Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6888

Lief mens, jouw leven en Mijn leven is van oorsprong tot eeuwigheid hetzelfde leven, jouw leven en Mijn leven is één en hetzelfde leven. Dat kun je in je hart, in het centrum van je zijn, voelen en weten. Maar door het besef een eigen persoon te zijn, door het eigen persoonlijke besef te bestaan, lijkt het dat je een zelfstandig leven bent. Daardoor geloven veel mensen niet in Mijn bestaan, terwijl het alleen zo is, dat zij de eenheid van leven, Mij, niet kennen zoals het werkelijk is. Mij kennen is Mij zijn in de eenheid van alle zijn.

Nu is het zo, dat mensen, uit hun besef te leven, denken dat de mogelijkheden van doen en laten hun persoonlijke eigendommen zijn, terwijl dat op die manier niet zo is. Dat dat niet zo is, zou gezien kunnen worden door alles wat er op aarde gebeurt. Want zou ieders leven zijn eigen persoonlijke bezit zijn, dan zou ieders persoonlijke keus van handelen geen enkele invloed op en geen gevolgen voor zijn medemensen op aarde hebben. Maar dat heeft het wel. Alles wat mensen doen of laten heeft gevolgen voor iedereen, dichtbij of ver weg.

Zoals een steen die in het water gegooid wordt kringen naar buiten toe in het water verspreidt, zo spreiden de gevolgen van ieders handelen zich over alle mensen uit. Omdat leven één leven is, Mijn leven, aan iedereen tot bewustheid daarvan gegeven, met de vrijheid van het zelfstandig kiezen wat wel en wat niet te doen, met het doel om alle mensen tot het besef te brengen Wie hun leven is en hen het leven gegeven heeft, en in die vrijheid tot de eenheid van Mijn leven te komen zoals het van oorsprong tot eeuwigheid is, volledig gelukzalige liefde en haar wijsheid.

Maar dat vraagt tijd, en tijd heb Ik de mens gegeven, zolang dat nodig is en zolang het zinvol is, zolang het doel bereikbaar blijft voor alle mensen. Want zou de mens met zijn handelen het doel voorbijschieten, dan zal Ik zodanig ingrijpen, dat het doel bereikbaar blijft. Uit liefde voor alle mensen zal Ik er altijd voor zorgen dat alle mensen tot het ware leven in eenheid met Mij komen, tot de gelukzalige eenheid met elkaar en met Mij, het ware eeuwige leven, werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6886

Er zijn mensen die zeggen, als er een God is die de aarde geschapen heeft, met de mens erop, dan heeft Hij dat niet in alle perfectie gedaan. Zij zeggen dat om verschillende redenen, omdat er veel leed op aarde is, omdat mensen gebrek hebben, omdat er ziekten zijn, omdat er rampen gebeuren, en zo meer. Toch is wat Ik geschapen heb volmaakt en helemaal perfect.

Het is de mens die in zijn vrijheid door de eeuwen heen heel veel verstoord heeft aan de aarde en onder elkaar, maar hij is daar blind voor, uit eigenbelang, uit hoogmoed, uit zucht naar rijkdom, naar macht en aanzien. Daaronder lijden alle mensen, daardoor is er geen perfectie van bestaan meer zoals dat er was. Uiteindelijk zal de mens wel weer tot die perfectie van bestaan komen, maar niet zonder dat hij alles meemaakt wat door hemzelf gekozen is en wat hem het onderscheid leert tussen wie hij is, Wie Ik Ben en wie hij kan zijn, als hij daarvoor kiest.

De goedwillende mensen kunnen nu opmerken, dat zij, ondanks hun goedheid, evengoed getroffen worden door de gevolgen van het doen en laten van hun medemensen. Aan hen zeg Ik, wanneer zij een innerlijk geestelijk contact met Mij hebben, in Mij en Mijn liefde geloven en daarop vertrouwen, zij hun best doen om Mij in hun hart te volgen, dan zullen zij leven, ook op de aarde, met alle pijn en narigheid die hen treft, want dat heeft dan alleen betrekking op het lichamelijke leven, maar niet op het geestelijk levend zijn.

Er zijn wel mensen die zeggen, lichaam en geest zijn één, maar dat is reeds lang geleden door de mens verstoord en Ik heb al gezegd dat het lichaam geschonden kan worden, maar een innerlijk ernstig geloof in Mij en Mijn liefde, in het ware geestelijke leven, kan niemand afgenomen worden. De eenheid met Mij is in de geest van werkelijk leven voor eeuwig vastgelegd en kan niet verbroken worden. Het is wel zo, dat iedereen die op de aarde verblijft, in het geheel van alle gebeurtenissen verblijft, die nodig zijn voor het heil van alle mensen. Maar met liefde en wijsheid uit liefde kan iedereen dat doorstaan, omdat Ik naast en met jullie allemaal ben en jullie allemaal in ware liefde draag, tot aan het einde der liefdeloze tijden iedereen tot het ware gelukzalige leven gekomen is.

Hemels Brood 6884

Op aarde is veel bedrog en ook de goede mens overkomt het bedrogen te worden, zonder de bedrieger voorheen als bedrieger te herkennen. Een bedrieger maakt gebruik van gebrek aan kennis van feiten en stelt zich voor als een eerlijk en oprecht mens die behulpzaam is.

Veel goede mensen zijn te goed van vertrouwen en bemerken de zachte signaaltjes die Ik hen geef niet. Omdat zij te gemakkelijk geloven in hetgeen hen voorgespiegeld wordt als iets dat in een behoefte voorziet. Pas later wordt duidelijk hoe het werkelijk zit. Dan wordt het moeilijk om met zo’n situatie om te gaan. Want die goede mens wil de ware liefde niet loslaten en de bedrieger niet veroordelen, geen verwijten maken, en vriendelijk blijven. En zo komt de bedrieger steeds weer gemakkelijk onder zijn bedrog uit. Daarbij wordt het aan Mij gelaten om de bedrieger aan te pakken.

Toch heeft iedereen die bestolen of bedrogen wordt een verantwoordelijkheid om het bedrog aan de kaak te stellen, maar dan wel op een manier die gloeiende kolen stapelt op het hoofd van de bedrieger. Dat is niet gemakkelijk, want wie bedrogen is heeft er veel werk aan om niet boos te worden, geen oordeel te vellen, geen verwijten te maken en in liefde te blijven, omdat hij bij het goede en liefdevolle wil blijven, vanuit zijn geloof in Mij en zijn wens om Mijn leer van verdraagzaamheid te volgen. De vraag is nu, hoever gaat verdraagzaamheid ten aanzien van liefde? Want de bedrieger krijgt in de gegeven omstandigheden alleen een bevestiging dat zijn bedrog succesvol is en hij zal anderen ook bedriegen, in de overtuiging dat hij weinig risico loopt.

Zie, toen Ik op aarde was, is niet alles op zo’n manier met de mantel der liefde bedekt. Het ware kwaad heb Ik wel degelijk aan de kaak gesteld en actie op genomen. Maar op een manier die de schelmen tot schande bracht over hun daden, niet de persoon, maar hun daden. Dat heb Ik niet uit boosheid maar uit duidelijkheid gedaan, om hen duidelijk te maken dat God wel degelijk verschil maakt tussen daden van liefde en daden zonder liefde.

Juist heb Ik alle mensen even lief, maar de daden die geen liefde zijn, verafschuw Ik en het is voor die mens het beste dat hij dat zelf gaat beseffen. Dat kan alleen wanneer hem voorgehouden wordt hoe zijn handelen tegen hem uitwerkt. Wie dat met liefde voor zijn medemens kan duidelijk maken, doet daarmee goed en dat is door Mij gezegend.

Hemels Brood 6882

De teksten, die mensen met elkaar tot de Bijbel gevormd hebben, dat is, Mijn Woord, zoals dat in Mijn tijd van verblijf op aarde geschreven is in de taal die toen gebruikelijk was, zijn lange tijd niet naar de ware betekenis vertaald en niet naar de ware betekenis uitgelegd, en dat heeft mensen op een dwaalspoor gebracht.

Nu denk je misschien, zou er nu eens opnieuw naar die oude geschriften gekeken worden en zou er dan eens een nieuwe betere vertaling gemaakt worden, dan zou zo’n nieuwe vertaling vanuit die oude geschriften meer duidelijkheid kunnen geven over de werkelijke betekenis van Mijn Woord. Maar zo gemakkelijk is dat niet, want daarvoor zou een diepere kennis nodig zijn van de gebruiken en inzichten van die tijd, en daarvan is ondertussen zoveel verloren gegaan, dat een nieuwe vertaling zeker geen beter zicht gaat geven op de ware betekenis van Mijn Woord.

Het is voor de mensen van nu wel lang geleden dat Ik op aarde geweest ben in de Mens Jezus Christus, maar de betekenis daarvan is vooral in deze tijd van groot belang. Want nu is het besef bij de mens zover gekomen, dat begrepen wordt dat de manier waarop de Bijbelse teksten uitgelegd zijn door kerken en religies geen steek houdt met de werkelijkheid. Toch is de kern van waarheid er nog altijd in verborgen, en die is ook vooral in deze tijd door iedereen te vinden, zonder dat de oude teksten opnieuw bestudeerd moeten worden.

Want er is een plaats in het hart bij alle mensen waar Ik Ben, waar Ik ontmoet kan worden, waar Ik Mij bij steeds meer mensen kenbaar zal maken. Dit is de tijd waarin mensen zonder de oude geschriften rechtstreeks uit Mij de waarheid van ieders leven kunnen gaan begrijpen. Nog niet iedereen is daartoe genegen, maar in de loop der tijd zal iedereen ertoe aangetrokken worden om in zijn hart naar Mij te zoeken en Ik zal vindbaar aanwezig zijn.

Steeds meer mensen zullen de kern van de Bijbelse boodschap in hun hart vinden, Mij vinden en de sleutel tot alle waarheid van leven vinden, welke Mijn liefde en haar wijsheid is. En duidelijk zal worden dat alleen die liefde en haar wijsheid de deur opent naar het ware eeuwig gelukzalige Leven. Mijn leven, die jullie allemaal van oorsprong in alle gelukzaligheid zijn.

Hemels Brood 6880

Het goed en het kwaad is in de mens gekomen, in zijn vrijheid van keus, toen hij een keus maakte tegen Mijn advies in. Los van hoe het in de Bijbel staat is het een waarheid van de eerste mens en daarmee van de grote totale mens, waar alle mensen toe behoren. Dit goed en kwaad heb Ik onder de mensen zodanig verdeeld, dat het de mens dient, omdat het besef van dit goed en kwaad bij de mensen een zekere blindheid teweeggebracht heeft voor het ware leven, wat zij in werkelijkheid uit Mij, hun God en Schepper, zijn.

Nu is het van belang dat die blindheid opgelost wordt en dat alle mensen tot een zuiver zicht op goed en kwaad komen, en in dat zicht in hun vrijheid er zelf voor gaan kiezen om alleen het goede en liefdevolle te doen en het kwade helemaal te laten. Juist omdat het de eigen vrije keus van de mens moet zijn, om terug te komen tot zijn oorspronkelijke wezenlijkheid, gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, zonder Mij te zijn, heb Ik in Mijn vrijheid als God en Schepper datgene gedaan, wat alle mensen vrijlaat, maar waarbij elke keus die een mens maakt, hoe dan ook dienstbaar is aan het terug worden wat de mens in ware gelukzaligheid van oorsprong is, gelijk Mijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volmaakte liefde en haar onovertroffen volkomen volmaakte wijsheid.

Daartoe zijn er door Mij mensen geroepen om Mijn Woord te verkondigen en uit te leggen, zodat de grond van het bestaan van de mens, zijn oorspronkelijke bestaan uit Mij, gezien kan gaan worden, terwijl er daarnaast andere mensen zijn die in de blindheid van het kwaad gelaten zijn en er mensen gelaten zijn om zowel het goed als het kwaad tot uitdrukking brengen, waarbij allen dienstbaar zijn aan het bereiken van het ware leven. Nu is het niet zo, dat daarbij degenen die Mijn Woord aan de mens openbaar maken meer zijn dan hun medemensen, hoewel zij meer en verder zicht hebben gekregen. Hun zuivere zicht staat ten dienste aan hun medemensen, maar daarmee hebben zij ook een grotere verantwoordelijkheid die hen van tijd tot tijd even pijnlijk kan opbreken als het geweten van ieder ander die in een keuze zonder liefde vervalt.

Zo is niet een van hen zonder een verplichting aan Mijn liefde en zo is geen enkel mens zonder een verplichting aan Mijn liefde, omdat hij uit Mijn liefde leeft, want leven is Mijn Leven, en alleen Ik ben daarom Heer en Meester over alle leven, ook al beseffen veel mensen dat niet op die manier. Juist diegenen die Mijn Woord aan hun medemensen uitleggen, beseffen dat en geloof Mij, het kleinste wat zij niet naar liefde doen, wordt door hen pijnlijk ervaren. Want zo zuiver als zij Mijn Woord en Mijn liefde kunnen ervaren in hun hart, zo duidelijk ervaren zij ook hun misstappen, en zij zijn niet gevrijwaard van de verleidingen van Satan, die vooral bij hen zijn sluwheid inzet om vooral hen van Mij te verwijderen.

Maar zoals Ik Heer en Meester over alle leven ben, zo help Ik uit ware liefde alle mensen om Satan te overwinnen, vooral ook hen die Mijn Woord en Mijn liefde aan hun medemensen aanreiken. Niet omdat zij Mij meer waard zijn, want alle mensen zijn Mij evenveel waard, maar om uiteindelijk alle mensen tot zicht te brengen, tot werkelijk leven, tot Mijn Leven, tot ware eeuwige gelukzaligheid. En zo zal het zijn!

Hemels Brood 6889

Rust en vrede kun je krijgen in je eigen hart. Alles kun je krijgen in je hart, wanneer je Mij erom vraagt. Niet altijd meteen, maar mettertijd zal je alles gegeven worden, in je hart, alles getoond worden, in je hart. Maar zou je het willen krijgen in de wereld, in het materiële, dan zul je vaak teleurgesteld worden, want daar is het niet te krijgen, geen rust en geen vrede, niets van wat werkelijk waarde heeft, niets van wat het hele leven tot in de oneindigheid is en blijft.

Wie alles wil, zal alles krijgen wanneer hij beseft wat alles is, want Ik ben Alles. Ik ben er voor alle mensen, niet in de wereld, maar in ieder mens, levend, liefde, wijsheid. Ik ben bestaan, alles wat bestaat, ieder mens, ieder dier, iedere plant, boom, struik, alles wat er op de aarde is, alles wat om de aarde is, alles wat in de oneindige ruimte is, alles ben Ik en stuur Ik, omvat Ik, beweegt zich zoals het voor alles en iedereen het beste is. Alles groeit zoals het voor iedereen het beste is, past zich aan zoals het voor iedereen het beste is, en alles beweegt zich naar één en hetzelfde doel, het ware leven, Die Ik Ben, de ware liefde, Die Ik Ben, de ware wijsheid uit liefde, Die Ik Ben, en het volledige besef te zijn Die Ik in volledige gelukzaligheid Ben.

Mensen, verheug je daarop, want jullie zijn allemaal deel van Die Ik Ben en daarmee deel van de eeuwige gelukzaligheid Die Ik Ben. Kom tot het volle besef daarvan, dat is wat Ik jullie allemaal toeroep, elke dag, elk moment van je leven. En Ik blijf dat doen, Ik blijf jullie toeroepen, kom en besef, kom en voel, kom en zie, kom en begrijp, kom en wees het ware leven, de ware liefde en haar ware wijsheid, wees wie je bent zoals Ik je van oorsprong aan Mij, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid gegeven heb. Wees Die Ik Ben, volkomen Alles, volkomen volmaakt Leven, volkomen volmaakte gelukzaligheid. Zo roep Ik jullie allemaal, en zo blijf Ik jullie allemaal roepen, tot je bent Die Ik Ben in Alles.

Want Alles kun je krijgen, Alles kun je zijn, Alles is je gegeven, in je hart, in je wezenlijkheid mens te zijn uit Mijn eeuwig Goddelijke Wezenlijkheid, het eeuwig ware onveranderlijk gelukzalige Leven, de onvoorwaardelijke volledig onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6887

Het volkomen naar liefde handelen in een omgeving waar veel medemensen nauwelijks besef hebben van de oorsprong van hun leven, van wat de basis van hun leven is, en hoe zij hun vrijheid het beste kunnen benutten, is niet gemakkelijk.

Niet alleen is er altijd de verleiding, die de goedwillende mens tot het tegenovergestelde van liefde wil brengen, maar ook zijn er de overtuigingen van veel mensen dat een leugentje, wat verdraaiingen, wat bedrog, niet erg is en dat genieten en eigengewin gezien mag worden als voor jezelf zorgen, en veel van wat geen liefde is, maar hoogmoed en ijdelheid, hoort bij het normale leven, evenals strijd om de beste te zijn in plaats van de minste. En concurrentie wordt gezien als een gewenste marktwerking. Dat er daardoor hele kromme systemen ontstaan, wordt niet gezien, en velen zijn daar het slachtoffer van, zonder dat zij ergens verhaal kunnen halen, zonder dat er op hen gelet en voor hen gezorgd wordt.

In zo’n samenleving is het moeilijk om in elk opzicht volkomen naar liefde te handelen, want in meerdere opzichten is het moeilijk om onderscheid te maken tussen wat waar en oprecht is en wat niet. Maar wie evengoed zijn handelen zoveel mogelijk tot ware liefde wil brengen, kan in zijn hart bij Mij komen en in zijn hart zal Ik hem precies dat vermogen tot onderscheid stap voor stap geven, wanneer hij daar oprecht naar vraagt en bereid is om zichzelf in alle opzichten te gaan zien, in al zijn goede, zijn minder goede en zijn niet goede handelen, en vervolgens het geduld wil opbrengen om te leren om in elk opzicht bij het goede te blijven, zijn gewenningen die niet goed zijn af te leren en beter handelen aan te leren. Daarbij is het afleren even moeilijk als het aanleren, geen van beide zijn in een paar keer oefenen afgeleerd en aangeleerd, waarbij het onderscheid leren maken ook de nodige oefening zal vragen.

Zo moeilijk als Ik het stel is het. Maar wie werkelijk in al zijn handelen tot ware liefde wil komen en daar volhardend aan vasthoudt, die zal Ik zegenen, en hij zal met Mijn liefdevolle hulp tot volledige liefde komen.

Hemels Brood 6885

Het goede, het schone, het liefdevolle is op aarde, maar ook het kwade, het lelijke, het onaardige is op aarde en over de aarde is zowel het een als het ander verspreid onder de mensen. Beide zijn te zien en te bemerken en alle mensen hebben ermee te maken, met het mooie en het lelijke, met het aangename en het onaangename, met het liefdevolle en het wrede.

In de mengeling van beide heeft de mens de vrije keus om te doen wat hij het beste vindt. Ieder mens heeft zijn eigenheid vanwaaruit hij persoonlijk leeft en vrij is. Maar ieders eigenheid heeft zijn basis in Mijn Eigenheid, waaraan eeuwig nooit iets veranderen kan. De aarde met alles erop en eromheen, reikend tot in de oneindigheid, is Mijn Schepping ter redding van de mens, die de afkomst van zijn eigenheid verloochende, maar niet kon veranderen. Daarmee heeft de mens het besef van zijn eenheid met Mij verdoofd en verblijven velen in een soort slaap, waaruit zij gewekt zullen worden, niet plotseling, maar langzaam en op de tijd die Ik daarvoor bestemd heb. Want hoewel de mens het besef van de herkomst van zijn eigenheid niet heeft, blijft hij vrij mens, en het zou hem geen goed doen wanneer hem dat besef te snel of te plotseling gegeven zou worden.

Wie het ontstaan van de aarde, zoals die materieel tot stand gekomen is, bestudeert, zal zien hoe oneindig precies alle stappen van ontstaan in elkaar passen, waarbij de geestelijke waarheid van Zijn precies in al haar eigenschappen, zoals geduld, ijver, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, waarheid en zachtmoedigheid, in volkomen liefde en haar wijsheid, in de juiste verhoudingen werkzaam is vanuit Mij, Mijn Goddelijke Eigenheid van werkelijk Levend Zijn, waarbij alle materie het tegenovergestelde van al deze eigenschappen bindt en de mens de gelegenheid geeft om uit zijn slaap te ontwaken en uit de materie bevrijd te worden, om terug de eigenheid uit Mijn Eigenheid in alle vrijheid en gelukzaligheid te zijn en eeuwig te blijven: Mens gelijk Mijn beeld en gelijkenis, zonder Mij te zijn, zichzelf in alle Goddelijkheid, volmaakt eeuwig Leven.

Hemels Brood 6883

De overgave aan Mijn liefde is tegelijkertijd de overgave aan Mijn wijsheid, want Mijn liefde heeft altijd Mijn wijsheid in zich. Toch wordt een wijs man op aarde meer gewaardeerd om zijn wijsheid dan om zijn liefde, terwijl wijsheid niet anders dan uit liefde voortkomt. Maar nogal eens is er bij de wijsheid van mensen geen sprake van liefde.

De ware wijsheid uit Mijn liefde wordt dan ook niet in haar volle omvang gezien en nogal eens wordt intelligentie en vernuft gezien als wijsheid, omdat vanuit intelligentie veel ontwikkeld wordt wat de mens tot gemak dient. Maar ware wijsheid uit liefde dient niet het gemak van de mens, maar dient het bereiken van het ware leven, de ware liefde waaruit de enige ware wijsheid voortkomt. Wat op aarde gezien wordt als wijsheid uit liefde, zijn veelal uitspraken die wijs klinken, die in woorden gevangen blijven en niet in de daad tot uitdrukking gebracht worden, niet vanuit de ware liefde in het hart, Die Ik Ben. Die in woorden gevangen wijsheden zijn als een weg die mensen mooi vinden, maar die niemand werkelijk kan gaan, omdat de oorsprong van die weg niet uit hun hart komt, maar uit de gedachte tijdens een meditatie.

Zo kunnen mensen het met iets eens zijn, zonder dat in hun doen en laten op te nemen. Zo kunnen mensen het met Mijn Woord eens zijn, zonder het op te nemen in hun doen en laten. Daarom is het niet genoeg om te weten, te kennen en te zien. Het komt erop aan om vanuit je hart Mijn liefde en haar wijsheid op te nemen in je doen en laten. Meditatie, dat is, in de stilte van je hart bij Mij komen en luisteren naar wat Ik je daar aanreik, is goed. Maar vervolgens is het van belang om dat wat Ik je uit Mijn liefde en haar wijsheid aanreik, op te nemen in je doen en laten, uit liefde voor Mij.

Veel mensen denken te weten, denken goed te doen, maar zij hebben Mijn liefde en haar wijsheid nog niet daadwerkelijk gevonden. Kom in je hart voor Mijn liefde en Mijn wijsheid om goed te doen, en doe dan goed vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn liefde, welke altijd ook wijs is.

Hemels Brood 6881

De redenaties die mensen met hun verstand doen, kunnen geheel te goeder trouw zijn, evengoed is de redenatie met het verstand een belemmering om Mij in het hart te kunnen horen en verstaan.

Veel mensen wenden zich in gebed met al hun vragen en onzekerheden tot Mij vanuit hun verstand en hoewel zij dat met vertrouwen op Mijn liefde doen, horen zij Mij toch niet, omdat zij met hun verstand een antwoord verwachten. Zij begrijpen daarbij niet waarom zij geen antwoord krijgen, terwijl anderen wel antwoord krijgen. Maar er zijn er onder hen ook die wel een antwoord krijgen, alsof Ik het ben die hen antwoordt, maar Ik ben het niet. Het is de bedrieger waarvan zij antwoord krijgen, mogelijk gemaakt door het verlangen naar antwoorden die in het verstandelijke denken passen.

Ik ben alleen in het hart, in het gevoel, in het besef, niet in het verstand. Wie Mij in zijn hart benadert, zal bereid moeten zijn om in zichzelf te zien wat er in zijn hart nog niet naar waarheid en liefde is. Want alleen dan kan hij Mijn Woord zuiver gaan leren verstaan en gaan begrijpen hoe een en ander zich in en om hem heen tot elkaar verhoudt. Geen mens heeft een volkomen verlicht hart, in ieder hart is wel iets van het wereldse aanwezig, maar of dat gezien kan worden, hangt van ieder persoonlijk af. Want nogal eens wisselen mensen tussen hun hart en hun verstand, waardoor hetgeen zij denken van Mij te ontvangen, onzuiver is, en wanneer er ook wensen en verlangens meespelen, is de kans op een onzuiver gehoor groot, zonder het zelf te bemerken.

De vraag is dan, hoe komt iemand die te goeder trouw is tot die ware zuiverheid? Dat kan alleen door Mijn liefde en door oefening, en dat kost tijd en voortdurende eerlijke inzet om steeds weer naar Mij in het hart te komen en steeds weer bereid te zijn om te zien waar het verstand het overnam. Op die manier zal iemand langzaam leren het onderscheid te maken tussen zijn hart en zijn verstand en meer en meer gaan beseffen wanneer hij Mij zuiver in zijn hart hoort en verstaat, en wanneer hij met zijn verstand het contact met Mij ontzuiverd heeft.

Uiteindelijk zal hij Mij steeds in zijn hart weten te vinden, ook al blijft zijn verstand actief, maar dat zal dan zijn contact met Mij niet meer storen, want hij kent dan zichzelf in zijn verstand en Mij in zijn hart en leert meer en meer ook zichzelf in zijn hart kennen. En geleidelijk aan wordt zijn hart ook zijn verstand, uit Mijn liefde en haar wijsheid. Wees gezegend, allen die dit verstaan.