Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6968

Alles wat een mens doet of laat en zegt of zwijgt, heeft een uitwerking. Alles waar een mens aan denkt of niet aan denkt, heeft een uitwerking. Alle meningen en overtuigingen die een mens heeft, hebben een uitwerking. Aan al die uitwerkingen ligt een motivatie ten grondslag, waarbij het van groot belang is of die motivatie gebaseerd is op liefde of op het tegenovergestelde van liefde.

Op aarde is de situatie zodanig dat de mens vrij is in zijn doen en laten, vrij is om te zeggen of te zwijgen wat hij wel of niet wil, een mening aan te hangen of te verwerpen, enzovoorts. In die vrijheid kan ieder mens ondervinden wat het een en wat het ander teweegbrengt en hij kan in alle verschillende opzichten veranderen van mening, van overtuiging, andere dingen zeggen of zwijgen, kortom alles aan zichzelf veranderen, als hij dat wil.

In die vrijheid die de mens heeft is het voor hem van belang dat hij beseft dat hij slechts een heel beperkt zicht heeft op wat er op de aarde en eromheen is en gebeurt en waarom het er is en gebeurt, terwijl dat allemaal te maken heeft met alle keuzen die alle mensen in hun vrijheid gemaakt hebben, maken, en nog gaan maken. Maar veel mensen hebben dat besef niet, beseffen niet dat zij slechts een korte periode van hun leven op de aarde verblijven en niet alles kunnen weten van wat er allemaal gebeurd is voor hun verblijf op de aarde, wat er gebeurt tijdens hun verblijf op aarde en wat er nog te gebeuren staat.

Toch zijn er veel mensen die denken genoeg kennis en besef te hebben om als basis te dienen voor een volwaardige mening, voor een volwaardige overtuiging. Al heeft de mens de vrije wil, dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee de volledige kennis heeft van zijn leven, van alles wat is en van Mij, zijn Schepper. Want Ik ben Degene die alle mensen het leven geeft, Die de mens op de door Mij geschapen aarde tot leven gebracht heeft, Ik ben degene Die eeuwig leven is, Die alles weet en kent, alles wat er gebeurd is, alles wat er nu gebeurt en wat er nog te gebeuren staat.

Alleen door Mij kan iedereen alles weten, kennen, zien. Iedereen die in zijn hart Mij leert kennen, die uit vrije wil ervoor kiest om bij Mij te komen in zijn hart, in zijn besef te leven. Want daar ben Ik, in jou, in dat besef te leven, want jouw leven is Mijn leven. Voor wie het weten wil, Ik ben niet zomaar jullie Schepper, Ik ben volmaakte liefde en haar wijsheid, leven in eeuwigheid, en Ik heb jullie eeuwig oneindig ten diepste lief. En dat is jullie volkomen ware leven, Mijn diepe liefde.

Hemels Brood 6966

De grote vraag voor alle mensen is, kun je de minste zijn? En tegelijkertijd is dat de moeilijkste vraag om te beantwoorden, want er zijn wel mensen die de minste willen zijn, maar om dat daadwerkelijk te kunnen, dat is een heel ander verhaal.

Kun je een goed idee om te doen loslaten voor een veel minder goed idee en dat minder goede idee accepteren om uitgevoerd te worden? De meeste mensen zullen willen vasthouden aan hun betere idee en het wellicht koste wat het kost willen doorduwen. Maar tegelijkertijd wil degene met het minder goede idee het zijne toch uitgevoerd krijgen, want hij heeft daar een eigen belang bij.

Zo gaat het in de wereld om degene met de langste adem, de luidste stem, de grootste mond, en zelden om de minderheid, degene die de minste kan zijn. En daarbij, niemand bemerkt het wanneer je de minste bent, er is geen enkele eer mee te behalen, je wordt er niet voor geroemd, je krijgt geen medaille, geen vernoeming, je bent en blijft onzichtbaar. En bij Mij? Bij Mij ben je eenvoudig jou, kom je ook niet in aanzien, want bij Mij heeft niemand aanzien, de minste zijn is bij Mij de ware liefde zijn, en liefde vraagt niet om aanzien, hoeft geen beloning, geen waardering, hoeft niet vermeld te worden.

Veel mensen die op aarde de minste zijn, denken wel door Mij beloond te zullen worden, maar de beloning is al aanwezig in het de minste kunnen zijn. Net als alles een werking heeft, heeft liefde een werking, niets is een beloning en niets is een straf, maar alles heeft een werking en in de vrijheid van de mens kan hij gaan inzien welke werking de meest aangename sfeer geeft. Als je de minste bent omdat je dat geleerd hebt, heeft dat een andere werking dan wanneer je de minste bent uit eigen vrije keus, uit liefde voor Mij en je naasten.

Iedereen kan de minste zijn, maar de meeste mensen willen dat niet zijn, er blijft altijd een beetje eer aanwezig wat overwonnen moet worden met liefde. Die liefde ben Ik. Wil jij de minste zijn? Laat Mij dan toe in je hart, vooral op het moment dat het erop aankomt dat je uit eigen vrije wil de minste zou kunnen zijn.

Hemels Brood 6964

De moeilijkste momenten in iemands leven geven hem het meest waardevolle, ook al ervaart iemand dat op zo’n moment niet. Wat het ook is, of het nu pijn of ziekte is, of het nu gebrek aan wat dan ook is, honger of ongemak, eenzaamheid of onenigheid, ernstig toegebracht letsel of valse beschuldigingen, niemand denkt op zo’n moment, ha, fijn dat ik dit meemaak, want het is waardevol om mee te maken. Pas later, en soms pas veel later, of zelfs pas na het verblijf op de aarde, komt het zicht op de waarde van alle moeilijke momenten die er geweest zijn.

Maar voor Mij, in de Mens Jezus Christus, was het vooraf al duidelijk welk een grote onnoemelijke waarde de gebeurtenissen rond Mijn veroordeling, Mijn kruisiging en Mijn opstanding zouden hebben. Niet voor Mij, maar voor alle mensen in alle eeuwen van verblijf op aarde. Juist voor hen, voor jullie. Een waarde, oneindig veel meer dan wat er op de aarde aan materiële waarde te vinden is of door mensen als de grootste waarde gezien wordt. En het werd niet gezien, toen niet, en nu niet, tenminste niet in haar volle omvang, in de volle betekenis.

De moeite om als Mens met de beschikking over de Goddelijke kracht en macht de verleiding te weerstaan om daarvan gebruik te maken en niet veroordeeld, niet gekruisigd en niet gedood te worden, is onbeschrijflijk voor jullie mensen en gaat jullie begrip ver te boven. Maar het is volbracht, en daarmee, lieve mensen, is voor iedereen, niemand uitgezonderd, de ware weg naar het eeuwig gelukzalig Goddelijk ware Leven, in de volledige vrijheid van Zijn, voor eeuwig veiliggesteld voor alle mensen om te gaan. Want met Mijn opstanding uit de dood is het voor alle mensen mogelijk om op te staan uit de dood. De dood welke alles is wat niet gelijk is aan de eeuwig ware liefde en wijsheid van God, jullie Schepper, niet gelijk is aan het ware eeuwig Goddelijke Leven.

Maar het blijft in alle vrijheid de keus van de mens om die waarde te zien, om in zijn vrijheid te kiezen voor de wegen die Ik hem in zijn hart aanreik. En zo kan het zijn dat iemand vandaag opstaat uit de dood, en vrij en gelukkig eeuwig leeft, terwijl een ander dat pas over duizenden jaren bereikt, want iedereen blijft vrij. Maar wie werkelijk wil, die help Ik persoonlijk om Mij te volgen en alle moeilijkheden te overwinnen, die help Ik tot de opstanding uit de dood en tot het eeuwig gelukzalige leven te komen. En alle anderen, uit ware liefde help Ik hen ook.

Hemels Brood 6962

Zoveel mensen, zoveel meningen, en allemaal zijn zij ervan overtuigd dat hun mening de ware is. Hoeveel waarheden denken mensen daarbij wel dat er zijn? Van al die verschillende meningen kunnen mensen zich wel bedenken dat er wel op verschillende manieren naar iets gekeken kan worden, dat er daardoor verschillende gezichtspunten kunnen zijn, maar dat er in het totaal toch maar één waarheid kan zijn.

Maar wie wil en kan toegeven dat zijn waarheid de waarheid niet is, dat zijn waarheid slechts een gezichtspunt is? Een gebrekkig gezichtspunt, omdat hij het geheel niet ziet, niet kan zien, omdat zijn ogen daarvoor te beperkt zijn, zowel zijn letterlijk materiële ogen als zijn geestelijk beseffende ogen. Toch roept iedereen om het hardst wat volgens hem de waarheid is en wat flauwekul is. Maar hoe en met wat bewijst hij zijn waarheid? Sommigen hebben hele redeneringen, becijferingen, tabellen, procenten, anderen zien het, hebben een wetenschappelijke opleiding gevolgd, weer anderen zijn heel bekend en op grond van hun bekendheid, als acteur, of als zanger, of entertainer, geven zij hun mening.

In het geheel zijn er maar heel weinig mensen die in hun hart bij Mij komen, die beseffen dat Ik in alle opzichten de Enige ben Die weet en kan zeggen wat werkelijk waar is, waar het werkelijk om gaat, waarom iets op welke manier het best gezien kan worden, maar naar hen die uit Mij weten, beseffen, begrijpen, wordt niet of nauwelijks geluisterd. Zij krijgen geen podium, niet in de krant, niet op de radio, niet op de televisie, want hun mening doet er niet toe. Zij zijn niet geleerd, niet bekend, zijn geen wetenschapper, kennen de cijfers niet, enzovoorts.

En dus houden zij zich op de achtergrond met Mij. Want zolang iedereen het wel weet, of denkt te weten blijf Ik op de achtergrond. En misschien, als mensen gaan zien dat geen waarheid de waarheid is, is er gelegenheid voor Mij en hen die bij Mij zijn, om antwoorden te geven die zinvol zijn en helpen en gaan mensen daarnaar luisteren. Misschien.

Hemels Brood 6960

Ketters werden zij genoemd, alle mensen die zich losmaakten van de toenmalige kerk, de mensen die op een andere manier geloofden dan de kerk dicteerde. Zij werden zonder vorm van een eerlijk proces ter dood gebracht. Nu, in de huidige tijd, wordt het geloof in Mij vaak doodgezwegen.

Er worden geen mensen meer gedood om hun geloof, lichamelijk gezien, maar erover praten wordt niet gewaardeerd. Alleen degenen die in Mij geloven spreken nog met elkaar over Mij, maar niet wanneer zij op een verjaardag met meerdere mensen zijn, niet in de kroeg, niet tijdens het sporten, zelfs niet bij vergaderingen op het werk, waarbij het goed zou zijn wanneer Ik daarbij gevraagd zou worden. In het openbare leven mag Ik er niet zijn, mag er niet over Mij gesproken worden, is er een soort van code, zodra iemand over zijn geloof in Mij begint, staat hij alleen, of valt er een stilte, of wordt er snel overgegaan op een heel ander onderwerp.

En al zou jij, in Mij gelovende mens, dat allemaal trotseren en toch over je geloof in Mij praten in gezelschappen, het zou je niet baten, misschien zou het door iemand herkend worden, maar al gauw is dat moment voorbij en word je bij volgende gelegenheden gemeden. Het gaat nu niet meer om mensen die in Mij geloven ter dood te brengen, het gaat er nu om, om Mij ter dood te brengen, om Mij als God en Schepper in Jezus Christus dood te zwijgen, zodat Ik geheel uit het besef van de mens verdwijn, als dood ga zijn. Maar niemand kan Mij ooit doden, dat heb Ik bijna tweeduizend jaar geleden al getoond, en, lieve mensen die in Mij geloven, dat zal Ik wederom tonen.

Hoe Satan ook probeert Mij buiten te sluiten, Ik ben leven, eeuwig leven, Ik ben in ieder mens leven, alles wat leeft ben Ik, en alles wat leeft is Mij, zonder uitzondering. Juist Satan wil leven, maar leven kan hij alleen Mij, hoe hij zich daartegen ook verzet. Dat is de grote tegenstelling in hem, hij wil leven, maar zonder Mij is er geen leven, en juist zal hij, eens de machtigste lichtdrager uit Mij, ooit gaan beseffen dat hij alleen kan zijn zoals hij, uit Mij ontstaan, tot zelfstandig besef van leven gekomen is, omdat Ik hem dat gegeven heb en voor altijd geef.

Dat geldt voor alle mensen die denken zonder Mij te kunnen leven en Mij doodzwijgen. Ik zwijg niet. Ik leef en jullie leven allemaal met Mij, ware onbaatzuchtige eeuwig onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, te weten, het eeuwig gelukzalige leven, zodra je dat uit eigen vrije wil helemaal aanneemt.

Hemels Brood 6969

Het is gemakkelijk om van iemand te houden waarmee het “klikt”, die alles goed doet, die steeds aangenaam in omgang is, zachtmoedig en vriendelijk, behulpzaam is en voor alles begrip heeft. Moeilijker wordt het wanneer iemand dat niet is, wanneer iemand soms ongeduldig is, niet steeds vriendelijk is, het niet altijd overal mee eens is, wel eerlijk, maar recht door zee en geen blad voor de mond neemt. Die zegt waar het op aankomt en vaak ook nog gelijk heeft, waar je liever had dat diegene geen gelijk zou hebben.

Helemaal moeilijk wordt het wanneer het om iemand gaat die niet eerlijk is, die regelmatig alleen aan zichzelf denkt, die weinig of geen begrip voor zijn medemensen heeft en ook geen rekening ermee houdt of hij medemensen tekortdoet en onvriendelijk is. Het allermoeilijkste is het om van iemand te houden die ronduit crimineel is, die niets geeft om zijn medemensen, die nergens voor terugdeinst, die levensbedreigend is en voor wie het geen punt is om een leven te nemen, als iemand hem in de weg staat.

Toch heb Ik alle mensen lief en zorg Ik voor alle mensen, en wel zodanig, dat iedereen datgene krijgt wat voor hem het allerbeste is. In Mijn ordening heb Ik vastgelegd dat iedereen precies datgene krijgt wat hem naar die weg brengt die bij het eeuwig gelukzalige leven uitkomt en hem bij de poort brengt die toegang geeft tot eeuwig gelukzalig leven. In ware nederigheid kan iedereen door die poort gaan en met Mij en alle mensen die daar ook doorgegaan zijn, voor eeuwig gelukkig zijn.

Maar hoe staat het nu met Mij liefhebben, want om die poort te kunnen doorgaan is het ook nodig om Mij in alle vrijheid volkomen lief te hebben. Dat is voor veel mensen nog niet het geval. Want hoewel Ik volkomen liefde en wijsheid voor alles en iedereen ben, ziet niet iedereen Mij in die volkomen waarheid van Zijn. Maar zoveel als iemand Mij in waarheid ziet en kent, zoveel zal hij Mij kunnen liefhebben.

Voor iedereen die Mij wil liefhebben, maar nog niet in alle opzichten Mij kan liefhebben, is het van belang om steeds weer in zijn hart bij Mij te komen om Mij steeds beter te leren kennen. Dan gaat hij niet alleen Mij meer en meer liefhebben, maar ook de mensen die moeilijk lief te hebben zijn. Want, lieve mensen, zo is het bedoeld dat jullie allemaal eerst Mij liefhebben en daarmee elkaar en uiteindelijk in de eeuwige gelukzaligheid met Mij en elkaar voor altijd Zijn.

Hemels Brood 6967

Er is een verschil tussen verhalen die mensen vertellen en verhalen die Ik vertel. De verhalen die mensen vertellen kunnen waar zijn, of zijn deels waar, of kunnen helemaal niet waar zijn. Ze leggen soms dingen bloot die in de samenleving gebeuren en te denken geven, of suggestief zijn en mensen in verwarring brengen.

De verhalen die Ik vertel zijn waar, maar lijken vaak een letterlijke betekenis te hebben, terwijl de ware betekenis van geestelijke aard is. Dat wil niet zeggen dat wat Ik vertel niet letterlijk gebeurd is. Want eens is toch de aarde met alles erop en eromheen letterlijk ontstaan in de materiële zin en zijn jullie mensen tot leven op aarde gekomen. Maar al dit letterlijke, het materiële, is niet de basis van leven, die basis ben Ik. Al het letterlijke, het materiële, is dienstbaar aan jullie mensen, is niet het werkelijke leven, maar nodig om aan alle mensen duidelijk te maken dat materie het leven niet is, maar dat leven in jou en in alle mensen Mijn leven is.

Dat Mijn leven de waarheid is, heb Ik getoond met Mijn opstanding, nadat Mijn materiële lichaam was gedood. Ik ben in alle werkelijkheid nooit gedood, Mijn leven is eeuwig, en zo Mijn leven jullie leven is, is jullie leven ook eeuwig. Dat wat jij in jou voelt dat jouw leven is, is eeuwig jouw leven uit Mij, jouw persoonlijk mens zijn uit Mij, het eeuwig ware leven. Op aarde heb Ik in Mijn Mens zijn, in Jezus Christus, het ware leven getoond, getoond dat leven waarheid, liefde en wijsheid is, en met Mijn opstanding heb Ik de eeuwigheid ervan bewezen, letterlijk en geestelijk. Maar zelfs dat bewijs was voor velen niet genoeg, en met allerlei onwaarheden werd Mijn opstanding uit de dood ontkend. Ik Ben, Ik leef eeuwig Die Ik Ben.

Wie Mij gelooft, leeft Mij en komt in de eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk leven. Wie Mij niet gelooft en bewijs zoekt, bewijs vind je in je hart, zowel letterlijk als geestelijk. Gezegend al de mensen die Mij geloven, die Mij in hun hart ontmoeten, zij zullen met Mij opstaan uit de dood en leven, en met Mij alle andere mensen wekken tot leven, tot alle mensen met Mij uit de dood zijn opgestaan en eeuwig werkelijk gelukzalig leven zijn.

Hemels Brood 6965

Ik heb de tijd, de eeuwigheid. Bij Mij hoeft niets vandaag af, Ik heb geen haast. Toch gebeurt alles op de bestemde tijd, naar Mijn ordening, naar Mijn liefde en haar wijsheid. Ik hoef Mijzelf nooit te haasten, Ik ben nooit iets kwijt, Ik vergeet nooit iets, Ik ben leven, eeuwig leven, Ik ben liefde en wijsheid, Mijn werkzaamheid is eeuwig, altijd Dezelfde, onveranderlijk, Ik Ben. Ik weet alles, Ik ken alles, Ik ben het leven van alle mensen, het leven van alles, alle dieren, alle planten, alles, en de mens is Mijn evenbeeld.

Wanneer de mens in een spiegel kijkt ziet hij Mij, maar hij ziet Mij niet, hij ziet zichzelf, daardoor ziet hij Mij niet, Mijn evenbeeld die hij is. Hij ziet zichzelf in elke spiegel omdat hij met zijn materiële ogen in een materiële spiegel kijkt. Zou hij in de ware levensspiegel kijken, in zijn hart en naar de natuur met de ogen van zijn ziel, de ogen van zijn geest, dan zou de blindheid voor wie hij is en Wie Ik Ben oplossen, en een helder licht, Mijn ware licht, zou hem Mijn ware gedaante tonen en hij zou de gelijkenis tussen hem en Mij zien, hij zou zien hoe hij in alles Mijn evenbeeld is, hij zou het ware leven zien, Die Ik Ben.

Ik heb de tijd, de eeuwigheid. Jullie mensen zijn eeuwig Mijn evenbeeld, daar hoef Ik niets meer aan te doen. Ik wacht en ben werkzaam, Ik weet en ken alles, Ik heb jullie lief, en de wijsheid werkt vanuit Mijn liefde naar Mijn ordening, zoals Ik die precies ten beste voor alle mensen heb ingesteld en precies zo, dat alle mensen tot het ware gelukzalige leven zullen komen. Dat heb Ik veiliggesteld door in de Mens Jezus Christus op aarde te komen, gedood te worden aan het kruis, onschuldig mens, en op te staan uit de dood van het lichaam, omdat leven nooit sterft. Jullie zijn Mijn leven en geen van jullie zal werkelijk sterven, omdat geen leven ooit sterft.

Ik heb de tijd, de eeuwigheid, en in de eeuwigheid van leven ontmoeten wij elkaar, jij en Ik, jullie en Ik, nu of morgen, of wanneer dan ook, zodra jij sterft en uit de dood opstaat. Zodra je ziet dat jij Mijn evenbeeld bent, zodra je Mij herkent in jezelf, zodra je Mijn liefde bent. Zodra je in alle vrijheid in alle waarheid Mij in jou leeft Die Ik Ben. Dan sta jij met Mij op uit de dood en leeft!

Ik ben de tijd, de eeuwigheid.

Hemels Brood 6963

Wanneer je in de natuur wandelt met weinig of geen mensen om je heen, en je voelt de stilte, de schoonheid, de vrede, de rust, dan lijkt het alsof alles fijn en goed is, alsof er op aarde geen pijn en verdriet is, geen onenigheid en strijd, dan lijkt het alsof de aarde de mooiste plaats in het universum is en alsof de wereld met al haar problemen niet bestaat.

Zo zou het kunnen zijn, maar zo is het niet. Toch is de aarde heel bijzonder en toch is de aarde de enige plaats in het universum waarop de mens tot leven gekomen is, waar Ik de mens Mijn leven gegeven heb en voor eeuwig en altijd geef. De plaats waar de mens van Mij de vrijheid van leven gekregen heeft in de schoonheid van de natuur, in Mijn oneindige liefde en haar onnoemelijke wijsheid, de plaats waar de mens in ware gelukzaligheid kan zijn in het eigen persoonlijke besef te bestaan, eenvoudig te bestaan. Zou dat voor de mens genoeg geweest zijn, dan zou niet alleen een wandeling in de natuur hem dat gevoel van stilte, vrede, schoonheid en rust geven, maar dan zou dat voor alle mensen over de hele aarde in werkelijkheid zo zijn, zonder alle problemen, zonder strijd en ziekte en narigheid, die er nu hier en daar wel is.

Voor de mens was die eenvoud niet genoeg. Hij vond het belangrijk om macht en rijkdom te vergaren, om strijd daarvoor aan te gaan met medemensen, om daarvoor alles behalve liefde te leven zoals het hem uitkwam, en dat heeft keer op keer geleid tot de val van elke beschaving die de mens op basis van macht en rijkdom opbouwde. Zelfs nadat Ik Zelf in Jezus Christus op aarde kwam, om mensen tot het ware zicht op een gelukkig en vredig leven te geven, hebben mensen zich door macht en rijkdom tot liefdeloos handelen laten verleiden. En nu is het zover gekomen dat het zo niet kan doorgaan en gebeuren moet wat Ik toen al gezegd heb, nu zal Ik terugkomen en samen met hen die in Mij geloven en wel hun leven zoveel mogelijk naar liefde leven, de ware liefde terugbrengen.

Maar, lieve mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, dit is een waarschuwing aan jullie, want hij die de verleiding van de mens is, en zijn macht over de mens niet verliezen wil, zal al zijn vermogen inzetten om jullie uit elkaar te drijven, zal proberen tussen jullie te stoken, juist daar waar jullie nog zwak zijn. Hij zal dat in het geniep doen, want hij is slim en jullie zijn goedgelovig. Daarom, wees paraat en blijf voortdurend in eenheid met Mij in je hart, houd elkaar dichtbij, ga geen onderlinge discussies aan, laat ieder zijn mening hebben, ook al verschillen jullie van mening. Jullie geloof in Mij en Mijn liefde, dat is jullie eenheid. Laat niets tussen jullie komen, want daar is de verleiding op uit, juist op het ter discussie krijgen van jullie verschillen, die met zwakten te maken hebben, met misvattingen over de waarheid.

Laat je niet uiteendrijven, maar blijf samen in eenheid met Mij en Mijn liefde in je hart, zodat jullie Mijn helpers kunnen zijn op het moment dat het erop aankomt, het moment dat niemand weet dan Ik alleen. Gezegend jullie die oren hebben en naar Mijn stem luisteren, die ogen hebben en Mijn wederkomst gaan zien en begrijpen. Gezegend jullie allemaal, Ik heb jullie lief.

Hemels Brood 6961

Adam en Eva konden de verleiding niet weerstaan om toe te geven aan datgene wat niet naar Mijn liefde was. En nog steeds kan de mens de verleiding tot afdwaling van Mijn liefde niet weerstaan, terwijl Mijn liefde onpeilbaar diep en oneindig groot is voor alle mensen.

Toen eenmaal toegegeven is aan de verleiding om de eigen wil te volgen, heeft dat als een zwakte in de mens postgevat. Alleen Mijn komst op aarde in de Mens Jezus Christus en Zijn weerstaan van alle verleiding om toe te geven aan de weelde van de Goddelijke macht, die in Hem aanwezig was, Zijn sterven en opstanding, heeft de mens een uitweg geboden om los te komen van die zwakte, door de mogelijkheid om zich te verbinden met Mij in Jezus Christus in zijn hart en met de macht van Mij in Jezus Christus om alle verleiding te kunnen weerstaan.

Maar alhoewel de mens deze uitweg gegeven is, zijn er nog veel mensen die daar geen geloof in hebben. Die nog niet begrijpen wat er op aarde gaande is, die niet beseffen dat de opoffering van Jezus Christus, uit ware liefde voor Mij, Zijn God, Die Hij Zelf in Zich had en van wie Hij alle macht tot Zijn beschikking had, een daad van oneindige betekenis voor de mens is, Hij maakte daarmee voor eeuwig de weg vrij tot het eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen in alle eeuwen.

Zie, zelfs jullie die in Mij in Jezus Christus geloven hebben nog niet volledig het besef van de omvang en de betekenis daarvan voor alle mensen op aarde. Om alle mensen tot het ware besef van Mij in Jezus te brengen, zal Ik terugkomen op de wolken van Mijn werkelijk Zijn, als een dief in de nacht, dat is onverwachts, als een bedelaar, dat is als iemand die geen waarde lijkt te hebben, en Ik zal voor alle mensen het licht aandoen.

Er zullen mensen zijn die Mij direct herkennen in dat licht, maar anderen zullen zich afvragen Wie Ik ben. En hen zal Ik barmhartig tegemoet treden en we zullen zien of hun ogen opengaan. Dan zal de liefde en haar wijsheid, de Goddelijke waarheid, in ieder mens vloeien, en er zal vrede en welvaart zijn in Mijn ware liefde op de aarde, zoals het in de hemel is, in alle vrijheid voor iedereen.