Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6748

Hoe komt het dat mensen Mijn Moeder zijn gaan vereren en aanbidden? Dat is mensen op een zeker moment door de kerkleiders aangepraat en opgedrongen. Dat kwam hen goed uit, het leidde de aandacht af van de werkelijke boodschap die Ik mensen gegeven heb en het gaf de kerkleiders de gelegenheid om de macht nog meer naar zich toe te trekken.

Als boodschap van Mijn Moeder konden zij de mensen van alles wijsmaken en opleggen. Het was, om het zo maar te zeggen, een gouden idee, want zo konden zij, zonder Mijn Woord al te veel te verdraaien, haar als de wijze moederlijk zorgende heilige al hun macht laten vertegenwoordigen. En in de tijd dat deze verering van Mijn Moeder begon, waren er bijna geen mensen die konden lezen en schrijven en zo konden de kerkleiders gemakkelijk de ware geschriften over Mijn Woord van ware liefde verborgen houden.

De mensen geloofden gemakkelijk wat de kerkleiders beweerden, want er was ook in die tijd veel leed onder de mensen en een troostende Moeder Gods vulde de behoefte van de mensen van die tijd. En zo konden er ook veel heiligen benoemd worden met allemaal een eigen heilige gave waar mensen om konden bidden. Dat leidde allemaal de aandacht af van Mij, hun God en Schepper, hun verlosser in Jezus Christus, en dat kwam de kerkleiders bijzonder goed uit. Zij konden daardoor hun macht en hun rijkdom enorm vergroten, merendeels ten koste van de gewone mensen, die evengoed nog in armoede moesten leven.

Nu heeft de kerk nog weinig aanzien en macht, maar de invloed van eeuwen bedrog is nog niet geheel vergaan. Er is nu een soort driedeling onder de mensen. Een deel van de mensen verwacht, ondanks alle misbruik en leugens, toch nog heil van de kerk, een groter deel van de mensen gelooft helemaal niets meer, en van een kleine groep mensen zijn de ogen open gegaan, zij beginnen te begrijpen wat Mijn Woord in werkelijkheid aan alle mensen zegt en wat dat naar waarheid allemaal betekent. Maar verreweg de meeste mensen verlaten zich nu op zichzelf, individualisme groeit, mede als reactie op het bedrog en het misbruik van de kerk.

Hier is een vergelijking te trekken met het verhaal in de Bijbel over de Israëlieten die 40 jaar door de woestijn moesten trekken voordat er een nieuwe generatie was die Mij als hun God weer kon herkennen en aannemen uit een eigen besef. En zo is het dat uit jullie, kleine groep gelovigen, het ware besef van Mij, jullie God en Schepper in Jezus Christus, en het geloof in Mij zal groeien in alle zuiverheid in het hart. In jullie hart is het zaad geplant wat tot wasdom zal komen en wat velen tot zicht op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid zal brengen, en velen zullen Mij in waarheid en liefde gaan zien en kennen. Zo zal Ik terugkomen en de ware liefde onder de mensen herstellen.

Hemels Brood 6746

Van tijd tot tijd hebben mensen het over onthaasting, tijd voor jezelf nemen, met vakantie gaan. Maar waar hebben zij dan zo’n haast voor gehad dat het nodig is om te onthaasten? Want voor Mij is er alleen haast nodig om bij Mij in het hart te komen, en wie in zijn hart eenmaal bij Mij is, die vindt daar rust en vrede, die vindt daar antwoorden en uitleg over alles waar hij mee zit.

In ieder hart ben Ik in rust en vrede aanwezig. En als je vraagt of Ik geen haast heb, dan zeg Ik, niet voor de dingen waar mensen doorgaans haast voor hebben. Want mensen stellen zich doelen die veelal te maken hebben met geld en macht, met verlangens en welzijn, met het voldoen aan wat van hen om wat voor reden dan ook verwacht wordt. Mensen haasten zich om hun werk op tijd klaar te hebben, om gemaakte afspraken op tijd te halen, om de “deadline” te halen, en noem het allemaal maar op. De vraag is, wat maakt al die mensen zo gehaast? Want uiteindelijk behalen mensen met die haast weinig goeds en raken veel mensen ernstig vermoeid, zodat er onthaasting nodig is, vakantie, tijd om tot zichzelf te komen. Wanneer die vakantie, die vrije tijd, voorbij is, begint het liedje weer opnieuw, de haast is weer aan de orde van de dag.

Beter zouden mensen zich naar hun hart haasten en daar bemerken dat er geen haast nodig is om te leven, dat haast het tegenovergestelde is van alles wat goed is, wat liefde is, en zonder enige haast bereikt kan worden. Het is de verleiding om aan allerlei verlangens te voldoen die mensen tot haast aanzet, het willen hebben, het willen kunnen, het willen zijn, het willen doen, en dat levert alleen aardse goederen op, maar de grootste haast levert nog geen grammetje werkelijk leven en waar geluk op.

Ben jij gehaast, wil jij veel in te weinig tijd, loop jij harder dan je benen kunnen bijhouden? Kom dan eens bij Mij in je hart, dan laat Ik je zien waar je je beter voor zou kunnen haasten. Want in alle haast vergeten mensen veelal wat het belangrijkste is. Dat is, elkaar in Mij in je hart liefhebben en er voor elkaar te zijn, vanuit Mijn liefde in je hart. Werkelijk onthaasten gebeurt pas als je alleen nog in je hart bij Mij blijft en vanuit je hart in alle rust en eenvoud alleen doet wat je kunt en niet meer dan dat, uit ware liefde, om niet.

Hemels Brood 6744

Wanneer je een medemens goed wilt zien, is het nodig dat je eerst jezelf goed ziet. Zolang er meningen en opvattingen in de vorm van misvattingen zijn, wordt het zicht op anderen daardoor beperkt en is wat je ziet van anderen vervormd door die misvattingen. Veel mensen denken helder en duidelijk te kunnen zien hoe de ander is, in werkelijkheid is ieders zicht in een bepaalde mate beperkt en is het slechts een glimp van de ander wat gezien wordt.

Zelfs wanneer iemand bij Mij in het hart komt om zicht op een medemens en op een situatie te krijgen, zal dat zicht slechts zo ver kunnen gaan als die mens zichzelf in waarheid kan zien, en Ik zal niet meer zichtbaar geven dan past bij het zichtvermogen van die mens. Het zou de vrijheid belemmeren wanneer Ik dat wel zou doen. Daarom is Mijn advies aan jullie allemaal, leer eerst jezelf ten diepste kennen en doe dat met Mij samen, zodat je niet in kringetjes blijft ronddraaien door misvattingen die je je zonder Mijn hulp niet bewust zult worden.

Want iedereen heeft een blinde vlek voor zichzelf en daarmee een blinde vlek voor zijn medemensen. Iedereen leert, maar die blinde vlek wordt niet eerder gezien dan met Mij samen, omdat die blindheid bij zichzelf niet gekend wordt. Laat daarom niemand denken dat hij in alle eerlijkheid en oprechtheid geen blindheid meer heeft, want hij bedriegt zichzelf en daarmee zijn medemensen. Uit blindheid komt veel onverdraagzaamheid voort, waaruit verwijten en onmin voortkomen, wat gerechtvaardigd wordt door een gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn.

Maar het onrecht zit al in de blindheid en de onverdraagzaamheid ten aanzien van wat anderen doen en waarvan gedacht wordt dat het niet terecht is. Wie is zo zuiver in liefde en waarheid dat hij een juist oordeel kan vellen over het handelen van een medemens? Daarom, let erop geen oordeel te vellen over een medemens, hoe waar en terecht het ook lijkt te zijn, want elk oordeel roept een oordeel op over jezelf. Elk oordeel heeft gevolgen, ook voor jezelf, want elk oordeel gaat mank door de blindheid die iedereen heeft. En wie geen blindheid meer heeft, die is volmaakte liefde, en liefde geeft geen oordeel.

Hemels Brood 6742

Alles is genade, maar de meeste mensen denken dat hun leven aan hen toebehoort en vaak wordt er gezegd, je leeft maar één keer. En dat is waar, ieder mens leeft één leven, het eeuwige leven. Maar dat is niet wat er met die uitspraak bedoeld wordt. Met ‘je leeft maar één keer’ wordt bedoeld, je bent maar gedurende één periode op de aarde en daar moet je het beste van maken.

Er zijn wel mensen die in reïncarnatie geloven, in allerlei variaties, maar de meerderheid ziet zijn verblijf op de aarde als zijn enige tijd van leven. En ja, op aarde zijn mensen in doorsnee één keer, maar dat wil niet zeggen dat zij daarna niet meer leven. Ieder leven is Mijn leven uit genade aan de mens op aarde gegeven. Niet zomaar, voor het plezier, wel om er inderdaad het beste van te maken. Alleen is er een verschil tussen wat de doorsnee mens als het beste ziet en wat in werkelijkheid het beste is. Juist is de werkelijkheid voor alle mensen zo belangrijk om te gaan zien, omdat het leven niet ophoudt na het verblijf op aarde, maar eeuwig doorgaat, en hoe het na het verblijf op aarde doorgaat is nauw verbonden met welke stelling een mens aanhangt, dat hij zijn leven op aarde alleen voor “the time being” heeft of beseft dat leven eeuwig is en niet ophoudt na zijn verblijf op aarde.

Nu dan, het moeilijkste in de huidige tijd is dat de tendens van de gedachte ‘je leeft maar één keer’ in de betekenis van, je hebt alleen tijd van leven gedurende je verblijf op aarde, groeit. Maar het is van belang voor die mensen dat zij tot het besef gaan komen dat hun leven inderdaad één leven is, het oneindige leven. De moeilijkheid is vervat in de vrijheid van de mens, een ommekeer is nodig, maar zonder dwang, in alle vrijheid. Zo is het dat de mens al miljoenen jaren op aarde is en zich voortdurend verder ontwikkelt, van een met de natuur levende mens tot een met de techniek levende mens, om alle facetten door te maken van het leven met en zonder besef van eeuwigheid. En hoewel de tijd van leven op de aarde beperkt is, leven mensen toch alsof ze voor eeuwig op aarde leven en streven ze ernaar om de tijd van leven op aarde zo lang mogelijk te verlengen, terwijl ze daarmee de tijd van leven niet verlengen, omdat het leven eeuwig is.

Wellicht lukt het de mens om zijn tijd van leven op de aarde te verlengen, maar dat houdt hem langer in de tweestrijd tussen goed en kwaad en ook al denkt hij dat te kunnen uitbannen, dat zal niet gaan, niet zonder Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Aan alle mensen zeg Ik, ook dat is Mijn genade, dat alle mensen via de aarde tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid kunnen komen. En als daarvoor in alle vrijheid een verlenging van het verblijf op aarde nodig is, dan is het Mijn genade dat mensen dat voor elkaar krijgen, ook al denken zij dat zij alle ontdekkingen die een langere tijd van leven op aarde mogelijk maken, zelf doen. Want alles is Mijn genade, Alles.

Hemels Brood 6740

Mensen stellen voortdurend voorwaarden aan elkaar en dat is een normale gang van zaken. Bij het werk, op school, overal worden voorwaarden gesteld. Je krijgt een bonus als je extra verkocht hebt, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een diploma te kunnen krijgen, enzovoorts. En nu juist liefde is pas liefde als er geen voorwaarden gesteld worden.

Omdat het in de samenleving de normaalste zaak van de wereld is om voorwaarden te stellen, is het bijna ondoenlijk om geen voorwaarden te stellen. En op zich genomen kun je zeggen dat het een voorwaarde is dat liefde pas liefde is als het zonder voorwaarden is, als het de volkomen waarheid is, als het belangeloos is, enzovoorts. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Wel, dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Want het gaat bij liefde niet om voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, maar om kenmerken, om eigenschappen waaraan liefde herkend kan worden.

Hetzelfde geldt voor ieder mens persoonlijk, je bent niet pas degene die je bent als je die kleur haar hebt, die kleur ogen, die vorm van neus, mond, gezicht, die lengte hebt, enzovoorts, dat zijn allemaal kenmerken waardoor jij als jezelf herkend kunt worden. Daarom is het ook niet zo dat het liefde is wanneer je aan alle kenmerken van liefde voldoet. Je kunt ze allemaal op een rij zetten en afvinken, aan alle kenmerken voldoen, maar dat wil niet zeggen dat je dan liefde, zoals die bedoeld is, bent.

Voldoen aan al die kenmerken is wel wat veel gelovige mensen nastreven om liefde te zijn en zo is hun handelen nogal eens verkrampt en niet vrij. Zo dwingen zij zich bijvoorbeeld om dingen te verdragen, omdat het geen liefde is om het niet te verdragen. Maar Ik zeg hen, ook dan is het geen liefde, maar dwang. Daarom heb Ik de mens Mijn Wet gegeven, zodat hij, zolang hij nog niet in alles geheel uit eigen vrijheid ware liefde verworven heeft te zijn, toch voldoen kan aan een goede manier van met elkaar samenleven.

Zolang iemand nog niet in vrijheid uit Mij ware liefde zich eigen gemaakt heeft, is het voldoende als hij zich aan Mijn Wet houdt. Daarbij zeg Ik dan ook, dat hij zich alleen ware liefde kan eigen maken in samenwerking met Mij, want alles komt alleen uit Mij voort en dat geldt voor alle mensen, ware liefde word je uit Mij.

Hemels Brood 6749

Wanneer het ego gekwetst is kunnen mensen elkaar niet meer verstaan. Het zijn soms maar kleinigheidjes waardoor het ego gekwetst wordt, maar evengoed ontstaat er meteen een bepaalde mate van doofheid voor elkaar. Die doofheid kan gemakkelijk tot onaangename misverstanden leiden die moeilijk op te lossen zijn als niet teruggegaan wordt naar liefde voor elkaar.

Vaak geeft degene die gekwetst is de schuld aan degene die hem kwetste en kwetst diegene terug. Maar wie op welke manier dan ook gekwetst wordt, heeft daar schuld aan door niet aan liefde vast te houden voor de ander. Dat wil niet zeggen dat de ander niets verkeerd heeft gedaan of gezegd, maar de kwetsing is een eigen gebrek aan liefde en verdraagzaamheid. Kwetsingen van het ego gebeuren bij mensen over en weer door hun onvolmaaktheid van zijn, en zolang dat zo is, zullen mensen elkaar kwetsen. Dat is een onderdeel van het levensproces van mensen op aarde om tot volmaakt zijn te komen zoals Ik Ben. Ik ben in ieder mens aanwezig, de ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefdevolle en wijze Ik Ben, het eeuwig Zijn.

Dit Ik Ben, het eeuwig Zijn, heeft ieder mens als zijn eigen persoonlijk zijn in zich, waardoor iedereen zich als een eigen persoonlijk zijn kan beseffen, wat nu nog door de mens als een eigen bezit van leven ervaren wordt, maar het Ik Ben uit Mij is, omdat alleen Ik het eeuwige Zijn ben. Pas als de mens dat gaat begrijpen en zich Mijn Zijn, dat is Mijn zuivere onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefdevolle en wijze Ik Ben eigen gemaakt heeft, is hij wie hij werkelijk levend is, in eenheid met Mij en daarmee met alle mensen, op het moment dat alle mensen tot die eenheid met Mij gekomen zijn.

Tot die tijd heeft iedereen te maken met allerlei afdwalingen van Mijn ware Zijn, met misvattingen, met kwetsingen, met allerlei onaangenaamheden en noem het allemaal maar op. Laat daarbij duidelijk zijn dat Ik alle schuld daarvan op Mij genomen heb en dat daarom niemand een medemens terecht kan beschuldigen, verwijten kan maken, gekwetst kan zijn, enzovoorts, en laat daarbij duidelijk zijn dat alles gaat om het zich eigen maken van zuivere onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, het ware werkelijke leven Die Ik Ben tot in eeuwigheid, Leven.

Hemels Brood 6747

Zoveel mensen willen graag een probleemloos prettig en gemakkelijk leven op aarde en zoeken ernaar om dat zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat zoeken is al lang niet meer nodig, want tweeduizend jaar geleden heb Ik alle mensen precies aangegeven hoe tot een aangename samenleving te kunnen komen, wat daarvoor nodig is om te doen en wat daarvoor gelaten moet worden. Helaas zijn er maar weinig mensen die daarnaar leven en voor hen die dat wel willen, is het vaak moeilijk om zich aan Mijn adviezen te houden, terwijl er zoveel mensen zijn die eerder het tegenovergestelde doen, en denken daarmee in elk geval voor zichzelf een aangenaam verblijf op de aarde te kunnen verkrijgen.

Nu gaat het juist niet om ieder voor zich, maar om allen tezamen. Wie wel naar Mijn raad wil leven met allen tezamen, die wordt ermee geconfronteerd dat veel mensen zich niet om allen tezamen bekommeren, maar vooral om zichzelf. Dan wordt het moeilijk om met elkaar tot een eenheid te komen en te voldoen aan Mijn raad. Zo is de situatie op aarde nu, dat slechts een relatief kleine groep mensen zich onbaatzuchtig inzet voor een welzijn op aarde voor alle mensen tezamen, terwijl de meeste mensen zich vooral inzetten voor hun eigen welzijn en alleen iets doen voor anderen als daar eer en voordeel mee te behalen is.

Lieve mensen die wel onbaatzuchtig naar Mijn raad en liefde willen handelen, jullie weten dat het er niet alleen om gaat om tot een prettig en aangenaam leven op de aarde te komen, maar juist om het verdere leven daarna. Het leven op aarde lijkt voor veel mensen het enige te zijn, daarom doen zij hun best om er het beste van te maken, dat maakt het voor jullie moeilijk om te voldoen aan Mijn raad en adviezen, omdat jullie weten dat werkelijk leven eeuwig is.

Ik heb Mijn raad aan alle mensen gegeven, het staat in de Bijbel opgeschreven en inmiddels zijn er meerdere boeken geschreven waarin nadere uitleg gegeven wordt over de betekenis van de verhalen in de Bijbel, daarbij krijgt iedereen van Mij de betekenis van Mijn Woord in de Bijbel zuiver en volmaakt in zijn hart aangereikt. Dat veel mensen het evengoed niet aannemen, is voor jullie niet gemakkelijk, maar laat je daardoor niet ontmoedigen, houd vast aan Mijn raad en Mijn liefde voor het hele leven, dan komt het voor altijd goed.

Hemels Brood 6745

Zie, Ik heb alle mensen de vrijheid van de eigen keus gegeven in de Eenheid van Zijn. Maar hoe zit het met die vrijheid, kiest iedereen altijd zelf? Alle mensen kiezen, maar wanneer iemand iets kiest, heeft dat niet alleen betrekking op hemzelf. Wanneer mensen een afspraak met elkaar willen maken, is het nodig dat er een tijd gekozen wordt, dat moeten ze samen doen. De een kiest een tijd die hem het beste uitkomt, de ander kiest of hij daarmee akkoord gaat en zo komen ze samen tot een keus waar beiden tevreden mee zijn.

Maar vaak genoeg komt het voor dat mensen keuzen maken waar anderen niet tevreden mee zijn. Dan gaat het erom wie de meeste macht heeft om aan zijn keus te kunnen vasthouden. Aan de keus die jullie in vrijheid gegeven is, is macht en strijd om de macht verbonden, zodra het gaat om een verschil van keus. Een verschil van keus hoeft geen strijd te geven, maar meestal geeft het dat wel, omdat met vrijheid de eigen wil verbonden is. Veel mensen houden het liefst vast aan hun eigen wil en denken ook vaak dat hun eigen wil de beste is.

Hoewel het onder de mensen gesproken niet bepaald aardig klinkt als een van hen zegt, mijn wil is de beste, toch zeg Ik jullie allemaal, Mijn Wil is de beste. Maar als het om jullie vrijheid gaat, dan doet Mijn Wil er niet toe, terwijl evengoed Mijn Wil de beste is, maar pas dan, als daar in alle vrijheid voor gekozen wordt omdat volkomen ingezien wordt dat Mijn Wil de beste is. Veel mensen overwegen Mijn Wil in geen enkel opzicht, veel mensen bemerken nauwelijks dat zij alleen voor hun eigen wil gaan, maar er zijn ook mensen, jullie, die het wel belangrijk vinden om voor Mijn Wil te gaan.

Aan jullie zeg Ik, het is wel jullie intentie om voor Mijn Wil te gaan, maar jullie eigen wil staat daar nog regelmatig voor, vaak zonder dat je het jezelf zo precies bewust bent. Daarbij zeg Ik jullie nog dit, het is niet direct je eigen wil dat je nagels groeien, dat je bloed stroomt, dat je hersens werken, er gebeurt veel wat niet direct jullie wil is, dat is allemaal Mijn Wil. Want het is Mijn Wil dat jullie leven, dat jullie op de aarde de kans krijgen om uit eigen vrije wil tot het werkelijke leven te komen. Laat die kans niet voorbijgaan.

Je hebt de vrijheid om te kiezen tussen jouw wil en die van Mij. Dat is in werkelijkheid jullie vrijheid. Staak daarom in alle opzichten het onderlinge verschil van wat je wilt en richt je eens volledig op Mijn Wil, want alleen voor jouw bestwil zeg Ik, Mijn Wil is de beste!

Hemels Brood 6743

In goede of slechte dagen, in de hemel of in de hel, er zijn altijd schommelingen, beginnend in de natuur, die lijken op zich te staan, maar alles houdt met elkaar verband en alles komt samen in één punt, in Mij, Schepper van hemel en aarde, van planten en dieren en van de mens. De mens, deel van Mij, van Mijn Goddelijk Zijn, van waaruit Ik Mijn Zoon Jezus Christus tot de mensen op aarde zond, om de mensen te redden van alles wat niet goed is, van alles wat geen liefde is.

Jezus Christus heeft als Mens Mijn Goddelijke hoedanigheid getoond en het vlees, de verleiding, weerstaan en de dood overwonnen. Hij is het Die Ik Ben. Wie in Jezus Christus gelooft, gelooft in Mij, want de Vader en de Zoon zijn Eén in Mij, God en Schepper, daartussen is geen verschil. In de Zoon wordt de mens tot Mij, God van alles en iedereen, gebracht. Daarom is het voor alle mensen belangrijk om Jezus Christus in hun hart te vinden, want daar ben Ik in ieders hart te vinden, daar ben Ik in alle mensen aanwezig.

Roep Mijn Naam en Ik ben er, maar alleen te zien met het geestelijk oog in het hart met ware liefde. Ik ben er in nood en ziekte, bij angst en pijn, Ik ben er in goede, maar ook in slechte dagen, Ik ben in de hemel, maar ook in de hel. Zie de hemel en de hel daarbij niet als een plaats, zie beide als een hoedanigheid, waarin het goede de hemel geeft, het welbevinden, en het kwaad de hel, het ongemak, het onaangename. Hoe alleen iemand zich in een situatie ook kan voelen, Ik ben er altijd bij, je hoeft Mijn Naam maar uit te spreken, luid of zacht of in jezelf, en Ik ben er, geloof Mij.

Want wanneer je het niet gelooft, heb je Mijn Naam niet werkelijk uitgesproken, dan was het een naam zonder inhoud. Je kunt tegen iemand zeggen, ja ik kom, maar het niet menen en niet komen, zo kun je Mijn Naam uitspreken zonder het te menen, zonder erin te geloven, dan heeft het geen betekenis. Wie Mijn Naam duidelijk gemeend uitspreekt, al is het heel zacht in hemzelf, die zal merken dat Ik bij hem ben en voor hem zorg. Roep Mij oprecht bij Mijn Naam, en Ik ben er, Ik ben er altijd.

Hemels Brood 6741

Wie zich verzet tegen hetgeen hij op aarde te ondergaan krijgt, zal er meer van voelen dan wanneer hij het accepteert als onderdeel van wat er op aarde nodig is dat er gebeurt om alle mensen tot het besef van Mij, van Mijn liefde en haar wijsheid en van het geestelijk werkelijke leven te brengen en tot het zich eigen maken van Mijn liefde in alles. Want in het verzet ontstaat meer kracht die tegengesteld is aan de kracht van Mijn liefde, waardoor pijn pijnlijker wordt, verdriet ernstiger wordt, ongenoegen groter wordt, enzovoorts, terwijl elk verzet, elke ontevredenheid, niets verandert aan wat er toch nodig is om te gebeuren.

Nu kun je je afvragen of wel alles wat er gebeurt nodig is om te gebeuren. Daarop zeg Ik, als bepaalde keuzen van mensen anders zouden zijn dan ze zijn, zou dat wel een wijziging teweegbrengen, maar evengoed zou het ook dan nodig zijn dat er gebeurt wat nodig is om alle mensen tot het werkelijke leven in gelukzaligheid te brengen. Hoe je het ook wendt of keert, alle gebeurtenissen zijn altijd nodig, niets is daarom zinloos, veel had anders gekund, als de mens anders gekozen had. Maar mensen hebben niet anders gekozen, wel kunnen mensen anders gaan kiezen. Ik zeg daarbij, de mens is vrij en iedereen heeft in zijn vrijheid zijn eigen ideeën, zijn meningen, zijn overtuigingen, zijn opvattingen, zijn blindheid, zijn verlangens en noem het allemaal maar op.

En met zoveel mensen, met allemaal hun eigen belangen, hun eigen doen en laten, is dat een hele complexe situatie die door de mens niet te overzien is, daarom is het voor de mens ook niet zichtbaar waarom welke gebeurtenis wie overkomt. Alleen Ik heb daarover het totale overzicht, omdat Ik alles weet, iedereen persoonlijk ken, en de werking van al het doen en laten op elkaar en op de schepping overzie en doorzie en de sturing daarvan in Mijn Goddelijk liefdevolle Hand ligt, zodat uiteindelijk alle mensen, in de volledige vrijheid van zijn, tot het ware gelukzalige leven kunnen en zullen komen.

Maar eerst zal het nog nodig zijn dat een en ander gebeurt. Want in die ware vrijheid hebben nog veel mensen zelf de leiding over hun leven genomen zonder op Mijn leiding te vertrouwen, zonder in Mijn bestaan te geloven, en dat heeft invloed op de gebeurtenissen op de aarde die niet zo prettig te noemen zijn. Maar lieve, in Mij gelovende mensen, vertrouw op Mijn leiding in het grote geheel, want het komt goed, alles komt goed op de bestemde tijd. Alle mensen zullen gaan zien en weten op de daarvoor bestemde tijd, Mijn tijd, dat is de eeuwigheid.