Een ogenblik geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6628

Wanneer je in nood bent gaat het er niet om hoeveel vrienden je hebt, maar gaat het erom hoeveel vrienden in contact staan met Mij en je met Mijn liefde omringen. Al zijn het er maar twee die in Mijn Naam uit liefde zorg voor je hebben, dan ben Ik erbij. Ik ben altijd bij iedereen, en met liefde en vertrouwen kun je Mijn steun en hulp direct in je hart voelen, de warmte die je goeddoet en je de zekerheid geeft dat alles op de bestemde tijd goedkomt, zowel lichamelijk als geestelijk, zoals dat in Mijn liefde geschreven staat.

Daarmee hoef je nooit zorg te hebben, wat er ook gebeurt. Dat is in moeilijke situaties niet altijd even gemakkelijk, en dan is een kring van vrienden om je heen die in contact staan met Mij een versterking voor je vertrouwen in Mij en een zegen van Mij, die je als vanzelf vrijwaart van zorg en je innerlijke rust en zekerheid vergroot, voor zover die nog niet groot genoeg zou zijn. In jullie hart is vrede en de berusting dat het goed is, daar mag je helemaal op vertrouwen. De weg over de aarde heeft hobbels en bobbels, die worden opgelost in Mijn liefde en gladgemaakt door Mij. Hoe groot de hobbel ook lijkt te zijn, in Mijn Hand stelt het weinig voor en de weg blijft hoe dan ook een rechte weg waarlangs iedereen die in Mij gelooft en Mij liefheeft bij Mij uitkomt.

Er wordt gezegd, tijd heelt alle wonden, Ik zeg je, Mijn liefde heelt alle wonden, ook al gaat dat met tijd gepaard. Ik heb jullie, die in liefde in Mij geloven, allemaal gezegend, daar kan de wereld niets aan veranderen. Daarom, vertrouw op Mijn liefde in alle opzichten en alles komt goed. Want Ik heb jullie allemaal innig lief en Mijn liefde heelt alles zoals dat voor iedereen het beste is, wees daar helemaal zeker van. En zoals jij het in Mijn liefde in je hart voelt, zo zal het ook zijn, in alle opzichten goed.

Dank U hemelse Vader voor al Uw liefde en zegeningen, Amen.

Hemels Brood 6626

Rituelen, zijn die verkeerd? Zijn die nodig? Voor Mij niet. Maar voor sommige mensen kan het een hulpmiddel zijn om zich tot concentratie te brengen om in hun hart Mij te ontmoeten. Als dat zo is, dan is het voor die mens zinvol, maar nogmaals, voor Mij niet.

Mij gaat het erom dat mensen eenvoudig in hun hart bij Mij komen, oprecht en uit liefde voor Mij en hun medemensen. En wanneer iemand een overgang nodig heeft om uit het wereldse rumoer tot de stilte in zijn hart te komen, om Mij daar te ontmoeten, om met Mij te spreken, om naar Mij te luisteren, dan is dat om die reden goed. Maar er zijn veel rituelen die aan mensen zijn opgelegd, door kerken en allerlei religieuze stromingen, die totaal geen zin hebben, die soms zelfs een ridicule uiting zijn van een zogenaamd geloof en beter achterwege gelaten kunnen worden. Die rituelen staan los van Mij en Mijn liefde en de dwang waarmee die rituelen mensen zijn opgelegd, is uit den boze.

Nogal eens belemmeren zij juist het innerlijk contact met Mij, omdat zij veelal verstandsmatig als een automatisme worden uitgevoerd of opgezegd. Wie Mij liefheeft, die heeft geen enkel ritueel nodig om bij Mij in zijn hart te komen, die is welkom om te komen, eenvoudig, nederig, oprecht, en dan ben Ik daar, in het hart, eenvoudig, nederig, oprecht, en daar zijn wij dan gelijk, als broeders, als vrienden, als familie, ten diepste. Ik ben in ieder hart hoe dan ook en er zijn geen rituelen die Mij roepen, alleen oprechte liefde roept Mij om Mij in je hart aan jou te openbaren en met jou te spreken. Maar er zijn nogal wat mensen zo gewend aan de rituelen die hen geleerd zijn, dat zij er niet of heel moeilijk van loskomen. Toch, aan hen zeg Ik, die zijn niet nodig, juist niet.

Want een oprecht liefdevol hart roept Mij, meer is niet nodig. Probeer al wat een ritueel is maar helemaal los te laten en ga in je hart naar Mij, dan voel je Mijn liefde voor jou ook zonder dat ritueel. En lukt je dat nog niet, omdat je het zo gewend bent geraakt, dan help Ik je, als je wilt, om het te gaan loslaten en zonder ritueel op Mij te vertrouwen en Mij te gaan voelen, Mijn liefde voor jou. Want Ik ben eeuwige liefde en Ik ben altijd bereikbaar in je hart aanwezig.

Hemels Brood 6624

Mijn liefde kent geen haat, alleen maar zuivering. En in Mijn liefde breng Ik jullie allemaal tot het ware leven, in Mijn liefde worden jullie allemaal gezuiverd. Daarom zijn jullie eerst op de aarde, daarom is het nodig dat jullie in alle vrijheid door het ‘vlees’ gaan en doormaken wat het is om niet werkelijk te leven, om mee te maken wat wel en wat geen liefde is en om je uit vrije wil door Mij te laten zuiveren, in het besef persoonlijk zelf te zijn.

Want alleen in het besef persoonlijk als vrij mens zelf te bestaan, kun je de gelukzaligheid van werkelijk leven ervaren en zijn. Voor je komst op aarde was je gelukkig in Mij, zonder het eigen bestaan als zodanig te beseffen, maar nu op aarde ben je vrij en kun je jezelf als vrij bestaan ervaren. Maar ook het tegenovergestelde, het niet ware bestaan. Het één is het ware leven en het ander is het tegenovergestelde ervan. Het één is ware wijze liefde en het ander is de schaduw ervan. In het één ben je het geluk en de vreugde, in het ander lijkt het of je het geluk en de vreugde bent. Op aarde begin je in te zien wat het één en het ander wel en niet is. Maar alle mensen hebben daarover verschillende gedachten en meningen, verschillende overtuigingen, waarbij het één de waarheid is en het ander alleen de waarheid lijkt te zijn. Niet elk licht is het ware licht, niet elk zicht is het ware zicht, niet elke gedachte is waar en zinvol, en zo is er veel meer.

In jullie vrijheid kun je gaan herkennen, gaan onderscheiden, gaan beseffen, gaan weten, gaan voelen. Ieder mens heeft daarvoor op de aarde zijn tijd gekregen, in de vrijheid van het eigen zijn. En op een gegeven moment zal alles aan iedereen duidelijk worden. Zal Ik, jullie Schepper en God in Jezus Christus, gezien worden zoals Ik werkelijk Ben, jullie werkelijke leven, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid in waarheid. In alle vrijheid zal ieder mens volkomen oprecht uit eigen vrije keus voor die liefde en haar wijsheid kiezen en voor altijd met Mij en elkaar werkelijk leven, in de volkomen volmaakte eeuwige gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6622

Ik spreek in alle mensen in hun hart, maar niet in taal, in gevoel, waar het wordt omgezet in taal bij de meeste mensen, haast zonder dat zij het merken. En dat zijn de goede ideeën die mensen van tijd tot tijd krijgen, niet alleen bij mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, maar bij alle mensen. Die ideeën staan in verhouding tot de intelligentie, de werkzaamheid, de talenten en mogelijkheden die iemand heeft, en daar heeft ook de liefde die iemand heeft en de intentie waarmee iemand handelt of niet handelt mee te maken.

In het verstand komen ook ideeën op die door gebrek aan liefde uit het hart naar het verstand getrokken zijn, door intenties die het eigenbelang als basis hebben. Zodat goede ideeën en de uitwerking ervan gebruikt kunnen worden voor het tegenovergestelde van liefde, het eigenbelang voedend en ten koste van het welzijn van medemensen. Ik geef altijd alleen adviezen in het hart, in het gevoel, in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, maar niet alles wat Ik aanreik wordt in diezelfde sfeer aangenomen en vaak gaat het verstand ermee aan de haal, alsof het een eigen idee is, zelf bedacht is en daarmee het recht geeft om het naar eigen goeddunken en voor eigen welzijn en materiële verrijking te gebruiken. In de vrijheid die Ik de mens gegeven heb, is het aan de mens om dat te denken, en zo worden goede ideeën tot een wereldse zakelijkheid omgezet die niets meer met Mij, de Gever ervan, te maken heeft.

Maar er zijn ook mensen, al zijn het er, afgemeten op het grote aantal mensen dat op aarde verblijft, maar heel weinig, die Mijn ingevingen zonder taal in hun gevoel in het hart direct begrijpen en vervolgens dat gevoel in woorden kunnen omzetten om er over te kunnen communiceren met hun medemensen. Want het is van belang dat alles wat zonder taal in het gevoel begrepen wordt, doorgegeven wordt, opdat het hart van steeds meer mensen gewekt en geopend wordt om in te zien dat alles wat de mens aan goede ingevingen krijgt, Mijn ingevingen zijn, uit liefde voor de mens en om er in ware liefde goed mee te doen aan medemensen. Om blinde harten ziende te maken, om in te zien dat de gedachte dat ideeën zelf bedacht zijn, eigen gedachten zijn, altijd uit Mij komen, om goed mee te doen.

Wanneer je Mij zonder woorden, zonder taal, in je gevoel, verstaat en de liefde ervan beseft, dan ben je door Mij gezegend en geroepen om in liefde in gesproken taal over te dragen wat je beseft, aan allen die er belangstelling voor hebben. In alle eenvoud, zonder ophef. Dat zal niet steeds gemakkelijk zijn, want er zullen altijd mensen zijn die het horen of lezen en het niet begrijpen en niet geloven. Er zullen mensen zijn die de waarheid in twijfel trekken, die de waarheid bedreigend vinden, omdat zij zich zelf niet aan waarheid houden, die uit eigenbelang de waarheid tegenwerken en op allerlei slinkse manieren de waarheid niet waar laten lijken. Vaak zal de wetenschap met bewijzen komen die in het algemeen aangenomen worden, omdat de gewone burger de bewijzen niet kan controleren, terwijl de wetenschap zich veelvuldig van leugens en verdraaiingen bedient.

Laat je daardoor niet in verwarring brengen, blijf bij je hart, blijf bij Mij, blijf bij wat je zonder taal in je hart voelt dat waar is en je van Mij rechtstreeks gegeven is, zuiver en duidelijk. En weet, hoe ongelooflijk het soms voor de wereld ook is, Mijn liefde in jou, Mijn ingevingen in jou zijn waarheid in eeuwigheid, en tonen jou het ware leven uit Mij, niet speciaal voor jou, maar voor al je medemensen. Onthoud daarbij, Ik ben met je, alle dagen tot in de eeuwigheid. En weet dat Ik jou altijd versta, ook zonder woorden.

Hemels Brood 6620

Wat Ik zeg, is altijd waar, maar dat wordt vaker niet beseft. Wat Ik doe, is altijd goed, maar dat wordt vaker niet gezien. De wijsheid uit Mijn liefde wordt nogal eens als straf ervaren en de hulp die Ik mensen geef wordt niet altijd naar waarde geschat.

Ik neem dat niemand kwalijk, maar het doet mensen geen goed als zij Mijn waarheid niet beseffen, het goede niet zien, Mijn wijsheid uit liefde niet herkennen, zich gestraft voelen door Mij. Dan kun je Mij vragen om jullie zicht te verbeteren, jullie besef te verdiepen, jullie meer duidelijkheid te geven en het vermogen om te onderscheiden te vergroten, maar dan zou Ik jullie vrijheid belemmeren en het zou afdoen aan Mijn waarheid, afdoen aan Mijn goeddoen, afdoen aan Mijn hulp, zelfs afdoen aan Mijn wijze liefde voor jullie allemaal. Het zou het beste voor jullie allemaal zodanig veranderen, dat het niet meer het beste zou zijn. Want het beste kan nooit veranderd worden tot iets dat beter is, omdat het beste geen beter meer heeft.

Alles wat Ik voor jullie allemaal doe uit Mijn waarheid en wijze liefde is het allerbeste voor jullie allemaal. Of jullie dat nu wel of niet zien, begrijpen, beseffen, er is niets beter dan het beste wat Ik jullie geef. En al zien en beseffen jullie dat nu nog niet, al verzetten jullie je van tijd tot tijd tegen de dingen die gebeuren, al willen jullie van tijd tot tijd iets anders dan goed voor je is, Ik blijf jullie in liefde het beste geven, er is geen beter, ook al denken mensen van wel. Maar de tijd komt dat gezien gaat worden dat alles wat Ik doe, wat Ik geef en Mijn wijze liefde, werkelijk voor iedereen het beste is, dat er geen beter is dan Mijn wijze liefde voor jullie allemaal en dat het beste uit Mij en Mijn wijze liefde de eeuwige gelukzaligheid voor alle mensen bewerkstelligt, het ware leven.

Ik heb het geduld om daarop te wachten, Ik laat Mij niet haasten door onbegrip, door misverstaan, door ontkenning, door wat dan ook. Maar Ik ijver voor het beste, en wanneer haast het beste is, haast Ik Mij, wanneer ijver het beste is, ijver Ik, wanneer geduld het beste is, heb Ik geduld, en altijd, overal, ben en blijf Ik ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, wijze liefde voor alle mensen en geef Ik die liefde aan alle mensen ten beste voor jullie allemaal. En al begrijp je niet alles, al besef je niet alles, al weet je niet alles, laat het beste, Mijn liefde, genoeg voor je zijn, want Ik zeg je, er is geen beter, Mijn liefde voor jullie allemaal is het beste!

Hemels Brood 6629

Het hoogste orgaan. In het bedrijfsleven zou Ik het hoogste orgaan zijn, die alle macht over het bedrijf heeft. Die vanuit eigen inzichten van alles beslist en in werking zet zoals hij denkt dat het hem het beste uitkomt. Maar zo is het voor Mij niet. Ik ben veel meer dan welk hoogste orgaan ook. Ik ben niet de oprichter van een bedrijf of een stichting, een BV of een VOF, Ik ben Schepper en het werkelijke Leven, in Mijn Hand ligt alles en iedereen.

Ik ben de Almacht. Maar niet zoals degene die het hoogste orgaan over een bedrijf is, Mijn besluiten zijn niet vanuit hetgeen Ik als beste voor Mijzelf wil, Mijn Almacht geef Ik uit liefde aan jullie, door Mij geschapen mensen op aarde. En Ik zie hoe op aarde met Mijn Almacht wordt omgegaan. Deels heel egoïstisch en deels heel liefdevol. Want sommige mensen begrijpen dat de van Mij gekregen Almacht, alleen Almacht is als het Liefde en haar wijsheid is waaruit gehandeld wordt, maar anderen zijn met Mijn Almacht alleen uit op winst en eigen voordeel. Nu zou Ik in Mijn Almacht, want in alle werkelijkheid blijft het eeuwig Mijn Almacht, van al hetgeen misbruik van macht is voor eigen welzijn en genoegens, van al wat geen goed doet, die Almacht kunnen terugtrekken, maar dat zou het leven terugtrekken betekenen, en er zou niets van die mens overblijven.

Mijn Almacht is de mens gegeven om daarmee op de aarde, met elkaar en ieder zelf, te leren omgaan, zie maar wat macht hebben met veel mensen doet, zij zetten het vooral in voor zichzelf, voor hun eigen ideeën, hun eigen welzijn, voor rijkdom, enz. Er zijn maar heel weinig mensen die hun macht alleen uit liefde voor Mij en hun medemensen inzetten voor anderen, om het hen beter te doen gaan. Zowel degenen met veel macht als degenen met weinig macht, het beetje macht dat iemand heeft, zet hij al snel in voor zichzelf, en geef iemand die weinig macht heeft, en denkt dat hij met macht veel voor zijn medemensen zou doen, eens grote macht, en al snel blijft er van zijn voornemen weinig over, zelfs zijn er daardoor strenge tirannen ontstaan, die veel ellende teweegbrachten voor hun medemensen.

Lieve mensen die in Mij geloven, pas op voor de gedachte dat je het kleine beetje macht, dat je misschien beseft te hebben, uit liefde alleen voor anderen zult inzetten. En vergis je niet te denken geen macht te hebben, want dat heb je wel degelijk, ook al besef je dat niet. Ook in de kleinste dingen heb je macht. Blijf altijd in liefde, dan zul je dat beetje macht steeds ten goede gebruiken en zal het zegen brengen aan alle mensen alsof het grote macht is, Mijn Macht.

Hemels Brood 6627

De grote bazen en de kleine werkers. De grote bazen denken de kleine werkers in hun macht te hebben en dat dat geëigend is. Maar op welke grond? Want in wezen zijn er onder de mensen geen bazen en geen horigen. Alle mensen zijn gelijk, welke positie of functie zij ook hebben. Koningen en keizers zijn voor Mij gelijk aan alle andere mensen. Er is een verschil in hoog en laag bij mensen, maar bij Mij geldt hoe het er in het hart van iemand uitziet. En dan nog is iemand met een goed en liefdevol hart niet hoger dan iemand met een minder liefdevol hart en minder goede daden.

Wel heeft iemand met een minder goed en liefdevol hart een andere aanpak van Mij nodig om hem te helpen zijn hart tot meer goedheid en liefde te brengen. In de wereld zal dat door mensen niet snel opgemerkt worden, want in de samenleving bevinden mensen met een liefdevol en goed hart zich tussen de mensen met een minder goed en liefdevol hart, en dat in alle lagen van de bevolking. Zo kan een koning evengoed als een vuilnisman een goed of een verdorven hart hebben. Voor beiden heb Ik evenveel liefde en voor beiden zal Mijn liefde het beste voor hen uitwerken, of het nu om een goed en liefdevol hart gaat of om een verdorven hart. Maar voor de wereld is de koning hoger en hij heeft meer aanzien dan de vuilnisman, ook al zou de koning een verdorven hart hebben.

Want de koning wordt geëerd vanwege zijn koningschap en de vuilnisman wordt niet of nauwelijks opgemerkt, ook niet als hij een goed en liefdevol hart heeft. Maar in Mijn liefde voor hen is geen verschil. Wel zal Mijn liefde voor de goede vuilnisman anders uitwerken dan voor de verdorven koning, om beiden tot het ware gelukzalige leven te brengen, en beiden zullen andere wegen te gaan krijgen. Dat wil niet zeggen dat de vuilnisman geen moeilijkheden en pijn te verwerken zal krijgen, want Ik heb het niet over aardse wegen, maar over geestelijke wegen, en die zullen heel verschillend zijn. Maar uiteindelijk zullen beiden tot het ware gelukzalige leven komen, als gelijken in Mijn liefde.

Hemels Brood 6625

Ik voed jullie op tot ware zelfstandige mensen in ware liefde. Nu zijn jullie al zelfstandige mensen, maar dat is in zowel liefde als het tegenovergestelde ervan. Mijn opvoeding heeft als doel, dat jullie allemaal vrij en zelfstandig tot alleen liefde komen. Maar Mijn opvoeding kan alleen zo zijn, dat het jullie vrijheid niet belemmert, dat het jullie zelfstandigheid niet wegneemt, dat het jullie zicht verruimt en dat ieder van jullie vrij en zelfstandig groeit tot alleen ware liefde te zijn.

Het mooiste zou het zijn als dat voor iedereen gelijk op zou gaan, maar zo gaat het niet. Want alle mensen zijn verschillend, iedereen is vrij zijn eigen keuzen te maken en iedereen heeft zijn eigen persoonlijke en onpersoonlijke wezenlijkheid, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en er zijn geen twee dezelfde situaties, omdat iedereen elke situatie anders ervaart, anders bekijkt en ieders wil op iets anders gericht is, door zowel liefde als het tegenovergestelde ervan. In al de verschillen die er tussen mensen zijn, al de verschillende gebeurtenissen die mensen meemaken, al de verschillende ideeën die mensen hebben, al de verschillende overtuigingen van waaruit mensen handelen, al dan niet naar liefde en waarheid, ben Ik de Enige standvastige Wezenlijkheid in alleen ware wijze liefde, de Enige waar iedereen eenzelfde houvast aan heeft, de Enige Onveranderlijke waaruit iedereen altijd hetzelfde kan putten, waarheid, die niet verandert, liefde, die eeuwig liefde is en wijsheid uit liefde, die onveranderlijk werkelijk wijs is tot in eeuwigheid.

In Mijn opvoeding is dat allemaal, de stabiele standvastige onveranderlijke basis. Maar net als kinderen hun opvoeding naast zich neerleggen, andere wegen kiezen, omdat zij er het goede niet van inzien, zo kunnen jullie mensen ook Mijn opvoeding naast je neerleggen en in jullie vrijheid en zelfstandigheid je eigen gang gaan. En net als jullie ouders of verzorgers maar moeten afwachten of hetgeen zij als beste voor jullie hebben aangereikt ook aangenomen wordt, zo wacht Ik tot jullie helemaal tot het inzicht komen dat Mijn opvoeding overnemen in alle vrijheid en zelfstandigheid het beste, mooiste en gelukkigste leven geeft aan ieder voor zich en allen tezamen.

Maar eens komt dat moment, dat jullie allemaal tot dat besef komen en kiezen voor wat Ik jullie, zonder jullie vrijheid te belemmeren en zonder jullie je zelfstandigheid af te nemen, geleerd heb, omdat je begrijpt dat het aannemen van Mijn leer je datgene geeft wat alle mensen eigenlijk willen, vrede, liefde, wijsheid, waarheid, dat is, gelukzaligheid.

Hemels Brood 6623

Hoe meer liefde er in een hart is en hoe nederiger in het hart naar Mij geluisterd wordt, des te duidelijker word Ik verstaan en begrepen en des te meer zal diegene Mijn adviezen opvolgen en aan vasthouden. Zie, in een niet in Mij gelovend hart is weinig plaats voor Mijn Woord, is weinig of geen aandacht voor Mij en Mijn liefde, en al ben Ik in ieder hart altijd aanwezig, wat iemand van Mij en Mijn liefde voelt en van Mijn Woord verstaat en begrijpt, is heel verschillend.

Dat is de vrijheid voor iedereen, de eigen wil wel of niet met Mijn wil in overeenstemming te brengen. Daar is liefde en nederigheid voor nodig, want de wil van de mens is sterk, en moet sterk zijn om het leven in alle omstandigheden aan te kunnen, vooral tijdens het verblijf op aarde, en de enorme verleidingen waaraan de mens op aarde is blootgesteld. Want de mens is in geestelijke zin naakt, wordt naakt geboren en het is aan de mens hoe hij gekleed gaat, als een koning die alle macht wil, of als een zwerver die niet naar macht taalt, of als een edel mens die vol liefde en eenvoud betrokken is bij zijn medemensen en Mij in zijn hart draagt.

Veel mensen gaan gekleed in koningskleren terwijl ze lang geen koningen zijn en in het geestelijk ware licht blijken zij lompen te dragen, zonder dat zelf te beseffen. Maar de edele mensen, die bijpassende kleding dragen, zien het wel, en hun kleding blijft in het ware geestelijke licht er even edel uitzien, omdat zij oprecht zijn, zoals zij zijn. En de zwerver, die denkt lompen te dragen, maar een nederig liefhebbend hart heeft, diens kleding blijkt in het geestelijk licht meer koninklijk te zijn, dan door mensen gezien wordt. Maar de mooiste kleren zijn de kleren van mensen die zich door Mij laten kleden, die in alle nederigheid als een dienstbare knecht bij Mij komen, omdat zij Mij liefhebben en Mij uit die liefde dienstbaar willen zijn.

Hen kleed Ik met goud en zilver en edelstenen, dat is, met Mijn ware liefde en haar ware wijsheid, en hun doen en laten is door Mij gezegend. Toch is hun kleding niet opzichtig, noch glinsteren zij voor hun medemensen, omdat velen blind zijn voor die kleding, omdat die kleding pas gezien wordt op de eeuwige dag. Nu alleen gezien kan worden door hen die hetzelfde gekleed gaan door Mij, en alleen met het geestelijk oog in Mijn geestelijk licht gezien kan worden. Maar hun liefde en goedheid kan wel bemerkt en gevoeld worden door sommige medemensen. Zalig degenen die hen die door Mij gekleed zijn aanvoelen, steunen en helpen, want zij zijn op weg om ook door Mij gekleed te worden met Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6621

Mensen leggen met elkaar een wegennet aan. Ik bedoel hier niet de letterlijke wegen die door mensen aangelegd worden om van de ene plaats naar de andere te komen, Ik bedoel hier de wegen die mensen gaan om iets te bereiken. Zo kan bijvoorbeeld een opleiding volgen om een bepaald soort werk te kunnen gaan doen de weg zijn en het werk het doel om te bereiken.

Maar wanneer de opleiding opgeheven wordt, is de weg niet zinvol meer. Zo leggen mensen wegen aan en worden wegen opgeheven. Maar daarbij komt het regelmatig voor dat je wegen aan het volgen bent die, zonder dat je daar invloed op hebt, verdwijnen omdat ze opgeheven worden, voor andere belangen van mensen die er wel invloed op hebben. Daardoor kun je niet bij alles er zeker van zijn dat je doel te bereiken blijft, want er zijn ook mensen die doelen opheffen en daar soms nieuwe voor in de plaats stellen waar je geen belangstelling voor hebt en dan kom je op wegen terecht, die je zelf niet gekozen zou hebben. Het wegennet dat mensen in figuurlijke zin met elkaar aanleggen, wijzigt bijna dagelijks en zo ben je er nooit zeker van dat de weg die je volgt jouw keus blijft, en ook niet of jouw doel wel jouw doel blijft, voordat je het bereikt hebt.

Mensen hebben met elkaar te maken, maar lang niet iedereen houdt daar rekening mee. Juist gaan veel mensen het liefst hun eigen weg, terwijl het voor iedereen beter zou zijn als met elkaar rekening gehouden zou worden. Toen je jong was heb je misschien je doel min of meer gesteld, nu je ouder bent zie je terugkijkend dat de wegen die je gegaan bent je niet of niet helemaal tot dat doel gebracht hebben, door allerlei wijzigingen, door mensen die je leerde kennen, door regels en wetgeving die veranderden en noem maar op, zelfs door mensen die je nooit hebt gezien, of van hun bestaan niets weet, zijn wegen en doelen gewijzigd en ben je heel anders uitgekomen. Maar ook door je eigen keuzen, je eigen wijzigingen van koers, door onverwachte omstandigheden, enzovoorts.

Maar Ik zeg je, als je Mij en Mijn ware wijze liefde als doel hebt, dan is er nog een onzichtbaar wegennet dat Ik beheer en waarmee Ik zorg dat jij via dat wegennet kunt gaan en Mij en Mijn liefde vindt. Mijn wegennet is zodanig dat je, ondanks het steeds veranderende wegennet van alle mensen met elkaar, uiteindelijk daadwerkelijk bij Mij en Mijn ware wijze liefde uitkomt. Hoe het wegennet van mensen ook verloopt, Mijn wegennet brengt je hoe dan ook bij Mij, bij het ware gelukzalige leven Die Ik Ben.