Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6908

Soms is een berg van een kilometer al te hoog om te beklimmen en op een ander moment is een berg van vijf kilometer makkelijk te doen. Een situatie kan voor de één een enorme opgaaf zijn, terwijl het voor een ander een peulenschilletje is.

Het leven van ieder mens verschilt, de mogelijkheden van ieder mens verschillen, de talenten van mensen verschillen, dat is de situatie op aarde waar iedereen mee te maken heeft. Soms is iets een voordeel voor de één, terwijl het een nadeel is voor de ander. Er is op aarde ongelijkheid, oneerlijkheid, en niet iedereen kan daarin berusten. Toch is niet alle oneerlijkheid iets om te bevechten, want dan zou niemand tot nederigheid kunnen komen, tot verdraagzaamheid, tot vergeving en zou er geen vrede kunnen ontstaan en liefde kunnen groeien.

Je zou kunnen zeggen dat alle oneerlijkheid niet eerlijk is, maar er zijn situaties waarbij oneerlijkheid wel eerlijk is, het gaat er maar om hoe het gezien wordt. Niet iedereen kan koning zijn over hetzelfde land, niet iedereen kan de leiding hebben over het werk dat gedaan moet worden, niet iedereen kan arts zijn of bakker. En wellicht zijn er mensen die het niet eerlijk vinden dat niet iedereen koning kan zijn, of arts, of bakker. Toch is het uiteindelijk voor iedereen beter dat niet iedereen hetzelfde beroep heeft, of dezelfde auto, of hetzelfde gezicht, enzovoorts. Zie, of iets eerlijk is of oneerlijk is daarom door mensen niet zuiver te beoordelen. Wat voor iedereen wel kan is vast te houden aan waarheid.

Maar de feiten die voor de één als waarheid gelden, kunnen door een ander niet gezien worden en daarom geen waarheid zijn. Wat de één ziet, hoeft niet gezien te worden door een ander, en zo kan er ook over waarheid twijfel zijn. Zie, het leven op aarde is een mengeling van goed en niet goed, van waar en niet waar, van eerlijk en niet eerlijk, en het is de kunst om daar op de beste manier mee om te gaan. Daar is liefde voor elkaar voor nodig. Vooral Mijn liefde en haar wijsheid.

In alle opzichten kan iedereen altijd in zijn hart bij Mij komen voor Mijn liefde en haar wijsheid, en in zijn hart weten wanneer oneerlijkheid te bestrijden en wanneer niet, wanneer onwaarheid tot waarheid te brengen en wanneer niet, wanneer het goede te doen, op de juiste momenten, voor de juiste mensen. Want zie, Ik ben de Enige ware Leider voor alle mensen en niemand anders kan dat zijn. Ik ben eerlijk, waarheid, en voor iedereen altijd alleen liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6906

Er is een strikte wet op aarde door Mij ingesteld, een duidelijk gericht voor alle mensen die toegeven aan de verleiding om van waarheid en liefde af te wijken. Maar er is ook Mijn genade en Mijn zachtmoedigheid welke Ik uit liefde en haar wijsheid over de mensen uitspreid.

Het zal nooit zo zijn dat het door Mij ingestelde gericht iemand tekortdoet, integendeel, het is er juist om te voorkomen dat mensen verloren raken in onwaarheid, leugen en bedrog en niet meer terug kunnen komen tot liefde en waarheid. Het door Mij ingestelde gericht is moeilijk voor mensen, maar ook nodig, om behoed te worden voor een leven zonder te leven. Ook al zijn er nogal wat mensen die denken te leven, het is een van het ware leven afgedwaald leven, en juist voor hen is het gericht, om hen tot het besef te brengen dat leven dood kan zijn, en dat leven leven kan zijn. Leven zonder liefde is levend dood zijn.

Daarmee bedoel Ik niet alle mensen die van hun medemensen weinig of geen liefde krijgen, maar de mensen die weinig of geen liefde aan hun medemensen geven, want het werkelijke leven zit in het geven van liefde aan medemensen, zoals Ik altijd Mijn liefde aan alle mensen geef. Liefde geeft, liefde neemt niet en vraagt niet. Juist die mensen leven werkelijk, die genoeg hebben aan de liefde die zij van Mij voelen te krijgen. Nu kunnen er mensen zijn die zeggen geen liefde van Mij te voelen. Hen zeg Ik, ook jullie krijgen voortdurend Mijn liefde, maar jullie verwachtingen van Mijn liefde zijn op jezelf gericht, terwijl het voor het voelen van Mijn liefde nodig is, om je eigen invullingen van wat jij vindt dat liefde is, los te laten en het belang van liefde voor jezelf los te laten.

Kijk dan eens om je heen naar medemensen die het moeilijk hebben, ziek zijn, of in nood zijn, en geef hen liefde. Mocht je denken geen liefde te kunnen geven, geef dan je aandacht, je medeleven, leg eens een arm om iemand heen, geef eens aandacht aan die ander die het moeilijk heeft en voel dan eens wat dat in je hart doet. Heb eens oprechte belangstelling voor de noden van je medemensen in plaats van je eigen noden. Wie dat zonder eigenbelang doet, gaat Mijn liefde zeker wel voelen in zijn hart, hij komt vanuit zijn levende dood tot levend leven, en hij komt uiteindelijk tot het werkelijk eeuwig gelukkige leven.

Hemels Brood 6904

Alle mensen zijn één, maar op de aarde voelt ieder mens zich in zichzelf een eigen afgebakend persoon, alleen zichzelf. Door de vermenging van liefde en kwaad ervaren mensen elkaar in de eenheid van Zijn niet als één, maar ervaart ieder mens zich apart als een eigen zelf.

In Mijn hemel voelen degenen die daar zijn niet alleen zichzelf, maar ook alle andere aanwezigen. Daar voelen allen de eenheid van Zijn en zij voelen ook alles wat er in ieder omgaat, er is een wederkerig onderling contact waarbij ieder zichzelf blijft, terwijl er geen grens is tussen de een en de ander, er is een invloeiende overgang tussen elkaar die liefde is en voor iedereen heel aangenaam is, zonder dat de eigenheid van ieders wezenlijkheid in die liefde opgaat, en het besef zelf te zijn blijft evengoed, maar onbegrensd, zoals het is.

Voor de mens op aarde niet voor te stellen als hij dat niet zelf heeft ervaren. Sommige mensen hebben het meegemaakt en gevoeld in situaties waarin zij geestelijk geweest zijn, en sommige mensen hebben op aarde deze ervaring mogen meemaken, zodat zij daarover uit eigen ervaring hun verhaal kunnen doen aan hun medemensen. Veruit de meeste mensen leven binnen de grenzen van hun lichaam en hun geestelijk besef, zij kunnen elkaar alleen aanvoelen via de gegeven mogelijkheden, maar in de hemel is er meer, veel meer van elkaar te voelen en te beseffen.

Hetgeen mensen op aarde van elkaar kunnen aanvoelen, kunnen inschatten, kunnen weten, is heel beperkt en afhankelijk van wat mensen van zichzelf laten zien of juist verborgen houden, terwijl in de hemel alles te voelen, te zien en te horen is als één geheel, waar niemand iets verborgen houdt en in dat ‘één geheel’ toch ook volkomen zichzelf is. Vergeleken bij de ware eenheid met Mij in Mijn hemel, is het besef van elkaar en van elkaars gevoelens op de aarde als een zandkorrel in de woestijn, zo weinig.

Toch, wie zich helemaal oprecht in zijn hart in liefde naar Mij keert, kan zelfs op de aarde meemaken te voelen wat het is om in de eenheid met Mij alles te ervaren, ieder mens, de hele Schepping, en even in dat geluk van eenheid zijn!

Hemels Brood 6902

Vandaag zie Ik in je hart overwegingen over alles wat je hebt en waarvan je weet dat je het van Mij gekregen hebt, en je vraagt je af wat er dan nog is om Mij als dank te geven. Want bij alles wat je bedenkt weet je dat het al van Mij gekregen is en zo kun je alleen teruggeven wat Ik jou gegeven heb.

Toch is er iets dat je Mij kunt geven zonder dat Ik het jou gegeven heb. Dat is eenvoudig de erkenning dat Ik, jullie God en Schepper, jou alles gegeven heb, je het leven gegeven heb in de bewustheid zelf persoonlijk te zijn en de vrijheid om te leven. Wat mensen Mij kunnen geven is de erkenning alles van Mij te hebben gekregen, alles wat er maar door mensen bedacht is of nog bedacht kan worden, het is allemaal van Mij gekregen, elke mogelijkheid, alles in de volkomen vrijheid, het zijn van de mens, het doen en laten van de mens, het leven bewust te kunnen ervaren in volkomen vrijheid, het is jullie allemaal gegeven door Mij.

Wat ieder mens Mij in alle vrijheid kan geven, is de erkenning dat hij uit Mij is en van Mij alles gekregen heeft, en daarbij Mij lief te hebben, niet om wat Ik gegeven heb, maar puur uit het hart als erkenning dat Ik ben Die Ik Ben. Dat is nu juist waartoe mensen heel moeilijk of niet komen, die erkenning tot in het diepst van de ziel en die helemaal vrije liefde voor Mij, die net als Mijn liefde voor jullie, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. Maar Ik neem dat niemand kwalijk, Ik weet hoe moeilijk dat voor mensen is, want voor de erkenning die Ik bedoel, is de diepste en zuiverste nederigheid nodig, en hoe lief Ik alle mensen ook heb, die diepste nederigheid is hetgeen de mens zelf te verwerven heeft, die kan Ik niemand geven, die is aan de mens om innerlijk te bereiken.

Maar Ik ben er zeker van dat ieder mens die Mij ten diepste leert kennen, zoals Ik in alle waarheid ben Die Ik Ben, wel tot die diepste nederigheid en erkenning komt en tot die onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde voor Mij komt. Dat zal de grootste vreugde zijn in de hemel, wanneer de mens Mij erkent, Mij liefheeft, uit zichzelf, om niet, omdat hij Mij kent en weet wie hij zelf is en Wie Ik Ben.

Hemels Brood 6900

Er zijn altijd mensen die hun mening luid verkondigen, en daartegenover zijn er mensen die even luid het tegenovergestelde verkondigen. Daarmee is er altijd wel ergens op de wereld een strijd die vooral in de media wordt uitgevochten.

Doorgaans blijkt het om kleine groepen mensen te gaan die hard schreeuwen om gehoord te worden en doen alsof zij de mensheid vertegenwoordigen. Maar wat zij eigenlijk doen, is via de media de gewone burger achter zich aan trekken om hun mening te delen, en wanneer er dan genoeg mensen via de media aangetrokken zijn, toont onderzoek dat veel mensen dezelfde mening hebben, alhoewel die mensen, voordat de kleine groep mensen ging schreeuwen, geen mening hadden en rustig hun leven leidden.

Zo is er door de eeuwen heen ook over Mij en Mijn leer geschreeuwd door een kleine groep mensen die zich voordeden als Mijn vertegenwoordigers en mensen achter zich vergaarden om een kerk te vormen die berustte op hun uitleg van Mijn Woord en waarvan zij de leiders werden. En zij praatten de mensen angsten aan over hel en verdoemenis, en reikten mensen een weg aan om hun zonden vergeven te krijgen en niet in de hel terecht te komen. Dat was niet Mijn Weg, maar de weg van de kerkleiders naar rijkdom en macht.

Zo is door een relatief kleine groep mensen eerst één kerk ontstaan en later zijn meerdere kerken ontstaan die allen beweerden de ware kerk te zijn. Terwijl Ik in het hart van alle mensen de Enige ware volkomen liefdevolle Kerk ben, waar Ik altijd bereikbaar voor iedereen aanwezig ben en waar Ik alle mensen uitnodig om zo vaak mogelijk naartoe te komen om Mij te ontmoeten en Mijn Woord uitgelegd te krijgen, om hun zonden vergeven te krijgen en advies voor het leven op aarde te krijgen. Nu is het een relatief kleine groep mensen die Mij regelmatig in de kerk van hun hart ontmoeten en Mijn Woord naar waarheid uitgelegd krijgen.

Maar zij zijn geen schreeuwers, zij zijn doeners, en verspreid over de aarde zijn zij in de wereld als lichtjes voor hun medemensen. Zij hoeven niet te schreeuwen, hun lichtjes trekken juist die mensen aan, die eraan toe zijn om zelf een lichtje te worden, niet via gebrul in de media, maar via hun eigen besef dat Ik ook in hun hart ben en ook hen daar graag wil ontmoeten.

Lieve mensen die in Mij geloven, die in je hart bij Mij komen, ja, jij en jij en jij, jullie zijn die lichtjes, laat de wereld maar gaan, wees eenvoudig Mijn lichtje, dan verspreidt Mijn liefde, Mijn licht, zich op de juiste blijvende manier onder steeds meer mensen, tot het helemaal licht is voor alle mensen.

Hemels Brood 6909

Behalve de aarde met alles erop en eromheen in de letterlijke materiële vormen, heeft ieder mens een eigen aarde in zich met alles erop en eromheen. Daarbij schijnt Mijn licht overdag, dat is het besef van werkelijk leven, dat is het inzicht van zijn, van liefde, van wijsheid uit liefde, en schijnt Mijn maan ‘s nachts, om in het donker van het onbegrip en ongeloof toch nog wat zicht te geven op wat waar en werkelijk leven is en wat liefde en wijsheid kan geven.

Die innerlijke aarde met alles erop en eromheen is voor velen onbekend als een werkelijkheid van hun zijn in de geestelijke zin van het woord. In dat opzicht is er nog heel veel te leren en te gaan begrijpen door zoveel mensen. Ook voor jullie die op een vrijere en liefdevollere manier in Mij geloven, dan de kerken geleerd hebben. En er is nog veel te leren wat door kerken belemmerd is om geleerd te worden. En alhoewel jullie geloof Mijn liefde en haar wijsheid tot werking brengt, is jullie zicht nog als het zicht bij het licht van de maan. Bij sommigen gloort de morgen en begint de zon, Mijn licht, te dagen, maar het is ook bij hen nog zeker geen dag.

Ik zeg dit niet om jullie te ontmoedigen, maar juist om jullie aan te sporen om de weg van het geloof verder te gaan en nog meer in je hart naar Mij toe te komen en van Mij meer te leren van jouw eigen bestaan, om daarmee meer licht, dat is meer zicht, ook te krijgen op alle bestaan, op al het leven, op de zin van ieders leven op aarde, de materiële aarde, de geestelijke aarde en de spirituele aarde, die niet alleen ieders persoonlijke wezenlijkheid uit Mij is, in de persoonlijkheid van zijn, maar meer nog de waarheid van wat al het leven is, de werkelijkheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mij als God en Schepper van het universum, het Al, toont. Waarbij het woord “spirituele” niet verward moet worden met de betekenis die door de wereld aan dat woord gegeven is. Want zelfs is ook bij jullie nog niet bekend wat het werkelijk betekent.

Zo is er veel wat jullie nog niet bekend is. Maar meer en meer zal de zon in jullie opkomen, in jullie eigen zijn, meer en meer zal Mijn licht en Mijn liefde jullie zicht geven. Maar wees gewaarschuwd, jullie licht is niet te zien door de wereld, en zo zullen jullie gaan in de duisternis van de wereld als Mijn licht, maar de duisternis zal om jullie heen zijn, zal jullie licht omringen en zo zullen jullie in die duisternis licht zijn, zonder gezien te worden, terwijl jullie de duisternis om jullie licht heen wel zullen zien, wat niet steeds aangenaam zal zijn. Wees daarop voorbereid en treur niet om de duisternis, want die zal opgeheven worden op de daarvoor bestemde tijd. Wees verblijd met het licht, met Mijn liefde en haar wijsheid. Amen.

Hemels Brood 6907

De gedachten van de mens zijn snel afgeleid en het hart wordt gemakkelijk in beslag genomen door allerlei wensen en verlangens, waardoor veel van wat van belang is niet gezien en bemerkt wordt en door de dagelijkse gang van zaken overwoekerd raakt.

Voorheen gingen veel mensen heel regelmatig naar de kerk. Dat was dan wel niet de kerk die Ik voor de mens in zijn hart opgericht heb, maar er werden wel steeds delen van Mijn Woord aan de mensen voorgehouden. Nu was dat vooral onder een bepaalde mate van dwang, dat veel mensen regelmatig de kerk bezochten, of omdat er zich rampen voordeden en de gang naar de kerk als een mogelijk redmiddel gezien werd, en de prediking van Mijn Woord was meer een uitleg waarmee gedreigd werd, met de macht van de hel, om als kerkleiders zelf macht en rijkdommen te kunnen verkrijgen, maar toch bleef Mijn Woord, Mijn bestaan, voor de mensen als een waarheid aanwezig.

Nu die door mensen om verschillende redenen opgerichte kerken steeds meer wegvallen, door hun frauduleusheid, hun valsheid, en hun misbruik, blijft er weinig over waardoor mensen nog in Mijn Woord, Mijn bestaan, en wat het belangrijkste is, Mijn liefde, geloven. Steeds meer mensen leven zonder geloof in Mij en Mijn liefde, zelfs zijn er die, door alle kerkelijke onzin en misbruik, niets meer met Mij en Mijn waarheid van Zijn te maken willen hebben.

Toch, ondanks alle leugens en alle bedrog zijn er, al is het een kleine groep mensen, die wel in Mij en Mijn waarheid van Zijn geloven. Jullie, lieve mensen, zijn de bakens van het geloof in Mij op de aarde, bijzonder vanwege jullie geloof en vanwege jullie besef Wie Ik werkelijk Ben en vanwege het verstaan van Mijn Woord, zoals het van aanvang aan bedoeld is. Maar er is nog veel meer te verstaan van Mij en Mijn Woord en te zien van Mijn liefde. Wees paraat, want in jullie hart zal Ik steeds meer inzicht geven, steeds meer besef van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid en jullie zullen steeds meer licht verspreiden, zuiver licht waarmee anderen, die verdwaald zijn, de ware weg gaan zien, die zo lang voor velen niet te zien was. Blijf in alle eenvoud in je hart met Mij in contact en wees Mijn licht, tot Ik Zelf weer op aarde kom.

Hemels Brood 6905

Er zijn mensen die het leven op aarde zo moeilijk vinden, dat zij dat het liefst willen beëindigen. Van tijd tot tijd zijn daar mensen bij die dat doen, vaak tot verdriet van degenen die hen na staan, tot verbazing, maar soms ook tot begrip.

Moeilijke tijden wil iedereen wel stoppen, en wanneer er voor de moeilijkheden geen oplossing gezien wordt, lijkt het beëindigen van het leven op aarde de enig overgebleven keus om wat te moeilijk geworden is te stoppen. Maar aan al degenen die dat in overweging nemen zeg Ik, het leven stopt niet. Want velen van hen die hun leven op aarde beëindigen, gaan ervan uit dat zij hun leven voor altijd beëindigen. Anderen denken de situatie waarin zij verblijven te beëindigen en in een betere situatie te zullen komen na hun sterven.

Zie, het leven dat Ik gegeven heb, stopt voor niemand na zijn overlijden op de aarde, het beëindigt alleen de tijd van verblijf op aarde. Het leven van alle mensen is eeuwig en gaat hoe dan ook verder na het verblijf op de aarde. In welke sfeer, in welke hoedanigheid, ligt aan ieder mens zelf, ligt eraan hoe die mens op de aarde geleefd heeft. Dat geldt ook voor de mens die zelf een einde maakt aan zijn verblijf op aarde. Hoe zijn situatie in het vervolg van zijn leven verder gaat, hangt van allerlei factoren af, maar beëindigd is het niet, alleen zijn tijd op aarde is beëindigd. Wie zelf de tijd van zijn leven op aarde bekort, houdt als het ware een stukje aardse levenstijd over, waarmee hij ook na zijn verblijf op aarde te maken krijgt.

Niemand die voortijdig een einde aan zijn verblijf op aarde maakt, wordt daarvoor gestraft, maar datgene wat voor diegene van belang is om tot eeuwige gelukzaligheid te komen, daar zal hij toch nog mee te maken krijgen, al naargelang voor iemand het beste is en altijd evengoed in Mijn liefde. Zie, voor sommigen is dat meteen verhelderend, voor anderen is er eerst verwarring dat zij nog steeds bestaan, wat zij niet verwachtten. Hoe dan ook, allen zullen met liefde begeleid worden, ook al zal niet iedereen dat meteen zo voelen, maar uiteindelijk zal toch iedereen begrijpen wat het werkelijke leven is en de gelukzaligheid ervan voor altijd bereiken.

Hemels Brood 6903

Wanneer mensen elkaar zouden begrijpen, meer dan mensen in doorsnee nu van elkaar begrijpen, zou de samenleving al aangenamer zijn, zouden er minder verwijten over en weer zijn, zouden er minder misvattingen en vooroordelen zijn.

Maar om mensen te begrijpen is het nodig om elkaar te kennen. En mensen laten zich in doorsnee niet gemakkelijk kennen. Iedereen heeft zijn zwakke kanten, zijn kwetsbaarheden, en die houden mensen liever verborgen, want het gevaar zit erin dat daar misbruik van gemaakt wordt. En ja, dat gebeurt, er zijn mensen die misbruik maken van de zwakheden en de kwetsbaarheid van hun medemensen en gewetenloos liegen en bedriegen, waardoor het beter is om je niet in alle opzichten te laten kennen.

Maar Ik ken alle mensen helemaal, tot in het diepst van hun ziel, Ik ken elke overweging, elke gedachte, elk verlangen, elke mening, elk oordeel, elke misvatting. Ik weet uit welke situaties alle gedachten tot stand komen, waardoor misvattingen ontstaan, wat mensen tot welke daden brengt, of juist tot het gebrek aan daden, en zo ken Ik ieder mens persoonlijk. Voor Mij is niets verborgen, Ik ken ieders zwakte, ieders kwetsbaarheid en ieders kracht. Juist omdat Ik iedereen persoonlijk ken en van iedereen alles weet, begrijp Ik alle mensen persoonlijk en hoe de hele samenleving beweegt.

Ik begrijp jou, mens, Ik begrijp alle mensen, maar velen kennen Mij niet naar waarheid en daardoor word Ik door velen niet begrepen. Terwijl Ik niets van Mijzelf hoef te verbergen, want er is bij Mij geen zwakte, geen kwetsbaarheid, geen verborgen gedachte, geen oordeel, geen verwijt, alleen waarheid, liefde en haar wijsheid, die Ik aan jullie allemaal beschikbaar stel via het contact dat iedereen met Mij kan hebben in zijn hart, waar Ik altijd voor iedereen bereikbaar aanwezig ben.

Daar kun je Mij gaan kennen en begrijpen, en vervolgens je medemens gaan kennen en begrijpen, en jezelf beter gaan kennen en begrijpen. En uiteindelijk het ware leven, die je uit Mij bent, gaan kennen en begrijpen, ware liefde.

Hemels Brood 6901

Regelmatig vragen mensen Mij welke keus het beste is om te maken. Daar geef Ik niet elke keer een antwoord op, want het is niet de bedoeling dat Ik het leven van iedere in Mij gelovende mens overneem, dat Ik steeds aan ieder mens dicteer wat als beste te kiezen.

Zou Ik dat doen, dan zou de mens niet meer zelfstandig zijn eigen vrije keus maken. Dan zou de mens ook niet begrijpen waarom de ene keus beter is dan de andere. Dan zou wel alles op de beste manier gedaan worden, maar niet omdat begrepen is waarom dat het beste is om te doen. Daarom laat Ik de keus het liefst aan de mens, ook al wordt dan regelmatig niet het beste gekozen. Uiteindelijk toont het de mensen die niet het beste kozen wel wat het beste geweest zou zijn en waarom dat zo is. En dat geeft een groeiend inzicht, zodat de mens steeds meer zelf gaat begrijpen wanneer iets het beste is en waarom dat zo is. Daardoor groeien mensen in geestelijk opzicht steeds dichter naar Mij en Mijn liefde en haar wijsheid toe.

De vraag om van Mij te weten wat de beste keus is, is niet de beste vraag. De vraag om een situatie tot een goede afloop te helpen brengen, met het vertrouwen op Mij en Mijn liefde, is al een betere vraag, wanneer daarbij afstand gedaan wordt van de eigen invullingen, van wat de mens voor zichzelf wil, verlangt, wenst. En dat laatste is nogal moeilijk om tot op het diepste te doen. Maar wie het toch in Mijn Hand legt, zal merken dat de situatie ten beste keert en daarbij ook begrijpen waarom dat het beste is. Dat zal niet altijd naar verwachting zijn, niet zoals die mens zich dat had voorgesteld, maar wel zoals dat het beste is voor iedereen.

Ik ben er niet op uit om het mensen moeilijk te maken, maar door allerlei wensen en verlangens, die vastkleven aan de mens, is het voor veel mensen wel moeilijk om die wensen en verlangens helemaal ten diepste los te laten. Aan jullie allemaal zeg Ik, Ik ben een zachtmoedige God en Vader, Die jullie allemaal liefheeft, en vanuit Mijn wijze liefde kom Ik jullie die het oprecht menen, mild tegemoet, zodat je toch blij en tevreden zult zijn.