Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6858

In sommige situaties, waarbij iemand niet gehandeld heeft zoals dat het beste was, en hij dat later beseft, wordt wel gezegd, ik had de tegenwoordigheid van geest niet, wat min of meer zegt, ik wist zo snel niet hoe te handelen.

In werkelijkheid ben Ik geestelijk altijd in iedereen aanwezig en had hij Mijn tegenwoordigheid van Geest wel, maar door de spanning of de onverwachtheid van de situatie heeft hij dat niet bewust in zich ervaren. Ik ben altijd in alle mensen aanwezig, maar Mijn aanwezigheid wordt niet door iedereen als zodanig ervaren. Angst en spanning, onverwachte wendingen in situaties, kunnen het besef van Mijn aanwezigheid blokkeren, ook bij mensen die in normale omstandigheden zich wel van Mijn aanwezigheid in hen bewust zijn.

Alles wat plotseling gebeurt kan mensen van hun stuk brengen, uit balans brengen, en kan reacties oproepen die zij na afloop betreuren. Ik zie dat en Ik weet dat, maar in de vrijheid van de mens kan Ik niet ingrijpen. Nu voelen mensen zich daarna vaak schuldig, als ze even rustig gebleven waren, hadden zij anders gehandeld, beter afgestemd op wat er gebeurde, maar wie in de hitte terechtkomt, zoekt verkoeling, en is er dan een rivier in de buurt, dan spring je daarin, ook al kun je niet zwemmen. En dat besef je pas wanneer je al in het water ligt.

Zo gaat het met ieders handelen, totdat je erin getraind bent om eerst even een moment van rust te nemen, een pas op de plaats te maken, en daarbij kan Ik je helpen. Wees daarom altijd innerlijk in contact met Mij, zet dat als het ware op een laag pitje, want zodra er dan iets gebeurt, kan Ik vanuit dat lage pitje je een duidelijk signaal geven om even een pas op de plaats te maken, en dat geeft Mij de gelegenheid om jou in alle vrijheid van advies te zijn, zodat je Mijn tegenwoordigheid van Geest beseft en altijd kunt zeggen, ik had de tegenwoordigheid van Geest.

En weet je, al die mensen die niet in Mij geloven, maar in een split second precies deden wat het beste was om te doen, en zeggen, ik had de tegenwoordigheid van geest om precies dat te doen, hadden de tegenwoordigheid van Mij, hun Schepper, zonder te beseffen dat Ik het was, in hen aanwezig. Maar eens zullen zij het weten, eens ben Ik ook in hen geboren!

Hemels Brood 6856

Mensen kunnen hardnekkig iets nastreven wat ze maar niet kunnen krijgen, en hoe meer ze het nastreven te krijgen, des te moeilijker wordt het te krijgen. En wanneer zij het dan uiteindelijk voor elkaar hebben en het gekregen hebben, heeft het zijn waarde verloren en hebben zij er geen interesse meer in.

Vaak hebben aardse zaken en dingen een waarde al naargelang ze wel of niet moeilijk te verkrijgen zijn, en er wordt enorm veel moeite gedaan door heel veel mensen voor iets dat alleen waarde heeft omdat het moeilijk te krijgen is. Is het eenmaal verkregen, dan heeft het vaak zijn waarde verloren. Het zijn de wereldse verlangens, het is de hebzucht van mensen die in de wereld machtsspelletjes speelt, en veel mensen worden daarbij verleid tot oneerlijkheid, valsheid en egoïsme. Maar wanneer het een mens in nederigheid niets uitmaakt of hij macht of rijkdom heeft, kunnen de wereldse verlangens hem niet verleiden om zich in te spannen voor datgene wat zijn glans verliest zodra het verkregen is.

Juist die mens, die als het ware naast de wereldse verlangens blijft staan, wordt Mij in zijn hart gewaar en gaat in zich beseffen wat de ware schat is om te bereiken, gaat beseffen dat die schat zijn glans nooit zal verliezen, omdat het de eeuwig stralende volmaakte liefde is, en die mens gaat in zich beseffen dat Ik die liefde ben, in hem aanwezig, en dat er uit Mijn liefde en haar wijsheid zowel op de aarde als in het hele universum veel waardevollere schatten te verkrijgen zijn. Ook niet zonder moeite, maar wel schatten die hun glans nooit zullen verliezen, omdat zij eeuwigheidswaarde hebben, niet omdat zij moeilijk te verkrijgen zijn, maar omdat zij bestaan uit werkelijk waar leven uit Mij, uit Mijn ware liefde en haar wijsheid, omdat zij Mijn eeuwige liefde en wijsheid zijn, de eeuwig onveranderlijke waarheid.

Diegene zal begrijpen dat alle moeite die hij daar op aarde voor doet, nooit verloren is, dat wanneer hij die levensschatten bereikt heeft, ze juist nog meer glans krijgen dan hij zich ooit kon voorstellen en dat hij die schatten, zonder ze ooit te hoeven verdedigen, voor altijd de zijne mag noemen en in eeuwige vrede van die schatten mag genieten, samen met Mij en zijn medemensen, in Mijn liefde en haar wijsheid, in de volkomen veiligheid van Mijn koninkrijk, terwijl hij in Mijn Goddelijk Zijn zichzelf is.

Hemels Brood 6854

Hemelse Vader, ik vind het het fijnst om met U in mijn hart te praten, iets wat ik al sinds mijn kindertijd doe. Wat ik er het fijnst aan vind is dat U altijd eerlijk bent op een liefdevolle manier, maar tegelijkertijd mij niet ontziet wanneer ik niet juist en naar liefde gehandeld heb. Dan laat U mij dat zien op een manier die mij in mijn waarde laat en waarbij ik de gelegenheid krijg om te gaan inzien vanwaaruit ik zo handelde.

Daarbij vind ik het fijn dat U mijn vragen beantwoordt op een manier die ik begrijpen kan, en wanneer ik het niet begrijp weet U mij daarbij altijd te helpen om het toch te gaan begrijpen. Soms stel ik U vragen waarover U mij laat weten dat de uitleg daarvan voor mij nog te moeilijk is om te verstaan, dan laat U mij toch net datgene zien wat mij tevredenstelt. Soms ben ik weerbarstig, omdat er situaties ontstaan zijn die onprettig voor mij of voor mijn medemensen zijn, dan zoek ik Uw hulp op mijn manier te krijgen, dan beroep ik mij op Uw Goddelijkheid, waarmee U alles kunt doen, en verwacht ik van U dat U het op mijn manier oplost.

Dan legt U mij geduldig uit waarom dat niet de beste manier is, en geduldig wacht U tot ik bereid ben om mijn weerstand los te laten. Dan komt bij mij het besef weer terug dat mijn denken zo heel, heel klein is, en Uw denken vol van liefde de eeuwigheid omvat. Het gesprek met U is altijd vertrouwd, U bent als een vriend, als liefdevolle familie, als een gelijke, maar aan Uw liefde en Uw wijsheid ben ik nog lang niet gelijk. Zo vaak doe ik wat ik wil, zoals het mij het beste lijkt, tegen beter weten in, want U geeft mij op de achtergrond altijd een klein signaaltje, wat ik dan niet oppak, verblind door mijn eigen gedachten.

En dan, wanneer het niet goed uitpakt en ik bij U kom in mijn hart, is er nooit enig verwijt, alleen Uw heldere licht waarin ik mij altijd veilig voel en weet dat U mij liefheeft. U wijst mij niet terecht, maar U laat mij zien waar het misging en altijd op zo’n manier dat ik duidelijk voel, dat was niet goed, en dan neem ik mij voor het de volgende keer beter te doen. En al weet U dat ik het nog vaak “beter ga doen” U omarmt mij met Uw liefde en zachtmoedigheid zodat ik weet dat ik hoe dan ook altijd met U kan praten. En daar, lieve hemelse Vader, ben ik zo ontzettend blij mee, dank U!

Hemels Brood 6852

De ontwikkeling van de mens op aarde verloopt niet zomaar, en is ook niet vergelijkbaar met de uitleg zoals die door de theorie van Darwin gesteld wordt als een evolutie van niets tot iets. Van eencellig tot veelcellig, van plant naar dier naar mens.

Want daarbij mist de belangrijkste essentie, de belangrijkste schakel, en dat is Mijn werk, Mijn liefde, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, die van het begin af aan het bestaan Is, zoals Ik nog steeds het bestaan Ben en eeuwig blijf. Zou het verloop van al hetgeen op en om de aarde is, en de komst van de mens in die vorm van evolutie in ontwikkeling zijn, waar is dan nu de voortgang van de mens naar zijn vervolmaking? Want weer is de mens voor een groot deel afgedwaald van Mijn ware Leven, van waarheid en liefde. Weer is de mens overmoedig, grootmoedig en hoogmoedig zijn eigen zin aan het doen, en weer negeert of verloochent hij Mij, zijn Leven Gever, de Bron van zijn bestaan, Mijn ware eeuwige liefde voor hem.

Zodat gezegd kan worden, de ontwikkeling van de mens, gezien vanuit die evolutieleer, staat stil, of meer nog, loopt achteruit. Dat is omdat de essentie van zijn bestaan niet begrepen wordt, dat is doordat de belangrijkste schakel buiten beschouwing gelaten wordt, de schakel Die Ik Ben, Leven, eeuwig Leven in alles en iedereen. En hoe de mens ook naar zijn bestaan, zijn ontstaan, zijn ontwikkeling kijkt, zolang hij dat vanuit zichzelf centraal gesteld doet, vanuit zijn verstand, vanuit de kennis die hij denkt voldoende te hebben, zal hij aan de essentie voorbijgaan. Zelfs de in Mij gelovende mens, die met goede bedoelingen de ontwikkeling van Mijn Schepping bestudeert, gaat het niet zien, zolang hij de materie, de zogenaamde partikeldeeltjes niet loslaat en in alleen geestelijke termen van liefde en haar wijsheid gaat voelen uit Mij als zijn Bron van waarheid, liefde en wijsheid in zijn hart.

Maar hij is gezegend, want hij doet de moeite om Mijn waarheid van leven te vinden, niet voor zichzelf alleen, maar voor alle mensen, uit een zekere mate van liefde. En hem zeg Ik, Mijn ware liefde en haar wijsheid is de sleutel. Want dat is wat de ontwikkeling van de mens tot een eeuwigheid van leven doet komen, steeds afgepast naar de mate van de eigen vrije wil en het vermogen om te gaan begrijpen dat werkelijk leven totaal niets met materie te maken heeft. Want hoe zou Ik anders overal en in alles en iedereen ongezien Zijn? Juist zonder materie, in ware liefde. Zo ben Ik ook in jou.

Hemels Brood 6850

Alles weten maakt niet gelukkig. Met de mogelijkheden die er in deze tijd zijn, is er veel te weten van wat er op aarde gebeurt, en daar is veel narigheid bij waaraan mensen weinig kunnen doen vanuit de situatie waarin zij zijn. Dat geeft mensen gevoelens van schuld, schuld die zij niet kunnen inlossen.

Zie, dat is de negatieve kant van zoveel te kunnen zien van de ellende die er bij medemensen op aarde is. En doorgaans is het juist de ellende die getoond wordt, want de mens van de media is altijd op zoek naar sensatie, dat levert geld en macht op. Dat is het werk van Satan, hij laat het liefst de ellende zien, en doet daar het liefst nog een schepje bovenop. Dat choqueert mensen en geeft hen nog meer een ongemakkelijk gevoel, waar zij vanaf willen. Sommige mensen zijn hun ogen ervoor gaan sluiten, anderen betalen geld aan allerlei goede doelen, nog anderen gaan helpen, maar veel verandert er in het grote geheel niet.

Wat niet gezien wordt, wat niet getoond wordt, zijn de werken van liefde, die vanuit Mij als Bron van liefde en wijsheid gebeuren. Terwijl het goed zou zijn wanneer daar wat meer zichtbaar van zou worden. Niet op de manier waarbij mensen voor hun goede daden gehuldigd worden, niet met trots, maar in de eenvoud van de waarheid. Want er is ook veel wat door mensen goed gedaan wordt en wat bemoedigend zou zijn tegenover al die ellende die nu steeds weer getoond wordt. Dat maakt mensen murw en ontmoedigt mensen om op Mij en Mijn liefde te blijven vertrouwen.

Daarom is het zo belangrijk dat jullie, in Mij gelovende mensen, vaak, heel vaak, in je hart bij Mij komen, zodat Ik je al het goede kan tonen, Mijn werkzame liefde en haar wijsheid kan tonen in alles, ook in alles wat onaangenaam is. Dan kan Ik jullie bemoedigen door te gaan met al jullie goede werken en tonen wat dat aan goeds bewerkt, ook al komt dat niet in de media, ook al worden jullie niet gehuldigd. Geef Satan geen kans om je mee te trekken in dat gevoel van schuld, in moedeloosheid, blijf bij Mij in je hart, blijf blij en vol goede moed!

Hemels Brood 6859

Alle mensen hebben de vrije wil. Niet iedereen heeft een even sterke wil. Een zwakke wil kan gemakkelijk toegevend zijn in liefde en een sterke wil kan gemakkelijk eisend zijn met gebrek aan liefde. Toch is er een sterke wil nodig om de juiste weg te kiezen en voor waarheid en liefde te gaan, vooral wanneer er weinig of geen steun is van medemensen en veel mensen de waarheid tegenwerken.

Bij een zwakke wil kan toegevendheid een struikelblok zijn, want een zwakke wil geeft vaak toe aan de neiging om dan maar mee te gaan in wat als onvermijdelijk gezien wordt. Er is dus wel degelijk iets gemoeid met de wil van mensen. Hoewel ieders wil vrij is, is niet ieders wil zo gemakkelijk te beheersen, en dat geldt ook voor jullie die in Mij geloven en zo veel mogelijk naar Mijn ware liefde willen leven. Want nogal eens merken jullie dat het willen toch niet steeds krachtig genoeg is om het tot werkelijkheid te brengen. En dan zijn sommigen teleurgesteld, anderen verliezen de moed en nog anderen proberen hun wil te versterken. Maar Ik zeg jullie, je kunt in al je vrijheid wel willen, sterk of zwak, maakt niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je je eigen wil opzijzet en Mijn wil in je laat binnenvloeien.

Zie, Mijn wil is altijd liefde en haar wijsheid, niet anders dan liefde en haar wijsheid. Het is dapper dat jullie dat ook willen, maar uit je eigen wil is dat niet te bereiken. Ware liefde en haar wijsheid is zuiver Mijn wil en zodra je je eigen wil loslaat en Mijn wil laat binnenkomen, kun je je naar Mijn liefde en haar wijsheid voegen, het blijft jouw vrijheid om wel of niet jouw wil los te laten en Mijn wil te volgen. Daar is geen eigen kracht voor nodig alleen jezelf, je eigen wil, je verlangens, je wensen, loslaten en je als het ware laten meedrijven op Mijn wil, Mijn liefde, Mijn wijsheid.

Ja, het staat hier zo eenvoudig geschreven, maar voor jou, voor jullie, is het niet zo eenvoudig. Dat weet Ik en Ik help jullie doorlopend, zonder jullie vrijheid te belemmeren. En in je hart kun je steeds weten wat Mijn wil is. Of je je eigen wil loslaat en Mijn wil volgt, dat is aan jou. Jij bent vrij en Ik laat je vrij. En neem je Mijn wil, Mijn liefde aan, dan ben en blijf je evengoed voor altijd vrij.

Hemels Brood 6857

Er zijn verschillende wegen voor de mens om te gaan. Brede wegen, smallere wegen en hele smalle wegen. De brede wegen zijn het drukst bevolkt. In deze tijd zijn de brede wegen zelfs breder dan voorheen, door de vele drommen mensen die, aangetrokken door zogenaamde welvaart, voor die brede wegen kiezen, denkend dat zij via die wegen sneller vooruitkomen. Maar eerder worden zij door alle mensen die hetzelfde denken vertraagd, en onderling is er veel discussie ontstaan, wat de weg niet sneller te volgen maakt.

Er zijn ook smalle wegen die door de meeste mensen gemeden worden, omdat die niet alleen heel smal zijn, maar ook veel moeilijker begaanbaar, door allerlei obstakels die overwonnen moeten worden om verder te komen. Toch zou iedereen er beter aan doen om die smalle wegen te gaan, want er is één groot verschil tussen die brede en die smalle wegen, waar er ook nog eens minder van zijn. Dat verschil maakt heel veel uit, want het verschil is, dat die brede wegen in grote bochten de mensen steeds weer doen uitkomen op brede wegen, zonder ooit te bereiken wat ze verwachten te bereiken, voldoening aan al hun verlangens, wensen die uitkomen, en een grote mate van welvaart.

Daarentegen komen de smalle wegen, juist door het overwinnen van alle obstakels die de smalle wegen moeilijk begaanbaar maken, wel ergens uit, namelijk bij Mij, jullie Schepper, en bij Mijn liefde en haar wijsheid, bij het ware leven, bij het licht waarin Mijn liefde, haar wijsheid en de levende waarheid van Zijn te zien is, waarmee Ik, jullie God in Jezus Christus te zien ben en begrepen kan worden wat werkelijk leven Is, Wie Ik Ben en wie jullie zijn. Uiteindelijk leiden deze smalle wegen iedereen die ze gaat voor eeuwig tot de ware levensgelukzaligheid.

Nu is het bij jullie in Mij gelovende mensen wel bekend dat Ik hier geen letterlijke wegen bedoel, maar de keuzen die mensen maken voor hun doen en laten en de wijzen waarop mensen denken te kunnen bereiken wat zij willen. Met breed bedoel Ik dat er heel veel mensen zo denken, en met smal bedoel Ik dat er maar weinig mensen zo niet denken, omdat zij Mij kennen en bereid zijn om moeite te doen voor Mij en voor hun medemensen. Zij accepteren moeilijkheden als Mijn liefde waarmee het ware leven bereikt gaat worden.

Ga jij die smalle weg, dan zeg Ik je, Ik ga die hele weg met jou mee, Ik ben die hele weg naast jou, en aan het eind van die weg vang Ik jou op in Mijn armen vol liefde!
Houd moed, Ik ga naast jou!

Hemels Brood 6855

Voor alle mensen is het hart het belangrijkste onderdeel van hun bestaan. Stopt het hart, dan stopt alles. Daarbij bedoel Ik niet zozeer het lichamelijke hart als wel het geestelijke. Wie in zijn hart weet, voelt, wat het beste is, wat de beste weg ofwel de beste oplossing is, en dat willens en wetens niet volgt, die volgt wat dood is en geen leven geeft.

Nu stopt een hart niet zomaar, zonder aanleiding, en niet bij alles wat het hart aangaat zal het direct helemaal stoppen en niet meer op gang gebracht kunnen worden, maar uiteindelijk stopt het hart en treedt de dood in. Alleen, wanneer we het over het geestelijke hart hebben, dan kan Ik jullie zeggen, dat het nooit helemaal stopt of verloren kan gaan, want het geestelijke hart van iedereen is onverbrekelijk met Mijn hart verbonden, die verbinding kan nooit verbroken worden. Dat wil zeggen, dat er in ieder hart altijd een vonkje leven, Mijn Leven, aanwezig blijft, wat altijd door Mij opgewekt kan worden.

Toch is er wel een soort van dood voor het geestelijk hart, dat is wanneer iemand alleen nog dat kleine vonkje heeft en dat volkomen negeert, ontkent dat het er is en de eer van zijn bestaan aan zichzelf houdt. Zo kunnen mensen in die soort van dood lange tijd blijven, zowel op aarde als na hun verblijf op aarde. Wie dat vonkje in zijn hart niet negeert, erin gelooft dat hij niet uit zichzelf leeft, maar ook niet begrijpt hoe dat zo is, hoe hij zich van zichzelf bewust kan zijn, die leeft, maar het is nog niet het volle leven. Wie is gaan begrijpen dat dit vonkje in zijn hart van Mij, zijn Schepper, is en dat dat vonkje liefde is, die leeft al meer het ware leven, maar nog niet voluit.

Wie Mij, zijn Schepper, in zijn hart in Jezus Christus heeft leren kennen en Mijn liefde en haar wijsheid heeft ontdekt en geloof en vertrouwen in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid heeft gekregen, heeft al meer van Mijn leven aangenomen en het vonkje doen groeien. Wie dan vervolgens zijn leven erop richt om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te worden, is op weg om tot het volkomen leven te komen. Wie in zijn vrijheid Mij in Jezus Christus begint lief te hebben, vanuit Mijn liefde in zijn hart, is dicht bij het ware eeuwige leven, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6853

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik weet waarmee jullie op aarde allemaal te maken hebben en wat het van jullie vraagt. Jullie willen het allemaal goed en naar liefde doen, terwijl er om jullie heen zoveel gebeurt en gezegd wordt wat niet goed en niet naar liefde is.

Dan zijn er momenten waarop je het niet meer weet. Wat is dan de beste keus? Vooral als je even uit je evenwicht gebracht bent door wat er gebeurde of gezegd werd. Dan is het moeilijk om bij Mij in je hart te blijven en naar Mijn advies te luisteren en dat op te volgen. Vooral wanneer je bedrog en leugens ontdekt die jou tekortdoen en je boos maken, verdriet doen. Of wanneer je ziet dat een medemens tekortgedaan wordt, te lijden krijgt en je ze wilt helpen, maar daar de mogelijkheden niet voor hebt. Dan is het moeilijk om vast te houden aan Mij en Mijn liefde en op Mijn zorg voor alle mensen te vertrouwen.

Ik zie en begrijp dat. De wereld is een gecompliceerd geharrewar van leugens en bedrog geworden, alle wegen zijn krom, waar is nog een rechte weg te vinden? Want alleen de rechte weg van eerlijkheid, waarheid, verdraagzaamheid, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is de juiste weg, die jullie in alle opzichten willen gaan. Maar die wordt jullie regelmatig belemmerd door regels en wetten die niet passen in waarheid en liefde, en ook door omgangsvormen die egoïstisch en onaangenaam zijn. Ja, de wereld is gelijk een oerwoud aan het worden, dat bij tijd en wijle haast niet begaanbaar meer is.

Lieve mensen, Ik weet dat, blijf daarom ook dan juist bij Mij in je hart komen, ook als je denkt, nu heb ik het toch wel goed verprutst. Want Ik heb daar begrip voor, Ik vraag niet het onmogelijke van jullie. Ik heb jullie vrijheid gegeven en zo ook al jullie medemensen. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat kan zijn! Kom en houd je niet terug, want juist in je vrijheid is het van belang dat jij kiest om bij Mij te komen, bij Mij te zijn. Kom!

Hemels Brood 6851

Niets is wat het lijkt. En de grootste moeilijkheid voor mensen is het, dat te gaan inzien en niet meer alles wat waar lijkt, omdat het met overtuiging gezegd wordt en logisch lijkt, voor waar aan te nemen. Een groot probleem daarbij is, dat het nauwelijks of niet meer te controleren is wat wel en wat niet waar is. Want zo ernstig als de aarde in letterlijke zin vervuild is, zo is de waarheid, het doen en laten van mensen, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, vervuild, ernstig vervuild.

Het is daarbij niet zo dat iedereen liegt en bedriegt, want er zijn genoeg mensen die het goed bedoelen en eerlijk willen zijn, maar de leugen is zo goed verpakt in een zogenaamde waarheid, dat goedwillende mensen te goeder trouw die leugens als waarheid nazeggen en als waarheid geloven. Hoe kun je dan nog onderscheid maken, terwijl niets is wat het lijkt en ook niet te zien is wat het wel is?

Daarvoor is er maar één mogelijkheid en dat is bij Mij, nergens anders dan bij Mij in je hart, in je innerlijk contact met Mij. Het is dan wel nodig dat je heel eerlijk en oprecht voor de waarheid bij Mij komt en alles wat je denkt dat waar is loslaat, je mening, die zich gevormd heeft door wat je gelezen, gezien, gehoord hebt, geleerd gekregen hebt, gewend geworden bent, helemaal loslaat, dat je je denkwijze, je logica, je verstandelijke overwegingen, de conclusies die je getrokken hebt, ook helemaal loslaat en geheel “naakt” bij Mij komt en puur en zuiver naar Mij luistert, innerlijk, open voor Mij, je Schepper.

Dan kan Ik je de waarheid aanreiken. Niet alles in één keer, dat zou veel te veel zijn om te verwerken. Want het moment dat je in alle zuiverheid naar Mij luistert, is van korte duur, meteen daarna sta je weer in de wereld, met alles wat niet is wat het lijkt, en dan is het moeilijk om vast te houden aan wat Ik je heb aangereikt, dat moet nog beklijven, en dat kost tijd, dat is een proces, wat alleen kan doorgaan, als je steeds weer volkomen oprecht en zuiver bij Mij komt voor wat werkelijk waar is. Wie bereid is om dat te doen, die moeite te nemen, elke dag meerdere keren, in het volle vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, die zal meer en meer de werkelijke waarheid gaan zien.

Hij zal zich het ware leven in al haar aspecten van liefde en wijsheid tot zijn ogen, zijn oren, zijn verstand, en in het bijzonder tot zijn hart, tot zijn werkelijke leven maken. Hij zal zien dat niets is wat het lijkt en zien wat het werkelijk is. Maar Ik zeg jullie die dat nastreven, neem het volkomen ernstig wat Ik jullie hiermee gezegd heb, want het is de enige weg om uit het enorme woud van leugens en bedrog te komen en tot de waarheid van werkelijk leven, tot Mijn eeuwig gelukzalige leven, te komen. Bij Mij.