Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6838

Het veelkoppige monster heeft zijn tentakels over de hele wereld gespreid. De mens heeft de groei ervan niet onderkend, mensen hebben eraan meegewerkt, zonder te beseffen hoeveel macht zij aan het monster gaven.

En nu is alles ermee vergeven en beginnen mensen te zien hoe de natuur tenietgedaan wordt, hoe geld macht geeft waar geen macht zou moeten zijn, hoe het geweten verdoofd is, hoe blindheid de mens in verwarring brengt en hoe mensen in opstand komen, terwijl zij geen werkelijke oplossingen weten voor de problemen die er zijn en waarover zij verwijten maken. Terwijl er voor allerlei problemen oplossingen te vinden zijn, er zelfs al oplossingen zijn die in werking gesteld zouden kunnen worden, blijft het bij roepen over wat er niet goed is en verbeterd moet worden.

Al hebben mensen zich samengevoegd, ze hebben niet een gezamenlijk doel voor ogen, maar ieder heeft zijn eigen individuele probleem voor ogen om verbeterd te worden. Zolang het om eenzelfde soort probleem gaat, verenigen mensen zich, niet vanuit een gezamenlijk belang maar vanuit een eigen individueel belang, niet met een voorstel dat allen helpt maar met verwijten en beschuldigingen. Zie, de tijd is er dan ook nog niet dat mensen tot een werkelijke eenheid komen en de handen ineenslaan voor het gezamenlijke welzijn, de tijd is er nog niet dat mensen Mij innerlijk gaan herkennen als hun God en Schepper, als de Bron vanwaaruit zij alle oplossingen kunnen putten.

En jullie, kleine groep mensen die ernaar streven om naar liefde uit Mij te leven, die op Mij vertrouwen, op Mijn liefde, Mijn zorg en Mijn hulp, jullie proberen je medemensen tot Mij te brengen, vanuit het vertrouwen dat Ik alles ten goede zal keren. Blijf daarop vertrouwen, laat je niet ontmoedigen, het moment van ommekeer is nog niet gekomen, want de maat is nog niet helemaal vol, er moet nog wat meer gebeuren om de blinden ziende te maken. Maar geloof erin en vertrouw erop dat dat moment komt en dat alle gekrakeel voorbij zal gaan en mensen vanuit Mijn liefde de handen ineen zullen slaan, beseffend dat Ik, hun Schepper, hun Bron van liefde en wijsheid ben.

Wanneer de mensen dan uit Mijn liefde en haar wijsheid gaan leven, zullen alle problemen op de meest wonderlijke manieren tot een oplossing komen voor alle mensen. Nog even en zo zal het zijn, dat de aarde vernieuwd wordt, uiteindelijk letterlijk, maar eerst geestelijk, in ieder mens.

Hemels Brood 6836

Wie liefde kent, kent Mij. Wie liefde geeft, geeft Mij. Wie liefde in zich heeft, heeft Mij in zich. Wie als een eigen bestaan op de aarde leeft, bestaat Mij, leeft door Mij, leeft uit Mij. Evengoed is niet ieder mens zich ervan bewust dat hij Mij kent, Mij geeft, Mij in zich heeft en als eigen bestaan Mij leeft, door Mij bestaat, is.

Ieder mens mag op aarde Mij leren kennen, Mij leren zien, zich Mij bewust gaan worden, ook al duurt dat zijn leven lang. Want jullie zijn vrij. Maar uit liefde voor jullie allemaal leid Ik jullie naar Mij toe. Zonder jullie vrijheid te belemmeren is alles op aarde zo ingericht, dat je Mij kunt leren kennen, dat je Mijn liefde kunt gaan voelen, dat je je eigen bestaan kunt gaan ervaren als je bestaan uit Mij, je God en Schepper. Zodat je tot het geluk kunt komen, wat je van oorsprong bent, het ware gelukzalige leven. Dat kun je op aarde vinden, persoonlijk en met elkaar. Met elkaar, want jullie zijn met elkaar een en hetzelfde leven, Mijn leven. Daarom zal het eigen zijn ook altijd deel zijn van het gezamenlijke zijn.

Wat je ook denkt als individu te doen, doe je evengoed in het gezamenlijke geheel van zijn en doen alle mensen in het gezamenlijke geheel. Toch zijn jullie allemaal je eigen zijn, je eigen bewuste bestaan en vrij om je eigen keuzen te maken. Daarbij reik Ik je steeds weer zicht op het ware leven, soms zie je het en soms zie je het niet. Veel mensen zijn blind voor wat Ik hen laat zien, maar uiteindelijk zal iedereen tot zicht komen, tot herkenning van Mij als zijn leven, zijn liefde, zijn God, zijn Schepper. Begrijp dit, zie Mij, voel Mij, ken Mij in je hart en groei uit tot de mens die je bedoeld bent te zijn, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, Mijn liefde en haar wijsheid, Mij en elkaar dienende, want elkaar en Mij dienen geeft de grootste gelukzaligheid van werkelijk leven.

Hemels Brood 6834

Op aarde komt veelvuldig onenigheid onder de mensen voor. Omdat iedereen vooral zijn eigen wil het liefst volgt. De eigen wil is voor iedereen het belangrijkste en voelt als het beste om te volgen. Juist daarom lukt het mensen regelmatig niet om met elkaar tot een overeenstemming te komen.

De eigen wil is op aarde dan ook een krachtige ontregelaar, storing veroorzakend in allerlei opzichten. Het is voor veel mensen moeilijk om hun wil los te laten voor de wil van een ander, en helemaal moeilijk om die los te laten voor Mijn Wil. Vooral omdat Ik fysiek niet aanwezig ben, materieel niet te zien en te horen ben. Hoewel Mijn Wil wel geschreven staat en in ieders hart te vinden is, wordt Mijn Wil door mensen op zoveel verschillende manieren uitgelegd, dat daarover geen eenduidigheid is. Daarbij wordt het hart veelal niet geraadpleegd, en iemand kan wel zeggen wat hij in zijn hart als Mijn Wil verstaan heeft, maar bewijzen kan hij het niet, zodat hij meestal niet geloofd wordt.

Toch, het zou er op aarde heel anders uitzien wanneer mensen Mijn Wil, die iedereen in zijn hart kan vinden, zouden volgen. Want Mijn Wil is in ieder hart hetzelfde, zodat er geen onenigheid meer zou zijn. Juist zou er dan ook meer liefde voor elkaar onder de mensen zijn, want Mijn Wil is volkomen zuivere liefde, het beste voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Mijn Wil is eenduidig voor alles en iedereen, niet mis te verstaan en te begrijpen. Maar de drang om de eigen wil te volgen is in de wereld erg groot en drukt een nadelig stempel op de samenleving, maakt mensen strijdlustig, want zij geven hun eigen wil niet graag op voor de wil van een ander. Dat is begrijpelijk, want al is de eigen wil niet alles zaligmakend, de wil van de ander is dat ook niet.

Lieve mensen, geen eigen wil is zaligmakend wanneer het om jullie eigen wil gaat, maar Mijn Wil is wel alles zaligmakend, in alle opzichten voor jullie allemaal. Zaligmakend, vrede brengend, liefde gevend. Is dat niet van oorsprong wat jullie eigenlijk allemaal willen? Laat dan je eigen wil los, niet voor de wil van een medemens, maar voor Mijn Wil. Want Mijn Wil is voor jullie allemaal het beste, het mooiste, het liefste.

Hemels Brood 6832

Vrijheid, veel mensen vragen zich af, wat is nu precies vrijheid? Want mensen zijn gebonden aan de wet, aan hun werk, aan beloften, aan normen en waarden, en mensen voelen zich in hun vrijheid beperkt door gebrek aan geld, door ziekten, door hun medemensen, door heel veel.

Terwijl in Mijn Woord staat, dat Ik alle mensen de vrijheid gegeven heb, zelfs de mensen die in de gevangenis zitten hebben volgens Mijn Woord de vrijheid, terwijl zij in de letterlijke zin van het woord niet vrij zijn. Heel veel mensen begrijpen de betekenis van de door Mij bedoelde vrijheid niet. Die vrijheid ligt dan ook niet in de aards letterlijk genomen betekenis van vrijheid, want wanneer het in de aards letterlijke betekenis genomen wordt, is er zo goed als niemand werkelijk vrij. Toch is Mijn Woord waarheid, maar alleen te begrijpen in de geestelijke betekenis van vrij.

Wanneer we naar de Engelen Gods kijken, die los van de aarde in waarheid, liefde en wijsheid volkomen volmaakt zijn, dan denken mensen dat zij helemaal vrij zijn, en nu juist zijn zij dat niet. Al zijn zij aan niets gebonden waaraan de mens op aarde gebonden is en zich niet vrij door voelt, zijn de Engelen evengoed niet vrij. Wat maakt dan de mens op aarde ten opzichte van de Engelen Gods wel vrij? Dat is de wil. De mens heeft de eigen vrije wil en het eigen persoonlijke besef te bestaan.

De Engelen Gods zijn gelijk Gods Wil direct aan Gods Goddelijke Wezenlijkheid verbonden, zonder de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Hoewel de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, heeft hij de vrije wil om aan die gelijkenis wel of niet te voldoen en kan hij van Gods Wil afwijken en zijn eigen persoonlijke wil volgen. Dat is precies wat mensen op aarde veelvuldig doen, waardoor zij het verschil tussen Gods Wil en hun eigen wil gaan bemerken, wat tot uiting komt in alles waarbij de mens zich niet meer vrij voelt.

Of mensen nu gebonden zijn aan de wet, aan werk, aan normen en waarden, aan beloften, in de gevangenis zitten, enzovoorts, waardoor zij zich niet vrij voelen, zij zijn allemaal hoe dan ook vrij, want zij behouden immer de eigen vrije wil en behouden immer de eigen vrije keus om hun wil wel of niet aan Mijn Goddelijk liefdevolle Wil gelijk te maken en zich naar Mijn beeld en gelijkenis te gedragen. Juist daarin is niet alleen ieders vrijheid gelegen, maar ook de eeuwige waarheid van werkelijk leven, van werkelijk zelf persoonlijk vrij zijn gelijk Mijn Goddelijk Zijn, de ware gelukzaligheid voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6830

Alles wat Ik jullie aanreik, reik Ik aan uit ware liefde en is niet betuttelend bedoeld, is niet om voor jullie je keuzen te bepalen, om jullie zelfstandigheid te beperken of af te nemen en je vrije wil te beïnvloeden. Het is allemaal alleen bedoeld om een vast uitgangspunt van waarheid en liefde te bieden. Een basis om zeker van te zijn dat die goed en waarachtig is, niemand schade doet, niemand tekortdoet. Daar kun je gebruik van maken zoals je zelf wilt.

In de samenleving wordt veel uitgespeld, van overheidswege of vanuit een zogeheten professionaliteit in het één of ander. Meer en meer wordt bepaald wat goed is om te eten, wat gezond is om te doen of te laten, wat wel of niet geschikt is in gebruik, enzovoorts. Steeds meer wordt er bepaald wat een goede manier van leven is voor iedereen, en wel zodanig, dat liefst zoveel mogelijk mensen zich daarnaar gaan gedragen. Dat is gemakkelijk, geld besparend en overzichtelijk. Maar niet steeds het beste, niet uit liefde voor alle mensen.

Wat Ik jullie in je hart aangeef over alles wat met leven op aarde te maken heeft en met het verder leven na jullie verblijf op aarde, is dat wel, dat geef Ik jullie wel uit ware liefde en is wel het beste voor jullie allemaal. Het is afgestemd op ieders persoonlijke situatie en tegelijkertijd op de situatie van alle mensen tezamen. Het is geen betutteling, het is een aanreiken van mogelijkheden voor ieder persoonlijk, passend in het geheel van de samenleving. Niet om jullie als kuddedieren één richting op te sturen, voor het gemak, voor de kosten, voor de hanteerbaarheid, maar om jullie ieder persoonlijk een liefdevol houvast te geven in je leven gedurende je verblijf op aarde.

Zodat je je eigen zelf kunt blijven, midden tussen alle mensen die allemaal hun weg gaan en waarmee iedereen te maken heeft. Mijn liefde en haar wijsheid is de basis waarop jullie je keuzen kunnen maken, vrij en onafhankelijk, en of je dat nu wel of niet doet, dat maakt Mijn liefde er niet minder om, juist Mijn liefde en haar wijsheid staat voor iedereen altijd en eeuwig vast.

Hemels Brood 6839

Van tijd tot tijd beproef Ik de mens die in Mij gelooft. Zo’n beproeving is niet gemakkelijk om door te maken, maar is niet bedoeld om het iemand moeilijk te maken. Het is bedoeld om wat in de praktijk geleerd is, in die mens te verankeren, waardoor hij het geleerde zich eigen maakt en zijn innerlijk zicht verhelderd blijft. Niet iedereen doorstaat een beproeving meteen de eerste keer, maar iedereen die Ik beproef krijgt er meer licht en meer zicht door.

Soms heeft een beproeving niet met die mens te maken maar met medemensen. Hoe gaan mensen om met iemand die met leed te maken heeft. Niets staat op zichzelf, en er zijn veel beproevingen die ontstaan door de manier waarop andere mensen met hun leven omgaan, door de keuzen die zij maken, met hun verstand of met hun hart. Om te zien of iemand vanuit zijn hart handelt, is het nodig dat er iemand lijdt, in nood is, hulp nodig heeft. Degene die lijdt, lijdt om zijn medemensen de kans te geven te kiezen voor liefde of voor eigenliefde. Zou er niemand lijden, dan zou er geen keus zijn.

Het is niet zo dat iemand die te lijden krijgt, dat krijgt omdat hij verkeerd gehandeld zou hebben. Juist een Mij liefhebbend gelovig mens kan de plaats gegeven worden om te lijden door hetgeen medemensen nog niet naar waarheid en liefde doen. Dat kan zijn omdat zij dat nog niet kunnen, of omdat zij nog niet beseffen wat zij een ander aandoen, of omdat zij bewust voor hun eigenbelang kiezen, om macht of om geld, enzovoorts. Niemand lijdt zonder dat hij daar van Mij zegen voor krijgt, zegen in hemelse geestelijke zin.

Want er is een verderleven na het verblijf op de aarde en veel van wat tijdens het verblijf op aarde gebeurt, heeft effect op ieders verdere leven. Daarom maakt het veel verschil wat je doet of laat op aarde, wat je draagt en verdraagt, wat je verwijt of vergeeft, wat je naar eigenbelang doet of voor je medemensen, het maakt allemaal uit, en wel zodanig dat iedereen uiteindelijk tot het gelukzalig zijn van het werkelijke leven komt. Onthoud daarom dat niets van wat er op aarde gebeurt voor niets is.

Hemels Brood 6837

De vrouw zou, zoals het in de Bijbel staat, onderdanig moeten zijn aan de man. Ondanks het ongeloof van veel mensen in Mijn bestaan en Mijn Woord, hebben mannen zich in de letterlijke betekenis van Mijn Woord in veel opzichten boven de vrouw gesteld en de vrouw gedwongen aan hem onderdanig te zijn.

Toch heeft de vrouw veelvuldig macht over de man, door een bepaalde behoefte bij mannen, die met de voortplanting te maken heeft. Via die behoefte, die vaak niet te beheersen is door de man, kan de vrouw hem manipuleren en macht over hem krijgen. Maar nu is het zo, dat hetgeen over de onderdanigheid van de vrouw aan de man geschreven staat, een heel andere betekenis heeft dan er letterlijk aan gegeven wordt. De ware betekenis is vooral geestelijk, en in dat opzicht worden niet de man en de vrouw letterlijk bedoeld, maar worden met mannelijk en vrouwelijk verschillende hoedanigheden bedoeld.

Deze mannelijke en vrouwelijke hoedanigheden zijn bij alle mensen aanwezig. Waarbij het mannelijke staat voor het directe contact met Mij en het horen van Mijn liefde en haar wijsheid in waarheid, en het vrouwelijke staat voor het opvolgen van Mijn ware wijze liefde in waarheid, ernaar handelen. Zie, dat zijn de twee kernfactoren van ieder mens. Niet gescheiden in de mannelijke mens en de vrouwelijke mens, maar aanwezig in zowel de man als de vrouw.

Dat betekent dat zowel in de man als in de vrouw de mogelijkheid aanwezig is om in contact met Mij te zijn en Mijn wijze liefde te vernemen, en de mogelijkheid om naar Mijn ware wijze liefde te handelen. Het eerste, het contact met Mij, is te begrijpen als het mannelijke en het tweede, het gehoor geven aan Mij in de daad, is te begrijpen als het vrouwelijke. Waarbij het tweede onderdanig moet zijn aan het eerste, om tot een waarachtig liefdevol en wijs resultaat te kunnen komen.

Veel hangt daarbij af van een goede samenwerking tussen het een en het ander. Waarbij zowel mannen als vrouwen deze tweepoligheid in zich hebben en het in alle opzichten voor beiden van belang is om in zich het vrouwelijke onderdanig te stellen aan het mannelijke. Nu zijn beiden, zowel de man als de vrouw, in hun materiële menselijke hoedanigheid uitgerust met elkaar aanvullende kwaliteiten, het is dan ook een verspilling van kwaliteiten wanneer de man zich boven de vrouw stelt en de vrouw de man manipuleert.

Het zou beter voor iedereen zijn als begrepen zou worden dat zowel de man als de vrouw in letterlijke en geestelijke zin gelijkwaardig zijn en het nooit bedoeld is dat de man zich op grond van die tekst in de Bijbel boven de vrouw zou stellen. Deze tweedeling geeft aanleiding tot machtsstrijd die de rust en vrede in de samenleving niet ten goede komt. Aan ieder die dit leest zeg Ik, begrijp deze uitleg, en wie goed wil doen, laat hij zich ernaar gedragen, zowel man als vrouw te zijn, zowel vrouw als man te zijn, in de ware geestelijke betekenis.

Hemels Brood 6835

Veel mensen struikelen bij het lezen van de Bijbel over de teksten in de Bijbel wanneer zij die letterlijk nemen, omdat zij op veel plaatsen tegenstrijdig met elkaar zijn. Net als niemand die deze eerste zin leest het woord ‘struikelen’ letterlijk zal nemen, omdat hij meteen weet dat het beeldspraak is, zo is heel veel in de oorspronkelijke teksten in de Bijbel beeldspraak. Maar omdat de teksten in de Bijbel vertaald zijn uit een oude taal die niet meer in gebruik is, waarbij niet geweten is wat er wel en geen beeldspraak is, wordt alles letterlijk genomen en is er veel van de oorspronkelijke betekenis weggevallen.

Wanneer nu iemand, die deze taal niet spreekt, die eerste zin zou vertalen in zijn eigen taal, zou hij zich afvragen wat er bedoeld wordt met het woord ‘struikelen’, maar daar het antwoord wel op vinden. Bij een oude taal, die allang niet meer in gebruik is, is dat heel moeilijk, zo niet onmogelijk geworden. Bij de vertalingen is dan ook veel van de oorspronkelijke beeldspraak weggevallen of geheel verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor hebben veel teksten in de Bijbel een groot deel van hun geestelijk diepere betekenis verloren. Ook zijn er daarom delen van de oorspronkelijke teksten buiten de huidige Bijbel gehouden en is er een geheel eigen interpretatie gegeven aan Mijn Woord, waardoor meer en meer mensen Mijn Woord, zoals het nu in de Bijbel staat, met alle tegenstrijdigheden, de rug toekeren en zelfs met onzin bestempelen.

Je zou kunnen denken dat daardoor het besef van Mijn bestaan, van Mijn leer, van wat het werkelijke leven is, steeds wat meer voor altijd verloren gaat. Maar dat zal niet gebeuren. Het besef daarvan is niet afhankelijk van wat er van Mijn Woord wel of niet juist op papier geschreven staat, want Mijn Woord is en blijft altijd in ieders hart aanwezig, omdat Ik altijd en eeuwig in ieders hart aanwezig ben en blijf. En daarmee is in iedereen oneindig veel meer aanwezig van Mijn Woord, Mijn leer, Mijn liefde en haar wijsheid dan ooit geschreven kan worden.

Het zal alleen nog wel enige tijd duren voordat dat bij alle mensen in hun hart duidelijk is geworden. Maar duidelijk zal het worden bij alle mensen, daarvoor zorg Ik, jullie God en Schepper, jullie hemelse Vader in Jezus Christus, uit grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6833

Zou iemand, die niet in Mij gelooft, je vragen hoe je er zo zeker van kunt zijn dat Ik besta en dat de aarde met alles erop en eromheen door Mij geschapen is, dan zou je wellicht antwoorden dat je dat innerlijk als een zekerheid beseft, dat je Mijn aanwezigheid in alles innerlijk voelt. Je zou zeggen dat je, zoals je innerlijk voelt te leven, ook voelt dat jij dat leven niet van oorsprong uit jezelf bent, maar dat het in jou aanwezig is.

Deze uitleg zou naar jouw overtuiging de waarheid zijn, maar je zou er degene die niet in Mij gelooft niet mee overtuigen. Je kunt je dan afvragen, zou er een manier zijn, zou er een andere uitleg zijn om diegene tot eenzelfde inzicht te brengen, zonder hem iets op te leggen, zonder hem jouw geloof, jouw besef, jouw inzichten en overtuigingen op te dringen. Ik zeg je, er is geen algemene manier om iemand die niet in Mij gelooft met zulk een getuigenis over Mij tot besef van Mij, zijn Schepper, te brengen.

Dat wil niet zeggen dat een getuigenis geven van wat je gelooft, voelt, beseft ten aanzien van Mij als jullie God en Schepper, als Jezus Christus in jullie hart, het ware leven zoals je dat in je hart als waarheid herkent, net zo goed achterwege gelaten kan worden. Want zo’n getuigenis heeft kracht tot in de oneindigheid, of zij nu met zoveel woorden is uitgesproken of alleen in het hart aanwezig is. Mettertijd zal deze getuigenis diegene, die op dat moment aan zijn ongeloof bleef vasthouden, innerlijk toch bereiken.

Iedereen is tijd gegeven, en die tijd hoeft niet het moment te zijn waarop iemand een getuigenis over Mij geeft, hoe waar en waarachtig die getuigenis ook is. Iedereen heeft van Mij het moment van het besef van de waarheid gekregen en dat moment is voor iedereen verschillend. Daarom, wees een getuige van Mij, je leven Gever, in woorden en in daden, en laat iedereen vrij zijn weg gaan, want voor iedereen heb Ik de ware schat van leven en het besef daarvan veiliggesteld, met Mijn Leven, Mijn sterven en Mijn opstanding. Zo zal iedereen leven, sterven en opstaan, en uiteindelijk eeuwig gelukzalig uit en met Mij leven.

Hemels Brood 6831

Veel mensen gaan in de omgang met hun medemensen van zichzelf uit, van wat zij normaal vinden, gaan uit van hun eigen gewoonten en gebruiken en kunnen zich moeilijk of niet verplaatsen in een andere denkwijze, in andere gewoonten en gebruiken. Dat kan misverstanden en onaangename situaties tot gevolg hebben. Vaak is het wederzijds, vaak kan de ander zich ook niet in het gedachtegoed van zijn medemensen verplaatsen.

Zelfs jullie, goedwillende mensen, hebben daarmee te maken. Zo komen jullie regelmatig in omstandigheden waarbij je je afvraagt, hoe kan ik daar nu het beste mee omgaan, hoe kan ik die ander tegemoetkomen zonder mijn eigen geloof en gedachtegoed te verwaarlozen, wat mij een onprettig gevoel zal geven? Hoe blijf ik vriendelijk en houd ik toch ook vast aan wat ik belangrijk vind om aan vast te houden, zonder de ander te kwetsen?

Ik zie hoe moeilijk dat kan zijn voor jullie en daarover zeg Ik, kom in je hart bij Mij, zodat je Mijn advies daarover kunt verstaan. Ik weet dat het op zulke momenten niet gemakkelijk zal zijn om Mijn advies op te volgen, want daaraan zijn gevolgen verbonden, die je het liefst zou vermijden. Eerlijkheid heeft soms een prijs, en de vraag is, wil je die prijs betalen, wil je de gevolgen van je eerlijkheid dragen? Of omzeil je dat liever, waarbij de confrontatie vroeg of laat toch komt.

Veel mensen denken dat het beter is om het te laten, met de gedachte “komt tijd, komt raad”, maar die raad kan Ik je nu al geven en je kunt jezelf veel moeite besparen door Mijn raad meteen al op te volgen. Natuurlijk ben je altijd vrij om het op jouw manier op te lossen. Maar hoe je het ook wendt of keert, je krijgt de gevolgen toch te dragen. Heb je de moed om nu te dragen, samen met Mij, of af te wachten en wellicht meer te dragen te krijgen? Ik bied je Mijn liefdevolle raad, zacht in je hart, aan jou de keus. Ik heb je lief en uit Mijn liefde komt het altijd goed, maar hoe, dat is aan jou.