Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6728

Ik zie verder dan een mens in alle opzichten kan zien. En dan kan het voorkomen dat iemand een idee heeft waarvan hij denkt dat het een goed resultaat zal gaan geven, maar Ik zie dat het dat niet gaat geven en innerlijk geef Ik raad hoe het te doen. Maar het eigen idee lijkt beter te zijn en het is niet duidelijk wat Mijn raad aan resultaat gaat geven. Vaak wordt dan de voorkeur gegeven aan het eigen idee en wordt Mijn raad als zodanig niet opgevolgd.

Ik begrijp wel dat het voor mensen moeilijk is om als het ware blind Mijn raad op te volgen, zonder het resultaat te kennen, terwijl het eigen idee een duidelijk goed resultaat lijkt te gaan geven. Maar wanneer op een zeker moment het resultaat toch niet uitkomt zoals verwacht, wordt doorgaans alleen gekeken naar de factoren waardoor het resultaat niet als verwacht bereikt is. Daarbij wordt geen aandacht gegeven aan de raad die Ik gegeven heb, want hoe zou die raad een beter resultaat gegeven hebben met al die factoren waardoor het beoogde resultaat niet bereikt is.

Ik zeg daarop, juist zie Ik al die factoren die door de mens niet gezien worden, omdat die voor de mens verborgen zijn, maar niet voor Mij. Juist daarom kan Ik wegen aanreiken die deze factoren omzeilen. Alleen, doordat de storende factoren niet gezien worden, wordt ook niet gezien waarom Mijn raad beter is dan het eigen idee. Blind Mijn raad opvolgen, terwijl het eigen idee perfect lijkt te zijn, is voor jullie mensen heel moeilijk. Opgeven wat je als beste ervaart voor iets waarvan je de uitkomst niet kent en zelfs vreemd aandoet, doet niemand zo gemakkelijk, en Ik begrijp dat. Maar bedenk je toch nog eens goed, want door Mijn raad niet op te volgen mis je in allerlei opzichten veel betere resultaten, met meestal minder inspanningen.

Zie, de wereldse mensen geloven hoe dan ook alleen in zichzelf en in de mooie verzinsels van andere wereldse mensen. Maar jullie, die in Mij de zekerheid van je leven gevonden hebben, jullie zouden veel meer ten goede kunnen verkrijgen en doen, door vaker blind Mijn innerlijke raad op te volgen. Vertrouw op Mij en Mijn liefde en weet dat jouw beste idee altijd minder oplevert, dan wat Ik je in je hart aanraad, ook al lijkt dat niet zo te zijn. Bedenk dan dat Ik alles weet, alles ken en alles zie, want Ik Ben Alles.

Hemels Brood 6726

Er zijn nogal wat mensen die denken Mij te kunnen ontlopen en misdaden te kunnen begaan die medemensen ernstig tekortdoen. Ik zeg allen die slachtoffer zijn van misdaden, wat iemand aanricht zal op hemzelf neerkomen, want niemand kan Mij ontlopen.

Het is een grote vergissing wanneer mensen denken dat hun misdadig handelen hen ten voordele zal zijn in werelds opzicht. Zo zal het wel lijken, maar uiteindelijk niet zijn. Want het doel voor de mens op aarde is niet om een zo groot mogelijke rijkdom, macht en welzijn te veroveren, integendeel, het doel is om in eenvoud en zachtmoedigheid tot werkelijk leven te komen. En misdaad is geen weg die daarnaartoe leidt. Daarom is het nodig dat voor diegenen die denken Mij te kunnen ontlopen, hun weg aangepast wordt door allerlei situaties die hen geen plezier zullen doen, maar wel duidelijk maken dat met Mij niet te spotten valt.

Nu zullen er mensen zijn, die in Mij en Mijn liefde geloven, die Mij daarop vragen, maar wanneer dan? Want misdaden in allerlei ernstige maten blijven onschuldige, goede mensen teisteren, tirannen blijven mensen onderdrukken in hun vrijheid en wij zien daarin geen verandering, wanneer worden zij die misdaden begaan dan bestraft? Aan al diegenen zeg Ik, het is niet zo dat het gaat om bestraffen, het gaat erom die mensen tot inzicht te brengen. Inzicht in hun misvattingen over hun doen en laten, inzicht over hun misvattingen Mij te kunnen ontlopen, inzicht over de waardeloosheid van hun rijkdom, hun macht en hun welzijn ten opzichte van het ware leven en de eeuwige gelukzaligheid daarvan.

De wegen die zij van Mij te gaan krijgen zijn niet eenvoudig en gemakkelijk, maar zwaar en pijnlijk. Maar het moment van die wegen is aan Mij. Dat kan tijdens hun verblijf op aarde zijn, maar kan ook beginnen na hun verblijf op aarde. Het zal pas dan zijn wanneer hun ziel ermee gered kan worden, want in Mijn liefde zal niemand verloren gaan. In Mijn liefde zullen zware moeilijke wegen om te gaan gegeven worden, maar altijd op het juiste moment en met het doel om iedereen persoonlijk en allen tezamen te redden van de zonde en tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. Ook hen die Mij denken te kunnen ontlopen, wees daar zeker van.

Hemels Brood 6724

Sommige mensen zouden wel alles willen weten en alles willen kunnen, zoals een tovenaar de dingen naar zijn hand zet, maar menselijk gezien is dat fantasie. Toch, Ik weet alles, Ik kan alles, maar Ik ben beslist geen tovenaar. Ook jullie mensen kunnen ertoe komen alles te weten en te kunnen, alleen niet op de manier zoals mensen zich dat voorstellen, voor zichzelf of voor een medemens.

Wie zich helemaal in alle eerlijkheid en oprechtheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid verenigt, die weet en kan wat Ik weet en kan ten aanzien van datgene wat op dat moment aan de orde is, en dat kan in de meest uiteenlopende situaties zijn. Wanneer iemand geheel onvoorwaardelijk, geheel onbaatzuchtig, geheel vrij van enig specifiek doel, onbevooroordeeld, zonder verstandelijke overwegingen of gewoontes, zonder invullingen of verlangens is, zal hij weten, in alle zuiverheid precies weten wat het beste is om te doen, dat doen, en zien dat zijn doen het beste resultaat geeft. Deze momenten komen bij intuïtief ingestelde mensen van tijd tot tijd voor, soms heeft het doen van wat hen ingegeven is om naar te handelen zelfs zo’n uitwerking, dat het grenst aan het wonderbaarlijke. Zo’n moment is een moment van eenheid met Mij.

Maar wie nu denkt, dat zou ik ook graag willen, en zich daarvoor gaat inzetten, zal merken dat het hem niet lukt. Want het is zijn wil, en dat blijft vóór Mijn wil staan, zodat het niet tot een vereniging met Mij en Mijn wil kan komen. Mijn wil is onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onbevooroordeelde liefde, vrij van welke invulling dan ook, met een onmeetbare wijsheid die niet met het menselijke denkvermogen te vergelijken is. Alleen de overgave aan het intuïtieve gevoel van Mij in het hart is een begin om tot de nodige eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te komen. Maar de meeste mensen hebben zoveel geleerd gekregen en hebben zoveel gewenningen, dat zij er nauwelijks besef van hebben hoe dat vóór een vereniging met Mij staat. Als vanzelf wordt hun handelen beheerd door wat hen geleerd is, door wat zij uit ervaring weten, door wat een mechaniek, een automatisme geworden is.

Zo lijkt het onmogelijk om tot een eenheid met Mij te kunnen komen, maar dat is het niet. De mogelijkheid zit in de overgave, de volledige overgave aan Mij in het hart, zonder enig willen, zonder enig voorbehoud, zonder eigen overwegingen, zonder logica, puur en alleen de overgave aan Mij in het hart, dat is genoeg. Op zo’n moment weet je wat Ik weet en kun je wat Ik kan, word je door Mijn liefde opgetild van de aarde tot in de hemel. Voor dat moment, alleen voor dat moment. Maar zo is het dat Ik alle mensen die in Mij geloven zal optillen van de aarde, zo hoog als de hemelen, zodat zij geen deel zullen hebben aan de ondergang van de wereld, omdat Ik hen van de aarde heb opgetild, niet letterlijk, zoals er mensen zijn die dat denken, maar geestelijk. Wie oren heeft, die hore.

Hemels Brood 6722

De balans in het leven is de balans tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde. Die balans houd Ik in evenwicht zonder de vrije wil van de mens te belemmeren. Toch heeft het doen en laten van alle mensen wel degelijk met die balans te maken, juist vanwege alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken.

Ook al houd Ik de balans tussen goed en kwaad in een zeker evenwicht, het zijn de keuzen van de mens die de balans bepalen, niet Ik. Ik bemoei Mij niet met de in vrijheid gemaakte keuzen, Ik zorg er alleen voor dat er een dusdanig evenwicht blijft bestaan, zodat elke keus die door mensen gemaakt wordt, dienstbaar is aan alle mensen en mede dienstbaar is aan het doel voor alle mensen, het eeuwige leven te bereiken en voor altijd gelukkig te zijn.

Daarmee in verband staat wel, dat elke keus gevolgen geeft, zodat die dienstbaarheid gewaarborgd is en dat elke keus bijdraagt aan de groei naar werkelijk leven, juist ook door het gevolg ervan. Zo is het dat de gevolgen van keuzen die mensen maken niet alleen bemerkt worden door degenen die de keuzen gemaakt hebben, maar ook door medemensen. Wanneer op groenten voor de mens schadelijk gif gespoten wordt, dan krijgen mensen die, onwetend van het gif, van die groenten eten, gevolgen te dragen, terwijl het hun keus niet was.

Maar zie, op aarde is het de bedoeling dat alle mensen tot het ware leven komen, dat is, tot ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde, waarbij liefde ook verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid is, wat dan als oefening gegeven wordt aan degenen die een keus niet gemaakt hebben, en zo zij die oefening doorstaan, zal het hen ruimschoots vergoed worden, niet aards materieel, maar geestelijk hemels. Dat is precies de balans tussen alles wat goed en wat niet goed is, die houd Ik voor alle mensen in evenwicht, zodat niemand meer te dragen krijgt dan hij dragen kan en zodat niemand iets te dragen krijgt wat hem niets brengt.

Want geloof Mij, wat er ook gebeurt, wat je ook maar krijgt mee te maken, het geeft je het een of het ander, maar het geeft je altijd wat voor jou en alle mensen het beste is, dat is het eeuwig gelukzalige leven, Mijn liefde en haar wijsheid, voor altijd.

Hemels Brood 6720

Voor veel mensen is het moeilijk om in Mij te geloven terwijl Ik niet zichtbaar op aarde bij de mensen aanwezig ben. Ik ben Leven en leven is niet zichtbaar. Het materiële lichaam waarin leven gevat is, is zichtbaar, door materie is alles zichtbaar wat geestelijk is, wat leven is. Materie op zichzelf is dood, maar in die materie is Alles, ben Ik Leven, ben jij leven, zijn alle mensen leven, zijn ook de dieren en al het gewas leven.

In Jezus Christus kwam Ik op aarde in het menselijk materiële lichaam, maar zoals Ik te zien was, was het een materieel menselijk lichaam zonder dat het leven in Mijn werkelijke Goddelijkheid te zien was, dus ben Ik zelfs dan niet gezien, alleen Mijn doen en laten en dat alleen voor hetgeen door Jezus Christus tot uiting kwam. Niemand kan God zien en in leven blijven, is een uitspraak die Jezus op aarde deed en daarmee bedoelde Hij Zijn Goddelijk Zijn, Die Ik Ben. Het is dan ook voor veel mensen moeilijk om te geloven in Jezus Christus als Zoon van Mij, terwijl al helemaal moeilijk voor hen te geloven is dat Ik in Jezus Christus als Mijn Zoon Zelf mens geworden ben. Maar zo jullie gelijk Mijn beeltenis en gelijkenis zijn, zonder Mij, jullie God en Schepper, te zijn, zo ben Ik in Jezus Christus jullie God en Schepper, Mens, Leven, ongezien, werkelijk God, Die Ik altijd blijf.

Evengoed ben Ik jullie innerlijk leven, zichtbaar in en om jullie heen, niet met het materiële oog, maar met het innerlijk besef, wat het geestelijk oog genoemd kan worden, en dit geestelijk oog ziet, wanneer het gewekt is uit een zekeren slaap, alleen vanwege Mijn Licht, wanneer zijn oog toegerust is om Mijn licht in hem te zien en te beleven. Wanneer Ik in de Mens Jezus Christus terugkom op de aarde is het vooral Mijn Licht waarom het gaat en het geestelijk zicht van het oog waarom het gaat, want alleen daarmee ben Ik, het Goddelijk Licht, zichtbaar.

Zo zullen er mensen zijn die denken in materieel menselijke termen en kijken met hun natuurlijk materiële oog en zij zullen zeggen, zie Hij is hier, of zie, Hij is daar, maar zo zal het niet zijn, want Ik Ben het ware Licht waaruit Mijn liefde en haar wijsheid straalt en wie Mij werkelijk kent, die hoeft nergens heen om Mij te zien, want bij hen ben Ik, want Ik ben in en bij iedereen, werkelijk leven, Vader, Zoon en Heilige Geest, ware liefde en haar wijsheid, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 6729

Er zijn altijd situaties waarbij een mens verleid kan worden om het rechte pad te verlaten. De ene mens is daarbij wat eerder, wat makkelijker te verleiden dan de ander, en gezegd kan worden, iedereen heeft zijn prijs. Alleen, niet iedereen is zich er altijd van bewust dat hij aan verleiding toegegeven heeft. Want de verleiding om van het rechte pad af te stappen is nogal eens zodanig verpakt, dat niet bemerkt wordt dat van het rechte pad afgedwaald is. Soms lijkt het ook niet anders te kunnen.

Wanneer je in een situatie komt waarbij haast geboden is, slaat de verleiding gemakkelijk toe, want haast verlamt meestal de helderheid van denken in contact met het hart, en wanneer het hart inderhaast wordt losgelaten, is er een opening voor de slimheid van de verleiding en die zal niet aarzelen om onmiddellijk toe te slaan. Wanneer dan later bemerkt wordt dat er van het pad van waarheid, liefde en ware wijsheid is afgedwaald, is dat niet meer terug te draaien en vaak is het dan moeilijk om een weg terug te vinden om goed te maken wat misging. De meeste mensen nemen doorgaans de moeite niet om wat misging op een eerlijke en liefdevolle manier goed te maken, liever laten zij de dingen maar op hun beloop.

Dat is heel jammer, want daarmee blijft er een zekere opening voor verdere verleiding tot gedrag wat niet overeenkomt met Mijn liefde en haar wijsheid, waarvan mensen de invloed die dat heeft op hun leven niet zien, terwijl het hen van tijd tot tijd kwetsbaar maakt voor nieuwe situaties waarbij de verleiding kan toeslaan. Zie, wanneer er op het land één plantje onkruid staat en je laat het staan, want je denkt dat één klein plantje op zo’n groot veld weinig verkeerds kan aanrichten, dan vergis je je. Want dat kleine plantje maakt zaad en de wind verspreidt dat, en na een tijdje staan er heel wat meer plantjes, die zaad maken dat verspreid wordt en wanneer je dan goed zaad wilt zaaien, heb je er heel veel werk aan om al dat onkruid weg te halen voordat het goede zaad gezaaid kan worden.

Zie, zo is het als je bemerkt dat je aan een verleiding hebt toegegeven, en je de gevolgen niet goedmaakt. Het gaat woekeren. Zie toe dat jou dat niet overkomt.

Hemels Brood 6727

Het is niet één mens die ergens over gaat, het zijn de gedachtegangen die een mens beheersen en die de mens tot besluiten brengen, en vaak zijn het de gedachten van meerdere mensen die tot besluiten brengen.

Het is wel zo dat één mens meerdere mensen om zich heen verzamelt met dezelfde gedachtegangen en met dezelfde doelen om te bereiken. Zo zal iemand die macht wil hebben vanuit de gedachtegang dat hij dat wil en kan bereiken, mensen om zich heen verzamelen die soortgelijke gedachtegangen hebben, maar met wat minder mogelijkheden, zodat hij over hen de macht kan behouden. Gedachtegangen maken iemand tot een dictator en gedachtegangen maken mensen tot volgers en helpers van een dictator, gedachtegangen zijn de stimulans van het menselijk gedrag, terwijl de stimulans tot handelen uit liefde uit het hart zou moeten komen om in harmonie met elkaar samen te leven.

Gedachtegangen kunnen mensen ervan weerhouden bij Mij in hun hart te komen en naar Mij en Mijn liefdevolle raad te luisteren. Veel mensen hebben bijvoorbeeld de gedachte dat zij Mij niet kunnen verstaan, of dat zij te zondig zijn om bij Mij te komen in hun hart, dat Ik te hoog verheven ben, dat zij alleen via heiligen geholpen kunnen worden, dat zij Mijn moeder Maria als tussenpersoon nodig hebben, dat de Paus Mijn vervanger op aarde is, enzovoorts. Dat zijn allemaal gedachtegangen die mensen beheersen. Zouden mensen al die misleidende gedachtegangen eens loslaten en bij Mij komen voor de waarheid in alle opzichten, en zich niet door die misleidende gedachtegangen laten beheersen, maar door Mij in hun hart, door Mijn wijze liefde, dan zou in veel opzichten de samenleving verbeteren.

Nu zien mensen wel wat er hier en daar verbeterd zou moeten worden, maar zonder Mijn raad zijn het ook bij hen gedachtegangen waardoor zij denken te weten hoe een en ander te verbeteren. Maar de gedachtegangen hoe een en ander aan te pakken voor verbetering is bij mensen zo verschillend, dat er geen overeenstemming bereikt wordt waarmee een daadwerkelijke verbetering bereikt kan worden en vaak blijft het erbij dat geconstateerd wordt dat er verbetering nodig is, maar een goed plan bedenken lukt niet, door al die verschillende meningen die gevoed worden door al die verschillende gedachtegangen. Zolang er meer beheerst wordt door gedachtegangen dan door het luisteren naar Mijn liefdevolle raad in het hart, zal er niet snel een daadwerkelijke verbetering tot stand komen.

Maar jullie, die Mij in je hart gevonden hebben, die regelmatig naar Mij en Mijn wijze liefdevolle raad luisteren, houd moed en blijf standvastig in je geloof en vertrouwen op Mij en Mijn liefde, want het getal van mensen die Mij in hun hart vinden zal vergroot worden en de kracht van Mijn liefde zal mensen tezamen brengen en zo zal het op zeker moment zijn, dat de gedachtegangen niet meer over de mens heersen, maar de inzichten uit Mij in het hart verkregen. Ware liefde zal zegevieren ten goede aan alle mensen.

Hemels Brood 6725

Het is al vaker naar voren gekomen dat ware liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. En zo zijn er nog meer beschrijvingen van ware liefde gegeven. Een aantal daarvan zijn heel moeilijk voor de mens om aan te voldoen, en dat is onder andere het “heb uw vijanden lief”, vooral als die ernstig kwaad gedaan hebben, en nog moeilijker is de overgave van de eigen wil aan Mijn Wil. Het “Uw Wil geschiede” wordt wel vaak gezegd, maar in werkelijkheid vaak niet waargemaakt.

Nu juist die overgave is belangrijk om in alle opzichten tot de ware liefde te komen. Want elke beschrijving die er gegeven is over wat ware liefde is, is slechts een beschrijving. Door het opvolgen van die beschrijving uit verstandelijke overwegingen, omdat mensen het goed willen doen, naar liefde willen leven, uit hun geloof in Mij en Mijn liefde, wordt de ware liefde toch niet bereikt, omdat liefde pas liefde is wanneer het uit het hart opborrelt. Dat gebeurt niet zo snel als iemand gekwetst is of wanneer de situaties niet naar wens of wil verlopen.

Vooral de overgave aan Mijn wil is in allerlei opzichten moeilijk, want de mens weet graag waar hij aan toe is, hij wil graag het heft in eigen hand houden, zijn eigen ideeën volgen, zijn verlangens tot werkelijkheid brengen, en een overgave aan Mijn Wil is nogal eens een te grote onzekerheid, waardoor een ware overgave geblokkeerd wordt. Maar zie, een overgave aan Mijn Wil hoeft geen onzekerheid te zijn, want iedereen kan in zijn hart bij Mij komen en aan Mij vragen wat het beste is om te doen of te laten, wat te zeggen of te zwijgen en Ik kan daar uitleggen wat Mijn Wil is en waarom die het beste is.

Zie, juist wanneer mensen boos zijn sluiten zij die mogelijkheid om in hun hart met Mij te overleggen af en denken dat Ik hen niet wil helpen. Dan is het extra moeilijk om de eigen wil, het eigen denken, los te laten en tot een overgave aan Mij en Mijn liefde te komen. Maar in Mij is ook dan alleen liefde en zoveel Ik, zonder de eigen vrijheid te belemmeren, kan, help Ik evengoed, al wordt dat niet bemerkt. Maar wie boos geworden is, die raad Ik aan om wanneer de boosheid gezakt is alsnog bij Mij te komen en naar Mijn uitleg in zijn hart te luisteren, want daar kan hij dan leren hoe een volgende keer de boosheid te overwinnen en meteen bij Mij te komen. Dat zal niet in één keer lukken, maar wie niet waagt, die niet wint. En er is veel te winnen, vergeet dat niet!

Hemels Brood 6723

Aarde, maan en sterren staan aan de hemel, maar hoe belangrijk is hun betekenis voor de mensen op aarde? Veel geleerden hebben hun standen onderzocht en er allerlei betekenissen aan gegeven, aan de materiële aarde, maan en sterren, en de zon, het licht voor de aarde.

Materieel gezien hebben hun standen geen betekenis en alle berekeningen die gemaakt zijn, gaan altijd wel ergens mis. Al is het maar weinig, maar geen berekening klopt precies. Dat heeft te maken met de oneindigheid van leven, die oneindigheid is niet te berekenen in materiële zin en geestelijk is er geen berekening te maken, alleen een aanvoelen. Zo hebben mensen geprobeerd tijd in een doorlopend systeem van raderen vast te leggen, klokken gemaakt die de tijd per seconde weergeven, maar de oneindigheid van Zijn is daar niet in vast te leggen. Om de zoveel tijd is het dan ook nodig om de hoofdklok bij te stellen, maar nog steeds hebben wetenschappers geen manier gevonden om dat in een klok vast te leggen, zodat geen bijstelling meer nodig is.

Zie, tijd is in de oneindigheid een spiraal en de oneindigheid is geen getal dat vastligt, daarom ligt ook het getal van die spiraal niet vast en is er geen materiële klok te maken, evenals er geen precieze betekenis aan zon, maan en sterren te geven is ten opzichte van de aarde, en toch hebben zij steeds hun volmaakte plaats in de oneindigheid van het heelal. Zo gaat jullie leven voor ieder van jullie precies zoals het in de oneindigheid past, naar Mijn eeuwig volmaakte liefde en haar eeuwig volmaakte wijsheid, het eeuwig volmaakte oneindige leven, Mijn Leven. In de volmaaktheid van Zijn volkomen te begrijpen, zonder enige berekening.

Maar in de onvolmaaktheid van de mens nog niet te begrijpen, omdat de mens nog het proces van volmaaktheid in de materie meemaakt, waardoor hij, de mens, als enig goddelijke wezenlijkheid, zelfstandig kan zijn in zijn goddelijke wezenlijkheid, zonder Mij, zijn God en Schepper te zijn, en toch alle goddelijke mogelijkheden te hebben en in vrijheid in de oneindigheid van zijn te kunnen gebruiken, zonder die te misbruiken. Zo is de aarde gevormd om de mens te begeleiden om tot de eeuwigheid van zijn goddelijke wezenlijkheid te komen, over de oneindigheid aan wegen die er zijn in Mijn Goddelijke Zijn en eeuwig tot het ware leven leiden. Zo zal iedereen, zonder dat te kunnen berekenen, tot het ware gelukzalige leven komen, wat in tijd niet te berekenen is, maar in God alleen geweten wordt, zonder berekening van getallen, omdat het in de oneindigheid gelegen is, de volkomen waarheid van Zijn.

Probeer daarom niet een berekening daarvoor te maken, want net zoals tijd door geen mens in een klok precies vast te leggen is, zo is geen enkel moment van wat er te gebeuren staat door een mens te berekenen. Alleen God weet wat wanneer zal gebeuren. En dan zal het gebeuren.

Hemels Brood 6721

Hemelse Vader, het lukt mij niet steeds om mijn naasten lief te hebben. De dingen die zij doen staan als een muur voor hen, die mij belemmert om hen lief te hebben.

Vaak zien mensen hun medemensen naar hun daden, veel van het doen en laten van mensen mist waarheid en liefde, mist betrokkenheid met elkaar en dat kan de liefde voor elkaar ernstig belemmeren. Het doen en laten is vaak een belemmering voor het oog waardoor die mens niet gezien kan worden als schepsel van Mij. Dat ontlokt reacties op het doen en laten, waardoor onmin, ontevredenheid, ergernis, en zo meer ontstaan, ruzies ontstaan, waardoor oorlogen en ander geweld ontstaan zijn.

En nu ervaar jij dat in de wereld om je heen, je ziet alle verschillen tussen wat waar en liefde is en wat het niet is. Je voelt je daarbij niet thuis, het is alsof je er niet bij past. Want zo wil je het eigenlijk niet, maar je kunt niet een hele wereld vol van het een en het ander veranderen, en zonder dat je er iets aan kunt doen, ben je er toch deel van, of je wilt of niet, zo voelt het.

Maar kom eens in jezelf bij Mij, daar in je hart waar Ik Ben, daar is die wereld vol tegenstrijdigheden niet. Dat zou je gerust moeten stellen. Maar het vergroot eerder je zicht op alles om je heen wat niet goed is en het moeilijkste daarbij is dat mensen het van zichzelf niet zien hoe ze van waarheid en liefde, van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, zijn afgedwaald. Dat maakt je soms wat bedroefd, en soms beklemt het je. En al heb je zelf een goed te noemen situatie, je zou het anderen ook gunnen, maar het ligt niet in je vermogen om meer te doen dan je al doet.

Lief, goedbedoelend mens, leg het allemaal in Mijn Hand, Mijn oog ziet zelfs nog veel meer en veel verder dan jouw oog wat er allemaal mis is en wat mensen allemaal misdoen. Ik heb het vermogen wel om dwars door die muur heen alle mensen lief te hebben, ze niets kwalijk te nemen, voor alle mensen te zorgen en hen er ook toe te brengen om los te laten wat niet goed is en voor waarheid en liefde te gaan kiezen.

Ik heb de oneindige kracht van ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke wijze liefde en Ik ben het Licht dat alle mensen tot zicht brengt. Jij hoeft dat alleen aan Mij over te laten en in je hart bij Mij te blijven, waar Ik je laat voelen wat jij voor Mij en al je naasten, al je medemensen, kunt doen, als knecht van Mij. Dan kun je door Mij toch nog heel veel betekenen voor je medemensen en door die muur die je nu belemmert toch je naasten net als Ik liefhebben.