Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6938

Soms doe je niet wat mensen van je verwachten, en dan kun je denken dat je niet met liefde met die mens bent omgegaan. Maar het wel of niet voldoen aan wat mensen van hun medemensen verwachten is geen maatstaf voor wat wel of geen liefde is. Veel mensen verwachten allerlei hulp en wonderen van Mij, denkend dat Mijn liefde alles voor iedereen wat hij maar wenst of nodig heeft wel voor elkaar zal brengen. Maar zo is het niet. Daardoor zijn er nogal eens mensen teleurgesteld in wat zij dachten dat Ik zou doen, teleurgesteld in Mij.

Ik heb alle mensen even lief en alle mensen zijn voor Mij evenveel waard, Ik maak in liefde geen onderscheid tussen de een of de ander. Wel is er een groot verschil tussen het handelen van mensen, tussen hun besef van Mij en van het ware leven, tussen hun overtuigingen, hun zorgzaamheid, hun eerlijkheid, enz., en al die verschillen geven een andere uitwerking aan het leven van mensen. Mijn bemoeienis met alle mensen is vanuit dezelfde liefde, Die Ik Ben, en ook het doel van het verblijf op aarde is voor alle mensen hetzelfde, maar de manier waarop het doel te bereiken is, is voor iedereen anders. Geen mens is gelijk, ieders doen en laten is anders, waardoor iedereen met andere wegen te maken krijgt.

Er zijn mensen die de weg die zij gaan, en als beste ervaren, aan anderen voorhouden om ook te gaan, vaak met de beste bedoelingen, maar vanuit hun situatie die niet gelijk is aan de situatie van de ander. Geen situatie is te vergelijken, daarom kan iemand alleen zijn medemens iets aanraden wanneer het duidelijk in het hart als Mijn advies gevoeld en begrepen is en bij de ander recht in zijn hart als Mijn advies gevoeld en begrepen wordt. Vanuit Mij kunnen mensen voor elkaar een zegen zijn, het verschil maken. Maar wanneer aan verwachtingen voldaan zou moeten worden, zijn dat niet Mijn verwachtingen.

Niemand hoeft aan verwachtingen van medemensen te voldoen, of zelfs aan Mijn verwachtingen, maar voldoen aan de raad die Ik in het hart uit ware liefde geef, zal iedereen goed doen voor het ware liefdevolle leven!

Hemels Brood 6936

Wat is de Goddelijke Drie-Eenheid?

Voor de mens is de betekenis daarvan tot nu toe alleen te begrijpen door vergelijkingen, parabelen, door benoemingen met woorden, omdat de mens nog niet denkt zonder het letterlijke van een omschrijving. Maar in het innerlijke contact met Mij kan dat letterlijke denken uitgezet worden en in een andere dimensie van bestaan ervaren worden, zoals het niet letterlijk de waarheid is.

God is Een, Jezus Christus is Twee, en de mens is drie, zo zou het onder woorden gebracht kunnen worden, maar zo is het niet. Ik Ben de Drie-Eenheid van werkelijk Goddelijk Leven. In de menselijke taal is gezegd, lichaam, ziel en geest. Maar het zou geen eenheid zijn als elk onderdeel apart gezien zou worden en de eenheid ervan als een samenwerking van drie elementen, lichaam, ziel en geest. In het huidige materiële bestaan van de mens is het welhaast niet mogelijk om zijn eigen drie-eenheid in de waarheid van Zijn te kunnen bevatten, hoezeer hij dat ook probeert, zijn persoonlijk besef een eigen bestaan te zijn en zijn besef zijn eigen bestaan te beheersen vanuit zijn eigen vrije wil, is te zeer verweven met hetgeen afwijkt van waarheid, liefde en haar wijsheid, wat een belemmering vormt om de eenheid van Zijn in de volle waarheid te kunnen zien, terwijl hij denkt het te kunnen zien, of probeert het te begrijpen.

In de huidige situatie op aarde is tijd en plaats gesteld voor alles, zodanig dat de vrijheid van de mens niet belemmerd wordt. Voor een werkelijk juist begrijpen van Mijn Woord, de betekenis van Mijn Goddelijke Drie-Eenheid en de menselijke drie-eenheid, lichaam, ziel en geest, is het Alom besef van Mij in het hart nodig in de volkomen nederigheid en zuiverheid van Zijn, zonder dat daarbij nog enige eigen gedachten of invullingen of overtuigingen aanwezig zijn. Maar wie kan van zichzelf zien of hij in alle zuiverheid Mij verstaat, of hij in alle nederigheid naar Mij luistert, in de volle waarheid van werkelijk Zijn? De onvolmaaktheid die de mens verleidt is nog zodanig aanwezig, dat die voor nu nog een belemmering vormt om in alle vrijheid en zuiverheid tot een waar verstaan van Mijn Woord te kunnen komen.

Daarom is het belangrijker om zoveel mogelijk met elkaar in waarheid, liefde en wijsheid uit liefde om te gaan, dan over het wel of niet juist verstaan van Mijn Woord van gedachten te wisselen. Want gemakkelijk genoeg kan daar de onvolkomenheid de mens verleiden tot beweringen die eerder verwarring brengen dan duidelijkheid. En juist de waarheid, de liefde en haar wijsheid brengen het hart van een mens tot meer nederigheid en meer zuiverheid, waardoor ook meer van de betekenis van Mijn Woord in het hart begrepen kan worden zoals het werkelijk is. Juist dat is het belangrijkste, dat ieder mens persoonlijk zelf in zijn hart Mij meer en meer leert kennen en vanuit het Alom besef van Mij zelf gaat beseffen en begrijpen Wie Ik Ben en hij is en wij Zijn. Drie in Een.

Hemels Brood 6934

Heel Mijn Woord dat Ik aan de mens gegeven heb en opgetekend is in het boek dat de Bijbel heet, bevat een geestelijke betekenis die in doorsnee niet gezien, niet bemerkt en niet begrepen wordt.

Het is voor de mens, gebonden in de materie, heel moeilijk om zijn materiële denken helemaal tot op het kleinste detail los te laten en volkomen geestelijk de werkelijke betekenis van Mijn Woord in alle opzichten te gaan zien, doorvoelen en begrijpen. Voor de mens is het heel moeilijk om als het ware uit zijn materiële omhulsel te stappen en in zijn geestelijk oorspronkelijke bestaan de waarheid van Mijn Woord te gaan onderscheiden van alle beweringen die er over Mijn Woord zijn, maar altijd nog een grond in de materie hebben, terwijl in de waarheid van werkelijk leven niets materieels is.

Want al wordt op de materiële aarde alle materie als een vaste zichtbare, tastbare werkelijkheid gezien en ervaren, de ware werkelijkheid Ben Ik, het Leven, zonder enige materie, eeuwig Licht, zonder enige schaduw. Maar zelfs kan de mens niet bevatten hoe Mijn licht zonder schaduw de eeuwige werkelijkheid van leven laat zien, dat zonder het kleinste deeltje materie is. Toch is Mijn bestaan zonder materie Leven in eeuwigheid.

Maar de mens is vooralsnog in materie gebonden om in leven te kunnen blijven, om tot leven te komen zoals leven in alle gelukzaligheid werkelijk is, een gelukzaligheid die op de aarde in de materie ongekend is, zolang de materie niet opgelost is in Mijn eeuwige licht van eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Dit zal zolang duren als nodig is om de mens in de vrijheid van zijn tot de ware werkelijkheid van leven te brengen, geheel zonder materie, in de vrije ruimte van Mijn Goddelijke Geest waarin en waaruit Mijn eeuwig gelukzalig makende licht iedereen voedt en iedereen eeuwig leeft.

Iedereen die op aarde is en Mij zoekt, zal Mij in zijn hart vinden, in Mijn eeuwig schaduwloze licht, welke iedereen de waarheid van het werkelijk geestelijk materieloze leven toont. Maar de ziel moet zodanig ontwikkeld zijn, dat Mijn licht verdragen wordt en de betekenis begrepen kan worden van wat Ik hier nu zeg. Alles in de schepping is erop gericht om alle mensen tot Mijn licht, Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde, het ware werkelijke leven voor eeuwig te brengen.

Hemels Brood 6932

Zouden jullie drenkelingen zijn, Ik zou jullie een vlot geven waar je op kunt klimmen en de stromingen van de zee zo beheersen dat ze jullie aan land zouden brengen. Zouden jullie in een grot vast komen te zitten, Ik zou jullie een pikhouweel geven waarmee jullie een weg naar buiten kunnen hakken en een luchtstroming, zodat je weet in welke richting te hakken. Zouden jullie gevangen zitten in een oud gebouw, Ik zou jullie sleutels geven en een plattegrond van het gebouw, zodat jullie je weg eruit kunnen vinden.

Steeds wanneer dat nodig is geef Ik jullie instrumenten om uit de nood te komen. Maar er zijn velen onder jullie die zien het vlot niet, die zien de pikhouwelen niet, die begrijpen de sleutels en de plattegronden niet. En zonder jullie vrijheid te belemmeren kan Ik niemand uit zee op de wal zetten, uit een grot of een oud gebouw bevrijden, want het zijn situaties waarbij een eigen inzet nodig is, met al hetgeen Ik ter redding aanreik.

Het gaat niet om het letterlijk een drenkeling te zijn, of in een grot vast te zitten, of in een oud gebouw gevangen te zijn, het gaat om wat er in je leven gebeurt en hoe je omgaat met de mogelijkheden die Ik jullie allemaal geef om naar te leven. Zodat het leven jou niet beheerst, maar jij je leven op de juiste manier beheerst, waarbij de juiste manier is naar Mijn liefde en haar wijsheid, welke Ik jullie allemaal keer op keer voorhoud in je hart, waar Ik altijd in ware liefde voor jullie allemaal ben. In je hart geef Ik steeds weer mogelijkheden die je kunnen helpen, zie die als het vlot, als het pikhouweel, als de sleutels en de plattegrond, maar dan niet letterlijk, maar geestelijk, als ingevingen, als besef, als weten.

Weten wat te doen, in welke situatie dan ook, om tot werkelijk leven te komen en te blijven. Ik reik jullie wat je maar nodig hebt voortdurend aan, doe je ogen open en zie, zet je oren open en hoor, sta op en wandel, neem Mijn liefde aan, wees moedig en doorsta alles wat er op aarde voor je voeten komt. Met Mijn liefde stap je overal overheen, tot aan de nieuwe dag vol liefde en blijdschap, de dag van eeuwig gelukzalig leven!

Hemels Brood 6930

Nog steeds zijn er veel mensen die de Bijbel vooral letterlijk nemen. Daardoor begrijpen zij de gruwelijke oorlogsverhalen die in het Oude Testament staan niet in het licht van Mijn liefde. Hoe kan een God liefde zijn en tegelijk Zijn volk tot oorlog en doden aanzetten?

Zie, juist als al die verhalen werkelijk in Mijn licht van Liefde en wijsheid gezien zouden worden, zou de geestelijke betekenis ontdekt worden en zou er een heel ander beeld van de Bijbel en van het Oude Testament naar voren komen. Dan zou ook het Nieuwe Testament en Mijn leer veel beter begrepen worden ten aanzien van het Oude Testament. Want wanneer iemand een rozenstruik zou beschrijven en een magnolia, zou daar een groot verschil tussen zijn. De roos heeft doornen, die kunnen een mens pijn doen, een magnolia heeft dat niet, maar beide hebben mooie bloemen. De doornen zijn een bescherming voor de roos, de magnolia heeft die bescherming niet nodig.

Zo zijn er verschillen tussen wat goed is en wat niet. Wanneer iemand zou vragen, waarom heeft de roos zulke gemene doornen en de magnolia niet? Zou daarop een natuurlijk antwoord gegeven kunnen worden, maar de geestelijke betekenis is van veel meer belang voor de mens ten aanzien van het ware leven. De mens is geneigd om naar de natuurlijke betekenissen van alles te kijken, want daar heeft hij op de aarde meer direct mee te maken, het hier en nu, het letterlijke. Maar het leven is eeuwig, en er is een hiernamaals waarmee alles wat nu gebeurt in verbinding staat en dat is hetzelfde wat het Oude Testament met het Nieuwe Testament verbindt.

De oorlogen zijn geen oorlogen tussen mensen, maar gaan over menselijke neigingen die liefst allemaal vernietigd moeten worden om tot de ware liefde te kunnen komen, dat is, het ware leven. Het eerste staat in het Oude Testament beschreven, en het tweede in het Nieuwe Testament. Ontdoe je eerst van alle verkeerde neigingen, en kom vervolgens tot ware liefde, waar leven. Daarom is de Bijbel van groot belang om in Mijn licht van ware liefde te lezen en in liefde te begrijpen!

Hemels Brood 6939

Mijn ware kracht, Mijn liefde voor alle mensen, wordt nog zo vaak onderschat, en vaak zo anders ingeschat dan de werkelijkheid, ook door jullie die in Mij geloven. Vaak wordt de werking van Mijn liefde niet als Mijn liefde gezien, doordat veel van Mijn Woord nog steeds niet op de juiste manier begrepen wordt.

Mijn lijden was nodig voor het goed van de mens, en zo is er veel lijden nodig voor het goed van de mens. Wanneer je bijvoorbeeld een struik tot een mooiere bloei met meer vruchten wilt brengen, dan snoei je die struik, je snijdt er precies waar nodig takken af en na verloop van tijd is het resultaat verbluffend. Zie, zo ‘snoei’ Ik mensen precies zoals nodig is. Dat geeft lijden, maar na verloop van tijd is het resultaat verbluffend. Alleen, jullie mensen zien dat niet als liefde, omdat veel van Mijn ‘snoeien’ mensen te lijden geeft wat door jullie niet begrepen wordt.

Zolang dat nodig is, zal er lijden zijn. Soms omdat Ik dat een mens om goede redenen geef, soms omdat gedragen moet worden wat anderen niet naar liefde doen, vaak heeft iemand geen schuld aan zijn lijden, maar maak Ik diegene daarmee sterker in het besef van Mijn liefde en het verstaan van Mijn Woord, omdat Ik dat uit liefde voor die mens zo wil. Ook beproef Ik mensen, goede mensen, die Ik graag op Mijn akkers laat werken. Alle beproevingen die iemand doorstaat, maken hem sterker in het besef van Mijn liefde en trekken diegene dichter naar Mij en Mijn hemel toe.

Wees daarom onbekommerd over al het lijden van mensen op aarde, maar wanneer Ik je in je hart in liefde aangeef te helpen, help dan vanuit je hart zoals jij voelt dat nodig is. Want niemand hoeft voor altijd te lijden, juist niet. Juist is het de bedoeling dat alle mensen tot het volledig pijnvrije gezonde leven komen, tot het ware gelukzalige leven komen voor altijd en eeuwig. Daar zijn jullie allemaal naar op weg, voor de een kan die weg pijnlijk en moeilijk zijn, terwijl het voor een ander makkelijk lijkt te gaan, maar vergis je niet, want alles is in de juiste verhouding in Mijn liefde geplaatst, en dat zal iedereen ten volle gaan begrijpen op de jongste dag, de dag die eeuwig vol ware liefde voor iedereen zal zijn.

Hemels Brood 6937

De traagheid van begrip, van besef van de mens, is in de schepping opgenomen. Niet alleen in de duur van het bestaan van de materiële aarde, zoals die al miljoenen jaren oud is en leven bevat, maar ook ten aanzien van het geestelijke bestaan van de mens op de geestelijke aarde, wat de basis is van de menswording, zoals de mens door Mij bedoeld is mens te zijn in de werkelijkheid van leven, dat is Mijn Leven, wat Ik aan de mens, bewust van zijn bestaan en zijn mogelijkheden, gegeven heb.

Maar door de bewustheid van bestaan en zijn mogelijkheden kon de eerste mens verleid worden om van de geestelijke aarde, met alle rijkdom van Mijn Goddelijkheid, neer te vallen op de natuurlijk materiële aarde, waardoor de letterlijke situatie van bestaan op aarde voor een afgepaste tijd zijn deel werd. Zo is het dat de mens zijn weg vanaf de natuurlijk materiële aarde moet terugvinden naar de ware geestelijke aarde, terwijl hij aan de materiële omgeving van zijn afdwalingen kleeft, waarbij de materiële aarde tegelijk voor hem de spiegel vormt waarin hij de volledige waarheid van zijn afkomst kan zien, zodra hij zich in zijn hart in verbinding met Mij heeft gesteld en bereid is de pijn te doorstaan die het lostrekken van de materie met zich meebrengt.

Het zijn slechts weinigen die daartoe bereid zijn. De meeste mensen gaan bij voorkeur wegen die gericht blijven op de materie, waarbij de ware pijn van het lostrekken van de klevende materie gemeden wordt. Daardoor is het dat het hele proces van de groei en het besef van de mens zo traag verloopt. Maar Ik draag er zorg voor dat niets door die traagheid het ware doel, het ware leven, tekortdoet. Uiteindelijk zullen alle mensen tot werkelijk leven gewekt worden, hoe diep hun materiële slaap ook is, hoe ver zij ook van de waarheid afgedwaald zijn. De mens is tijd gegeven in de materie op aarde, maar niet voor altijd.

Hoe traag de doorsnee mens zijn weg over de materiële aarde ook gaat, hij is voor eeuwig in Mijn liefde geborgen. En die liefde, Mij, zijn God en Schepper, Die hem Zijn Leven geeft, zal hij eens in de werkelijkheid van Zijn, Persoonlijk ontmoeten, in de eeuwig ware gelukzalige liefde, het ware Leven.

Hemels Brood 6935

Alles wat er in de wereld is, alles wat er in de wereld gebeurt, kun je op allerlei verschillende manieren bekijken, in heel verschillend licht. Dat geeft allerlei verschillende uitkomsten.

Alle verschillende kleuren en hun oneindige verloop in tinten vertegenwoordigen alle wijzen waarop mensen naar wat er in de wereld is en gebeurt kunnen kijken. Maar er is slechts één licht waarin alles geheel en al zuiver gezien kan worden en waarmee de eeuwige werkelijkheid gezien kan worden, en dat is in Mijn eeuwig onveranderlijke zuiver witte licht.

Dat wil niet zeggen dat alle kleuren verdwijnen wanneer eenmaal alles gezien wordt in Mijn eeuwig zuivere witte licht, want zo is het niet. In Mijn zuiver witte licht worden alle kleuren tot eeuwige zuiverheid gebracht en dan zal de werkelijke schoonheid van al wat is gezien kunnen worden. Het oog van de mens heeft de zuiverheid van Mijn licht grotendeels verloren, maar in ieders hart ben Ik aanwezig en daarmee is Mijn zuiver witte licht in iedereen aanwezig. Iedereen kan, wanneer hij dat oprecht wil, zicht krijgen vanuit Mijn zuiver witte licht. Het ligt aan ieder mens persoonlijk hoe zuiver hij Mijn licht in zijn hart kan zien, in die zuiverheid ziet hij. De één ziet daarbij zuiverder dan de ander hoe en wat het ware leven in werkelijkheid is.

Wie regelmatig in alle oprechtheid voor een zuiver zicht in zijn hart bij Mij komt, die zal steeds meer gewend raken aan Mijn zuiver witte licht en zijn zicht zal langzaam maar zeker zuiverder worden, wat hem ook langzaam maar zeker meer inzicht geeft in wat het ware leven is, wat Mijn ware Woord betekent, Wie Ik in alle werkelijkheid Ben, en wie hij uit Mij in alle werkelijkheid levend is. Maar de mens van de wereld, de mens met eigenbelang, de mens met zucht naar macht, naar rijkdom, die zal veel kleuren zien en om zich heen hebben, maar het zuivere witte licht van Mij in zijn hart niet bemerken.

En jij, lief mens, die in alle oprechtheid Mij zoekt, en ernaar zoekt Mijn liefde te zijn en in Mijn licht zuiver te zien, Ik zal jouw ogen sterken, zodat je meer en meer in Mijn zuiver witte licht Mij en alles in de werkelijkheid gaat zien en begrijpen.

Hemels Brood 6933

Hemelse Vader, steeds meer denk ik, hoe kan de mens het allemaal nog herstellen, het uitsterven van dieren, het veranderende klimaat, de vervuiling van de aarde, de problemen met het milieu, de verschillende geaardheid van mensen waardoor overal ruzies ontstaan, het groeiende fanatisme wat tot steeds meer aanslagen leidt, en nog veel meer. Dat is niet ontstaan van gisteren op vandaag, maar van lang voor deze tijd. Geen mens kan die trein stoppen, maar U kunt het. En ik, wij bidden U, mogen alle mensen gaan beseffen Wie U Bent, zoals ik, wij zijn gaan beseffen Wie U bent. Onze Schepper, ons ware leven.

Jouw, jullie gebed hoor Ik en zeker zie Ik alles wat er op aarde gaande is, het ligt allemaal in Mijn Hand van ware wijze liefde, alleen wel in die mate, dat de mens zijn totale vrijheid behoudt. Want dat is voor iedereen van het grootste belang, om, in het eigen besef te bestaan, tot werkelijk gelukzalig leven te kunnen komen. Wat zou het alle mensen baten wanneer de aarde in materiële zin een weelde zou zijn, maar niemand zou zichzelf kennen, niemand zou Mij in Mijn ware liefde en haar wijsheid kennen, niemand zou beseffen dat hij bestaat, niemand zou de eigen bewustheid te zijn hebben?

Daarom heb Ik voor de gelukzaligheid van het besef een eigen persoonlijk bestaan te zijn de hemel en de aarde met alles erop en eromheen geschapen, zodat de mens, die eens afgedwaald is van zijn Goddelijke volmaaktheid, in volle vrijheid, op de bestemde tijd en wijze, tot het besef kan komen wie hij van oorsprong is en Wie Ik van eeuwigheid aan Ben, het ware Leven, de ware eeuwig onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Zodat de mens in volledige vrijheid tot het besef komt dat hij niet zelf het leven is, maar het als een eigen bestaan mag ervaren, en dat Ik, zijn Schepper, zijn leven Ben. Dat hij zijn leven van Mij gekregen heeft, met alle Goddelijkheid van Mijn Leven, wanneer hij in alle vrijheid Mijn leven aanneemt zoals het in werkelijkheid van Mij is, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid.

De mens kan de natuurlijke materiële aarde vernielen, maar zijn leven uit Mij nooit, omdat Ik eeuwig zijn leven Ben. En leert de mens dat niet op de aarde, dan zijn er andere scholen waar hij verder kan leren. Vergeet daarbij niet wat Ik gezegd heb, Ik ben met alle mensen, Ik heb alle mensen gered van de dood, en Ik zorg voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eens komt de dag die voor alle mensen eeuwig gelukzalig zal zijn.

Hemels Brood 6931

Iemand kan heel aardig zijn en als een goed mens overkomen, en vervolgens een despoot blijken te zijn. Zo iemand is gehaaid, laat zich eerst van zijn beste kant zien, als een lammetje, maar in werkelijkheid is hij een wolf die op jacht is naar een prooi. Hij weet dat hij met zijn gedrag als een lammetje diegene aantrekt die zelf werkelijk een lammetje is en een gemakkelijk te overheersen prooi gaat zijn. Hij weet hoe hij diegene kan overheersen, kan uitbuiten, kan misbruiken, en steeds als het erop aankomt, is hij weer dat lammetje, zodat hem zijn onaangename gedrag vergeven wordt en hij blijven mag.

Zie, zo is Satan ook bezig op de achtergrond. Hij zoekt voortdurend de zwakheid van mensen en wacht tot een moment van zwakte zich voordoet, tot er een verlangen is wat moeilijk te stillen is, tot er een situatie is die het verlangen intenser maakt, en dan komt hij met een oplossing die aan het verlangen tegemoet lijkt te komen, op een manier die juist lijkt te zijn, maar het niet is. Door de intensiteit van het verlangen wordt dat niet gezien, wordt de waarheid niet gezien. Wie dan ingaat op het idee van Satan, geeft hem daarmee een zekere macht, die Satan niet snel zal loslaten zolang het verlangen niet losgelaten wordt. En juist op momenten dat iemand spijt krijgt, doet Satan zijn best om anderen die spijt niet te laten geloven, en wie dan niet vasthoudt aan zijn spijt en boos wordt, heeft verloren, en Satan strijkt de winst op.

Aan jullie allemaal zeg Ik, kom en blijf in je hart bij Mij, want waar Ik in het hart ben, daar mag en kan Satan niet komen. Wie vrijwillig in zijn hart komt, daar waar Ik altijd ben, die neem Ik de oogkleppen weg, die toon Ik de waarheid in liefde. Want daar in het hart waar Ik ben, is een vrijplaats voor iedereen. Ik kan je roepen, maar of je aan Mijn roep gehoor geeft is aan jou. Ik ben in je hart en in alle vrijheid kun je daar altijd met Mij zijn, met al je verlangens, die daar in Mijn liefde oplossen tot niets anders dan liefde.