, die Mij kennen, in je hart, in de ander, in de natuur, in alles wat is, maken Mij zichtbaar door naar Mijn wijze liefde te handelen, door naar Mijn ingevingen te luisteren en Mijn adviezen op te volgen. Jullie gaan nooit alleen, Ik ben er altijd bij, juist ook wanneer het moeilijk is om in de wereldse omstandigheden uit te dragen wat je in je hart uit Mij voelt dat het beste is, juist dan. Want hij die de wereld regeert in al zijn hebberigheid, zijn hoogmoed, zijn afdwalingen van liefde en waarheid, probeert altijd goede, in Mij gelovende mensen in zijn wereld mee te trekken. En Ik weet hoe moeilijk het is om dan vast te houden aan Mijn advies dat Ik altijd vrijblijvend geef. En soms is dan wat meer duidelijkheid nodig, soms is het dan nodig om de waarheid wat scherper in beeld te brengen.

Maar vergeet met elkaar niet dat een bot mes lelijke verwondingen geeft, terwijl wonden van een scherp mes snel en mooi genezen. En soms is het nodig om een fel licht te laten schijnen, zodat je innerlijk oog duidelijker ziet wat het beste is. En vergeet daarbij niet dat Mijn licht het helderste schijnt in het gelovige hart wanneer naar Mij geluisterd wordt. Gezegend allen die moedig Mijn weg volgen, ook als het moeilijk is. En weet dat als het moeilijk is, Ik eens te meer bij je ben, zodat wat goed is, goedkomt!

Hemels Brood 6615

Ik geef en Ik neem. Dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen, maar Ik zeg hen allemaal, dat is uit liefde, omdat Ik weet waar alles toe leidt. Ik weet waar alle keuzen die mensen maken toe leiden, niet alleen voor degene die kiest wat hij in zijn vrijheid wil, maar ook voor zijn medemensen. En vooral de keuzen die niet op liefde gebaseerd zijn doen schade aan mensen die daaraan geen schuld hebben.

Evengoed is er niemand geheel zonder afdwaling van waarheid en liefde, daarom blijft ook iedereen deel van de meerderheid en in deze tijd heeft de meerderheid van de mensen geen juist beeld van Mij, hun Schepper, hun God in Jezus Christus, hun Leven gever, Die in hen altijd aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die vooral waarheid en liefde nastreven, zeker zijn er mensen die voor waarheid en liefde gaan, maar ook zij hebben nog hun afdwalingen daarvan. Toch, al met al zijn er maar weinig mensen die een juist beeld van Mij beginnen te krijgen, zoals jullie beginnen te krijgen. Maar jullie weten ook hoe moeilijk het is om daar in deze tijd over te praten met anderen, die dat nog niet hebben. Daarom blijft jullie zicht op Mij grotendeels op de achtergrond, terwijl je het graag meer onder de aandacht zou brengen.

Maar de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen hebben zoveel jaren lang een vertekend beeld van Mij gegeven, wat door velen ontdekt is, zodat zij nu beland zijn in de fase van ontkenning, nu is er voor hen geen God die niet zichtbaar is, nu bepalen mensen zelf wat waar is en wat niet en onzichtbaarheid past daar niet in. Dat Ik onzichtbaar in de materie ben, wil niet zeggen dat Ik op geen andere manier zichtbaar ben. Want in ieder mens kan Ik gezien worden, in de natuur kan Ik gezien worden, in de hele Schepping kan Ik gezien worden. En jullie weten wat Ik daarmee bedoel. Hoewel alles in de chaos van ontkenning door elkaar loopt en bijna geen werkelijk onderscheid meer te maken is tussen wie wel en wie niet het goede, het ware, de liefde uit Mij, nastreeft, zeg Ik jullie, draag uit wat je weet, maar doe dat zoals Ik je dat in je hart als beste manier laat weten.

En al denk je dat het in deze tijd weinig effect heeft, omdat weinig mensen luisteren en veel mensen niets meer met iets dat aan de kerken doet herinneren te maken willen hebben, laat je daardoor niet ontmoedigen, want de tijd zal mensen veranderen, de dingen die gebeuren gaan, zullen mensen veranderen, door Mij gestuurd in geven en nemen zal alles veranderen, en de tijd komt dat de waarheid gezien gaat worden, dat Mijn liefde gezien gaat worden, dat Ik, jullie God en Schepper, gezien ga worden. En dan is jullie zicht op Mij van belang, dan is wat jullie geschreven hebben van belang, dan zijn jullie getuigenissen van belang.

Daarom, laat niet los, zoals Ik ook niet loslaat wat Mijn Hand eens begon. Zorg dat het wereldse werk en al je activiteiten je niet zodanig in beslag nemen, dat er geen tijd overblijft om Mij in het zicht te brengen en weet dat wie Mijn Woord begrijpt, daar ook een verantwoordelijkheid voor heeft, welke hij uit Mij in zijn hart kan weten en begrijpen. Wees zoals Henoch, zoals er geschreven staat, “en Henoch wandelde met God”.

Hemels Brood 6613

Er zijn steeds weer mensen die op een voetstuk gezet worden, die naam gemaakt hebben, helden zijn door wat zij voor elkaar gebracht hebben. Sommigen van hen hebben wat zij deden gedaan voor anderen, zonder eigenbelang, niet om naam te maken, maar om medemensen te helpen. Maar anderen, die met het een of ander naam gemaakt hebben, beroemd en geroemd geworden zijn, waren daaropuit, wilden dat voor zichzelf, hadden een grote ambitie om bekend en bemind te zijn.

Geen van hen heeft een heldenstatus bij Mij of heeft meer aanzien bij Mij dan andere mensen die geen held zijn, niets opzienbarends bereikt hebben. Toch zijn er mensen die veel hulp bieden aan hun medemensen zonder dat het gezien wordt. Zij doen dat in stilte, zonder er ophef over te maken. Zij willen niet in de schijnwerpers staan, hoeven hun naam niet in neonletters boven een theater, hoeven geen coursen te winnen om op een podium gehuldigd te worden. In dit opzicht zijn de mensen te verdelen in drie groepen, degenen die de publiciteit over hun doen en laten zoeken, die naam willen maken, bewonderd willen worden, aanzien willen hebben, degenen die iemand willen bewonderen, die helden willen eren, die mensen op voetstukken willen zetten, want dan lijkt het of ze zelf ook een beetje beroemd zijn, en degenen die geen belang in wat dan ook hebben, niet geëerd willen worden, eenvoudig willen helpen, niet voor eer en aanzien, maar voor de ander.

De eerste groep mensen lijkt groot, omdat er veel ophef over hen gemaakt wordt, de tweede groep lijkt klein maar heeft toch een enorme omvang, iemand toejuichen die bekend en beroemd is, geeft mensen het idee zelf ook wat van die roem mee te krijgen, en het geeft meer nog als je kunt zeggen, ik heb zijn handtekening of, ik heb een selfie mogen maken met die beroemdheid. De laatstgenoemde groep, die is het kleinst, maar doet het meeste goed, zonder op te vallen, zonder bejubeld te worden, zonder bekend te zijn. En zie, dat is de groep mensen die uit hun hart doen wat Ik daarin leg. Maar dat is niet zozeer Mijn aandeel, het is hun keus in de vrijheid die zij hebben, om wat Ik hen in hun hart aanreik in ware nederigheid op te volgen. En zie, dat is van het grootste belang, die nederigheid, die zij verkiezen boven alle roem en gemak, wat zij zouden kunnen krijgen, als zij hun doen en laten bekend zouden maken. Maar dat is juist niet wat zij ambiëren.

Of zij nu in hun hart wel of niet beseffen dat Ik het ben Die hen in hun hart met Mijn liefde voedt en zij daarmee hun hulp kunnen geven, doet er niet toe, het is hun nederigheid waardoor zij het goede uit hun hart opvolgen en daarmee zijn zij dichter bij het ware Koninkrijk Gods dan degenen met het grootste standbeeld, de hoogste roem en waardering, de hoogste onderscheidingen, enzovoorts. En zo is het dat Ik, jullie Leven gever, op de achtergrond blijf en Mijn werk doe uit grote liefde voor alle mensen. In stilte, maar wel gezien door de eenvoudige nederige mensen, in hun hart, in waarheid en wijze liefde. Gezegend de nederige mensen, die zonder ophef Mij en Mijn liefde volgen, niet uit eigenbelang, maar puur uit liefde.

Hemels Brood 6611

Dieren en planten varen op Mijn kompas. Mensen kunnen ook op Mijn kompas varen, maar zij hebben de vrije keus en kiezen er vaak voor op hun eigen kompas te varen. Dat Mijn kompas het zuiverste werkt, omdat het geheel punctueel zuiver is, beseffen veel mensen niet en in doorsnee gaat hun keus uit naar het eigen kompas omdat gedacht wordt daar het meeste voordeel mee te behalen, de beste richting mee te kunnen bepalen.

Zou je een rechte lijn kunnen uitzetten vanaf je eerste begin op aarde tot het laatste moment op aarde, wat het doel van je verblijf als eindpunt is, dan zou je met het volgen van Mijn kompas precies recht en zuiver uitkomen op dat doel, maar met het eigen kompas zou je zien dat die lijn kronkelig verloopt en bij lange na niet bij het doel uitkomt. Maar van al die kronkels leer je en daarmee kun je steeds je kompas bijstellen. Door contact met Mij in je hart leer je steeds wat meer je kompas bij te stellen, zodat de richting van het kompas zuiverder wordt ten aanzien van het doel van je verblijf op aarde en wanneer je dat volhoudt, zul je merken dat jouw kompas steeds meer richting Mijn kompas gaat en uiteindelijk kan het zijn dat de zuiverheid van jouw kompas overeen gaat komen met de zuiverheid van Mijn kompas, en dan ga je inzien dat Mijn kompas jou de weg wijst naar wat het beste is voor jou en tegelijk voor alle mensen om je heen en alle mensen daaromheen.

Het is dan net als de kringen in het water, als je er een steen in gooit spreiden de kringen zich uit over het water. Hoe zwaarder de steen, des te meer kringen en des te verder spreiden de kringen zich uit over het water. Zo gaat het met alles wat mensen doen en laten, alles veroorzaakt rimpelingen die effect hebben op medemensen, ten goede of het tegenovergestelde daarvan. Ook het kleinste steentje maakt rimpelingen, die aan de uiterste kanten niet meer zichtbaar zijn, maar toch hun werking hebben op mensen. Want je ziet de onderstroom niet aan het oppervlaktewater.

Denk niet dat je ook maar iets kunt doen of laten zonder dat het een doorwerking heeft, want je zou versteld staan tot hoever alles wat mensen doen of laten doorwerkt op hun medemensen. Daarom zeg Ik tegen jullie die in Mij geloven, vaar op Mijn kompas, op Mijn liefde, dat doet altijd iedereen goed en brengt je het zuiverst en meest precies bij het doel van je verblijf op aarde: komen tot werkelijk gelukzalig leven.