Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6948

Het moeilijkste voor de mens is datgene los te laten waar hij aan gehecht is, waar hij een verlangen naar heeft, waar hij aan kleeft en niet zonder wil, maar wat niet het beste voor hem is. Hij weet het, meestal weet hij het, maar het is als een verslaving die hij ontkent. Iemand die regelmatig te veel alcohol drinkt, die rookt, die te veel eet, of juist te weinig, het zijn allemaal verslavingen die moeilijk losgelaten kunnen worden.

En zo zijn er mensen die hun eigen wil doen, omdat zij baas willen zijn over hun leven en Mij niet willen erkennen als hun leven, terwijl Ik toch onveranderlijk eeuwig hun leven ben en blijf en terwijl Mijn Woord en Mijn adviezen toch het beste voor diegenen zijn om op te volgen en daarbij hun eigen wil, hun verlangens, alles wat zij gewend zijn, los te laten. Dat is voor veel mensen heel moeilijk, makkelijker is het voor hen om Mij en Mijn bestaan te ontkennen en iedereen die wel in Mij en Mijn bestaan gelooft belachelijk te maken, van domheid te betichten en hun getuigenissen als niet te bewijzen af te doen en naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Zo wordt er steeds minder over Mij en Mijn Woord gesproken en zo blijft Mijn Woord alleen bij een kleine groep mensen bekend en door die kleine groep mensen meer en meer naar waarheid begrepen en naar gehandeld. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, het lijkt meer en meer verloren te gaan, het zijn allemaal kleine lichtjes geworden in een enorme menigte van mensen die niet omkijken naar die kleine lichtjes, die nog het enige teken van Mijn bestaan lijken te zijn. Daarom wordt er door een aantal mensen zelfs gezegd, God is er niet meer, God is dood. Kijk maar naar wat er allemaal gebeurt op aarde, en waar is nu die God van liefde en wonderen?

Wel, lieve mensen, Ik zal aan al die mensen tonen Wie Ik ben en waar Ik ben, Ik zal Mijzelf tonen in werkelijk leven en alle mensen nog de kans geven zich tot Mij en Mijn liefde te keren, niet om het hen te verwijten, niet om Mij te wreken, niet uit boosheid of wrok, maar uit ware eeuwige liefde, om al die mensen te redden van de narigheid die zij met hun handel en wandel steeds meer over zichzelf afroepen. Ik zal dat doen, duidelijk te begrijpen voor iedereen, en wie kiest voor het goede en loslaat wat niet goed is, die is gered van alles wat aan hem kleeft.

Maar voor hen die hardnekkig vasthouden aan hun dwaling kan Ik uit grote liefde voor hen niet anders doen dan toe te laten wat zij nodig hebben om tot het ware levenslicht te kunnen komen, om de ogen voor het ware zicht op hun leven uit Mijn leven te openen, ook al zal dat heel onaangenaam zijn. Maar daarmee zullen ook zij gered worden van hun dwaling en tot het gelukzalige leven komen, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6946

Het mooiste, het beste, het rijkste wat iemand zijn medemensen kan geven is geen geld of juwelen, geen goud of het edelste metaal, zijn geen diamanten of kristal, maar is Mij, jullie Schepper, waarlijk lief te hebben.

Want wie Mij volkomen oprecht en naar waarheid ten diepste liefheeft en daarnaar handelt, die heeft in alle waarheid zijn medemensen lief, want door zijn liefde voor Mij heeft hij Mijn liefde in zich en zal hij met die liefde zijn medemensen liefhebben, zoals Ik alle mensen eeuwig ten diepste liefheb. Zie, jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, doen je best om je medemensen lief te hebben, om geduld te hebben, verdraagzaam te zijn, hulp te bieden, enzovoorts, maar tot de ware liefde voor je medemensen in volkomenheid kom je pas, wanneer je eerst ten diepste Mij liefhebt.

Die ware diepe liefde voor Mij is dan de basis voor het liefhebben van je medemensen, zonder enige dwang, helemaal vrij uit jezelf uit Mij. Maar om tot die ware diepe liefde voor Mij te komen, is het nodig om Mij meer en dieper te leren kennen, tot in het diepst van je ziel Mij te leren kennen, want Mij liefhebben is gebaseerd op het kennen van Mij zoals Ik in volkomen waarheid volledig volmaakte liefde en haar wijsheid, het ware werkelijke leven, Ben, in alles en iedereen. Ik ken jullie allemaal volledig, want jullie zijn deel uit en in Mij. Daarom is het ook nodig dat jullie, ieder voor zich, jezelf leert kennen, daarmee leer je kennen wat niet naar liefde is, wat je dus eigenlijk van oorsprong niet bent, en leer je Mij kennen, ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, wijze onveranderlijke liefde, Die Ik Ben.

En zodra je Mij ten diepste in de volledige volmaaktheid werkelijk kent, niet denkt te kennen, maar werkelijk kent, zul je Mij in alle vrijheid ten diepste liefhebben, en daarmee al je medemensen kennen en liefhebben. Daarom staat er geschreven om als eerste Mij lief te hebben en daarna je medemensen als jezelf. Dat is de waarheid van werkelijke gelukzaligheid in volledige vrijheid.

Hemels Brood 6944

Aan al degenen die dit lezen zeg Ik, zet de ogen van je geest, je ziel, je zijn, wijd open, zet je hart, je besef, je gevoel, je verstand, wijd open, zodat tot je doordringt wat het belangrijkste van je verblijf op de aarde is, wat Ik je nu hier ga zeggen.

Ik ben jullie Schepper, Ik heb jullie allemaal oneindig lief, alles wat Ik jullie geef is liefde, is leven. Ik ben er altijd, want Ik ben eeuwig Alles. Ik ben in jullie de kern van je leven en uit Mij zijn jullie allemaal in leven, jezelf, jou, jij, nooit alleen, altijd samen met Mij en elkaar. Er is geen dwang om Mij lief te hebben, er is een aanbeveling om Mij zoals Ik werkelijk ben te leren kennen, in Mijn liefde en haar wijsheid, in jezelf. En wanneer je Mij naar waarheid leert kennen, zul je Mij vanzelf gaan liefhebben, want jullie zijn Mijn liefde en ieder die zichzelf op de juiste manier liefheeft, die heeft daarmee Mij lief.

Iedereen die weet wie Ik ben in hem, zal steeds bij Mij om raad komen, in zijn innerlijk besef te leven, te zijn. Die zal altijd Mijn raad vragen om de ware liefde, de ware wijsheid, de ware zuiverheid, de volkomen oprechtheid, de volledige eerlijkheid, de oneindige verdraagzaamheid, de volkomen onbaatzuchtigheid, de volmaakte werkzaamheid in eeuwigheid, Die Ik Ben, voor iedereen, onveranderlijk altijd, in jullie, om jullie heen, in alles, want Ik ben Alles. Hiervan is er geen materieel bewijs anders dan jullie allemaal zelf zijn en dan de zekerheid van de waarheid van wat Ik jullie zeg in je hart, in je eigen zijn, wat in waarheid en oprechtheid in volkomen eerlijkheid Mijn Zijn gelijk is.

Wie tot Mijn Zijn gelijk groeit, groeit tot de grote oneindige eenheid van Mij, Mijn leven, wat ieders leven is. En daarmee groeit diegene dan ook tot de eenheid van al zijn medemensen in de mate waarin de ander tot de eenheid van Mij gegroeid is. Al groeiend gaan jullie dan ook elkaar voelen zoals ieder verschillend deel van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zichzelf is, elkaar begrijpen in Mijn liefde en zijn zoals jullie van oorsprong aan door Mij geschapen, in alle vrijheid, rust en vrede, gelukzalig zijn.

Hemels Brood 6942

Er zijn zoveel verdwaalde schapen die hun weg tussen de wolven zoeken en vaak maar net een onderkomen vinden of meegesleurd worden met de wolven, alsof zij zelf een wolf zijn, om maar niet overmeesterd te worden.

Zo zijn er heel wat meer mensen wereldser gericht dan ze zouden willen en dan in hun aard ligt. Maar ze zijn blind voor Mijn liefde en blind voor Mijn hulp, die ze in hun hart zouden kunnen voelen en kunnen weten. En als jij, die Mij kent in je hart, hen over Mij wilt vertellen, zijn zij vaak te bang om de wereld los te laten, omdat de dreiging te groot is als een outcast behandeld te worden en genegeerd en bespot te worden. Dus ze komen er niet toe om werkelijk naar je te luisteren, om naar Mij in hun hart te komen.

Hun aandacht ligt bij hun verdediging tegen de wereldse mensen, die aan geen God geloven en wel goed weten duidelijk te maken, dat het belachelijk is om in een God te geloven. Want, zeggen zij, kijk eens wat wij mensen allemaal ontwikkeld hebben en daar is geen God aan te pas gekomen hoor, dat hebben wij met elkaar gedaan. Dat alles wat er voor hun successen aanwezig was en is vanuit Mij gegeven is, komt niet in hen op, zo zelfingenomen als zij zijn. Overwinningen op problemen, dat hebben zij, denken zij, zelf voor elkaar gekregen.

Maar Ik zeg jullie, alles wat zij voor elkaar gekregen hebben is uit Mij hen gegeven, uit liefde voor jullie, zodat het doel van jullie verblijf op aarde behaald wordt, zonder dat de vrijheid van de mens belemmerd wordt. Zie het aan en blijf bij Mij in je hart komen, want de arrogantie van de mens gaat nog verder. Tot er een moment komt dat de mens niet anders meer kan dan in te zien dat alle kennis, alle liefde, al het goede, uit één Bron komt en dat Ik, hun Schepper, die Bron ben, en als Bron in hen aanwezig ben. Tot zij beseffen dat alles wat zij ontwikkelden geput is uit die Bron, Die Ik Ben. Zie, dan komt alles in vrijheid helemaal goed.

Hemels Brood 6940

Wanneer de wereld zich van Mij afzijdig houdt, zal Ik omwille van hen, die de wereld met elkaar zijn, een gericht als waarschuwing doen uitgaan, waar iedereen over de hele aarde mee te maken krijgt. Dat zal de wereld opschudden, maar of het genoeg is om hen die de wereld vormen, de wereldse leiders en al degenen die de wereldse belangen nastreven, te bereiken, ligt eraan.

Een eerste waarschuwing zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan en grijpt in op alle processen die zo zorgvuldig bewaakt worden, zoals de macht, de geldstromen, de economieën, en dergelijke. Het zal al met al een milde waarschuwing zijn, een eerste wakker schudden uit de droom dat de mens de heerschappij heeft over de aarde, dat de macht van de mens groot is. Gezien gaat worden dat de macht van de mens niet toereikend is om zo’n wereldwijde gebeurtenis in goede banen te leiden. Om de kleine en de in Mij gelovende mensen zal het een milde waarschuwing zijn, en hoe het ook uitpakt, het is gebaseerd op Mijn liefde voor alle mensen en staat ten dienste van het geluk van alle mensen. Nu schudt de aarde nog niet, maar het zou goed zijn wanneer de wereldse mens zich naar Mij zou toekeren, als in elk geval een deel van hen die de wereldse weg volgen zich naar Mij zou toekeren.

Aan jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen en zoveel mogelijk naar Mij in je hart luisteren, zeg Ik, vrees niet voor de wereld, vrees niet voor wat er op aarde wereldwijd gebeurt, want het komt allemaal goed in Mijn liefde voor alle mensen. Het is van belang dat de werelds gerichte mens wakker geschud wordt, voordat er geen redding meer mogelijk is. En Ik wacht zolang tot de grens bereikt is, dan is Mijn ingrijpen nodig om het ergste, de volkomen blindheid en de volkomen doofheid, te voorkomen. Zodat de wereld van blindheid en doofheid gered wordt en jullie, liefdevolle mensen, geen slachtoffer worden van die blinde en dove wereld, zoals jullie dat nu al enigszins zijn. Weet dat Mijn liefde alles vermag, en daarmee zal alles tot Mijn liefde weerkeren in de volkomen vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 6949

Het innerlijk besef van mensen, dat hun mening en daaruit hun handelen niet alleen voor henzelf een uitwerking heeft, maar ook voor hun medemensen, is van het grootste belang om zuiver te zijn en in overeenstemming met Mijn ware liefde en haar wijsheid, om met elkaar een aangename en veilige samenleving te kunnen hebben.

Maar veel mensen denken hun eigen inschattingen wel te kunnen maken en zijn ervan overtuigd dat hun inschattingen de juiste zijn en baseren hun doen en laten op wat zij denken dat waar en goed is, zonder na te gaan of dat werkelijk wel zo is. Zo is er een zekere nonchalance en zelfs arrogantie bij veel mensen die zich autoriteit genoeg vinden om zichzelf te kunnen beoordelen op waarheid en juistheid, om hun eigen beslissingen te nemen. Ook bij degenen die in Mij geloven zijn er die verzuimen om wat zij denken dat juist is bij Mij na te vragen.

Hen zeg Ik, de wereld strooit onzichtbaar fijn zand in ieders ogen, waardoor mensen onopgemerkt beïnvloed raken door situaties en halve waarheden en waardoor meningen en overtuigingen vertroebeld raken. Het kwaad, al wat de ware liefde tegenwerkt, spint daar goed garen bij. Want juist dat wat de mens zelf als goed en waar ziet, houdt hij het sterkst aan vast en is daarom vaak moeilijk om los te laten. Maar het is hun waarheid, niet Mijn waarheid.

Voor Mijn waarheid is het nodig om in het hart bij Mij te komen, Mij te vragen en naar Mij te luisteren. Wie denkt de waarheid zelf al wel te weten en daaraan vasthoudt, kan zich sterk vergissen zonder zich daarvan bewust te zijn, terwijl dat evengoed een uitwerking heeft voor hem en zijn medemensen. Wat is de moeite om oprecht en met aandacht voor alles even in het hart bij Mij te komen? Is het vergeetachtigheid of zelfingenomenheid of een beetje van allebei?

Ik verwijt niemand iets, Ik maak alleen zoveel mogelijk duidelijk hoe gedachten en overtuigingen vertroebeld kunnen raken wanneer je op jezelf vertrouwt, terwijl je bij Mij kunt komen en op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid kunt vertrouwen en in alle zuivere waarheid te weten kunt komen wat de juiste mening, de juiste overtuiging, met de beste uitwerking voor alles en alle mensen is.

Hemels Brood 6947

Mijn werkzaamheid in wijze liefde is enorm, oneindig groot en voor het grootste deel buiten het zichtveld van jullie mensen op aarde. Mijn werkzaamheid is geheel zuiver in volledige waarheid, onafgebroken en onveranderlijk altijd ten goede van alles en iedereen. Iedereen kan daarop vertrouwen.

Zo is het bij jullie mensen niet. Bij jullie gebeurt er veel achter de schermen, buiten het zichtveld van heel veel mensen, bij jullie wordt veel achtergehouden. Daarmee bedoel Ik niet alleen misdadigers die hun misdaden in het donker ongezien plegen. Daarmee bedoel Ik in het bijzonder degenen die leiding aan mensen geven, die kennis hebben van iets wat door hen niet in zijn geheel met alle mensen gedeeld wordt, om allerlei eigen redenen. Zo zijn er situaties waarbij informatie gegeven zou moeten worden, maar achtergehouden wordt om te voorkomen dat mensen in chaos of paniek raken.

Maar wanneer mensen de juiste sluitende informatie niet krijgen, gaan zij hun eigen invullingen aan situaties geven, en die zijn dan niet meer eenduidig, die verschillen in waarheid van elkaar. Daardoor ontstaat er juist een zekere chaos, want iedereen gaat doen wat hij zelf het beste vindt of wat hem het beste uitkomt. Het werkelijk beste zou zijn, wanneer mensen in hun hart bij Mij zouden komen om van Mij de juiste en nodige informatie te krijgen. Want Ik houd niets achter van wat van belang is voor alle mensen om te weten. In ware liefde en wijsheid zal Ik de mens in zijn hart altijd precies laten weten wat goed is om te doen of te laten.

Daarvoor is het wel nodig om bij Mij te komen en naar Mij te luisteren, zonder eigen invullingen en zonder de invullingen van de zogenaamde kenners. Ik ben altijd volledig op de hoogte van alles wat er op aarde gaande is, en vanuit Mij in het hart kan iedereen de waarheid aangereikt krijgen in volkomen liefde en haar wijsheid. Wie zich daaraan houdt, zal de juiste weg vinden om te gaan en zonder paniek alles doen wat het beste is. Want wat Ik weet, weet iedereen die daar oprecht in zijn hart voor bij Mij komt.

Hemels Brood 6945

Wie zijn jullie, lieve mensen, die in Mij, jullie Schepper, geloven, in Mijn liefde en Mijn wijsheid, die op Mij vertrouwen in allerlei omstandigheden?

Ik zie in jullie hart dat jullie graag in alles het goede doen, maar jullie weten niet altijd wat nu wel en niet goed is om te doen. Jullie beredeneren wat te doen of te laten nog vaak met je verstand, omdat jullie dat geleerd is, terwijl je alleen in je hart bij Mij hoeft te komen om precies aan te voelen wat het beste is om te doen of te laten. Jullie zien veel leugen en bedrog om je heen, vaak verpakt tussen waarheid en zogenaamde liefde, en dan is het moeilijk om daar niet door beïnvloed te raken in je doen en laten.

Dan is het ook moeilijk voor jullie om jullie geloof in Mij en Mijn liefde duidelijk te maken aan jullie medemensen, die zonder Mij te kunnen zien, ook niet in Mijn bestaan kunnen geloven, want voor hen is het, eerst zien en dan geloven. Dat zij zelf het bewijs van Mijn bestaan zijn kunnen zij door hun geestelijke blindheid niet aannemen. En dan wordt het moeilijk om het niet materiële leven uit te leggen, Mijn leven in alle mensen. Dan is het moeilijk om te tonen Wie Ik in alle mensen ben.

Jullie zoeken naar mogelijkheden om Mijn bestaan toch kenbaar te maken, want jullie weten hoeveel dat zou schelen in de omgang met elkaar, maar veel mensen hebben hun aandacht meer gericht op zichzelf, op hun bezit, op hun welzijn, dan op het innerlijk geestelijke Zijn van alle mensen. Ik zeg niet, doe maar geen moeite, want wie blind is ziet niet en wie doof is hoort niet, Ik zeg wel, wanneer je iets wilt doen, doe dat dan steeds vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn liefde en haar wijsheid. Want Mijn liefde en haar wijsheid is van alle tijden het modernste op ieder moment zonder mankeren.

Bij jullie zijn dingen achterhaald, uit de tijd, ouderwets, maar Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid, zijn altijd nieuw, vóór op de tijd, welke tijd het ook is. Kom in je hart bij Mij voor Mijn liefde en haar wijsheid en je bent up-to-date, meer dan wie ook. Daarmee helpen jullie mee het inzicht van al jullie medemensen te vergroten, hun ogen te openen hun oren tot horen te brengen en Mij te zien en te horen in hun hart.

Hemels Brood 6943

In veel religies is het wassen van de voeten nog een letterlijk ritueel, terwijl het geen letterlijke betekenis heeft. De voeten zijn het laagste deel van de mens, maar wel dat deel waarop de mens gedragen wordt. Voeten zijn als het ware de basis van het gaan en staan van de mens, hoewel zij gestuurd worden door het hart of het verstand, is de zuiverheid van de voeten evengoed van belang voordat je het huis van een medemens binnengaat.

De voeten vergaren het vuil van de straat en wie de voeten van iemand wast, moet zich daarvoor buigen. Nu wordt met dat buigen ook geen letterlijk buigen bedoeld, maar een buigen in geestelijke zin. Wanneer een mens zich in geestelijke zin buigt, wil dat zeggen dat hij toegeeft aan hetgeen het beste is voor de ander. Wanneer een mens voor Mij buigt, wil dat zeggen dat hij naar Mijn Wil van liefde en wijsheid handelt met heel zijn hart en overtuigd is van Mijn Wil als het beste voor hem en zijn medemensen. Die betekenis van buigen is bij maar weinig mensen bekend en wordt door nog minder mensen gedaan.

Toen Ik de voeten waste van de discipelen, was dat niet alleen een gebaar van dienstbaarheid, en niet een onderwerping aan een meerdere, maar daarmee toonde Ik dat er geen verschil in status is, dat het niet om meer of minder zijn gaat, toonde Ik dat Mijn liefde Mijn Wil is, en dat Mijn Wil de volledige vrijheid geeft aan hun wil. De voetwassing was een innerlijke wassing voor hun hart, om gereinigd van het vuil van de wereld, van alles wat geen liefde is, geestelijk in het reine verder te wandelen, los van de wereld. Zo was Ik dagelijks jullie voeten, om te zorgen dat geen vuil van de wereld aan jullie voeten blijft kleven, want jullie lopen nu eenmaal tussen hen in die de wereldse waarde voor zichzelf hanteren en aanhangen.

Wees gezegend waar je gaat en staat in het besef dat Ik naast je ga en ervoor zorg dat je voeten schoon zijn en je hart steeds rein is, daar waar Ik in jou Ben. Daar kun jij in alle vrijheid komen, daar kun je waarheid en liefde vinden, verdraagzaamheid en wijsheid, rust en vrede, alles wat nodig is om de wereld te weerstaan en het ware gelukzalige leven te bereiken.

Hemels Brood 6941

Een mens kan de diepste ellende ervaren, maar daartegenover ook het hoogste geluk, en juist kan hij door de diepste ellende tot het hoogste geluk komen. Wie zich afvraagt waarom de mens in de schepping behalve het hoogste geluk ook de diepste ellende te ervaren krijgt, die zeg Ik, het is de vrijheid van de mens die hem de bewustheid te bestaan geeft en in die bewustheid te bestaan heeft de mens in zijn vrijheid de keus gemaakt die hem het besef van zowel de diepste ellende als het hoogste geluk gaf.

Juist die keus is er oorzaak van dat de mens te maken kan krijgen met de diepste ellende om door te maken om voor eeuwig tot het hoogste geluk te kunnen komen. Juist in zijn vrijheid heeft hij aan de verleiding om Mij te weerstaan toegegeven. Zou hij die vrijheid niet gekregen hebben, dan zou hij zichzelf niet geweest zijn, dan zou hij geen mens geworden zijn, dan zou hij niet tot zelfstandig leven gekomen zijn, zoals hij levend zelf persoonlijk is. Maar de mens zag niet hoe hij zijn eeuwige geluk te leven weggaf voor een moment van winst, wat geen winst bleek te zijn, maar verlies.

Nog steeds is er de gedachte aan winst, terwijl alle winst in werkelijkheid verlies is. Maar wanneer de winst niet meer van belang is, dan komt er winst, ware winst van werkelijk gelukzalig leven. Elke dag is een weg om tot het loslaten van winst te komen, elke dag is een weg om uit de ellende tot het eeuwig hoogste geluk te komen, elke dag is het aan de mens of hij ervoor kiest om de weg die door Mij belicht wordt te gaan, de weg die niet gemakkelijk te gaan is, maar wel tot het eeuwig hoogste geluk leidt.

Voor veel mensen lijkt die weg een weg van verlies, maar juist degenen die die weg van verlies gaan, komen erachter dat het enige wat zij verliezen hun hoogmoed is, hun egoïsme is, hun hebzucht is, hun machtsdrang is, hun eigenwijsheid is, en zo meer. Voor velen een moeilijk verlies, daarom gaan er maar weinig mensen die weg, maar jullie die die weg gaan, jullie zijn de voorlopers naar het ware eeuwige levensgeluk.