Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6808

Soms maken mensen iets mee wat onaangenaam voor ze is, maar geestelijk verrijkend is. Alleen, zo ervaren zij dat in eerste instantie niet. Soms is het om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen, alleen, zo ervaren zij dat in die omstandigheden niet. Evengoed, later, dat kan na korte tijd zijn of vele jaren later, wordt wel gezien welk een geestelijk voordeel zulke situaties die mens gegeven hebben.

Veel inzicht door situaties en omstandigheden worden mensen zich pas veel later bewust, doordat op het moment van de gebeurtenis de mens in beslag genomen wordt door allerlei emoties, door boosheid of verdriet, door onbegrip of verbazing, door verweer of eenvoudig door gebrek aan kennis. Maar in de loop der tijd, en dat kan kort of lang zijn, ebben die emoties weg, slijt de boosheid, slijt het verdriet, en wordt er kennis opgedaan waardoor de verbazing oplost en het begrip groeit, zodat ook begrepen wordt dat verweer uit emoties geen nut heeft. Zo werkt dat bij iedereen, alleen werkt dat bij de een wat sneller dan bij de ander.

Het snelst werkt het bij degenen die er in hun hart mee bij Mij komen, die hun boosheid, hun verdriet, hun verbazing aan Mij voorleggen en naar Mij in hun hart luisteren. Want Ik kan hen zicht geven, uitleg geven, sterken om te verdragen wat niet naar behoren is en laten zien hoe daar het beste mee om te gaan. Soms is dat door te zwijgen, terwijl het een andere keer beter is om het gebeurde met de betrokkenen te bespreken. Ik laat dat in het hart weten aan wie ervoor bij Mij komt. Het leven op aarde is niet in alle opzichten steeds gemakkelijk en aangenaam. Het is wel de beste weg om naar het prettige en aangename ware gelukzalige leven te komen in de volle werkelijkheid en het volledige besef daarvan. Die beste weg kent hobbels en kuilen, kent vallen en opstaan, kent obstakels die opgeruimd moeten worden, enzovoorts.

Maar aan het einde van die weg, hoe lang die ook is, staat niet een pot goud, maar sta Ik met open armen, om je welkom te heten in het Koninkrijk der hemelen, het ware gelukzalige leven, Die Ik Ben. En dan besef je dat je Mij al steeds kende, dat Ik steeds naast je gelopen heb, je gedragen heb, je over kuilen getild heb, je geholpen heb om op te staan als je gevallen was, dat Ik de zwaarste obstakels opzij geschoven heb. Vaak ongemerkt, om je in vrijheid te laten, zodat jij Mij zou bereiken in de werkelijkheid van zijn, zodat jij tot het werkelijk gelukzalige leven kon komen, waar jij dan werkelijk bent.

Hemels Brood 6806

Wanneer je water wilt hebben en je houdt een beker onder de kraan, maar je zet de kraan niet open, dan stroomt er geen water in. Wanneer je Mijn liefde in je wilt laten stromen, maar je zet het contact met Mij niet open, dan bemerk je Mijn liefde niet. Nu stroomt Mijn liefde altijd door alles en iedereen, maar er is ook veel van het tegenovergestelde, dat verspreid onder de mensen aanwezig is. Daar heeft iedereen mee te maken.

Wanneer mensen ervoor kiezen om naar het tegenovergestelde van liefde te handelen, geeft het hen ook het tegenovergestelde resultaat. Dit tegenovergestelde resultaat brengt mensen ertoe te denken dat het een straf van Mij is, omdat het onaangenaam is om mee te maken. Dat is een grote misvatting en blindheid voor de werkelijkheid, want hoezo zou Ik, het ware leven, ware liefde en haar wijsheid, kunnen straffen, wanneer Ik altijd en eeuwig onveranderlijk het ware liefdevolle leven ben. De handelwijze van de mens bewerkt datgene waar hijzelf voor kiest, en wanneer dat het tegenovergestelde van liefde is, krijgt hij daarmee ook als resultaat het tegenovergestelde van liefde.

Veel mensen zijn voor hun eigen handelen en de gevolgen daarvan blind, door hun verlangens, hun boosheid, hun ongenoegens, en hebben er geen oog voor dat zij in allerlei opzichten daardoor gemakkelijk voorgelogen kunnen worden, met de belofte tot een resultaat te zullen komen waar zij naar verlangen, maar wat een leugen is, die zij door hun vertroebelde ogen niet zien. Alles wat geen zuivere liefde is vertroebelt het zuivere zicht.

De uitkomsten van de keuzen die mensen maken blijven niet tot diegenen die de keuzen maakten beperkt, deze werken door tot alle mensen. Maar Mijn liefde faalt nooit en zij zorgt er in alle wijsheid voor, dat alle uitkomsten van de keuzen die mensen maken voor het tegenovergestelde van ware liefde evengoed aan alle mensen dienstbaar zijn, op zo’n manier, dat het alle mensen in alle vrijheid tot eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid brengt, tot het ware gelukzalige leven.

Dat is waar Ik voor zorg uit eeuwig onveranderlijke liefde voor jullie allemaal, niemand uitgezonderd. Bedenk je dat, wanneer iets onaangenaams je treft en je denkt daar geen schuld aan te hebben, wanneer je denkt dat iets oneerlijk is. Mijn liefde is in alle wijsheid altijd eerlijk voor alle mensen.

Hemels Brood 6804

Ieder mens neemt besluiten en vaak denkt hij er niet bij na dat alles wat hij besluit niet alleen op hemzelf betrekking heeft, maar ook op zijn medemensen. Elk besluit heeft gevolgen voor mensen om hem heen en voor alle mensen. Maar dat wordt vaak niet gezien door degene die een besluit neemt, terwijl er mensen zijn die er nadeel van ondervinden, maar er weinig of niets aan kunnen veranderen, omdat het hun keus niet was. Daardoor ontstaan er onenigheden tussen mensen, vaak door tegengestelde belangen.

Ik heb het hier niet over besluiten die door de wet niet zijn toegestaan, maar over besluiten die in het dagelijks leven genomen worden, legaal zijn, maar evengoed nadelig voor een medemens kunnen zijn. Wie nadeel ondervindt van de besluiten van anderen, kan daar weinig anders aan doen dan te protesteren. En waar ligt dan de grens? Bij liefde of verdraagzaamheid? Van degene die een besluit neemt, kan gezegd worden, het is liefde om bij het nemen van een besluit te bezien of er niemand nadeel van ondervindt en zo ja, af te zien van dat besluit. Van degene die nadeel van een besluit ondervindt kan gezegd worden, het zou liefde zijn om het nadeel te verdragen. Maar in de praktijk gebeurt vaak noch het een noch het ander en worden besluiten genomen zoals het iemand het beste uitkomt en wordt er geprotesteerd tegen besluiten die als nadelig ervaren worden.

Als zodanig lijkt het een situatie waar weinig aan te veranderen is, want wie zou in deze moeten toegeven? Zie, Ik zeg hierover, iedereen houdt altijd zijn eigen verantwoordelijkheid om in liefde te blijven, zonder ernaar te kijken of de ander wel in liefde blijft. Er zou dan ook niet naar elkaar gekeken moeten worden, maar naar Mij, alleen naar Mij en uit Mij kan de nodige liefde geput worden, zodat bedachtzamer besluiten genomen kunnen worden en verdraagzamer met nadelig genomen besluiten omgegaan kan worden. Dan is er geen grens te trekken, maar eenvoudig liefde om te zijn.

Hemels Brood 6802

Hoe meer mensen in materieel opzicht wetenschappelijk willen bewijzen, des te minder beseffen zij van het geestelijke leven dat zij zijn en van Mij, hun Schepper. Steeds zullen zij ruimten vinden die leeg lijken te zijn, waar Ik Ben maar niet gezien word, omdat zij Mij niet kunnen zien, vanwege hun verstandelijke denken, hun materiële ogen en hun drang om wetenschappelijke vooruitgang te behalen, welke in geestelijke zin stilstand of zelfs achteruitgang teweegbrengt.

Overal, tot in het kleinste element wat mensen ontdekken, zullen zij lege ruimten vinden en niet beseffen dat dat geen lege ruimten zijn, maar ruimten gevuld met werkelijk leven, niet waar te nemen op de manier waarop wetenschappers kijken, zoeken en denken. In de totale ruimte is Mijn Goddelijke Wezenlijkheid aanwezig, het ware Leven, waaruit alles tot leven gebracht is en wordt. Maar Mijn aanwezigheid in alles is niet materieel, en voor de mens is alleen het materiële zichtbaar, en wel zodanig, dat het voor hem een spiegel vormt voor zijn eigen doen en laten, waarin hij zijn afdwaling van waarheid, van liefde, van wijsheid kan gaan zien en kan gaan zien wat het tegenovergestelde daarvan doet.

Mij, zijn God en Schepper, zijn ware werkelijke leven, kan hij evengoed vinden, ook al ziet hij Mij niet materieel, niet met zijn materiële oog, wanneer hij niet buiten zich het materiële bestudeert, maar in zich zijn levensbesef aanschouwt, want daarmee aanschouwt hij Mij, Mijn werkelijkheid in hem, zijn eigen werkelijkheid in Mij en uit Mij. Ik heb de mens het licht van de zon, de maan en de sterren gegeven om materieel te kunnen zien, en Ik heb ieder mens Mijn licht gegeven, Ik ben in Mijn Zoon Jezus Christus als het licht uit Mij naar de mens op aarde gekomen, om het ware leven wat nooit sterft te tonen. Het ware leven is Zijn, ben Ik, is waarheid, is liefde, is wijsheid uit liefde. Het is de keus van de mens om in het materiële licht de materiële samenhang te bestuderen of in Mijn licht het ware leven te leren kennen, Mij in Jezus Christus in zijn hart te gaan vinden.

Met al het wetenschappelijk onderzoeken van de materie dwaalt de mens als het ware in een oneindig bos met allerlei bomen waarvan hij de in elkaar gestrengelde wortels probeert te ontwarren, waarvan hij de samenhang probeert te ontdekken, en meer en meer vergroot hij een heel klein deel daarvan en denkt daarmee enorm veel te weten te zijn gekomen, terwijl hij van het ware leven, van Mij, Mijn liefde en haar wijsheid minder beseft dan een miljoenste deel van een zandkorrel, terwijl Ik, het oneindige heelal, zijn God en Schepper, in alle volmaaktheid voor hem bereikbaar in Jezus Christus in zijn hart aanwezig ben.

Evengoed, lieve mensen, zullen ook alle wetenschappers Mij vinden, want jullie hebben Mij gevonden, jullie beseffen Mij in Jezus Christus in je hart, jullie zien Mij en spreken met Mij in je hart. En jullie zijn met alle mensen tezamen allemaal één mens met Mij en Mijn liefde, zodat wat jullie beseffen in die eenheid met alle mensen, alle mensen en ook de wetenschappers zal bereiken. En zij zullen in zich Mij ook gaan zien, net als jullie reeds doen, omdat alles met elkaar verbonden is in Mij, in Mijn eeuwig ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke liefde en haar wijsheid, de gelukzaligheid van Mijn Leven.

Hemels Brood 6800

Oude paden wil de mens niet meer gaan, de paden van zijn voorouders hebben niet veel goeds gebracht. Maar de nieuwe paden die hij zoekt, zullen hem ook niet ver brengen, omdat, ook al zoekt hij het goed te doen, hij geen overzicht heeft, niet samenwerkt, maar individueel zoekt naar oplossingen, terwijl de verschillende stukjes van de oplossingen onder de mensen verdeeld aanwezig zijn, en er daarom samenwerking met elkaar nodig is.

Daarbij komt dat de mens ook in het zoeken naar het goede eigenwijs is en zijn medemensen beconcurreert in plaats van hen te zien als medestanders met hetzelfde doel. En zijn blindheid voor Mij doet de mens steeds weer verdwalen in zijn eigen bos van ideeën, die hij altijd moet verdedigen tegenover zijn medemensen, die zelf ook allerlei ideeën hebben, die zij op hun beurt verdedigen. Tot ware goede ideeën komen zij geen van allen zolang zij individueel blijven zoeken, en, het belangrijkste, Mij niet herkennen in hun hart als hun God en Schepper, Die hen de beste oplossingen kan geven en van tijd tot tijd ook geeft, maar dat wordt niet opgemerkt, of het wordt als niet bewezen weggewuifd.

Tussen al die mensen verspreid zijn jullie, die zien en beginnen te begrijpen dat eenheid met elkaar en met Mij, jullie God en Schepper, Die in ieder hart bereikbaar aanwezig is, de beste oplossingen kan geven, als Ik gevraagd en gehoord zou worden. Nu is de aarde grotendeels vervuild, systemen werken elkaar tegen, mensen volgen massaal allerlei leugens van hun zelf gekozen leiders, om vervolgens te protesteren tegen hun beleid, als zij die leugens bemerken, zonder hun eigen ideeën los te laten en tot een samenwerking met elkaar en met Mij in hun hart te komen. Zou het kunnen, dan zou de mens nog de hele aarde en zijn leven vernielen.

Maar dat zal niet gebeuren, het ware leven ben Ik, onveranderlijk eeuwig Dezelfde, niet te vernielen. Vanuit Mijn liefde zal de mens dat gaan inzien, en uit de chaos die nu steeds meer ontstaat, zal de mens opstaan, de nieuwe gelouterde mens, die begrijpt, die ziet, die gelooft en weet dat Ik zijn leven Ben, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6809

De drijfveer van veel mensen is gezien en erkend te worden, erbij te horen. Mensen willen in doorsnee trots op zichzelf kunnen zijn, en dat brengt hen ertoe buiten zichzelf te treden en naar datgene te handelen wat in de mode is, wat algemeen gewaardeerd wordt en wat bewondering oproept. Niet op een heldhaftige manier, want niemand wil een held zijn voor het moment, maar geaccepteerd worden door de groep. Vaak is er in een groep een persoon die de gewenste verhoudingen bepaalt, niet zo bewust, maar vanuit een natuurlijk tot stand gekomen rangorde.

In regeringsomstandigheden wordt de rangorde voortdurend gemanipuleerd met leugens en bedrog, en bij mensen onderling wordt ook vaak gemanipuleerd met leugens en bedrog. Wie de algemene gang van zaken bepaalt, heeft de macht. Het hebben van de macht is voor diegene het hebben van vrijheid. Op aarde mag dat zo zijn, maar ten aanzien van het ware leven is dat geen werkelijke vrijheid, want op aarde moet diegene er steeds voor zorgen in de verworven machtspositie te blijven, terwijl er voortdurend mensen zijn die geen genoegen willen nemen met een ondergeschikte rol in de groep, in de samenleving, in de regering. Die gaan de strijd aan, verborgen achter een lieftallig imago, wat slechts tactiek is en valse lieftalligheid.

Elk doel om erbij te horen, elk doel om gezien te worden, erkend te worden, en vooral het streven naar macht, is afdwaling van het doel van de mens op aarde en geeft lange en onprettige omwegen, voordat de ware weg gevonden wordt. Besef dat, als je zoekt naar erkenning, naar respect, als je gezien wilt worden, want het is allemaal ijdel en een basis voor jaloezie, waaruit smerige rotte vruchten voortkomen. Alleen verdraagzaamheid, nederigheid, de minste kunnen zijn, dienstbaar kunnen zijn brengt je op de juiste weg die je rechtstreeks tot het ware doel leidt, tot de werkelijke vrijheid van het gelukzalige leven, de ware liefde, waarmee je zonder macht alle macht overwint.

Hemels Brood 6807

Hemelse Vader, wij weten dat wanneer het Uw Wil is, dan opent zich een weg. Maar wij zien die weg niet altijd meteen, en dan forceren wij een weg waarvan we denken dat het Uw weg is.

Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit hun geloof in Mij overijverig zijn om het goede te doen, maar dat is nogal eens hun eigen invulling van wat zij denken dat het goede is. Bij veel mensen is het goede doen te zorgen dat het hen en hun medemensen in allerlei opzichten goed gaat, dat aan het nodige voldaan wordt, dat moeilijkheden weggenomen worden, enzovoorts. Maar dat is niet altijd het beste.

Meestal worden de situaties vanuit materiële omstandigheden bezien, terwijl het om het innerlijk geestelijke leven gaat, om de groei tot inzicht van werkelijk leven. Van tijd tot tijd zijn moeilijkheden van veel meer waarde voor iemand dan voorspoed en geluk. Veel mensen zien hun aardse verblijf als het enige korte leven dat zij hebben, en zij willen daar in werelds opzicht het beste van maken. Het is niet zo dat er geen plezier, geen welzijn, geen bezit zou mogen zijn, want wie in ware liefde zijn leven leidt, zal zeker het goede op zijn weg vinden, al zal dat niet steeds een gezond en materieel rijk leven zijn.

Het zal veelal een innerlijke bewustheid zijn van wat het werkelijke leven uit Mij en Mijn liefde is, en dat zal hem steeds al het nodige geven. Van belang is de motivatie van ieders handelen, van waaruit leeft iemand, streeft iemand het leven naar Mijn liefde na vanuit plicht, vanuit eigen invullingen wat hij ziet als goed, als liefde, streeft hij er op een wetmatige wijze naar Mijn liefde tot uitvoering te brengen, of heeft hij in zijn hart contact met Mij en stemt hij zijn handelen af op Mij in zijn hart, zonder zich daarbij verplicht te voelen?

Want wie zich verplicht voelt om Mijn adviezen op te volgen, leeft nog niet vrij uit zijn hart zoals hij bedoeld is vrij te zijn. Doe dan liever wat je eigenlijk wilt, dat is dan eerlijker. Iedereen is vrij, en goeddoen is pas werkelijk goeddoen, als het uit vrije wil gelijk is aan Mijn vrije Wil, dan pas.

Hemels Brood 6805

Er zijn mensen over de aarde verspreid die Ik het zicht op Mij in hun hart gegeven heb. Zij zijn als lichtjes voor de mensen om hen heen. Maar er zijn ook mensen over de aarde verspreid, die Ik tot blindheid heb laten verworden, omdat zij nog niet genoeg gelouterd zijn om Mijn licht aan te kunnen. In Mijn licht zouden hun leugens, hun egoïsme, hun heerszucht, hun zucht naar macht, enorme monsters worden, verslindend wat in Mijn licht zichtbaar zou zijn. Om het goede voor hen verborgen te houden, blijft Mijn licht en zicht op Mij voor hen verborgen, tot zij meer gelouterd tot de nodige nederigheid gekomen zijn.

Aan jullie, die Mijn licht van liefde uitdragen, zeg Ik, verspil geen moeite aan diegenen die vanuit Mijn liefde voor hen voor langere tijd door Mij blind gehouden worden, want jullie inspanningen zullen hen niet baten, tot het Mijn Wil is om hen zicht te geven. Het zal nog wel even duren voor dat zal gebeuren. Ik zal jullie in je hart laten weten voor wie elke moeite vergeefse moeite is, omdat jullie licht uit Mij door diegenen niet gezien kan worden, hoeveel moeite je er ook voor zou doen.

Maar er zijn meer dan genoeg mensen die de mogelijkheid wel hebben om Mij te gaan vinden, om door jullie tot zicht gebracht te worden, die in jullie Mijn licht kunnen gaan zien. Daarom, laat het los om je licht in duistere hoeken te laten schijnen, want je zult er alleen monsters zien, maar die monsters zullen niemand zien, alleen een prooi ruiken. Ze zullen die prooi zoeken, maar niet vinden, omdat Ik jullie bescherm. Blijf er evengoed liever weg, zodat je niet door angst bevangen wordt en de weg kwijtraakt.

Jullie hoeven niet overal iedereen tot zicht, tot Mijn licht en Mijn liefde te brengen, Ik breng jullie al degenen die Mijn licht kunnen verdragen en daarbij wat hulp nodig hebben, zodat geen licht verloren gaat, maar juist groeit en aan toegevoegd wordt. Laat de onwetenden in onwetendheid, onwetend doen zij geen schade aan Mijn liefde, aan Mijn licht en aan zichzelf. Wees steeds in je hart met Mij verbonden, met Mijn liefde en haar wijsheid, en je zult steeds weten waar jouw licht uit Mij zicht geeft aan mensen en waar niet. Vertrouw op Mij in je hart, nu en altijd.

Hemels Brood 6803

Er is een verschil tussen leven, er zijn, en het doen en laten van mensen. Het leven is onveranderlijk hetzelfde, terwijl het doen en laten van mensen steeds anders kan zijn. De ene dag kan iemand vrolijk en blij naar waarheid handelen, de andere dag kan hij nors en stroef zijn en niet naar waarheid handelen.

Leven is altijd zijn, dat is het in alle mensen, zijn, bestaan. Mensen beseffen dat zijn, dat bestaan, dat is er iedere dag, zolang iemand op aarde is in dezelfde mate, onveranderlijk. Zonder dat besef zou het voor niemand mogelijk zijn zichzelf bewust te zijn, zou geen mens zichzelf kennen en zonder de vrije wil zou hij geen enkele keus kunnen maken. Zo heeft de mens het besef te zijn en daarbij de vrije wil. Maar het maken van keuzen staat los van het besef te zijn, te bestaan.

Veel mensen denken dat hun bestaan op aarde een afgebakende tijdsperiode is, die begint bij de geboorte en eindigt bij de dood, en dat er daarvoor en daarna niets is. Maar steeds als er een kind op aarde geboren wordt, weten mensen dat er al leven op aarde is en steeds als er iemand sterft, weten mensen dat anderen verder leven op aarde. Voordat iemand op aarde komt is er al leven en nadat iemand sterft blijft er op aarde leven. Het leven gaat gewoon door, alleen komen en gaan er mensen.

Omdat mensen niet weten waar een nieuwgeborene vandaan komt en niet duidelijk is waar gestorvenen heen gaan, denken mensen dat leven op aarde voor een bepaalde tijd is, welke voor iedereen verschillend is en willekeurig lijkt te zijn. Zo is het echter niet. Leven is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Ik ben Leven in alle opzichten en Ik zal er altijd Zijn en leven geven. Ik ben eeuwig Zijn en door Mij zijn alle mensen. Vanwaaruit mensen op aarde komen en waar mensen na hun verblijf op aarde naartoe gaan is aan Mij, Schepper van alle mensen in alle tijden.

Dat daarvan weinig bekend is bij de mensen ligt niet aan Mij maar aan de keuzen die mensen uit hun vrije wil maken. Iedereen heeft in zich het besef te bestaan, te zijn, en hoewel de mens het kan ontkennen, ben Ik dat zijn in hem, ben Ik het leven dat hij in zich voelt, ervaart. Wie Mij ontkent, maakt zijn eigen bestaan tot een leugen van zijn, terwijl hij niet anders kan dan toe te geven dat hij bestaat, want hij beseft te bestaan, te zijn. Alleen, hij begrijpt het niet, en dit onbegrip voor de herkomst van zijn bestaan, hoe hij op aarde gekomen is en waar hij na de aarde zal zijn, brengt hem tot ontkenning, omdat hem dat onzeker maakt.

Tegen jullie die Mij ontkennen als je leven, je zijn, je bestaan, zeg Ik, dat je daarmee jezelf, je eigen zijn ontkent. Ik zeg jullie, jullie zijn is uit Mij, jullie Schepper, jullie God, jullie komen uit Mij op de aarde, en na jullie verblijf op aarde gaan jullie terug naar Mij, want Ik Ben jullie Leven, en dat is eeuwig onveranderlijk altijd Dezelfde, waarheid, liefde en haar wijsheid. Zo ben Ik in jullie altijd bereikbaar aanwezig en zo zijn jullie allemaal in Mij aanwezig, of je dat nu gelooft of niet.

Hemels Brood 6801

Het besef van leven is niet het bezit van leven. Voor veel mensen is het besef van leven wel het bezit van hun leven, en met dit bezit hebben zij ook het eigendomsrecht, vinden zij, zoals zij bij het bezit van bijvoorbeeld een huis of een auto het eigendomsrecht daarover hebben.

Maar daarmee vergissen al die mensen zich, want het eigendomsrecht van ieder leven van ieder mens heb Ik, jullie Schepper, omdat Ik het leven ben. Ik heb alleen ieder mens persoonlijk het besef van Mijn leven gegeven, zodat ieder mens een besef van bestaan, van leven heeft, maar zijn eigendom is het niet. Om de mens het besef van Mijn leven als een zelfstandig bestaan te kunnen geven, heeft hij daarbij de vrije wil gekregen. Het is door die vrije wil dat hij zijn leven als zijn bezit is gaan zien, los van het leven van zijn medemensen en van Mij, zijn Schepper.

Er is Eén Leven en dat ben Ik. Mensen ervaren hun leven als hun eigen leven, en zo hebben zij Mijn Ene leven, het Enige leven, tot zoveel levens als er mensen zijn gemaakt. In dat opzicht zijn er voor de mens miljarden levens, allemaal per leven in het bezit van een mens. En vanuit die gedachte heeft ieder mens de autonomie over zijn eigen leven. Nu heeft de mens wel ingezien dat er regels nodig zijn om te voorkomen dat er met al die eigen autonomieën een chaos ontstaat. Evengoed heeft dat niet kunnen voorkomen dat er toch een chaos aan het ontstaan is.

In die tot een chaos verwordende wereld hebben jullie Mij in je hart gevonden, hebben jullie het besef gekregen dat alle leven, Eén leven is, aan jullie allen uit en in Mij gegeven, om jezelf als je eigen bestaan te kunnen beseffen, maar niet om het als een bezit in beslag te nemen. Langzaam maar zeker wordt jullie steeds meer duidelijk welk een schat van leven, Mijn Leven, jullie gegeven is, welke liefde, welke gelukzaligheid Mijn Leven in werkelijkheid is, en dat ieder van jullie samen met Mij, jullie God en Schepper, tot die liefde en ware gelukzaligheid kan komen, wanneer je je leven niet als je bezit leeft, maar in eenheid met Mij, het eeuwig ware Leven Zelf.

Lieve mensen, nu zou je dat al die andere mensen zo graag duidelijk maken, maar zij hebben er geen oren voor. Heb geduld, want Ik heb wegen uitgezet waarlangs mensen tot hetzelfde besef kunnen gaan komen als in jullie nu groeiende is. Groei nog verder in het besef van Mij en Mijn liefde, in eenheid met Mij, en zie het wonder gebeuren dat alle mensen het bezit van hun leven loslaten voor Mijn eeuwige gelukzaligheid van Zijn.