Een moment geduld, de stukjes worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6598

In doorsnee zijn mensen zich er wel van bewust dat een vereniging van mensen meer kracht geeft dan ieder voor zich kan bewerken. Daarom hebben mensen zich vaak met meerderen verenigd en als groep kunnen overleven. Maar steeds zijn die verenigingen voor het grootste gedeelte gebaseerd op het eigenbelang, om een vijand te kunnen verslaan, om aan genoeg voedsel te komen, om allerlei problemen met elkaar op te lossen. Doorgaans met de gedachte de zelfstandigheid te behouden.

De mens heeft de sterke neiging zijn zelfstandigheid veilig te stellen, maar heeft daarbij wel beseft: samen staan we sterker. Alleen is dat sterker zijn afhankelijk van de bereidheid om het met elkaar eens te blijven, ook al is niet iedereen het helemaal met elkaar eens. Steeds hebben mensen die zich verenigd hebben strijd om de leiding, waarbij het de vraag is, wie bepaalt op welke manier aan eenheid vastgehouden wordt? En steeds verzwakt die strijd de kracht van de eenheid. Terwijl dat helemaal niet nodig zou zijn als Ik, Die in jullie allemaal aanwezig ben met Mijn zuivere ware wijze liefde, de kern van die eenheid zou mogen zijn, als alle mensen Mij zouden kiezen om aan eenheid vast te houden en die eenheid altijd op waarheid en wijze liefde gebaseerd zou zijn en door alle mensen zou worden aangenomen.

Maar de leiding uit handen geven, geeft mensen het idee dat zij daarmee hun zelfstandigheid en eigenheid verliezen, terwijl het hen juist de optimale zelfstandigheid in eenheid met elkaar geeft, waarbij dan geen enkele strijd meer nodig is, omdat iedereen in de eenheid met Mij zijn eigen persoonlijke zelfstandigheid behoudt, werkzaam op de beste plaats in de eenheid met elkaar in Mijn ware wijze liefde. Die eenheid zou de sterkste levenskracht en vreugde geven aan ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen.

Wie de diepste wijsheid in ware liefde hiervan beseft, laat hij er een begin mee maken tot die eenheid met Mij te komen, niet om zijn eigen ideeën veilig te stellen en vorm te geven, maar om zich in zijn hart aan Mijn wijze liefde over te geven en tot eenheid in Mij te komen met medemensen die gelijkgestemd zijn, met al degenen die ook bereid zijn zich met Mij en elkaar in hun hart te verenigen. Want nu zijn zelfs de in Mij gelovende mensen vaak nog onderling verdeeld en volgen zij het liefst nog hun eigen inzichten en ideeën, terwijl in de vereniging tot eenheid met Mij en elkaar, ieder naar zijn talenten zijn plaats krijgt in het geheel en er geen strijd hoeft te zijn hoe iets het beste naar wens gedaan kan worden.

Want er wordt wel gesproken over eenheid met Mij, maar veel wordt nog naar eigen goeddunken gedaan vanwege de behoefte aan zelfstandigheid. Maar Ik zeg jullie, kom tezamen in Mij en ieder behoudt zijn zelfstandigheid en zijn vrijheid, maar de bundeling in Mijn ware wijze liefde geeft de grootste levenskracht en daarbij de grootste levensvreugde! Laat eens ten diepste tot je doordringen wat Ik hiermee heb aangereikt uit grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6596

Op aarde laat Ik de mens zijn vrijheid ervaren op zo’n manier, dat hij het goede en het kwade aan den lijve ondervindt zonder dat het kwade hem het leven kost, terwijl hij er wel de gevolgen van ziet en meemaakt, met al het onaangename ervan. Maar van tijd tot tijd kan dat een gevoel van verlatenheid geven, omdat de verbinding die er met Mij wel is, door de mens alleen ervaren wordt als hij uit eigen vrije wil in zichzelf contact met Mij maakt. Zonder dat ben Ik er wel voor iedereen en is iedereen wel met Mij verbonden, want Ik ben het ware leven in alle mensen, maar lijkt het dat Ik er niet ben en lijkt het dat de mens er alleen voor staat.

Maar zo is het niet, want steeds laat Ik wel van Mij horen of in allerlei gebeurtenissen Mijn liefde zien tussen alles door wat door de mensen tot onaangename situaties gebracht is. Ik ben het licht, maar mensen zien Mijn licht niet, Ik ben voor alles de oplossing, maar mensen willen hun eigen oplossingen, Ik ken alles en weet hoe alles gemaakt is en in orde gesteld is, maar mensen willen zelf onderzoeken en ontdekken en mensen willen zelf hun orde bepalen. Op aarde krijgen mensen alle kans om blind te zijn voor Mijn licht, om hun eigen oplossingen te bedenken, hun eigen onderzoeken te doen en alles wat ze willen weten te ontdekken en daarbij alles te ondervinden wat daar de gevolgen van zijn. Zo ondervinden mensen wat liefde doet en wat het tegenovergestelde doet, wat waarheid geeft en wat onwaarheid neemt en al lijkt de mens het werkelijke verschil tussen met Mij of zonder Mij nog niet te zien, toch gaat dat besef er komen, omdat in alle werkelijkheid alle mensen Mijn leven in zich hebben en dat is met geen enkel kwaad te veranderen. Eens zal de maat van het kwaad vol zijn waardoor het zichzelf tenietdoet.

Lieve mensen, jullie zien dat zo snel nog niet gebeuren, maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Houd moed, blijf vertrouwen, want hoe het kwaad zich in de wereld ook roert, Ik heb het kwaad overwonnen, Ik heb de wereld overwonnen, het ware liefdevolle leven zal zegevieren en alle mensen zullen blij en gelukkig zijn!

Hemels Brood 6594

Geloof niet wat anderen zeggen, geloof wat je zelf van Mij in je hart voelt. Let er daarbij op dat de kern van wat Ik je in je hart laat weten altijd ware wijze liefde is en let erop dat het niet je eigen verstandelijke invullingen zijn, om te kunnen begrijpen wat er in de wereld allemaal gaande is en tegenstrijdig is aan wat jij gelooft. De vraag doet zich regelmatig voor bij jullie die in Mij geloven, zonder Mij te zien zoals jullie elkaar zien, hoe het komt dat een ieder van jullie van Mijn bestaan als Schepper, God en hemelse Vader en God in Jezus Christus in jullie hart, overtuigd is, terwijl daarnaast zoveel mensen net als jullie ernaar streven naar het goede te doen, maar die overtuiging op die manier niet hebben.

Dat heeft te maken met het groeiproces van alle mensen persoonlijk en allen tezamen. Zie, iedereen maakt op aarde een persoonlijk groeiproces door, maar daarbij maakt de grote mens, die alle mensen met elkaar zijn, ook een groeiproces door wat in verbinding staat met ieders persoonlijke groeiproces, op zo’n manier dat alles wat ieder persoonlijk in zijn vrijheid van zijn kiest een wisselwerking heeft met het groeiproces van de grote mens, waarbij het één van invloed is op het ander op een manier die geheel geborgen is in Mijn ware wijze liefde. Wat jullie daar als onderdeel van de grote mens en van Mij, jullie Schepper, zelf van kunnen zien is beperkt vanwege jullie vrijheid van zijn. Stel je bent een druppel water van de grote oceaan, dan zou je niet meer van alle andere druppels zien dan wat er om je heen is en zover je oog reikt, en dat is niet tot aan de andere kant van de oceaan.

Zo is het met de wereld en de oneindigheid van leven, vanaf de aardse omstandigheden is de oneindigheid niet te zien. Maar zoals één druppel van de oceaan waar dan ook past in die oceaan, en hetzelfde is als de hele oceaan, zo zijn jullie allemaal hetzelfde als de hele mensheid en toch ieder uniek je eigen zelf. Zo is ieders levensproces op aarde uniek en direct verbonden aan het even unieke grote geheel en Mijn unieke Goddelijke Wezenlijkheid waaruit Ik jullie allemaal tot leven geroepen heb, liefdevol leven, Mijn leven. En die roep klinkt nog in de hele oneindigheid, tot iedereen die gehoord heeft en tot gelukzalig leven gekomen is, in eenheid met Mij en elkaar.

Hemels Brood 6592

Je eigenheid kun je niet uitschakelen. Iedereen kan zich anders voordoen dan hij is, denkt en voelt, maar niemand kan zijn eigenheid helemaal verbergen. Iedereen is uniek en dat unieke is verbonden aan iemands eigenheid en in die eigenheid kan gezien worden in hoeverre iemand tot geestelijk waar levensbesef gekomen is, in hoeverre iemand eerlijk en oprecht is, in hoeverre iemand tot liefde gekomen is.

Maar dat wil niet zeggen dat ieder oog dat kan zien. Want alleen het oog van degenen die een eerlijk en oprecht contact met Mij hebben kunnen dat zien, via Mijn oog dat alles ziet en kent. Voor wie een ander goed wil kennen, is het nodig om de eigenheid van de ander te zien en te kennen. Maar de werkelijke eigenheid van wie dan ook is alleen te zien als eerlijk en oprecht in ware liefde gekeken wordt. De mate waarmee in ware liefde gekeken wordt, is de mate waarin de eigenheid van medemensen gezien kan worden. Eigenheid is als een vingerafdruk of een scan van het oog, daar is geen tweede van en die veranderen niet. Zo verandert de eigenheid van iemand ook niet. Iedereen is aan zijn vingerafdruk, zijn oogscan, zijn DNA  altijd te kennen, maar iedereen heeft ook een eigenheid waaraan hij te kennen is.

Zo gemakkelijk als het is om iemand aan zijn vingerafdruk, aan een scan van zijn oog en aan zijn DNA te kennen, is dat bij die eigenheid niet. Omdat de werkelijke eigenheid haar wortels heeft tot in Mij, jullie Schepper. Zoals het DNA verwant is tot aan de verste voorouders in de afstamming, zover gaat ieders eigenheid helemaal terug tot Mij, jullie Schepper, Die jullie Zijn leven gegeven heeft en tot in de oneindigheid geeft. In het leven van iedereen is ieders eigenheid uit Mij, een vast uniek onveranderlijk en blijvend deel van Mij. Die eigenheid blijft altijd bewaard in ieder mens, tot in de oneindigheid en dat is de kern van ieder mens die direct verbonden is met Mijn Levenskern. Hoe meer je je eigenheid in die verbinding met Mij gaat beseffen, des te meer ga je Mij in jou en jou in Mij beseffen en het leven leren kennen zoals het werkelijk is: ware onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde.

Hemels Brood 6590

Zoveel dingen worden door mensen gedacht en gedaan zonder erbij stil te staan even bij Mij in het hart te komen en even naar Mijn raad te luisteren. De intelligentie van de mens maakt het mogelijk om zonder Mijn raad zijn weg te gaan en tot goede dingen en goede oplossingen voor problemen te komen. De mens is een zelfstandig zelfdenkend en van zijn eigen kunnen bewust wezen die, zonder het Mij te vragen, zijn leven vorm kan geven. Daarbij heeft hij Mijn raad niet nodig, zo is voor veel mensen de gedachte.

En ten aanzien van het vermogen van de mens, wat hem in staat stelt om op aarde te overleven, en voor grote aantallen is dat zelfs meer dan alleen overleven, is dat ook zo. Want zonder een erkenning van Mijn bestaan hebben mensen met elkaar hoge vormen van samenleving bereikt. Alleen waren dat altijd situaties met een oneerlijke verdeling van macht en rijkdom. Er waren altijd leiders die zichzelf bevoordeelden en onderdanen die moesten werken als slaven voor een armzalig loon. Zulke dynastieën worden genoemd welvarend te zijn geweest, maar dat was het bij lange na niet voor de gewone burger. Ook nu is er een verdeling tussen arm en rijk die niet eerlijk is. Ook nu zijn er welvarende landen, maar ook in die landen zijn er de rijken die hun rijkdom niet delen met hun arme medemensen.

Want zie, de mens heeft alles om op aarde in zijn levensbehoeften te voorzien en dat is voor velen meer dan voeding, kleding en een dak boven het hoofd, veel meer. Dus, waarom zouden mensen die het goed gaat dan aandacht voor Mij hebben? En degenen die het niet zo goed gaat zien het nut er niet van in om aandacht voor Mij te hebben, want wat voor een God ben Ik, als Ik hen in zo’n onaangename situatie terecht laat komen? Kort gezegd, voor veel rijken die het goed gaat ben Ik niet nodig en voor degenen die het minder of niet goed gaat ben Ik degene die hen niet helpt uit hun onfortuinlijke situatie.

Al die mensen vergeten een aantal dingen die belangrijk zijn. Het eerste is de herkomst van hun leven, welke niet uit henzelf tot stand gekomen is, dat is een feit wat niet als een feit erkend wordt. Daarbij komt dat geen rekening gehouden wordt met het verder leven na het verblijf op aarde en de invloed van ieders handelen op zijn leven, ook na zijn verblijf op aarde. Alle mensen weten het verschil tussen goed en kwaad, maar daar wordt heel vaak geen rekening mee gehouden en het verschil in uitwerking wordt ernstig onderschat bij heel veel mensen. Dan is er nog de verbinding die alle mensen met elkaar hebben, waardoor alles wat door mensen gedaan of nagelaten wordt en gedacht is, een directe en indirecte uitwerking heeft voor alle mensen en op alle mensen van invloed is.

En nu juist zou het alle mensen helpen als zij voor raad bij Mij in hun hart zouden komen. Want Ik ben het Leven waaruit alle mensen leven en waarmee iedereen en alles in waarheid en wijze liefde verbonden is. Ik ben in Jezus Christus in ieder mens aanwezig, en iedereen kan innerlijk de beste raad krijgen, als de mens zijn eigen tekortkomingen zou inzien, zou bekennen en bij Mij zou komen in zijn hart. Dat is de bedoeling, dat ieder mens vanuit zijn zelfstandige vrijheid, met zijn intelligentie, met zijn hele vermogen, tot het inzicht komt: het ware leven is in mij, de Bron waaruit ik waarheid en liefde kan putten is in mij, het beste vraag ik om raad aan Hem die ons geschapen heeft en in mij aanwezig is.

En kijk, jullie die dat uit eigen vrije wil doen, omdat jullie zelf tot dat besef gekomen zijn, blijf met Mij in contact, ook al dwalen zoveel mensen af in wereldse belangen, blijf sterk en houd vol, want jullie hebben het ware leven gevonden Die Ik Ben en de Bron in je hart waaruit altijd Mijn liefde en haar wijsheid stroomt. Het is als een waterval waar je een beker onder houdt en kunt drinken. Drink van het stromende levenswater uit Mij in je hart en het zal je steeds weer sterken tot ware liefde en haar wijsheid ten dienste aan Mij en je medemensen, tot in het hiernamaals.

Hemels Brood 6599

Het leven op aarde in de schijnwereld is nodig om helemaal van die schijnwereld los te komen, de schijnwereld die de schaduw van het werkelijke leven is. Het werkelijke leven wat haar licht spreidt over de schijnwereld en de schaduwen duidelijk maakt, de pijn van het niet werkelijke zijn, alles wat geen liefde is.

Dat is nodig voor de afgedwaalde geest van Lucifer om tot zijn oorsprong terug te kunnen komen, want hij draagt uit Mij het oorspronkelijk ware licht en is er de schaduw van geworden door zichzelf boven Mij te stellen. Niet om Mij tekort te doen, maar in de veronderstelling dat hij zelf zijn eigen God kan zijn, wat hem in die zin niet kwalijk te nemen is, maar het is wel nodig dat hij zijn vergissing gaat inzien. Niet gedwongen maar in de vrijheid die hem gegeven is. En zo is de geest Lucifer in het aards materiële gebonden en de mens geschapen in die levenssfeer waar hij vrij is in zijn keus, terwijl de bewustheid van Lucifer om hem heen is, en wel zodanig dat er een wisselwerking is tussen de mens en Lucifer, die het oorspronkelijk zuivere licht van Mij in zich heeft en voor de mens de keus tussen goed en kwaad is.

Zou de eerste mens de verleiding van de slang weerstaan hebben, dan zou dat voor de mens en voor Lucifer ten goede gekeerd zijn, maar dat is de situatie niet en zo blijft het dat de aarde de basis is voor de mens om tot bezinning te komen. Daarvoor ben Ik Zelf in Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik Zelf het zuivere ware levenslicht naar de mens gebracht, alle schuld op Mij genomen, zodat de mens Mij kan volgen naar het zuivere ware licht, het ware werkelijke leven, in de vrijheid van zijn. Ik heb het kwaad overwonnen en iedereen die in Mijn voetsporen treedt, heeft het kwaad door Mij overwonnen. Maar de wereld draagt haar last nog, omdat het ware licht door de wereldse mens nog niet gezien wordt.

Die blindheid voor Mijn licht zal weggenomen worden en iedereen zal gaan zien wat werkelijk leven is en voelen welk een gelukzaligheid het werkelijke leven geeft. Iedereen zal beseffen dat het werkelijk vrije leven in iedereen aanwezig is en iedereen zal weten dat dat tot in de eeuwigheid zo blijft. Terwijl de mens in tijd denkt en in termen van eindig, is de eeuwigheid in hem en om hem heen, want in de mens is Mijn eeuwig Leven van het begin af aan al voor eeuwig aanwezig. En dat zal eeuwig zo zijn.

Hemels Brood 6597

Geloof de wereld niet, geloof Mij, geloof wat je in je hart van Mij voelt dat Ik je daar aanreik. Geloof de media niet, die vooral uit zijn op sensatie om zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te krijgen, geloof Mij in de eenvoudige waarheid in je hart. Want alles wordt door mensen geïnterpreteerd en de meesten doen dat zonder Mij te raadplegen en zonder de waarheid te kennen, zonder te controleren of hun gegevens wel juist zijn.

Maar ook al zouden mensen de waarheid willen controleren, de waarheid is in zoveel opzichten vermengd geraakt met onwaarheid, op een zo grote en vertakte schaal, dat het zonder Mijn innerlijke raad en aanwijzingen niet meer van elkaar te scheiden is. Daarom zijn er ook zo veel verschillende meningen over wat er wel of niet nodig is om allerlei problemen die zich in de samenleving voordoen op te lossen. Daarbij zijn die problemen ook zodanig met elkaar verweven, dat de een zegt, hier moeten we beginnen met de oplossing, terwijl een ander zegt, nee, daar moeten we beginnen, en er zijn ook mensen die de moed opgegeven hebben en zeggen, er is geen beginnen aan.

Maar jullie, lieve mensen, laat je door al die mengeling van situaties, al die verschillende meningen, al die interpretaties, niet in de war brengen, want in jullie hart ben Ik en wanneer je naar Mij in je hart luistert, oprecht en bereid om zonder eigen mening, zonder eigen interpretaties, onbevooroordeeld, te luisteren, echt te luisteren, dan weet je hoe alles in elkaar steekt, dan zie je wat waar en wat niet waar is, dan is er geen verwarring over de wereldse meningen, over wat mensen beweren, dan weet je uit Mij in je hart wat de situatie alom is en waardoor alles gaat zoals het gaat.

Dan besef je ook waarom het allemaal zo gaat. Dan weet je dat het allemaal hoe dan ook gevat is in Mijn wijze liefde, dat het lering is voor de wereldse mens, tot die mens Mij in zijn hart vindt. Vertrouw erop dat dat gaat komen, dat iedereen Mij in zijn hart vindt en tot de werkelijke waarheid komt, tot Mij, Mijn wijze ware liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 6595

Zuiverheid kan scherp zijn. Waarheid kan scherp zijn. Ware wijze liefde is altijd zachtmoedig, maar wanneer er geen liefde betracht wordt, dan kan zuiverheid en waarheid heel scherp zijn, want het snijdt de leugen van de waarheid en het snijdt de liefdeloosheid van de liefde. Dat is het tweesnijdend zwaard wat Mijn moeders hart doorkliefde in de tijd van Mijn kruisiging. En het zal altijd scherp zijn, het besef tussen waarheid en leugen, tussen liefdeloosheid en liefde, want dat besef is flinterdun en vlijmscherp.

Het is er sinds de val van Lucifer, omdat zijn val de liefdeloosheid tegenover de liefde gezet heeft en de leugen tegenover de waarheid. Omdat zijn val duisternis tegenover het licht gezet heeft en onwil tegenover de wil. Maar het tweesnijdend zwaard is nog even scherp als in de tijd van Mijn kruisiging en wat nog weggesneden moet worden heeft een scherp mes nodig. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden en het ware leven is puur en onbezoedeld ware liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Alles wat dat bij de mens niet is, op welke wijze dan ook, zal weggesneden worden met het tweesnijdend zwaard, zodat de zuivere waarheid en de zuivere liefde in al haar zuivere wijsheid kan zegevieren.

Dat is de pijn die je voelt als je beseft, dat was onwaar, dat was geen liefde en geen wijsheid. Of het nu een besef over jezelf is of over een of meer medemensen, afdwaling van waarheid en liefde zien en beseffen, terwijl je naar waarheid en liefde wilt handelen, omdat je daarin gelooft, omdat je in Mij gelooft, doet pijn, hoe je het ook bekijkt. Maar vergeet dan daarbij niet dat Ik ware liefde in waarheid ben, volkomen zachtmoedige ware liefde geef aan alle mensen, vol van vergeving en met alle mensen betrokken ben. Vergeet niet dat Ik er voor alle mensen ben. Want Ik ben Schepper van alles en alle mensen, wat ze ook denken, voelen, willen, zijn, doen of laten, dat verandert er niets aan dat Ik jullie Schepper ben en uit liefde alles en alle mensen geschapen heb. En in die liefde en haar wijsheid zal alles helemaal goedkomen, zullen alle tranen gewist worden en iedereen zal tot de eeuwige gelukzaligheid in volle zuiverheid en waarheid komen.

Hemels Brood 6593

Het wereldse systeem is gericht op verdiensten. Op zakelijke verdiensten, maar ook in de burgerlijke samenleving gaat het om verdiensten. En daarmee bedoel Ik geen dienstbaarheid aan medemensen, maar juist het tegenovergestelde. Overal wordt een prijs voor gevraagd of een tegenprestatie. Alles krijgt een waarde en naar die waarde moet betaald worden. Is het niet met geld, dan met macht of eer of een wederdienst. Zelden wordt iets zonder betaling gedaan of gegeven. Wie gratis werk doet voor anderen, zonder kosten iets aanbiedt aan een ander, iets gratis weggeeft zonder er de gestelde waarde voor terug te willen, die is dom of hij heeft er een bedoeling mee.

Bij veel mensen is winst belangrijk, winst in vormen van geld of winst bij sport en spel, bij heel veel dingen is winst belangrijk. En nu juist bij Mij niet. Niets van wat mensen doen of laten geeft bij Mij winst. Want in werkelijkheid heb Ik alles al aan alle mensen gegeven, Mijn leven. Een grotere winst is er in heel de oneindigheid niet, terwijl het zonder enige verdienste aan jullie allemaal gegeven is. Hoe waardevol dat is, wordt als zodanig niet gezien, niet bemerkt, niet ervaren. Het bezit van leven is als het ware een vanzelfsprekendheid, iedereen heeft het, dus dat is normaal en aangezien iedereen het heeft, is er ook geen geld aan te verdienen of eer aan te behalen.

Aan eer heeft eigenlijk niemand iets, maar aan de liefde en de wijsheid, wat het werkelijke leven uit Mij in zich heeft, wel. Want daarmee kunnen alle mensen met elkaar heel gelukkig samenleven, in plaats van elkaar te beconcurreren, te bekritiseren, te overheersen en prijzen aan elkaar te berekenen voor wat dan ook, terwijl alles kosteloos met elkaar rijk aan leven zou kunnen zijn in die ware wijze liefde, die iedereen heeft. Maar zoals het in de wereld is, geef iets gratis weg en mensen wantrouwen wat gegeven is, mensen zien geen waarde in iets dat gratis is, gratis kan niet van waarde zijn.

Zo zien heel veel mensen de waarde van hun van Mij gekregen leven niet. En jullie, die het wel zien, worden door de wereld soms in twijfel gebracht. Laat de wereld voor wat die is en leef zoals Ik je Mijn Leven gegeven heb, leef ware wijze liefde, want dat is gratis en van de grootste waarde in eeuwigheid.

Hemels Brood 6591

Is het juist om medemensen aan te spreken op hun gedrag, als je vindt dat het gedrag is wat schade kan brengen aan anderen of als je vindt dat het niet goed is? Soms wel en soms niet. Maar hoe weet je wanneer wel en wanneer niet?

Als je zelf geheel zuiver bent, kun je in jezelf wel voelen wanneer wel en wanneer niet en ook hoe met zulk ongewenst gedrag op de beste manier om te gaan. Maar niemand heeft al die zuiverheid dat goed onderscheid gemaakt kan worden en dan is het nodig om innerlijk eerst met Mij te overleggen. Maar vaker wordt daar niet dan wel aan gedacht. En dan kunnen er allerlei onprettige verwikkelingen ontstaan. Want veel mensen menen het recht te hebben om hun medemensen over hun gedrag aan te spreken als het hen niet bevalt. Maar of het gedrag van een medemens bevalt of niet bevalt is geen maatstaf, want daarin schuilt meestal eigenbelang, waar men zich doorgaans niet zo bewust van is.

In de steeds meer individueel wordende samenleving zijn mensen meer en meer geneigd om hun eigen welbevinden als maatstaf te nemen voor het al dan niet gewenste gedrag van hun medemensen. Normen en waarden worden steeds meer individueel bepaald waardoor de ware levenswaarden overwoekerd worden en het moeilijker geworden is om in eenheid met elkaar te blijven. Steeds meer hebben mensen hun eigen mening en doen mensen hun eigen zegje en dat komt niet iedereen ten goede. En er klinken altijd een aantal stemmen boven het geroezemoes van al die verschillende meningen uit, die met list en bedrog hun wil weten op te dringen aan de menigte die, blind van eigenwaan, de luidste stemmen volgen, tot ze erachter komen dat zij loze gedachten gevolgd hebben die geen werkelijkheid in zich hebben.

En aan de kant sta Ik, geduldig als altijd, maar niet werkloos. Want juist dan is de stroom van Mijn liefde nodig om mensen tot eenheid terug te leiden. Maar pas als de mens daaraan toe is, pas als de mens tot inzicht komt. Want jullie zijn vrij om te doen en te laten wat je wilt, maar er is wel verschil tussen het goede en liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan. Wil je het verschil heel zuiver weten? Kom dan in alle eerlijkheid en oprechtheid in je hart bij Mij en dwars door al het wereldse gekrakeel toon Ik je de rechte weg om te gaan, Mijn weg van liefde en nederigheid, van waarheid, van werkelijk leven.