Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6878

Het ene moment is het het beste om buigzaam te zijn als het riet, omdat je anders geknakt wordt door de wind. Een ander moment is het het beste om zo hard en stevig als steen te zijn, om te kunnen vasthouden aan liefde en je niet te laten wegblazen. Soms is het goed om zo onzichtbaar te zijn als de lucht, zodat je niet gezien wordt door degenen die niet het goede met je voorhebben. Een andere keer zo vloeibaar als water, zodat je ten diepste nederig bent wanneer hoogmoed tegenover je staat en je tot hoogmoed wil verleiden.

Je kunt het riet, de steen, de lucht, het water, van tijd tot tijd zijn, maar wanneer je niet weet, niet beseft wanneer je het één beter kunt zijn dan het ander, geen onderscheid kunt maken tussen het een en het ander, niet kunt zien hoe iemand is en vanwaaruit hij handelt, wat zijn belangen zijn, en hoe jij daar wel of niet in past, dan ben je lucht wanneer je zichtbaar had moeten zijn, dan ben je steen wanneer je water had moeten zijn, dan maak je keuzen die niet bewerken wat voor iedereen het beste zou zijn, terwijl je het wel bedoelde om voor iedereen het beste te zijn.

Zie, de meeste mensen hebben er geen idee van wat bedoeld wordt met buigzaam, met lucht, met steen, met water, enzovoorts. En al helemaal niet hoe en wanneer je het beste buigzaam, of lucht, of steen, of juist water zou zijn voor ieders bestwil. Maar Ik zeg jou en jullie allemaal die in Mij geloven, leer dat in je hart van Mij, leer wanneer wat om welke reden het beste is om te zijn. Want wanneer je op het juiste moment om de juiste liefdevolle redenen buigzaam bent, of steen bent, als de lucht of het water bent, doe je zoveel goed aan ieder mens bij wie je betrokken bent en zul je merken hoe dat, als met liefde gedaan, de gebeurtenissen altijd ten beste doet keren.

In je hart kun je dat allemaal van Mij leren, als je Mij daar oprecht en uit liefde naar vraagt. Dan zal er veel voor jou duidelijk worden van wat je nu vaak niet begrijpt. Kom en leer op de juiste momenten buigzaam te zijn, of steen, of lucht, of water. En leer daarbij soms de wind te zijn, om alles wat in het zand geschreven staat weg te blazen, zodat het vergeven en vergeten is!

Hemels Brood 6876

Soms denken mensen dat Mijn liefde voorwaarden stelt. Je moet je zo en zo gedragen, anders heeft dat gevolgen. Mijn liefde stelt geen voorwaarden, de mens stelt voorwaarden, de mens wil op deze of gene manier behandeld worden, de mens wil geld voor zijn diensten, voor zijn producten, de mens bepaalt voor zijn medemensen wat hij wil en niet wil. Daarbij, hoe meer macht iemand heeft, des te meer voorwaarden stelt hij.

Hoe machtig of eenvoudig iemand ook is, de mens stelt in allerlei opzichten voorwaarden aan zijn medemensen, en wie aan voorwaarden van medemensen moet voldoen, geeft Mij daar nogal eens de schuld van. Want wat voor een liefde is Mijn liefde wanneer Ik mensen laat creperen, ongelukken en ziekten laat overkomen, moeilijkheden niet bij voorbaat wegneem, ruzies tussen mensen niet voorkom, kortom, alles niet zodanig regel, dat niemand meer ziek, arm, of in oorlog zou zijn en niemand meer honger, verdriet, pijn en wat voor problemen dan ook zou hebben. Ja, wat voor een God van liefde ben Ik dan?

Zou Ik zo’n God van liefde zijn, dan zou Ik de mens zijn vrijheid afnemen, Ik zou als een dictator zijn en mensen dwingen zich te gedragen, maar dat zou geen liefde zijn. En hoe zit dat dan nu met Mijn liefde? Zie Ik zou alles helemaal kunnen regelen zoals dat voor iedereen het prettigst zou zijn, ziekte, oorlog, honger, pijn, verdriet, elk ongemak, alle problemen, en wat nog meer wat niet prettig voor de mensen is, zou Ik met Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar onovertroffen wijsheid kunnen wegnemen, wanneer de mens Mij daarvoor zou kiezen, wanneer de mens Mij als zijn leider zou kiezen. En dat is nu net wat de mens, de wereldse mens, veelal in zijn vrijheid niet doet. Hij heeft ervoor gekozen zijn eigen leiders te kiezen, hij kiest ervoor hoe hij met zijn medemensen omgaat, zowel in het groot als in het klein. Zie, de mens kiest. Pas wanneer hij voor Mij kiest, kan Ik geven wat veel mensen wel zouden willen, vrede, vreugde, blijdschap, zonder narigheid.

En nu juist omdat Mijn liefde onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, doe Ik, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, alles eraan dat die tijd komt dat er vrede onder de mensen is, dat oorlog, pijn, honger, verdriet, enzovoorts, oplossen en alle mensen Mijn liefde begrijpen en uit liefde Mij als hun Enige Leider kiezen. Dan ben Ik geen dictator, dan zijn alle mensen vrij, en dan maken zij mee wat Mijn echte ware onvoorwaardelijke liefde allemaal ten goede aan alle mensen mogelijk maakt, dat is, de ware vrede en gelukzaligheid voor iedereen!

Hemels Brood 6874

Vandaag wil Ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben. Daarmee bedoel Ik niet het liefhebben tussen man en vrouw, tussen partners, maar het ware levens liefhebben, waarbij geen enkel eigenbelang een rol speelt, waaraan geen voorwaarden gesteld worden, geen verwachtingen gekoppeld zijn, waarbij geen verwijten gemaakt worden, waarbij niet gekwetst wordt of iemand zich gekwetst voelt, waarbij mensen elkaar vergeven en elkaar niets kwalijk nemen, Ik bedoel elkaar eenvoudig lief te hebben, onvoorwaardelijk in alle opzichten.

Dat is voor jullie allemaal het allerbelangrijkste om naar te leven, naar ware, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, altijd in volledige waarheid en altijd volkomen oprecht. Daarmee zou zo heel veel leed van mensen opgelost kunnen worden, zou zoveel meer blijdschap onder de mensen komen, zou al het nodige werk zoveel gemakkelijker gaan. Die ware liefde zou een wereld van verschil maken, terwijl de wereld nu als het ware de samenleving als een stoomtrein platwalst, omdat er zo’n gebrek aan die manier van liefhebben is.

En ja, jullie, die je best doen om op die manier elkaar lief te hebben, Ik zie hoe jullie vanuit de wereldse gedragingen steeds weer teleurgesteld worden, en hoe dat het vermogen om zonder voorbehoud je medemensen lief te hebben belemmert en jullie liefde verstoort. Maar, lieve mensen, hoe de wereld ook tekeergaat, hoe medemensen zich ook misdragen, wees onder elkaar nog verdraagzamer, vergeef elkaar eerder, houd op met het maken van verwijten, laat je niet kwetsen, maar accepteer de dwaling van medemensen als een oefening om in alle opzichten bij liefde te blijven.

Kom steeds in je hart bij Mij om door Mij gesteund te worden, zodat je niet verleid wordt tot boosheid, tot verwijten, tot ergernis, want het is niet die medemens, het is jouw zwakte waardoor Satan je verleiden kan. Besef dat en maak het goed met iedereen waarmee het niet goed is. Want hoe het ook lijkt te zijn, zo is het niet. Kom bij Mij en Ik laat je zien hoe het wel is, hoe belangrijk jouw liefde is voor nu en voor altijd, voor iedereen!

Hemels Brood 6872

Ieder mens is een eigen zijn, en dat kan eenzaam voelen. Veel mensen ontvluchten dat gevoel van eenzaamheid, dat besef een eigen bestaan te zijn, door met hun aandacht bij bezigheden te zijn en staan liever niet stil bij dat besef een eigen bestaan te zijn. Daardoor missen zij de verbinding met Mij en door de verbinding met Mij te missen, missen zij ook de werkelijke verbinding met hun medemensen.

Mensen die geen afleiding meer hebben, geen taak of bezigheden in de samenleving meer hebben, kunnen grote moeite krijgen met de eenzaamheid van het besef te zijn. Wie stilstaat bij het eigen zijn kan daarmee twee kanten op, in de eenzaamheid vervallen of Mij vinden in het hart en tot het besef komen dat niemand ooit werkelijk alleen zichzelf is. Want iedereen is altijd met Mij verbonden, of hij daar nu wel of niet in gelooft. Het is jammer wanneer iemand niet in Mij gelooft en zich eenzaam voelt, terwijl hij nooit eenzaam hoeft te zijn, wanneer hij Mij in zijn hart zou beseffen.

Daarom zeg Ik tegen iedereen die zich eenzaam voelt, die zijn bestaan als alleen-zijn voelt, als alleen op de wereld, kom eens in je hart in dat gevoel van eigen zijn, en voel dat Ik daar ben en je daar met Mij in contact kunt zijn, met Mij kunt praten en eigenlijk nooit alleen bent, maar deel van Mij, deel van Mijn Leven, van Mijn Zijn. Want Mijn Zijn is jouw zijn, en dat maakt al dat je niet alleen bent. Maar dat niet alleen, want ieder zijn van ieder mens is deel van Mijn Zijn, zodat iedereen die in contact is met Mij, ook in contact is met zijn medemensen. En al is er op zo’n moment niemand letterlijk bij je waar je bent, in je hart zijn alle mensen bij Mij en Ik ben bij jou.

Laat je eenzaamheid los en wees samen met Mij het levende Zijn als eigen zijn, wat in werkelijkheid leven is, liefde is, en wijsheid uit liefde is. Wanneer je die eenzaamheid loslaat ga je, al ben je alleen, Mijn liefde in je hart voelen en ga je beseffen dat je nooit werkelijk alleen bent. Want jij bent deel van Mij, zoals alle mensen dat zijn, en wat belangrijk is, Ik heb jou lief, werkelijk lief!

Hemels Brood 6870

Nieuwe dingen zijn leuk. De mens is altijd aan het vernieuwen. Maar er is een materieel vernieuwen en een geestelijk vernieuwen, en beiden zijn met Mij verbonden. Alleen de meeste vernieuwingen die mensen nastreven hebben meer met henzelf en materie te maken dan met Mij. Hun vernieuwingen zijn gericht op gemak, op welzijn, op langer en gezonder leven, door mechanisatie, terwijl het accent van vernieuwing bij Mij ligt op geestelijke groei naar het ware leven.

Want zie, de mens is niet bedoeld om eeuwig in de materie gevat te blijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle materie is opgebrand en opgelost, en dat de mens, geheel gezuiverd van alles wat geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is, het eeuwig werkelijk geestelijke leven, zonder enige materie, bereikt. De vernieuwingen waar de mens zijn aandacht op richt zijn al met al niet zo zinvol ten aanzien van zijn eigenlijk geestelijke wezenlijkheid, maar zoals de Schepping door Mij is ingesteld, gaat het hem evengoed wel tot inzicht van werkelijk leven brengen. Want steeds zal hij erop stuiten dat er in de materie beweging is, en hij kan die voortdurende beweging niet verklaren, zolang hij niet ziet dat alles verbonden is met Mij, het ware leven, welke Ik Ben, zonder enige materie, de ware Goddelijke Wezenlijkheid, liefde en haar wijsheid, Welke de oneindigheid vult. De oneindigheid waarin Mijn aardse Schepping, met alle mensen die op de aarde zijn, waren en er nog zullen komen, plaats heeft, en de vernieuwing van de mensheid plaatsvindt.

Hoeveel aandacht de mens ook geeft aan materiële vernieuwing, materie zal uiteindelijk vergaan, maar het ware leven, Die Ik Ben, zal nooit vergaan en de mens zal dat meemaken. Al zijn moeite voor materiële vooruitgang zal hem de ogen openen voor de waarheid van leven, want zou hij niet leven, wat zou hij dan ooit kunnen? Eens gaat hij zien dat hij het leven gekregen heeft, niet zelf heeft doen ontstaan, dat hij nooit zelf leven heeft doen ontstaan, dat hij knoeit met klei, en dat Ik hem in Mijn grote liefde laat knoeien, en laat groeien. Zonder zijn ware leven te verliezen zal hij eens Mij zien en zijn vergissingen zien. Dan komt de grote dag waarop de mens zich uit eigen vrije wil met Mij, zijn Schepper, verenigt, uit liefde, pure ware liefde.

Hemels Brood 6879

Dit is de tijd waarin het verschil gemaakt wordt. Waarin duidelijk wordt wiens geloof echt is, in zijn hart gegrondvest is of in het verstand is blijven hangen en geen werkelijkheid is. Dit is de tijd waarin duidelijk wordt Wie Ik Ben en waarin duidelijk wordt wie niet toegeeft Wie Ik Ben, niet in Mij gelooft en zijn bestaan uit Mij niet wil aannemen.

In deze tijd scheiden wegen zich, gaan omstandigheden uitdagingen zijn voor de mens, waarbij de mens keuzen moet gaan maken die tot werkelijke oplossingen leiden. Velen zullen met hun verstand tot de meest technische en geavanceerde oplossingen komen, met hun aandacht vooral gericht op voordeel, op roem en op macht. De gewone eenvoudige burgers met een goed hart zullen daarin meegezogen worden, omdat hun verstand onderdoet aan dat van degenen met een hogere intelligentie, maar niet met een beter hart.

Iedereen die tot bezinning komt en zich oprecht tot Mij in zijn hart richt, zal Ik te verstaan geven wat hem het beste te doen staat. Wie dat opvolgt zal het verschil maken. Zo zullen er mensen zijn die Mij vanuit hun hart volgen en mensen die Mij negeren en hun eigen verstandelijke overwegingen volgen, met hun eerzucht, hun strijd om de beste te zijn, om beroemd, machtig en financieel rijk te zijn. Al snel zullen groepen mensen tegenover elkaar komen te staan, met leiders die voor zichzelf strijden en leiders die zich om hun medemensen bekommeren.

Het zal erop lijken dat de macht van het verstand de sterkste is, dat het geld met de macht gaat winnen, maar uiteindelijk ben Ik de sterkste, en uiteindelijk wordt de overwinning Mij gegeven door al degenen die in Mij geloven, die met heel hun hart op Mij en Mijn liefde vertrouwen. Zij hebben Mij daadwerkelijk in hun hart leren kennen en liefhebben, toen zij Mij daar oprecht naar vroegen, heb Ik Mij in al Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in hun hart in Jezus Christus getoond.

Veel mensen vragen wel, waarvoor leef ik, wat is leven? Maar alleen degenen die dat oprecht in hun hart vragen, krijgen een heel duidelijk antwoord. Hen toon Ik Mijn volkomen liefde en zij zijn het die door Mij in liefde opgenomen worden, en zij zullen geen deel hebben aan het laatste oordeel, wat op aarde tot redding van alle verdwaalde mensen zal geschieden. Hoor hoor.

Hemels Brood 6877

Satan verricht veel werk op aarde. Verstoort zoveel goeds als hij kan en heeft daar het grootste genoegen in. Denk nu niet dat alles wat Satan ten slechte bewerkt, alleen zijn toedoen is, want Satan zou geen werk hebben, als de mensen hem geen kans gaven.

Hoeveel werk hij kan verzetten heeft direct te maken met de keuzen die mensen maken. Veel mensen maken met elkaar veel keuzen die Satan in de kaart spelen en opening aan Satan geven om aan het werk te gaan. Alles wat geen liefde is geeft Satan vrij spel, en geloof Mij, zelfs de kleinste vergissing weet hij tot iets groots aan onrecht te benutten. Een klein beetje boosheid, verontwaardiging, een klein beetje jaloezie, verwijten, een klein beetje ongenoegen, is voor hem al genoeg om dat valse vuurtje, wat soms niet meer dan een heel klein smeulend kooltje is, tot een vernietigend vuur op te blazen. Want dat geeft hem onmiddellijk macht, die hij ook onmiddellijk heel vernuftig weet te gebruiken om zijn macht en mogelijkheden te vergroten.

En geloof Mij, zonder dat jij het zo direct in de gaten hebt, want zelfs het kleinste verwijt maakt je al blind voor Satan. Hij weet heel goed wat iemands zwakten zijn, en die benut hij maar al te graag om de liefde buiten bereik te houden, om de aandacht gericht te houden op hetgeen dat verwijt opriep. Ook weet hij degene die iets verweten werd in diens zwakten aan te zetten tot verweer, wat olie op het smeulende kooltje is, en zo kan een steekvlam het beginnende vuurtje van de ander plots hoog doen oplaaien. Zie, wanneer Satan beet heeft, laat hij pas los wanneer de liefde teruggekeerd is. Voor die liefde is het nodig dat de betrokkenen hun eigen ik en hun behoeften opzij zetten en zich verdeemoedigen, elkaar vergeven en Mij om Mijn liefde vragen. Doen zij dat oprecht, dan zal Mijn liefde hun hart vullen tot verzoening en zal Satan zijn werk moeten stoppen.

Denk hieraan wanneer je door verschil van mening met een medemens in conflict komt, want Satan heeft maar een kiertje nodig om binnen te komen en zijn vernietigende werk te doen, en vernietigen wat goed is, is zijn lust en zijn leven. Bedenk je dan dat ware liefde zijn dood is. Weet dan, dat wanneer je in conflict met iemand komt, je een meningsverschil met iemand hebt, dat Satan dat zeker zal aangrijpen om jullie tegen elkaar op te zetten, en wanneer hij de kans krijgt zal hij het niet laten om het vuur hoog op stoken. Verzoening zal dan heel moeilijk zijn, omdat geen mens zich gemakkelijk verdeemoedigt, zeker niet wanneer hij meent gelijk te hebben, of in zijn recht te staan.

Neem dit ter harte, maak zoveel je kunt goed wat niet goed ging en kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart, vooral wanneer je ook maar het kleinste beetje verwijt of iets dergelijks voelt opkomen. Want jouw keuzen zijn het die Satan wel of geen opening geven, en keuzen in liefde en verdraagzaamheid geven Satan geen kans. Kom daarom voortdurend in je hart bij Mij voor Mijn liefde en je zult weinig last van Satan hebben. Maar mocht je dan een keer toch een heel klein beetje afdwalen, weet dan dat Satan meteen extra hard en meedogenloos zal toeslaan. Kom dan zo snel je kunt bij Mij en Mijn liefde, want dat is je enige redmiddel, Mijn liefde zelf te zijn.

Hemels Brood 6875

Voor geld en macht doen mensen veel, voor liefde doen mensen weinig, maar ze willen wel veel liefde krijgen. Mensen die zich niet geliefd voelen, beklagen zich daarover en voelen zich slachtoffer, zonder te beseffen dat zij het zelf zijn die zich slachtoffer maken. Zij bemerken niet dat zij er meer mee bezig zijn liefde van anderen te krijgen, dan liefde aan anderen te geven.

Wanneer je zo iemand treft, probeer je die te helpen en waardering en liefde te geven. Maar nogal eens gaat het daarbij om mensen die als een bodemloze put zijn, je kunt er nog zoveel liefde en zorg aan geven, ze blijven over hun onaangename situatie klagen en blijven zich als een slachtoffer gedragen. Hen is iets aangedaan door anderen, zij zijn niet begrepen, zij hebben geen vrienden, krijgen van niemand liefde, enzovoorts. In waarheid gaat het erom dat zij zelf geen aandacht hebben voor hun medemensen, geen aandacht ervoor hebben dat ook medemensen niet van iedereen liefde en aandacht krijgen, dat er ook voor andere mensen onaangename situaties zijn waarmee zij moeten omgaan.

Ben jij zo’n liefdevol mens die liefde geeft aan diegenen die als een bodemloze put je leegzuigen, je uitputten, maar kun je niet anders dan ermee doorgaan te helpen, want je wilt volhouden en blijven helpen, dan zeg Ik je, laat het los, want wat je denkt aan liefde en hulp te geven is voeding voor die mens om slachtoffer te blijven en te blijven klagen, want nu krijgt hij, zonder er iets voor te hoeven doen, hulp en liefde, en hij weet, al dan niet bewust, dat je daarmee doorgaat zolang hij maar blijft klagen en zich als slachtoffer blijft gedragen. Deze mensen hebben een andere impuls nodig om uit het isolement van hun slachtofferrol te kunnen komen.

Die impuls geef jij hen niet met je hulp en je liefde, integendeel. Zie, wanneer het geven van hulp en liefde geen verandering brengt, stop er dan mee, zodat een andere impuls die mens kan bereiken en hem wakker roept om uit zijn slachtofferrol te komen en niet te blijven nemen en klagen, maar te gaan geven en te gaan werken aan zijn levenssituatie. Laat diegene los en je helpt hem daarmee meer dan je deed met alle liefde en zorg die je hem gaf, hoe moeilijk dat ook lijkt. Bemoedig iemand in een voortdurende slachtofferrol niet, dan doe je wat het beste is!

Hemels Brood 6873

“No use crying over spilt milk”, het heeft geen zin om wakker te liggen over dingen die gebeurd zijn, nadenkend over datgene wat niet meer te veranderen is. Kijk niet naar het verleden alsof je het nog kunt veranderen, leer ervan en gebruik het geleerde voor de toekomst.

Vergeef degenen die ermee te maken hebben dat situaties ontstaan zijn zoals ze ontstaan zijn, accepteer wat niet goed gegaan is. Laat het je niet blijven achtervolgen, ook wanneer je er zelf schuld aan hebt, vergeef dan ook jezelf en laat het verleden los, want het belemmert je groei naar de toekomst. Veel mensen houden zich bezig met nutteloze dingen die hun groei belemmeren of vertragen, maar zij hebben daar geen besef van. Laat degene die er wel besef van heeft zich niet door het verleden laten beheersen, want het brengt niets dan slapeloosheid, wat nergens goed voor is. Richt je blik op de toekomst en wees er alert op dat er niet opnieuw onveranderlijke dingen gebeuren.

Leef steeds in het nu, want het nu bepaalt je weg verder, en alles wat voorbij is, is voorbij. Maar steeds opnieuw krijg je wel de mogelijkheid om goed te doen wat in het verleden niet goed ging. Mis die momenten waarop je iets kunt goedmaken niet, opdat het geen nieuwe momenten van spijt worden, die niet meer te herstellen zijn. Leef nu, leer van wat geweest is, en pas in het nu toe wat je geleerd hebt, zodat je met tevredenheid kunt terugkijken op wat goed gegaan is en houd vertrouwen in de toekomst.

Mochten dingen die gebeurd zijn je toch bezighouden, kom dan in je hart bij Mij, dan laat Ik je zien wat er voor jou aan te leren is, hoe je het vervolgens kunt loslaten en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. Dingen gebeuren in het proces van leven op aarde, je hebt niet alles in de hand, zelfs je eigen gedrag kan je weleens overvallen en je verbazen. Leer ervan en richt je op de toekomst van het nu. Richt je op Mij in je hart, houd vertrouwen in waarheid, liefde en haar wijsheid, en wees tevreden met Mijn steun, Mijn liefde, want daarin ligt alles vastgelegd ten goede aan alle mensen, ook ten goede aan jou.

Hemels Brood 6871

Hemelse Vader, U bent overal en toch zien mensen U niet en soms kijk ik en zie ik U ook niet, toch weet ik, U bent altijd bij mij.

Ik ben altijd overal en bij alle mensen, maar Ik word vaker niet gezien, niet bemerkt en veel mensen ontkennen Mijn bestaan, ontkennen dat Ik het Leven ben, de werkelijkheid van Zijn in alle opzichten. Maar staat niet iedereen wel eens in de winkel en zoekt een product wat, als hij ernaar vraagt, vlak voor zijn neus blijkt te staan, en hij zag het niet?

Zie, van tijd tot tijd is iedereen een beetje blind voor hetgeen vlak voor hem staat en zo zijn mensen blind voor Mij, zo ben jij af en toe blind voor Mij. Ik ben altijd overal aanwezig, bij iedereen, maar regelmatig houd Ik Mij terug, regelmatig ben Ik één met de omgeving, zodat Ik moeilijk te zien ben. Dat zijn de momenten waarop het erop aankomt of er bewust naar Mij gekeken wordt, situaties waarbij het aan de mens is om aan Mij te denken, Mij te vragen, Mij vanuit zijn vrijheid deelgenoot te maken van zijn leven en de situatie waarin hij zich bevindt.

Vaak sta Ik erbij en wacht tot er een beroep op Mij gedaan wordt, want jullie zijn allemaal vrij om Mij er wel of niet bij te vragen. En zoveel mensen geloven niet in Mijn nabijheid, of vergeten Mij erbij te vragen, of denken het zelf te kunnen oplossen, of denken dat zij het zelf moeten oplossen. Ik ben er altijd en sta naast alle mensen, maar vaak word Ik niet gezien, niet bemerkt, zo druk zijn mensen met zichzelf begaan, zo vaak worden mensen in beslag genomen door wat er om hen heen gebeurt, dat Ik uit hun aandacht ben en dan ben Ik niet te zien.

En ja, ook jij vergeet wel eens Mij aan te spreken, zoals veel mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen Mij wel eens vergeten te vragen, evengoed ben Ik er toch altijd en zonder iemands vrije wil te belemmeren help Ik toch ook iedereen op een manier die goed is voor alle betrokkenen. Maar het meeste goed kan Ik doen als je Mij niet vergeet en Mij in je hart vraagt om erbij te zijn, dan zie je Mij, dan bemerk je Mij, zoals Ik er in liefde altijd Ben.