Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6718

Sommige dingen duren heel lang voordat ze geheeld zijn. Voor de mens duren ze lang, bij de mens is een dag vierentwintig uur, bij Mij is een dag bij wijze van spreken vierentwintig miljoen uur. Bij de mens duurt een dag van de opgang tot de ondergang van de zon, bij Mij is er geen opgang of ondergang van de zon, bij Mij is het eeuwige licht en in Mijn licht is eeuwig Alles, want het licht Ben Ik en het licht is om Mij heen.

Bij de mens is nog licht en donker en in het donker ontstaan beschadigingen die alleen in het licht geheeld kunnen worden. Zo zijn er veel beschadigingen in het donker ontstaan die lange tijd veel van Mijn licht nodig hebben om te genezen en er zijn dingen die in Mijn licht in een korte tijd genezen. Hiermee bedoel Ik niet zozeer het lichaam, materieel gezien, maar vooral de geestelijke schade die mensen in het donker oplopen, op de momenten dat zij van zichzelf niet zien hoe hun gedrag schade brengt, of hoe anderen in het donker zichzelf, en daarmee ook anderen, schade toebrengen. Want zonder het ware zuivere licht is iedereen blind en kent de mens zichzelf niet. Daarom roep Ik alle mensen steeds toe, kom in Mijn eeuwige licht, wees voor eeuwig Mijn liefde.

Maar de nacht is nog niet voorbij, de eeuwige dag is nog niet aangebroken, en veel mensen verdwalen nog regelmatig in het donker, wanneer de zon is ondergegaan. Het licht van de lampen is niet genoeg om beschadigingen te voorkomen en zo zullen er steeds beschadigingen zijn door gebrek aan zuiver besef van de waarheid, van Mijn liefde en door de hoogmoed, die de mens in de nacht overmant. Kom met al je beschadigingen bij Mij in je hart, daar waar Ik het eeuwig licht ben en jou verlichten kan. Aanvaard de tijd die nodig is om wat beschadigd is tot heling te brengen, ook als dat lang duurt. Weet daarbij, dat alles uiteindelijk door Mij helemaal geheeld zal worden, dat eens de nacht volledig verdwijnen zal voor het licht van de eeuwige dag, Mijn licht, het zuiverste licht waarin geen donker of schaduwen ooit zijn. Want in Mijn licht is alles liefde en haar wijsheid, is alles goed, is alles vol van genade en vrede, is alles werkelijk leven, totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 6716

De traagheid van materie, van groei, van tijd, heb Ik ingesteld voor de mens, om hem de gelegenheid te geven Mij en zichzelf naar waarheid te leren kennen. Maar het vermogen tot kennen wordt vooral gebruikt om de materiële situatie op aarde en daaromheen te onderzoeken, en het belang van geestelijk waar levensonderzoek wordt daarmee op de achtergrond gedrongen.

Hoewel het materiële de spiegel is waarin het geestelijke wordt weergegeven, onderzoeken mensen de “spiegel” zonder te zien wat er in die “spiegel” wordt weergegeven. Het is goed om te zien dat er een “spiegel” is, maar het is de bedoeling dat wat er in die “spiegel” getoond wordt begrepen gaat worden. De materie, de natuur, alles geeft het geestelijk leven weer zoals Ik het in de materie samengevoegd heb, maar de mens kijkt veelal met het materiële oog en onderzoekt met zijn verstand, terwijl hij veel meer in alles in en om hem heen zou ontdekken, wanneer hij met zijn geestelijk oog zou kijken en met zijn hart zou voelen. Maar veel mensen kennen hun geestelijk oog niet en weten hun intuïtieve innerlijke gevoel niet te vinden in de waarheid van hun niet materiële oorsprong, hun hart.

De tijd dringt voor de mens om tot zijn werkelijk innerlijk leven te komen, want er is een kruispunt waarop alle wegen tezamen gaan komen, de materiële en de geestelijke. Zoals het er nu voorstaat heeft het materiële, het denken, het wetenschappelijke, een veel grotere ontwikkeling doorgemaakt dan het geestelijk ware levensbesef, waardoor de mens zichzelf enorm vooruitgegaan vindt ten opzichte van zijn Neanderthaler voorouders, maar daar vergist de mens zich, want ten aanzien van het ware levensbesef zijn veel mensen nog analfabeet en nauwelijks een stap verder. Daarom zal er iets moeten gebeuren om de zogenaamd ontwikkelde mens wakker te roepen en zijn geestelijke ontwikkeling nader in gang te zetten, boven zijn wetenschappelijke waan groots te zijn.

Vanuit al het doen en laten van de mens zal datgene gebeuren wat hem tot zicht zal brengen op het grote misverstand dat intelligentie belangrijker is dan het gevoel en zal hij gaan inzien dat leven belangrijker is dan materie, dat waarheid meer geeft en van grotere waarde is dan leugen, dat uit liefde een veel aangenamere wereld tevoorschijn komt dan met het verstand te bedenken is. Zo zal het gaan zijn, niet lang na nu. Het moment van omkeer is in aantocht, Mijn terugkomst op aarde.

Hemels Brood 6714

Tijdens het verblijf op aarde kan ieder mens Mij persoonlijk leren kennen. De aarde is de enige plaats waar dat mogelijk is. Maar het ligt aan de mens of hij Mij ook daadwerkelijk gaat kennen. Door alle afdwalingen van liefde zijn er veel mensen die er geen weet van hebben dat alleen de aarde de mogelijkheid biedt om Mij te leren kennen, om Mij te ontmoeten in de vrijheid van zijn, van persoonlijk besef te bestaan.

Daarbij zijn er mensen die zoeken naar leven buiten de aarde, in het heelal. Daar zijn allerlei redenen voor, voor sommigen is het nieuwsgierigheid, voor anderen is het wetenschappelijk, nog anderen willen de aarde verlaten voordat die onleefbaar geworden is, maar er is bij al diegenen weinig of geen besef van, dat alleen de aarde in de oneindigheid van het heelal de mogelijkheid biedt om Mij te ontmoeten en Persoonlijk te leren kennen en daarmee zichzelf te leren kennen in de oergrond van het bestaan van de mens, ieder persoonlijk en allen tezamen. Hoewel er allerlei gissingen gedaan zijn en worden, heeft de wetenschap nog geen werkelijk zicht op het ware leven, terwijl juist het ware leven uit Mij, jullie God en Schepper, de oergrond van alle leven is.

Nergens is deze oergrond zo tastbaar en voelbaar aanwezig dan de aarde aan mogelijkheid biedt. Maar veel mensen kijken liever voorbij de aarde in de oneindigheid en zoeken daar naar leven, terwijl Ik, het Enig ware Leven, in en om hen heen ben, dichter bij dan wat dan ook. Het is alsof je in de winkel vraagt waar de suiker staat en het staat recht voor je neus, maar je ziet het niet. Zoveel mensen zien het niet, terwijl Ik zo zichtbaar bij allemaal ben, in ieder en om ieder heen. Wees blij als jij Mij wel kent, in je en om je heen, wees blij met wat je van Mij in je hart voelt, Mijn liefde, werkelijk leven, want het is een zeldzaamheid nog op aarde, wat voor iedereen bekend zou moeten zijn.

En bekend zal Ik het weer maken, op de aarde, de enige juiste plaats waar Ik voor alle mensen het ware leven kenbaar Ben, waar alle mensen Mij Persoonlijk kunnen leren kennen, Mij Persoonlijk kunnen ontmoeten in de werkelijkheid van Leven, van Zijn. En jullie, die achteraan lopen waar het de wereld en de wetenschap betreft, nog even en jullie lopen vooraan waar het het ware leven betreft, de ware liefde, met Mij samen, in de volle vreugde van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6712

Soms komt de slechtheid van de wereld heel dichtbij, soms komt het tot in je huis, maar komt het in je hart? Want de slechtheid van de wereld is te groot om door een mens alleen tegen te gaan, en dat wordt dan ook door Mij niet van een mens verwacht. Voor Mij is het belangrijk hoe het in iemands hart gesteld is. Want in het hart kan Ik zien of iemand de wereld aanhangt of Mij en Mijn liefde. Daar gaat het voor Mij om.

Op aarde hebben mensen wetten en regels opgesteld, en die zijn lang niet in alle opzichten in overeenstemming met Mijn tien geboden, maar mensen moeten zich wel aan die wereldse wetten houden, in de normale zin van het woord. Maar waar ligt de grens, als er wetten en regels komen die de liefde tegengaan en de mens dwingen zich niet aan Mijn geboden te houden en hij bestraft wordt wanneer hij zich wel aan Mijn geboden wil houden. Zie, toen Ik op de aarde was, heb Ik geen van de door mensen opgestelde wetten overtreden, toch ben Ik als de grootste misdadiger veroordeeld en zwaar gestraft, omdat Ik vasthield aan waarheid en liefde en Ik de mensen leerde aan waarheid en liefde vast te houden.

Dat Ik veroordeeld en bestraft werd gebeurde niet zomaar, dat heb Ik laten gebeuren uit liefde voor jullie mensen, die anders eeuwig niet los zouden kunnen komen van de dood, die het tegenovergestelde is van ware liefde, om alle mensen daarvan te redden. Zo is het dat wie waarlijk in zijn hart, in heel zijn wezen, in Mij in Jezus Christus gelooft, behouden zal blijven voor het eeuwig gelukzalige leven en opgenomen zal worden in de vreugde van werkelijk Zijn, Mijn hoogste hemel. Dus wie zijn vertrouwen in Mij stelt, vrees niet, want Mijn Engelen zijn rond jullie allemaal die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, onzichtbaar, onmerkbaar, maar overal aanwezig, want Ik ben alom aanwezig.

Laat niemand zich zorgen maken om wat de wereldse mensen hem afdwingen, want zolang het hart goed is, zolang er geloof en vertrouwen in Mij is, hoeft er geen vrees te zijn. Hoe machtig de wereld en haar wetten en regels ook lijken te zijn, Mijn macht is oneindig veel groter, maar dat zal niet eerder zichtbaar worden voor de wereld en voor alle mensen, dan wanneer de tijd daarvoor aangebroken is. Vrees niet, want alles komt goed op de bestemde tijd voor alle mensen. Want Ik heb jullie allemaal lief.

Hemels Brood 6710

Er zijn mensen die denken dat vrijheid betekent dat zij aan niets en niemand verantwoording hoeven af te leggen. Die denken dat hun leven uit het niets zomaar ontstaan is en doen in alle opzichten of het hun bezit is en of zij almachtig hun wil kunnen doen.

Maar stel nu dat het werkelijk zo zou zijn, dat Ik er niet zou zijn, dat de mens geheel aan zichzelf overgelaten op aarde zijn eigen wil in alle opzichten kon doen. Dan zouden er nogal wat mensen zijn die voor hun medemensen heel onaangenaam zouden zijn. Die zijn er nu ook wel, maar die kunnen ter verantwoording geroepen worden. Zouden mensen niet ter verantwoording geroepen kunnen worden, omdat iedereen eigen baas is en kan doen en laten wat hij maar wil, dan zouden mensen elkaar in de kortste keren uitmoorden en de aarde onleefbaar maken. Nu is er wel veel ellende op de aarde, omdat veel mensen hun eigen wil doen en zich er niet om bekommeren wat zij met hun doen en laten anderen aandoen, velen niet eens beseffen wat zij met hun handelen anderen aandoen, maar zij kunnen tot op zekere hoogte ter verantwoording geroepen worden en bestraft worden. Daarbij zijn er nog genoeg mensen die zich wel om hun medemensen bekommeren en er wel op letten dat zij anderen niet tekortdoen, die anderen helpen en lasten verlichten van medemensen.

Zie, de mens is een vrij wezen en in vrijheid op aarde door Mij tot leven gebracht, met een doel, een rein en zuiver doel voor de mens, uit liefde voor de mens. Daartoe heeft iedereen een geweten gekregen waarmee iedereen het onderscheid kan maken tussen wat goed is en goed doet en wat niet, en daarbij heeft de mens de mogelijkheid om voor het goede te kiezen of voor het tegenovergestelde. Dat is de vrijheid van de mens, maar die vrijheid ontslaat de mens er niet van voor zijn keus verantwoording af te leggen, want hij weet door zijn geweten heel goed wat zijn keuzen teweeg kunnen brengen en wat het verschil daarbij is tussen wat goed is en wat niet. Alleen, hoe en tegenover wie legt de mens dan verantwoording af?

Zie, op aarde is er in de verschillende vormen van samenleving de rechtspraak waarmee mensen berecht kunnen worden. Maar daarnaast ben Ik er waaraan mensen verantwoording af te leggen hebben, niemand uitgezonderd. En al denken sommige mensen, die niet in Mijn bestaan geloven, dat er dan ook geen verantwoording afgelegd hoeft te worden, dan hebben zij het mis, want wat mensen wel of niet geloven doet er niets toe of af dat Ik Ben en dat Ik, jullie Leven Gever, ook hen ter verantwoording roepen zal. Maar niet zoals dat op aarde in de samenleving gebruikelijk is, door mensen tot straffen te veroordelen, wat bij velen geen enkele verbetering geeft.

De verantwoording die mensen aan Mij af te leggen hebben gebeurt tijdens hun leven, door situaties en gebeurtenissen die Ik uit liefde voor alle mensen toelaat, zodanig dat het hen helpt om tot het inzicht te komen dat het goede alleen werkelijk loont en het tegenovergestelde alleen kost. Sommige mensen begrijpen vrij snel hoe gebeurtenissen hen helpen inzicht tot werkelijk leven te krijgen, geholpen door hun geloof in Mij, hun God en Schepper, anderen doen er langer over, zeker degenen die niet in Mij geloven en denken zelf hun leven te beheersen. Uiteindelijk ben Ik mild en ook de meest ernstige misdadiger zal zich tot Mijn liefde keren, juist omdat Ik hem liefheb.

Hemels Brood 6719

Je kunt spijt hebben over iets wat je niet goed gedaan hebt, maar je kunt het niet ongedaan maken, terug in de tijd gaan om het anders te doen, want zo gaat dat niet. Gebeurd is gebeurd, gedaan is gedaan. Maar wanneer je inziet dat je gedrag onjuist was en je oprechte spijt hebt en dat tegen Mij en wie er mee te maken had gezegd hebt en om vergeving gevraagd hebt, dan is aan je schuld voldaan en is vergeving op zijn plaats, ook aan jezelf.

Dat kan moeilijk zijn als je merkt dat die ander je nog niet daadwerkelijk vergeven heeft. Dan lijkt het of je nog altijd schuld hebt die je ongedaan moet maken. Maar zo is het niet. Wanneer je oprecht spijt betuigd hebt over wat niet juist was jegens een medemens, uit inzicht en volkomen gemeend, dan mag je vergeving verwachten. Wat niet goed gedaan of gezegd is, gaat uiteindelijk vooral Mij, jullie Schepper, aan.  Iedereen draagt wel verantwoordelijkheid over zijn doen en laten ten aanzien van zijn medemensen, want al is iedereen een eigen zelfstandig persoonlijk bestaan, jullie zijn daarbij ook met elkaar één mens in Mij en alles wat niet juist is jegens elkaar, is dan ook niet juist jegens Mij.

Werkelijke vergeving is daarom vooral aan Mij en niet zozeer aan de mens. Wie niet tot vergeving voor een medemens kan komen, terwijl hem wel een gemeend excuus gemaakt is en om vergeving gevraagd is, doet daarmee geen goed. Want jullie zijn bedoeld om elkaar lief te hebben, zoals Ik jullie allemaal liefheb, en daarin past geen blijvend verwijt van de een tot de ander. Hoe vaak iets ook misgaat, Ik heb jullie allemaal lief, zo is het bedoeld dat jullie elkaar liefhebben. Ik vraag niet het doen en laten van elkaar lief te hebben, maar elkaar als mens. En wanneer er over het onjuiste doen en laten een welgemeend excuus gemaakt is en om vergeving gevraagd is, is het zoals Ik dat gedaan heb, in het zand geschreven en door de wind gewist.

Zo mag jij, die oprecht spijt heeft betoond, het zien, Ik heb het in het zand geschreven en het is door de wind gewist. Nu gaat het erom om degene die niet tot daadwerkelijke vergeving gekomen is, lief te hebben zoals Ik jullie liefheb, terwijl jullie elke dag wel iets buiten Mijn liefde doen en soms ook niet eens beseffen wat je zonder liefde deed. Wees dan nu welgemoed en blij en weet dat je door Mij geliefd bent, zoals je bent.

Hemels Brood 6717

Wanneer iemand zich een doel gesteld heeft om te bereiken, zijn er allerlei voorwaarden waaraan hij zich moet houden, om het gestelde doel te bereiken. Die voorwaarden vragen om bepaalde opofferingen op gezette tijden en een zekere discipline om aan alle voorwaarden te voldoen. Maar veel mensen die zich een doel gesteld hebben, houden zich niet steeds aan die voorwaarden en wijken zo nu en dan af van wat nodig is om het gestelde doel in de gestelde tijd te bereiken. Meestal omdat zij denken dat het doel toch wel te bereiken is, ook wel met omwegen. Uiteindelijk wordt het doel slechts gedeeltelijk of helemaal niet gehaald en is die mens daarover teleurgesteld.

Ik heb voor alle mensen het ware gelukzalige leven ten doel gesteld en Ik weet precies wat er allemaal voor nodig is om dat te bereiken. Ik zeg jullie dat Ik nergens afwijk van wat er nodig is om dat ware gelukzalige leven voor jullie allemaal tot werkelijkheid te brengen. En Ik heb jullie allemaal gevraagd werkers te zijn aan dit plan. Maar veel mensen zien het belang van alles wat Ik aangereikt heb dat van belang is om naar te leven niet als zodanig, en wijken in grote mate daarvan af. Ik heb dat voorzien en Mijn voorzorgsmaatregelen genomen om desondanks het gestelde doel te bereiken en alle mensen tot de gelukzaligheid van werkelijk leven te brengen. Alleen, door al de afwijkingen van mensen van al datgene wat Ik aangegeven heb dat van belang is, zijn er andere wegen nodig om in alle zekerheid toch tot het gestelde doel te komen.

Ik verzeker jullie dat Ik aan die wegen vasthoud, ook al zijn die wegen voor veel mensen geen pretje, ook al word Ik gezien als de boosdoener, die Ik niet ben, die de mens is, maar van zichzelf niet ziet, of wel ziet maar niet wil erkennen. Ik zeg dan, mens, ga die kromme weg, onderga wat je zelf gekozen hebt en kom uiteindelijk toch bij Mij uit en met Mij bij het ware gelukzalige leven. Niet omdat jij het zo goed deed, maar omdat Ik jou liefheb in alle opzichten, al ben je afgedwaald, al heb je Mij genegeerd, zelfs Mijn bestaan ontkend, want Ik heb jou oneindig lief en Mijn liefde is onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, onveranderlijk altijd dezelfde, zodat jij, over welke wegen je ook gaat, tot het ware gelukzalige leven komt en voor altijd blijft.

Hemels Brood 6715

In de negentiende en twintigste eeuw trok de kerk nog steeds de macht naar zich toe en de mensen moesten aan de kerk verantwoording afleggen voor hun doen en laten, maar ook de regerende koningen en hun hofhouding werden door de kerk geïnstrueerd, wat voor veel mensen desastreus was. Want wie maar enigszins anders dacht en dat uitte, werd onmiddellijk gezien als een verrader en streng gestraft.

Zo zijn de mensen lange tijd op valse gronden tot een geloof gedwongen, wat niets met de waarheid te maken had maar wel van generatie op generatie werd doorgegeven, zodat er een gewenning ontstond. In de huidige tijd is de valsheid van de kerk wel naar voren gekomen, maar evengoed heeft de kerk door die gewenning nog een grote invloed op veel mensen, die de slimheid waarmee de kerk haar macht probeert te behouden niet doorzien. En degenen die dat wel doorzien, nemen afstand van de kerk, maar op een zo rigoureuze manier, dat zij niet alleen geen geloof meer hebben in wat de kerk beweerde waar te zijn, maar ook niet meer geloven in Mijn bestaan, in Mijn ware liefde en Mijn Woord.

Dat heeft voor alle mensen over de hele wereld gevolgen. Want nu wil iedereen de regie over zijn eigen leven en dat gaat gepaard met onderlinge strijd om de macht, om bezit en om welzijn. Hoe fout de kerk in zichzelf ook was en nog is, er waren toch veel mensen die in Mij en Mijn bestaan geloofden op een eerlijke eenvoudige manier, veelal de eenvoudige burger, de landwerkers, de ongeletterden, zij hadden het niet breed maar geloofden in Mijn bestaan. Nu zijn veel mensen inmiddels wel geletterd, maar het geloof in Mijn bestaan, in Mijn liefde voor de mensen is enorm afgenomen.

Toch zijn er goede mensen met een goed hart en ook al geloven zij niet in Mijn bestaan, die goedheid in hun hart is evengoed hun contact met Mij, al beseffen zij dat niet als zodanig. En een kleine groep mensen is er steeds geweest die op de ware wijze in Mijn bestaan en Mijn liefde geloofden, wat de kerk ook beweerde, zij hielden dat in hun hart verborgen. En gelukkig zijn er ook nu mensen die in Mij zijn blijven geloven en vertrouwen op Mijn liefde.

Lieve mensen, die ook in deze tijd in Mij geloven, een tijd waarin veel mensen hun eigen gang gaan en zich niet aan Mij of Mijn Woord houden, houd vol, hoe moeilijk dat ook is, want Ik ben er, maar dit is de tijd waarin alle ongeloof zich nog uitwerkt. Na deze tijd komt de tijd van bezinning, de tijd van besef van wat de waarheid is, de tijd van oprecht en werkelijk geloof in Mijn bestaan en Mijn liefde, de tijd dat Ik terugkom op aarde en alles goedkomt.

Hemels Brood 6713

Lief mens, waar je ook bent, wie je ook bent, hoe je ook met je medemensen omgaat, wat je ook van Mij weet, hoe je ook over Mij denkt, of je wel of niet in Mij gelooft, Ik heb jou lief. Jou, mens, heb Ik lief. Het maakt niet uit of je dat beseft, of je dat voelt, of je dat weet, of je dat gelooft, Ik heb jou lief.

Dat wil niet zeggen dat Ik ook alles wat je doet of laat, wat je zegt of zwijgt, kortom dat Ik al je handelen liefheb of goedkeur, want zo is het niet. Maar jou heb Ik lief. Vanuit Mijn liefde zorg Ik voor jou, elke dag, elk uur van de dag en de nacht, elke seconde, altijd. Alleen, die zorg is niet steeds zoals jij dat zou willen, want Mijn zorg voor jou is erop gericht om je tot het persoonlijke, vrije, ware gelukzalige leven te brengen, en jouw handelen brengt je er zo nu en dan verder vandaan. Het is Mijn zorg om je dan te helpen tot ander handelen te komen, tot inzichten te komen waardoor je tot wijzigingen in je handelen komt en daarmee weer dichter tot het ware leven komt.

Want het ware leven is onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde in alle opzichten, Mijn liefde en haar wijsheid, en daar dwaal je zo nu en dan wel eens vanaf. Jij niet alleen, in meer of mindere mate dwalen alle mensen daarvan af in hun doen en laten, in hun zeggen en zwijgen, in hun gedrag, hun omgang met hun medemensen. Zelfs mensen die het ernstig menen om naar Mijn liefde en haar wijsheid te leven, dwalen zo nu en dan af. Mijn zorg is het om iedereen te helpen om tot Mijn liefde te komen, niet voor even, voor momenten, maar voor altijd, voor eeuwig. Daarbij is het nodig om jullie vrijheid in geen enkel opzicht te belemmeren, want zou Ik dat doen, dan zou je het besef persoonlijk als eigen zijn te bestaan verliezen en dat is nu juist het mooiste, dat je jezelf bewust bent te bestaan, te leven, waarbij het allermooiste voor ieder mens is, het voelen en zijn van de gelukzaligheid van leven.

Juist dat, daar zorg Ik voor uit grote liefde voor jou, mens. Maar dat gaat niet over rozen. Niet omdat Ik je niet gun om op je gemak tot die ware gelukzaligheid te komen, maar omdat jij vrij bent en in je vrijheid alleen zelf tot het ware geluk van werkelijk leven kunt komen, door er vrij voor te kiezen. En daar is inzicht voor nodig in wat je handelen op de ene en op de andere manier teweegbrengt, inzicht in wat je tot die ware gelukzaligheid brengt. En juist om je niet te belemmeren in je eigen vrije keus, kan Ik je alleen helpen dat nodige inzicht te verwerven door je van alles te laten meemaken. Dat is wat Ik uit liefde aan al jullie mensen geef, alles wat nodig is om uiteindelijk tot alle inzichten te komen die nodig zijn om uit eigen vrije wil voor altijd bij alles, zonder uitzondering, voor onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid te kiezen.

En omdat jij, lief mens, niet alleen op aarde bent, maar velen daar met jou zijn, heb je ook te maken met al die andere mensen en hun doen en laten, hun zeggen en zwijgen, hun afdwalingen en noem het maar op. Maar Ik zorg ervoor dat alles waar je mee te maken krijgt je altijd ten goede komt ten aanzien van het bereiken van het werkelijk eeuwig gelukzalige leven, dat is Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6711

Onder de in Mij gelovende mensen zijn er die zich afvragen of Ik niet had kunnen voorkomen dat de mens tot zondigheid verviel. Want nu staat er geschreven dat Ik de mens geboden had om niet van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad en van de Boom des levens te eten. Zij veronderstellen dat de mens zich niet zou hebben laten verleiden wanneer hij geweten had welke gevolgen dat zou hebben, wanneer hem uitgelegd was waarom hij daarvan niet moest eten.

Maar zie, zou Ik dat gedaan hebben, dan zou Ik daarmee zijn vrijheid, zijn eigenbewustheid van bestaan, zijn persoonlijk besef te leven, weggenomen hebben en dat was nu juist niet de bedoeling. Juist was de mens bedoeld om vanuit zijn eigen innerlijke wezenlijkheid, die uit Mij is, zelf te besluiten niet aan de verleiding toe te geven. De vrijheid van de persoonlijke eigenheid van de mens hing daar vanaf, het moest zijn eigen keus zijn de verleiding te weerstaan. Ik had Mij voor de mens dan wel teruggetrokken uit zijn directe besef, maar zijn wezenlijkheid was als altijd wel uit Mij en met Mij verbonden en hij had zich tot Mij kunnen wenden of kunnen wachten tot Ik weer in zijn directe besef terug zou zijn om de situatie aan Mij voor te leggen.

Zo is het met jullie in de huidige tijd ook. Het is aan jullie om steeds in je hart bij Mij te komen en de dingen aan Mij voor te leggen, met Mij te bespreken. Want zie, Ik ben in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen en in dit Mens-zijn heb Ik als mens Jezus Christus alle verleiding weerstaan, zodat alle mensen gered zijn van de eeuwig voortdurende verleidingen. Daarmee heb Ik voor de mens een direct contact met Mij in zijn hart mogelijk gemaakt, waardoor er steeds overleg met Mij kan zijn over alles, maar net als toen is het ook nu aan de mens om naar Mij toe te komen, Mij te vragen, met Mij te overleggen. Wie dan naar Mij luistert en Mijn raad opvolgt, zal in zijn vrijheid geholpen zijn de verleiding te weerstaan.

Dat zal altijd zo zijn, omdat Ik alle schuld heb opgelost. De vrijheid van de mens is daarmee gewaarborgd en daarbij is het eeuwig gelukzalige leven ook zeker gesteld om te bereiken door alle mensen. Want dat is Mijn Plan voor alle mensen, dat zij eens allemaal tot het ware gelukzalige leven komen, waarbij niemand nog ooit aan enige verleiding toegeeft in de volle vrijheid van persoonlijk en gezamenlijk zijn, in ware liefde voor Mij en elkaar.