Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6708

Iedereen kent wel van die momenten waarop je eigenlijk iets zou moeten doen, of juist laten, maar op de een of andere manier kom je er niet toe om datgene wat het beste zou zijn daadwerkelijk te doen. Je wilt het goede, maar er is ook iets anders wat je wilt. Je wilt dat niet willen, wat je eigenlijk wilt, maar het is het sterkst. Het is dat stukje taart, je zou dat het beste laten staan en dat wil je ook, maar je doet het niet. Want je wilt het niet laten staan, je wilt het eten. En die wil overheerst als het op de keus hoe te handelen aankomt. Hoe komt het dat je wil je wil overheerst?

Hoe bepaalt een mens zijn wil vooraf aan een te maken keus? Want vaker komt het voor dat iemand het goede wil, maar het andere doet. Dat heeft te maken met verlangens, sterke verlangens die de wil overheersen. Je hart wil het goede doen, je hersens denken daar anders over, het verlangen roept om aan de voldoening, van wat op dat moment die voldoening kan geven, toe te geven.

Hoe kun je loskomen van al die verlangens, die je wil steeds weer dusdanig beheersen dat je innerlijke wil om het goede te doen niet aan bod komt. Wanneer je je bewust bent van een tegenstrijdigheid in je wil, waarbij een verlangen niet te weerstaan is, kom dan voordat je tot handelen overgaat in je hart bij Mij en praat met Mij, leg wat je bezighoudt aan Mij voor, en bekijk wat je aan Mij vertelt, dan ga je al snel beseffen hoe je je verlangens met Mijn steun kunt loslaten en datgene kunt kiezen wat je in je hart weet dat het beste is.

Dat wil niet zeggen dat zulke momenten er dan niet meer zullen zijn. Want iedereen heeft allerlei verlangens en daarbij zijn er die diep geworteld zijn en niet in één keer uit te trekken zijn. Daarom raad Ik jullie allemaal nogmaals aan, kom steeds als je merkt dat je wil en je verlangens met elkaar in strijd zijn, bij Mij in je hart en praat er met Mij over, dan laat Ik je inzien dat het een verlangen naar niets bijzonders is en in Mijn liefde voel je wat je werkelijke verlangen is, en daar kies je dan voor, steeds opnieuw, tot alle verlangens opgelost zijn en je wil niet meer met verlangens in strijd komt en je steeds alleen het goede kiest.

Hemels Brood 6706

Lieve mensen, Ik zie bij velen van jullie dat zij er nog niet zo regelmatig toe komen om in hun hart bij Mij te komen en contact met Mij te hebben, terwijl het ieder van jullie veel goeds zou geven en aanwijzingen hoe met allerlei situaties om te gaan. Het is geen verplichting om bij Mij in je hart te komen en naar Mijn aanbevelingen te luisteren, het is alleen zo, dat Ik je in je hart veel kan laten weten wat je helpen kan en veel kan uitleggen waar je vragen over hebt.

Zo nu en dan kom je wel, maar vaker maak je gebruik van je verstand om situaties en problemen aan te pakken. Jullie geloven in Mij en Mijn liefde, maar de meesten zijn gewend om naar eigen ideeën en inzichten te handelen, zonder eerst met Mij te overleggen wat het beste is om te doen of te laten. Ik weet dat het niet altijd even gemakkelijk is, want wil je Mij in je hart zuiver en naar waarheid en liefde verstaan, dan is het nodig om eerst je eigen invullingen, oplossingen en meningen los te laten, en dat voelt doorgaans onzeker, want je twijfelt of je Mij wel goed kunt verstaan en situaties ontstaan vaak zo snel, dat je er niet aan denkt eerst even in je hart bij Mij te komen, daar lijkt op dat moment geen tijd voor.

Want wil je Mij goed en duidelijk verstaan, dan is het nodig dat je in stilte komt en daar lijkt geen tijd voor te zijn, er moet gehandeld worden. Daarop zeg Ik jou, Ik ben sneller dan enig moment, in een flits kun je bij Mij in je hart zijn, door alleen je aandacht op Mij te richten, dat hoeft geen seconde te duren en je weet meteen wat het beste is om te doen of te laten. Je bent altijd vrij om die “flits” naar Mij wel of niet te maken, en vrij om Mijn aanbevelingen wel of niet op te volgen. Het gebeurt nogal eens dat Mijn aanbeveling wel gehoord wordt, al is het zachtjes op de achtergrond, maar door twijfel niet wordt opgevolgd, waarbij dan later ingezien wordt dat Mijn ingeving de juiste en goed was.

Hoe vaker je dat bemerkt, des te meer besef zul je krijgen dat het toch steeds het beste is om je met Mij in je hart te verbinden in alle situaties die zich voordoen. Maar forceer je niet om Mij in je hart te ontmoeten, wees vrij om je eigen mening te volgen, kom in alle vrijheid als je wilt bij Mij in je hart, dan laat Ik je zien en voelen hoe sterk Mijn liefde voor jou is en hoe Ik je altijd help met alles.

Hemels Brood 6704

Wanneer je bouwmeester bent van een te bouwen gebouw ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Je bouwt het geheel niet alleen, je hebt mensen nodig die allerlei werkzaamheden voor het geheel uitvoeren. Wanneer die mensen het plan geheel naar je aanwijzingen volgen, dan zal het eindresultaat zijn zoals je bedoeld hebt. Maar wanneer er mensen zijn die vinden dat zij het zo hier en daar beter weten en afwijken van je aanwijzingen, dan zal het al moeilijker worden om het bedoelde resultaat te behalen.

Ik ben Bouwmeester van het ware werkelijke leven voor alle mensen en alle mensen zijn daarbij de werkers, maar de meesten vinden dat zij het beter weten en volgen Mijn aanwijzingen niet op. Nu ben Ik niet een Bouwmeester van een materieel gebouw, al heb Ik alles, de aarde en al wat erop en eromheen is voor het grote plan geschapen, met de mens daarbij, maar van het geestelijk ware leven voor alle mensen, met het doel om alle mensen tot ware gelukzaligheid te brengen.

Wanneer een bouwmeester op aarde met mensen te maken heeft die hun werk niet naar behoren doen, worden die daarop aangesproken of zelfs ontslagen. Ik spreek mensen wel aan, maar Ik ontsla geen mensen. Hoe weinig iemand ook naar Mijn aanwijzingen doet, of hoeveel iemand zijn eigenbelangen ook volgt, Ik ontsla niemand, Ik wijzig wel de werking van de middelen om Mijn Plan toch te doen slagen en het doel evengoed te bereiken. Een aardse bouwmeester kan dat niet doen zonder daarmee ook het resultaat te wijzigen, Ik kan dat wel, met uiteindelijk het van het begin af aan bedoelde resultaat.

Ik blijf eeuwig jullie Bouwmeester, met eeuwig hetzelfde Plan, en ergens in de eeuwigheid wordt het doel voor alle mensen bereikt. Zou een bouwmeester op aarde zijn werkers gaan dwingen of manipuleren, Ik doe dat niet, Mijn werkers, jullie allemaal, zijn vrij in al je handelen. Want het levensgebouw dat Ik voor ogen heb is bedoeld gebouwd te worden door mensen die het begrijpen en daarom bouwen zoals Ik hen  aanwijs te bouwen en uit liefde bouwen aan het werkelijk gelukzalige leven voor alle mensen.

Steeds vraag Ik aan mensen mee te bouwen en Mijn aanwijzingen als Bouwmeester op te volgen en langzaam groeit het aantal mensen die Mijn aanwijzingen in alle vrijheid volkomen volgen, omdat zij het belang daarvan begrijpen, omdat zij Mij liefhebben en hun medemensen liefhebben en met Mij alle mensen het ware gelukzalige leven gunnen en beseffen dat de beste bouwstenen in alle opzichten altijd alleen waarheid, liefde en haar wijsheid zijn. Bouwstenen die Ik voortdurend beschikbaar stel aan iedereen die in alle vrijheid aan Mijn enig ware en voor alle mensen goede en liefdevolle Plan willen werken, zoals Ik het bedoel en zoals het voor iedereen helemaal goedkomt!

Hemels Brood 6702

Het besef persoonlijk te bestaan is een deel van Mijn Persoonlijk bestaan. Want niets dat de mens is, is niet ook van Mij en ben Ik eerst, God, jullie Schepper, Die jullie uit ZichZelf tot vorm van bestaan gebracht heeft. Niemand kan iets zijn zonder dat het eerst Mijn is.

Waarvandaan zou je ook maar het kleinste deel van jouw zijn kunnen hebben, behalve van Mij, want buiten Mij is niets, is geen leven, is geen intelligentie, is geen persoonlijk besef, is niets, helemaal niets. Alles wat er is Ben Ik en is uit Mij, want Ik Ben Alles. Er zijn geen drie goden, Ik ben drievoudig in één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat is Alles. Uit Mij bestaan jullie mensen, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, uit Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid, bedoeld om gelijk Mij volmaakt leven te zijn, niet alleen in wezen, maar ook in al jullie doen en laten, in al je handelen, in de volledige vrijheid van zijn, gelijk Mijn Zijn, zonder Mij te zijn.

Maar de verbeelding doet de mens denken zelf heer en meester te zijn over zijn leven en alles daaromheen en zo vechten mensen op alle niveaus om heer en meester te zijn, behalve over zijn eigen leven, ook nog over dat van zijn medemensen, zonder te begrijpen dat het niemand ooit zal lukken om heer en meester over zijn eigen leven te worden alsof Ik er niet ben, laat staan over dat van zijn medemensen, omdat Ik Alles Ben en de werkelijke heerschappij Mijn is, uit ware liefde en haar ware wijsheid, welke iedereen alleen maar goeddoet en waaruit alle mensen voortdurend geleid worden om tot hun ware leven in volle vrijheid van zijn te komen, tot het besef van hun werkelijke bestaan uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en te begrijpen dat niemand meer of minder is dan de ander en dat daarover vechten geen enkele zin heeft, niet in het klein tussen twee mensen en niet in het groot tussen legers van mensen.

Toch is er nog zoveel strijd uit een zekere overheersingsdrang, uit een gevoel van minderwaardigheid en machteloosheid, uit de drang om de ander de baas te willen zijn om niet de minste te zijn. Wel, Ik zeg jullie, wie de meeste wil zijn, zal de minste zijn en wie de minste is, zal de meeste zijn, zonder daarover trots te zijn. Evengoed zullen het er maar heel weinigen zijn die alle overheersing kunnen loslaten en de minste kunnen zijn uit ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid uit Mij, jullie liefhebbende Schepper, jullie God, jullie Leven Gever.

Hemels Brood 6700

Eerlijkheid is moeilijk te verwerven in een wereld waar meer leugen en bedrog is dan eerlijkheid en waar het aan de orde van de dag is om waarheden te verzwijgen, om feiten te verdraaien, om verkeerde interpretaties te geven over gebeurtenissen, terwijl dat allemaal gezien wordt als iets dat nu eenmaal zo is.

En zou er al geprobeerd worden om eerlijker met elkaar om te gaan, dan is daar weinig of geen animo voor, want de meeste mensen zijn eraan gewend en hebben er zoveel baat bij, dat eerlijkheid gezien wordt als het opgeven van macht terwijl niemand anders dat doet. En zolang niemand anders dat doet zou je toch dom zijn om tot eerlijkheid over te gaan en de macht aan anderen te laten.

Toch, jullie kleine groep in Mij gelovende mensen zetten je ervoor in om eerlijk te zijn en je medemensen te bewegen om ook eerlijk te gaan zijn. Daarmee doen jullie goed werk, dienstbaar aan Mij en je medemensen, maar het is geen dankbaar werk, het kost veel moeite en er is een groot incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen voor nodig om hele kleine vooruitgangen te boeken in de samenleving en dat lijken druppels op een gloeiende plaat. Soms word je daar mismoedig van.

Blijf er toch mee doorgaan, jullie hebben Mijn zegen, en hoe moeilijk het ook is, ook om zelf in alle opzichten helemaal eerlijk te blijven en alles openlijk uit te spreken, het is belangrijk zelf in elk geval eerlijk en oprecht te zijn, duidelijk, zonder verdraaiingen en zonder dingen die van belang zijn weg te laten. Laat wat je zegt een compleet beeld geven, zodat het recht doet aan Mijn liefde en, al is het weinig, medemensen helpt om zelf ook eerlijker te worden.

Soms lijkt het alsof de wereld een doolhof is van onwaarheden, weglatingen, verdraaiingen en dergelijke, waar je niet in past met je eerlijkheid, je duidelijkheid, je waarheid en oprechtheid, je liefde en je opofferingen, toch heb Ik je daar geplaatst, en hoe moeilijk het ook is, het is je kracht uit Mij en Mijn liefde om vast te houden aan waarheid en liefde zonder je te laten ontmoedigen door leugens en onwaarheden, door verdraaiingen en weglatingen, door verkeerde interpretaties die in de wereld allemaal zo gewoon zijn. Met je doorzettingsvermogen verwerf je het ware leven, wat in alle nederigheid je de volledige ware vrijheid geeft waar geen enkele macht vat op heeft. Wees gezegend wie dit begrijpt in ware liefde.

Hemels Brood 6709

Soms komen gedachten op als sterren aan de hemel, ze zijn er gewoon ineens en ze zijn briljant. Die gedachte is precies wat je nodig hebt. En waar kwam die vandaan? Zie, gedachten zijn net als sterren, lichtjes die net dat verschil laten zien en je helpen om verder te komen in je geestelijke ontwikkeling.

Iedereen heeft die momenten waarop er een vergeten vraag beantwoord wordt, zomaar ineens. Die gedachten zijn ingevingen van Mij aan de mens en komen wanneer aan alle voorwaarden voldaan is om de gedachten te verstaan als antwoord op vragen van geestelijke aard. Zo’n vraag kan al langer geleden in je opgekomen zijn, maar op dat moment zou je het antwoord niet begrepen hebben, pas na tijd en gebeurtenissen is die mogelijkheid gekomen en dan komt ook het antwoord, de uitleg, die je meteen ook verstaat. Dat maakt je blij en je wilt dat graag delen met een medemens die je na staat, maar dan blijkt dat diegene wat jij plotseling zo helder verstaat, nauwelijks de moeite waard vindt om aandacht aan te geven.

Zo is het om je heen, de ingevingen die je op geestelijk gebied van Mij krijgt, zijn niet zomaar met iedereen te delen, want iedereen gaat zijn weg en hoewel tijd voor iedereen gelijk loopt, een minuut is voor iedereen een minuut, gaat ieders levensontwikkeling verschillend en leert niet iedereen hetzelfde in dezelfde minuut. Wanneer je bedenkt hoeveel mensen er zijn, hoeveel verschillende en persoonlijke gedachten er bij al die mensen zijn, en dat Ik dat allemaal ken en weet en stuur zonder iemands vrijheid te belemmeren, dan kun je begrijpen dat niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde ingeving kan begrijpen, dezelfde groei doormaakt, enzovoorts.

Want dat alles wordt door Mij wel gedragen in Mijn ware liefde, maar alle mensen worden daarbij helemaal vrij gelaten en alleen wanneer het hun vrijheid niet belemmert, komen de gedachten als sterren om de geestelijke ontwikkeling vooruit te helpen, niet van één mens, maar van alle mensen, en zo is de ontwikkeling van ieder mens zijn eigen en tegelijk de ontwikkeling van alle mensen. Want Ik, jullie Schepper, heb jullie allemaal lief, innig lief.

Hemels Brood 6707

Wanneer je iets wilt zien, heb je licht nodig en een scherp zicht, daarzonder kun je niets scherp en duidelijk zien. In het duister worden alle vormen silhouetten en details bestaan niet meer. Maar wanneer er licht bij komt, komen de silhouetten tot allerlei vormen met hun details, je zou kunnen zeggen, komt alles tot leven. Zoals ‘s morgens de zon opkomt en wat in de nacht tot stille silhouetten teruggebracht werd, uit het donker tevoorschijn roept, tot leven roept.

Zo is het met de ziel van de mens, die kan in het duister gehuld zijn als in de nacht en weinig of niets zien, zijn leven kan duister en zonder licht zijn als de nacht, maar op een zeker moment kan daar ineens, of steeds wat meer, licht komen en in de ziel van die mens, daar waar hij zichzelf bewust is te bestaan, maar zijn ware geest nog niet in oorsprong kent, gaat hij zien en komt wat hij eerder niet zag tot leven, langzaam maar zeker tot werkelijk leven. Het belangrijkste daarvan is dat het licht zichtbaar maakt wat werkelijk leven is, zichtbaar maakt wat het verschil is tussen materie, welke dood is, en geest, welke het werkelijke leven heeft.

Maar wanneer de ziel in de mens lang in het duister geweest is, zal zij in het begin niet veel licht kunnen verdragen en zal de ziel moeten wennen aan het licht, aan het besef van haar geest, en de zichtbaar geworden vormen zal zij niet direct kunnen plaatsen in een dan nog gebrekkig geheel. Daarom zal het licht zich aanpassen aan het zichtvermogen van de ziel, maar tegelijkertijd zal het licht het zicht aantrekken en vergroten.

Zie, zo ben Ik, jullie God, jullie Schepper, in Jezus Christus in jullie het licht uit Mijn liefde, de ziel tot geest verlichtend en het ware leven zichtbaar makend, in iedereen aanwezig, en geef Ik ieder mens al naar gelang zijn innerlijk gezichtsvermogen licht uit ware liefde, ziel en geest samenbrengend in het goddelijk besef van zijn, tot werkelijk leven roepend. Steeds worden deze en gene mensen gewekt en tot zicht gebracht door Mijn licht dat voortkomt uit Mijn liefde en haar wijsheid, en de waarheid van Mijn eeuwige leven brengt ieder mens persoonlijk tot besef daarvan. Daarvoor is veel tijd nodig, maar de langste tijd heeft het gehad en het licht gaat meer en meer schijnen.

Zalig degenen die zoveel vermogen reeds hebben, dat zij Mij, hun Schepper, in waarheid, liefde en haar wijsheid zijn gaan zien en herkennen als hun werkelijke leven en zijn gaan begrijpen waartoe hun leven op aarde zin heeft voor het leven van alle mensen, voor de ware gelukzaligheid van alle mensen. Zalig degenen die reeds nu op aarde in Mijn licht staan en Mijn liefde voor hen en voor alle mensen van tijd tot tijd voelen in hun hart en om hen heen. Want Mijn licht, Mijn liefde en haar wijsheid straalt door hen heen naar de wereld waarin de meeste mensen verdwaald zijn in het duister. Zo verlicht Mijn ware liefde door alles heen alle mensen, want Ik zeg jullie, materie vergaat en Mijn licht uit Mijn liefde komt overal doorheen, tot in het diepst van de ziel.

Wees gezegend, jullie, die Mijn liefde in je kunnen voelen in de waarheid van werkelijk leven en draag het uit zonder je op te dringen, zonder het van de daken te schreeuwen, onopvallend, maar met ijver. Wees werkzaam in Mijn wijngaard zonder enige verdienste te verwachten, want jullie verdienste is voor alle mensen Mijn Liefde, Mijn Leven, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6705

Wetenschappers willen het ontstaan van de aarde onderzoeken, het hoe en wanneer, wanneer in de tijd, of was er voor het ontstaan van de aarde geen tijd, want onduidelijk is het, wanneer tijd begon, als die er voor het ontstaan van de aarde al was. En in je hart zie Ik de vraag, wanneer Ik, jouw Schepper, God, dan ontstaan ben.

Het is moeilijk te begrijpen, maar Ik ben niet ontstaan, Ik Ben is er eeuwig en in Mij zijn alle geesten eeuwig aanwezig, onbewust van hun eigen eeuwige aanwezigheid in Mij heb Ik de zeven geesten uit Mij een bewustheid van eigen bestaan gegeven, wat de zevende geest van Mij verwijderde door in zijn bewustheid van bestaan het idee op te vatten zelf god en almachtig te zijn, terwijl er geen andere almacht is dan Mijn Almacht, Die eeuwig Mijn is.

Ik Ben eeuwig oneindig, de Alpha en de Omega en alles en iedereen is deel van Mij, alleen niet altijd in dezelfde bewustheid van bestaan, van zijn. Die bewustheid van bestaan heeft een begin en blijft tot in eeuwigheid. En hoewel er altijd een bewustheid in Mij is, die voor de geboorte van de mens op aarde verenigd met Mij één geheel vormde, is het besef van die eenheid met Mij aan de mens overgelaten, als mogelijkheid voor de zevende geest om zijn verbinding met Mij, het eeuwige Zijn, terug te vinden in de vrijheid die hem met het van zichzelf bewust zijn gegeven is. Zo is de zevende geest in de aardse schepping gebonden aan zowel de materie als Mijn geestelijke Wezenlijkheid van Zijn, wat in de mens tot uiting komt.

Want in de zevende geest zijn al Mijn Goddelijke krachten tezamen gebracht, zodat Ik de mens vanwege hem, de zevende geest, geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis, Mijn Zijn, zonder Mij te zijn, in de volkomen vrijheid van het besef te bestaan, terwijl elk bestaan, hoewel persoonlijk, ook evengoed Mijn bestaan is en de mens in zijn vrijheid kan begrijpen dat hij evengoed Mijn bestaan is en Wie Ik Ben. Daaruit kan hij tenslotte ook beseffen wie hij zelf is en daarbij begrijpen dat zijn wezenlijkheid pas de ware levensgelukzaligheid in volle vrijheid kan genieten, wanneer hij zich uit eigen vrije wil verenigt met Mij, dat is waarheid, liefde en haar wijsheid in alle opzichten zijn, dat is zijn wil in overeenstemming brengen met Mijn wil.

Daartoe heb Ik in de eeuwige oneindigheid de aarde en al wat erop en eromheen is geschapen en de mens tijd gegeven, want alleen met tijd kan de mens in de materie in vrijheid tot zijn geestelijk oorspronkelijke goddelijke wezenlijkheid terug in eenheid met Mij komen en zich van zijn eigen bestaan persoonlijk bewust blijven. Want de mens is voorzien van al Mijn Goddelijke krachten en van de bewustheid van de zevende geest, waardoor de mens verleid kan worden tot het tegenovergestelde waarin de zevende geest denkt Mij te zijn.

Nu is het aan de mens gegeven om tot eenheid met Mij te komen en daartoe ben Ik in de Mens Jezus Christus Zelf op aarde gekomen, zodat iedereen behouden blijft voor het eeuwig ware leven en het niets, wat de dood genoemd wordt, alleen een schijndood is waaruit iedereen kan opstaan en tot werkelijk eeuwig oneindig gelukzalig leven kan komen in het persoonlijk besef van eenheid met Mij, werkelijk eeuwig Zijn, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6703

Er zijn veel mensen op aarde die zoeken naar de zin van hun leven en die zich vervolgens aansluiten bij deze of gene geloofsgemeenschap als een soort van basis, een uitgangspunt voor hun leven. Al die geloofsgemeenschappen hebben regels en bepalingen om naar te handelen opgesteld en bij deelname aan zo’n geloofsgemeenschap moeten mensen beloven zich aan die regels en bepalingen te zullen houden. Zo’n belofte is gelijk een verplichting waaraan op allerlei manieren streng wordt vastgehouden.

Wie deel wil nemen aan zo’n geloofsgemeenschap wordt voorgehouden dat deelname de eigen vrije keus is, dat het de eigen vrije keus is om die belofte af te leggen en daarom past in de vrijheid die Ik, jullie Schepper, alle mensen gegeven heb. Maar zodra die belofte gedaan is, volgens het protocol, is het gedaan met de vrijheid die Ik de mens gegeven heb. En het grote probleem daarbij is, dat er gedaan wordt alsof die belofte aan Mij gedaan is, maar Ik heb totaal niets te maken met de regels en bepalingen van die geloofsgemeenschappen.

Want alles wat zo’n belofte inhoudt is door mensen bedacht en opgesteld, niet door Mij. Het zijn interpretaties van Mijn Woord, die veelal Mijn Woord nog niet benaderen. Die belofte wordt daarom niet aan Mij gedaan, maar aan mensen die voordoen alsof de belofte aan Mij gedaan wordt. Niet Ik maar mensen dwingen deelnemers zich aan de gedane belofte te houden, terwijl daarbij gezegd wordt dat het afwijken van de gedane belofte, afwijken van Mijn wil is, of iets dergelijks.

Lieve mensen, geen geloofsgemeenschap is door Mij opgezet met regels en bepalingen, het zijn allemaal door de mens opgezette geloofsgemeenschappen, die eerder de vrijheid om naar het hart te gaan, waar Ik altijd Ben, belemmeren dan goed doen. Maar nu, wat te doen wanneer je eenmaal zo’n belofte gedaan hebt, want een belofte maakt schuld en het lijkt heel moeilijk om van die schuld af te komen. Ik zeg jullie die een dergelijke belofte gedaan hebben, er is wel gezegd dat die belofte aan Mij gedaan is, maar in werkelijkheid is die belofte niet aan Mij gedaan en daarmee is die belofte niet geldig.

Zou het zo zijn dat jij die belofte voor je gevoel wel aan Mij gedaan hebt, dan zeg Ik je nu dat je door Mij van die belofte ontslagen bent. Weet daarbij dat het een door mensen opgestelde belofte was en niet door Mij. Kom voortaan elke dag in je hart bij Mij, leer Mij daar in alle vrijheid ten diepste kennen en Ik zorg ervoor dat je mensen op je pad treft die ook in hun hart bij Mij komen en waar je Mij in zult herkennen in alle vrijheid en in Mijn onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6701

Wanneer je het over leven hebt, heb je het feitelijk over Mij. Veel mensen hebben het over hun leven zonder te beseffen dat ze het over Mij hebben. En eigenlijk hebben ze het niet over hun leven, maar over zichzelf. Doorgaans over hoe zij een fijne aangename situatie voor zichzelf op aarde kunnen bewerkstelligen, over hun welzijn op aarde. Alsof zij voor hun plezier en gemak op aarde zijn en het leven in hen daar los van staat.

Zij richten zich op de omstandigheden, om die zo gunstig mogelijk te maken voor zichzelf, om hun tijd op aarde zo aangenaam mogelijk te kunnen doorbrengen. Dat is allemaal gericht op situaties en omstandigheden en niet op hun werkelijke leven. Het omgedraaide zou het geval moeten zijn om tot een aangenaam en prettig verblijf op aarde te komen. Niet het beheersen van situaties en omstandigheden is belangrijk, maar het leven zelf, wat Ik in ieder mens Ben. Van belang voor ieder mens is zijn innerlijk leven, situaties en omstandigheden zijn niet het leven, is niet het besef te zijn, te bestaan, je bewustheid van het eigen zijn en als mens op aarde te bestaan, je denken, je voelen, je weten te zijn. Van belang is dat leven in je, Die Ik Ben, zelf daadwerkelijk te zijn, in alle omstandigheden, in elke situatie, dan keren de omstandigheden en situaties zich ten goede.

Want omstandigheden en situaties zijn verbonden aan ieders doen en laten, niet aan het leven als zodanig, want leven Ben Ik, onveranderlijk Dezelfde. Situaties en omstandigheden veranderen al naar gelang iemands doen en laten, maar Ik, Leven, ben onveranderlijk Leven in alle opzichten, in alle omstandigheden. Mensen maken de omstandigheden en situaties op aarde, ieder voor zich en allen tezamen, gericht op hun welzijn, terwijl het iedereen meer welzijn zou geven wanneer Ik, werkelijk Leven, gelijk aan Wie Ik Ben, geleefd zou worden. Beter zouden mensen zich niet bekommeren om hun welzijn, hun gemak, hun genoegens, maar om Mij, hun innerlijk ware leven, om Wie Ik Ben en om het Leven Die Ik Ben en waaruit iedereen leeft.

Dat zeg Ik ook tegen jullie die in Mijn bestaan geloven, tot besef van Mij in jullie gekomen zijn, richt je doen en laten op Wie Ik Ben in jou, op waarheid en liefde en haar wijsheid, dan krijgt jouw leven werkelijk zin voor de eeuwigheid, niet voor de tijd van je verblijf op aarde, maar voor eeuwig. Want werkelijk leven is eeuwig, is liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid zijn, Mij zijn, Leven!