Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 7000

Het gebrek aan contact van veel mensen met Mij, jullie Schepper, in hun hart, gaat jullie allemaal aan. Want al heb je zelf in je hart regelmatig contact met Mij en volg je Mijn raad zo goed je kunt op, daarnaast blijft altijd dat veel mensen hun handelen op hun eigen wijsheid baseren en geen contact met Mij hebben, Mijn raad niet horen en dan ook niet opvolgen. Zo is er altijd een spanningsveld tussen verschillende meningen en ontstaan er situaties die verbazend onaangenaam zijn en waar weinig aan te veranderen is, omdat het om veel mensen gaat met veel verschillende wensen, opvattingen en overtuigingen. Daarbij zijn veel mensen ook graag eigen baas en handelen veel mensen vanuit een door misvattingen verbogen onzuiver zicht.

Voor jullie die in Mij geloven en wel trouw in je hart bij Mij komen, is dat van tijd tot tijd ontmoedigend, zeker in situaties waarbij de verhoudingen volkomen buiten proporties geraakt zijn. Een zuiver zicht hebben, naast het vertroebelde zicht van anderen, kan nogal frustrerend zijn en je wilt juist graag iedereen in liefde en waarheid tegemoetkomen, maar je kunt niet opzijzetten wat je weet dat waarheid is, je kunt niet opzijzetten wat je van Mij in je hart weet, en je kunt het ook die ander niet duidelijk maken, want hij heeft er geen oren naar, hoe vriendelijk je het ook probeert. Zie, dat zijn de momenten waarop de verleiding zijn kans ziet om je mismoedigheid te versterken en je frustratie te voeden, om je weg te houden van Mij in je hart.

Want bij Mij in je hart kun je Mijn liefde voelen, Mijn geruststelling, Mijn bemoediging en bij Mij kun je troost vinden en een manier om met al die situaties om te gaan zonder de moed te verliezen. Het is moeilijk om te zien hoe dingen misgaan door verkeerde keuzen, hoe mensen gekwetst worden terwijl ze niets verkeerd deden, hoe mensen beschuldigd worden van iets wat ze niet deden en te zien hoe op die manier langzaam een soort van chaos ontstaat door onduidelijke regelgeving, door al die verschillende meningen en opvattingen.

Maar laat dan in al die chaos en onduidelijkheid één ding zeker en duidelijk zijn, Ik ben altijd Dezelfde, standvastig in waarheid, liefde en wijsheid en Ik ben altijd als een rots waarop je kunt bouwen in je hart aanwezig, kom daarom bij Mij en zie alles in waarheid en liefde heel duidelijk en wees gerust.

Hemels Brood 6998

In de Middeleeuwen werd de mensen vooral voorgehouden “memento mori”, gedenk te sterven. Mensen werden er vooral aan herinnerd dat zij stervelingen waren en zich niets moesten verbeelden. Dat hun leven een eind had.

Nu is het beter om uit te dragen “gedenk te leven”, want dat is voor alle mensen de ware situatie, niemands leven heeft een eind, ieders leven gaat verder na zijn verblijf op aarde, want alle leven is eeuwig leven. Dat zou iedereen zich beter goed kunnen bedenken, want hoe iemand op aarde kiest te leven, is van belang voor zijn verdere leven na zijn verblijf op aarde. Daarom is het belangrijker om in gedachten te houden dat het leven niet alleen de tijd van verblijf op aarde is, maar eeuwig daarna verdergaat.

Juist met de gedachte te zullen sterven kwamen mensen ertoe om van de tijd van verblijf op aarde dan maar het beste te maken, niet met het oog op het leven na de aarde, maar om het verblijf op aarde voor zichzelf zo aangenaam mogelijk te maken. Daaruit is de opmerking ontstaan, “Je leeft maar één keer”, en dat moet je uitbuiten! Zo zijn er veel mensen die vooral hun eigenbelang voor ogen hebben, zonder te beseffen welke impact dat heeft op hun verdere leven, wanneer zij niet meer op aarde verblijven.

Aan alle mensen zeg Ik, jullie Schepper, ja, je leeft maar één keer, en die ene keer is eeuwig. In verhouding tot de eeuwigheid van je leven is de tijd van je verblijf op aarde als een seconde, zo snel voorbij. Maar het is in die korte tijd wel van groot belang om in ware liefde met elkaar om te gaan, om elkaar in liefde tegemoet te komen, om eerst aan de ander te denken, voor de ander te zorgen, naar de ander te luisteren, met de ander te delen, met elkaar in gesprek te blijven in waarheid en liefde, eerlijk en oprecht.

En dat allemaal vanuit Mij, jullie Schepper, het ware leven in jullie allemaal, in iedereen altijd bereikbaar aanwezig, Ik, Die je alles mag vragen, Die je altijd helpt en je steunt in waarheid en liefde, zodat je altijd weet wat ware liefde is, wat ware wijsheid is, wat werkelijk goed is. Want jouw leven Ben Ik, jouw liefde Ben Ik, jouw wijsheid Ben Ik, wanneer je Mij uit je hart leeft, dan is alles altijd goed.

Hemels Brood 6996

Toen de mens uit het Paradijs verdreven werd, is hem daarbij gezegd dat hij moest gaan werken voor al wat hij nodig had. Tot dan toe werd hem alles gegeven, maar dat kon buiten het Paradijs niet zo blijven. Hij moest ervoor gaan werken.

Nu, in deze tijd, werken er veel mensen, zijn er mensen werkeloos, zijn er mensen werkzoekend, zijn er mensen die niet willen werken, en al met al is door veel mensen niet begrepen wat er met werken bedoeld werd. Veel mensen werken voor een inkomen, voor geld om eten, drinken en een dak boven hun hoofd te hebben en voor luxe, zoveel mogelijk luxe en zoveel mogelijk geld waardoor zij weinig of niet meer hoeven te werken. Maar dat werk is niet het werk dat bedoeld is. Bedoeld is te werken voor het werkelijke levensinzicht, om te gaan beseffen Wie Ik Ben, wat het leven is en wat de reden is voor de mens om op aarde te zijn.

Er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk de moeite doen om dat te gaan begrijpen en daar het nodige werk voor te verzetten. Ja, de mens heeft lichamelijk gezien voeding en vocht nodig, maar vooral heeft hij geestelijke voeding en geestelijk vocht nodig, hij heeft het besef van de ware Bron van leven nodig en de kennis hoe hij daaruit waarheid, liefde en haar wijsheid kan putten, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Want in het Paradijs was de mens met Mij, zijn Schepper en LevensBron, zodanig verbonden, dat de nodige levensvoeding en het nodige levensvocht als vanzelf in hem vloeiden. Buiten het Paradijs werd dat anders, moest de mens zelf het contact leggen met Mij, zelf de levende voeding en het levende water uit de Bron putten.

Dat gebeurt nog zelden, meer werk wordt er verzet voor het eigen welzijn, genoegens, macht en eer, en gedacht wordt dat dat het werk is dat bedoeld werd, maar dat is een vergissing. Wie het ware geestelijke werk verzet en naar Mij komt, zijn God en Schepper, zijn Leven, de Bron in hem, die krijgt daarmee de levende voeding en het ware levende water en zal vanuit Mij, zijn Bron van Leven, ook altijd weten hoe in zijn noden te voorzien. Door het gebrek aan het bedoelde werk van zoveel mensen, zijn er veel tekorten ontstaan en is er een wanverhouding ontstaan tussen rijkdom en armoede, vooral in geestelijk opzicht.

Toch, wie genoegen neemt met eenvoud en werkt voor de levende voeding en het levende water, die voedt daarmee ook de armen, zoals Ik met een paar broden en een paar vissen een grote menigte te eten gaf. Zo is jullie werk die broden en die vissen voor alle mensen, uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, eenvoudig, om niet.

Hemels Brood 6994

De minste zijn is niet het accepteren dat iemand je kleineert, maar is het begrijpen. Is niet het accepteren dat iemand je kwetst, je pijn doet, je negeert, je beliegt en bedriegt, maar het begrijpen waardoor hij dat doet, waarom hij dat doet, is begrijpen wat hij nog niet weet, nog niet kan, nog niet beseft. Niet dat het goed is wat hij met zijn gedrag je aandoet, maar dat hij het niet weet.

En wanneer je zegt, o, ja, hij weet dat wel, hij kwetst mij met opzet, hij liegt en bedriegt met opzet, hij weet dat, hij bedenkt en voert zijn snode plannen uit, zeg Ik je, toch weet en beseft hij de werkelijke schade die hij daarmee over zichzelf afroept niet. Elke afdwaling van liefde heeft gevolgen, letterlijk en geestelijk, niet alleen voor degene die afdwaalt van liefde, maar ook voor onschuldige medemensen. Op dat moment kan iemand wel denken dat hij zich het kwetsen, het pijn doen, de leugens en het bedrog omwille van een zekere winst wel kan permitteren, omdat hij denkt dat de winst groter is dan de gevolgen, maar daarin vergist diegene zich deerlijk.

Dat is zijn onwetendheid, zijn gemis aan besef van wat hij in werkelijkheid teweegbrengt. Op dat moment voor hem niet zichtbaar, maar op een later moment treft het hem wel. Alleen niet zoals jij denkt dat hij door Mij wel bestraft zal worden, om wat hij jou heeft aangedaan, maar om hem tot inzicht te brengen, tot besef van de werkelijke impact van zijn handelen op het ware leven, het ware leven in de werkelijkheid van zijn.

De minste zijn is dan niet accepteren dat je pijn en verdriet hebt, de minste zijn is dan begrijpen dat bij diegene het inzicht en het besef nog niet aanwezig is van wat werkelijk leven is, van Wie Ik Ben, en dat waarheid, liefde en haar wijsheid oneindig veel meer geven dan welke leugen of bedrog ook. Dat er nog tijd voor diegene nodig is om tot inzicht van waar leven en de waarde van liefde te kunnen komen.

Ik praat hiermee geen enkel liefdeloos gedrag goed, Ik leg alleen heel eenvoudig uit wat de minste zijn is. En Ik weet hoe moeilijk dat is, als je tot het uiterste gedreven wordt, om dan in liefde te blijven begrijpen en niemand iets kwalijk te nemen.

Hemels Brood 6992

Alle mensen maken deel uit van Mijn levend Koninkrijk, niemand uitgezonderd. Maar jullie, lieve mensen, die niet alleen in Mij geloven, maar ook in je Mijn liefde voelen en terug voor Mij liefde voelen, hebben daarmee al besef van Mijn levend Koninkrijk. Ook al doen jullie nog niet altijd alles naar waarheid en liefde, het is wel jullie streven en jullie beseffen hoe belangrijk het is om naar waarheid en liefde te leven. Jullie zijn daarmee op de weg naar het volledig ware eeuwig gelukzalige leven.

Maar die weg is niet zonder ongemak, zonder beproevingen, zonder oefeningen en zonder moeite te gaan. Het is de weg naar het ware eeuwige leven, maar jullie zijn er nog niet. Het is de weg waarmee jullie daadwerkelijk in Mijn Koninkrijk kunnen komen. Gaande die weg worden jullie sterker in alles wat nodig is om tot het geluk van het eeuwige leven te komen. Wees erop bedacht dat de verleiding naast deze weg, links en rechts, een daarop gelijkende weg heeft gelegd, en hij zal steeds proberen jullie van de ware weg op zijn daarop lijkende maar valse weg te krijgen. De grens tussen de ware weg en zijn weg is nauwelijks te zien, zodat je er gemakkelijk op terechtkomt wanneer je even niet oplet.

Maar zie, Ik ben voortdurend bij jullie en verlicht jullie weg, zodat je bemerkt wanneer je op de valse weg terecht bent gekomen. Mijn licht is in jou dat gevoel op de achtergrond, dat je waarschuwt van de ware weg te zijn afgedwaald. Dan is het aan jou in je vrijheid om terug naar de ware weg te gaan. Weet dat de verleiding je juist roept op de momenten dat de ware weg moeilijk te gaan is, wanneer er een beproeving is of een oefening, en weet dat die momenten er plotseling zijn, wanneer je ze het minst verwacht. Ze zijn er niet alleen voor jou, maar staan ook in verband met je medemensen, want alle mensen zijn behalve hun eigen persoonlijke zijn, ook het eeuwige samen Zijn. Daarom, bij de weg die jullie gaan, zijn alle mensen betrokken.

Ook al gaan jullie de weg van waarheid, liefde en wijsheid, Mijn Weg, met jullie gaan alle mensen hun weg, die altijd ook samenhangt met de weg die jullie gaan. Begrijp dat, want jullie hebben steeds ook met alle mensen te maken en Ik heb alle mensen even lief. Daarom, al zijn jullie op die smalle ware weg naar het ware leven, die weg is evengoed deel van die brede weg die andere mensen gaan, links en rechts naast jullie. En zoals jullie hen beïnvloeden, zo beïnvloeden zij jullie. Vergeet dat niet. Want in Mijn liefde, het ware leven, zijn alle mensen samen, Mij, jullie God en Schepper.

Hemels Brood 6990

Er zijn veel mensen op aarde die Mij nog niet kennen zoals jullie Mij kennen. Die het nog niet gegeven is, zoals het jullie gegeven is om Mij te kennen. Sommigen zoeken Mij, maar kunnen Mij nog niet vinden zoals jullie Mij gevonden hebben, die zijn verdwaald in de wereld en hebben de weg naar Mij nog niet gevonden zoals jullie Mijn weg gevonden hebben, de weg naar het ware werkelijke leven, de ware liefde en haar wijsheid.

Wees daarom niet alleen dankbaar voor Mijn ware liefde en haar wijsheid, maar gedraag je er ook zoveel mogelijk naar, wees trouw aan Mij zoveel je kunt, want niemand van jullie is meer dan al degenen die Mij nog niet kennen zoals jullie Mij kennen, Mij nog niet in hun hart voelen zoals jullie Mij in je hart voelen, nog geen innerlijk contact met Mij hebben zoals jullie dat in je hart kunnen hebben. Dat is een verschil, wat jullie niet tot betere mensen maakt, maar wel een grotere verantwoordelijkheid geeft. Want wie niet weet dat het voor hem het beste is om zijn handelen af te stemmen op Mijn ware liefde en haar wijsheid, die kan zijn van liefde afwijkende handelen niet kwalijk genomen worden. Niet dat Ik jullie je afdwalingen wel kwalijk neem, zo is het niet. Maar wanneer je weet dat ergens een steen ligt, kun je ervoor zorgen daar niet over te struikelen, en struikel je toch, dan is dat een zekere domheid. Maar voor wie van de steen niets weet en erover struikelt, is dat geen domheid maar onwetendheid. Dat verschil is er.

Struikel niet over stenen die je weet te liggen, struikel je toch, dan help Ik je met liefde overeind, maar vermijd zoveel je kunt te struikelen. Ook op jullie pad liggen nog stenen, dat zijn onaangename situaties, waarvan je niet weet wanneer ze zich zullen voordoen, wees daarom niet zo lichtzinnig te denken dat je weet waar de stenen liggen, want je weet en kent nog niet alles. Vertrouw op Mij en Mijn liefde, blijf bij Mij in je hart komen, blijf steeds in contact met Mij, dan zullen er wel stenen zijn, maar Ik zal je daar overheen helpen, zodat je niet valt. Helpen jullie al degenen die Mij nog zoeken en de stenen niet zien, zodat Mijn liefde ook in de wereld gezien kan worden.

Hemels Brood 6999

De levensvibratie, de levenssfeer van ieder mens, is van invloed op iedereen en alles wat leeft, tezamen. Alles heeft daarmee met alles te maken en de basis van alles en iedereen blijft daarbij Mijn Levensvibratie, Mijn Levenssfeer, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Die in ieder mens en alles aanwezig is.

Nu zijn er mensen die denken dat zij door allerlei oefeningen en trainingen, door allerlei vormen van meditatie, in een hogere en hen meer gelukzaligmakende trilling komen, maar zo is het niet. Andere mensen denken dat het bezit van macht en veel geld hen gelukkiger maakt, maar zo is het ook niet. Zogenaamde hogere trillingen brengen niemand tot het ware levensgeluk, want die zogenaamde trillingen hebben niets te maken met de ware levensvibratie, met de levenssfeer van wie dan ook.

Iedereen heeft een eigen persoonlijk unieke levensvibratie die samenhangt met Mijn Goddelijk Persoonlijke Levensvibratie, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, welke het leven van alle mensen en al wat leeft is. De overeenkomst met ieders unieke levensvibratie en Mijn Goddelijke Levensvibratie ligt in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, en iedereen die zijn doen en laten tot die waarheid, liefde en haar wijsheid brengt, in de persoonlijke unieke eigenheid van zijn mens-zijn, komt tot de ware Goddelijke levensgelukzaligheid, wat het eeuwig ware leven is.

Alle oefeningen, trainingen, meditaties, rituelen en dergelijke, kunnen de mens een aardse ontspanning geven, maar voor het komen tot het ware gelukzalige leven, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, zijn die in het geheel niet van belang, wanneer niet actief in de samenleving naar waarheid, liefde en haar wijsheid gehandeld wordt. Dat wil zeggen, dat iemand die uren in stilte op een matje mediteert, in zichzelf kan denken vooruit te komen, maar een kleine daad van onbaatzuchtige liefde brengt een veel grotere vooruitgang tot het bereiken van het gelukzalige leven, die Ik Ben.

Wie alles heeft, bidt en mediteert, alle rituelen van welke religie dan ook volgt, maar niets of weinig daadwerkelijk in onbaatzuchtige liefde voor medemensen doet, heeft na jaren nog niets van het ware leven begrepen, is nog ver van ware liefde verwijderd, van het ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 6997

Er zijn veel mensen die zoeken naar de zin van het leven en het nog niet gevonden hebben. En zij denken dat de mensen die in Mijn bestaan, in Mij als God en Schepper geloven, dit geloof hebben aangenomen om houvast en zin aan hun leven te geven. Maar voor wie werkelijk in Mij gelooft, is zijn geloof niet de zin van het leven, want een geloof is geen zekerheid.

Het gaat degenen die werkelijk in Mij geloven in dat opzicht dan ook niet om de zin van het leven of om daaruit houvast voor hun bestaan op aarde te hebben, het is voor hen het besef dat Ik het leven Ben. Dat besef is precies wat mist bij al degenen die het geloof zien als een manier om zin aan het leven op aarde te geven. Het leven heeft alleen in waarheid zin, wanneer beseft wordt dat Ik het leven Ben, alle andere zingeving is een surrogaat van de waarheid en geeft geen werkelijk houvast. Dat is het grote verschil tussen de mensen die totaal niet in Mijn bestaan geloven, niet als God en Schepper, niet in Jezus Christus, en de mensen die in Mijn bestaan geloven en behalve dat ook weten dat Ik het ware leven in alles en iedereen Ben en beseffen dat buiten Mij geen ander leven is dan Mijn leven, en dat ieders leven uit Mij is.

Dat verschil houdt mensen gescheiden in wat de waarheid van leven is. En zij die weten dat Ik het leven Ben, kennen daarbij ook Mijn ware liefde en haar wijsheid en zij weten dat Mijn liefde en haar wijsheid alles geeft om alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, en dat weten geeft hen de zin van het leven op aarde zoals het werkelijk is. Dat is niet zomaar een zelfbedacht houvast, maar de onveranderlijke werkelijkheid. Daarom kan er door wie dan ook gezegd worden dat het geloof een menselijk verzonnen zingeving voor het bestaan op aarde is, maar het is de werkelijkheid en daar zal iedereen die beseft dat Ik Zelf het leven Ben altijd aan vasthouden, omdat zij in dit besef reeds één geworden zijn met Mij, het ware leven, ook al hebben zij de volmaaktheid van Mijn Zijn nog niet bereikt.

Maar hun groei gaat gestaag en zij zijn de voorlopers die de moeite dragen om alle mensen tot het besef te brengen dat Ik het leven Zelf Ben en dat iedereen deel van Mij, van Mijn leven is, het eeuwig werkelijke leven van waarheid, liefde en haar wijsheid, in volledige gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6995

Spijt, er zijn veel dingen waarover mensen spijt kunnen hebben, maar wat voor spijt is dat? Want er zijn verschillende soorten van spijt. Iemand kan spijt hebben van wat hij niet gedaan heeft en daardoor een voordeel is misgelopen, spijt hebben dat hij niet beter opgelet heeft en daardoor iets van belang is misgelopen. En iemand kan spijt hebben van wat hij iemand aangedaan heeft, van iets waardoor hij een medemens tekortgedaan heeft.

Zo zijn er twee verschillende soorten van spijt, het ene is spijt voor jezelf, omdat je jezelf tekortgedaan hebt, omdat je niet kreeg wat je wilde, en het andere is spijt om wat je iemand aangedaan hebt, omdat je iemand gekwetst hebt, of iemand niet geholpen hebt toen dat nodig was. Wanneer Ik je vraag om je spijt te betuigen, berouw te tonen, gaat het niet om jou of Mij op die manier, maar gaat het om inzicht, gaat het erom dat je Mij laat zien dat je inziet wat je niet ten goede deed en daarbij, dat je inziet wat daaraan ten grondslag ligt, waardoor je het niet ten goede deed. Want alleen wanneer je dat helemaal inziet, zul je daardoor groeien in het goede, zul je leren zien wat er in jou nog aanwezig is waar je op verleid kunt worden.

Want iedereen heeft nog verlangens in zich, eisen voor zichzelf, die hij bij gelegenheid anderen oplegt. Soms is dat uit haat, soms uit jaloezie, soms uit een misplaatst gevoel minderwaardig te zijn, en zo zijn er meerdere innerlijke belevingen die het handelen naar liefde in allerlei voorkomende situaties in de weg staan. Vooral jaloezie is een verblindende eigenschap die moeilijk te erkennen is en daarom lang een misnoegen jegens iemand kan geven, evenals het gevoel minderwaardig behandeld te zijn. Eer is een ijdelheid, die ook ernstig verblindt en waaruit mensen gemakkelijk tot boosheid verleid kunnen worden.

Daarom is het goed om steeds weer met Mij samen innerlijk te bezien of blindheid het zicht vervormd heeft. Doe dat altijd met Mij samen, want zonder Mij is het niet te doen, kom je niet tot de eerlijkheid die daarvoor nodig is, alleen met Mijn liefde kun je over de drempel komen die je tegenhoudt om tot inzicht te komen. Alleen Mijn liefde kan jouw blindheid oplossen en je tot de ware spijt brengen, die vervolgens ook oplost in Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6993

Jij, lief kind, bent in de kern van je goddelijke wezenlijkheid altijd dezelfde, je eigen unieke persoonlijke zijn. Hetgeen in de loop van de tijd verandert, is niet jouw eigen unieke persoonlijke goddelijke wezenlijkheid, maar je besef van wat waarheid en geen waarheid is, van wat wel en geen liefde is en wat geen wijsheid uit liefde is.

Van daaruit veranderen als vanzelf je meningen, je doen en laten, je overtuigingen, totdat je vanuit jouw unieke kern geworden bent wie je in die kern van jouw zijn van oorsprong bent, het ware gelukzalige leven uit Mij, jouw Schepper, God in de Mens Jezus Christus, gelijk Mijn beeld en gelijkenis. Aan de kern van jouw oorsprong, jouw unieke persoonlijke zijn, welke gelijk Mijn Goddelijkheid is, zonder Mijn Goddelijkheid te zijn, kan net zo min iets veranderd worden als aan Mij, want Ik ben eeuwig en altijd onveranderlijk Dezelfde, Ik ben onveranderlijk Die Ik Ben en daarmee blijf jij altijd en eeuwig dezelfde die jij, geheel uniek uit Mij, bent.

Op de aarde krijg jij en krijgen alle mensen de gelegenheid om met al hun doen en laten tot de eigen unieke persoonlijk goddelijke wezenlijkheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid terug te komen, en zonder de eigen unieke persoonlijke eigenheid te verliezen, in de enig ware levenseenheid, Die Ik Ben, samen in eenheid te komen en tot in het diepst van je ziel gelukkig te zijn. Het heeft daarbij geen zin om jezelf onder druk te zetten om tot ware liefde te komen, want je bent bedoeld om zonder enige dwang, in alle vrijheid, je eigen ware goddelijke zelf te worden, door alles wat er op aarde is en gebeurt, door zelf te ontdekken dat Ik in jou, om jou heen, en overal tegelijk Leven Ben en jou kan helpen.

Jou met alles kan helpen, dat je in je hart altijd met Mij mag spreken, als vrienden, als broers of zussen, als gelijken met respect en liefde voor elkaar. Ik ben niet hoogverheven, Ik ben wel het ware Leven, jullie Schepper, jullie God, en Ik spreek jou aan in je hart, in Jezus Christus, spreek jij Mij aan in Naam van Jezus Christus, als gelijke in waarheid, liefde en haar wijsheid, want dat is in Zijn Naam.

Hemels Brood 6991

Lief mens, hoe is de samenwerking tussen jou en Mij, want soms kom je bij Mij en vraagt Mij om raad, maar lang niet altijd. Nogal eens denk je er niet aan om Mij te vragen, bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Dan ben je verdiept in je bezigheden en denk je niet aan Mij.

Je hoeft ook niet constant aan Mij te denken, je bent vrij in je doen en laten, in het maken van je keuzen. Maar juist zou Ik je daar graag raad bij geven. Niet om jouw vrije keus over te nemen, zeker niet, maar om je in elk geval een keus aan te reiken waar je zelf niet op kunt komen. Want Ik overzie veel meer dan jij, zelfs dan jij je kunt bedenken, en in een innerlijk contact met jou kan Ik je dat laten zien, maar zonder dat innerlijke contact vanuit jou kan dat niet, omdat je vrij bent en het jouw keus moet zijn om naar Mij te komen en naar Mij te luisteren. Ik kan je wel signaaltjes geven, zacht en op de achtergrond, maar vaak ben jij zo in je eigen gedachten verzonken, dat die signaaltjes aan je aandacht voorbijgaan en je keuzen maakt die je beter niet gemaakt zou hebben.

Het is aan jou of je bij Mij komt, maar Ik wil je er toch even aan herinneren dat Ik alle kennis heb, dat Ik alle waarheid en alle onwaarheid ken, alle beweegredenen van alle mensen ken en al hun belangen doorzie. Dat Ik weet hoe de wereldse mens zijn leven leidt, wat hij voor zichzelf belangrijk vindt en neemt, zonder zich om de gevolgen te bekommeren. Ik weet wie het goede met je voor heeft en in wie jij je enorm vergist, maar dat niet beseft. Ik weet waar jij blind voor bent, waar je denkt goed aan te doen, maar niet werkelijk goed is. Ik ken je afhankelijkheid en hoe je daaraan vasthoudt, Ik ken je gevoelens, je pijn en je verdriet, Ik weet wat je vreugde geeft en wat niet.

Zo is er nog veel meer dat Ik jou geven en zeggen kan, maar niet zonder dat jij ervoor komt en jij naar Mij luistert. Daarom Mijn vraag, kom wat vaker nog bij Mij in je hart, want er is nog zoveel meer dat Ik vanuit Mijn grote liefde voor jou in ware wijsheid zou willen zeggen. Maar jij bent vrij en Ik wacht tot jij in je vrijheid komt.