Zondag
17 oktober 2021


Hemels Brood is ook
in boekjes te krijgen

Hemels Brood 7520

Er zijn mensen die vanuit het verstandelijke zoeken naar de betekenis van hun leven en er zijn mensen die het mystieke van hun leven zoeken te begrijpen. Zowel het een als het ander levert iets op, want het leven op aarde heeft een letterlijk zichtbare kant en een zogenoemde mystieke onzichtbare kant, en dat is niet zonder reden. Toch is er een belangrijk verschil. Mensen die meer vanuit het verstandelijke zoeken zijn daarbij nogal eens geneigd om Mijn Woord vooral letterlijk te nemen, en zij die het onzichtbare zoeken zijn nogal eens geneigd om vanuit hun eigen fantasie een en ander in te vullen.

Het een wordt daardoor teveel beredeneerd en het ander wordt daardoor zweverig, zodat in beide vormen van zoeken deels voorbijgegaan wordt aan de waarheid en het verband tussen beide. Aan elke vorm van zoeken kleven nadelen en voordelen, maar het onderscheid is niet gemakkelijk te maken zonder naar Mij te luisteren in het hart. Dat is niet verstandelijk noch mystiek, dat is waar ieder mens Mij in vrijheid en werkelijkheid kan ontmoeten en met Mij persoonlijk kan spreken.

Was het eeuwenlang voorbehouden aan priesters om Mij te mogen benaderen en kon de mens alleen bidden voor zijn hachje, al geruime tijd kan en mag ieder mens in waarheid en uit oprechte wil Mij in zijn hart benaderen en kan iedereen in zijn hart Mij horen, voelen, beseffen. Zo is het nu en Ik nodig jullie allen, die zoeken naar de zin van je leven, uit om in je hart bij Mij te komen, om Mij in je hart te zoeken, en Ik zeg je, in je hart kun je Mij herkennen aan Mijn ware liefde, Mijn ware wijsheid, Mijn zachtmoedigheid, Mijn geduld en Mijn betrokkenheid.

Je zult Mij nooit vinden in boosheid, want Ik ben alleen liefde, volkomen liefde. Mocht je boosheid of iets van dien aard in jou aantreffen, weet dan dat Ik dat zeker niet ben, noch ben Ik ongeduld, verwijtend of oordelend. Al dat ben Ik zeker niet. Tref Mij in je hart aan in waarheid, in liefde en haar wijsheid en luister met je gevoel naar wat er in je hart opkomt, zacht als het ruisen van de zee, doordringend als het gekletter van de regen, duidelijk te vernemen wanneer jij dat oprecht wilt. Weet dat nu en kom gerust wanneer je wilt, Ik ben daar in je hart, altijd, ware liefde voor jou en alle mensen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar Hij kent al onze wegen,
Hij kent ons allemaal bij naam.