Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6978

Mijn Woord is door de eeuwen heen op velerlei manieren uitgelegd, er zijn boeken over geschreven, er zijn meningen op gebaseerd en overtuigingen uit voortgekomen. Daarbij is veel aan de kern van waarheid voorbijgegaan, omdat steeds vanuit het gezichtspunt van de mens gekeken is, met eigen invullingen, vanuit een beperkte kennis, gekleurd door eigenbelangen en wensen.

Maar juist was het goed dat er niet aan de kern gekomen is, zodat die intact gebleven is en niet net zo vervormd is als met de buitenste schil daardoor gebeurd is. Nu wordt het langzaamaan tijd dat dieper beseft gaat worden dat het grootste deel van al die zogenaamde uitleg misvormd is en slechts de schil betreft, dat er veel meer is wat van belang is om te gaan zien en begrijpen. Evengoed gaat het dan voor de wereldse mensen eerst om het inzicht in hun misvattingen over hun leven en de heerschappij over hun leven. Want wanneer hen nu de kern voorgehouden zou worden, zouden zij die vertrappen in hun onbegrip, hun blindheid voor de waarheid, hun eigenbelangen, enzovoorts.

Daarom een eerste voorzichtige aanwijzing, bedoeld om hun aandacht van het wereldse naar het werkelijke te brengen, terwijl een kleine groep mensen, in contact met Mij, aan de schil voorbij al meer begrijpt en is gaan zien van het verschil tussen wat eeuwenlang beweerd is en wat de werkelijke betekenis van Mijn Woord is. Maar ook zij hebben nog niet het volle zicht op de kern van Mijn Woord, want ook zij zijn nog niet in het geheel los van de charme van de verleider, die er ook vooral op gericht is om hen, die Ik tot meer zuiver zicht breng, te verwarren en te verblinden. Maar dat zal hem niet baten, want het zal hen vooral sterker maken en meer zicht geven op zijn truken en oneerlijkheid.

Hen wil Ik zeggen, erger je niet aan de wereldse mensen en hun gebrek aan zicht, probeer hen de ogen niet te openen voordat zij daar rijp voor zijn, want het zou hen geen goed doen, het zou voor hen juist zijn alsof er een muur voor hen wordt opgetrokken waardoor zij niet vooruit kunnen, en hun verzet zal groeien tegen al wie in Mij gelooft. Wacht rustig de tijd af en wacht tot Ik jullie in je hart laat weten wie rijp zijn om van jullie uitleg te kunnen krijgen.

Hoe graag je ook veel meer mensen uitleg zou willen geven, tot de kern kun je nog niet komen, want die blijft beschermd en alleen voor de zuiveren van hart zal die langzaam zichtbaar worden. Wees geduldig met elkaar en aanschouw hoe Mijn liefde voor alle mensen het grote Plan ontvouwt en de mens, bevrijd van alle kwaad, tot het ware gelukzalige leven brengt. Want Ik doe Mijn Woord gestand.

Hemels Brood 6976

Na het verlies van het Paradijs op aarde is het de mens gegeven te moeten werken voor zijn levensbenodigdheden. Het is niet meer zo dat hij van alles wat hij nodig heeft voorzien wordt, zoals hij in het Paradijs van alles voorzien werd. Maar evengoed heb Ik erin voorzien dat alle mensen genoeg kunnen hebben aan al hun levensbenodigdheden, wanneer zij daar met liefde het nodige werk voor verzetten.

Dat is niet alleen in letterlijk materiële zin zo, maar ook in ware geestelijke zin. Want net als het materiële lichaam een en ander aan voeding, vocht, rust en dergelijke nodig heeft, zo heeft ook het ware geestelijke zijn van de mens voeding en dergelijke nodig, in dezelfde verhouding. Maar nu juist mankeert het daar veel mensen aan om voor te werken. De aandacht van veel mensen gaat meer uit naar het persoonlijk lichamelijke welzijn dan het geestelijke welzijn van het ware leven en het contact met Mij, hun Bron vanwaaruit alles wat een mens in geestelijk opzicht nodig heeft, geput kan worden.

Dat wordt steeds slechts door een kleine groep mensen ingezien en alleen zij doen er de nodige moeite voor om dagelijks met Mij in contact te zijn, en zo is het dat zij meer en meer zijn gaan begrijpen van wat het werkelijke leven, wat Ik, hun Schepper, hun leven Gever, te bieden heb en hoe nodig het voor hen is om dat van Mij aan te nemen. Ook is het voornamelijk die kleine groep die beseft dat hun contact met Mij in ware liefde belangrijker is dan de levensbenodigdheden voor hun materiële lichamelijke welzijn, omdat zij weten dat de ware levensvoeding uit Mij hen ook in al het andere zal voorzien, zolang zij de weg die Ik hen bied in contact met Mij blijven gaan.

Met enige zorg zien zij hoe de wereld zich in allerlei opzichten tekortdoet en in allerlei moeilijke situaties terechtkomt. Maar lieve mensen, alles wat er gebeurt, gebeurt niet zomaar, alles staat ten dienste van alle mensen. Het zijn allemaal gebeurtenissen die de afgedwaalde mens langzaam maar zeker tot een vernieuwd inzicht brengt en de werkelijke waarden toont van het geestelijke besef van leven, en langzaam maar zeker wordt het materiële welzijn losgelaten voor een andere levenswaarde, de geestelijke waarde van het contact met Mij, hun Schepper, hun ware leven.

Jullie, lieve mensen, zijn vanuit Mij de kartrekkers, niet in letterlijke zin, maar vooral als lichtjes die steeds een beetje meer gezien worden en langzaam worden door jullie lichtjes uit Mij alle andere mensen aangetrokken, want Mijn licht zal meer en meer mensen wegtrekken uit het duister waarin de wereldse mens gehuld is. Maar het duister zal vervagen en Mijn licht zal groeien, opkomen als de morgenzon en het duister van de nacht doen vervagen. En eens zal de eeuwige dag aanbreken voor alle mensen, het eeuwig gelukzalig zijn van werkelijk leven, Mijn ware leven in alle werkelijkheid van Zijn.

Hemels Brood 6974

Van tijd tot tijd zie Ik dat mensen denken dat Ik iets laat gebeuren als antwoord op keuzen die mensen maken, dat het Mijn toedoen is dat iets gebeurt, als een reactie van Mij op een gemaakte keus. Maar dat is niet zo.

Ik heb de mens op aarde de vrijheid van keus gegeven en de aarde met alles erop en eromheen zodanig ingericht dat het geen onoverkomelijke ramp kan worden als mensen zich niet aan ware liefde houden en niet in Mijn bestaan geloven, en ook niet beseffen dat hun leven Mijn leven aan hen gegeven is. Want alles wat geen liefde is en niet uit liefde gebeurt, leidt eigenlijk tot de eeuwige dood, maar op aarde kan ieder mens het tegenovergestelde van liefde zijn en naar handelen zonder in de eeuwige dood te belanden.

Maar alle keuzen die mensen maken en niet naar ware liefde zijn, moeten dan wel een gevolg hebben wat zodanig is dat de eeuwige dood voorkomen wordt en tegelijkertijd de mens aanreikt dat zijn keus hem niet tot het ware leven brengt, wat hij nodig heeft om niet in de eeuwige dood terecht te komen, dat is, in een soort van onbewustheid van zijn bestaan, zonder ooit nog tot de bewustheid ervan te kunnen komen. Met Mijn lijden, dood en opstanding heb ik wel alle schuld op Mij genomen, en daarmee alle mensen behoed voor de eeuwige dood, maar evengoed is het aan de mens om de juiste weg te volgen, en daarvoor is het nodig dat hij in alle vrijheid gaat inzien welke keuzen de juiste zijn en welke niet.

Daarom is de aarde zodanig ingericht dat aan elke keus een werking verbonden is, zodat het de mens zelf is die het effect van zijn keus oproept en daarmee te maken krijgt, op de ene of de andere manier, welke niet altijd even prettig is. In het hart geef Ik steeds de weg om te gaan aan, maar daar wordt lang niet altijd naar geluisterd, terwijl Ik weet, dat Ik bij deze en gene wel heel duidelijk gehoord ben.

Ook het niet luisteren naar wat Ik in het hart aanreik heeft een werking waardoor iemand tot zicht kan komen. Alles, lieve mensen, heeft een werking vanuit Mijn oneindige eeuwig onvoorwaardelijke ware liefde voor jullie allemaal, waarmee Ik jullie red van de eeuwige dood en tot het ware eeuwig gelukzalige leven breng.

Hemels Brood 6972

Het gaat er op aarde niet alleen om, op Mij te vertrouwen en je leven in Mijn Handen te leggen, het gaat er ook om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en in je vrijheid tot uiting te laten komen in de keuzen die je maakt.

Want iedereen krijgt van Mij wel Mijn leven en Mijn zorg uit ware liefde, en ieder leven ligt wel in Mijn Handen, maar de keuzen die mensen maken zijn in alle vrijheid hun keuzen. Het kan dan ook niet zo zijn dat de gevolgen van die vrij gemaakte keuzen van Mijn Handen zijn. Want zo is het niet. Toch wordt dat vaak aan Mij toegeschreven, waarbij gezegd wordt dat iemand zijn leven in Mijn Handen gelegd heeft. Elke keus die iemand maakt is zijn keus, hoe dan ook.

Nu zijn jullie met veel mensen op aarde en iedereen maakt zijn keuzen en al die keuzen hebben gevolgen, niet alleen voor degenen die ze maken, maar ook voor alle andere mensen. Wie een steen in het water gooit, veroorzaakt daarmee rimpelingen in het water. Het water heeft geen schuld aan die rimpelingen en kan die rimpelingen niet voorkomen. Zo is het dat alles wat mensen doen en laten rimpelingen veroorzaken door de keuzen die ze maken en die kunnen door mensen die daar geen aandeel in hebben, niet voorkomen worden. Het ligt aan de vrije keus van de mens welke gevolgen zijn keuzen hebben, waarbij keuzen uit Mijn ware liefde andere gevolgen hebben dan keuzen uit het tegenovergestelde daarvan.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn keuzen en voor de rimpelingen die daardoor ontstaan, waar iedereen mee te maken heeft. Iedereen heeft de eigen verantwoordelijkheid hoe hij met alle rimpelingen omgaat. Doet hij dat met Mij samen, dan kan hij dat in Mijn Handen leggen. Maar nog altijd ontslaat hem dat niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor elke keus die hij maakt. Wie ernaar streeft om al zijn handelen, zijn doen en laten zoveel mogelijk vanuit Mijn liefde en haar wijsheid, vanuit Mij in zijn hart, te doen, die legt zijn leven in Mijn Handen, maar nog houdt hij zijn eigen verantwoordelijkheid.

Niemand kan zeggen, ik leg mijn leven in Gods Handen, en op een stoel gaan zitten wachten tot alles goedkomt. Wees liever Mijn Handen in ware liefde en wijsheid zoals je dat in je hart van Mij voelt.

Hemels Brood 6970

Ik zie in je hart dat je je afvraagt waardoor er mensen zijn die in Mij geloven en zeker weten dat Ik, hun Schepper, alle mensen leven geef, dat Ik hun leven ben, en altijd in alles ware liefde en haar wijsheid ben, terwijl er veel andere mensen zijn die dat allemaal niet geloven, zelfs niet in Mijn bestaan geloven en denken dat alles zomaar bij toeval ontstaan is. Je vraagt je af wat het verschil maakt, waarom niet iedereen Mijn aanwezigheid in zich beseft en Mij niet in alles ziet, je zou willen weten hoe en waarom dat zo is.

Wanneer je de mens letterlijk in het materiële lichaam bekijkt, heeft hij Genen en DNA als onderdelen van zijn lichaam waarin allerlei informatie ligt opgeslagen. Informatie waaruit veel duidelijk kan worden over die persoon, wanneer je het kunt analyseren. Er kunnen bijvoorbeeld aandoeningen gezien worden die iemand kan krijgen of heeft, gezien kan worden waar iemands voorouders vandaan komen, er kunnen allerlei mogelijkheden en onmogelijkheden uit geanalyseerd worden. En gezien kan worden dat er grote verschillen tussen mensen zijn in mate van intelligentie, talenten, type karakter, enzovoorts. Je zou je dus ook kunnen afvragen waarom al die materiële verschillen tussen mensen er zijn en waar die mee te maken hebben.

Zo verschillend als mensen letterlijk materieel gezien zijn, zo verschillend zijn zij ook in geestelijk opzicht, en zowel het een als het ander staat op een bepaalde manier in direct verband met elkaar. Het geestelijke is het werkelijke leven, niet alleen het leven van één mens, maar met Mij het leven van alle mensen tezamen, gevormd als één mens, waarbij jullie als het ware de Genen en het DNA van die ene mens vormen en alle aanwijzingen en informatie zijn van die ene mens, die Mij als zijn leven in zich heeft, net als jullie, ieder voor zich, Mij als je leven in jullie hebben. Ieder van jullie kan zonder het materiële lichaam leven, maar het materiële lichaam kan niet zonder jullie geestelijk zijn leven, dat is, niet zonder Mij, het Enig ware Leven.

Ieder van jullie vormt een deel van die totale mens om tot Mij te komen vanuit een eigen persoonlijk door Mij en je eigen vrije wil gevormde wezenlijkheid. De een met meer aanleg om Mij in zich te ervaren, met meer besef van Mij in zich, dan de ander, wat nodig is om de ene grote mens, die jullie met elkaar zijn, tot één geheel in werkelijk leven te brengen. Ieder van jullie heeft daar een werking in, al naargelang hij aan intelligentie, talenten en karakter gekregen heeft van Mij en zijn eigen wil heeft aangenomen. De combinatie daarvan maakt iedereen uniek zichzelf, terwijl iedereen in zijn werking precies zodanig past in die grote mens, dat die mens, die jullie samen zijn, tot de oorspronkelijke eenheid met Mij kan gaan komen en in zijn geheel, met ieder van jullie afzonderlijk, naar Mijn beeld en gelijkenis zal gaan zijn, zoals hij oorspronkelijk geschapen is, ofwel, zoals Ik hem, die mens, buiten Mij Mijn leven in alle volmaaktheid gegeven heb, maar hij, niet begrijpend wat hij deed, los van Mij dacht te kunnen zijn, wat eeuwig niet mogelijk is.

Om dat duidelijk te maken zijn jullie, tezamen hem, met elkaar in de materie tot leven gebracht, ieder verschillend deel van het geheel van de hele mens, om ieder voor zich in alle vrijheid, vanuit het nodige verschil tussen elkaar, te gaan begrijpen Wie Ik Ben, wie jullie persoonlijk en tezamen zijn, en gaan begrijpen dat Ik het werkelijke leven ben en niemand zonder Mij leeft of kan leven. En zo zal het zijn dat de een dat op jonge leeftijd al beseft, al weet, en een ander er meer dan een leven op aarde voor nodig heeft, want iedereen heeft van Mij juist dat gekregen wat nodig is om met elkaar tot die ene volmaakte mens, tezamen en ieder persoonlijk, te komen, tot werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 6979

Zouden mensen om te beginnen maar begrijpen dat zij allemaal dezelfde waarde hebben. Dat de ene mens niet meer waard is dan de ander en dat ieders waarde niet afhangt van hoe een medemens over iemands waarde oordeelt.

In de praktijk is er nog steeds het machtsverschil, wat de ene mens meer waarde geeft dan een ander met minder of geen macht. Maar niemands waarde hangt samen met macht. Ieders waarde is verbonden met zijn mens zijn, niet met zijn talenten, met zijn sterke of zwakke kanten, niet met hoe hij is opgevoed, niet met zijn rijkdom of armoede, niet met wat hij wel of niet weet, wel of niet kan, niet met zijn charme of terughoudendheid, maar met zijn eenvoudig mens zijn.

Want al het andere is geen verdienste van de mens zelf. Wie geboren is met een hoge intelligentie, heeft dat gekregen zonder enige eigen verdienste, en het geeft hem daarom geen grotere waarde dan zijn medemensen met minder intelligentie. Het eenvoudig mens zijn is de waarde van iedereen. Maar er is wel een verschil tussen hoe ieder mens zich aan die waarde aanpast, genoegen neemt met die eenvoud mens te zijn en niet meer dan dat, en hoe die mens omgaat met zijn medemensen, als zijn gelijken of als iemand met meer waarde, om wat hij beter kan, om wat hij meer heeft, of om wat dan ook.

Er zijn mensen die hun waarde mens te zijn weggeven door hun waarde te laten afhangen van de waarde die medemensen hen geven. Zij laten andere mensen over hun waarde beschikken. Terwijl ieder mens mag vasthouden aan de waarde mens te zijn en daarmee gelijk te zijn aan ieder ander mens. Maar let op, want er zijn wel verschillen tussen mensen, tussen hun doen en laten, hun zeggen en zwijgen, in liefhebben of het tegenovergestelde daarvan. En hoewel dat de waarde van het mens zijn niet verandert, verandert het wel de balans van het leven met elkaar, verandert het wel de onderlinge verhoudingen, de eenheid, het welzijn van de samenleving waar iedereen deel van is.

Dit welzijn zal steeds het beste door iedereen ervaren worden, wanneer iedereen zich in eenvoud naar gelijke waarde gedraagt, met liefde voor elkaar, in de nederigheid dat niemand enige verdienste heeft in wat dan ook, behalve in het nederig mens te zijn, de minste te zijn. Want alleen daarin ligt de waarde van ieder mens persoonlijk en van allen tezamen, in het de minste kunnen zijn.

Hemels Brood 6977

Soms is de verleiding verborgen in situaties, waardoor het haast logisch lijkt om een weg te gaan, terwijl niet herkend wordt dat het de juiste weg niet is. Maar vaker is er een verlangen in een mens aanwezig om iets te kunnen wat hij niet kan of iets te krijgen wat hij niet heeft, en maakt de verleiding zichtbaar gebruik van dat verlangen.

Door verlangens weet iemand geen weerstand meer te bieden aan hetgeen hij zo graag wil en zo gemakkelijk te krijgen lijkt, als hij dat hele pietepeuterig kleine misstapje zet. De verleiding is er dan openlijk bij om hem voor te houden dat dat kleine misstapje heus zo erg niet is, en dat wat hij dan krijgt toch veel meer is dan dat kleine misstapje doet. Heel vaak wordt dan toch toegegeven aan het verlangen om juist dat te doen, of juist dat te krijgen, wat eigenlijk niet helemaal eerlijk is, wat iemand anders een beetje tekortdoet, wat eigenlijk egoïstisch is, enzovoorts.

Het eigen verlangen het zwijgen opleggen is heel moeilijk, lijkt vaak onmogelijk, vooral als het als een heerlijk geurende worst die niet te versmaden is op een paar millimeters voor je neus bungelt en lijkt te roepen, hap maar gerust, want ja, ik ben heerlijk en er is geen gevaar, hap maar. En dan niet happen, dat is het moeilijkste. Ja, de verleiding is vaak verborgen, maar vaak ook heel zichtbaar aanwezig in dat verlangen naar iets wat beter niet gevolgd wordt. Juist elk verlangen, klein of groot, roept de verleiding om te komen, en reken erop, in vol ornaat is hij dan ook aanwezig en voedt dat verlangen, want het is voor hem weer een prachtige kans om te zegevieren.

Daarom, lieve mensen, vind in jezelf al datgene waar je verlangens naar hebt, breng die in je hart bij Mij en laat Mij je helpen die los te laten en voor de eenvoud te kiezen, zonder te willen kunnen wat je niet kunt, zonder te willen hebben wat je niet hebt, zonder wat je verlangen dan ook maar is, zodat de verleiding geen kans krijgt, geen houvast krijgt en je verlaat. Want in een leeg huis is niets te halen. Laten wij samen dat lege huis zijn, jij en Ik in ware liefde.

Hemels Brood 6975

Vertrouwen. Geen mens is in alle opzichten werkelijk te vertrouwen. Hoe vol overtuiging iemand ook beweert betrouwbaar te zijn, het blijft gebrekkig, omdat niemand alles helemaal zeker kan weten en ook niet weet in welke situaties hij nog terecht kan komen en hoe hij dan zal reageren. Bovendien kan iemand denken dat hij de waarheid kent, terwijl dat in werkelijkheid wellicht niet zo is.

Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, in alles en in je hart aanwezig, ben volkomen te vertrouwen. Maar er zijn veel mensen die Mij niet goed verstaan, die hun eigen opvattingen voor Mijn Woord zetten, alsof het Mijn Woord is, die wat Ik hen zeg vermengen met wat zij willen horen dat Ik zeg en daarbij er vast van overtuigd zijn dat zij Mij gehoord en verstaan hebben. Al bedoelen mensen in waarheid betrouwbaar te zijn, wees op je hoede, want uiteindelijk is nog niemand in alle opzichten werkelijk te vertrouwen. Ook mensen die volkomen eerlijk zijn en ernaar streven om helemaal betrouwbaar te zijn, hebben hun nog een zekere blindheid die iedereen nog heeft, zonder zich daarvan bewust te zijn. Daarbij heb Ik het niet over de mensen die, zich bewust daarvan, niet te vertrouwen zijn, oneerlijk en leugenachtig zijn.

Weet, dat hoe goed je zelf ook betrouwbaar wilt zijn, je daarin toch ook nog hiaten hebt, al ken je die zelf nog niet. Want je kent en weet nog niet alles zoals het ten diepste is. Maar in je hart ben Ik, en Ik ben volledig te vertrouwen, daar waar jij zelf helemaal stil bent, zonder mening, zonder eigen invullingen of opvattingen. Puur luisterend naar Mij kun je weten wat werkelijk waar is, als je bereid bent om de pijn van de waarheid, die er soms mee gepaard gaat, te verdragen. Want er is nogal wat waarheid verborgen en niet veel mensen hebben de moed en de bereidheid om die waarheid aangereikt te krijgen, omdat zij in zichzelf wel weten dat die waarheid flinke pijn gaat geven.

Aan hen zeg Ik, kom wanneer je eraan toe bent om Mij te vertrouwen zoals je weet dat Ik volkomen te vertrouwen ben en luister in je hart naar de waarheid, en Ik help je om de pijn die dat zal doen te verdragen. Daarna zul je bemerken dat het goed is om in alle eerlijkheid de waarheid te kennen, want het is altijd nog zo, de waarheid maakt vrij. Wie de pijn kan verdragen, kom en vertrouw op Mij, hoor de waarheid en wees ervan bevrijd!

Hemels Brood 6973

Hemelse Vader, de triestheid van de lichamelijke dood van mensen op aarde gaat eigenlijk meer de mensen aan die achterblijven en iemand die hen dierbaar is verliezen.

De aardse lichamelijke dood is voor iedereen een overgang naar het voornamelijk geestelijke leven zonder een materieel lichaam. Voor velen is dat een verlichting in meerdere opzichten. Niet alleen is de aardse druk en de druk van het materiële lichaam verdwenen, maar velen kunnen daardoor ook meer beseffen van het verschil tussen het aardse leven en het geestelijke leven. Niet altijd direct, want zo’n besef heeft gelegenheid nodig om te groeien, vooral bij degenen die met misvattingen te maken hebben.

Na de dood zijn er dan ook veel verschillende sferen van zijn waar iemand in opgenomen wordt. Die verschillen hebben te maken met alles wat iemand op aarde gedaan en geloofd heeft. Over het algemeen komt iedereen in die sfeer die hem niet alleen het beste past, maar ook tot verlichting brengt, tot inzicht, tot een beter begrip van leven zoals het in werkelijkheid is. Ook dat niet in één keer direct na het aardse overlijden. Veel mensen zullen hun eerder overleden dierbaren in hun sferen ervaren en van hen hulp krijgen, maar het contact zal daarbij wel anders zijn dan mensen op aarde gewend zijn.

Voor iedereen die op de aarde gestorven is, wordt direct na zijn overlijden in alle opzichten gezorgd op een voor diegene beste manier. Daarom hoeft niemand van de achterblijvers verdrietig te zijn over de dode, maar het verdriet om het verlies is begrijpelijk. Het is jammer dat er een kloof is ontstaan tussen degenen die op aarde zijn achtergebleven en degenen die overleden zijn, want ooit kon de mens in contact blijven met de gestorvenen. Voor sommige mensen is dat zo nu en dan toch nog mogelijk, maar daarbij kan gemakkelijk een valse geest zich voordoen als een dierbare, dus is het ten sterkste af te raden om contact met een gestorvene te zoeken.

Bedenk bij het verdriet over een gestorvene dat diegene daar is waar het voor hem het beste is, namelijk in Mijn liefde en haar wijsheid, in de sfeer die voor hem het beste past.

Hemels Brood 6971

In deze tijd hebben veel mensen een uitgesproken mening en het lijkt erop dat met elke uitgesproken mening rekening gehouden moet worden, want die zou waar kunnen zijn. Maar veruit de meeste van alle uitgesproken meningen mankeert het aan de juiste gegevens en de juiste informatie, waardoor bijna geen mening steekhoudt. Evengoed worden meningen voor waar aangenomen, wat de situatie die er is er niet beter op maakt.

Het is daarom van groot belang om te beseffen dat de waarheid niet te zien is zonder alle gegevens en alle informatie, en te beseffen dat die allemaal niet volledig te vinden zijn. Geen cijfers zijn volledig, geen uitleg is compleet, geen handelwijze is de juiste, geen test, geen toetsing geeft het juiste resultaat, en denk niet dat met optellen en aftrekken de juiste getallen, de juiste gegevens, de juiste aanpak, enzovoorts nog gevonden kunnen worden, want er is zoveel gehusseld, dat die niet meer te vinden zijn.

Maar Ik, jullie hemelse Vader, ben volledig van alles op de hoogte en voor jullie, die in Mij geloven, is het van belang om je mening los te laten en de situatie te aanvaarden zoals die is, en te handelen naar wat de overheid bepaalt, waarbij je wel goed blijft luisteren naar wat Ik je in je hart laat weten, in je hart, niet in je verstand. Want geen enkele mening die met het verstand beredeneerd is, heeft de waarheid, omdat er geen waarheid te kennen is met het verstand, vooral in deze tijd met deze extreme situatie. Vertrouw daarom op Mij in je hart, redeneer niet met welke gegevens dan ook, en volg eenvoudig de overheid.

Want Ik ben aanwezig waar dat nodig is, op de manier die nodig is, onzichtbaar voor ogen die niet geopend zijn voor Mijn aanwezigheid, maar dat wil niet zeggen dat Ik daar niet ben. Het gevaar zit in de eigen aannames, want zodra iemand die volgt, gaat hij langs Mij, zonder Mij op te merken, en loopt hij in de armen van de verleiding, omdat hij vrij is en Ik hem dan niet kan tegenhouden. Begrijp Mij, lieve mensen, want ieders handelen is van belang om de eigen vrije wil te zijn, en alleen in het hart kun je in vrijheid de waarheid beseffen. Wees geduldig en trouw aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid.