Even geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6579

Steeds meer mensen meten zich een status aan. Die status is nodig om gehoord te worden. En steeds meer mensen willen persoonlijk gehoord worden, steeds meer mensen hebben een eigen persoonlijke mening die zij allemaal van zichzelf heel belangrijk vinden. Wie geen status heeft, die heeft geen gehoor. Vaak hebben minderheden geen status, en wanneer zij het als een vernedering ervaren, zullen zij zoeken naar een manier om status te krijgen, zo nodig met geweld, als een soort van wraak op degenen waarvan zij denken dat hun status hen tekortdoet.

Beter zou niemand status hebben, want status is macht, is een zekere mate van aanzien, van superioriteit, die geheel misplaatst is en de eenheid belemmert die er tussen mensen zou moeten zijn om in vrede met elkaar te kunnen leven. Maar steeds opnieuw zijn mensen uit op macht, macht over hun medemensen, om het eigen welzijn zeker te stellen. Maar macht is niet het toverwoord, is niet de sleutel, dat is en blijft altijd liefde, ware wijze liefde die door iedereen in ieders hart bij Mij geput kan worden. En Ik heb liefde voor alle mensen, een overdaad aan liefde kan iedereen bij Mij in zijn hart putten. Maar dat geeft je geen status, geen macht als zodanig over je medemensen. Het geeft je de sleutel tot vrede, als je bereid bent van elke status af te zien, van elke macht af te zien.

Geen vrede over de hele wereld, want het is aan iedereen zelf om wel of niet voor liefde te kiezen, maar vrede in jezelf en vrede met al degenen die ook voor liefde kiezen. Want wie voor liefde kiest boven status, die is vrij in zijn hart en hem deert de zogenaamde macht uit status van anderen niet. Maar wie nog gekwetst kan worden door zijn medemensen, die heeft nog geen afstand gedaan van zijn status, die verwacht nog dat anderen voor hem buigen. Maar als mensen buigen, doen ze er het beste aan voor Mij te buigen. Niet het letterlijke buigen en niet voor Mij, maar voor zichzelf. Want voor Mij buigen, daarmee bedoel Ik dat je je eigen welzijn niet als doel houdt, maar het welzijn van je naasten, je medemensen en daarvoor put uit Mijn ware wijze liefde in je hart. Dan heb je wel geen status, maar wel een liefdevolle vrede in je hart.

Hemels Brood 6577

Ik ken en weet alles van alle mensen, van alle leven, in welke vorm dan ook. Dat Ik alles van iedereen weet en ken, is voor mensen moeilijk voor te stellen, moeilijk te begrijpen hoe dat mogelijk is. Want als een mens in een ruimte met veel mensen samen is en iedereen praat met elkaar, dan is het niet mogelijk voor een mens om alle gesprekken tussen al die mensen te verstaan, te volgen en alle gesprekken tegelijk te begrijpen.

Wat er waar dan ook op de wereld, in het hele universum, gesproken wordt, gebeurt of niet gebeurt, Ik weet het, Ik versta het, alles tot in het kleinste detail. Want Ik Ben het ware eeuwige leven in alles, altijd en overal aanwezig, Ik ben het volmaakte eeuwig volkomen bewuste Zijn waarvan ieder mens een klein deel is. Ik ben het grote eeuwige vuur en jullie zijn ieder voor zich een vonkje van dat grote vuur. Ik ben de grote eeuwige oceaan en jullie zijn daar ieder voor zich een druppel van. Ik ben de eeuwig volmaakt aanwezige lucht en jullie ademen dat in en uit, Mijn levensadem. Ik ben de eeuwig volmaakte waarheid en door die waarheid kunnen jullie vrij zelf zijn. Ik ben de volmaakt ware onveranderlijke liefde en haar wijsheid, de volmaakte gelukzaligheid, en ieder van jullie is daaruit geboren mens te zijn, vrij levend op de aarde, de basis van het menselijke bestaan vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Maar dit alles niet om letterlijk genomen te worden, maar om naar waarheid genomen te worden, in de geestelijke betekenis, die onwankelbaar en onveranderlijk eeuwig Dezelfde is en blijft. Daarin verborgen is het mysterie dat Ik, jullie God en Schepper, alles zie en weet, iedereen ken tot in het diepst van zijn ziel, weet wat de eigenheid van ieder mens is, zodat iedereen vrij kan zijn en toch in alle opzichten evengoed deel van Mij, het ware leven, deel van het eeuwige vuur, welke liefde is, deel van de oceaan, welke de grote gezamenlijke mens is, Die Ik Ben en in Jezus Christus aan jullie verschenen is om dat zichtbaar te maken in de waarheid te leven, Mij te zijn in de vrijheid van Zijn. Dat mysterie, de vraag hoe dat kan, hoe alles en iedereen persoonlijk te weten en te kennen is door Mij, hoe Ik Ben in jullie allemaal is, het antwoord daarop kan iedereen vinden in zijn hart, waar Ik altijd bij jou en bij alle mensen ben en waar je altijd met Mij in contact bent.

Hemels Brood 6575

Wanneer je begrijpt hoe Mijn liefde bedoeld is en je neemt je standvastig voor om in alle opzichten en in alle omstandigheden daarnaar te handelen en je niet meer te laten verleiden tot iets anders dan Mijn liefde, zul je merken, dat al is je voornemen heel mooi en oprecht, het je toch niet vanaf dat moment in alle opzichten en omstandigheden lukt. Het is als een paar nieuwe schoenen die knellen, pas na verloop van tijd, door er veel op te lopen, merk je dat ze minder knellen en ruimer om je voeten zitten.

Een goed en oprecht voornemen is het halve werk, maar de andere helft van het werk vraagt oefening, soms heel veel oefening. Want het moment van begrip wat met Mijn liefde bedoeld is, is alleen nog dat moment, het is nog niet het daadwerkelijke doen, dat komt met oefening en oefening gaat met vallen en opstaan. Daar is vooral ook geduld bij nodig, geduld met jezelf en doorzetting om de oefeningen vol te houden. Dat valt regelmatig tegen, want juist wanneer het een tijdlang goed gegaan is, komt er een moment waarop je valt en die val komt hard aan, want je dacht het al aardig voor elkaar te hebben. Niets is onaangenamer dan te denken dat je er bent en er dan achter te komen dat je nog heel wat mijlen te gaan hebt. En juist op die momenten leer je het meest en is het heel belangrijk om de moed niet te verliezen.

Want op het moment van je val voel je je een mislukkeling en bekruipt je het gevoel het nooit te zullen leren. Daar maakt Satan gebruik van, die bemoedigt je om het op te geven en dat lijkt een oplossing. Maar geef daar niet aan toe, juist niet, want juist zulke momenten laten je zien dat je overmoedig was, niet meer alert, niet meer zo sterk in contact met Mij. Want dat is wat er gebeurt als je tevreden met je succes bent, dan verslapt je contact met Mij, terwijl je contact met Mij juist dan zo belangrijk is om in nederigheid te blijven. Want er sluimert trots in die tevredenheid, wat een ingang is voor de verleider, voor Satan.

Weet, dat juist wanneer het goed gaat, hij er is om dat te verstoren. En vervolgens ben Ik er, onverwachts, om je te doen inzien wat er misging. Maar kom, Ik help je overeind en Ik verzeker je, na verloop van tijd groei je in Mijn liefde uit tot in alles altijd Mijn liefde te zijn. Nu niet gemakkelijk, maar aan het eind wel blijvend het grootste geluk.

Hemels Brood 6573

Waarheid. In de wereld wordt de waarheid voortdurend geweld aangedaan, willens en wetens. Want het eigenbelang staat voor veel mensen voorop en het is voor veel mensen eerder een uitdaging om hun eigen welzijn te vergroten dan dat van hun medemensen. Veel daarvan heeft te maken met wat zelf gevoeld wordt en van een ander niet gevoeld wordt, waardoor het makkelijk is om daaraan voorbij te gaan.

Een voorbeeld van oneerlijkheid, van verdraaiing, zijn de reclames, die worden zodanig opgesteld dat een product uit een reclame lijkt te voldoen aan een behoefte die er bij mensen is, om mensen ertoe te brengen dat product te kopen. Niet om die mensen te helpen, maar om het product verkocht te krijgen, want dat levert geld op. Dat het product na aankoop niet blijkt te voldoen, maakt de verkoper niet uit en gek genoeg zijn er van de mensen die teleurgesteld zijn over het aangekochte product maar weinig mensen die het terugbrengen omdat het niet voldoet. Er is onder de mensen een zekere mate van berusting over alles wat oneerlijk is, onwaar is, respectloos is, hoe onaangenaam die oneerlijkheid ook is. Wel zijn er hier en daar bewegingen van protest tegen het een en ander, maar dat verstoort meer in de samenleving dan dat het de samenleving goeddoet.

Want overal heerst oneerlijkheid, onwaarheid en verdraaiing, ook daar waar protest is, want ook dat protest is eigenlijk niet voor het goed van de medemensen maar voor het eigen goed, voor het eigen welzijn. Net als in de tijd dat Ik op aarde was en veroordeeld werd. Er was maar een kleine groep mensen die aan Mijn kant stond, te klein om het tij te keren. Maar degenen die Mij veroordeelden waren ook maar met weinigen, alleen, door hun leugens kregen zij de stem van het volk, dat niet besefte wat zij deden en blind de magistraten volgden. Zo is het nu ook, veel mensen zijn blind voor wat er gaande is in de wereld en houden zich afzijdig. Want wat kunnen zij aan de wereld veranderen?

Eén ding kunnen zij veranderen, ze kunnen Mij volgen, bij Mij komen in hun hart en ieder voor zich doen wat Ik hen in hun hart aanraad. En jullie, die dat al nastreven, maar, net als toen, in de minderheid zijn, wacht op Mij, wacht op Mijn terugkomst, wacht tot Ik van al die mensen die niet weten, die niet beseffen wat ze doen, de ogen open, hun hart open en ze de waarheid gaan zien. De waarheid in Mij, hun Schepper, het ware leven, de eeuwig ware liefde gaan zien en begrijpen. Dan wordt alles anders, in ware liefde.

Hemels Brood 6578

Wanneer je eenmaal tot een werkelijk besef van Mijn bestaan in jou gekomen bent en van de verbinding die er tussen jou en Mij in jouw innerlijk is, en je besef hebt gekregen van Mijn onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, dan zul je steeds meer besef nog krijgen, over de waarheid van leven, over Mij, jullie God en Schepper, over je oorspronkelijk goddelijke afkomst, zoals Ik jullie geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis. Dan zul je steeds meer te weten komen over Mij, het Enig ware Leven, over het doel van de Schepping en jullie bestaan op aarde, over de samenhang tussen jullie allemaal en Mij, over hetgeen Ik in Jezus Christus voor alle mensen gedaan heb, ten goede aan iedereen die is, was en op aarde nog komt, over de betekenis van de Bijbel en de ware betekenis van alle verhalen die daarin opgetekend staan.

Dat kom je niet te weten door te lezen in boeken, door vertellingen, door wat kerken beweren dat waar is, maar rechtstreeks in je hart uit Mij. Niet alleen door het gesprek met Mij in je hart, maar van tijd tot tijd zal je zicht verruimd worden en zul je als vanzelf nieuwe inzichten krijgen en weten dat die waar zijn en door Mij in je hart gegeven zijn. En steeds zullen er meer mensen zijn die ook in hun hart gaan beseffen Wie Ik Ben en langzaam maar zeker ontvouwt zich in meer en meer mensen Mijn Leven zoals dat in waarheid is, en zoals iedereen daaruit voortkomend leven is en zelfstandig mag zijn, terwijl toch ook iedereen in de eenheid met Mij in werkelijk leven verbonden is. Een verbondenheid die niet te verbreken is en waar ieder mens deelgenoot van is, ook al beseft niet iedereen dat nu al zoals jullie dat steeds meer zijn gaan beseffen. Want met het groeiende besef van Mij in jullie, van je leven uit Mij, van Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal, opent zich langzaam het zicht op de hemel, op wat werkelijk gelukzalig leven is en hoe dat voor alle mensen te bereiken is.

Met die groei in besef zul je langzaam opgenomen worden in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn liefdevolle eeuwige Leven. Langzaam, omdat je bedoeld bent om daar in vrijheid, uit eigen vrije keus toe te komen, zodat je in de gezamenlijke gelukzaligheid van werkelijk leven toch ook je eigen vrije zelf blijft in Mijn volkomen ware wijze liefde. Want zo lief heb Ik jullie allemaal, dat Ik jullie Mijn eeuwig Leven gegeven heb, de eeuwige gelukzaligheid van oneindig Zijn, als mens, gelijk Mijn beeld en gelijkenis.

Hemels Brood 6576

Ken jezelf, ken je motivaties, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want als je een goed mens wilt zijn en je doet daarvoor je best, maar door allerlei omstandigheden is dat toch niet genoeg naar jouw maatstaven, dan is het moeilijk om te onderscheiden wat je eigen aandeel is en wat dat van anderen is. Dat onderscheid is dan ook alleen te maken als je jezelf en al je motivaties ten diepste kent. Daarvoor is het nodig dat je tot het diepst van je innerlijk gaat en bereid bent om je diepst verborgen gedachten en gevoelens in hun werkelijke verhoudingen tot waarheid en ware liefde, onder ogen te zien. Maar die zijn in de onderste gewelven, waar het donker is, waar je liever niet komt, waar je je ook niet bewust van bent. Daar in jou zijn gewelven waar je je ten zeerste over zou verbazen en jezelf zou afvragen, ben ik dat? Zijn dat motivaties van mij?

Zelfs een engel die mens op aarde geworden is heeft de grootste moeite om daar te komen en die innerlijke gewelven bij zichzelf te zien. En daarbij zou die engel als mens dat zelfs niet kunnen, hoeveel meer kracht hij ook heeft dan de doorsnee mens. Daarom, denk niet dat je daar in die onderste gewelven zomaar kunt afdalen. Weet, dat wanneer je daar je eigen werkelijke intenties, motivaties en onwaarheden wilt zien, je dat alleen kunt verdragen als je met Mij samen afdaalt en Mijn licht je vergezelt. Voor velen is er meer dan levenslang voor nodig om alle diepten van de geest te doorlopen. Want in die diepten krijg je niet alleen je eigen misvattingen, je egocentrische neigingen, je onwaarheden, je afdwalingen van liefde onder ogen, maar ook de samenhang die dat allemaal heeft met je medemensen en wat in hun onderste gewelven aanwezig is aan afdwalingen van liefde, onwaarheid, misvattingen en valsheid.

Omdat juist ook jouw innerlijk daardoor beïnvloed is, en er situaties ontstaan zijn die jouw liefde aangetast hebben, die jouw motivaties omgebogen hebben, die jouw al dan niet vasthouden aan waarheid beïnvloed hebben, die je beeld van wat waar is en wat niet vervormd hebben, terwijl bij henzelf datzelfde in hun innerlijk ook beïnvloed is door anderen. Alleen het ware leven is daar vrij van, het eeuwig onveranderlijke leven, Die Ik Ben, is zuiver ware liefde en haar wijsheid. Denk niet dat jij over jouw zelf alleen verantwoordelijk bent voor je doen en laten, denk niet dat een ander alleen zelf verantwoordelijk is voor zijn doen en laten, want niemand is alleen voor zichzelf verantwoordelijk, iedereen is met al zijn medemensen tezamen verantwoordelijk. En de diepste innerlijke gewelven zijn allemaal met elkaar verbonden in de eindeloosheid van alle onderste gewelven van alle mensen.

Daar kun je eindeloos verdwalen, niet wetend wat jou aangaat en wat anderen aangaat. Daarom, daal niet af naar die diepten zonder Mij en Mijn licht. Want het zou je niet baten, het zou je kunnen schaden. En dit is belangrijk voor alle mensen, niemand hoeft tot die diepten te gaan, want Ik ben daar naartoe geweest en Ik heb daar voor alle mensen alles ten goede gekeerd. Daarom, leef in het licht van de dag, verdraag elkaar en wees eerlijk, vergeef elkaar en help elkaar, houd contact met Mij in je hart, dan laat Ik je daar wel zien wat goed en waarachtig is en waar je nog afdwaalt. Laat dat genoeg zijn en laat de onderste gewelven maar aan Mij. Want waar Ik ben is Mijn liefde en haar wijsheid en daar is alles goed en vol van het zuiverste licht. Dat licht schijnt ook voor jou, het licht van de dag, Mijn liefde, ook voor jou.

Hemels Brood 6574

Met het ouder worden verliest een mens vermogen. Krachten en beweeglijkheid nemen af, bij de een wat meer dan bij de ander en voor de een zijn er dan ook meer gevolgen dan voor een ander, maar langzaam maar zeker zijn er dingen die niet meer gaan, niet meer kunnen, losgelaten moeten worden.

Niet iedereen kan dat bij zichzelf accepteren, wat gemakkelijk ging afstaan, omdat het niet meer gaat. Toegeven dat niet alles meer mogelijk is, is voor veel mensen moeilijk, zorg aannemen van anderen, terwijl je dat tot voor kort allemaal zelf kon en daar een ander zelfs nog bij hielp, en dan nu merken dat dat niet meer gaat en dat accepteren. Bij veel mensen is tegen dit verlies van krachten, van vermogen om te kunnen doen wat je gewend was te doen, verweer, het mag zo niet zijn. En nu juist is het niet zomaar dat de mens in het lichaam bij het ouder worden veel van zijn krachten langzaam verliest. Het is een proces wat de hoogmoed van het eigen willen, het willen behouden van de macht en de kracht, doet afnemen en de mens helpt om nederiger te worden.

Het verouderingsproces is een weg tot loutering van hetgeen iemand wil zijn, maar niet is. Daarom heeft het ouder worden en het verlies van krachten en daarmee van mogelijkheden een belangrijke betekenis, want niet het lichaam is het belangrijkste, maar de geest, en terwijl het lichaam achteruitgaat, gaat de ziel in de geest vooruit, lerend tot meer nederigheid te komen. Maar de verandering van mensen gaat voor iedereen anders, veel hangt daarbij samen met de wil van mensen en de bereidheid om hun lichamelijke veroudering te accepteren of ertegen te vechten. Een gevecht wat niets brengt, terwijl het in nederigheid accepteren dat veroudering van het lichaam een deel van de weg over de aarde is en dient om tot nederigheid te komen en daarmee dichter bij Mij, het ware leven. Hoe meer iemand wil vasthouden aan lichamelijke kracht, des te meer groei tot nederigheid is nodig om het doel van een verblijf op aarde te bereiken.

Want daarvoor is niet gewoon liefde nodig, ook nederigheid. Zonder nederigheid kan liefde niet ten volle gedijen. Daarom is het van belang dat wie Mijn leer van liefde zich eigen wil maken, hij bij het ouder worden zijn lichamelijke afname van krachten accepteert en afstapt van verweer tegen wat hij niet meer kan. Hij zal daar geestelijk bij winnen om in nederigheid meer liefde uit Mij zelf zijn.

Hemels Brood 6572

Als alle oude geschriften die mensen uit hun contact met Mij hebben vastgelegd, als al die beschreven oude rollen, op de juiste wijze begrepen waren en naar gehandeld was, dan zou er op aarde nu een hele andere situatie zijn. Maar zo is het niet, mensen hebben in hun eigenbelang die teksten anders uitgelegd dan de ware betekenis en alle teksten die onvervalst de waarheid spraken verstopt gehouden of verboden om te worden gelezen. Want het kwam hen beter uit om de mensen onkundig te houden van wat er in die geschriften en rollen uitgelegd staat, zodat zij macht en rijkdom konden vergaren.

En in deze tijd zijn er bijna geen mensen meer die de oude geschriften zodanig kunnen vertalen, dat de betekenis duidelijk te begrijpen is. Daarom zijn er nu mensen door Mij geroepen om vanuit hun contact met Mij in hun hart de waarheid over Mijn Woord op te schrijven in duidelijk te verstane geschriften, waarbij onvoorwaardelijke liefde het sleutelwoord is waarmee de waarheid van de teksten bezegeld is. Andere sleutelwoorden zijn nederigheid en wijsheid uit liefde. Woorden als strengheid en bestraffing kunnen vervangen worden door zuiverheid en dienstbaarheid. Dan wordt Mijn Woord al heel wat duidelijker dan hetgeen de kerk, die ook vooral uit eigenbelang beweert Mijn kerk te zijn, eeuwenlang als Mijn Woord de mens als waarheid heeft voorgehouden, maar merendeels op leugens en bedrog berust, ten eigen voordele in allerlei opzichten.

Dat heeft zo’n impact op mensen gegeven, dat er nog veel mensen zijn die de valsheid van die kerk niet doorzien, die de misvattingen die hen aangepraat zijn nog niet kunnen loslaten, die de weg niet zien waarlangs zij zonder die kerk toch bij Mij kunnen komen. Maar als je van jongs af aan een leugen als waarheid geleerd gekregen hebt, dan raak je het stuur als het ware kwijt als je die zogenaamde waarheid moet loslaten, want wat is dan nog wel waar? En daarbij is het hen geleerd dat Ik hoog verheven in de hemel ben, dat contact met Mij niet mogelijk is, dus hoe zouden zij Mij in hun hart kunnen vinden als dat hun overtuiging is? Voor diegenen zal het nog een tijdje duren voor zij los van alle leugens Mij in hun hart vinden en beseffen dat zij daar met Mij kunnen spreken, Mij daar kunnen horen, Mij daar naar waarheid kunnen verstaan.

En aan jullie, die dat al wel weten en kunnen, zeg Ik, draag dat uit, maar wees daarbij terughoudend, forceer niets, let op Mij in je hart en dan weet je hoe Mijn liefde uit te dragen en mensen te helpen Mij in hun hart te vinden en in ware liefde te verstaan. Wees gezegend ten dienste van al diegenen en help hen met liefde Mijn liefde in hun hart te vinden.