Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6688

De mens heeft van Mij de intelligentie en zijn innerlijk gevoel, zijn hart, de innerlijke liefde gekregen. Beide kan hij inzetten voor zichzelf, voor wat hij voor zichzelf wil. Met zijn intelligentie kan hij van alles bedenken en ontwikkelen, voor zichzelf of voor zijn medemensen, en met zijn gevoel, zijn hart, zijn innerlijke liefde, kan hij zichzelf liefhebben ten koste van medemensen, of zijn medemensen liefhebben en Mij, zijn Schepper. Zowel de van Mij gekregen intelligentie als de innerlijke liefde zijn verwant aan Mijn intelligentie en Mijn liefde. De mens heeft de keus hoe en voor wat die te gebruiken.

Wie goed en intensief naar de Schepping van de aarde en al wat erop en eromheen is kijkt, kan zien dat er een grote intelligentie in verborgen is. Wie beter kijkt kan zien dat er een duidelijke harmonie in alles aanwezig is waarop elk onderdeel van wat op de aarde aanwezig is gebaseerd is. Je zou kunnen zeggen aan alles wat er op aarde is en leeft, ligt een enorme intelligentie ten grondslag. Maar Ik zeg jullie, in alle werkelijkheid is het niet de intelligentie, maar de ware liefde, Mijn ware liefde die aan de hele Schepping en aan jullie bestaan op de aarde ten grondslag ligt. Alles is uit Mijn liefde en de uit haar voortkomende wijsheid op de meest intelligente wijze tot stand gebracht. Om de mens, de kroon op de Schepping, het werkelijk ware gelukzalige leven te geven in de vrijheid van zijn.

Zie, de mens is naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen en heeft de beschikking over intelligentie, het verstand, en liefde, het hart, en de vrijheid om daar vanuit te leven, om te leven vanuit Mij of vanuit zichzelf, vanuit het verstand of vanuit de liefde. Aan alles in de Schepping is te zien dat wat Ik geschapen heb, uit liefde is opgebouwd. Maar door de mens wordt in zijn vrijheid vooral vanuit het verstand opgebouwd, met weinig of geen liefde. Daarmee verandert de situatie op aarde meer en meer ten nadele van de mens, en dat beginnen mensen te merken. Maar over het algemeen is bij de meeste mensen nog niet doorgedrongen dat de intelligentie, het verstand, zonder de leiding van ware liefde daar de oorzaak van is. Zowel in het groot als in het klein. Toch, hoeveel de mens met al zijn intelligentie, zijn verstand, ook weet op te bouwen, de Schepping is Mijn Schepping en de basis daarvan is en blijft liefde, alles is uit Mijn liefde tot stand gekomen en Mijn intelligentie heeft gedaan wat uit Mijn liefde het verstand is ingegeven en zo is het voor altijd.

Zo zou het bij de mens ook moeten gaan, als hij tot een waar Paradijs om te wonen wil komen. Maar zijn eigen wil, zijn eigenbelang, zijn eigenliefde maakt hem blind voor wat zijn verstand hem misdoet. Maar zie, Mijn Schepping, de aarde en alles wat erop en eromheen is, leeft en het leeft ten volle Mijn liefde. Zo heb Ik alles geschapen en dat zal uiteindelijk de mens ten goede komen, want wat de mens in al zijn vrijheid ook kiest om vanuit het verstand te doen, hij leeft in Mijn liefde. Jij, lief mens, jij leeft in Mijn liefde!

Hemels Brood 6686

Ik ben de waarheid die op ieders pad komt, als een steen waarover mensen struikelen, omdat zij de waarheid niet willen erkennen. Want zodra zij de waarheid erkennen, kunnen zij niet meer aan de onwaarheid als waarheid vasthouden en dat heeft gevolgen die zij niet willen, die hen niet goed uitkomen.

Toch ben Ik steeds opnieuw voor iedereen de steen des aanstoots, de waarheid die mensen niet gekend willen hebben, omdat zij hun voordelen, hun meningen, hun welzijn, hun misvattingen, hun doofheid, hun gewiekste handelen, hun verborgen geheimen, hun oneerlijkheid, hun genoegens, enzovoorts, niet willen loslaten voor de confronterende waarheid. Maar steeds opnieuw zullen zij meemaken dat de waarheid een spaak in hun wiel steekt, dat de waarheid het licht aandoet op momenten dat zij liever in het donker bleven, dat de waarheid plannen in de war stuurt, dat de waarheid hen genoegens ontneemt, en altijd op het meest ongelegen moment.

Dat ben Ik, de waarheid, dat licht, wanneer je dat het minst verwacht en wilt, de steen waarover je steeds opnieuw struikelt, vooral wanneer je denkt dat je de weg glad geplaveid hebt. En wie Mij, de waarheid, blijft negeren, omdat hem dat beter uitkomt, omdat hij het lef niet heeft om zijn onwaarheid toe te geven, omdat hij vastgeraakt is in zijn eigen valse overtuigingen, die zal geen rust vinden in zijn hart. Hij kan Mij zoeken, maar zolang hij de waarheid van wat dan ook niet erkent en toegeeft, zal hij Mij wel vinden, maar dat zal de onrust niet wegnemen.

Want alles wat geen waarheid is, is de vijand van ware liefde en belemmert de groei in liefde. Onwaarheid vertroebelt het zicht op Mij en Mijn liefde, maakt het moeilijk om Mij in het hart te vinden. Zelfs het kleinste beetje onwaarheid kan iemand tot onaangename situaties brengen die opgelost kunnen worden door de waarheid onder ogen te zien. Kom bij Mij in je hart, en wanneer je oprecht bereid bent om te onderzoeken waar de onrust in je hart vandaan komt, laat Ik je zien wat onwaarheid doet en verstoort, en wanneer je in alle vrijheid ertoe kunt komen de onwaarheid toe te geven, aan Mij, aan jezelf, en aan degenen die ermee te maken hebben, dan ben je verlost van je onrust. Want Ik zeg jou en alle mensen, de waarheid maakt vrij!

Hemels Brood 6684

Het verloop van ieders leven heeft vooral te maken met de mate van contact met Mij in het hart, met het luisteren naar Mijn raad en het vrijwillig opvolgen daarvan. Want dat is het opvolgen van Mijn liefde en haar wijsheid. Daarvoor is het nodig om niet alleen Mijn raad op te volgen, maar vooral Mijn ware zuivere liefde aan te nemen, welke gepaard gaat met Mijn raad en daarzonder geen resultaat geeft.

Dus, je kunt je aan iemand storen en om Mijn raad vragen, vragen hoe met diegene het beste om te gaan en Mijn raad opvolgen, zonder dat met liefde te doen, maar als een soort plicht, omdat je aan Mijn raad wilt voldoen, dan zal dat niet het gewenste resultaat geven. Naast het aannemen van Mijn raad en Mijn liefde is het vooral ook van belang om met elkaar en met Mij tot eenheid te komen. Want juist in die eenheid in liefde gebeurt het wonder van de vervolmaking van de mens in Mijn liefde en haar wijsheid. Om die eenheid met elkaar te bereiken, is dienstbaarheid aan elkaar en aan Mij nodig, in ware liefde en haar wijsheid, die een mens zelf niet kan bewerkstelligen, maar bij Mij in zijn hart kan putten.

Juist daarvoor is de nederigheid nodig waarin de erkenning ligt dat Ik voor iedereen zijn leven Ben en niemand zonder Mijn leven kan zijn. Dat is allemaal geen vereiste, want de mens heeft de persoonlijke vrijheid gekregen om zijn eigen keuzen te maken, waarbij hij in die vrijheid ook de resultaten van zijn in vrijheid genomen keuzen zal ondervinden, anders zou er geen sprake van vrijheid zijn. Zolang er onder de mensen geen eenheid in Mijn ware liefde en haar wijsheid is, worden ook de resultaten van het handelen van medemensen ondervonden, want de basis van het leven is Mijn liefde en haar wijsheid in eenheid met Mij en alle mensen.

Wie zo ver is gekomen dat hij zoveel hij kan bij Mij in zijn hart komt en Mijn raad en Mijn liefde en haar wijsheid navolgt, uit eigen vrije wil, die zal in die eenheid met Mij behoed worden voor veel van de schade die mensen elkaar in hun vrijheid onderling aandoen, maar niemand zal daar geheel vrij van zijn, omdat evengoed nog niet iedereen, hoe liefdevol iemand ook kan zijn en hoeveel iemand Mijn raad ook steeds opvolgt, al geheel volmaakt is, toch evengoed altijd in eenheid met al zijn medemensen is en daarmee deel is van de resultaten van de keuzen van zijn medemensen.

Maar, zoveel hij al wel Mijn liefde is, zoveel zal hij kunnen vergeven en verdragen, tot aan het volmaakte leven van alle mensen, dat komt, zoals Ik beloofd heb.

Hemels Brood 6682

Ik ben liefde voor alle mensen. Maar uit die liefde leg Ik wel obstakels op de weg die mensen gaan, om hen hun afdwalingen te doen beseffen. Soms is een kleine moeilijkheid al genoeg, maar veel mensen hebben grotere obstakels nodig in de vorm van moeilijkheden, om tot een besef over hun handelen te komen.

Iedereen heeft tijdens zijn leven op aarde van alles mee te maken, deels door hoe zijn medemensen met hun leven omgaan en deels door hoe hij zelf met zijn leven omgaat. En omdat alles met elkaar in verband staat, is het nogal eens moeilijk om de oorzaak van het een en het ander te onderscheiden en te beseffen wat je eigen aandeel is en wat dat van een ander, als de dingen moeilijk worden. Juist dan zijn mensen geneigd om met hun vinger naar de ander te wijzen, zonder hun eigen aandeel onder ogen te zien. En vaak wordt er gedacht in termen van schuld, terwijl er geen sprake van schuld is, maar van keuzen in vrijheid gemaakt.

Keuzen die niet aan elkaar dienstbaar zijn, veroorzaken nogal eens wrijving, ongemak, wat kan leiden tot verwijten over en weer. Toch is het nodig dat dergelijke situaties ontstaan, om inzicht in het eigen doen en laten te krijgen, vooral wanneer het zicht vertroebeld is en het gaat om goede, Mij liefhebbende mensen. Mensen kennen boosheid, bij Mij is geen boosheid, alleen liefde. Liefde die Ik altijd met iedereen wil delen, maar daarvoor is het nodig dat Mijn liefde wordt aangenomen. Zou iedereen steeds in Mijn liefde delen, dan zou er geen wrijving tussen mensen ontstaan. Zouden mensen in Mijn liefde steeds dienstbaar aan elkaar zijn, dan zouden er geen misverstanden zijn.

Maar nog is dat niet de situatie, nog denken mensen zelf, zonder Mij in hun hart te raadplegen, te weten wat goed is om te doen en te laten. Dan volgt er een confrontatie die Ik laat gebeuren om het zicht te verhelderen, om het besef dat bij Mij de juiste raad en de ware liefde te verkrijgen is waarmee alles ten goede kan keren. Zo leg Ik van tijd tot tijd obstakels op de weg die mensen gaan, uit liefde. Omdat Ik zie en weet wat mensen niet zien en niet weten, niet van henzelf en niet van de ander. En juist schijnt de zon het helderst nadat het onweer voorbij is en de lucht geklaard is. Zo helpt Mijn liefde alle mensen in alle omstandigheden altijd.

Hemels Brood 6680

Ik was voor de discipelen niet een hoogverhevene, Ik was hun geliefde vriend Die hen leerde liefde te zijn. Ik ben voor jullie niet een hoogverhevene, Ik ben ook voor jullie een geliefde vriend Die jullie leert liefde te zijn.

In die tijd in de Mens Jezus Christus, lichamelijk op aarde aanwezig. In deze tijd aanwezig in je besef te bestaan, als vriend, als broeder, als vader, als gelijke, maar ook als jullie werkelijke leven. Want in leven zijn alle mensen aan Mij gelijk, zonder Mij te zijn, met de eigen vrije keus om invulling te geven aan het enige ware leven Die Ik Ben. Daarom, wanneer je Mij in jou, in je hart, voelt, dat is in je bewustheid van zijn, je bewustheid van bestaan, dan geeft dat vreugde, blijdschap, gelukzaligheid. Zo’n moment duurt maar even, soms wat langer en dan is het weer weg. Want er is nog afdwaling van liefde in je doen en laten waardoor je nog niet voortdurend in die blijdschap met Mij bent.

Iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft zal steeds meer die blijdschap voelen wanneer hij zich innerlijk tot Mij richt, zich innerlijk naar Mij keert. Wie serieus innerlijk naar Mij zoekt, die zal Mij vinden in vriendschap, in liefde, in blijdschap, als gelijke. Want jullie zijn uit Mijn Wezenlijkheid mens geworden. En hoewel jullie in jullie vrijheid daarvan afdwalen kunnen, blijven jullie altijd uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid gelijkend op Mij maar niet Mij en in die gelijkenis één met Mij, met het behoud van het eigen persoonlijk besef te bestaan, te zijn.

En de grootste blijdschap, de diepste gelukzaligheid van werkelijk leven, werkelijk zijn, kan iedereen voelen en zijn, wanneer hij al zijn keuzen in vrijheid gelijk aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid maakt, wanneer hij in volkomen vrijheid zich in al zijn doen en laten verenigt met Mij, wanneer hij uit eigen vrije wil zijn wezenlijkheid uit Mij aanneemt, Mij als zijn Levengever erkent en niets meer buiten de eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid wil, en in die vrijheid daar ook geen enkele behoefte meer aan heeft.

Daarvoor is het nodig dat ieder mens Mij ten diepste leert kennen. En dat is waarvoor Ik de aarde geschapen heb en jullie mensen daar plaats gegeven heb, om in alle vrijheid te leven naar de eigen vrije wil en Mij te vinden, Mijn liefde en haar wijsheid, en te beseffen dat ware vrijheid en ware gelukzaligheid in de vereniging met Mij, jullie Schepper, jullie Levengever ligt, en te bereiken is door je vrijwillig, uit eigen vrije wil, helemaal ten volle met Mij te verenigen in ware liefde en haar wijsheid.

Daarbij kan Ik jullie helpen tot aan die poort te komen, tot aan het moment te komen om die keus vrijwillig te maken, maar ieder van jullie zal dan zelf tot die nederigheid moeten komen die nodig is om al wat je zelf wilt zijn, al wat je denkt te zijn, al waar je belang aan hecht, enzovoorts, helemaal los te laten en je in ware liefde en wijsheid, in alle eenvoud en nederigheid voor altijd met Mij te verenigen. Ja, dan zul je de diepste gelukzaligheid van werkelijk leven, die je je nu niet kunt voorstellen, ervaren en voor altijd zijn.

Hemels Brood 6689

Iedereen, alle mensen leven in Mijn liefde. Maar het besef daarvan heeft verschillende niveaus. Het eerste niveau is dat mensen er geen besef van hebben. Daarna is er een begin van een besef en vervolgens groeit er besef van Mijn liefde. Maar dat is nog geen besef dat iedereen, alle mensen, in Mijn liefde leven. Pas na een lange tijd van groei kan een mens innerlijk beginnen te voelen wat het betekent in Mijn liefde te leven. Want het besef van wat het leven werkelijk is, komt pas wanneer er een zekere mate van nederigheid, van liefde voor Mij in het hart aanwezig is.

In de huidige tijd zijn er maar weinig mensen die een begin van een besef hebben. De wereld is vol mensen die zich vooral met zichzelf en met de gang van zaken in de wereld bezighouden en geen idee hebben van Mij en Mijn liefde en de omvang van hun leven, er geen idee van hebben dat hun leven geen aards leven is, maar een hemels leven. Zij hebben geen idee van de gelukzaligheid die zij kunnen bereiken.

Kinderen, die in jullie beginnen te beseffen dat Ik je leven Ben en Mijn liefde beginnen te voelen, wees op je hoede voor al wat werelds is. Voor al datgene waar je in wereldse zin in meegetrokken kunt worden, voor al datgene wat als normaal gezien wordt, maar niet gebaseerd is op liefde. Veroordeel het niet, dwing mensen niet tot ander zicht, verzet je niet tegen de wereld, laat het eenvoudig langs je heen gaan en blijf in je hart met Mij in contact. Want dan kun je steeds weten hoe te leven en om te gaan met alle wereldse normen en waarden, de leugens en verdraaiingen, met alles wat krom en afwijkend van liefde is.

Bedenk je dat een blinde niet door jou tot zicht gebracht kan worden, alleen door Mij in jou, wanneer je Mijn raad opvolgt in liefde. Sommigen kunnen nu al tot zicht komen, maar voor anderen is nog tijd nodig voordat zij tot zicht kunnen komen. Wanneer je blijft aanhouden hen over Mij te vertellen, doe je diegenen geen goed, maar breng je hen tot verzet, waardoor zij verder van Mij verwijderd raken.

Luister in je hart goed naar Mij, dan weet je wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Hoe meer je bij Mij in je hart komt en Mijn liefde dieper gaat voelen, des te meer zul je gaan beseffen wat het betekent dat jullie allemaal in Mijn liefde leven.

Hemels Brood 6687

Ik houd Mij altijd aan Mijn Woord. Zonder uitzondering. Dat kan Ik, omdat Ik alles weet en alles Ben. Veel mensen geven hun woord zonder er zeker van te zijn of ze daaraan kunnen vasthouden en veel mensen houden zich niet aan hun gegeven woord. Soms omdat ze niet van plan waren om zich eraan te houden, maar vaker houden mensen zich niet aan hun woord door onvoorziene omstandigheden.

Ik overzie alles en wanneer Ik Mijn Woord geef, weet Ik dat Ik daaraan zal vasthouden, want Ik weet dat Ik daaraan kan vasthouden. Maar voor jullie mensen is dat anders. In veel gevallen is het wel de bedoeling vast te houden aan het gegeven woord, maar gewijzigde omstandigheden maken het nogal eens niet mogelijk. In doorsnee wordt dat wel opgelost, maar nogal wat mensen voelen zich daardoor toch bedrogen, vernederd, onheus behandeld en reageren met verwijten en soms ook met eisen.

Met het geven van zijn woord loopt iedereen het risico dat hij zijn gegeven woord niet kan waarmaken, door onvoorziene omstandigheden, door factoren die hij niet kende, niet vooruit kon weten. Want er zijn veel mensen op de wereld en die maken allemaal hun eigen vrije keuzen, die zijn allemaal in situaties waarbij keuzen gemaakt moeten worden en niemand weet precies welke keuzen medemensen zullen maken.

Al hebben alle mensen de vrijheid om steeds weer hun eigen keus te maken, toch weet Ik alles. Hoe dat mogelijk is, is voor jullie op de aarde moeilijk of niet te begrijpen, maar Ik weet het en Ik weet wat erop zal gaan volgen. Daarom kan Ik Mij altijd aan Mijn Woord houden en is Mijn Woord altijd waarheid. Zie erop toe dat je je woord pas geeft als je er helemaal zeker van bent dat je je aan je gegeven woord kunt houden, of geef je woord niet.

Want het zal zelden of nooit voorkomen dat je er zeker van kunt zijn, dat je je aan je woord kunt houden. Kom daarom in je hart bij Mij en laat het altijd alleen Mijn Woord zijn, want van Mijn Woord kun je zeker zijn, als je tenminste zeker weet dat je Mijn Woord geheel juist verstaan hebt. Want dat Mijn Woord altijd waar is en dat Ik Mij altijd aan Mijn Woord houd, is zeker, maar of jij het naar volle waarheid helemaal goed verstaan hebt, is niet zeker. Waar je zeker van kunt zijn is dat Mijn Woord altijd liefde is, niet anders dan ware liefde.

Hemels Brood 6685

Denk niet dat het helpt, wanneer Ik de dingen zo forceer, dat mensen eerder tot het besef komen dat hun doen en laten meestal geen liefde is en zij daarmee eerder tot het besef komen niet werkelijk te leven maar in een schijnwereld te leven. Want dan zou Ik de vrije wil belemmeren waardoor het geen eigen besef zou zijn, maar een afgedwongen besef zonder werkelijkheid.

Alles en iedereen heeft een keerpunt, een moment van inzicht, een moment van groeiend besef, maar dat keerpunt is alleen een werkelijk keerpunt wanneer het in volle vrijheid bereikt wordt, wanneer de mens daarvoor rijp is, wanneer al datgene gebeurd is wat nodig is om tot dat moment te komen in de volle vrijheid. Wanneer iemand uitgelegd krijgt hoe iets te maken, bijvoorbeeld het maken van een schoen, en hij zegt halverwege, sla maar wat gegevens over en vertel mij maar in grote lijnen hoe ik een schoen kan maken, dan zal hij zonder de hele uitleg geen werkelijk goede schoen kunnen maken, hooguit iets wat erop lijkt.

Zou Ik de mensen niet tot het volle besef laten komen in volle vrijheid, dan zouden zij het ware leven niet bereiken, alleen in een gewijzigd schijnleven verder gaan en het nodige keerpunt missen. Alles wat nodig is om te gebeuren om tot het keerpunt dat volledig inzicht brengt te komen, wat mensen tot werkelijk leven brengt, blijft nodig om te gebeuren. Ik kan wel de tijd bekorten voor hen die reeds tot een zeker besef en geloof gekomen zijn, maar niet zodanig dat het de vrijheid belemmert van wie dan ook.

Maar wees gerust, want in alles heb Ik reeds lang voorzien, zonder de vrijheid van alle mensen te belemmeren. Heb vertrouwen en blijf sterk in je geloof in Mij en Mijn liefde, want Ik verzeker je, wat er ook gebeurt, het is steeds Mijn ware liefde voor alle mensen waaruit jullie allen geleid worden en tot het ware gelukzalige leven zullen komen, in de volkomen vrijheid van de eigen keus. Dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt welke keus mensen maken, want alles heeft zijn uitwerking, maar altijd zodanig dat het de mens dienstbaar is en in vrijheid tot waar gelukzalig leven brengt, tot het in vrijheid persoonlijk Mijn leven vrijwillig zijn.

Hemels Brood 6683

Elke dag zijn er uitdagingen om het goed te doen of om het niet goed te doen. Tot de kleinste dingen toe zijn er uitdagingen en overal zijn ze aanwezig, soms duidelijk te merken, te voelen, maar vaak ook verborgen in omstandigheden en pas te bemerken nadat er een keus gemaakt is.

Het hele leven is een grote uitdaging om het goed te doen, om uit te vinden wat goed doen precies is. Want soms lijkt iets goed en blijkt het later toch niet zo goed uit te pakken, of soms denk je iets niet te moeten doen, omdat het niet goed lijkt te zijn, terwijl later blijkt dat het juist wel goed zou zijn geweest. Resultaten van je doen en laten worden doorgaans pas later zichtbaar en zijn dan niet altijd naar verwachting, vaak zelfs teleurstellend. Soms omdat je ergens geen rekening mee gehouden hebt, soms omdat je niet geluisterd hebt naar dat signaaltje wat Ik je innerlijk gaf. Maar vaak ook door medemensen die niet meewerkten, die plotseling anders handelden dan verwacht of dan afgesproken was.

Regelmatig gaan dingen anders, omdat mensen elkaar niet goed begrepen hebben, van elkaar niet beseft hebben wat belangrijk was voor de ander en van invloed was op het geheel. Zie, de een heeft het over een witte hond met zwarte vlekken, terwijl de ander daarbij een zwarte hond met witte vlekken in gedachten heeft, waarbij het om dezelfde hond gaat, of juist niet. In je hart geef Ik je altijd signaaltjes. Als je bij Mij komt om duidelijkheid, geef ik je duidelijkheid, maar als je niet komt, geef Ik je toch ook signaaltjes, alleen zijn die minder duidelijk te merken, omdat je aandacht er niet op gericht is, maar ze zijn er, en wel zodanig, dat je ze op de achtergrond wel degelijk kunt bemerken. Maar vaak worden die signaaltjes van Mij door eigen wensen overwoekerd of opzij gezet.

Ik raad jullie allemaal aan, of je nu wel of niet in Mij gelooft, om op die innerlijke signaaltjes te letten, want die zijn belangrijk voor je doen en laten, om het goede dat je wilt doen daadwerkelijk te kunnen doen. Ze komen in alle zuiverheid van Mij, ze zijn Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 6681

Veel mensen hebben de neiging om hun medemensen in hun gedrag te corrigeren, vooral datgene wat hen stoort in het gedrag van de ander. Vaak heeft dit corrigeren te maken met de eigen wil, met hoe de mens vindt dat de ander zich zou moeten gedragen.

Ook komt het veel voor dat mensen voor anderen denken en invulling geven aan wat zij denken dat de ander zou willen, zonder dat aan diegene te vragen. Zo wordt er vaak iets voor een ander bepaald wat beter niet zou gebeuren. Regelmatig komt het voor dat iemand zegt, laten we het zo maar doen, want hij zal dat het beste vinden, zonder dat overlegd te hebben met degene om wie het gaat. Er zijn verschillende redenen voor, maar doorgaans wordt gedacht er goed aan te doen, er de ander mee te helpen. Toch is het vaker geen goeddoen, geen helpen, maar de keus naar jezelf toe trekken, de vrije eigen keus afnemen van de ander, zonder zijn medeweten. Hij merkt de keus die voor hem gemaakt is pas later en kan er dan niets meer aan doen.

Ik heb alle mensen de vrijheid gegeven en het is daarbij van belang dat ieder zijn eigen vrije keuzen maakt, zichzelf kan uiten zoals hij het wil, om zijn weg te gaan zoals hij wil, omdat dat zijn lering vormt, en dat geldt voor alle mensen. Maar iemands keus overnemen is ook een keus en ook dat wordt een lering voor degene die dat doet. Zulke leringen zijn moeilijk, omdat gedacht wordt uit goedheid gehandeld te hebben, zodat de lering niet snel begrepen zal worden. Als iemand stilstaat bij een zebrapad, wil dat nog niet zeggen dat hij naar de overkant wil. Wie dat dan denkt en de ander mee neemt naar de overkant, zonder te vragen of dat de bedoeling is, doet daar toch geen goed aan.

Zo worden situaties vaak verkeerd geïnterpreteerd, om goed te doen, juist ook door mensen die het graag goed doen. Denk niet voor anderen, geef iedereen de ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te ontplooien, zijn eigen besluiten te nemen, zijn eigen ontdekkingen te doen. Want Ik heb jullie de vrijheid gegeven, tot in het kleinste toe. Ik ben in ieder van jullie aanwezig, laat ieder daarom vrij en kom zelf voor alles bij Mij, dan weet je steeds wat wel of niet werkelijk goed is.