Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6678

Er zijn op aarde allerlei hulpmiddelen. Hulpmiddelen om je te vervoeren, om je te verzorgen, om mee te werken, er zijn hulpmiddelen voor ouderen en zieken, er zijn hulpmiddelen voor van alles en nog wat en mensen maken daar over het algemeen dankbaar gebruik van.

Maar er zijn nog andere hulpmiddelen, die niet van aardse oorsprong zijn maar van geestelijke oorsprong, die van Mij komen, jullie Schepper, en wel of niet opgemerkt alle mensen ten goede komen. Niet om makkelijker van de ene plaats naar de andere te komen, niet om het huishouden gemakkelijker te maken, niet om allerlei werkzaamheden tot meer opbrengst te helpen, maar om de geestelijke groei van de mens te bevorderen, om de mens tot meer en beter levensinzicht te brengen, om mensen bewust te maken van het leven dat zij van oorsprong zijn uit Mij, jullie Schepper.

Want er zijn nog naar weinig mensen die zich van Mij in hen bewust zijn en beseffen dat hun leven, wat zij innerlijk voelen dat hun bestaan is, van oorsprong Mijn bestaan is en er zijn nog minder mensen die beseffen welke mogelijkheden dat innerlijke besef te bestaan geeft. Sommige wetenschappers zeggen dat de mens over het algemeen slechts een heel klein deel van zijn hersenen gebruikt in verhouding tot de omvang en de mogelijkheden ervan. Ik zeg jullie dat de mens in verhouding nog niet een speldenknop gebruikt van de mogelijkheden van zijn bestaan uit Mij, van het leven dat hij van Mij, gelijk aan Mijn Goddelijke mogelijkheden, gekregen heeft.

En dat alleen omdat hij zich er niet of nauwelijks in verdiept, zijn eigen weg gaat en zich niet stoort aan Mij, aan Mijn liefde en haar wijsheid, gericht als hij is op zichzelf, zijn welzijn, zijn wensen en verlangens, zijn zucht naar autonomie, naar macht en rijkdom.

Lief mens, die zich wel verdiept in zijn hart, in Mij en Mijn leven, Mijn liefde en Mijn wijsheid, houd nog een kleine tijd vol, want spoedig zal het allemaal veranderen. Want Ik zorg voor alle mensen, Ik zorg dat het goedkomt uit ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6676

Misschien zijn er mensen die denken dat het toch wel wat oneerlijk was, het verhaal in de Bijbel over de verloren zoon. Dat het niet eerlijk was dat hij met zoveel blijdschap en feestelijkheden werd binnengehaald, nadat hij geheel naar zijn eigen genoegens geleefd had en zich niet bekommerd had om zijn achtergebleven familie of om zijn medemensen, alleen om zichzelf, terwijl zijn broer alles gegeven heeft voor zijn vader en zijn medemensen. Er zijn mensen die zich afvragen of dat wel terecht was, zoals zijn broer, die het er niet mee eens was, die het niet terecht vond. Door dat verhaal in de Bijbel kan gedacht worden dat iedereen op aarde voor wat hij dan ook afwijkend van liefde gedaan heeft, uiteindelijk toch wel feestelijk vergeven zal worden, zodat het eigenlijk niet uitmaakt of je je leven wijdt aan Mij en Mijn liefde of de wereld intrekt en doet wat je wilt, al is het moorden en plunderen, je wordt toch wel vergeven en feestelijk binnengehaald in de hemel.

Maar zo is het niet. Want deze zoon ging wel de wereld in en deed wat hij wilde, genoot van alles wat niet goed en geen ware liefde was, maar toen al zijn geld en plezier op was, was dat niet het moment dat hij feestelijk werd binnengehaald, terug bij zijn vader. Daaraan vooraf ging een langdurig en pijnlijk proces van het verkrijgen van inzicht, van het tot besef en berouw komen. Werkelijk diep berouw door een diep inzicht en diep berouw waarbij met zekerheid gesteld kon worden dat hij in alle vrijheid, met alle geld en wereldse macht, nooit meer opnieuw de wereld in zou trekken, omdat hij heel diep en ernstig het enorme verschil tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan geleerd had, het verschil tussen waarheid en onwaarheid, en de gevolgen van het één en het ander ten diepste besefte.

Dat bracht hem terug bij zijn vader, het besef hoe diep hij gezonken was en de intense wens om dat nooit meer te doen, met alle geld, met alle macht, met alle aanzien van de wereld wist hij dat hij daar nooit meer wilde zijn en verlangde hij er oprecht en eerlijk en ten diepste naar, om alleen nog naar waarheid en liefde in volkomen nederigheid, zonder macht en rijkdom, voor altijd bij zijn vader te zijn. En juist daarom werd hij met zoveel blijdschap en feestelijkheden binnengehaald.

Dus, ja, elk mens die op aarde de wereld ingetrokken is en zich misdragen heeft, zelfs als dat met moorden en plunderen was, zal in de hemel door Mij met blijdschap en vreugde feestelijk worden binnengehaald, maar niet voordat hij ten diepste tot het inzicht gekomen is dat hij de verkeerde weg gegaan is, en niet voordat hij alle pijn van het nodige proces om tot inzicht te komen volkomen doorgemaakt heeft en tot de intens diepe overtuiging gekomen is, dat alleen liefde en haar wijsheid werkelijk leven is en dat Ik, zijn Schepper, de Enige ware liefde en haar wijsheid Ben, het ware leven Ben, en zijn leven alleen uit Mij aan hem gegeven is.

Waarbij hij dan ook ten diepste berouw heeft en zeker gesteld mag worden dat het uit eigen vrije wil altijd zijn keus zal zijn om volkomen oprecht en in alle nederigheid Mijn ware liefde en haar wijsheid, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig, voor altijd te zijn. Dat is het moment dat hij met grote blijdschap en feestelijk binnengehaald wordt in de ware hemel, de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 6674

Het gaat op aarde vooral om besef, om zuiver werkelijk waar levensbesef, het besef dat leven niet het eigen opgewekte leven is, maar Mijn leven aan alle mensen uit Mij aan hen gegeven. Het gaat erom dat alle mensen, in de vrijheid van het persoonlijk zijn, tot het besef komen dat Ik hun Levensbron, hun Schepper ben van waaruit zij leven, en dat de zelfstandigheid die zij daarbij gekregen hebben niet van oorsprong zomaar ontstaan is, maar specifiek uit Mij gegeven is.

Want zo is het gegaan dat Ik de zeven geesten uit Mij gewekt heb om tot vermeerdering te komen, waarbij één geest de volledige gelijkenis met Mij in zich heeft gekregen, maar zich niet gedragen heeft gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, in de veronderstelling dat zijn zelfstandigheid ook zijn eigen goddelijke autonomie buiten Mij kon zijn, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat buiten Mij niets is en hij in het niets tot niets verloren zou gaan. Daarom heb Ik de aarde met al wat erop en eromheen is en de mens geschapen en deze geest in de materie van het niets gebonden, zodanig, dat het voor hem in de mens mogelijk is om tot het besef te komen dat ieder leven, al is het zelfstandig, al is het persoonlijk, onveranderlijk toch altijd Mijn Leven is en blijft.

Zo is Mijn Leven de mens gegeven, waarmee hij de zelfstandigheid als eigen persoonlijk bestaan kan ervaren en op de aarde verblijvend tot het besef van Mij, zijn Schepper en Levengever kan komen en daarmee tot de ware geestelijke wezenlijkheid kan komen, die hij van oorsprong gelijk aan Mij is, zonder Mij te zijn, en hij de eeuwige gelukzaligheid van Mijn werkelijke leven in alle vrijheid kan aannemen. Alleen is het daarbij aan de mens om Mijn leven aan te nemen in de ware houding, welke alleen in de nederigheid van het afstaan van zijn autonomie tot werkelijkheid kan komen. Omdat de mens dat in zijn hoogmoed en daardoor zwakte niet zal lukken, ben Ik, uit liefde voor hem, de aan Mij gelijkende geest in de mens, die Mij niet is, maar denkt Mij te zijn, Zelf in de mens Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik datgene volbracht wat nodig was om de mens te redden van de eeuwige dood, welke het eeuwige niets is, en hem uit die dood tot Mijn werkelijk Goddelijk onveranderlijk Leven terug te brengen.

En zo gaat het er nu om, dat jullie allemaal tot het besef van Mij, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn volkomen volmaakte Enige Goddelijke Wezenlijkheid komen en jullie gelijkheid aan Mij gaan herkennen, in het besef Mij niet te zijn, maar in alle vrijheid Mij te leven, dat is, de ware eeuwige gelukzaligheid van Zijn, onlosmakelijk verbonden met Mij en in alle vrijheid en zelfstandigheid werkelijk te zijn.

Hemels Brood 6672

Er zijn voor de mens talloze momenten waarop hij keuzen maakt en veel keuzen worden zo goed als gedachteloos gemaakt, omdat het een gewenning is of omdat het een vanzelfsprekendheid geworden is. Maar bij die talloze keuzen zijn er veel keuzen die vanuit een zeker eigenbelang gemaakt worden, zonder dat dat eigenbelang als zodanig beseft wordt, zo diep is dat in de mens verborgen.

Stel dat iemand blauw een mooie kleur vindt en dat die kleur verbonden is aan een van de te maken keuzen, dan zal doorgaans de keus die met blauw te maken heeft gemaakt worden zonder dat die mens zich ervan bewust is dat zijn keus door blauw beïnvloed is. In veel gevallen is dat niet ernstig en maakt het voor de medemensen geen belastend verschil. Maar er zijn veel andere keuzen die beïnvloed door de eigen voorkeur gemaakt worden en wel degelijk een belastend verschil voor medemensen uitmaken, terwijl die niet als zodanig herkend worden, omdat de mens zich niet van al zijn belangen, verlangens en voorkeuren bewust is. Dat geldt voor alle mensen.

Het loslaten van eigenbelang, van eigen voorkeuren, is een van de moeilijkste keuzen voor mensen om te maken, want het is zo normaal om keuzen naar eigen voorkeur te maken. Het is zelfs de grootste beleefdheid om er bij de ander op aan te dringen om zijn voorkeur aan te geven, zodat er rekening mee gehouden kan worden, want het wordt als liefde gezien, of minstens als beleefdheid, om de ander aan te moedigen zijn voorkeur kenbaar te maken en daar het handelen op aan te passen. Ik zeg jullie daarbij, dat degene die zijn medemens om zijn voorkeur vraagt daar doorgaans rekening mee houdt op een manier waarbij ook zijn eigen voorkeur gehonoreerd wordt. De mens is daar heel bedreven in geworden en wel zo bedreven dat het als normaal gezien wordt.

Maar het zijn toch momenten waarop het eigenbelang vooropstaat en niet de ware liefde. Wie werkelijk al zijn verborgen eigenbelang wil leren zien, laat hij zich in alle oprechtheid en eerlijkheid en met een daadwerkelijke ernst om al zijn verborgen eigenbelang bewust te worden en te gaan inzien, in zijn hart tot Mij wenden met de serieuze bedoeling al zijn eigenbelang los te gaan laten, en langzaam zal Ik hem steeds wat van zijn eigenbelang tonen en bewustmaken en hem helpen dat allemaal los te laten, uit liefde voor Mij en zijn medemensen.

Hemels Brood 6670

Ik geef mensen het beste voedsel dat er is, dat is Mijn zuivere Woord, Mijn ware zuivere liefde en haar wijsheid en Mijn werkelijk goede raad in alle opzichten. Maar er is daarnaast ook ander voedsel wat door mensen aangereikt wordt en vermengd is met een mindere of zelfs slechte kwaliteit voedsel dat door hen zelf bijeen gezocht is.

Hiermee bedoel Ik dat er mensen zijn die Mijn Woord naar eigen interpretatie verkondigen, die Mijn ware zuivere liefde en haar wijsheid in en ander licht zetten, Mijn raad verdraaien zoals het hen uitkomt. Het is als een boom vol rijpe zuivere voedzame vruchten met de beste smaak en mensen rapen de gevallen, onrijpe, half bedorven vruchten van de grond en laten de goede rijpe voedzame vruchten hangen tot die verschrompelen en hun voedzaamheid verloren is gegaan.

Hiermee bedoel Ik de mensen die luisteren naar medemensen die beweren Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid te kennen en te kunnen uitleggen, maar er hun eigen interpretatie aan geven en de zuiverheid van Mijn Woord vertroebelen, terwijl iedereen rechtstreeks in zijn hart kan en mag komen voor wat het zuiverste en het voedzaamste Woord uit Mij is en de zuiverste waarheid is met de nodige antwoorden waarmee alle vragen worden beantwoord en problemen kunnen worden opgelost.

Laat het beste fruit niet aan de boom hangen voor wat er op de grond gevallen is uit onnodige zuinigheid, want dat is het versmaden van Mijn goede zuivere vruchten voor de mens als het beste voedsel uit Mij, uit ware liefde hem gegeven. Te vaak wordt Mijn ware gezonde zuivere voeding door de mens terzijde geschoven voor het eigen bereide voedsel waar veel aan ontbreekt zonder dat dat opgemerkt wordt.

Maar jullie, die Mij in je hart kennen, Mijn liefde gevoeld hebben en weten dat je in je hart alles aangereikt krijgt wat nodig is, laat je oor niet hangen naar valse profeten, laat je oog niet kijken naar valse schitteringen, wees daar doof en blind voor, maar open je oren voor Mijn stem, open je ogen voor Mijn liefde en open je hart en je mond om Mijn liefde naar waarheid door te geven en wees daarmee gezegend door Mij.

Hemels Brood 6679

In doorsnee wordt mensen geleerd om met respect met elkaar om te gaan, om zich aan de regels die gelden te houden, om anderen niet te beliegen en te bedriegen, in een sfeer die zegt, “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet”. Daarbij wordt de maatstaf gelegd bij wat je zelf wel of niet prettig vindt. En zo wordt eigenlijk niemand geleerd dat de beste maatstaf liefde is en liefde de beste basis is om vanuit te handelen en met elkaar om te gaan, Mijn onbaatzuchtige liefde.

Daarvoor is het nodig dat innerlijk gevoeld wordt wat ware liefde precies is en daar komt het bij de meeste mensen niet van. Er zijn veel mensen die gemakkelijk afdwalen van waarheid en van het respectvol omgaan met elkaar, waarbij liefde geen enkele gevoelswaarde heeft. Toch is het voor alle mensen in elke situatie het beste om, wat iemand ook doet of zegt, dat uit liefde voor de ander te doen of te zeggen. Normaal gesproken is de basis waaruit gehandeld wordt door degenen die het goed willen doen, het met elkaar omgaan uit respect, uit sociale overwegingen, uit geleerde normen en waarden, maar uit ware liefde als basis komt nog weinig voor.

Ga jezelf maar na, het komt voor dat je handelt uit een zekere mate van liefde voor je familie, voor je beste vrienden en voor je kennissen, maar vaker handel je naar de gangbare sociale omgangsvormen die voortkomen uit geleerde normen en waarden. Op zich wel goed, maar nog niet overeenkomend met de liefde die Ik bedoel en die Ik in ieders hart ben. En ten aanzien van mensen die geen familie, geen vriend of kennis zijn, is de omgang in doorsnee vriendelijk en sociaal, zolang er geen misverstanden of iets dergelijks zijn, maar dat is ook niet de liefde die Ik bedoel.

Ik begrijp dat, want ware liefde zoals Ik bedoel, die is je niet daadwerkelijk geleerd, je hebt geen daadwerkelijk voorbeeld gehad. Maar nu vraag Ik je, laat Mij jouw voorbeeld zijn. Ik ben in je hart en Ik ben de liefde die Ik bedoel en als jij dat wilt, laat Ik je voelen hoe ware liefde voelt en leer Ik jou uit die ware liefde met alles en iedereen om te gaan. Kom daarvoor in je hart bij Mij en leer door Mijn liefde in je te voelen steeds meer vanuit die liefde te leven, vanuit die liefde om te gaan met al je medemensen, dan gaan zij Mijn liefde ook voelen door jou, en leren van jou. Want ieder mens leert van zijn medemensen, maar het allerbeste leer je van Mij, en Ik zeg je, het allerbeste om van Mij te voelen en te leren is Mijn ware liefde om vanuit te leven en om te gaan met al je medemensen, familie, vrienden, kennissen en al je andere medemensen.

Kom en laat ware liefde uit Mij in je hart bij alles de basis van je doen en laten zijn, omdat dat goed is voor alles en iedereen, niet werelds gezien, maar in de waarheid van werkelijk leven gezien. Ik heb jou lief, Ik heb alle mensen lief, kom en leer die ware liefde van Mij in je hart te voelen en voor alle mensen te zijn. Want van mensen kun je dat niet leren, alleen daadwerkelijk van Mij, jouw God en Schepper in Jezus Christus in je hart.

Hemels Brood 6677

Als het aan mij lag, hemelse Vader, zou ik iedereen willen laten weten dat de oplossing voor wat dan ook bij U ligt, in Uw liefde en haar wijsheid. Maar dat geloven de meeste mensen niet en zij luisteren daar niet naar.

Dit is een tijd waarin mensen heel individueel denken, los van de eenheid die ze desondanks toch zijn. En er zijn veel verschillen in denken, in intelligentie, in cultuur, in normen en waarden en noem maar op over de wereld verspreid. Dit is de tijd waarin mensen hun eigen oplossingen bedenken en zichzelf capabel vinden om te oordelen, om te handelen naar eigen inzicht. Iedereen heeft de neiging zijn eigen koninkrijkje te beheersen, en al die koninkrijkjes worden ingepast in het geheel, maar zonder de verbinding met Mij, zonder een echte verbinding met elkaar.

Zelfs bij jullie die in Mij geloven is die neiging aanwezig om de dingen op je eigen gewenste manier te doen en uit te sluiten wat iemand een beetje anders wil doen, zodat er geen werkelijke afstemming met Mij is en zelfs niet met elkaar. Maar wie voor het gezamenlijke bij Mij komt met zijn medemens, die zal van Mij hetzelfde aangereikt krijgen als zijn medemens en wanneer zij ieder hun eigen ideeën en oplossingen loslaten, kunnen zij in eenheid met Mij heel goed samenwerken en tot een mooi en zinvol geheel komen, wat een goede uitstraling zou geven van Mijn liefde en haar wijsheid. Maar doorgaans komen mensen niet met hun geschillen bij Mij, wel de enkeling, maar ieder samen gebeurt nog maar zelden.

Toch zou dat veel uitmaken, juist voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven. Probeer het eens werkelijk samen met Mij te doen, wat je organiseert, wat je in Mijn Naam onderneemt, want het is niet bedoeld ieder voor zich, het is bedoeld allen tezamen met Mij in jullie midden als liefdevolle raadgever in jullie hart. En weet dan dat Ik ieder van jullie, als het om een oplossing voor eenzelfde probleem gaat, dezelfde raad geef en niet de een deze en de ander gene raad geef. Dus als bij jullie de een het zus wil doen en de ander zo, dan heeft slechts een van jullie of wellicht geen van jullie in zich naar Mijn raad geluisterd.

Zo is het met de wereldse mensen, die zien geen reden om naar Mij te luisteren of naar jullie, ze weten het allemaal zelf wel, denken zij. En als het voor jullie die Mij kennen al moeilijk is om je eigen denken los te laten, hoe moeilijk zal het dan zijn voor al diegenen die Mij niet kennen? Daarom, wil je werkelijk uitdragen dat de oplossing voor alle problemen bij Mij ligt, wees dan met je medegelovigen zelf in alles één met Mij, zodat wat je gezamenlijk doet die eenheid ook uitstraalt. Want op die manier breng je met elkaar meer over van Mijn liefde en haar wijsheid dan je in deze individuele tijd, met al zijn persoonlijke meningen en voorkeuren, met woorden kunt bereiken. Want in jullie hart ben Ik die Eenheid die jullie in ware liefde met elkaar kunnen zijn, als je wilt, als je jezelf in Mij loslaat.

Hemels Brood 6675

Het is niet zo dat je Mij even kunt ‘bellen’ voor een ‘onder onsje’. Ik ben altijd in je hart aanwezig en je kunt Mij daar altijd bereiken, maar wanneer je komt, kom dan in alle eerlijkheid en oprechtheid, in alle nederigheid, met een open vizier, zeg wat je bezighoudt en luister dan met volle aandacht naar Mij, zonder zelf al iets ingevuld te hebben. Want alleen dan kan ons contact ongestoord zuiver zijn.

Het is waar dat iedereen welkom is om Mij te ontmoeten in zijn hart. In vroeger tijden mochten alleen priesters die daarvoor uitgekozen waren in de tempel in het Heilige der Heiligen komen. Omdat in die tijden de mensen in die nodige oprechtheid nog onwetend waren en de zuiverheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet kenden. Ook was Ik in die tijd nog niet in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen, daarom was het voor die tijd alleen mogelijk voor geroepen priesters om in hun hart, wat het Heilige der Heiligen was en is, Mijn Woord te verstaan. Maar na Mijn verblijf op aarde in de Mens Jezus Christus en na de uitstorting van de Heilige Geest is het wel mogelijk geworden voor alle mensen om Mij in hun hart te ontmoeten en Mijn Woord in alle zuiverheid te verstaan.

Maar evengoed is niet iedereen in staat om in alle eerlijkheid en oprechtheid en zonder eigen invullingen, zonder eigen mening, zonder vooroordelen en twijfelachtige bedoelingen, bij Mij te komen en met Mij te spreken en Mijn Woord te verstaan. Daarbij zijn er mensen die denken in hun hart Mij te verstaan, maar wat Ik hen aanreik wordt vervormd door hun eigen invullingen, hun eigen meningen, hun vooroordelen en dergelijke. Toch beweren zij Mij innerlijk te verstaan en zij uiten zich aan hun medemensen vanuit dat vermeende contact met Mij, met alle gevolgen van dien, want er zijn steeds mensen die hen geloven en hen aanhangen als een meester. Maar sinds ieder mens in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder eigen invullingen, zonder vooroordelen, zonder verlangens, bij Mij kan komen en zelf in zijn hart Mij kan verstaan, zijn er geen meesters meer nodig.

Er zijn wel mensen door Mij geroepen om Mijn liefde aan hun medemensen te verkondigen en Mijn Woord van ware liefde uit te leggen, om de dwalende mens op weg te helpen naar Mij in zijn hart en om de mensen die Mij gevonden hebben te bemoedigen om vast te houden aan Mij in hun hart in een wereld die niets van Mij en Mijn liefde beseft en haar eigen weg gaat, die bestaat uit eigengewin en leugens en bedrog. Deze door Mij geroepen mensen zijn Mijn helpende handen, maar geen meesters, geen goeroes, geen aanvoerders, geen leiders of iets dergelijks. Neem daarom afstand van hen die zich voordoen als meesters, als leiders van het geloof, als goeroes of wat voor namen daar ook maar voor zijn, want geen van hen is door Mij aangesteld en dat kan iedereen zelf in zijn hart bij Mij te weten komen, als je in je hart Mij daar oprecht en in alle eerlijkheid naar vraagt.

Want Ik heb geen mens meer nodig om als tussenpersoon te fungeren, Ik ben Zelf in de Mens Jezus Christus in ieder hart bereikbaar aanwezig. Dus kom, maak je los van wie dan ook en maak in je hart in alle oprechtheid en eerlijkheid contact met Mij, want nu mag iedereen die bij Mij wil komen in het Heilige der Heiligen in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem daar voeden en laven met Mijn ware gelukzaligmakende liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6673

Ik ben er altijd, en je bent altijd één met Mij. Want jouw leven, waarmee je bestaat en kunt doen en laten wat je wilt en kunt gaan en staan waar je wilt, is Mijn leven wat Ik jou beschikbaar gesteld heb, vrijwillig en zonder kosten.

Toch kost het jou wel wat, want in allerlei opzichten kost het je moeite en werk en pijn, enzovoorts. Maar wat het je ook kost, je betaalt die kosten niet aan Mij maar aan jezelf. Want leven, Mijn leven, kost je niets, tenzij je het niet aanneemt en niet gebruikt zoals Mijn leven in werkelijkheid is. Elke afdwaling van Mijn leven zoals het van oorsprong tot eeuwigheid is, kost je, ook al zijn het je medemensen die afdwalen van Mijn leven, zoals het onveranderlijk is. Want ieders leven is Mijn onveranderlijk eeuwige leven, zodat iedere afdwaling van Mijn leven voor iedereen, die niet in alle opzichten geheel en onveranderlijk Mijn leven gelijk is, gevolgen heeft. Daarom is het voor alle mensen belangrijk om volmaakt gelijk aan Mijn leven te gaan zijn.

Dus zou jij volmaakt Mijn leven zijn, maar andere mensen nog niet, dan zijn er toch ook nog kosten voor jou, om medemensen die afgedwaald zijn tot inzicht brengen. Maar dat betekent niet dat je iedereen die niet volmaakt gelijk Mijn leven is, wat volmaakt onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde is, tot Mijn leven moet dwingen, ze moet ompraten, of iets van dien aard, want alleen uit eigen vrije wil kan Mijn leven in alle opzichten volmaakt gelijk daaraan aangenomen worden. Je kunt wel zelf eraan werken aan Mijn leven in al je doen en laten gelijk te zijn, maar om tot resultaat te komen is het wel nodig dat met Mij samen te doen. Daarvoor hoef je maar in je hart, waar Ik altijd ben, bij Mij te komen, en vanuit Mij in je hart Mijn leven, dat is Mijn ware liefde, aan te nemen en in alle opzichten naar te handelen.

Dat is niet gemakkelijk, Ik weet het, maar bedenk je dan bij alles wat moeilijk is, dat Ik je innig liefheb en dat Ik je Mijn leven geef om voor altijd in ware vrije gelukzaligheid te leven, dat Ik je dat niet zomaar gegeven heb en je dus ook zal helpen om tot die ware eeuwig blijvende gelukzaligheid te komen en te blijven. Jou en alle mensen. Want Ik heb jou innig lief, jou en alle mensen. Zie, dat is Mijn leven, liefhebben in alle opzichten en dat word jij ook, liefde in alle opzichten!

Hemels Brood 6671

Alles wat een mens doet is in samenwerking met Mij. Het maakt daarbij niet uit of iemand wel of niet in Mij gelooft, of iemand Mij liefheeft of Mijn bestaan ontkent of zelfs Mij beschimpt. Want ieders leven is hoe dan ook direct verbonden met Mij, is Mijn leven aan hem gegeven, terwijl het evengoed nog Mijn leven is en eeuwig blijft. Maar de samenwerking met Mij wordt niet door iedereen bemerkt, doordat niet iedereen in Mijn bestaan gelooft. Dan kunnen mensen denken dat zij een volledig eigen leven zijn, geheel autonoom, in een volledige eigen vrijheid, maar zo is het niet.

Sommige van hen, die niet in Mijn bestaan geloven en er ook hun inspanningen voor doen om aan medemensen duidelijk te maken dat elk geloof in Mijn bestaan een grote misvatting is, zien wel dat er een onderlinge samenhang is tussen alle mensen als het gaat over de situatie van de aarde in meerdere opzichten, maar zij wijten dat aan onwil en onkunde van medemensen en zij proberen daar verandering in te brengen op basis van kennis. Maar geen mens op aarde heeft zoveel kennis van alles wat er op aarde door mensen, vanaf de eerste tijd dat er mensen op aarde waren tot in het heden, gedaan is, dat hij tot dusdanige oplossingen kan komen voor alle problemen die zich steeds meer en steeds duidelijker aan de mens tonen.

Uit liefde voor de mens zal Ik het duidelijker en duidelijker maken dat de oplossing voor alle problemen door de mens alleen niet tot een oplossing kan komen, hoe intensief de mensen die het zich aantrekken het ook proberen om alles op te lossen, er blijft altijd een belangrijke factor onbekend, er blijven altijd mensen die tegenwerken wat goed is, om zelf geen verlies te lijden, om geen macht te verliezen, om hun aanzien te behouden. Maar alles zal op aarde tot een climax komen, waardoor iedereen die Mijn bestaan ontkent en denkt tot oplossingen te kunnen komen, zijn onvermogen wel moet erkennen en dan zal het moment daar zijn dat Ik Mij aan alle mensen bekend zal maken. Want dan is het moment daar om aan alle mensen Mijn ware liefde en haar wijsheid te tonen en alle problemen samen met de mens op te lossen.

Maar aan jullie die in Mij en Mijn wijze liefde geloven en daarop vertrouwen, zeg Ik, wees niet bevreesd voor wat komen gaat, want het is Mijn liefde en het komt helemaal goed.