Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6638

Om degenen die geloven dat er “iets hogers” is, maar dat niet weten te benoemen, om degenen die in het geloof in God opgevoed zijn, maar op een manier waardoor zij de uitleg van Gods Woord niet begrijpen, om degenen die klem geraakt zijn tussen het geloof en de wereld, om degenen die door de strenge leer van de kerken God niet willen kennen, die daardoor Gods ware bestaan niet kunnen geloven, niet kunnen geloven dat God de ware Bron van hun leven is, Hem niet in zich voelen en Zijn bestaan niet begrijpen, om alle mensen die verward geraakt zijn door alle tegenstrijdige beweringen, om de mogelijkheid dat iemand ermee geholpen is God in Jezus Christus in zijn hart te vinden en duidelijker te gaan verstaan, schrijf ik op wat ik in mijn hart voel dat God in Jezus Christus mij in mijn hart aanreikt en waarvan ik geloof dat het Zijn liefdevolle waarheid is, om ons tot Zijn licht, tot Zijn ware liefde en haar wijsheid te brengen en daarmee tot het ware gelukzalige leven. Zou dat alleen voor mij bedoeld zijn, dan zou ik het niet opschrijven en aanbieden. Maar juist omdat ik besef hoeveel het aan meer mensen ten goede kan komen, schrijf ik het oprecht uit mijn hart op voor eenieder die er belangstelling voor heeft.

Lieve mensen, om jullie te helpen Mij, jullie Schepper, in je hart te vinden, in Jezus Christus, Mijn licht en Mijn ware wijze liefde, inspireer Ik mensen om Mijn Woord en de uitleg daarvan op te schrijven en beschikbaar te stellen aan iedereen die zich ertoe aangetrokken voelt om het te lezen. Niet omdat degenen die Ik daartoe inspireer beter zijn dan anderen, maar uit liefde voor alle mensen. Wees daarom dankbaar dat Ik bij sommige mensen het hart wijder open om Mijn bestaan en Mijn liefde dieper te gaan beseffen en uit te dragen.

Weet daarbij dat, hoewel zij in Mijn genade gezegend zijn, zij toch ook de last van het aardse bestaan dragen, ook met verleidingen te maken hebben, ook onaangename omstandigheden door te maken krijgen, in dezelfde vrijheid als alle mensen en daarin niet meer of minder zijn. Maar van hen wordt wel meer verwacht te dragen en te verdragen.

Ik ben in hen, maar zo Ik in hen ben, zo ben Ik in jou, in jullie allemaal en zo kunnen jullie allemaal Mij ook in je hart ontmoeten en van Mij alles, Mijn Woord, het ware leven, Mijn ware wijze liefde gaan verstaan en begrijpen, Mijn licht, Mijn eeuwige onvoorwaardelijke liefde.

Hemels Brood 6636

Als het stof dik op de kasten ligt en je je naam erin kunt schrijven, maar je hart is zuiver en met Mij in contact, dan ben je vele malen dichter bij Mij dan het laagje stof dik is. En het is altijd van veel meer waarde om je hart zuiver te maken dan de kasten. En in je hart, in contact met Mij, kun je samen met Mij je hart steeds wat meer tot zuiverheid brengen. En zie, je kunt de kasten afstoffen zoveel je wilt, maar er zal steeds weer een laagje stof op neerdalen, en al is de zuiverheid van je hart ook wisselend, maar hoe vaker je bij Mij in je hart komt, des te zuiverder wordt je hart, en uiteindelijk zal je hart helemaal gezuiverd zijn en blijven.

Dan zul je voortdurend in de volle wijze liefde zijn en in de eeuwige gelukzaligheid daarvan alles doen wat dienstbaar is aan Mij en je medemensen. Niet uit dwang, omdat je jezelf tot Mijn liefde wilt brengen, maar omdat je die liefde dan voor altijd en eeuwig bent, uit eigen vrije keus. Want in een weerkerend contact met Mij groei je uit Mijn liefde tot het in volle vrijheid van keus zijn van Mijn liefde en juist alleen door besef, waarbij geen enkele dwang op zijn plaats is. Nu geloof je in Mijn liefde en is het je wil om die liefde zelf te worden. Je bekijkt je doen en laten en je probeert wat nog niet helemaal naar liefde is te verbeteren, soms met succes, maar lang niet altijd. Want de ware verbeteringen komen via contact met Mij en liggen in het eerlijk aan Mij bekennen en het groeiende besef dat je daarmee opdoet, en dan bemerk je dat je liefde groeit en dat daarmee je handelen verbetert.

Daarom, fijn om schone kasten te hebben, maar van veel meer waarde is het steeds in contact zijn met Mij en steeds wat meer in Mijn liefde je hart te zuiveren, waardoor je Mijn liefde je eigen maakt op een natuurlijke ongedwongen manier, als vanzelf. Want van oorsprong ben je helemaal zelf Mijn ware liefde in alle wijsheid en gelukzaligheid, en dat word je weer, daar mag je helemaal zeker van zijn. Want Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal lief, Ik heb alle mensen lief, ten diepste innig lief!

Hemels Brood 6634

Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw liefdevolle zorg! Wat zou ik het graag aan alle mensen gunnen om Uw liefde in hun hart te voelen, zoals ik U steeds weer in mijn hart voel. Ik voel mij zo door U geliefd en ik weet ondertussen het verschil tussen Uw liefde in mijn hart voelen en mij door U geliefd voelen. Ik dank U daarvoor ten diepste!

Het zou een groot verschil op aarde geven, wanneer meer mensen besef zouden hebben van Mijn liefde in hun hart en in alles wat bestaat, wat is en wat leeft. Maar vooralsnog zijn het weinig mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en minder nog, die zich door Mij geliefd voelen. Er zijn wel mensen die zich door Mij geliefd weten, door de liefde die zij van Mij in hun hart voelen, maar vaak zijn zij zich toch ook bewust van hun afdwalingen en dat blokkeert het zich geliefd voelen, zodat het blijft bij een zich geliefd weten.

Maar de tijd komt, dat meer mensen het licht in hun leven gaan zoeken en wie het licht zoekt, zal Mij in Jezus Christus vinden en in zijn hart de ware liefde gaan vinden. Want al is de wereld vooral bezig met winst, macht en genoegens, op een zeker moment wordt het wel duidelijk dat de winst, de macht en de genoegens niet werkelijk gelukkig maken, en dan wordt steeds duidelijker dat een glimlach, een vriendelijk woord, een arm omgeslagen blij en gelukkiger maakt dan winst, macht of genoegens. En van daaruit komen mensen in het licht in hun hart terecht en gaan zij het verschil wel voelen, dat het meer waard is lief te hebben en geliefd te worden, dan macht te hebben, maar daarvoor steeds te moeten vechten, terwijl in liefde juist rust en vrede niets kosten en daarvoor ook geen rijkdom nodig is.

En in Mijn liefde is alles aanwezig wat een mens zich maar kan wensen, alleen het besef daarvan laat nog even op zich wachten. Maar het komt, de ommezwaai komt voor alle mensen, nog even geduld en dan zal het zijn dat meer en meer mensen Mij gaan zien en in hun hart Mijn liefde gaan voelen en zich door Mij ook geliefd gaan voelen, en iedereen werkelijk tevreden, blij en gelukkig zal zijn!

Hemels Brood 6632

Goed en fout, mensen zijn voortdurend bezig met wat goed en wat fout is. Maar niet bij zichzelf, vooral bij anderen, en niet om de ander te helpen tot inzicht te komen, maar vanwege de ergernis die het geeft, en omdat mensen zich tekortgedaan voelen door wat een ander in hun ogen fout deed.

Iedereen maakt fouten, al dan niet bewust, maar het zijn niet dezelfde fouten als de ander maakt, daarom gaat elke afweging in dat opzicht mank, want van wat de een goed kan, daarvan verwacht hij dat de ander dat ook goed kan, maar zo is het niet, toch worden mensen bij wat een ander fout doet ongeduldig en ergeren zij zich. Als iedereen eens alleen naar zichzelf zou kijken, als iedereen de ander alleen zou helpen tot inzicht te komen over zijn doen en laten, zonder ergernis, zonder verwijten, zonder oordeel, wat zou dat een enorm verschil maken!

Als iedereen om te beginnen de fouten die een ander maakt hem eens niet kwalijk zou nemen, maar meteen zou vergeven, uit begrip dat iedereen, en ook hijzelf, van tijd tot tijd fouten maakt. Dat is niet gemakkelijk en daarvoor is oefening nodig, is nederigheid nodig, is eerlijkheid nodig, en heel belangrijk, is steeds weer en liefst voortdurend contact met Mij en Mijn wijze liefde in het hart nodig. Maar ja, wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun eigen fouten, zich er niet van bewust zijn dat ergernis hun handelen beïnvloed, vinden zij dat zij recht hebben op een volkomen foutloze omgang met hun medemensen en blijft er steeds weer onderlinge onmin waaraan liefde helaas ontbreekt.

Ik heb het hier niet over misdadig handelen, maar over de algemene omgang van mensen met elkaar, want het komt voor bij de beste families, de beste vrienden en bij in Mij en Mijn liefde gelovende mensen. Steeds wordt gedacht dat het gerechtvaardigd is om verwijten te maken, boos te zijn, elkaar te gaan mijden. Leer Mijn liefde te zijn, Ik maak geen verwijten, in liefde help Ik mensen om hun fouten in te zien, voor hun welzijn, niet voor Mij, maar voor hen. En dat is precies ook waarom de dingen gebeuren, uit liefde, om iedereen te helpen tot Mijn liefde te komen, want dan komt er ware vrede in ware liefde en in elk geval minder leed onder de mensen in de dagelijkse samenleving met elkaar.

Hemels Brood 6630

Stel dat de aarde niet rond was, maar vierkant. Stel dat de aarde niet vrij in de ruimte zou zweven, maar aan een touw zou hangen, aan…, tja, aan wat? Zo kunnen mensen zich van alles anders voorstellen en daar in geloven, en dan fantaseren hoe dat zou zijn. Maar alles, de vorm van de aarde, de vrijheid van de aarde in de ruimte, de ruimte en alles wat zich daarin bevindt, de natuur, zoals die van oorsprong is ingericht, de mens, zoals de mens geschapen is, zoals het lichaam van de mens is ingericht, is niet een “stel dat”, maar is de werkelijkheid met een vast doel en alles heeft daarbij een heel exacte functie, tot aan de kleinste zandkorrel, tot aan het kleinste deeltje van de materie toe.

Alles wat er maar is op aarde, om de aarde, de ruimte en alles in de ruimte wordt exact en daarmee geheel volmaakt door Mij, Mijn Goddelijke Geest, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid tezamen gehouden met maar één doel, jullie mensen, die Ik geschapen heb en innig liefheb, tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. En dat allemaal zodanig, dat in werkelijkheid niemand ooit verloren gaat, dat iedereen in alle vrijheid tot zijn ware geestelijke wezenlijkheid, die goddelijk uit Mij is, zal komen, dat is tot de ware onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, zachtmoedige, wijze, gelukzalig makende liefde.

Mensen kunnen zich van veel een voorstelling maken, zich voorstellen “hoe zou het zijn als …”, maar in de verste verte nog niet overzien wat de werkelijkheid van hun leven in vrijheid is, wat de Enige werkelijke waarheid van Alles is, hoe belangrijk waarheid is, hoe Mijn bestaan in werkelijkheid Is, wat Mijn Naam betekent, wat ware liefde en haar wijsheid uit Mijn Wil bewerkstelligen kan en zal, en hoe oneindig groot en intens Mijn liefde voor jullie mensen is, zo klein als jullie besef is, zo weinig goeds als er op aarde gebeurt, zo groot als wetenschappers denken te kunnen zien en begrijpen.

Maar eens komt de openbaring voor jullie allemaal en dan zullen alle mensen in waarheid en wijze liefde in alle goddelijkheid gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkelijk leven, alles kennen, alles beseffen en volkomen vrij en gelukkig zijn.

Hemels Brood 6639

Er zijn religies op de aarde waar veel mensen standvastig aan vasthouden. Maar er zijn religies bij die mensen een beeld geven van een God met regels en wetten die door mensen bedacht zijn in verre tijden en aan het nageslacht zijn doorgegeven. De huidige moderne gedachtegangen passen daar niet bij en de vrijheid waarnaar mensen zijn gaan leven wordt door deze religieuze stromingen gezien als heidens en Godslasterlijk.

Nu is in het hart van de aan die religies vasthoudende mensen een behoefte gekomen om die vrijheid ook zelf te verwerven. Maar dat zou als een groot verraad gezien worden en bestraft moeten worden. Daarom zijn er daarvan mensen die de vrije manier van leven verfoeien, en iedereen die niet dezelfde religie als die van hen aanhangt, zoals zij geloven dat hun God hen aan regels en wetten gegeven heeft, bevechten. Want waren die mensen met hun vrije wijze van leven er niet, dan zou er geen verschil zijn van geloof en geen niet na te komen behoefte aan vrijheid, en dan zou er ook geen verleiding tot verraad aan hun religie zijn.

Maar nu juist Ik, Schepper van alle mensen, heb alle mensen de vrijheid van leven gegeven, om zelf tot de ontdekking te komen Wie jullie Schepper is, Wie Ik Ben, en zelf tot de ontdekking te komen Wie jullie leven in werkelijkheid is en dat werkelijk leven, pure volmaakte onvoorwaardelijke wijze liefde is, aan jullie allemaal gegeven, niemand uitgezonderd, uit Mij, jullie Enige ware God, Die in jullie hart, in het hart van alle mensen, aanwezig is, of iemand nu het een of het ander gelooft, of helemaal niet in Mijn bestaan zoals Ik werkelijk Ben gelooft. Een krachtig geloof in Mij en Mijn liefde leidt tot de ware gelukzaligheid van werkelijk leven. Maar een krachtig geloof in een strenge God en de door mensen in de oudheid opgestelde wetten en regels leidt tot strijd en onenigheid, zelfs tot moord en doodslag met hen die niet hetzelfde geloven.

Dat is precies het tegenovergestelde van Mijn liefde en heeft te maken met onbegrip, met verschillende culturen, met onverdraagzaamheid en dat vormt een kloof tussen mensen. Maar Ik zeg jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, die kloof is te overbruggen met Mijn ware wijze liefde, ook al kent die ander Mijn liefde niet. Wie in Mij gelooft en die kloof wil overbruggen, die help Ik dat te doen met Mijn liefde en geduld en Ik geef hem in zijn hart alles wat nodig is om die kloof kleiner te maken en helemaal te overbruggen!

Hemels Brood 6637

Jij en Ik en alle mensen die nu op aarde leven en die nog op aarde zullen leven, zijn één geheel met elkaar in Mijn Wezenlijkheid, daarom, wat iemand voelt, voel Ik, maar niet op de manier die veel mensen denken. Want nogal wat mensen denken dat wanneer iemand verdriet heeft, dat bij Mij ook als verdriet voelt, en als er iets ergs gebeurt en mensen daarmee zwaar beschadigd raken, Ik daar ook dezelfde afschuw bij voel als zij, maar zo is het niet.

Mijn liefde blijft altijd liefde, maar de werking van Mijn liefde zal precies datgene bewerken, wat nodig is voor diegenen die verdrietig zijn, en juist datgene bewerken wat nodig is voor degenen die door liefdeloos gedrag van medemensen beschadigd zijn, zonder dat Ik in die zin hetgeen de mens aan verdriet en afschuw voelt op diezelfde manier zal voelen. Als iemand van jullie bijvoorbeeld pijn heeft, en je hebt een liefdevol hart voor diegene, dan zul je niet die pijn van diegene voelen, maar je hart zal in liefde geraakt worden en uit liefde zul je die mens bijstaan.

Zo ongeveer is het met Mijn liefde voor alle mensen, maar dan met oneindig veel meer liefde en wijsheid, wat jullie op aarde niet kunnen bevatten. Bij Mij is de oneindig voortdurende gelukzaligheid in volkomen volmaaktheid van ware wijze liefde, en verdriet, boosheid, treurnis en al die gevoelens zijn alleen bij jullie mensen in de onvolmaaktheid van jullie handelen en jullie onvolmaaktheid in ware wijze liefde. Zou een van jullie de volmaaktheid van Mijn ware wijze liefde bereikt hebben, dan zou ook hij alleen de gelukzaligheid daarvan voelen, wat er om hem heen ook aan ellende gebeurt. Maar vanuit de wijze liefde die hij dan blijvend is, zal hij altijd weten wat te doen om degenen die slachtoffer zijn van ellende te helpen, op de voor hen beste manier en hij zal dat in grote blijdschap doen, omdat zijn liefde op geen enkele manier meer verstoord kan worden door enig ander gevoel dan ware wijze liefde.

Begrijp dan dat jullie verdriet te maken heeft met alles wat er op aarde gebeurt aan liefdeloos en misdadig handelen, en dat die gevoelens nooit passen in Mijn ware wijze liefde, omdat die ware wijze liefde zuiver gelukzaligheid is en eeuwig volmaakt blijft. Mijn ware wijze liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven, Die Ik Ben, in de volkomen waarheid van Goddelijk Zijn.

Hemels Brood 6635

Wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs ieders voet kan gaan. Alles gaat slechts één richting uit, welke keuzen mensen ook maken, wat er ook gebeurt, en die richting is Mijn richting, waarbij iedereen evengoed de vrijheid heeft om zijn wegen te kiezen en zijn doen en laten zelf te bepalen.

Maar zoals de wolken door de wind gedreven gaan, zo gaat het met alles wat de mensen zelf kiezen, en Ik wijs hen de goede kant op, zodat zij hoe dan ook uitkomen bij Mij, bij wat werkelijk van Mij gegeven goed is. En iedereen mag daarop vertrouwen, op Mijn zorg, Mijn steun, Mijn hulp, Mijn leiding in alles, zonder de vrijheid van mensen te belemmeren. Maar degenen met een goed, een waarlijk liefdevol hart, hoeven zich nooit enige zorg te maken, want hun keus is altijd naar waarheid al goed en liefdevol en al zullen ook zij van tijd tot tijd beproefd worden, dat zal hen alleen sterker maken voor hun toekomst, voor de wereld en alle obstakels die door de wereld ontstaan.

Zie, Mijn Adem is in alle mensen hun leven, maar velen denken in hun vrijheid hun adem zelf te beheren en Ik laat hen, want Mij gaat het niet om te heersen, Mij gaat het om ieders welzijn, dat is, het werkelijk liefdevolle leven, wat Ik aan alle mensen geef. Waarbij van belang is dat alle mensen gaan beseffen dat Ik de Enige Bron van leven ben, van liefde en wijsheid, van werkelijke waarheid. Maar het is de vrijheid van de mens om tussen alle wegen die Ik en alleen Ik beschikbaar gegeven heb een weg te kiezen en daarbij zeg Ik dat er vele wegen zijn en dat heel veel wegen elkaar kruisen.

En al naargelang zal het een enorm doolhof zijn waarbij Ik Degene Ben Die iedereen geleidt naar de plaats waar Ik Ben en het gelukzalige leven is voor iedereen. Hier op aarde of later na de aarde, maar vinden zal iedereen het, tot zijn geluk!

Hemels Brood 6633

De waarheid van wat dan ook is in ieder hart aanwezig, omdat Ik in ieder hart aanwezig ben. Maar er zijn veel mensen die niet in Mij geloven en dan ook niet beseffen dat Ik in hun hart aanwezig ben. Je zou dan kunnen denken dat wanneer iemand niet beseft, niet gelooft dat Ik in zijn hart aanwezig ben, hij ook mijn waarheid in zijn hart niet kent. Maar zo is het niet.

Of iemand nu wel of niet in Mijn bestaan gelooft, wel of niet Mij in zijn hart aanwezig beseft, iedereen heeft de waarheid van wat dan ook in zijn hart aanwezig en niemand kan zeggen dat hij de waarheid niet kent. Feiten zijn niet altijd allemaal aan iedereen bekend, maar als het om waarheid gaat, dan kan iedereen in zijn hart de waarheid vinden, voor zover het over hemzelf gaat. Want natuurlijk kan iedereen door anderen bedrogen worden, door bijvoorbeeld feiten te verbergen, door te liegen over feiten, door situaties anders voor te stellen dan ze zijn, maar diegene weet daarbij dan altijd zelf wel, dat hij de waarheid niet spreekt. Zo heeft iedereen de waarheid in zich, of hij zich daar nu wel of niet aan houdt, hij kent in zich wat de waarheid is, maar hij kan ervoor kiezen niet aan die waarheid vast te houden.

En hoe kunnen mensen dan weten of iemand wel of niet de waarheid spreekt? Voor degenen die niet in Mij en Mijn waarheid in hun hart geloven is dat moeilijk, zeker als zij zelf niet altijd de waarheid spreken. Maar zij die in Mij en Mijn waarheid in hun hart geloven, hoeven maar naar Mij te komen en in hun hart laat ik hen weten wat wel en niet in waarheid gesproken is. Alleen, wie de wereld tegenover zich heeft staan, die zal met de waarheid die hij van Mij in zijn hart kent toch meestal niet veel kunnen uitrichten, want de wereld zal geen ruimte geven aan de waarheid, de wereld geeft geen ruimte aan Mij en Mijn liefde en ook niet aan Mijn waarheid.

Verdoe daarom je krachten niet aan het brengen van de waarheid aan de wereld, maar wees Mijn waarheid in de omgang met je medemensen en vertrouw erop dat Ik de wereld en haar onwaarheden in Mijn hand heb. Houd jezelf aan de waarheid uit Mij in je hart en de wereld zal door Mijn Hand voor je buigen, niet letterlijk maar in geestelijke zin en zij zal zich daar niet van bewust zijn, zodat aan de waarheid geen schade gedaan wordt, maar waarheid en liefde wel zegeviert!

Hemels Brood 6631

Kort gezegd is Mijn Woord de boodschap: “Mensen, leef met elkaar in vrede en heb elkaar lief in alle opzichten, heb Mij als eerste lief om de liefde voor elkaar te grondvesten”. Dat zou genoeg zijn, als iedereen zich daaraan zou willen houden. Maar dat is nu juist niet het geval. Niet iedereen is bereid om in vrede en liefde met zijn medemensen om te gaan en dan is een bredere uitleg van Mijn Woord en de gevolgen van het niet handelen naar Mijn boodschap van belang.

Je zou kunnen zeggen, zo ver uiteen als het handelen van mensen naar wel of geen liefde ligt, zo uitgebreid is de uitleg van Mijn Woord nodig om alles te kunnen benoemen aan gevolgen van het een en het ander. Zou dat allemaal in boeken beschreven worden, dan zouden die met elkaar zwaarder wegen dan de aarde. Maar zo ver zal het niet komen. Want geen mens is in staat om alles van Mijn Woord in de diepste betekenis ervan onder woorden te brengen en op te schrijven. Het begrijpen van Mijn Woord gebeurt in het hart en de diepste uitleg geef Ik mensen in hun hart.

Daarom is het het belangrijkste dat datgene opgeschreven wordt wat mensen in hun hart bij Mij brengt, zodat Ik de uitleg van Mijn Woord in het hart kan geven, aangepast aan de persoon en zijn mogelijkheden om te begrijpen wat Ik hem daar aanreik. Zie, wat Ik iemand in zijn hart aanreik, dat is, in zijn besef, in zijn gevoel, weegt aards materieel gezien niets, maar zou het beschreven worden, dan zouden er heel veel woorden nodig zijn om wat Ik aangereikt heb duidelijk over te brengen en in veel boeken neergeschreven zou het nog niet helemaal duidelijk maken wat in het hart beseft en begrepen is. Maar om mensen te roepen naar hun hart, naar Mij in hun hart te komen, inspireer ik mensen om zoveel op te schrijven dat het besef om Mij te kunnen ontmoeten in het hart ontstaat en de behoefte gewekt wordt om in het hart met Mij in contact te komen en met Mij te spreken.

Want Ik ben in ieders hart bereikbaar aanwezig en in het hart kan iedereen direct met Mij in contact zijn en Mijn Woord ten diepste uitgelegd krijgen. En wel zodanig, dat hij het gaat begrijpen en gaat beseffen wat het betekent. In ieders hart kan iedereen Mijn liefde gaan voelen en de zekerheid krijgen van Mijn bestaan, van het werkelijke Leven Die Ik Ben en met Mij spreken over alles, zonder dat er een boek aan te pas komt. Want wat de mens in zijn hart draagt ben Ik, is Mijn liefde en haar wijsheid, is werkelijk Leven. In boeken beschreven is dat zwaarder dan de aarde, in je hart weegt het niets, maar geestelijk weegt het zwaar, want het is voor iedereen van het grootste belang, Mijn Woord en Mijn liefde!