Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6668

De wereld is als een vloot die vaart en elk schip heeft een eigen commandant, dat zijn de verschillende volkeren die hun eigen regering hebben. Maar die vloot vaart niet als een eenheid, want elke commandant heeft zijn eigen agenda en vaart zoals het hem het beste uitkomt, dat is, alle regeringen hebben hun eigen agenda met verborgen doelen die zij ieder voor zich nastreven zonder rekening te houden met elkaar. En op elk schip van die vloot vaart bemanning mee die moeten luisteren naar haar meerderen, ook al is zij het met hen niet eens. Dat is, elke burger moet handelen zoals de overheid van hem verwacht, ook als hij het daar niet mee eens is.

Zo gaat dat op aarde volgens de verschillende normen en waarden, en iedere regering doet haar eigen zin, de eenheid verstorend als dat zo uitkomt. Maar geen regering bereikt wat zij wil, wat dat dan ook maar mag zijn. En zo werken zij hard, maar trekken aan een dood paard zonder te beseffen dat het paard dood gewicht is en hun trekken geen enkel resultaat zal geven. Dat is, dat wat zij willen bereiken op de manier zoals zij handelen niet te bereiken is, hoe hard er ook aan gewerkt wordt, en dat is het dode gewicht, zij beseffen niet dat hun doel onbereikbaar is, want zij zien de oorzaken niet die een goed resultaat in de weg staan. Het draait namelijk doorgaans om macht, om aanzien en om rijkdom.

Daarbij zijn er bij verschillende regeringen overgeërfde normen en waarden, waaraan vastgehouden wordt alsof hun leven daarvan afhangt. Maar hun leven hangt daar niet vanaf. Het leven van iedereen, van iedere regeringsleider, van iedere burger, hangt van Mijn liefde af, hangt af van de mate van ieders aan Mijn liefde gelijke liefde. Liefdevolle mensen zijn heel dun gezaaid en moeilijk te vinden op die maar doorstomende vloot, vooral bij de commandanten, dat zijn de regeringen, maar ook bij de opvarenden, dat zijn de burgers.

Nu lijkt die vloot, dat is de wereld, haar ondergang tegemoet te gaan, maar Ik zeg jullie, over alle schepen die er maar zijn, over de hele wereld, alle volken, ben Ik het Die alles in Mijn wijze liefde bestuurt en wel zo, dat er aan die vloot, dat is de wereld, wel een einde komt, maar dat er een nieuwe vloot, dat is dat er een nieuwe wereld, vol liefde en wijsheid, gelijk Mijn liefde en wijsheid, voor terug zal komen, met liefdevolle commandanten en een liefdevolle bemanning.

Hemels Brood 6666

Met Mijn liefde in je hart kun je bergen verzetten. Dat staat ook in de Bijbel, maar teveel mensen denken daarbij in wonderen, denken daarbij aan het letterlijk verzetten van bergen. Als het erop aan zou komen, zou Ik alle bergen die er op aarde zijn kunnen verzetten, kunnen laten verdwijnen, of met de grond gelijk kunnen maken. Maar Ik bedoel niet het letterlijk verzetten van bergen.

Ondertussen begrijpen in Mij en Mijn liefde gelovende mensen wel dat Ik niet het letterlijk verzetten van bergen bedoel. Toch wordt deze uitspraak nog niet altijd ten diepste begrepen. Voor veel mensen is het een uitspraak geworden die zegt, met veel plezier kun je veel werk verzetten, en zo is het ook wel, maar met de liefde die Ik bedoel, dat is Mijn liefde uit je hart gebruiken, kun je tot geestelijk werk komen waarmee wat onmogelijk leek toch mogelijk wordt. Want met ware liefde kun je mensen in het hart raken, zodat oude wrok en haat opgelost wordt. Dat is veel werk, waar als een berg tegenop gezien kan worden, maar wie Mijn innerlijke liefdekracht tot de zijne maakt, die zal het moeilijkste geestelijke werk kunnen verzetten en die diepe ware zuivere liefde in het donkerste hart naar boven kunnen roepen.

Alleen, dat is niet iedereen gegeven, want daar is een diepe zelfverloochening voor nodig, een grote zuiverheid van hart en een oprecht geloof in Mij en de kracht van Mijn liefde. En dat is op aarde heel moeilijk te bereiken, maar in de grootste nederigheid is het mogelijk. Op momenten gebeurt het dat iemand die nederigheid en die zuiverheid en dat vertrouwen heeft, en in ware zelfverloochening gebeurt het dan dat hij bergen verzet, dat is, het hart van iemand beroert, zodat Mijn liefde als een kleine fijne zonnestraal in het eerst wat donkere hart doorbreekt en er een beetje liefde uit Mij in dat hart in alle waarheid gevoeld wordt.

Gezegend degene die zo’n hart beroert en gezegend degene die dat straaltje zonlicht, Mijn liefde, in zijn wat donkere hart voelt!

Hemels Brood 6664

Er zijn veel dwalende mensen, mensen die in de wereldse belangen zijn vastgeraakt tussen waarheid en leugen en het onderscheid daartussen niet meer kunnen maken. Die ook hun eigen waarheid en leugen niet meer uiteen kunnen houden. Het gaat daarbij niet om liefde en het tegenovergestelde van liefde, maar om dwaling, het niet meer kunnen vinden van een basis waarop zij met zekerheid kunnen bouwen.

Velen kennen Mij niet als de basis en zekerheid van hun leven, omdat zij ten aanzien van Mij veel tegenstrijdige informatie gekregen hebben. En al is Mijn Woord, Mijn leer, opgeschreven in de tijd dat ik in Jezus Christus op aarde was, in de vertaling van de geschriften uit die tijd is niet de juiste betekenis weergegeven. Dat heeft verschillende oorzaken, die vooral te maken hebben met de taal van die tijd, die niet stabiel dezelfde gebleven is en daardoor ook niet in de juiste betekenis begrepen is.

Daarbij is de vertaling gemaakt door mensen die vooral wilden weten wat er geschreven stond, meer uit een vorm van nieuwsgierigheid dan om Mijn leer te begrijpen. Zodoende werd het grootste deel naar de letter vertaald zonder rekening te houden met de emotionele waarden en vooral ook de diepe geestelijke betekenis ervan. De leer van de eerste gemeenten die na Mijn verblijf op aarde ontstonden was wel gebaseerd op Mijn liefdevolle leer, maar algauw zagen leiders het voordeel ervan voor zichzelf en gebruikten het om hun macht te vergroten.

Daarom bleven de oude geschriften lange tijd verborgen, want de waarheid zou een totale omwenteling ten nadele van hun macht teweegbrengen. Nu is hetgeen geschreven staat en de Bijbel, Gods Woord, genoemd wordt slechts nog een letterlijke weergave van Mijn leer, waarbij de emotionele waarden en de belangrijke geestelijke betekenis verborgen zijn gebleven. Maar wanneer de vertalers de vertaling niet met nieuwsgierigheid maar met hun hart samen met Mij gemaakt zouden hebben, was er meer bewaard gebleven van de ware diepere geestelijke betekenis van al hetgeen Mijn Woord is.

Maar alles moest zo zijn als het gegaan is en in deze tijd roep Ik mensen op Mijn Woord in hun hart rechtstreeks uit Mij te verstaan en zij kunnen ervoor zorgen dat alles wat verborgen gebleven is, de ware emotionele waarden en de diepere geestelijke betekenissen, evengoed duidelijk gemaakt gaan worden. Dat zal niet meteen door iedereen aanvaard worden als de waarheid van Mijn Woord, omdat de individuele macht die mensen in deze tijd hebben hen nog blind en doof houdt. Maar ook hen roep ik in hun hart met de waarheid van Mijn Woord en Mijn roep zal ook hen tot de waarheid brengen.

Zo zal iedereen in zijn hart de waarheid aangereikt krijgen zoals Mijn leer werkelijk in alle liefde en wijsheid is. Maar voor al degenen die daarnaar niet luisteren, zullen situaties ontstaan die hen de ogen en oren zullen openen. Onaangename situaties die ook goede mensen treffen. Maar wie in Mij, in Mijn liefde blijft, zal daar geen moeite mee hebben. Zij zullen met Mij hun medemensen kunnen helpen de ware Weg te vinden Die Ik Ben in Jezus Christus.

Hemels Brood 6662

Er is een sluipende vijand die in ieder mens nederigheid probeert te verstoren, die hoogmoed aantrekt op een slinkse en verborgen manier, zodat je het niet of nauwelijks bemerkt.

Op momenten dat je iets goed gedaan hebt en je daar blij mee bent, zelfs wat trots, is hij binnengeslopen en confronteert je met iets dat iemand anders beter heeft gedaan, zodat je getriggerd wordt tot een vorm van jaloezie, een gevoel minder waard te zijn dan die ander die het beter deed, meer aandacht kreeg, meer bejubeld werd. Dat gaat sluipend en voordat je het goed en wel bemerkt, ben je in disbalans met jezelf. Je had het nog beter moeten doen, waar je eerst nog blij mee was.

En als je degene bent die het beter deed dan een ander, komt die sluipende vijand evengoed en geeft je het gevoel meer waard te zijn dan die ander, omdat je het beter deed, omdat je meer bejubeld werd dan die ander. Dat brengt je, voordat je het goed en wel beseft, tot trots, welke een vorm van hoogmoed is die je verheft boven je medemensen op een manier die je nauwelijks bemerkt.

Daarom, doe wat je doet niet om het goed te doen, en laat of je het goed gedaan hebt niet afhangen van de reacties van mensen, hecht er geen waarde aan of mensen blij en tevreden met je zijn, met wat je aan goeds gedaan hebt, maar zorg ervoor dat wat je doet en zegt Mijn liefde is en houd eraan vast, dat jij daaraan in dat opzicht geen enkele verdienste hebt dan alleen in nederigheid te beseffen, dat al het goede en liefdevolle Mijn is, dat alleen nederigheid het jouwe is. Laat je die nederigheid niet afnemen door die sluipende vijand, die het niet kan uitstaan dat Mijn liefde doorgegeven wordt en bejubeld wordt en mensen kracht geeft om hem, die sluipende vijand, te bemerken en te weerstaan.

Let op, want die sluipende vijand is slim en kent al je zwakheden en hij zal niet aarzelen om van die kennis gebruik te maken om je of tot afgunst te brengen, of tot hoogmoed, tot ijdelheid. En geen van beide is goed voor je, want het ondermijnt beide je nederigheid, wat de kracht van Mijn liefde in jou is. Maar Ik ken ook al je zwakheden en Ik blijf niet aan de zijkant staan wanneer Ik zie dat deze sluipende vijand je belaagt, Ik geef je signalen en wanneer jij die bemerkt en bij Mij in je hart komt, dan herstel Ik je kracht in nederigheid en is die sluipende vijand nergens meer, dan is er alleen nog Mijn liefde.

Hemels Brood 6660

Er zijn nog veel mensen die denken een autonoom bestaan te zijn, een eigen invulling aan hun leven te geven zonder dat dat beïnvloed is door medemensen, door situaties en gebeurtenissen. Zij denken een eigen leven met eigen oplossingen te hebben, los van wat andere mensen doen en zeggen. En wanneer zij te maken krijgen met andere denkbeelden dan zij zelf hebben, zijn zij ervan overtuigd dat hun mening de beste is om aan vast te houden.

Daarbij zien zij de invloed niet van hun eigenbelang, want het denken een eigen autonoom bestaan te zijn is verbonden met eigenbelang in allerlei opzichten en de overtuiging dat een zekere mate van eigenbelang nodig is om de aardse omstandigheden te kunnen overleven en daarom legitiem is. Juist dit eigenbelang is er de oorzaak van dat veelal gehandeld wordt vanuit situaties die ontstaan zijn door het doen en laten van medemensen, omdat die de voordelen die iemand voor zichzelf geregeld heeft, dreigen weg te nemen. Daarom wordt er vooral gelet op het doen en laten van medemensen om eventuele bedreigingen van het eigenbelang voor te zijn of tegen te gaan. Zonder het te beseffen, wordt al het handelen afgestemd op het doen en laten van medemensen om het eigenbelang te beschermen, waarmee er wel degelijk een grote invloed is van medemensen op ieders handelen, soms ten goede maar lang niet altijd.

Ook jullie die in Mij geloven beïnvloeden met je geloof in Mij en je vertrouwen op Mijn liefde je medemensen, vooral wanneer je je doen en laten zoveel mogelijk in overeenstemming brengt met Mijn liefde, zolang je dat niet doet op grond van de omschrijving van Mijn liefde, maar vanuit de liefde die je van Mij in je hart voelt. Want alles wat je vanuit Mijn liefde in je hart in alle vrijheid uit liefde voor Mij en je medemensen doet, heeft een grotere invloed op alle mensen dan je kunt overzien. En al probeert de tegenkant dat voor je verborgen te houden, alsof jouw liefde geen invloed op medemensen heeft, door het accent in alle media en gesprekken te leggen op alles wat er in de wereld aan narigheid en ellende door mensen veroorzaakt wordt, wees er zeker van dat het naleven van Mijn liefde uit eigen vrije keus, rechtstreeks uit een eerlijk en oprecht hart, Mijn kracht heeft en een sterkere invloed heeft dan voor jou in alle opzichten zichtbaar kan zijn in de beperktheid die er op aarde is.

Maar dat is ook niet nodig, want geloof in Mij en vertrouwen op Mijn liefde doet genoeg en eens zul je alle luister zien van Mijn werkelijk eeuwig volmaakte leven tot in de eindeloosheid van werkelijk bestaan in ware wijze gelukzalige liefde.

Hemels Brood 6669

Lief mens, je geloof in Mij, je Schepper, in Mijn bestaan, in Mijn liefde voor alles en iedereen is duidelijk en waar, maar weet je wel dat je Mij van tijd tot tijd buitensluit, buiten je houdt, geen contact met Mij zoekt en je eigen weg volgt, met eigen besluiten en meningen?

Natuurlijk ben je vrij om dat te doen en het is niet zo dat Ik je dat kwalijk neem, maar weet je wel dat je dan waardevolle informatie mist, waardevolle raad en waardevolle hulp? Ik zie het gebeuren en Ik zie de moeilijkheden waarin je zo nu en dan terechtkomt en de momenten waarop je eigenlijk goede bedoelingen had terwijl die helemaal niet goed uitpakten, tot jouw grote verbazing. Maar Ik had je dat kunnen laten weten, als je even aan Mij gedacht had en even je voornemen met Mij overlegd had.

Ik kan je zeggen, je bent lang niet de enige die dat niet doet en je eigen weg gaat en Mij als het ware voorbijstreeft met eigen goed bedoelde initiatieven, die geen doel treffen en bekritiseerd worden. En dan sta je daar, wat verbluft, want je bedoelde het goed maar het kwam helemaal niet goed over en nu word je van lelijke dingen beschuldigd en je weet daar geen raad mee. Misschien kun je dan alsnog op het idee komen om bij Mij in je hart Mij om raad te vragen? Want zie je, iedereen heeft zijn gevoeligheden nog die uit allerlei eerdere gebeurtenissen ontstaan zijn en door van alles getriggerd kunnen worden, waarbij jij juist degene kunt zijn die triggert en dan de volle laag krijgt voor wat je te goeder trouw zei of deed. Dat brengt verwarring, want jij gaat je verweren over iets wat die ander niet in het juiste verband gezien heeft, maar dat lost niets op en dan kan de harmonie voor een korte of langere tijd verstoord worden.

Wanneer je wilt kan Ik je helpen om de harmonie te herstellen of te accepteren dat het de tijd nog niet is om weer tot harmonie te komen. Geef het dan in je hart aan Mij en misschien denk je een volgende keer eraan om eerst even bij Mij te komen voor je je eigen ideeën volgt en daarmee ongewild met iemand in disharmonie komt. Ik heb jullie allemaal lief en Ik zie jullie allemaal graag in harmonie in Mijn liefde samenleven, en daar kan Ik jullie allemaal in ware liefde mee helpen.

Hemels Brood 6667

De mens heeft zijn gedachten, zijn invullingen voor zijn leven en zijn verwachtingen hoe zijn leven zal gaan. Maar menig mens heeft ervaren dat hij nog zoveel kan plannen, maar dat het uiteindelijk toch anders gaat, dat het allemaal toch anders uitkomt. En steeds opnieuw nemen mensen zich iets voor om te doen of te laten met een bepaald doel dat zij willen bereiken, maar de uitkomst is vaak anders, door onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden.

Want veel mensen houden er geen rekening mee dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat die verbinding zijn oorsprong heeft in Mij, jullie Schepper. Veel mensen denken er niet aan dat iedereen de vrije keus heeft en dat iedereen plannen maakt voor zijn leven en daarnaar handelt zonder te beseffen dat wat hij bedenkt moet passen bij de mensen om hem heen, en dat gaat heel ver.

Want dat zijn niet alleen zijn directe familieleden, zijn vrienden, zijn buren en andere bekenden, dat zijn ook de mensen die hij niet kent, maar onderweg naar werk of winkel of naar wat dan ook tegenkomt en onverwachte invloed op zijn leven kunnen hebben, dat zijn ook de mensen die verder weg wonen, dat zijn ook degenen die in de regering zitten, in het land waar hij woont, maar ook in andere landen, uiteindelijk zijn dat alle mensen, de een wat directer dan de ander, maar voor iedereen geldt dat hij in die verbondenheid invloed heeft op het leven van al zijn medemensen en omgekeerd dat al zijn medemensen invloed hebben op zijn leven.

En dat is door niemand ten volle te overzien, is ook niet te onderscheiden, niemand weet welke invloed wie dan ook precies op zijn leven heeft. Maar Ik weet het, Ik weet alles, elk doen en laten van iedereen, Ik weet wat ieder mens drijft of remt, kan of niet kan, Ik weet welke invloeden over de wereld gaan en op welke manier vat hebben op alle mensen tezamen en ieder voor zich.

Maar al zou Ik het deze of gene willen zeggen, willen uitleggen, hij zou het niet kunnen bevatten, want geen vermogen van een mens reikt zo ver. Maar wie met zijn plannen, zijn doelen, zijn ideeën, bij Mij komt, die kan Ik wel laten weten wat hij beter los kan laten en wat Ik kan zegenen, zodat zijn werk hem ook werkelijk brengt wat hij wil en wat goed is.

Hemels Brood 6665

Het moment van een daadwerkelijk besef in het hart van Mij, Schepper van hemel en aarde, God en Vader, is voor iedereen een ommekeer in zijn leven van wereldse situaties naar begrip van werkelijk leven. Het is een belangrijk moment, maar nog niet de volmaaktheid van zijn.

Het is het moment dat het in het hart door Mij geplante zaadje ontkiemt en gaat groeien. Dat is niet voor iedereen hetzelfde moment, bij sommigen is dat moment al heel jong, terwijl het bij anderen pas veel later gebeurt en de groei na die ontkieming gaat bij de een sneller dan bij de ander, maar iedereen heeft dat zaadje in zich en bij iedereen zal er een moment komen waarop dat zaadje ontkiemen gaat.

Bij nogal wat mensen is het zaadje verdroogd en lijkt niet meer tot ontkieming te kunnen komen, maar hoe verdroogd het zaadje ook kan zijn, met Mijn genezende water kan elk zaadje tot ontkieming komen. Maar Ik zal het pas met Mijn genezende water bedruipen wanneer de grond bij diegene rijp is om tot voeding te dienen. Dit kun je ook zien als een heel klein kooltje waarin een klein smeulend vuurtje aanwezig is en op het moment dat een daadwerkelijk besef van Mij, Schepper van hemel en aarde, God en Vader, ontstaat, is dat de ommekeer tot het besef van werkelijk leven.

Zo zijn er nog andere manieren om deze ommekeer figuurlijk te beschrijven, maar de betekenis is steeds hetzelfde, de mens zal zich op een zeker moment in zijn hart Mijn aanwezigheid en Mijn zachtmoedige wijze liefde bewust worden en het zal hem tot vreugde zijn en tot steeds meer inzicht brengen in Wie Ik Ben en wat het werkelijke leven is, dat iedereen uit Mij gegeven is en in iedereen met Mij de verbinding is met alles wat is en leeft. Zou dat aan iedereen zonder meer rechtstreeks verteld worden, dan zouden mensen de waarheid ervan niet zien en niet aannemen, maar juist door de beeldspraak zullen mensen op het moment dat zij tot bewustzijn komen ook weten dat dit bedoeld werd met het ontkiemende zaadje en met het smeulende kooltje.

Zo zal alles wat in beeldspraak geschreven staat op de bestemde tijd in de juiste opzichten begrepen worden, maar niet eerder dan wanneer het moment daar is dat de werkelijkheid van Mijn bestaan en Mijn wijze zachtmoedige liefde in alle duidelijkheid in het hart beseft wordt. Daarom is het goed dat de beeldspraak er is en mensen mogen er allerlei soorten van uitleg aan geven, maar op het moment dat het besef van Mij en Mijn liefde in het hart ontstaat, weet iedereen wel meteen wat er met die beeldspraak bedoeld is en dan is het goed, want dan groeit in het hart de waarheid vanuit dat zaadje tot een enorm gewas, vanuit dat smeulende kooltje tot een enorm vuur, en hoe het ook uitgelegd geweest is, dan is er Mijn ware wijze liefde die alles goedmaakt en je tot ware vreugde en blijdschap brengt!

Hemels Brood 6663

Eenheid met Mij is pas werkelijk eenheid met Mij als er ook eenheid met je medemensen is. Maar eenheid met je medemensen is moeilijk te bereiken wanneer die medemensen niet in eenheid met Mij zijn. Alhoewel Ik in alle opzichten Eén met alle mensen ben, is het aan ieder mens persoonlijk om één te zijn met Mij in zijn vrijheid van keus in zijn doen en laten.

Daarom is het zo, dat het mogelijk is om de eenheid van Mij met jou te voelen, terwijl je nog niet de eenheid van jou met Mij en je medemensen kunt voelen, omdat in de vrijheid van keus van de mens die eenheid er nog niet is ten aanzien van alle mensen. Er is op aarde nog heel veel afdwaling van liefde en daarmee afstand van de werkelijke eenheid vanuit de mens met Mij.

In alle opzichten is de mens nog groeiende en bij de ene mens is het besef van Mijn bestaan, van Mijn ware wijze liefde en alles wat daar ten aanzien van het werkelijke leven van alles en iedereen mee te maken heeft, al verder uitgegroeid dan bij de ander. Maar voor de totale eenheid is er nog veel groei bij veel mensen nodig, waar Ik vanuit Mijn alomvattende liefde alles aan doe, zonder de vrijheid van de mens in enig opzicht te belemmeren, om die groei tot eenheid te bevorderen.

Ieder mens die zich uit liefde voor Mij en zijn medemensen met Mij en zijn medemensen verenigt, helpt mee aan die eenwording, zolang zijn liefde daadwerkelijk zonder eigenbelang, zonder trots, zonder verwachtingen en onvoorwaardelijk onbaatzuchtig is. En dat is nog vrij zelden in de ware volmaaktheid de situatie. Maar alles zal op Mijn tijd goedkomen, want Ik Ben Alles en vanuit Mijn volmaakte eeuwige liefde voed Ik alle mensen met het voor ieder persoonlijk nodige op de beste tijd, waardoor langzaam maar zeker de volkomen eenheid met Mij en elkaar in Mij tot werkelijkheid komt.

Wees daarom met elkaar geduldig en ijverig in Mijn liefde, wees nederig met alles wat goed gaat in liefde en eenheid met Mij, want vooralsnog is het Mijn liefde in Mijn eenheid met jou, tot de tijd daar is dat jouw liefde je tot eenheid met Mij en alle mensen brengt en iedereen het ware geluk met elkaar in Mij deelt.

Hemels Brood 6661

Het verschil tussen eeuwigheid en begrenzing is moeilijk te begrijpen op de aarde waar begrenzing alles beheerst. De belangrijkste begrenzing op aarde is de eeuwigheid niet te kennen, omdat het verblijf op aarde niet eeuwig is. Daarbij is het leven op zich wel eeuwig, maar dat is niet te begrijpen, omdat die eeuwigheid er op aarde niet lijkt te zijn.

Maar zie, je kunt bij iemand op bezoek gaan en na een tijdje ga je daar weer weg. Dan is het bezoek bij diegene waar je op bezoek was beëindigd, maar je leven niet. Zo zijn alle mensen als het ware voor een tijdje op bezoek op aarde, en op een zeker moment is dat verblijf ten einde, maar je leven niet. Het verschil met het voorbeeld bij iemand op bezoek te zijn en op aarde op bezoek te zijn is dat je na het bezoek bij iemand wel weet wat er daarna zal zijn, terwijl niemand weet wat precies de situatie na het verblijf op aarde zal zijn. Er gaan wel allerlei verhalen over, maar niemand is na een wat langere tijd komen vertellen wat er precies na het verblijf op aarde is en hoe de omstandigheden daar zijn. Daarom is het voor veel mensen makkelijker om niet in verder leven na een verblijf op aarde te geloven.

Omdat er geen werkelijke kennis over is, lijkt het eerder dat er geen leven meer is, dan dat er wel nog een verder leven is. Alhoewel de omstandigheden van leven na het verblijf op aarde voor iedereen anders zullen zijn, en alhoewel die op de aarde niet kenbaar zijn, is dat nog geen bewijs dat het leven met het beëindigen van het verblijf op aarde ook beëindigd wordt. En dat kan iedereen in zichzelf voelen. Iedereen kan in zichzelf de kern van leven voelen en wie eerlijk en oprecht dat eigen innerlijk besef te leven bezoekt en voelt, die kan daarmee beseffen dat zijn leven blijvend leven is, ook al begrijpt hij niet hoe dat kan en hoe dat zal zijn.

Om liefdevolle en wijze redenen is dat het enige wat ieder mens in zich kan voelen, de kern van het onveranderlijke eeuwige leven, Die Ik Ben. En zie, die woorden ‘Ik Ben’ zijn de eeuwigheid van leven. Ik Ben, en iedereen is in de kern zijn leven Die Ik Ben, waar Ik Ben. Wanneer dat voor iemand duidelijk is, kan hij ook ontdekken dat het ware bestaan alleen eeuwig is in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke onveranderlijke wijze liefde, omdat alleen die liefde niemand kwaad doet. Die liefde ben Ik en die liefde ben jij in je kern, in het ware leven wat je eeuwig onveranderlijk uit Mij bent, op aarde en na je verblijf op aarde.

En wanneer je dat op aarde begrijpt, ga je vanzelf ook begrijpen hoe het leven na je verblijf op aarde verdergaat en wat de omstandigheden dan zullen zijn. Dan zul je ook begrijpen waarom dat op de aarde niet zichtbaar is zoals veel mensen wel zouden willen. Maar zichtbaar is het, in ieder mens, in Mijn liefde.