Zaterdag
19 september 2020


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7127

Jezus Christus is de Enige Mens waarin God Zich op aarde voor alle mensen gemanifesteerd heeft en Zichzelf zichtbaar gemaakt heeft voor ons allemaal. In Jezus Christus is daarom God Zelf in ons bereikbaar geworden, om alles mee te delen, alles aan te vragen, alles van God Zelf te weten over het leven wat wij uit God zijn en om Hem in alle opzichten te leren kennen. Daarom is geloof in Jezus Christus gelijk aan geloof in God, daarom is de Naam Jezus Christus voor alles en iedereen de Naam Gods, want niet anders dan in Jezus Christus is God verschenen aan de mens in de materie op aarde. En in Jezus Christus zal Hij, God, nogmaals aan de mens op aarde verschijnen.

Zo zal het zijn dat Ik kom als een dief in de nacht, onopgemerkt door velen die hun ogen gericht hebben op geld en macht, op bezit en aanzien. Maar Ik zal geen dief zijn, want Ik kom niet om aards materiële goederen, niet om geld en macht, niet om bezit en aanzien, Ik kom om al degenen die Mij liefhebben, die in hun doen en laten ernaar streven om Mijn liefde na te leven, zoals Ik mensen tijdens Mijn eerdere verblijf op aarde geleerd heb, bij Mij te roepen.

Ik kom om alle mensen die hun ogen gericht hebben op bezit en macht, geld en aanzien, op voordeel in werelds opzicht, te tonen Wie Ik Ben en wat werkelijk macht geeft, wat tegelijkertijd de grootste gelukzaligheid geeft. Ik kom om de afgedwaalde mensen van hun dwaling terug te roepen door hen inzicht te geven in Wie Ik Ben en wie zij zijn, zicht te geven op wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft en hen te tonen hoe zij dat kunnen bereiken. En dat alles zal gevat zijn in Mijn volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid.

Al degenen die hun ogen naar Mij keren zullen direct doorstroomd worden met Mijn ware liefde en Mijn liefde herkennen als het ware leven wat zij van oorsprong aan altijd al zijn, zonder dat zij dat beseften. Dan zullen mensen van heinde en verre komen en met Mij tot het werkelijk gelukzalige leven komen. Heb nog geduld, Ik kom.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.