Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6918

Wie ben Ik voor jou? Ben Ik je vriend, of ben Ik je hoogverheven God, je Schepper, of ben Ik Degene met Wie je alles kunt bespreken?

Alles wat je bezighoudt, alles wat goed gaat en prettig is en alles wat niet zo prettig is, je kunt het allemaal met Mij bespreken en Ik kan je in alle opzichten raad geven. Je hoeft die raad niet op te volgen, je bent vrij, je hebt de vrijheid om je eigen keuzen te maken, en wat je in je vrijheid ook kiest, het verandert niets aan Mijn liefde voor jou.

Er is wel iets dat Ik je wil laten weten bij die vrijheid van keus. Want al veranderen de keuzen die je zelf in vrijheid maakt niets aan Mijn liefde voor jou, je hebt in die vrijheid wel te maken met verleiding tot keuzen die voor jou niet zo goed zijn als ze wel lijken te zijn. Zie, in je vrijheid kun je keuzen maken die je zelf besluit te maken en die goed zijn, ook al heb je die niet met Mij besproken, maar zonder overleg met Mij kun je verleid worden tot keuzen die niet goed voor je zijn, zonder dat je beseft dat ze niet goed zijn. Die kunnen je in onaangename situaties brengen. Het kan zijn dat je gedacht hebt een juiste keus te maken, en soms lijkt het zelfs dat die keus zo moest zijn, maar vervolgens blijkt het een heel andere uitkomst te geven dan je voor ogen had.

Ieder mens heeft verlangens, sommige verlangens worden aan Mij voorgelegd om door Mij aan te voldoen. Maar er zijn ook de meer verborgen verlangens, die mensen zich niet meer zo duidelijk bewust zijn. Juist die verborgen verlangens kunnen je tot het toegeven aan verleiding brengen, zonder dat je beseft dat het misleiding is waaraan je toegeeft.

Kom daarom met alles wat je kiest eerst even bij Mij, leg het Mij voor en Ik geef je Mijn raad. Je blijft vrij om je eigen keus te maken en Mijn liefde voor jou blijft even groot en intens, maar het kan je behoeden voor misleiding, het kan net het verschil maken. Kom met alles even bij Mij, dan komt het altijd goed.

Hemels Brood 6916

Verliefdheid maakt blind. Liefde geeft zicht. Er is dan ook een groot verschil tussen verliefd op iemand zijn en iemand liefhebben. Bij verliefdheid wordt degene waarop iemand verliefd is gezien als het grote ideaal. Maar wanneer de verliefdheid een tijd geduurd heeft, neemt die af, en langzaam komt het ware zicht terug en dan is het maar de vraag of diegene een fantasie was of dat er een liefhebben voor in de plaats komt.

Werkelijke liefde is nooit een verliefdheid die komt en gaat, ware liefde is voor altijd en houdt niet op. Ware liefde weet en kent en is niet gereserveerd voor één persoon. Natuurlijk is er de liefdevolle genegenheid tussen levenspartners, die een leven lang kan duren, die al veel overeenkomst met de ware liefde heeft, maar daarbij zijn nog mitsen en maren, is nog geven en nemen, is nog sprake van passen en meten, terwijl de ware liefde, het ware liefhebben, iedereen onvoorwaardelijk liefhebben is. Van iedereen houden zonder reserve, zonder voorwaarden, zonder afwegingen, zonder vergelijk, zonder belangen, zonder bepalingen, zonder afspraken hoe dit en hoe dat.

Het ware liefhebben geeft, neemt niet maar krijgt, ziet en weet alles, maar blijft liefhebben, verandert niet wanneer de omstandigheden veranderen, wanneer het moeilijk wordt, wanneer er nare dingen gebeuren, ware liefde blijft altijd dezelfde, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtige liefde en is tegelijkertijd ook altijd wijs in haar eenvoud en nederigheid. Het is niet zo dat het liefde is wanneer je je naar de kenmerken van liefde gedraagt, want ware liefde kun je alleen volledig zijn uit Mij in je hart, voor ware liefde is het laten binnenvloeien van Mijn liefde in je hart nodig. Is het toestaan van Mijn liefde in je hart nodig, hoe het er ook met je voorstaat.

Want Ik ben Die liefde en Ik geef Die liefde, en alleen Die liefde is werkelijk Leven. Dat is niet de beperkte partnerliefde, maar de universele liefde voor alles en iedereen, voor altijd en eeuwig, in alle eenvoud en wijsheid. Die liefde zelf zijn uit Mij, jouw Schepper, is werkelijk leven, is de ware hemel.

Hemels Brood 6914

Hemelse Vader, ik ken U niet door bewijzen, niet door wetenschappelijke ontdekkingen, ik ken U door ontmoeting met U in mijn hart. Zomaar heb ik U leren kennen in mijn hart, en ik ben daar heel dankbaar voor. Wilt U niet op die manier in het hart van alle mensen zijn?

Zeker wel. Ik ben in het hart van alle mensen en Ik maak Mij daar veelvuldig kenbaar. Maar veel mensen zijn zo in beslag genomen door hun eigen denken en willen, dat zij Mij in hun hart niet bemerken, dat zij Mijn stem niet horen, Mijn adviezen niet verstaan. Veel mensen zijn zo van zichzelf overtuigd, dat zij Mij niet voelen, Mijn liefde niet voelen, en veel mensen denken dat buiten hun materiële gezichtsveld niets is, niets kan zijn, dat het leven hun eigen leven is.

Er zijn maar weinig mensen die Mij in hun hart herkend hebben. Sommigen zoals jij Mij al lang geleden in je hart herkend hebt, sommigen door hun zicht op de natuur, hoe alles in de natuur zo perfect op elkaar afgestemd is, anderen door gebeurtenissen in hun leven, weer anderen door wat hen verteld is en wat zij gelezen hebben. Er zijn verschillende wegen waarlangs mensen tot Mij in hun hart kunnen komen, en al die wegen leiden tot een weg die direct naar Mij in het hart gaat. Sommige mensen komen al jong op die weg uit en vinden Mij al jong in hun hart, anderen vinden die weg op latere leeftijd, maar wanneer die weg die naar Mij toe leidt eenmaal gevonden is, komt die mens zeker bij Mij in zijn hart uit en zal hij Mij zeker in zijn hart ontmoeten en Mijn liefde voelen, zoals jij Mijn liefde kunt voelen.

Evengoed, al degenen die hun eigen weg gaan en geen geloof in Mij hebben, zie, ook de wegen die zij gaan komen ooit op die ene weg naar Mij uit. Dat kan lang duren, voor sommigen heel lang, toch zal hun weg eens op Mijn weg uitkomen. En ieder van hen zal dan door Mij in zijn hart met vreugde begroet worden. Ieder die Mij in zijn hart in waarheid en liefde vindt, zal ook met vreugde in de hemel begroet worden. Want in jouw hart, in ieders hart, is Mijn hemel aanwezig, namelijk ware liefde, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6912

Het is nodig dat iedereen in de vrijheid van het menselijk zijn tot de ontdekking komt dat Ik, zijn Schepper, zijn leven ben. Al heeft de mens een eigen persoonlijke bewustheid te bestaan in de vrijheid van keus, het leven van iedereen ben en blijf Ik, jullie God en hemelse Vader.

Jouw leven ben Ik, ieders leven ben Ik. Werkelijk leven is waarheid, liefde en wijsheid uit liefde. Ik heb dat al heel vaak aangegeven om jullie te helpen om je bestaan te gaan begrijpen, om te gaan ontdekken en te gaan beseffen dat het eigen persoonlijke bestaan in de vrijheid van keus niet op zichzelf staat, maar als basis leven heeft, Mijn leven. Mijn leven, dat is Mijn ware liefde en Mijn ware wijsheid uit Mijn liefde, is jullie gegeven, maar is evengoed nog altijd Mijn leven en dat zal het eeuwig blijven. Alles wat leeft, wat ademt, wat beweegt, wat is, wat bestaat, is Mijn leven en kan alleen zijn, omdat Ik Ben, omdat Ik leef, eeuwig leef, zoals jullie allemaal met Mij eeuwig leven.

De waarde van Mijn leven is waarheid, liefde en wijsheid uit liefde. Zoals de mensen op de aarde in hun vrijheid met het van Mij gekregen leven omgaan, is er nogal eens geen sprake van waarheid, van liefde, van wijsheid uit liefde, en dat maakt het leven onaangenaam. Maar wanneer er sprake zou zijn van voortdurende waarheid, liefde en wijsheid, zou er een ware gelukzaligheid op aarde voor de mensen kunnen zijn. Terwijl de mens zijn geluk zoekt in rijkdom, macht en welzijn, zijn zinnen gezet heeft op macht en eigengewin, om een aangenaam leven te verkrijgen, mist hij juist het werkelijke geluk.

De mens heeft het over beschavingen wanneer er veel voorzieningen voor het gemak en het welzijn van de mens zijn, wanneer er veel rijkdom is, maar dat zijn helemaal geen ware beschavingen. Ware beschavingen zijn niet gebaseerd op welzijn en rijkdom, maar op eenvoud, op waarheid en liefde, op zachtmoedigheid en wijsheid uit liefde. Ware beschavingen worden gekenmerkt door onbaatzuchtigheid en zorg voor elkaar, gebaseerd op het leven Die Ik Ben en jullie uit liefde en haar wijsheid gegeven heb. Kom tot die beschaving en je komt tot het ware leven, de ware gelukzaligheid van waarheid, liefde en wijsheid.

Hemels Brood 6910

De mens, zoals Ik die geschapen heb, is volmaakt. Maar het doen en laten van de mens is niet volmaakt. Volmaakt is het pas wanneer al het doen en laten van de mens volledig en uit eigen vrije wil overeenkomt met Mijn onvoorwaardelijke volkomen onbaatzuchtige ware liefde en haar wijsheid.

Dat is de worsteling van de mens op aarde sinds hij in zijn doen en laten uit eigen vrije wil vervallen is in de afdwaling van Mijn liefde en haar wijsheid. Nu heeft iedereen daarmee te maken, hoewel de mens volmaakt door Mij geschapen is, is zijn doen en laten dat niet meer. Mensen maken elkaar daarover verwijten, terwijl iedereen ook zelf van liefde afgedwaald is in zijn doen en laten. Zo ontstaan ruzies en oorlogen, uit haat jegens elkaar, die gaan over ieders gedrag, waarbij de volmaaktheid van de mens buiten zijn doen en laten niet gezien wordt. Daarbij komt, dat het doen en laten van de ene mens meer afwijkt van Mijn liefde en haar wijsheid dan dat van een ander, dat de ene mens meer zijn best doet om naar liefde te leven dan een ander, dat mensen zichzelf kwalijk nemen dat zij niet in alles al helemaal liefde en wijsheid zijn in al hun doen en laten.

Tegen hen, die voortdurend hun best doen om in alles te handelen naar Mijn liefde en haar wijsheid, zeg Ik, je mag jezelf zien als een goed mens, je bent een goed mens, want je kunt in deze tijd nog niet volmaakt zijn, het proces van reiniging van de mens is nog gaande, en gedurende dat proces is nog niemand zonder verleiding en is nog niemand sterk genoeg om alle verleiding te weerstaan, zelfs wordt nog niet alle verleiding als verleiding herkend. Hij, die voortdurend zijn best doet om naar Mijn liefde te leven, mag zichzelf als een goed mens zien, maar wel in het besef dat het proces van reiniging nog gaande is.

Dan hoeft hij zichzelf niets kwalijk te nemen, dan is spijt op momenten dat hij zijn afdwaling van liefde beseft, terecht, maar in de basis is hij een goed mens, en zo ben jij die daarover twijfelt bij jezelf, ook een goed mens. Zie jezelf in het goede, en vermeerder het. Zie jezelf niet in het goede, en je belemmert het. Wees zo goed als je kunt en zie dat goede, dan zal ook al het andere goed worden, uit Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6919

Soms kun je blij zijn met een situatie, maar lang niet met alle situaties zal dat zo zijn. Juist wanneer je in situaties komt waarmee je niet zo blij bent, is het van belang om niet te vergeten dat ook de situaties waarmee je niet zo blij bent in Mijn Hand liggen en door Mij ten dienste aan alle mensen gekeerd worden.

Dat wil niet zeggen, dat Ik die verander naar een situatie waar je wel blij mee kunt zijn, want alle gebeurtenissen hebben hun plaats in het grote geheel, afgestemd op het doel van jullie verblijf op de aarde, en hebben ook hun tijd, het een wat langer dan het ander, soms zelfs zolang als iemand op aarde verblijft. Maar zie, er zijn ook goede situaties die uit liefde ontstaan en door Mij ten dienste aan de mens gezegend worden, om mensen te helpen.

Ook mensen die geen besef hebben van Mijn bestaan, geen weet hebben van de mogelijkheid om Mij in hun hart te ontmoeten, geen geloof hebben in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, help Ik. Iedereen die uit de liefde in zijn hart medemensen wil helpen, zal daarin gezegend worden. Wanneer in Mijn Naam geholpen wordt, is het niet steeds nodig om kenbaar te maken dat in Mijn Naam geholpen wordt, beter gaat iemand dat in vrijheid zelf ontdekken. Soms kun je bemerken dat iemand eraan toe is om over Mij te horen, maar zolang dat niet zo is, is het helpen uit de liefde in het hart al de vertegenwoordiging van Mijn liefde aan een medemens.

Iedereen die uit liefde en om niet zijn medemensen helpt, vertegenwoordigt daarmee Mijn liefde, of hij zich dat nu bewust is, of doet zonder besef van Mij, zonder geloof in Mij, alles wat uit ware liefde aan anderen gedaan wordt, is een vertegenwoordiging van Mijn liefde en zal in Mijn Naam gezegend zijn, ongeweten op dat moment, maar zichtbaar in de eeuwigheid.

Hemels Brood 6917

In de mens is enerzijds de gedachte zelf heer en meester te zijn over zijn leven als zijn bezit, zelfstandig te kunnen leven, anderzijds bemerkt hij dat hij niet alles zodanig naar zijn hand kan zetten als hij wel zou willen. Juist omdat ook zijn medemensen denken heer en meester te zijn over hun leven en de controle daarover in hun handen te kunnen houden.

Om die reden en omdat er toch in de natuur veel gebeurde wat geen mens in de hand kon houden, werden er goden verzonnen. Die goden werden allerlei mogelijkheden toegedacht die vooral te maken hadden met datgene waar de mens geen invloed op had. Zo werden er goden verzonnen en macht gegeven over weersomstandigheden, over ruzies en onenigheid, over ziekte en gezondheid, over natuurrampen, over de dood, over leven, over rijkdom en macht, enzovoorts.

Nu kun je je afvragen waardoor het komt dat Ik, de Enige ware God, geen plaats had in hun goden geloof. De overleveringen over Mij, hun God en Schepper, waren lang voorbij en verwrongen in een veelheid van goden, omdat de mensen zich totaal niet stoorden aan Mijn liefdevolle wetten en zelf de macht wilden hebben. Zo kwamen er zogenaamde beschavingen, maar die beschavingen stoelden op macht en wreedheden, op leugens en bedrog en zouden eigenlijk geen beschavingen genoemd moeten worden, want het enige waarop dat gebaseerd is, is de goed georganiseerde behoefte aan waterleidingen, toiletten, badhuizen, woningen, voorraden, en vooral ook allerlei rijkdommen, die de ene mens boven de andere stelde, en dat alles werd geregeerd door mensen die de macht van de goden naar zich toe trokken als hun vertegenwoordigers, en in feite bepaalden zij wat de goden wilden. Dat paste dan altijd precies in hun straatje.

Maar zo’n God ben Ik niet. Mijn macht is Mijn macht, en die kan een mens alleen bereiken door Mijn liefde en haar wijsheid, gelijk die van Mij is, aan te nemen. Dat bevalt veel mensen niet, want om de macht van Mijn liefde en haar wijsheid te kunnen bereiken, is het nodig om in alle nederigheid geen macht na te streven, om in alle eenvoud zonder macht en rijkdom andere mensen te helpen en alles wat je hebt met medemensen te delen. Om Mijn macht en kracht te verkrijgen is het nodig om in liefde, in vrede, met elkaar te leven, waarbij iedereen gelijk is aan de ander, blank en zwart, man en vrouw, homo en hetero, noem alle verschillen maar op, niemand zou om zijn afkomst meer of minder moeten zijn, niemand zou om zijn macht meer te eten en te drinken moeten krijgen.

Zie, er zou wel verschil mogen zijn in talenten en vermogens, maar daaraan zou geen hogere of lagere waarde gehecht moeten worden. De een zou wel een groter of een kleiner huis mogen hebben, maar niet omdat de een belangrijker is dan de ander, alleen om liefdevolle redenen zou dat zo mogen zijn. De ene mens zou wel de andere mens mogen leiden, maar niet als een heerser, maar als een leraar die meer ervaring heeft in het een of ander en dat uit liefde aan een medemens overdraagt. Zou een samenleving op die manier bestaan, dan zou dat een werkelijk beschaafde samenleving zijn.

Zoals het er nu op aarde aan toegaat wordt wel gesproken van een beschaafde samenleving, en op delen van de aarde is sprake van onderlinge vrede, maar de beschaving berust nog steeds op technische ontwikkelingen, op macht en rijkdom, op misdaad en onwaarheden, op verschil in waarde tussen mensen, enzovoorts. Van een ware beschaving die vooral op Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid berust, is nog nauwelijks enige sprake. En ja, net als in de oude tijden zijn er ook nu mensen, zoals jullie, die in Mij geloven en zoveel mogelijk leven naar Mijn liefde en haar wijsheid.

Gezegend zijn jullie in Mijn Naam, nu en altijd, en Mijn genade is met jullie en zal genade geven over alle mensen, omdat Mijn liefde voor alle mensen eeuwig dezelfde is en blijft. En dat zal alle mensen redden en gelijk maken aan elkaar, wit en zwart, man en vrouw, homo en hetero, het maakt niet uit, Ik, jullie Enige ware God en Schepper, heb alle mensen lief, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6915

Omdat de keuzen van de mens lang niet altijd liefde als basis hebben, is de mens in zijn keuzen niet standvastig en golven de gebeurtenissen op aarde als een zee, die dan eens rustig is en dan eens onstuimig tekeergaat. Liefde is altijd volledig volmaakt standvastig in alle opzichten.

Ik ben liefde, Ik ben volledig volmaakt standvastig, daarmee altijd Dezelfde, onveranderlijk Leven. Liefde is Die Ik Ben in volmaakte wijsheid, volmaakte intelligentie, de volmaakte kracht waarmee alles eeuwig in stand blijft. De mens kan met zijn keuzen van liefde afdwalen, maar Mijn liefde voor de mens verandert daarmee niet. De mens kan Mij verantwoordelijk stellen voor alles wat er in zijn leven onaangenaam is en waaraan hij geen schuld heeft als zodanig. Maar hoe onaangenaam zijn omstandigheden ook zijn, wanneer hij Mij desondanks liefheeft, heeft hij pas werkelijk lief zoals Ik hem liefheb. En wanneer hij al zijn keuzen baseert op volkomen ware liefde en haar wijsheid, leeft hij pas werkelijk, in welke omstandigheden hij zich op aarde ook bevindt.

Want de cirkel van liefde omvat alles en is in de grond de basis voor alles. Er is geen vraag wie er schuld heeft aan alle ellende, want er is geen schuld, er is een situatie die met liefde kan worden opgelost, met wederzijdse liefde, Mijn liefde en de liefde van de mens. Dat is van belang, dat Mijn liefde en jullie liefde samengaan tot één en dezelfde liefde, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige en standvastige liefde voor alles en iedereen, voor Mij en voor alle mensen, door Mij en door alle mensen. Dan is er geen sprake meer van ellende, alleen nog van waar geluk, van ware vreugde, van enorme blijdschap, voor eeuwig en altijd voor allemaal, voor Mij en alle mensen, werkelijk Leven.

Hemels Brood 6913

Ook al geloof je in Mij, jouw Schepper, jouw leven Gever, er is nog heel veel wat je nog niet begrijpt, over het leven, over jezelf, over Mij, en vooral over alle gebeurtenissen op aarde, alle tegenstellingen die er zijn, alle situaties waar mensen in terechtkomen. Ook begrijp je nog niet waarom het voor jou zo duidelijk is dat Ik besta, dat jouw leven Mijn leven is, dat alle leven Mijn leven is, terwijl er zoveel mensen zijn waarvoor dat helemaal niet zo duidelijk is, die gewoon niet in Mijn bestaan geloven, die allerlei theorieën hebben over hun bestaan, over het leven, over de aarde en het ontstaan van de aarde, het leven op aarde en alles eromheen.

Toch is het op aarde zoals het moet zijn, om iedereen tot Mij te brengen, tot het ware leven wat alle mensen uit en in Mij zijn, al komt het op jou over als een willekeurig geheel, waar alles door elkaar krioelt, zonder enig verband of geheel. Maar Ik kan je zeggen, het is als een caleidoscoop die iedere keer weer andere patronen laat zien. Alleen blijft een caleidoscoop doorgaan, zonder eigen keus, terwijl de mens een eigen keus heeft, en al die patronen, die wel degelijk door al het handelen van de mensen ontstaan, tonen de mens steeds weer de ware weg, zelfs zonder dat bemerkt wordt dat hen die weg getoond wordt.

Steeds weer maken mensen keuzen, maar altijd hebben die keuzen met elkaar te maken, en wel zodanig, dat er steeds een nieuw patroon ontstaat waarin de mens terechtkomt en hij tot nieuw handelen komt. Alles wat de mens in zijn vrijheid doet, ligt hoe dan ook in Mijn Hand, omdat Ik het leven Ben, onveranderlijk Ben. Het handelen van de mens kan zoveel vormen aannemen, die steeds weer uiteenvallen, maar het leven, Die Ik Ben, zal nooit ook maar het ontelbaarste van het ontelbaarste veranderen en zo zal de mens wellicht ontelbaar verschillende keuzen maken in zijn vrijheid, maar leven blijft onveranderd leven.

En dat ware leven gaan jullie vinden in de totale waarheid van Zijn. Omdat je in Mij gelooft, in Mijn bestaan, omdat je gelooft dat jouw leven Mijn leven is, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, omdat jij je best doet om Mijn liefde te leven, in al je vrijheid je best doet om Mij te Zijn.

Hemels Brood 6911

In de Bijbel staat ergens te lezen: “En Henoch wandelde met God”. Dat vond ik als kind zo bijzonder, een mens, Henoch, wandelde met God, terwijl God voor de mens in het materiële niet te zien is. In mijn hart trok mij dat, en ik dacht vaker, dat zou ik ook wel willen, wandelen met God. En als kind bad ik God vaak om net als Henoch te mogen wandelen met God.

Pas toen ik al lang volwassen was begreep ik wat daarmee precies beschreven stond. Ik zag als kind God met Henoch in een mooi landschap samen wandelen. Maar wat er werkelijk bedoeld wordt in de Bijbel, is dat het doen en laten van Henoch geheel overeenkwam met de Wil van God, met Zijn liefde en haar wijsheid, met Gods geduld en Zijn ijver, Henoch vergaf mensen zoals God ons vergeeft, Henoch verdroeg wat geen liefde was van zijn medemensen, was eerlijk en zachtmoedig, nam niemand iets kwalijk en zorgde voor zijn medemensen. En bij dat alles sprak hij altijd in liefde en alle oprechtheid met God in zijn hart. Kortom, zijn hele leven was geheel met God samen, en zo is het dat in de Bijbel staat: “En Henoch wandelde met God”.

Lieve mensen, zo is het precies. En wie op eenzelfde manier invulling aan zijn leven geeft, met Mij samen, die wandelt net als Henoch samen met Mij. Ik nodig jullie allemaal uit om meer nog dan jullie doen bij Mij te komen en steeds weer in je hart van Mij te weten, te voelen, wat het beste, het liefdevolste is om te doen en te laten en met Mij samen te wandelen zoals Henoch samen met Mij wandelde.

En ja, Ik weet dat dat moeilijk is in de huidige tijd waarin de wereld volkomen haar eigen weg gaat en er veel het tegenovergestelde van liefde is. Maar ook jullie, die in Mij geloven, kiezen nog regelmatig voor eigenbelang of stellen voorwaarden aan je medemensen en nemen zo nu en dan mensen hun gedrag kwalijk. Het is moeilijk om in alles zo ver te komen dat je net als Henoch samen met Mij komt te wandelen, maar het is mogelijk. Kom en wandel met Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid.