Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6658

Lief mens,
weet je wel dat Ik het begrijp dat je soms een oordeel velt? Ik praat het niet goed, Ik begrijp het. En weet je wel dat Ik het begrijp als je soms ongeduldig bent, als je boos wordt op een medemens, als je iemand verwijten maakt? Ik praat het niet goed, Ik begrijp het.

En weet je daarbij dat Ik zie hoe je mensen helpt, hoe je steeds probeert om geduldig te zijn, dat je boosheid wilt goedmaken, spijt betuigt over de verwijten die je maakte, omdat je ernaar streeft Mijn liefde te zijn? Zie, je bent een goed mens, je hebt een goed hart, je doet je best, maar zo hier en daar laat je zo nu en dan wel eens een steekje vallen, en dat begrijp Ik. Ik begrijp dat van jou en Ik begrijp dat van veel mensen. Want Ik ken de situatie op aarde, Ik ken het wel en wee van alle mensen, en er zijn veel mensen die vaker het kwade kiezen dan het goede, en dat heeft gevolgen voor iedereen op aarde, voor de een meer dan voor de ander, maar gevolgen heeft het. Ik begrijp dat iemand dan keuzen maakt die het eigenbelang dienen, die niet helemaal naar waarheid zijn, die uit boosheid voortkomen, omdat het is zoals het op aarde is.

Ik praat het niet goed, maar Ik begrijp het. En juist daarom vergeef Ik jou, en iedereen die een goed hart heeft en er vooral naar streeft Mijn liefde te leven, bij voorbaat. Dat is geen vrijbrief om boos te worden, ongeduldig te zijn, verwijten te maken, te oordelen over medemensen, dat is Mijn liefdevolle hulp aan jou en iedereen met een goed hart, aan allen die nog niet zo sterk zijn om alle verleiding te weerstaan, hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, door de situatie op aarde, waar, ondanks het goede, het kwade afwisselend mensen treft, zonder dat zij schuld hebben aan dat kwaad. Dat begrijp jij, en veel mensen met jou, eigenlijk niet op die manier, want het lijkt oneerlijk en onterecht. En evengoed neem je het jezelf kwalijk als je het goed wilde doen, maar dat niet voor elkaar kreeg.

Daarom vraag Ik jou, die een goed hart heeft, hoe kom jij aan dat goede hart? Dat goede hart kreeg je van Mij, omdat jij het in je hebt om te streven naar het doen van Mijn liefde. Zonder eigenbelang streef je ernaar Mijn liefde te doen, en zonder verdienste geef Ik je Mijn liefde, dat is je goede hart, het besef van Mijn liefde. En zonder vrijbrief zijn dan je afdwalingen je bij voorbaat vergeven. Want Ik heb jou lief.

Hemels Brood 6656

Voor de dingen die om wat voor reden dan ook moeilijk te leren zijn, of moeilijk af te leren zijn, heb Ik jullie tijd gegeven en situaties om wat er al wel geleerd is te oefenen en wat er nog niet geleerd is te beseffen. Er zijn momenten in je leven waarop je Mij om hulp vraagt en je het gevoel hebt geen hulp van Mij te krijgen. Dat zijn momenten waarop Ik je wel help, maar niet op de manier die jij je daarbij voorstelt.

Want Ik neem niet weg wat je nog te leren hebt. Zou Ik dat doen dan zou Ik niet alleen je vrijheid belemmeren, maar ook de situatie waarvan je kunt leren tenietdoen. Daarbij zijn er ook situaties waarbij het voor anderen nodig is dat hetgeen je nog niet geleerd hebt naar voren komt, want dat kan een ander helpen op zijn weg om het nodige in te zien of te leren. En daarbij is het altijd een oefening in verdraagzaamheid en geduld, is het niet voor jezelf, dan is het wel voor een ander. Want reken er maar op dat niets van wat de mens doet of laat verloren gaat en dat alles door Mijn liefde omgezet wordt in een nuttige hulp voor deze of gene ten aanzien van het verkrijgen van het eeuwig volmaakte leven door alle mensen.

Elke afdwaling van liefde heeft invloed op het geheel, wat door Mijn liefde zodanig gekeerd wordt, dat het op de een of andere manier een bijdrage levert ten goede aan alle mensen. Dus wanhoop niet als je Mijn hulp vraagt en dingen niet zo gaan als je graag zou willen, als je Mijn hulp niet zo direct ervaart, als je denkt dat Ik je niet wil helpen, als je twijfelt aan Mijn liefde voor jou, want wees ervan verzekerd dat Mijn liefde eeuwig Dezelfde blijft voor alle mensen zoals Ik, jullie Schepper, God en Vader, eeuwig Dezelfde blijf en ook altijd in ieder van jullie in Jezus Christus in je hart aanwezig ben, voelbaar, bereikbaar en altijd behulpzaam op Mijn liefdevolle manier, die altijd voor iedereen ook wijs is en blijft.

Zo kun je altijd op Mij en Mijn liefde vertrouwen en altijd moed blijven houden, wat voor situatie zich ook voordoet, waar je ook mee te maken krijgt. Ik ben eeuwig leven, volmaakt, en dat is van oorsprong ook jouw leven, volmaakt, en ieders leven, volmaakt.

Hemels Brood 6654

De onbetrouwbaarheid van mensen viert hoogtij. Daarbij is lang niet iedereen zich ervan bewust dat hij onbetrouwbaar is. Want veel mensen geloven in dingen die hen gezegd zijn als een werkelijkheid, terwijl het de werkelijkheid nog niet benadert en veel mensen hebben conclusie getrokken uit situaties en gebeurtenissen die ook niet met de werkelijkheid overeenkomen, en dat wordt dan als een werkelijkheid doorgegeven aan medemensen, die het op hun beurt ook weer doorgeven als een werkelijkheid.

Zo zijn veel mensen onbetrouwbaar zonder dat te beseffen, steeds meer mensen zijn in allerlei opzichten onbetrouwbaar terwijl ze betrouwbaar lijken te zijn, omdat zij dat ook bedoelen te zijn, maar in werkelijkheid onbedoeld niet zijn. Juist omdat zij bedoelen betrouwbaar te zijn en oprecht geloven dat zij de waarheid spreken, terwijl zij die niet spreken, is het moeilijk om te onderscheiden wanneer mensen de waarheid wel en wanneer niet spreken, zelfs niet kennen. Daarom, hoe goed en aardig mensen ook overkomen, niemand is betrouwbaar zonder dat bij Mij nagevraagd te hebben. Want Ik ben in alle opzichten betrouwbaar en Ik kan je in je hart aangeven wat werkelijk waar is en wat niet. En je zult je verbazen hoe goede trouwe mensen het mis kunnen hebben, terwijl zij daar zelf geen idee van hebben.

Maar denk nu niet dat je hen de ogen kunt openen, want de meeste overtuigingen die in werkelijkheid niet waar zijn, zitten inmiddels bij heel veel mensen al diep geworteld, en daarvoor is het nodig dat die met geduld worden losgeweekt. Zulk werk is niet van het ene op het andere moment gedaan. Dus, blijf bij Mij in je hart en Ik zal je zo leiden, dat je het werkelijk ware kunt overdragen zoals dat voor iedereen het beste is. Voor nu raad Ik je aan, vertrouw niemand, vertrouw alleen Mij in je hart, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6652

Alles wat er gebeurt, leidt tot het volgende. En het volgende stamt altijd uit het voorgaande en dat ook weer uit het voorgaande, terug tot in de voorgaande eeuwigheid en vooruit tot in de opvolgende eeuwigheid, want alles is gevat in de eeuwigheid Die Ik Ben. Want eeuwig is het ware leven, dat was het gisteren, dat is het vandaag en dat zal het morgen zijn.

In de eeuwigheid gebeurt alles en de mens heeft op aarde de vrijheid om zijn keuzen te maken, die altijd tot gebeurtenissen leiden in het nu van de eeuwigheid, stammend uit het toen van de eeuwigheid en bepalend wat komt in de eeuwigheid. Maar alles heeft met Mij, jullie God en Schepper te maken, omdat Ik het ware Leven Ben, in alles Ben, gisteren, morgen en altijd. En vanuit Mij is een boom zoals die is, is een plant zoals die is, is een dier zoals die is, vanuit Mij is alles zoals het is, maar de mens heeft daarbij de vrije keus om zijn leven in te vullen naar zijn eigen wil, en hij krijgt het dan ook zoals hij het wil, maar het werkt niet steeds uit zoals hij zich dat heeft voorgesteld, wat deels te maken heeft met zijn mate van liefde en het tegenovergestelde daarvan en ander deels met al zijn medemensen, die ook in hun vrijheid keuzen maken zoals zij willen en waarvan zij ook een voorstelling hebben hoe dat bedoeld is uit te werken, terwijl dat evengoed anders uitwerkt, omdat ook zij geen rekening houden met de afstamming van het voorgaande en het daaruit voortkomende.

Want alles is in wezen Eén, en die Ene ben Ik en zijn alle mensen met Mij tezamen. Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over afstammelingen en de stam van David, denk daarbij dan eens niet aan David als een persoon maar als een keus, en de basis van die keus, waaruit wat het één is, het volgende stamt. Wie de afstammingen die in de Bijbel genoemd staan op die manier beseft, die kan beter gaan begrijpen wat bedoeld wordt met de twaalf stammen van Israël en begrijpen dat het niet om het volk Israël als zodanig gaat, maar om een grondhouding in het leven en de verschillende keuzen die van daaruit gemaakt worden en gebeurtenissen als gevolg op gevolg geven, in verschillende richtingen.

Wie het grote geheel van eeuwig Zijn wil overzien en zijn keuzen in ware liefde wil maken, zodat elke gebeurtenis voor de eeuwigheid de mens ten goede komt, laat die in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem veel tonen van het eeuwige Leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6650

Het onbedwingbare. Ieder mens heeft te maken met het onbedwingbare wat hij maar niet bij zichzelf overwonnen krijgt. Bij de een is het een verslaving aan roken, bij de ander aan drinken, en er zijn heel veel andere situaties, genoegdoeningen, die de mens geen goed doen, en hij weet het, maar hij kan zich niet bedwingen, en van tijd tot tijd geeft hij er willens en wetens aan toe.

Het zijn zwakten van verschillend formaat, het kan eenvoudig maar ook heel ernstig zijn, evengoed is het zo sterk, dat het niet te bedwingen is. Het is een onderdeel van de samenleving en het zijn momenten van afstand tussen Mij en die mens. Niet dat Ik dan die mens minder liefheb, maar het is een moment waarop die mens Mij even als het ware negeert, omdat hij wel weet dat het niet het beste is om te doen. Voor veel mensen is het dan ook gemakkelijker om in hun vrijheid niet in Mijn bestaan te geloven, omdat het hun vrijheid lijkt te beperken, en voor degenen die wel in Mij geloven voelt het als een schaamte, die niet gevoeld wordt als ze Mij even negeren.

Maar dat negeren gaat niet bewust, het is niet zo dat die mens die toegeeft aan het onbedwingbare, bij zichzelf denkt, nu negeer ik mijn Schepper even, zodat ik mij niet hoef te bedwingen en kan toegeven aan mijn genoegens, waar ik eigenlijk niet aan zou moeten toegeven. Dat is nu juist waar de tegenkant voor zorgt, hij doet het voorkomen als iets wat bij het leven hoort, wat geen werkelijk kwaad kan, want je doet er immers niemand tekort mee als je toegeeft aan je behoeften. Uiteindelijk weet je wel dat dat zo niet is, maar de kracht van het verlangen is groter dan je kracht om er niet aan toe te geven. Die kracht van het verlangen is van de tegenkant, en die kun je alleen samen met Mij weerstaan. Maar ja, Mij kijk je daarbij niet aan, vanwege je schaamte.

Ik zeg je, Ik kijk jou wel aan en Ik heb je altijd even lief. Voel Mijn liefde in je hart, kom juist op zo’n moment wel bij Mij en voel Mijn liefde. Jouw kracht is dan wel niet genoeg om die behoefte te weerstaan, maar Ik verzeker je dat Mijn kracht dat zeker wel is, en zodra je Mij aankijkt is je behoefte opgelost in Mijn liefde voor jou, die ook jouw liefde is voor Mij.

Hemels Brood 6659

Een mens kan blij zijn met iets wat goed gaat in zijn leven, blij zijn als hij de lotto gewonnen heeft, blij zijn als hij van een ziekte genezen is, maar de blijdschap die een mens voelt wanneer hij Mijn liefde voelt, is een heel andere blijdschap. En de blijdschap die gevoeld gaat worden op het moment dat een mens tot zijn volkomen vereniging met Mij komt, die is voor nu, in de aardse omstandigheden, onbeschrijflijk, niet voor te stellen.

Het staat wel in de Bijbel, hoe de Engelen zingen vanuit de hemel bij Mijn komst op aarde, omdat zij het geluk dat Ik de mens op aarde bracht, kenden, voelden, maar op geen enkele manier benadert dat de blijdschap die de volkomen volmaakte vereniging van de mens met Mij geeft. Zo is het dat toen Ik op aarde uitleg gaf over Mijn leer van ware liefde en dat de mensen innerlijk beroerde, dat zij van innerlijke blijdschap tot tranen toe bewogen werden, maar nog is die blijdschap niet de blijdschap die de totale vereniging met Mij de mens zal geven.

Het is zoals op aarde de liefde op vele manieren bezongen wordt, maar dat toch niet het gevoel van liefde overbrengt, alleen de herinnering oproept aan momenten van liefde, welke een aardse liefde betreft, zo kan Ik de blijdschap beschrijven, zo kunnen de Engelen zingen van blijdschap, maar pas als de mens zelf die vereniging met Mij meemaakt, om voor altijd met Mij in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven te zijn, zal hij die oneindige vreugdevolle hemelse blijdschap voelen, maar dat zal pas zijn wanneer het moment daar is.

Vanaf Mijn opvaren ten hemel en het uitstorten van de Heilige Geest tot aan de eeuwige dag zullen er mensen zijn die steeds dieper Mijn liefde gaan voelen, en beseffen hoe Mijn liefde het ware leven is voor alle mensen, en van tijd tot tijd zullen zij al een innerlijke blijdschap met elkaar meemaken. Maar die blijdschap die er is wanneer je tot ware eeuwige eenheid met Mij, met Mijn liefde, met het eeuwige leven komt, in de vrijheid van het eigen zijn, die is nu niet voor te stellen, maar in zo’n blijdschap zul je dan volkomen Zijn.

Hemels Brood 6657

Hier en daar heb Ik mensen het gevoelsbesef van waarheid gegeven. Dat is niet hun waarheid, dat is Mijn waarheid, en Ik dring er bij hen op aan om die waarheid, die zij innerlijk van Mij voelen, te uiten, zodat mensen tot zicht komen op Mijn waarheid die voor hen van belang is. Want in hun hart kan Mijn waarheid door hen wel beseft worden.

Maar wanneer iemand zijn eigen wil voorop stelt, kan degene die Mijn waarheid voelt vanuit Mij in zijn hart, wel zeggen wat de waarheid is, evengoed zal er niet naar hem geluisterd worden. Voor hem is het moeilijk om te begrijpen, dat wanneer iemand een gouden kans wordt geboden, diegene toch voor het eigenbelang gaat, wat nog geen blik waard is, hoe blind kan iemand zijn? Veel mensen kiezen voor de korte termijn, terwijl de lange termijn veel meer voor hen in petto heeft. Maar dat vraagt geduld en doorzettingsvermogen. En daarbij, veel mensen begrijpen niet dat het niet om lichamelijk uithoudingsvermogen gaat, maar juist om geestelijk uithoudingsvermogen, en daarbij is geduld nodig en tijd.

Tijd heelt, als voor hetgeen heling nodig heeft die tijd er ook genomen wordt. En dat is nu juist het cruciale, vaak wordt die tijd niet genomen, want het lijkt niet nodig te zijn. Zou tijd niet nodig zijn, dan zou Ik de aarde niet zoveel miljoenen jaren tijd gegeven hebben om tot wasdom te komen, dan zou Ik de mens niet zoveel tijd gegeven hebben om tot de waarheid van leven te komen. En steeds inspireer Ik mensen om Mijn Woord en Mijn adviezen kenbaar te maken, maar er wordt niet of nauwelijks naar hen geluisterd, terwijl wat zij spreken eigenlijk vooral datgene is, wat iedereen in zijn hart als waarheid al kan weten. Het gaat er dan ook vooral om, het besef op te roepen van wat iedereen in zijn hart wel weet, maar wegduwt, uit eigenbelang, uit ongeduld, uit eigenwillen, en dat negeren doet geen goed, ook niet aan degene die uit liefde Mijn waarheid spreekt.

Kom, lieve mensen, en luister zelf in je hart naar Mij en besef dat Ik je aanspreek om naar Mijn raad te luisteren. Want hij die Mijn Woord spreekt niet beluisteren, is Mijn liefde niet beluisteren, Die Ik Ben in jouw hart, in ieders hart.

Hemels Brood 6655

Ik ben in Jezus Christus regelmatig de steen des aanstoots. De waarheid die mensen liever niet waar hebben, die mensen liever negeren, alsof Ik er niet ben en het voldoen aan hun behoeften geëigend is zonder naar Mijn raad te luisteren. En zij weten zich altijd te verdedigen, redenen aan te voeren waarmee zij hun handelen rechtvaardigen, terwijl zij in hun hart vanuit Mij wel voelen dat hun handelen afwijkt van wat Ik hen adviseer.

Dan stoten zij zich aan de stenen op hun weg, dat zijn situaties die een beroep op hen doen, maar waar zij geen gehoor aan kunnen geven, zonder te bekennen dat zij keuzen gemaakt hebben die niet overeenkomen met wat zij in hun hart van Mij gevoeld hebben dat een betere, of wel de beste keus geweest zou zijn. Maar eenmaal afgedwaald van de aanbevolen weg is het steeds moeilijker om op die weg terug te komen en zo worden er steeds meer zijwegen genomen om de tegenstrijdigheden tussen hetgeen gevoeld is maar niet naar gehandeld is te omzeilen. Dat heeft consequenties, dat kost iets. Geen geld, maar resultaten, en vroeg of laat breekt dat op, komt het moment dat die mens in een spagaat komt te staan tussen wat hij voelt dat het beste is en hoe hij gehandeld heeft, en nu in de resultaten van zijn eerdere keuzen is komen vast te zitten.

En steeds zal hij proberen de tegenstrijdigheden met elkaar in overeenstemming te brengen, wat niet in overeenstemming te brengen is. Onbuigzaamheid wordt een steeds groter en zwaarder wordende steen op zijn weg, die Ik niet voor hem kan wegnemen zonder zijn vrijheid te belemmeren. Evengoed ben Ik in hem aanwezig, ware liefde, die hij heel graag wil zijn. Kom in je hart bij Mij en los met Mij op wat nodig is om op te lossen, zodat je je weg zonder steen kunt vervolgen, de rechte weg van Mijn ware liefde. Want alles is mogelijk in Mijn liefde voor altijd.

Hemels Brood 6653

Zoals karaktereigenschappen van mensen op aarde verschillen, zo zijn er ook na het leven op aarde verschillende sferen en ieder zal daar zijn, waar de sfeer het meest overeenkomt met zijn karakter. In de ware zuivere liefde-hemel zijn ook verschillende sferen, deze sferen corresponderen in harmonie met elkaar, wat ook speciaal zo moet zijn.

Op aarde geven karakters van mensen ook sferen en die kunnen van elkaar verschillen, en omdat de liefde bij mensen nog niet volmaakt is, voelen mensen zich niet bij iedereen even prettig en komt het vaker voor dat met de ene mens in heel korte tijd een vriendschap ontstaat, terwijl het met een ander mens maar niet klikt, en bij weer anderen komt het wel tot een vriendschap, maar pas na langere tijd. Ook kan het voorkomen dat een vriendschap verloren gaat door een gebeurtenis waartegen de vriendschap, ofwel de liefde, niet bestand was.

Op aarde zijn de verschillende sferen van mensen niet in alle opzichten in harmonie. En dan merk je dat niet iedereen je zo gemakkelijk ligt, en je vraagt je af of dat een gebrek aan liefde van jou voor die mens is. In zekere zin is dat zo, maar dat geldt voor iedereen, want op aarde is de liefde onder de mensen nog zeker niet volmaakt. Alle mensen leven willekeurig door elkaar gemengd, in goede en kwade sferen, sferen die lang niet altijd bij elkaar passen. Daarom is het eenvoudig een natuurlijk gegeven op aarde, dat je je tot de ene mens gemakkelijker aangetrokken voelt dan tot een andere.

Maar wanneer je meer en meer in je hart in contact bent met Mij en groeit in liefde, zul je merken dat je ook meer mensen treft waarbij je diezelfde liefde ervaart en het is in de gegeven omstandigheden niet verkeerd als je sfeerverschil voelt, dat is er op aarde nu eenmaal en daar kun je mee omgaan vanuit Mij en Mijn liefde in je hart. Maar je hoeft je niet te forceren om met die mens waarmee het niet zo gemakkelijk klikt, tot meer vriendschap te komen. Wees jezelf zoals je het voelt, blijf in je hart in contact met Mij en dan komt het helemaal goed, ook al zijn er verschillen in sfeer, in Mijn sfeer passen alle mensen!

Hemels Brood 6651

Het licht is niet zo geduldig als de liefde. Het licht wil begrepen worden, wil dat gezien wordt wat het licht laat zien. Maar al staan veel mensen in het licht, toch zien zij niet wat er te zien is. En het licht schijnt in de duisternis, maar het wordt niet herkend. Het licht schijnt in het hart, maar het verstand kan het evengoed niet zien, de materiële ogen reiken niet tot in het hart, alleen het geestelijk oog bevindt zich in het hart. Maar door allerlei afdwalingen blijft het geestelijk oog ongebruikt in het hart, of het wordt door het verstand verblind, omdat het verstand denkt het licht te kunnen begrijpen en daarmee blokkeert het verstand het hart, het gevoel, het geestelijk oog.

En het licht laat zich niet verstoppen, het wringt zich door de allerkleinste kieren en wil zich laten zien, wil dat wat zij toont gezien wordt. Het licht kent haar plaats, maar zij weet ook dat wat zij, het ware zuivere licht, toont, van belang is om gezien te worden zoals zij het toont voor het geestelijk oog, en zij zal steeds weer aan het verstand proberen duidelijk te maken, dat wat zij toont geen waarde heeft voor het verstand, maar voor het hart en alleen zuiver gezien kan worden door het geestelijk oog in het hart. Alleen, zij heeft geen eigen kracht of macht zoals ware liefde kracht en macht heeft, maar in het licht is juist die ware liefde en haar kracht en macht te zien.

Zo is de liefde in al haar zuiverheid de Vader en het licht in al haar zuiverheid de Zoon, terwijl de Vader en de Zoon Eén Zijn, zondermeer. Maar ook dat is alleen in alle waarheid van het zuivere licht te beseffen in het gevoel in het hart, want alleen daar vormt het tezamen het weten, het herkennen van het eeuwige Leven, Die Ik Ben, Alles. Het hoe en wat is niet de liefde, het zuivere ware Zijn is ware liefde tot in eeuwigheid. Onveranderlijk, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, zachtmoedig, verdraagzaam, geduldig, ijverig, vergevend, dat is liefde belicht, Die Ik Ben en eeuwig zal Zijn.