Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6778

Kinderen zien geen gevaren. Daarom is het nodig dat volwassenen de kinderen leren gevaren te zien, leren te onderscheiden wat wel en wat geen gevaren zijn. Eigenlijk bergt alles gevaar in zich, het ligt eraan of er wel of niet ten goede voor iets gekozen wordt.

Jullie zijn volwassenen, maar voor Mij als kinderen, en het is nodig dat Ik jullie de gevaren toon die jullie niet zien, dat Ik, jullie Schepper, jullie het besef bijbreng van wat gevaarlijk is en wat niet. Zoals jullie uit liefde jullie kinderen het besef van gevaar bijbrengen, zo leer Ik jullie uit liefde het gevaar te kennen, want jullie zijn allemaal Mijn geliefde kinderen. Ik geef zicht en besef aan ieder mens, maar veel mensen luisteren niet naar Mij, geloven niet in Mij en beseffen daardoor niet welke soorten gevaren er zijn en beseffen niet hoe zij daar zelf en met elkaar een aandeel aan hebben.

Het gevaar komt van het kwaad. En nu denk je, hoe kan het kwaad in de wereld gekomen zijn door de mens, als de mens geschapen is naar Mijn beeld en gelijkenis, naar Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, naar Mijn ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben. Zou het kwaad er dan niet al geweest moeten zijn, om onze volmaaktheid te kunnen verstoren en ons tot kwaad te verleiden? Je vraagt je af hoe dat dan kan zijn, dat mensen verleid kunnen worden tot elkaar en de aarde verwoestend handelen. Terwijl je zelf die volmaaktheid van Mijn liefde en haar wijsheid zou willen zijn, zonder ooit nog verleid te worden, besef je met spijt die volmaaktheid nog niet bereikt te hebben.

Ik zeg jullie, het kwaad is niet in Mij en ook is het niet in jullie, maar de verleiding van het kwaad is er, maar niemand hoeft aan de verleiding toe te geven. Daarom is er geen sprake van schuld, maar van zwakte, van misvattingen, van blindheid. In de vrijheid van zijn is er de keus, en de keus is tussen volmaaktheid, waarheid, liefde en haar wijsheid en onvolmaaktheid, onwaarheid, liefdeloosheid en domheid, en dat is zodanig verborgen in de wereld, zodat het lijkt dat het niet uitmaakt wat je kiest, en dat het je voordeel zal opleveren, je geluk zal opleveren.

Op aarde kan iedereen ontdekken wat waar is en wat niet, kan iedereen ontdekken Wie Ik Ben en niet ben, wie hij zelf is en niet is, wie jullie allemaal in werkelijkheid zijn. En dat is zonder enig kwaad het werkelijk ware gelukzalige Leven.

Hemels Brood 6776

De aarde met alles erop en eromheen, met de mens, deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en in verbinding staande met de eerste geest, die uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is voortgebracht, is geschapen om de eerste geest en de mens tot het inzicht te brengen van wat het werkelijke leven is en tot het besef te brengen van Wie Ik Ben, en wie hij, de eerste geest, en ieder mens, zelf is. Zodat de eerste geest Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in zich gaat herkennen en gaat beseffen dat hij van oorsprong uit Mij zijn leven, zijn bestaan, gekregen heeft.

De mens is daarbij de persoonlijke spil in het geheel en de samenhang van het werkelijke leven uit Mij, jullie God en Schepper, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, een eigen zijn, dat onlosmakelijk gelijk Mijn Goddelijk Zijn is, zonder Mij te zijn, met de vrijheid om in de werkelijkheid van zijn leven te ervaren hoe het is om gelijk Mij te zijn. Maar in die vrijheid kan de mens zijn uit Mij verkregen bewustheid van bestaan ook ervaren als een bestaan uit zichzelf, zonder zijn onveranderlijke eeuwige verbinding met Mij te ervaren, en kan hij tot keuzen komen die hem geen goed doen, terwijl hij het inzicht mist dat hij zelf degene is die in zijn vrijheid met zijn keuzen van handelen daar de oorzaak van is.

Daarvoor is de aarde met alles erop en eromheen geschapen, voor de mens en voor de eerste grote geest, zodat deze eerste geest uit Mij, via de mens, in de vrijheid van het besef te bestaan, welke in Mijn Zijn haar basis van werkelijk leven heeft, tot het inzicht komt dat zijn leven Mijn Leven hem gegeven is en dat zijn leven Mijn ware onveranderlijke onbaatzuchtige onvoorwaardelijke volmaakte liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid is. En daarbij het besef dat niemand leeft zonder dat hij dat in zijn vrijheid van zijn uit eigen vrije wil ten diepste inziet en erkent als de enige waarheid van zijn en, vanuit Mijn liefde, al zijn handelen vorm geeft in de vrijheid van zijn persoonlijke uit Mij gekregen goddelijke wezenlijkheid.

Wanneer de mens en deze eerst geschapen geest tot erkenning van hun ware leven uit Mij gekomen zijn en al hun keuzen van handelen alleen nog gelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid in ware vrijheid en liefde voor Mij gemaakt worden, zal elke keus, elk handelen in ware vrijheid gemaakt, de mooiste, wonderbaarlijkste, gelukzaligste uitwerkingen hebben, dan zullen zij de mooiste werelden scheppen en de ware glorie van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in de grootste gelukzaligheid voor eeuwig meemaken.

Hemels Brood 6774

Nu zaaien mensen nog in de materiële grond om later het opgegroeide materiële gewas te oogsten. Nu komt tussen het gezaaide gewas nog onkruid omhoog dat uitgetrokken moet worden, zodat het onkruid het te oogsten gewas niet verstikt. Maar in de werkelijkheid van geestelijk leven wordt er geestelijk gezaaid en wordt er geestelijk geoogst.

Maar ook tussen het geestelijk te oogsten gewas is nog veel onkruid dat verwijderd moet worden om het geestelijke gewas ruimte te geven om tot volle groei te komen. Alleen zijn er maar weinig mensen die in Mijn geestelijke tuin werken en het onkruid groeit nu nog sneller dan de mensen het kunnen bijhouden, en zo lijkt het goede geestelijke gewas in de verdrukking te komen. Maar de tijd komt dat meer en meer mensen in Mijn geestelijke tuin komen werken, en hoeveel werk er ook te doen is, Mijn tuin zal op aarde steeds groter en groter worden en meer en meer arbeiders zullen zich melden.

En er zal een scheiding komen tussen het goede gewas en het onkruid. Het onkruid zal apart opgeruimd worden, zoals de mens ook materieel gezien het onkruid apart opruimt. Maar de manieren die de mens daarvoor veelal toepast, zijn schadelijk voor het te oogsten gewas en voor de mens, terwijl de manier die de werkers in Mijn tuin gebruiken volkomen schoon en helemaal onschadelijk is en ervoor zorgt dat er in Mijn tuin geen onkruid meer voorkomt. Wees er zeker van dat Mijn tuin alle materiële tuinen zal opnemen, en het werk zal op Mijn geestelijke manier gedaan worden en alle tuinen voor altijd van onkruid bevrijden.

Iedereen zal te eten krijgen van Mijn geestelijk gewas en te drinken krijgen van de stroom van Mijn liefde en haar wijsheid. Zie, Mijn tuin en de werkers in Mijn tuin zijn onder alle mensen aan het werk en er zal tegen alle verdrukking in een enorm goede oogst zijn, als de tijd daar is.

Hemels Brood 6772

Dit is de tijd waarin de kerken veelal hebben afgedaan, waarin het geloof in Mij, jullie Schepper, jullie Leven-gever, steeds minder wordt en voor velen een verleden fantasie is zonder waarheid. Mensen zijn meer en meer op zichzelf, en in het geheel stuurloos aan het worden, waarbij ruzies en gekrakeel van overheden onderling en met elkaar niet van de lucht is. Mensen gaan hun eigen weg en voor de meesten is Mijn gegeven wet in de Bijbel van geen belang meer.

Zelfs de eigen opgestelde wetten worden door velen overtreden, zowel in het klein als in het groot. Misdaad wordt steeds moeilijker aan te pakken, mogelijkheden voor misdadigers om zich buiten de wet te houden en zich te verbergen zijn legio, kortom, er is zich een chaos van wereldse omvang aan het ontwikkelen en iedereen zal daarmee te maken krijgen. In die chaos is er een kleine groep mensen die in Mij en Mijn liefde gelooft en op Mij blijft vertrouwen. Aan jullie, die tot die groep behoren, zeg Ik, houd je met elkaar samen aan Mij vast, blijf elkaar ondersteunen in het geloof en het vertrouwen in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Want steeds meer gaat het erop lijken dat Ik er niet ben, terwijl Ik er zeker wel ben. Maar het handelen van de mensen is zonder dat zij Mij erbij betrekken. Evengoed wil dat niet zeggen dat Ik er niet ben.

Ik blijf in alle harten altijd aanwezig, maar dat wordt bij de grote groep wereldse mensen niet meer opgemerkt, overtuigd als zij zijn van hun eigen gelijk dat Ik niet zou bestaan, en zij op zichzelf aangewezen zijn. In die sfeer van Goddeloosheid is het voor jullie niet alleen belangrijk om steeds bij Mij in je hart te komen voor Mijn liefde en Mijn raad, maar ook om samen te blijven komen en elkaar zoveel mogelijk vanuit Mij in je hart te steunen en te bemoedigen. Want de tijd van geestelijk grote armoede gaat komen en de chaos wordt steeds duidelijker en moeilijker om door te komen zonder Mij. Uiteindelijk zal alles goedkomen, en zal het juiste besef en het juiste geloof in Mij de chaos tot orde brengen.

Blijf tot die tijd in ware liefde met elkaar in je hart met Mij en Mijn liefde verbonden, zodat jullie de chaos kunnen doorstaan. Chaos waarin het lijkt dat Satan de winst gaat behalen, maar Ik verzeker jullie dat het juist de aankondiging is van zijn verlies. Want juist alles wat gaat gebeuren toont hoe onbetrouwbaar hij is en juist dan gaan de ogen van alle mensen open en wordt het verschil gezien tussen dood en leven. Dat is wat dan gezien wordt, dat jullie leven, dat Ik Leef, en zo zal het zijn dat de wereldse mensen uit de chaos van de dood zullen opstaan met Mij en Mijn liefde en samen met jullie allemaal zullen leven! Vertrouw op Mij.

Hemels Brood 6770

Wat voor jullie allemaal van groot belang is, is te weten, te voelen, te beseffen, dat Ik jullie intens en oneindig liefheb, dat Mijn liefde zonder uitzondering voor iedereen even krachtig, even sterk is. Dat Mijn liefde volkomen onafhankelijk is van alle zonden die mensen op aarde begaan.

Hoe ver mensen ook afdwalen van Mij en Mijn ware liefde, niets kan Mijn liefde voor jullie ooit veranderen, verminderen, minder krachtig maken, beperken of iets van dien aard. Niemand hoeft ooit bang te zijn dat Ik hem niet meer zou liefhebben, door wat voor gedachte dan ook, Ik heb jullie lief, Ik heb alle mensen lief, met een oneindige intensiteit, tot in lengte van dagen, onveranderlijk krachtig, nooit aflatend, zonder enige verstoring en iedereen kan altijd op Mijn liefde rekenen in alle opzichten, in alle omstandigheden, hoe die omstandigheden ook zijn.

Ik weet dat er onder jullie nu mensen zijn die een “maar …” verwachten. Er is geen “maar …”, er is alleen Mijn liefde voor alle mensen en Mijn wijsheid uit Mijn liefde. En juist ook Mijn wijsheid is voor jullie allemaal de grootste goedheid uit Mijn liefde. Want Mijn wijsheid uit Mijn liefde zorgt ervoor dat alles voor alle mensen goedkomt in alle opzichten. Al zijn mensen nog zo ver afgedwaald van Mij en Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde werkt eraan dat Mijn liefde door alle mensen zichtbaar, voelbaar, merkbaar ervaren gaat worden als het ware leven en dat alle mensen door Mijn wijsheid uit Mijn liefde, tot Mijn liefde gebracht worden vanuit hun eigen keus, vanuit het inzicht dat Mijn ware liefde hun ware leven is en dat ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen niet anders dan gelukkig zullen zijn door naar Mijn liefde te leven.

Het zal nog wel even duren voordat het zover is dat alle mensen uit eigen vrije wil alleen nog voor Mij, Mijn liefde en haar wijsheid kiezen. Evengoed heb Ik jullie allemaal oneindig intens lief, voor nu en onveranderlijk voor altijd.

Hemels Brood 6779

In sommige teksten over Mij en Mijn leer is een en ander nogal streng en dwingend weergegeven. Kerken hebben die strengheid misbruikt om mensen te dreigen zich aan hun kerkelijke regels te houden, waardoor mensen angst voor Mij gekregen hebben.

Niets van wat de kerken dwingend en dreigend hebben weergegeven is door Mij zo bedoeld. Het is door Mij zo weergegeven ter verduidelijking van de ernst van Mijn Woord en adviezen. Want het kan mensen werkelijk onprettig vergaan wanneer niet naar Mij, naar Mijn Woord en adviezen gehandeld wordt. Niet als een straf voor hun van Mijn adviezen afwijkend handelen, maar als een uitwerking van de eigen vrije keus. Het geeft aan dat het wel degelijk uitmaakt of je de waarheid spreekt of niet, omdat het onheil kan brengen wanneer je de waarheid niet spreekt.

Vergelijk het met wat kinderen bijvoorbeeld geleerd wordt bij het oversteken van de straat, dat zij eerst goed moeten uitkijken of er geen auto, bus of vrachtwagen aankomt voordat zij oversteken. Dat zeg je hen duidelijk, ernstig, zodanig dat het dreigend kan overkomen, maar je bedoelt dat de gevolgen heel ernstig kunnen zijn, als het kind niet naar je luistert en zonder uitkijken de straat over rent. Wat er dan kan gebeuren is een feit, is geen straf van jou omdat het kind niet geluisterd heeft, is niet bedoeld om het kind angst aan te jagen, is geen bedreiging, het is liefde om het kind te behoeden voor de mogelijk ernstige gevolgen, wanneer het je adviezen niet opvolgt.

Zo is het met Mij, met Mijn Woord en adviezen, zij zijn niet bedoeld om angst aan te jagen, als een bedreiging met een bestraffing in het vooruitzicht als er niet naar Mij geluisterd wordt. Het is Mijn liefde om jullie allemaal te behoeden voor het leed dat voortkomt uit jullie keuzen naar eigen wil en verlangens, zonder rekening te houden met hetgeen Ik jullie allemaal aanreik. In de wereld zijn nu veel mensen die zich om allerlei redenen niets aantrekken van Mijn Woord en adviezen, velen geloven zelfs helemaal niet in Mijn bestaan. Dan wordt het zoals het nu is, een warboel van mensen die allemaal denken te weten wat het beste is, zonder het met elkaar eens te zijn. Er is geen eenheid meer te vinden in waarheid en liefde, door al die verschillende meningen.

Lieve in Mij gelovende mensen, aan jullie, die al een en ander van Mijn liefde beseffen, zeg Ik, weet dat Mijn liefde en haar wijsheid alles draagt, zodat alles door Mijn ware Wil van ware liefde en haar wijsheid, die Ik eeuwig gestand doe, voor alle mensen helemaal goedkomt.

Hemels Brood 6777

Als je denkt dat je al veel beseft over de Schepping, over Mij, over ware liefde, over werkelijk leven, dan vergis je je, want wat je weet, voelt, beseft dat werkelijk waar is, en dat is het ook, dat is van het grote geheel nog maar heel weinig. En alles wat je van Mij weet en voelt is Mijn genade.

Die genade is niet zozeer Mijn genade aan jou, maar meer Mijn genade aan alle mensen, dienstbaar aan alle mensen, met het doel om alle mensen tot het volmaakt gelukzalige leven te brengen, in de vrijheid van het persoonlijk en gezamenlijk bestaan. Mijn genade is niet willekeurig aan deze of gene gegeven, maar precies gegeven aan diegene of aan diegene om liefdevolle wijze redenen. Mijn genade is niet aan mensen gegeven omdat zij beter zijn dan hun medemensen. Het besef van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid is genade, om niet gegeven aan niet.

Niemand kent en voelt Mijn liefde uit zichzelf, alleen wel in zichzelf. Dan kan het lijken of het uit hemzelf komt, maar dat is een vergissing die begrijpelijk is, gezien de vrijheid die jullie allemaal hebben. Veel mensen die op nieuwe eerder niet gekende ideeën komen, denken dat die ideeën uit henzelf komen, omdat zij in hun gedachten komen, dus voor hen is het alsof zij uit henzelf opgekomen zijn. Maar ook dat is een vergissing. Alle ideeën die mensen ten goede aan anderen krijgen, komen toch uit Mij in de mens, niet anders dan dat.

Nu vraag je je af, en de boosaardige ideeën, komen die dan ook van Mij? In de vrijheid van de mens kan ieder mens ideeën die van Mij in hem aanwezig zijn voor het kwade inzetten. Het is niet Mijn Wil om het voor boosaardigheid te gebruiken, dat is de vrije keus van de mens, dat is zijn eigen vrije wil. Het al dan niet ten goede of kwade gebruiken van ideeën die in een mens opkomen, is aan de mens. Toch evengoed ligt de uitwerking van alles in Mijn Hand en is het ook Mijn genade aan alle mensen hoe die uitwerking gaat zijn. Weet daarbij dat Mijn genade altijd uit Mijn liefde en haar wijsheid voortkomt, altijd dienstbaar aan de mens is en ten goede komt aan alle mensen.

Hemels Brood 6775

Iedereen denkt weleens, zou ik dat niet gezegd hebben, of zou ik dat niet gedaan hebben, dan zouden de dingen heel anders gegaan zijn, dan zou nu dit of dat niet gebeurd zijn, enzovoorts.

Ja, als de eerste mens zich niet had laten verleiden, dan zou alles anders geweest zijn, maar zo is het niet gegaan en dat geldt voor alles wat er anders gegaan zou kunnen zijn als iemand anders gehandeld zou hebben dan hij gedaan heeft. Alles zou altijd anders geweest kunnen zijn, maar dat is het niet. Alles is zoals het is, en daar heeft iedereen mee te maken. Ieders keus van handelen zet iets in beweging, er is geen teruggaan en wijzigen van het handelen mogelijk, er is alleen een doorgaan en ermee omgaan, omgaan met alle keuzen die gemaakt zijn en met datgene wat uit die keuzen voortkomt en eerder voortgekomen is.

Belangrijk is het wel om steeds datgene wat gekozen is te bezien naar de intentie die tot die keus geleid heeft. Want die keus is nu eenmaal gemaakt, maar er komen steeds weer momenten waarop keuzen gemaakt gaan worden en die kunnen wel iets doen aan door eerdere keuzen ingezette werkingen. Elke werking is te wijzigen, niet door de keuzen die gemaakt zijn, maar wel door de nieuw te maken keuzen. En het zou daarbij veel helpen als de nieuw te maken keuzen met Mij samen gemaakt zouden worden, als in het hart naar Mijn raad geluisterd zou worden.

Nu kun je zeggen dat jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, dat al zoveel mogelijk doen, maar veel andere mensen, die niet in Mij geloven, dat niet doen en daar ook niet toe te brengen zijn. En ja, zo is dat dan ook. Aan jullie zeg Ik, laat jullie keuzen dan toch zoveel mogelijk uit je hart met Mij samen komen en weet daarbij dat, hoewel het ook anders zou kunnen, alles wat mensen zonder Mijn raad in hun hart kiezen, door Mij toch zodanig ingepast wordt in het grote geheel, dat het evengoed dienstbaar is aan alle mensen, zodat toch bereikt wordt wat voor alle mensen van belang is, dat het ware gelukzalige leven bereikt wordt, en al is het via omwegen, het zal bereikt worden door allemaal.

Hemels Brood 6773

Lieve mensen, soms kom je iemand tegen waar je je meteen prettig bij voelt, waar het meteen mee ‘klikt’ om het zo maar te zeggen. Maar daarnaast kom je ook mensen tegen waarbij je een afstand ervaart, of waar je afstand van wilt houden.

Wat maakt nu dat het met de ene mens meteen klikt, je de ander eerst wat langer moet kennen voordat je tot een vriendschap komt, en je een ander liever op afstand houdt? Dat heeft te maken met de levenssfeer waarin iemand zich bevindt ten aanzien van zijn besef van Mij, en met zijn innerlijke overtuigingen ten aanzien van zijn leven, het heeft te maken met zijn karakter, zijn opvoeding, wat hij geleerd heeft en wat niet, en daarnaast heeft het ook te maken met de levenssfeer waarin jij je bevindt, je besef van Mij en Mijn liefde, je innerlijke levensovertuigingen, jouw karakter, jouw opvoeding. Al jouw kenmerken en die van de ander passen, passen gedeeltelijk, of passen niet.

Dit heeft niet te maken met de mate van goedheid van jou of de ander, maar met het passen van de weg die ieder van jullie gaat. Zo kun je hetzelfde geloven, beiden Mij en Mijn liefde innerlijk kennen, maar toch niet bij elkaar passen, of verschillend geloven, de een in Mij geloven en de ander niet, en toch een klik met elkaar hebben. In het geestelijke is er dan toch zoveel overeenkomst dat jullie levenssfeer past en jullie elkaars nabijheid als aangenaam ervaren.

Laat dat zo zijn, probeer het niet te begrijpen. Want zoals het in de Bijbel staat, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en dit maakt deel uit van die ondoorgrondelijkheid van Mij ten aanzien van de wegen die jullie op aarde gaan. Alles heeft een doel, alles heeft een betekenis, maar voor jullie is nog niet alles te kennen, te begrijpen, te doorgronden. Toch is het allemaal Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6771

De dingen die op aarde gebeuren zijn niet steeds leuk en aangenaam. Mensen vragen zich regelmatig af waarom zij met moeilijkheden geconfronteerd worden of waarom anderen het moeilijk hebben, waarom er zoveel narigheid op aarde is.

Het antwoord kan heel kort zijn, er is op aarde liefde en het tegenovergestelde daarvan. En de mens heeft de vrije keus om daar tussen te kiezen, waarmee de mens het ene of het andere tot uitwerking brengt. Maar zo eenvoudig is het toch niet. Want dan zouden mensen die voor liefde kiezen alleen te maken hebben met de werking van liefde en degenen die voor het tegenovergestelde van liefde kiezen alleen met de moeilijkheden te maken hebben. Maar ook zo is het niet.

Iedereen kan in moeilijkheden komen, ook al is hij een goed en deugdzaam mens. Iedereen heeft te maken met de keuzen die mensen over de hele wereld maken en zodoende zit het allemaal toch wat ingewikkelder in elkaar. Wanneer mensen de vrijheid van keus hebben, is het nodig dat zij het verschil tussen het één en het ander kunnen ervaren. Wie voor liefde kiest, die kiest daarmee voor alles wat liefde is. Liefde heeft verschillende aspecten en een van die aspecten is bijvoorbeeld verdraagzaamheid. En dan is het nodig dat er iets is om te verdragen.

Op aarde is inmiddels genoeg om van elkaar te verdragen. Maar dat is niet het enige aspect van liefde en veel mensen hebben er ten diepste nog lang geen besef van wat alle aspecten van liefde zijn. Zie, zo eenvoudig is het dus niet om mensen antwoord te geven op de vraag, waarom? Het is op aarde niet zo dat men kan zeggen, ik doe goed, dus gaat het mij goed. Als dat niet zo is, dan zeggen anderen, waarom zou ik het dan nog goed doen? Ook dat is een vraag die eenvoudig te beantwoorden is: om tot het ware liefdevolle gelukzalige leven te komen. Alleen, ook dat is een te eenvoudig antwoord, want er is op aarde voor veel mensen weinig of geen zicht op een liefdevol gelukzalig leven.

En nu juist dat zicht is in ieders hart te vinden, want in ieders hart ben Ik in Jezus Christus het licht en de ware liefde. Aan jullie, die Mij in je hart gevonden hebben, Mijn licht en Mijn liefde, zeg Ik, draag het uit in je doen en laten, dring de mensen niet op wat je in je hart van Mij weet en voelt dat ware liefde is en geeft, maar draag het uit, wees Mijn liefde zoals je het in je hart van Mij voelt. Dat zal niet meteen tot een betere wereld leiden, maar het zal uiteindelijk veel mensen op weg helpen om in hun hart tot Mij te komen en antwoord te krijgen op die eenvoudige vraag, waarom? Tot uiteindelijk die vraag er niet meer toe doet, omdat iedereen begrijpt waarom: om het levensgeluk van alle mensen. Daarom.