Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6788

Ieder mens heeft van Mij de vrijheid van leven gekregen en daarbij talenten. Tussen mensen is veel gelijkenis, maar er zijn ook veel verschillen. Zowel de gelijkenissen als de verschillen en de verschillende talenten zijn afgestemd op het grote geheel wat alle mensen tezamen in eenheid zijn.

Alle mensen hebben een eigen persoonlijk besef te bestaan, maar alle mensen zijn samen ook één mens, en die grote mens is één met Mij, jullie Schepper, het ware Leven, Die Ik Ben, wat Ik aan jullie ieder persoonlijk en gezamenlijk als één mens gegeven heb. Iedereen is vrij in zijn doen en laten, maar daarbij toch ook met elkaar verbonden in die grote gezamenlijke mens. En wat iemand ook kiest in zijn vrijheid van persoonlijk zijn, dat kiest hij ook voor die gezamenlijke mens waarvan hij onderdeel is.

Wanneer je weet dat Ik het eeuwig ware onveranderlijke Leven ben, dan kun je beseffen dat elke keus die niet overeenkomt met het ware leven Die Ik Ben, geen goed doet aan jullie gezamenlijk mens zijn en daarmee ook geen goed doet aan ieder mens persoonlijk. Zie, jij bent Mijn leven als een van jezelf bewuste persoonlijke wezenlijkheid, vrij in je doen en laten, maar niet zonder verantwoordelijkheid voor je doen en laten, en dat geldt voor alle mensen. Want ieders doen en laten heeft niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar ook voor allen tezamen, voor de gezamenlijke mens die jullie in eenheid met Mij zijn.

Wat jij alleen voor je eigen persoonlijk kleine ik doet, doe je dan niet voor de grote gezamenlijke mens, die jij toch ook bent. En ook dat geldt voor alle mensen. Wanneer er alleen voor zichzelf gedacht en gehandeld wordt, doet dat de gezamenlijke eenheid, de grote mens tekort. En wat de grote mens tekortgedaan wordt, dat doet ieder mens tekort. Kijk eens om je heen, dan zie je enorme ongelijkheid onder de mensen, dan zie je hoe mensen elkaar mishandelen, bedriegen, dan zie je egoïsme, onverdraagzaamheid, hebberigheid, enzovoorts. Wat je ziet, dat is de grote mens die enorm tekortgedaan wordt, waarmee iedereen tekortgedaan wordt. Iedereen doet dat in zijn vrijheid, niet beseffend dat wanneer het die grote gezamenlijke mens niet goed gaat, het niemand goed gaat.

Wie in Mij gelooft, jullie Schepper, ware liefde en haar wijsheid, het eeuwig onveranderlijke werkelijke Leven, die heeft een verantwoordelijkheid voor zijn leven en die verantwoordelijkheid is niet alleen voor zichzelf en voor een aantal medemensen, maar voor alle mensen, juist voor die grote gezamenlijke mens, die iedereen is, ook jij.

Hemels Brood 6786

Door allerlei gedachten over gebeurtenissen, over meningen, over handelen van mensen waarbij eigengewin voorop staat, over blindheid van mensen, en over afdwalingen van jezelf, waarbij je aan verleiding hebt toegegeven, terwijl je dat eigenlijk niet wilde, is je contact met Mij verzwakt en is het moeilijk om het contact met Mij weer even sterk als het was op te pakken. Maar je hebt vragen en je weet dat Ik ze kan beantwoorden.

Het lijkt er dan op of je Mij innerlijk even kwijt bent, maar Ik ben jou niet kwijt, Ik ken je vragen, Ik weet wat je gedachten zijn, Ik weet wat je belemmert waardoor je directe contact met Mij weg lijkt te zijn, en Ik geef je tijd om weer tot dat directe contact te komen en uit eigen vrije keus alles wat je belemmert om tot dat contact met Mij te komen, los te laten. Overdenk het allemaal rustig en forceer je niet. Je gedachten zijn nodig om van alle dingen die je bezighouden te gaan begrijpen in welke verhouding ze staan en welke betekenis ze voor je hebben.

Als vanzelf komt dan wel het moment waarop je het kunt loslaten en weer tot dat directe contact met Mij kunt komen. Zo nu en dan zijn overdenkingen nodig, maar laat het niet alleen verstandelijke overdenkingen zijn, voel ook met je hart wat goed en wat niet goed is, wat waar en wat niet waar is, want niet alles is even zinvol, daarom is het nodig om een ordening aan te brengen in wat meer en wat minder van belang is om te doorgronden. Zodra je die ordening gemaakt hebt, kun je als vanzelf weer in dat directe contact met Mij komen, want Ik ben altijd in jou zodanig aanwezig, dat je Mij nooit werkelijk hoeft te zoeken, je hoeft wat je bezighoudt maar los te laten.

Het heeft geen zin om dat te forceren door gedachten niet toe te laten, je kunt dat bereiken door je gedachten toe te laten en ze vervolgens los te laten, vrij te laten. Erken ze en laat ze los, dan ben je ervan bevrijd, blokkeer ze en ze blijven zich aan je opdringen en blijven tussen jou en Mij staan. Doorschouw ze en je kijkt er doorheen en je ziet Mij en ze verflauwen in het niets.

Dan komt het juiste besef over alles wat je bezighield, door het zuivere zicht uit Mij, door Mijn licht, Mijn liefde en haar wijsheid. Je bent Mij nooit kwijt, Ik ben er altijd en je kunt Mij altijd in je hart vinden en bereiken. Al lijkt dat soms even niet zo te zijn, dat duurt nooit lang en dan zie je Mij weer, dan is ons contact er weer, dan is het weer allemaal goed.

Hemels Brood 6784

Om Mij in het hart te kunnen verstaan is het heel belangrijk dat er helemaal geen eigen invullingen zijn, geen verlangens, geen verwachtingen, geen twijfels, want dat vervormt allemaal alles wat Ik in het hart aanreik, of dat vormt een belemmering om Mij in ware zuiverheid te kunnen verstaan.

Er zijn daardoor veel mensen die denken Mij in hun hart te hebben verstaan, terwijl het deels, of zelfs helemaal, hun eigen invullingen zijn, hun verwachtingen, hun wensen en verlangens die zij ervoor gezet hebben en aannemen als Mijn Woord aan hen. Vaak willen mensen van Mij in hun hart bevestigd krijgen wat zij graag willen, en door het verlangen daarnaar lijkt het dat zij een bevestiging krijgen, maar in werkelijkheid is het hun eigen invulling die de wens om naar dat verlangen te handelen rechtvaardigt.

Dat gebeurt bij veel mensen, en vervolgens komt er een moment waarop op de een of andere manier duidelijk wordt dat de keus niet aan de verwachtingen voldoet. Dat kan een zodanige verwarring geven, dat er geen vertrouwen meer is in het kunnen bereiken van Mij in het hart. Voor sommige mensen doet dat ook afbreuk aan hun geloof in Mij en Mijn liefde voor hen. Nogal wat mensen zien het voldoen aan hun verlangens als een uiting van Mij van Mijn liefde voor hen en als het voldoen aan hun verlangens uitblijft, twijfelen zij sterk aan Mijn liefde voor hen.

Maar Mijn liefde en haar wijsheid reiken veel en veel verder dan te voldoen aan verlangens. Juist is het vaak beter om niet aan verlangens te voldoen. Juist kan het voldoen aan verlangens het egoïsme van iemand bevorderen, hoogmoed vergroten, blindheid veroorzaken, en zo nog meer wat de geestelijke groei naar waarheid en liefde, naar het ware levensbesef, naar het besef van Wie Ik Ben en wie jullie mensen zijn, ernstig belemmert, zodat het langer duurt voordat het werkelijke leven in de volheid van bestaan en in ware liefde en wijsheid bereikt kan worden.

Het zou geen liefde en wijsheid van Mij zijn als Ik aan allerlei wensen en verlangens en dergelijke zou voldoen. Wat nodig is voor wie dan ook, daar zorg Ik voor, en dat zal altijd uit ware liefde en haar wijsheid zijn, en ook al wordt dat niet steeds begrepen, het zal wel altijd het beste zijn.

Hemels Brood 6782

Wanneer je denkt dat je het moeilijk hebt, er zijn meer mensen die het veel moeilijker hebben. Maar wanneer heeft iemand het moeilijk? Doorgaans is dat zo wanneer er situaties zijn die niet direct opgelost kunnen worden door die mens zelf en over het algemeen onaangenaam voelen. Juist het onaangename van een situatie maakt het moeilijk om die te doorstaan. En hoe langer de situatie duurt, of hoe vaker die situatie voorkomt, des te onaangenamer voelt het en des te meer wordt die als moeilijk ervaren. Dan beheerst de onaangename situatie in grote mate die mens, die maar niet weet hoe de situatie op te lossen.

Ik kan daarbij helpen. Maar vaak is iemand zo in beslag genomen door machteloosheid, dat hij aan Mijn macht niet denkt en in moedeloosheid blijft hangen, waardoor een toch wel op te lossen situatie eruit blijft zien alsof de wereld vergaat. Wanneer je dat gevoel hebt, alsof de wereld vergaat, en jij daar naar jouw idee niets aan kunt doen, dan wordt het tijd om je eens rustig bij de situatie neer te leggen en aan Mij te denken. Vervolgens om innerlijk in alle rust bij Mij te komen en in je hart naar Mij te luisteren. Het zal niet zo zijn dat Ik dan op wonderbaarlijke wijze alles goedmaak en de situatie naar genoegen tot een oplossing breng. Maar het zal wel zo zijn dat Ik je de middelen zal tonen om ermee om te gaan en de wegen waarlangs je kunt gaan, om de situatie aan te pakken. Dan zal dat niet tot een onmiddellijke oplossing leiden, maar op termijn wel tot de beste oplossing. Daarbij zal het ook niet zo zijn, dat er geen ongemak meer zal zijn, maar wel zal het zo zijn, dat het ongemak te dragen is en de omstandigheden acceptabel zullen worden.

Zie, Ik help altijd iedereen die in zijn hart bij Mij komt om hulp, maar het is nodig dat je zelf komt en dat je zelf een aandeel hebt in het werk dat gedaan moet worden. Werk dat je dan met Mij samen doet, en door ware liefde en haar wijsheid uit Mij helemaal goedkomt, voor jou en alle betrokkenen.

Hemels Brood 6780

Ieder mens heeft veel verschillende gedachten, en dan denkt een mens bij het nemen van besluiten, bij het kiezen wat te doen, er nogal eens niet aan om even in zijn hart bij Mij te komen en Mij te vragen. Het is vaak zo, dat de gedachten die iemand heeft het idee om Mij te vragen in de weg staan.

Wanneer je een glas met water hebt, kun je er niet tegelijkertijd thee in hebben, als je er thee in wilt, moet je eerst het water eruit schenken om er thee in te kunnen doen. Zo is het ook met je gedachten, wanneer je vol bent met eigen gedachten, kunnen daar Mijn gedachten niet tegelijkertijd ook zijn. Je zult dan eerst je eigen gedachten tot stilte moeten brengen voordat Mijn gedachten bij je binnen kunnen komen. Maar de mens is zo gewend aan zijn eigen gedachten, die gaan bij veel mensen de hele dag door, vaak non-stop.

Wie veel gedachten heeft over van alles en nog wat, en vaak beseffen mensen niet hoeveel gedachten zij hebben, zal het tot stilte brengen van zijn gedachten niet zo gemakkelijk gedaan krijgen. Zoals een gewenning in het handelen, of een verslaving ergens aan, niet gemakkelijk af te leren is, zo is het hebben van gedachten ook niet gemakkelijk te stoppen en tot stilte te brengen. Dat vraagt oefening over een langere periode en inzet en volharding om innerlijk van tijd tot tijd tot de nodige stilte te komen. Zie, dat hebben gelovige mensen lang geleden wel ontdekt, en daaruit zijn stilte kloosters ontstaan, maar daarin zijn de kerkleiders doorgeschoten en die stilte kloosters zijn hun doel voorbijgeschoten, het doel is daar het volhouden van de stilte geworden, niet het Mij in hun hart te horen.

Daarom, je hoeft zeker niet de hele dag stil te zijn en weinig of niet te praten, het gaat erom dat je beseft dat even naar Mij luisteren belangrijk voor je is, dat momenten van innerlijke stilte nodig zijn om Mij te kunnen beluisteren en Mijn innerlijk advies te verstaan, te begrijpen. Want wanneer je Mijn innerlijk Woord begrijpt, zul je er ook voor kiezen daarnaar te handelen, omdat je inziet dat Mijn advies het beste is om te doen. Als je vaker even stil bent en Mij aan het Woord laat, ga je steeds meer begrijpen van Mij en Mijn liefde en van Mijn adviezen, en het voordeel daarvan voor iedereen.

Hemels Brood 6789

Zowel op aarde als in de hemel heeft iedereen zijn plaats, afgestemd op het ware werkelijke leven en de mate waarin ieder persoonlijk zich al dan niet gedraagt naar wat het werkelijke leven is. Dat zijn geen statische plaatsen, het geheel van alle mensen is altijd in beweging, want de mens is altijd in beweging, het leven op zich is beweging.

Er is wel een verschil tussen de beweging van alle mensen op aarde en de beweging in de hemel, het werkelijke leven, tussen de vrije keuzen die mensen op aarde maken en het werkelijke leven. Zolang de vrije keus van de mens nog niet in alles gelijk is aan het werkelijke leven, zal dat verschil er zijn. Maar terwijl de beweging van het werkelijke leven nooit anders dan waarheid, liefde en haar wijsheid is, is dat bij de vrije keus van de mens niet steeds zo. Daarom is de beweging van alles wat er op aarde gebeurt een steeds meer passend maken aan de beweging van het werkelijke leven in de hemel, terwijl de beweging van het hemelse leven voortdurend ondersteunend is aan het verloop van de vrije keuzen van de mens op aarde, zodat het verschil opgelost wordt in het ware werkelijk eeuwig gelukkige Zijn.

Dat kost tijd, die er op aarde is, maar die er in de hemel niet is. En dat is een groot verschil tussen het verblijf en de bewegingen van mensen op de aarde en hen die in de hemel opgenomen zijn. Maar niet iedereen wordt direct na zijn verblijf op aarde in de hemel opgenomen, voor velen is er eerst nog een verdere zuivering nodig van alles wat in hun vrijheid van keus nog niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid is. Van groot belang is het daarbij, dat de vrijheid van alle mensen gewaarborgd blijft.

Want alleen vanuit ware vrijheid is voor iedereen de hemel, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, te bereiken. Zonder die vrijheid op enigerlei wijze te belemmeren of teniet te doen, zijn alle hemelse bewegingen zodanig, dat geen mens ooit in zijn vrijheid verloren gaat voor het hemels Paradijs, waar alles voor altijd in ware harmonie de grootste gelukzaligheid geeft aan iedereen die daar is. En uiteindelijk zal iedereen daar in ware volledige vrijheid voor eeuwig gelukzalig zijn en blijven.

Hemels Brood 6787

Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen, met nieuwe mogelijkheden om te groeien naar geestelijk werkelijk volmaakt leven. Elke dag begint niet alleen met het ‘s morgens opgaan van de zon en het ‘s avonds ondergaan van de zon en het opgaan van de maan. Elke dag is Mijn licht in jouw hart waardoor jij de mogelijkheid hebt om te gaan zien, licht dat je inzicht geeft in alles wat je nog niet gezien hebt, nog niet begrepen hebt.

Wanneer je wilt kun je in Mijn licht meer gaan zien, meer gaan begrijpen en meer gaan leren van wat het werkelijke leven is. Door Mijn licht kun je groeien tot steeds meer geestelijk besef van het ware leven uit Mij, en Mijn liefde en haar wijsheid dieper gaan begrijpen, zodat je steeds wat gelukkiger kunt worden. Maar evengoed komt er ook de avond, dan is er minder licht, dan is er alleen wat licht van de maan, dat is de tijd van rust, geen letterlijke bedrust, maar rust in jou om wat je in Mijn licht nieuw bent gaan zien, in haar volheid te doorvoelen en je eigen te maken.

Voor alle mensen is er de dag, Mijn licht, en de nacht, de rust om te verwerken wat er overdag, in Mijn licht, te zien en te beseffen was. Maar veel mensen leven alleen de wereldse letterlijke dag en nacht, zonder Mijn dagelijks licht te bemerken, zonder in geestelijk opzicht de tijd van rust te nemen. Zo is er voor velen alleen de dag en de nacht van de materiële aarde, de opgang van de zon is voor hen de letterlijk beginnende dag en haar ondergang is voor hen de letterlijke aanvang van de nacht. Die nacht wordt door velen vooral gebruikt voor datgene wat zij in het licht niet gezien willen hebben.

Dat is hun blindheid, want in Mijn licht wordt toch alles gezien. Omdat Mijn licht niet alleen in materieel opzicht dagelijks schijnt, maar Mijn licht schijnt eeuwig en altijd, ook ‘s nachts, en steeds meer van jullie die in Mij geloven en naar Mijn liefde en haar wijsheid leren te leven, gaan Mijn licht langer bemerken, tot er voor jullie alleen nog Mijn licht is, de eeuwige dag, waarop je voor altijd in Mijn eeuwig licht gelukkig bent.

Hemels Brood 6785

Als de gewoonste zaak oordelen en veroordelen mensen elkaar voortdurend. Het is heel gewoon geworden om te oordelen en te veroordelen, zelfs zo gewoon, dat het vaak niet eens bemerkt wordt. Daardoor is er bij veel mensen ook geen besef van hoeveel schade dat doet aan de samenleving en aan degene die oordeelt of veroordeelt zelf.

In de Bijbel heb Ik het advies gegeven, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar iedereen oordeelt of veroordeelt wel een of meerdere medemensen, het gebeurt iedereen dagelijks. Zo’n oordeel kan vormen aannemen die mensen uitsluiten van de samenleving. Het gaat er hierbij niet om of iemand daadwerkelijk iets verkeerd gedaan heeft, gelogen of bedrogen heeft, het gaat erom dat er niet geoordeeld of veroordeeld zou mogen worden. Nu is er wellicht de vraag, maar moeten misdadigers dan vrij hun gang mogen gaan? Nee, dat bedoel Ik zeker niet. Een bepaling van schuld aan een misdaad en een passende straf is geëigend, wanneer er geen innerlijke veroordeling over die mens als zodanig bij komt en wanneer de straf er vooral op gericht is om die mens tot inzicht te brengen in zijn verkeerde handelen, zodat hij tot berouw kan komen.

Waar het hier vooral om gaat, is alle oordelen en veroordelen in de dagelijkse omgang met elkaar over het dagelijkse handelen van elkaar. Dat lijkt onschuldig en is algemeen geaccepteerd, maar zo onschuldig als het lijkt, is het niet. Dat wordt vooral bemerkt als je zelf veroordeeld wordt en het een roddel onder mensen geworden is. Als mensen je om een of andere reden, die jou niet bekend is, anders gaan behandelen, je gaan mijden, of opmerkingen maken die je niet begrijpt. Dan merk je hoe een oordeel schade kan berokkenen. Besef je dan, dat je zelf ook mensen om je heen geoordeeld en veroordeeld hebt? Meestal beseffen mensen dat van zichzelf niet en vervallen in een slachtofferrol, want het oordeel over hen is vals, maar er is geen mogelijkheid om dat te bewijzen. Zelfs maakt dat de situatie alleen erger.

Weet, lieve mensen, dat elk oordeel iets teweegbrengt wat niet goed is, wat schade brengt op de een of andere manier. Let er daarom steeds op dat je vrij van oordelen en veroordelen blijft. Kom steeds in je hart bij Mij om zicht op al je denken, zodat er geen oordeel in je sluipt, zodat je vrij van oordeel blijft. Want het is een moeilijk te overkomen afdwaling. Maar samen met Mij kun je er vrij van worden en blijven.

Hemels Brood 6783

Er is een groot verschil tussen het handelen vanuit de goedheid van het verstand, vanuit de kennis van Mijn leer, en het handelen vanuit de goedheid van het hart, uit liefde. Daarbij is het ook nog een groot verschil of het om liefde uit het hart gaat voor iemand die je dierbaar is en waarvoor je hoe dan ook liefde voelt, of om liefde voor iemand die je niet na staat of je niet kent en zich onaangenaam gedragen heeft, oneerlijk is en je nadeel berokkend heeft. Want het is makkelijker om over ongemak heen te stappen van iemand die je dierbaar is en zijn onaangename handelen te vergeven, dan het is wanneer het om iemand gaat die je nauwelijks of niet kent en je onaangenaam behandelt.

Toch heeft het voor jou en voor die ander meer waarde wanneer je de liefde weet vast te houden en je erop richt om degene die je tekortdeed te helpen zijn handelen in te zien als niet juist, zonder daarbij aan jezelf te denken, zonder daarbij genoegdoening voor jezelf te willen verkrijgen, zonder een excuus te willen, zonder erkend te willen worden in je gelijk, of iets dergelijks. En dat dan niet omdat je het ermee eens bent dat het beter is om voor het welzijn van de ander te kiezen, maar omdat je die ander liefhebt uit je hart, uit Mij en die ander het beste gunt, dat is, het licht uit Mij, het licht van Mijn liefde en haar wijsheid, zodat diegene kan gaan zien wat zijn doen en laten teweegbrengt wanneer het geen basis in Mijn liefde heeft.

Maar ook al besef je nu hoe belangrijk dit is om naar te handelen, Ik weet hoe moeilijk het is om opgekomen verontwaardiging, opgekomen boosheid, opgekomen gevoelens van gekwetst te zijn, oneervol behandeld te zijn, te overkomen en daarvoor in de plaats liefde te gaan voelen vanuit Mij in je hart. Alles in je verzet zich tegen het gemene handelen van die ander, tegen de oneerlijkheid, de kwetsingen, de verdraaiingen, enzovoorts. En zie, Ik verwacht niet van je dat je nu direct alles naar liefde kunt doen, maar wees er alert op en kom steeds in je hart bij Mij, dan zul je langzaam maar zeker steeds minder vanuit verontwaardiging reageren en steeds meer bij Mijn liefde kunnen blijven. Met Mijn hulp lukt het je om uiteindelijk zelf Mijn liefde te zijn.

Hemels Brood 6781

Lieve mensen die nog niet ten volle begrijpen hoe alles in Eenheid is met Mij, jullie Schepper, jullie God. Mijn Persoonlijkheid toon Ik in de Mens Jezus Christus, Ben Ik in Jezus Christus. Want Ik ben Leven in alle opzichten, Goddelijk Wezenlijk Alles. Maar om jullie Persoonlijk tegemoet te komen ben Ik Persoonlijk, uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, in de menselijke materie op aarde gekomen en heb Ik het leed van alle schuld van alle mensen op Mij genomen, zodat aan alle schuld voldaan is en zodat jullie mensen Mij en Mijn liefde en haar wijsheid Persoonlijk kunnen leren kennen.

In die tijd zichtbaar in de materie, nu in de geest, zichtbaar met het geestelijk oog in jullie hart. Ik ben toen uit de materie terug opgegaan tot Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, de eeuwige waarheid van Leven, van Zijn. Zo ben Ik God, Schepper, en voor jullie innerlijk Jezus Christus. In Mijn Naam ligt Alles, daarom, roep Mij bij Mijn Naam en je roept Mij, jullie Schepper, God en Hemelse Vader. Maar bij veel mensen geeft het eigen persoonlijk besef te bestaan, te leven, de gedachte zelf te zijn, los van de Eenheid die alle mensen tezamen in Mij levend zijn. Toch, hoewel alle mensen een eigen besef te bestaan hebben, is iedereen en alles tezamen de Eenheid van Leven Die Ik Ben en bestaat er geen ander leven dan Ik Ben, Persoonlijk Jezus Christus, in Mijn Almachtig Goddelijke Wezenlijkheid van eeuwig Zijn.

Wie zich dan ook tot Jezus Christus in zijn hart wendt, die wendt zich tot Mij Persoonlijk en tot Mijn Goddelijke waarheid van Zijn, het ware Leven, ware volmaakte liefde en haar ware volmaakte wijsheid. Mijn Almacht zal diegene genadig zijn voor al zijn afdwalingen, zijn hoogmoed, zijn zonden, door Mij in Jezus Christus zal hem de weg gewezen worden om te gaan om voor altijd en eeuwig tot het ware gelukzalige Leven te komen. Want dat is voor alle mensen bereikbaar, de ware eeuwige gelukzaligheid van Zijn.

Zodra een mens de hem aangewezen weg gegaan is, zal hij vinden wat geen mensen oog ooit zag, wat geen oor ooit hoorde, waar geen mens zich een voorstelling nog van kan maken, de ware gelukzaligheid van Zijn. En Ik verzeker jullie, die gelukzaligheid is werkelijkheid, is de werkelijkheid van het leven naar Mijn liefde en haar wijsheid, voor iedereen, voor altijd.