Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6868

Ja, alles komt goed, en ja, Ik zorg voor alle mensen, voor jullie allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat er voor jullie niets te doen is, want het is wel degelijk belangrijk hoe je je vrijheid benut, welke keuzen je in je vrijheid maakt, hoe je vanuit je vrijheid met je medemensen omgaat, wat je voor anderen doet of voor jezelf en wat daarbij steeds opnieuw je motivaties zijn vanwaaruit je handelt of juist niet handelt.

Want iets doen is een keus, en niets doen is ook een keus. Alles komt neer op een keus en vanwaaruit die keus komt, daar gaat het om. Niemand heeft alle gegevens zoals alles is, daarom kan ook niemand zeggen dat zijn keuzen op de volle waarheid berusten. Daar gaat het dan ook niet om. Het gaat om de reden waarom je tot een keuze komt en het doel wat je daarmee voor ogen hebt. Er zijn veel mensen die vooral hun eigen welzijn voor ogen hebben, maar de invulling die zij geven aan wat voor hen welzijn is, is een fantasie, omdat geen rekening gehouden wordt met alle andere mensen die ook hun welzijn voor ogen hebben om te bereiken.

Zie, ook Ik heb het welzijn voor ogen, niet Mijn welzijn, maar het welzijn van alle mensen. Mijn welzijn is een eeuwig welzijn wat onveranderlijk liefde en haar wijsheid is, dat is Mijn werkelijke leven, wat eeuwige gelukzaligheid is en blijft. Dat is het welzijn dat Ik alle mensen wil geven. Alleen, daarbij is een en ander belangrijk en nodig, namelijk de vrije wil van de mens om wat daarvoor nodig is van Mij aan te nemen en de nederigheid om dat van Mij te kunnen aannemen. En dat is voor heel veel mensen de grootste moeite, het uit handen geven van hun levensstuur aan Mij. Vooral in de huidige tijd, waarin steeds meer leugen en bedrog van mensen aan het licht komt, waarbij zoveel leugen en bedrog bewezen is en toch ontkend wordt. Hoe kan een mens dan nog iets of iemand vertrouwen? De tijd is aangebroken dat niemand meer weet wie te vertrouwen, wat te vertrouwen en wat de waarheid is.

Ik zeg jullie, Ik ben de waarheid, de liefde en haar wijsheid, Ik ben het ware leven. Kom bij Mij en in je hart zul je in Mijn licht de waarheid van werkelijk leven zien, dat is Mijn Leven, en weten wat niet en wel waar is, en zelf zijn wat waarheid is, Mijn liefde.

Hemels Brood 6866

Zie, in de oneindigheid is geen tijd. Maar aan de mens op aarde heb Ik tijd gegeven. En die tijd loopt, maar de mens doet alsof hij alle tijd heeft, terwijl er aan de gegeven tijd toch wel een einde komt, waarna de mens overgaat in de tijdloosheid van het hiernamaals.

Maar de mens heeft geen idee wat het verschil zal zijn. Dat verschil zal als een verschil zijn tussen de zwaartekracht van de aarde, en de gewichtsloosheid in het heelal. Zonder tijd is het moeilijk om een dag te bepalen, want het is eeuwig dag, zonder dag te zijn. En velen zullen in het niets van hun doen en laten op aarde lijken te verblijven, voordat zij in hun hart tot enig besef van Mij als hun ware leven kunnen komen. Want daarom hebben jullie mensen van Mij verblijf en tijd op aarde gekregen, om Mij te kunnen vinden, dat is, om Mijn eeuwige leven aan te kunnen nemen uit eigen vrije keus.

Maar die vrijheid wordt door velen op een heel andere manier benut dan werkelijk goed voor hen is. Velen zijn daardoor in een zekere verdoving geraakt, en die zogenaamde verdoving kan alleen met liefde doorbroken worden, Mijn liefde. Dat kan beter niet plotseling gebeuren, daarom is er op aarde tijd. In het hiernamaals is geen tijd en kan een verdoving lang aanhouden. Juist op aarde zijn de omstandigheden zodanig dat mensen met een bepaalde moeite en doorzetting Mij kunnen vinden, wanneer zij niet in een verdoving raken, want na het verblijf op aarde duurt de verdoving voort, omdat de vrijheid van de mens behouden blijft.

In het hiernamaals is de hoedanigheid van de mensen geordend naar hun eigen invullingen en besef van leven, terwijl dat op de aarde niet zo is en mensen elkaar meemaken zoals ze allemaal verschillend zijn en van elkaar kunnen leren. In het hiernamaals blijft een koppig mens in de sfeer van zijn koppigheid, een leugenaar in de sfeer van zijn leugenachtigheid, iemand die de waarheid liefheeft in de sfeer van waarheid, en iemand die Mij oprecht liefheeft, zal in die sfeer in het hiernamaals komen, terwijl op aarde alles en iedereen met elkaar te maken heeft. Maar zie, wat op aarde is, is ook in het hiernamaals, dat is de ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben. En Mijn werkzaamheid vindt niet alleen op de aarde plaats, maar overal in de oneindigheid van Zijn.

Die werking zal altijd iedereen helpen om tot Mij, tot Mijn liefde en haar wijsheid te komen, in welke sfeer iemand ook verblijft, terwijl toch ook iedereen in zijn vrijheid gelaten wordt. Ik zal daarbij helpers hebben die zich in alle sferen kunnen begeven zonder hun directe contact met Mij te verliezen, omdat zij helemaal opgenomen zijn in Mijn hemel en voor eeuwig gelijk Mijn liefde en haar wijsheid zijn en blijven, voor eeuwig aan Mijn beeltenis gelijk werkelijk gelukzalig Mens Zijn.

Hemels Brood 6864

Het gaat om jouw leven, om jullie leven. Niet om Mij, Ik ben eeuwig leven, en jouw leven, jullie leven, is Mijn eeuwige leven. Maar zo is het voor jou, voor jullie, nog niet. Zo is het voor jou, pas als jouw wil volledig gelijk is aan Mijn wil, dat is, zodra jij en jullie allemaal, in alle opzichten gelijk zijn aan Mijn liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid in al je doen en laten, zonder de miniemste uitzondering. En zo ver is het nog niet.

Jij, jullie, weten dat en doen er je best voor om in alle omstandigheden gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te handelen, en dat gebeurt nogal eens krampachtig, met enige zelfdwang, vanuit de kennis dat jullie bedoeld zijn om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te zijn. Maar het is geen moeten, en met dwang is liefde geen liefde. Je kunt iemand eren, uit respect iemand beleefd behandelen, maar liefde is dat niet. Je kunt iemand goeddoen, helpen, verzorgen, om liefde in de praktijk te brengen, maar daarmee is het nog geen liefde gelijk Mijn liefde.

Veel mensen vullen hun doen en laten in naar wat zij denken dat liefde is, maar toch is het nog niet Mijn liefde. Mijn liefde en haar wijsheid is het pas, als je het vanuit Mij je hart hebt laten binnenvloeien en vanuit Mijn liefde in je hart Mij liefhebt, je medemensen liefhebt en iedereen daaruit liefdevol helpt en verzorgt. Zie, geen van jullie heeft zelf ook maar enige mate van liefde, de enige ware liefde en haar wijsheid heb Ik en ben Ik, ware liefde kan alleen uit Mij verkregen worden. Toch zijn er veel mensen, al dan niet in Mij gelovend, die denken dat zij hun goede werken uit liefde doen. Maar het komt veelal voort uit hun eigen invullingen over wat liefde is en hoe liefde voelt.

Anders is het op het moment dat je in je hart Mijn liefde in werkelijkheid voelt. En dan zeg Ik je, dat dat nog niet Mijn volledige liefde en haar wijsheid is, omdat je die liefde nog niet verdragen zou. Maar hoe vaker je in je hart komt om Mijn liefde te voelen, des te meer zul je ervan kunnen verdragen en des te meer zul je uit Mijn liefde kunnen putten en daarmee steeds meer gelijk Mijn liefde worden. Maar weet daarbij dat elke afdwaling in het tegenovergestelde van liefde, zoals een beetje onwaarheid, een beetje eigengewin, een kleine misstap, wat onvrede, wat verwijten, boosheid, en al zo meer, het besef van die stroom van Mijn liefde in je hart belemmert en je er blind voor maakt dat je niet in je hart uit Mijn liefde put, en dat je het goede doet uit je eigen invulling van wat jij denkt dat liefde is. Ware liefde is alleen Mijn liefde en haar wijsheid, die komt niet uit jezelf, die komt alleen uit Mij in je hart. En het is aan jou of je voor ware liefde in je hart bij Mij komt en uit Mij put, of vanuit je eigen invulling handelt.

Kom en voel het verschil, want het maakt veel uit. Het maakt de wereld uit. En jij kunt de wereld overwinnen met Mijn liefde en haar wijsheid, zodra je uit Mijn liefde in je hart handelt. Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal oneindig lief. Kom in je hart en voel Mijn liefde!

Hemels Brood 6862

Wat is de beste opvoeding die je een kind kunt geven? Dat is, dat je hem op een manier die hij kan begrijpen leert waarom het met elkaar omgaan in liefde voor iedereen het beste is. Dat is, dat je hem leert wat hem kan belemmeren bij liefde te blijven. Dat is, dat je er eerst voor zorgt dat hij weet dat jij hem liefhebt, zodat wanneer hij nog niet alles kan begrijpen en jij voor hem keuzen moet maken voor zijn veiligheid, hij je vertrouwt, hij zich veilig bij jou voelt en weet dat jij het beste met hem voorhebt, en ook in staat bent om te weten wat voor hem het beste is.

Zie, zo’n ouder ben Ik voor Mijn kinderen, voor jullie mensen. Ook voor al jullie kinderen. Alleen, het is daarbij wel belangrijk dat jullie en je kinderen dat weten, en dat is in de gegeven omstandigheden die er op aarde zijn niet zo gemakkelijk. Zie, Mijn opvoeding heeft nergens dwang, neemt nooit de vrije wil over, kent geen straffen, wel ervaring van gevolgen en zicht op resultaat. Niet alle mensen geloven in Mijn bestaan, omdat zij in hun vrijheid de verleidingen niet herkend hebben. Ik ben een liefdevolle ouder, maar veel van Mijn kinderen, veel mensen, hebben in hun vrijheid hun eigen weg gekozen. Dat wil niet zeggen dat Mijn bemoeienis daarmee over is.

Bij mensen houdt de opvoeding op nadat het kind de volwassen leeftijd bereikt heeft, maar weet dat dat bij Mij niet de situatie is, want ieder mens blijft eeuwig Mijn kind, tot het geheel vrijwillig leeft Die Ik Ben, dan pas is hij gelijk hij bedoeld is te zijn, werkelijk leven, als een eigen persoonlijk van zichzelf bewust volmaakt mens. Dan pas zal hij persoonlijk bewust van zichzelf voor eeuwig niet anders kiezen dan ware liefde en haar wijsheid en gelijk Mij, zijn God en Schepper te zijn. Te zijn Die Ik Ben, zijn eigen persoonlijk zijn, en dan zal hij voor eeuwig de gelukzaligheid van Zijn verworven hebben.

Tot die tijd ben Ik ieders liefdevolle ouder Die alles geeft van Zijn liefde en wijsheid om ieder kind tot het ware gelukzalige leven te brengen. En Ik ben mild en vol van genade voor al Mijn kinderen, dat zijn er voor jullie ontelbaar veel. Toch zullen zij allemaal tot ware gelukzaligheid komen in de ware vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 6860

Het is soms pijnlijk om het doen en laten van medemensen in het juiste licht te zien, terwijl zij zelf hun doen en laten niet in de ware verhoudingen zien. In beslag genomen als zij zijn door allerlei wereldse zaken, door allerlei wensen en verlangens, door allerlei verplichtingen die zij zijn aangegaan, is er geen ruimte meer om wat zij doen en om hen heen gebeurt naar de juiste verhoudingen te kunnen inschatten. Daardoor missen zij de kleine nood, de gevoelens, de werkelijkheid van wat er om hen heen is.

En zo is het voor veel mensen dat zij als het ware op kleine eilandjes hun leven leiden, terwijl zij denken een goed overzicht te hebben van hun doen en laten en de mensen om hen heen. Maar in werkelijkheid zijn zij doof en blind voor de werkelijke waarde van het leven, voor Mij en Mijn stem, voor de signalen die Ik hen in hun hart geef. Dan gaat hun weg heel anders dan zij verwachten, en dan is het pijnlijk om dat te zien, wanneer je in Mijn ware licht staat en meer ziet dan diegene die in beslag genomen is door een soort semi waarheid, en wel zodanig, dat zo’n waan niet zomaar even doorbroken kan worden, door diegene in Mijn heldere licht te zetten en hem zijn waarheid af te nemen, om hem de werkelijkheid duidelijk te maken.

Trek niemand die zich in de wereld in een dergelijke semi waarheid bevindt in wat voor jou de waarheid is, want het zal hem geen goed doen. Verplaats je in diens wijze van waarheidsbeleving, zodat je diegene kunt gaan begrijpen, zodat diegene zich begrepen gaat voelen. Maar doe dat niet zonder Mij en niet zonder dat je hem kunt begrijpen, en doe dat zonder dat je jouw eigen waarheid vooropstelt. Zie, iedereen heeft zijn eigen denkwijze, verlangens, wensen, ervaringen, en zijn eigen persoonlijkheid, en niemand is gelijk. Maar wat iedereen uniek maakt, weet Ik alleen precies. En al sta je in Mijn licht, het ervaren van Mijn licht is nog bij niemand helemaal zuiver, omdat ook nog niemand precies weet wat hem uniek maakt ten aanzien van al zijn medemensen.

Daarom, kies niet zelf het moment om een ander in Mijn licht te zetten, laat Mij het moment bepalen, laat Mij de hoeveelheid licht bepalen, en dan kan het zijn dat het nog wel een poos duurt voordat het moment geschikt is en je wat van Mijn licht kunt geven. Liefde is geduldig tot het juiste moment. Wees dan Mijn liefde met geduld, en wees ijverig wanneer Ik je dat in je hart laat weten. Dan komt alles op zijn tijd, dat is Mijn tijd, helemaal goed.

Hemels Brood 6869

Bekommer je niet om de kleine dingen die wel eens misgaan. Ik ben mild en vergevend, zolang de ware wil er is om zoveel mogelijk naar Mijn liefde te handelen. Wie lerende is, heeft niet meteen het volle vermogen om alles naar volmaakte liefde te doen. Liefde groeit in het hart door steeds weer innerlijk in contact met Mij te zijn en naar Mijn liefdevolle en wijze raad te luisteren.

Vervolgens is het de eigen vrijheid om naar Mijn raad te handelen. En wanneer dat nog niet meteen lukt, is er nog tijd gegeven om te oefenen en uit ervaring te leren. Zo groeit liefde en meer en meer zal duidelijk worden dat alleen liefde het ware geluk geeft, wat in geld niet in waarde is uit te drukken. Zou je alle geld van de wereld bezitten, je zou het een korte tijd gemakkelijk en misschien ook bevrijdend vinden, maar daarna zul je merken dat het aan de ware kern van het leven niets toevoegt. Alleen liefde en wijsheid voegt toe aan ieders leven, aan ieders welzijn, want leven is liefde en haar wijsheid, waarmee alles wat goed is bereikt kan worden.

En dat is wat alle mensen nastreven, het goede voor zichzelf, zonder te beseffen dat het goede pas werkelijk goed kan worden als het anderen goed gaat ten aanzien van het ware leven. Nu is er bij verschillende volkeren haat tegen andere volkeren, maar ze weten niet waar die haat in gegrondvest is, namelijk in de leugen. Zo wordt er vooral gevochten voor de leugen, niet wetende dat het om een leugen gaat, een leugen die van generatie op generatie is overgebracht met de bijbehorende haat. Wie zal zo sterk zijn om die leugen te weerleggen, die zo diep geworteld is en zoveel kwaad teweegbrengt en teweeggebracht heeft?

Ik Zelf zal die leugen weerleggen, Ik zal Mij Zelf tonen de Enige waarheid te Zijn. En in jullie hart, die Mij kennen en liefhebben om Mij en Mijn liefde, ben Ik reeds zichtbaar, voelbaar, kenbaar aanwezig. Houd je daaraan vast, want Ik ben die Rots in de branding, het Huis dat voor eeuwig staat, hoe heftig mensen ook tekeergaan in hun wederzijdse haat. De tijd komt dat Ik hun ogen open, in hun hart en om hen heen. Bekommer je niet om kleine dingen, blijf zoveel mogelijk in contact met Mij in je hart, blijf op Mij vertrouwen, blijf je aan Mij vasthouden, want Ik zeg je, alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6867

Het beeld dat mensen van Mij hebben is nog steeds gebrekkig. Ik leid mensen niet naar de dood, maar naar het ware werkelijk gelukzalige leven. Daarbij houdt iedereen altijd de vrije wil en kan iedereen steeds kiezen wat hij wel of niet wil. Alleen kan de ene mens niet de wil van de andere mens overnemen. De een kan rechts willen en de ander links, maar geen van beide kan de wil van de ander gelijk aan zijn wil maken. Wel kan de ene mens de ander dwingen zijn wil te volgen, maar dat zal dan tegen de wil van hem die gedwongen wordt zijn.

Nu gebeurt het veelvuldig dat mensen hun wil aan elkaar opleggen, anderen dwingen om hun wil te volgen. Zo is het niet met Mijn Wil, Ik leg niemand Mijn Wil op, Ik laat iedereen zijn eigen vrije wil, Ik toon alleen hoeveel waarde het voor de mens heeft om vrijwillig zijn wil met Mijn Wil overeen te brengen. Wie zijn wil met Mijn Wil overeenbrengt handelt in alle opzichten naar ware liefde en haar wijsheid, dat is Mijn liefde en haar wijsheid, welke tot de gelukzaligheid van werkelijk leven leidt. Het volgen van Mijn Wil vrijwaart echter niemand van de gevolgen van wat andere mensen in hun vrijheid kiezen te doen of te laten, terwijl hun wil niet in overeenstemming is met Mijn Wil.

Wel geeft het vrijwillig volgen van Mijn Wil, dat is Mijn liefde en haar wijsheid, aan hoe met die gevolgen om te gaan, hoe te verdragen wat onaangenaam is, hoe te vergeven wat oneerlijk is, en wel geeft Mijn liefde en haar wijsheid licht om te kunnen begrijpen wat belangrijk is en waarom hetgeen gebeurt juist zo gebeurt als het gebeurt. In Mijn licht is te zien wat werkelijk leven is, want werkelijk leven ben Ik, werkelijk leven is liefde, volmaakt in eenvoud en onbaatzuchtigheid, en is onvoorwaardelijk. Zie, Ik weet dat het op aarde geen Paradijs is, al heel lang niet, maar via de ware Weg, die Ik in Jezus Christus ben, kan iedereen toch in het ware Paradijs, het eeuwig gelukzalige leven, komen.

Hoe moeilijk dat in de huidige tijd voor jullie die in Mij geloven ook lijkt, het zal allemaal geschieden naar Mijn Woord. Mijn Woord zal zich aan iedereen die standvastig in Mij gelooft en op Mijn Woord vertrouwt, en zich voor Mijn liefde en haar wijsheid blijft inzetten, in zijn hart openbaren. In zijn hart, waar hij en Ik samenkomen, waar hij en Ik tot eenheid komen. Zalig al degenen die tegen de verdrukking in, ondanks alle afdwalingen, alle narigheid en ellende, toch in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid blijven geloven, want zij zullen alles begrijpen en opgenomen worden in Mijn liefde en haar wijsheid, de volkomen gelukzaligheid van het ware eeuwige Paradijs.

Hemels Brood 6865

Waarheid komt niet iedereen even goed uit. Daarom creëren mensen nogal eens hun eigen waarheid. En wel dusdanig dat er door medemensen niets tegenin te brengen is, want, wordt daarbij gezegd, iedereen heeft zijn eigen waarheid en die kan verschillend zijn.

Zulke verschillen tussen waarheid zijn eigenlijk verschillen tussen meningen, en dat heeft niets te maken met de waarheid. De een vindt bananen lekker, de ander aardbeien, en dat is dan allebei waarheid. Maar wanneer er over de waarheid van leven gesproken wordt, dan is er één onveranderlijke waarheid en Die Ben Ik, jullie Schepper, jullie God, jullie hemelse Vader, Die Ben Ik in alle mensen, in Jezus Christus in ieders hart. Hoe mensen dat ervaren kan verschillend zijn, maar dat zegt niets over de onveranderlijke waarheid van Mijn bestaan en van Mijn oneindige, eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben, het ware eeuwige Leven.

Terwijl dat de Enige onveranderlijke waarheid Is, ervaren niet alle mensen Mij in die zin hetzelfde, waardoor er gedacht wordt, dat hoe ieder mens zijn leven ervaart een eigen waarheid is, en aangezien mensen veelal hun leven verschillend ervaren en daarover verschillende meningen hebben, blijft het merendeel van de mensen denken dat er meerdere waarheden van leven zijn, zelfs dat er buiten de aarde en haar zonnestelsel, in het universum, meer leven als op de aarde is, met een eigen waarheid van bestaan.

Maar Ik verzeker jullie dat er buiten Mij, Mijn leven, het oneindige heelal, geen leven is, en niets is zoals jullie zijn. Alles wat is, Ben Ik in eeuwigheid in de totale oneindigheid van Zijn, onveranderlijk volmaakt eeuwig Leven. En Mijn volkomen waarheid van Goddelijk Leven heb Ik, gelijk aan Mijn Goddelijkheid, aan jullie allemaal gegeven, niet alleen voor de duur van jullie verblijf op aarde, maar al eeuwig daarvoor en voor eeuwig daarna. Dat is zonder tijd de eeuwige volkomen gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6863

Sommige verbanden tussen mensen liggen ingewikkeld. Dit komt omdat niet iedereen innerlijk steeds in contact met Mij is en omdat er ook nog veel mensen zijn die zich van hun innerlijk contact met Mij niet bewust zijn. Daarbij zijn er mensen die alleen zo af en toe innerlijk bij Mij komen.

Veel mensen bidden zonder innerlijk in contact met Mij te zijn, omdat zij dat niet kennen, en zo is hun gebed als het ware een eenrichtingscontact, waarbij het aan Mij overgelaten wordt of Ik het gebed zal verhoren. En wanneer Ik het niet verhoor, komt bij sommigen de gedachte op dat Ik het niet gehoord of bemerkt heb. Ik hoor en bemerk elk gebed en innerlijk ben Ik er altijd om antwoord te geven op elk gebed, op elke vraag, maar niet iedereen weet hoe Mij innerlijk te vinden en hoe naar Mij te luisteren. En zo is het dat sommige mensen wel en andere niet steeds innerlijk met Mij in contact zijn en dat sommige mensen Mijn adviezen opvolgen, andere dat gedeeltelijk doen en nog andere dat helemaal niet doen.

In het grote geheel heeft dat allemaal zijn plaats, en zo kan het zijn dat dingen gebeuren, dat onderlinge contacten niet altijd even soepel verlopen, dat verwachtingen niet vervuld worden, zonder dat begrepen wordt hoe het komt dat dingen anders lopen dan logisch lijkt of dan feitelijk gezien zou moeten gebeuren. Al het handelen van alle mensen is als een warboel van uitingen naar allerlei meningen en gedachten van wat goed of niet goed is, van wat iemand voor zichzelf wil of uit liefde voor een ander wil, vanuit boosheid doet of nalaat. Zo zijn er veel verschillende emoties en motivaties waaruit het gedrag van mensen voortkomt en daar zijn ontelbaar veel variaties op, die in Mijn alomtegenwoordige liefde en haar wijsheid in ieders voordeel geleid worden. Waarbij het er voortdurend om gaat mensen tot het besef van Mijn bestaan te brengen, tot het besef van Mijn liefde voor alle mensen te brengen, tot het belang voor alle mensen om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid met elkaar om te gaan, en uiteindelijk alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen.

En dat gebeurt buiten het zicht van alle mensen, waarbij ieders eigen vrijheid gewaarborgd blijft. Daarom is het zicht op de verbanden tussen Mij en mensen en tussen mensen onderling nogal eens ingewikkeld. Maar eens komt de dag dat alles helemaal zichtbaar wordt in de volle vreugde van werkelijk Leven!

Hemels Brood 6861

De grote levenspuzzel heeft miljarden stukjes die Ik allemaal heb en die Ik aan iedereen geef, wanneer er om gevraagd wordt. Maar ook ongevraagd geef Ik steeds wat meer nieuwe stukjes die opgemerkt kunnen worden.

Zie, de aarde, Mijn schepping, is al miljarden jaren oud, gezien in de tijdrekening van de materie, van de mens, maar bij Mij zijn miljarden jaren als een dag, terwijl bij Mij geen tijd is. Maar er is afdwaling en er is bewustwording, er is leven, werkelijk leven zonder dood. En de grote levenspuzzel is het ware leven, zonder dood, in volledige gelukzaligheid. Mensen proberen al die stukjes van die enorme levenspuzzel te verkrijgen en in elkaar te leggen, omdat zij het geheel willen zien, het geheel willen kennen, het geheel willen beheersen, om allerlei redenen, goede en kwade redenen.

Mensen zoeken alles te weten, te kennen, te beheersen, en daarmee hebben ze zelf de levenspuzzel gecreëerd in miljarden stukjes, terwijl het geheel in Mij, en daarmee in ieder mens, aanwezig is. Het geheel, niet de losse stukjes door elkaar voor het uitzoeken, maar het geheel is bij Mij voor iedereen bereikbaar, zichtbaar, kenbaar, en in ware liefde en wijsheid beheersbaar. Maar nu juist aan die nodige liefde en haar wijsheid ontbreekt het veel mensen dusdanig, dat het stukjes leven blijven en geen geheel is voor hen. En dat is wat Ik steeds weer laat zien, hoe belangrijk liefde voor elkaar is wanneer je die grote eenheid van leven, Die Ik Ben, wilt zien, wilt begrijpen, wilt zijn.

Er is maar één weg om zonder puzzelen het geheel van leven te gaan zien, te gaan begrijpen, te gaan zijn, en Die ben Ik in Jezus Christus. Dat is de weg van ware liefde en haar wijsheid, die weg toont meer en meer het hele ware leven, niet de stukjes die nog aan elkaar gelegd moeten worden, maar het geheel, omdat het geheel al klaar is voor iedereen om in opgenomen te worden.

Die weg is eenvoudig, kom in je hart naar Mij en alles wat je zicht op het grote geheel belemmert, zal opgetrokken worden, de nevel zal opgelost worden, en je zult niet alleen zien wat werkelijk leven is, maar ook zijn wat werkelijk leven is, ware liefde en haar wijsheid in ware gelukzaligheid, werkelijk leven, Die Ik Ben.