Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6848

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Het werkelijke leven is voor iedereen eeuwig. Het verblijf op aarde is tijdelijk en wordt op een gegeven moment beëindigd met de dood. De dood is dan de overgang van een mens naar verder leven in het hiernamaals. Daarover staat genoeg geschreven.

Maar er is ook een hiervoormaals, daarover staat weinig of niets geschreven, daarover wordt ook weinig gepraat. Toch, voordat een mens op aarde geboren wordt, leefde hij, want leven is eeuwig. Nu zijn er veel mensen die geloven in reïncarnatie, in het steeds opnieuw op aarde geboren worden. Daarvoor hebben zij allerlei redenen bedacht, die voornamelijk neerkomen op het steeds weer nieuwe kansen krijgen om jezelf tot volmaaktheid te verbeteren. De ware volmaaktheid, Die Ik Ben. Maar velen die in reïncarnatie geloven, kennen Mij niet en hebben hun eigen bedachte geloof, zonder Mijn aanwezigheid in hen te beseffen. Terwijl de groei naar het volmaakte leven, Die Ik Ben, juist uit Mij is, niet anders dan uit Mij.

Want alle leven Ben Ik, is Mijn. Ook voordat een mens op aarde geboren wordt, is ieders leven Mijn leven. Alleen is er in het geheugen van de mens geen herinnering aan zijn leven van voor zijn geboorte op aarde. Wanneer de reïncarnatiegedachte buiten beschouwing gelaten wordt, of dat nu wel of niet zo is doet even niet ter zake, ooit is de mens geboren op aarde, terwijl hij voor die geboorte ook leefde. Wie heeft daar enig besef van? Heel weinig mensen hebben daar in een bepaald opzicht besef van, alleen is dat besef heel moeilijk met hun medemensen te delen, want zo gericht als mensen op hun materiële verschijningsvorm op de materiële aarde zijn, zo is het voor hen niet voor te stellen hoe mensen voor hun geboorte deel uitmaakten van Mijn Goddelijk Zijn in een geheel andere sfeer, een geheel andere hoedanigheid, een geheel ander besef, dan mogelijk is op de aarde.

Voor wie ten diepste in Mij, jullie Schepper, jullie leven, gelooft en ten diepste in Mijn ware wijze liefde voor hem en alle mensen gelooft, is het mogelijk om zijn contact met Mij in zijn hart zodanig te verdiepen, dat hij iets van zijn bestaan in Mij van voor zijn geboorte op aarde kan gaan beseffen. Hij zal dan beseffen dat geen enkele reïncarnatie voor iemand enig nut zal hebben, wanneer niet de waarheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in hem herkend wordt en daarom ook zelden de waarheid is. Zeker wanneer geen volkomen besef aanwezig is van wat werkelijk leven is, wat vooral bij mensen die in reïncarnatie geloven de situatie is.

Leven herhaalt zich niet. Leven is eeuwig. Wie dat begrijpt, begrijpt dat er geen reïncarnatie is, tenzij voor een doel, wat een uitzondering is en eigenlijk ook geen reïncarnatie is, maar een dienstbaarheid is aan alle mensen uit Mijn liefde. Jullie zijn allemaal mens op aarde geworden vanuit leven, vanuit Mijn Leven, want Mijn eeuwig Leven is jullie eeuwig leven. Op aarde is het jullie gegeven om in de volledige vrijheid je bewust te zijn van Mijn leven als eigen bestaan, en hoe meer dat in eenheid met Mij is, des te meer ben je zelf werkelijk leven en des te meer kun je persoonlijk de werkelijke gelukzaligheid van het eeuwige leven voelen en zijn.

Dat is het verschil voor jou en alle mensen, hoe je voor je geboorte leefde in Mij en hoe je na je geboorte leeft in Mij.

Hemels Brood 6846

Ieder mens, niemand uitgezonderd, kent in zich Mijn waarheid. Maar niet iedereen wil wat hij in zich weet dat waar is, waar hebben. Iedereen weet wel dat gelijk hebben nog geen gelijk krijgen is. Bij mensen is het zo, dat wanneer ze er zeker van zijn gelijk te hebben, ze er vaak ook alles aan doen om dat gelijk te krijgen. Daardoor zijn nogal hoog oplopende ruzies ontstaan, niet alleen tussen mensen onderling, maar tussen regeringen, landen en volkeren.

Met Mijn volkomen waarheid in ieder mens, heb Ik altijd zonder uitzondering gelijk. Maar Ik krijg dat gelijk van heel weinig mensen, de meeste mensen geven de voorkeur aan hun eigenbelang en wanneer ze daarvoor van waarheid moeten afwijken, dan gaat hun eigenbelang voor de waarheid. Al kunnen zij in zichzelf wel bemerken wat de waarheid is, zij storen zich daar niet aan en houden vast aan hun eigenbelang. Een overweging daarbij is dat voor hen de uitspraak geldt, het doel heiligt de middelen, in de betekenis van, het eigenbelang maakt onwaarheid geëigend.

En daarin vergissen al die mensen zich deerlijk. Want toegeven aan eigenbelang is nu net gelijk aan hoogmoed en dan gaat daarbij een ander gezegde meespelen, hoogmoed komt voor de val. En vroeg of laat zullen zij die de waarheid geweld aandoen daarmee geconfronteerd worden. Wie in zijn hart bewust met Mij in contact is, kan van Mij in hem steeds de waarheid in alle opzichten weten. Zo is het dat alles wat iemand in zich ervaart, alleen van Mij komt, als daarover geen enkele twijfel is dat het waar is, ten diepste waar is, ook als het in de gegeven omstandigheden eigenlijk niet goed uitkomt.

Dat het niet zo goed uitkomt, om aan hetgeen Ik in het hart naar volle waarheid laat weten, gehoor te geven, komt ook voor bij mensen die overtuigd in Mij geloven. In het besef de eigen vrije keus te hebben, laten zij Mijn waarheid links liggen en doen hun eigen zin. Maar lieve Mij dierbare mensen, je doet Mij daarmee niet tekort, maar jezelf. En hoe langer je die waarheid, die je uit Mij kent, negeert, des te moeilijker wordt het om terug bij Mijn waarheid te komen en Mij het gelijk te geven dat Ik voor jouw bestwil al direct had moeten krijgen.

En het is niet alleen de moeite die het je zal kosten om Mij alsnog het gelijk te geven, het zijn ook de gebeurtenissen die je parten zullen gaan spelen. Want een medemens geen gelijk geven terwijl hij gelijk heeft, is iets heel anders nog dan Mij geen gelijk geven, Mij negeren in waarheid. Want op een zeker moment kan het niet anders dan dat Ik voor jou in actie kom, omdat Ik je intens liefheb en je terug wil halen van het pad dat je niet dichter bij Mij brengt. En dat zal niet prettig voor je zijn, want Ik zal je daarbij toch altijd vrij moeten laten en Ik kan je daarom alleen via gebeurtenissen tot inzicht brengen.

Overdenk nog eens of het je werkelijk loont om Mijn waarheid, die je in jezelf heel goed kent, te blijven negeren. En heb dan de moed om naar Mijn waarheid te handelen, zodat je vrij blijft van wat Ik uit liefde voor jou op je pad zou brengen. Gezegend alle mensen die naar Mijn waarheid uit liefde handelen. Nu en altijd.

Hemels Brood 6844

De vrije keus die mensen hebben, gebruiken zij niet altijd op de meest wijze manier. Zelfs mensen die het met hun keus goed menen, maken keuzen die zij beter anders hadden kunnen maken. Ware liefde heeft ware wijsheid in zich, en wie naar ware liefde handelt, kan ervan op aan dat zijn handelen ook naar wijsheid is. Maar dan is het wel nodig dat zijn liefde gelijk is aan Mijn liefde, want alleen dan is de wijsheid van zijn liefde ook gelijk aan Mijn wijsheid.

Daaraan mankeert het nogal eens. Want wat goeddoen is, wordt nog vaak door mensen zelf bepaald. Wat gezien wordt als goeddoen, is niet per definitie Mijn aanbeveling. Vaak wordt door mensen zelf ingevuld wat goed is voor een ander en worden besluiten genomen, keuzen gemaakt, zonder overleg met Mij in het hart en zonder overleg met degene om wie het gaat. Liefde is niet een samenvatting van eigenschappen, liefde is een besef in het hart waaraan nog weinig mensen vanuit hun contact met Mij voldoen.

Er is wel een beschrijving van ware liefde gegeven in de Bijbel, maar het is niet zo dat wanneer je alle beschreven eigenschappen van liefde kunt afvinken, je dan de ware liefde je hebt eigengemaakt. Daarbij, het beoordelen of iemand de ware liefde zich heeft eigengemaakt, kan hij niet zelf, alleen Ik kan de ware zuiverheid bij een mens zien, alleen Ik kan zien of er in het hart van iemand in verborgen hoekjes nog iets van wat geen liefde is aanwezig is. Dat is bij heel veel mensen nog het geval, ook bij mensen die er oprecht en met volharding naar zoeken om tot Mijn ware liefde te komen.

Lieve mensen die het goed met je medemensen menen, zelfbedacht goeddoen is dan ook nog niet naar wijsheid handelen. Vergeet daarom niet om steeds weer in je hart bij Mij te komen voor je je keus maakt. Niet om je vrijheid op te geven en Mijn Wil te doen, maar om goed te weten waarop je je keus baseert. Want vaak kennen jullie niet alle gegevens, niet alle gegevens kunnen jullie bekend zijn, maar Ik ken ze wel, Ik ken en weet alles, maar Ik kan ze niet altijd allemaal aanreiken, want al wat is en is gebeurd, zou te veel zijn voor jullie om te kunnen bevatten.

Weet dat Mijn aanbevelingen dan ook niet altijd te begrijpen zijn en ook niet altijd met jullie idee van liefde overeenkomen, maar geloof en vertrouw Mij, het is wel degelijk ware liefde en ware wijsheid. Evengoed zijn jullie vrij om je eigen keuzen te maken, naar wat jullie zelf denken uit liefde te doen, maar verwacht niet dat het gelijk Mijn liefde is en verwacht niet dat het gelijk Mijn wijsheid is. Want dat is het pas als je helemaal één met Mij bent, uit volkomen eigen vrije keus, uit ware liefde voor Mij.

Hemels Brood 6842

Sommige mensen zijn kartrekkers, zijn vooroplopers, andere mensen zijn volgers. Er zijn ook mensen die noch het een, noch het ander zijn, en los van alles hun eigen gang gaan, meepakken wat van hun gading is en vermijden wat voor hen van geen belang is.

Tussen kartrekkers zijn er grote verschillen. Er zijn er die goede doelen nastreven, er zijn er die eigen belangen nastreven en er zijn er die Mijn leer in woord en daad nastreven. Bij deze laatsten zijn er die Mijn leer naar het Woord in de Bijbel uitdragen op een praktiserende manier, die mensen oproepen te doen wat er in de Bijbel staat op een letterlijke manier, daarnaast zijn er bij hen kartrekkers die vooral de nadruk leggen op de geestelijke betekenis van Mijn Woord, zoals zij dat uit de Bijbel begrijpen, en daarbij is er een klein aantal die hun medemensen niet alleen uitleg geven over de geestelijke betekenis van Mijn Woord, maar de mensen ook vertellen hoe zij Mij in hun hart kunnen vinden, Mij in hun hart kunnen ontmoeten en persoonlijk met Mij in hun hart kunnen spreken.

Zij leggen de mensen uit hoe het contact met Mij in het hart de zuiverste manier is om te weten te komen wat de waarheid van leven is, wat de waarheid over de zin van het leven van alle mensen op aarde is, en uitdragen hoe lief Ik alle mensen heb. Zij behoeven voor zichzelf geen volgers, maar voor Mij, jullie God in Jezus Christus, jullie Schepper. Daaraan zijn deze kartrekkers te herkennen, dat zij voor zichzelf geen volgers behoeven, alleen mensen tot het volgen van Mij en Mijn leer wensen te brengen, alleen mensen tot het vinden van Mij in hun hart willen brengen.

Wanneer je zo’n kartrekker treft, luister dan naar hem en vind Mij in je hart, want hij is een volger van Mij, en jij kunt een volger van Mij worden. Want uiteindelijk ben Ik in Jezus Christus de Enige ware Kartrekker om alle mensen tot het ware gelukzalige Leven te brengen.

Hemels Brood 6840

Sommige planten groeien tegen de verdrukking in. Zo is het ook met het geloof van mensen die Mij in hun hart hebben leren kennen. Hun geloof in Mij, hun besef van Mijn liefde en haar wijsheid, groeit tegen de verdrukking van de wereld in. Een wereld die deels niet in Mij gelovend en deels zich tegen Mij verzettend beweert dat Ik niet volmaakt ben en fouten gemaakt zou hebben bij de Schepping.

En zij beseffen daarbij niet, dat er in dat verzet tegen Mij een grond van geloof in Mijn bestaan aanwezig is. Want waartegen zouden zij zich anders verzetten? Alleen, de waarheid is dat zij Mij niet kennen, dat zij ook geen moeite doen om Mij te leren kennen, maar wel de moeite doen om Mij in diskrediet te brengen en zichzelf te verhogen, niet met hun eigen scheppingen, maar met onderdelen van Mijn Schepping. Onderdelen die zij van Mijn Schepping nemen en er niet geweest zouden zijn, als Ik de aarde met alles erop en eromheen niet geschapen had.

Hoe blind zijn zij, die alleen de materie zien en alleen de materie als bouwstenen nemen om tot het volgens hun idee volmaakte leven te komen, terwijl zij het volmaakte leven van eeuwigheid aan in zich hebben, Mij, hun God en Schepper in zich hebben. Wat de mens geschonden heeft aan zichzelf en elkaar wil de mens gaan verbeteren in het materiële, terwijl de schending zelf niet beseft wordt en de oorzaak niet in het materiële ligt. Zo maken zij machinaal zogenaamd intelligent leven, zonder ziel, zonder hart, zonder werkelijk levensbesef en zijn trots op niets, denkend dat zij het leven ontdekt hebben.

Lieve mensen, maak je daarover geen zorgen, je kunt je verbazen over het gedrag van je medemensen, van zogenaamde wetenschappers, maar maak je geen zorgen, want wat mensen ook denken te kunnen vervolmaken is reeds door Mij volmaakt geschapen, het wordt alleen door hen niet gezien en niet begrepen. Zoals het spreekwoord zegt, hoogmoed komt voor de val, zo zal het hen vergaan die in hun hoogmoed denken God te zijn. Want God ben Ik, in alle eeuwigheid, volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid. Wees er zeker van dat al wat Ik geschapen heb volmaakt goed, volmaakt liefde en haar volmaakte wijsheid is. En dat verandert niet.

Hemels Brood 6849

In de hele oneindigheid van Zijn, zijn het alleen de mensen die zich persoonlijk bewust zijn van hun bestaan en van hun mogelijkheden, zowel ten goede als ten kwade en alles daartussenin. Het is alleen de mens gegeven om Mij, zijn God, zijn Schepper, het Enige Leven, zijn leven, van zichzelf bewust te kennen.

Maar de mens is door zijn besef te bestaan als eigen persoonlijkheid, met het gevoel macht te bezitten, blind geworden voor Mij en heeft zich in grote getale afgekeerd van Mij en ontkent Mijn bestaan, terwijl Ik in hem en om hem heen zijn leven ben. Daarmee ontkent hij zijn eigen bestaan, zonder te beseffen dat Ik zijn bestaan ben, en is het voor hem heel moeilijk geworden om de waarheid van Zijn te herkennen, zoals Ik de waarheid van Zijn Ben, die hij, de mens, is. Daarmee kent de mens zichzelf niet, terwijl hij ervan overtuigd is zichzelf te kennen en te zijn, heeft hij geen idee wie hij is.

Maar niet alle mensen zijn blind en niet alle mensen zijn verdwaald in hun bestaan. In het hart van jullie die zijn gaan begrijpen, breekt langzaam de dag aan, breekt langzaam het licht, het besef door, dat Ik, jullie Leven, jullie God, jullie Schepper, overal en alles ben en dat jullie zijn, Mijn Zijn is. Jullie zijn Mij in jezelf gaan vinden, Ik heb jullie geroepen, en jullie hebben Mij gehoord. Alleen de aanwezigheid in de materie op de materiële aarde, tussen velen die nog sterk op hun eigen persoonlijk bestaan gericht zijn, zonder te beseffen Wie Ik ben en wie zij zijn, beperkt jullie om het grote geheel van Mijn Zijn te kunnen ervaren vanuit je eigen persoonlijke zijn, zoals het in de oneindige ruimte van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkelijk is, Leven, pure zuivere liefde en haar pure zuivere wijsheid en de gelukzaligheid, die liefde, die wijsheid.

Geloof het, Ik ben die pure ware zuivere liefde, die wijsheid uit liefde, en ieder werkelijk zijn, is die liefde en die wijsheid, maar het besef daarvan zit in de overgave daaraan, zit in het in vrijheid aannemen daarvan en het loslaten van alles wat dat niet is.

Lieve mensen die Mij hebben leren kennen, ga verder op je pad naar het licht, naar die ware liefde en haar wijsheid, naar Mij, die jij kunt zijn, in jouw besef van zijn, want elke stap die jij, die jullie in je vrijheid dichter naar Mij toe doen, brengt de hele mensheid een stap dichter naar Mij toe en daarmee dichter bij het ware werkelijke leven, wat jullie allemaal je bewust daarvan kunnen zijn. De mens is de enige in de hele oneindigheid, die het Leven, Die Ik Ben, in de volle gelukzaligheid, als eigen persoonlijk bestaan kan beseffen en Ik wacht tot meer en meer mensen zich dat bewust worden en gaan zijn wie ze zijn, in alle vrijheid uit eigen keus, Mijn Leven, in eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6847

Ieder mens heeft een geweten waarmee hij heel duidelijk kan beseffen wat goed en wat kwaad is en alles daartussenin. In de loop der tijd is dit geweten bij mensen overwoekerd geraakt en minder duidelijk geworden. Uit eigenbelang en hoogmoed is er steeds minder naar het geweten geluisterd en kwam er bij veel mensen als het ware een laagje modder op. Bij sommige mensen wel zo dik, dat hun handelen misdadig geworden is.

Met alle verschillende laagjes modder op het geweten is het handelen van mensen steeds wat meer afgedwaald van wat goed en liefdevol is, en dat heeft gevolgen. Deze gevolgen zijn vooral te zien en te beseffen door mensen waarvan het geweten nog duidelijk te voelen is en zij houden hun medemensen geregeld hun gebrek aan geweten voor. Alleen doen zij dat niet in alle opzichten op een goede manier, niet met oplossingen, en zo gaan er veel verwijten over en weer, waarbij geen contact is met Mij, jullie Schepper.

En jullie, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen en wel elke dag contact hebben met Mij in jullie hart, zien al die schermutselingen met lede ogen aan. De mogelijkheden om achter de schermen kwaad te doen groeit en ook daar zijn jullie je van bewust, daarom lijkt het dat jullie met te weinigen zijn om het schip te keren, en het ziet er allemaal niet fraai uit, daarom vragen jullie je af, hoe gaat dit verder, waar gaat dit allemaal naartoe?

Weet dan dat niet alleen het kwaad achter de schermen werkt en denkt niet gezien te worden, want Ik zie hen en hun plannen wel, Ik zie hun doen en laten wel. Ik werk voor hen ongezien aan Mijn terugkeer, daarvan hebben zij geen weet, geen enkel besef, en dat zal voor hen dan ook een grote onaangename verrassing zijn. Maar voor jullie zal het de uitkomst van Mijn belofte zijn. De belofte dat alles goedkomt, dat de aarde vernieuwd wordt, dat mensen in contact met Mij, hun Schepper, met liefde met elkaar zullen omgaan.

Want Ik heb jullie allemaal lief, ook degenen die nu nog een dikke laag modder over hun geweten hebben en Mij niet erkennen. Al die modder zal door Mijn liefde worden weggewassen en iedereen zal Mijn liefde in zichzelf herkennen, in zijn hart gaan voelen, en met grote blijdschap zullen mensen naar liefde gaan handelen en met Mij en elkaar in ware liefde samenleven.

Hemels Brood 6845

Hemelse Vader, het leven op aarde is in zoveel opzichten gebrekkig waar het Uw liefde aangaat, maar juist die gebrekkigheid benadrukt de bewustheid van ons persoonlijk eigen bestaan. Van tijd tot tijd op een pijnlijke manier, omdat het onze eigen eigenwijsheid in ons handelen is tegenover Uw onverstoorbare oneindige liefde voor ons.

De onvolmaaktheid van de mens op aarde vindt zijn oorsprong in de keus die de mens zelf maakt en niet altijd naar waarheid en liefde gemaakt wordt. De mens heeft de vrijheid om keuzen te maken die niet naar waarheid en liefde zijn en ondervindt vervolgens de uitkomsten daarvan, zonder te zien hoe die uitkomsten met zijn keuzen in verband staan.

In de mens zelf is evenwel de mogelijkheid aanwezig om te weten wat de uitkomsten van zijn keuzen zullen gaan zijn. Maar de overgrote meerderheid maakt daar hoe dan ook geen gebruik van. Veel van diegenen geloven alleen in hun eigen vermogen om tot de beste keuzen te kunnen komen. Zij beseffen niet dat Ik, hun Schepper, in hen aanwezig, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid in alle opzichten Goddelijk Persoonlijk ben, het volkomen volmaakte Persoonlijk eeuwig gelukzalige Leven en dat Ik dit ware gelukzalige Leven hen in alle vrijheid aanbied.

En de mensen die daar een besef van zijn gaan krijgen, doen hun best om Mij in hen te leren kennen en hun leven naar Mijn ware liefde aan te passen. Maar midden tussen de wereldse mensen lukt het de meesten niet om zich vrij naar Mijn liefde te gedragen, zonder te maken te krijgen met alles wat door de werelds gerichte mensen naar eigen voordeel en eigen inzichten gekozen wordt. Daarbij worden zij van tijd tot tijd zelf ook verleid om, ondanks hun besef van Mijn aanwezigheid in hen, hun eigen inzichten te volgen, en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te weten wat de beste keuzen met de beste uitkomsten zijn, niet voor henzelf, maar op de eerste plaats voor al hun medemensen.

Het ware bestaan is in ieder mens Mijn ware bestaan, Mijn ware Leven, Persoonlijk Zijn in de volmaakte waarheid en liefde, tot in eeuwigheid. Het enige wat de mens doet leven is Mijn Leven, wat Ik hem aanreik om in alle vrijheid in alle opzichten aan te nemen. Dat mag op aarde in de huidige situatie ver weg lijken, maar in verhouding tot de eeuwigheid is het dichterbij dan een mens op aarde zich kan voorstellen. Houd daarom moed en blijf zoveel je kunt in contact met Mij, dan zul je steeds meer gaan zien van het ware eeuwig gelukzalige Leven, van Mij en Mijn liefde en in alle vrijheid steeds meer het ware gelukzalige leven in alle werkelijkheid voor eeuwig Zijn.

Hemels Brood 6843

Wie heeft jouw volledige vertrouwen? Is er iemand die jou nog nooit teleurgesteld heeft, al dan niet bewust iets gedaan of gezegd, niet gedaan of niet gezegd heeft, wat je op de een of andere manier teleurgesteld heeft? Hoewel veel mensen dat waarschijnlijk niet zullen geloven, heb Ik nooit op wat voor manier dan ook mensen reden gegeven om zich door Mij teleurgesteld te voelen. Maar mensen hebben zich evengoed wel door Mij teleurgesteld gevoeld.

Wanneer iemand zich ergens teleurgesteld over voelt, heeft hij een verwachting gehad die niet is uitgekomen. Dat kan van alles zijn, mensen hebben verwachtingen van elkaar en van Mij. Maar hoe reëel zijn die verwachtingen? Mensen willen op een aangename manier door hun medemensen behandeld worden en daarbij heeft iedereen wel zijn invulling van wat hij acceptabel vindt en de verwachting dat zijn medemensen daaraan voldoen. De teleurstelling ligt erin dat aan die invullingen en verwachtingen niet wordt voldaan.

Zo hebben mensen ook hun invullingen en verwachtingen over Mij en Mijn omgang met hen. Regelmatig worden mensen niet naar hun verwachtingen bediend. Zie, Ik ben in ware wijze liefde alle mensen dienstbaar, evengoed houdt dat niet in dat Ik in die dienstbaarheid aan alle verwachtingen voldoe. Mensen kunnen dan teleurgesteld zijn, maar dat heeft niet met Mij en Mijn dienstbaarheid te maken. Wie zich wanneer dan ook teleurgesteld voelt, raad Ik aan om eens te zien welke verwachting aan de teleurstelling voorafgegaan is.

Onder mensen is veel teleurstelling, en soms ook terecht. Want wanneer aan een belofte niet voldaan wordt, is een teleurstelling in wereldse zin begrijpelijk. Maar wanneer het om beloften gaat die Ik de mens gedaan heb, dan is geen enkele teleurstelling terecht, omdat Ik Mijn beloften tot in de eeuwigheid gestand doe. Mocht je toch eens vinden dat Ik je teleurgesteld heb, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je tonen dat Ik Mijn beloften gestand doe, in waarheid en wijze liefde.

Hemels Brood 6841

Wie tot Mij komen wil, die kome, en Ik zal met hem spreken. Maar laat hij niet denken dat dit spreken een letterlijk spreken zal zijn, zoals mensen letterlijk met elkaar spreken met woorden. Met ieder die bij Mij komt spreek Ik in het besef, in het besef leg Ik Mijn Woord, niet een letterlijk woord, maar een weten wat waar is.

Daarvoor is het nodig dat iedereen die bij Mij komt en met Mij wil spreken geen oordeel heeft, geen gedachten heeft, geen invullingen heeft. Dat op zich is voor veel mensen heel moeilijk, iedereen heeft allerlei gedachten over van alles en nog wat, daaruit voort komen invullingen, meningen en oordelen. Daartussen is het voor veel mensen moeilijk om Mijn volkomen ware en heldere ingevingen te beseffen. Daarom zeg Ik, wanneer je bij Mij komt en Mijn Woord duidelijk wilt verstaan, in alle oprechtheid, kom dan zonder invullingen, wees zo stil mogelijk in jezelf, en je zult Mij in je helder verstaan en direct weten dat Ik het ben, dat het Mijn Woord is wat je in je beseft en waarvan je meteen weet dat het zuiver en waar is. Voor veel mensen is er eerst oefening nodig om hun eigen innerlijke gedachtewereld uit te schakelen, om Mij in zich helder te kunnen gaan verstaan. Een klein aantal mensen is ermee opgegroeid om Mij in zich te verstaan en zonder woorden te beseffen wat Ik hen laat weten.

Alles wat is, ben Ik, daarzonder is niets. Alles wat is, is Mijn gedachte, Mijn Woord, welke van eeuwigheid aan in Mij aanwezig is, en vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid sprak Ik vanuit Mijn gedachte Mijn Woord, welke het eeuwige leven is, waarbij miljoenen uit Mijn kern van liefde en wijsheid zijn ontstaan en tot geestelijk leven uit Mij zijn gebracht. Alles wat Ik spreek tot wie daarvoor bij Mij komt, is de heilige waarheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Zalig degenen die zich dat op die manier bewust zijn. Want hen is het Koninkrijk Gods gegeven om binnen te gaan op de daarvoor bestemde tijd in de eeuwigheid van zijn. Daarmee zeg Ik, mens, kom tot waarheid van Zijn, laat alles wat de wereld aanhangt achter, kom in Mijn Goddelijk Zijn en wees eeuwig gelukkig in waarheid, liefde en wijsheid.