Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6738

Maak je eens geen enkele voorstelling van Mij. Voel eens alleen je leven, je bestaan, je zijn, dan voel je Mij. Veel mensen die in Mijn bestaan geloven, proberen zich een voorstelling van Mij te maken, maar zij kunnen zich niet meer voorstellen dan hun eigen menselijke zijn en dat maakt de voorstelling van hoe en Wie Ik ben altijd onvolmaakt, omdat Ik veel meer ben dan de mens op aarde in zijn nog onvolmaakte hoedanigheid is.

Daarom kun je je beter geen voorstelling van Mij maken en alleen in je, je bestaan, je zijn, voelen, want daarmee kom je het dichtst bij Mij, bij hoe Ik werkelijk ben. Daar waar jij voelt te leven kun je met Mij in contact zijn en kan Ik je wat meer van Mij Zelf aan jou tonen. En stukje bij beetje ga jij dan wat meer zien van het grote geheel, van het enorme universum van Leven, waarvan jij deel uitmaakt. In Jezus Christus ben Ik mens zoals jullie mens zijn, maar er is wel het verschil dat jullie nog in de gevolgen van de verleiding getrokken zijn en Mijn Mens-Zijn de Goddelijke Wezenlijkheid volmaakt tot uitdrukking brengt vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Dat alleen al is heel moeilijk om je een voorstelling van te maken die enigszins met de werkelijkheid overeenkomt.

Beter doe je daar dan ook geen moeite voor, om te voorkomen dat je aan een verkeerd beeld blijft vastzitten en denkt het juiste beeld voor ogen te hebben. In je hart kun je heel dicht bij Mij komen, in waarheid, in oprechtheid, in vertrouwen, in liefde. Daar in je hart, in je gevoel te bestaan, te zijn, je eigen zijn, daar kun je van Mij nog het meeste zien en te weten komen, want jouw zijn, jouw bewustheid van zijn, komt uit Mij, is deel van Mij, het eeuwig grote, volmaakte, oneindige bestaan, het volmaakte Zijn, in alle opzichten van waarheid, van liefde en haar wijsheid, van eeuwig gelukkig Zijn.

Zoek er niet naar daar een voorstelling van te maken, want dat gaat nu nog ver voorbij jouw horizon, en al probeer je bij die horizon te komen, zoveel jij ernaartoe probeert te komen, schuift die horizon van je weg en komt niet dichterbij. Maar door te leven vanuit Mij in je hart trek je Mij wel dichterbij en zo zul je eens Mij kunnen zien zoals Ik Ben, werkelijk eeuwig gelukzalig Leven!

Hemels Brood 6736

Als iets gevaarlijk is, pak je het aan tot het gevaar geweken is. Maar bij sommige situaties is het moeilijk om de juiste keus te maken om de situatie tot veiligheid te brengen. Bij het oversteken van de straat wacht je tot het veilig is om over te steken, maar wat doe je bij een gewapende overval, waarbij je het leven dreigt te verliezen? Dood je dan degene die je bedreigt, als dat de enige mogelijkheid is om je eigen leven te behouden, en is dat dan een zonde?

Niet alles wat er in je leven gebeurt is zo helder als glas en zo duidelijk goed of niet goed, er zijn nogal wat grijze gebieden waarbij het moeilijk is om het juiste gedrag te kiezen en om in je hart Mijn advies te verstaan en naar te handelen. Vooral als situaties zich plotseling voordoen en je daar totaal niet op verdacht bent en een snelle reactie nodig is. Een geoefende jager weet in een fractie van een seconde wat te doen als het gevaarlijk voor hem wordt, want hij heeft ervaring. En dat is wat Ik jullie mensen op aarde laat opdoen, ervaring, levenservaring.

Juist die momenten waarop het niet duidelijk is hoe het beste te handelen, terwijl je snel moet handelen, zijn momenten waarop je ervaring opdoet, over jezelf en over je medemensen, over de gevolgen van de ene manier van handelen en een andere manier van handelen. Want wat je in een kort moment ook besluit, het geeft altijd een gevolg en uit dat gevolg kun je leren of je keus goed of niet zo goed was. Hoe vaker dat gebeurt, des te meer inzicht krijg je, en zo maak je langzaam maar zeker je het goede eigen, als het je wil is om tot het goede te komen. Want degene die niet het goede nastreeft, maar bijvoorbeeld middelen om rijk te worden, die zal zich door allerlei situaties dat wat hem tot rijkdom brengt eigen maken.

Maar jullie verblijf op aarde is bedoeld om je het goede, de ware liefde eigen te maken, en al gaat dat met vallen en opstaan, vergeet dat niet. Blijf trouw aan Mij in je hart, hoe succesvol anderen ook lijken te zijn met het verkrijgen van wat zij willen. Want Ik heb jullie wel de vrije wil gegeven waarmee je wat je maar wilt kunt nastreven, maar dat verandert het doel van jullie verblijf op aarde niet. En wanneer je dat eenmaal begrijpt, is het aan jou om daar uit eigen vrije wil naar te handelen. Is dat eenmaal jouw wil, dan help Ik jou om de nodige ervaring op te doen totdat je ware liefde je eigen gemaakt hebt in alles, in elke situatie. Dan heb je het ware leven je eigen gemaakt, het hoogste goed!

Hemels Brood 6734

Ik ben alles van hoog tot laag en van laag tot hoog, precies hoe een mens zich Mij voorstelt. En er zijn veel verschillende voorstellingen die mensen van Mij hebben. Sommige voorstellingen komen in de buurt van de werkelijkheid, maar verreweg de meeste hebben nauwelijks of geen overeenkomst met Wie Ik werkelijk ben. Evengoed ben Ik voor hen zoals zij zich Mij voorstellen, maar wel op een manier die op een zeker moment hen wel duidelijk maakt dat de voorstelling die zij van Mij hebben niet de juiste kan zijn.

Zo is het ook met liefde. De voorstellingen die mensen hebben van wat liefde is, zijn heel verschillend en slechts heel weinig mensen beginnen een beetje te beseffen wat ware liefde werkelijk is en nog minder mensen beginnen te beseffen dat Ik de Enige Bron ben waaruit zij ware liefde kunnen putten, dat zij niet vanuit zichzelf tot ware liefde kunnen komen en dat de Bron om uit te kunnen putten Mijn aanwezigheid in hun hart is, waar zij altijd Mijn liefde kunnen putten als zij in hun hart volkomen eerlijk en oprecht, zonder voorwaarden en zonder enig eigenbelang, voor liefde bij Mij komen.

En juist dat is voor veel mensen moeilijk. Want de doorsnee mens is nogal eens getroffen door wat hij vindt dat onrecht is, hem aangedaan, en komt om wegen te vinden om dat onrecht te vergelden. Maar zie, dat is niet de juiste houding om bij Mij in het hart te komen. Wraak en rancune kunnen niet de basis van ware liefde zijn. Al wat wraak of rancune, wat verwijtend, wat onverdraagzaamheid is, sluit de toegang tot Mij in het hart. Ik ben er dan evengoed nog, maar het is dan niet mogelijk om een waarlijk zuiver antwoord te krijgen. Niet omdat Ik het niet wil geven, maar omdat het hart het niet kan bevatten. In het licht van onvrede, van onverdraagzaamheid is Mijn liefde niet te zien.

Wie dan in zijn hart komt, treft een gesloten deur die hij alleen zelf kan openen wanneer de onvrede en de onverdraagzaamheid door oprechte spijt zijn opgelost. En zeker help Ik daarbij, want voor Mij is geen enkele deur ooit gesloten en er is geen muur waar Ik niet doorheen kom, niets houdt Mij tegen om wat niet goed is te helpen oplossen in Mijn liefde. Want het is de bedoeling dat alle mensen zich Mijn liefde in alle opzichten eigen maken, zodat iedereen tot het werkelijke leven komt en eeuwig in vrede met Mij en elkaar gelukkig is en blijft.

Hemels Brood 6732

Wanneer mensen het over hoger en lager hebben, hebben zij het over aanzien en geen aanzien, over rangen en standen. Ik heb het over hoogmoed en nederigheid. Want in al het andere zijn mensen helemaal gelijk aan elkaar, ook al gedragen mensen zich niet gelijk aan elkaar.

Het is nogal verschillend waaraan mensen de ongelijkheid aan elkaar afmeten. Veel geld bezitten geeft een hogere status dan armoede. Een hogere opleiding geeft een hogere status dan een lagere opleiding. Het bezitten van kennis heeft meer waarde dan het nauwelijks kennis hebben. Er is heel veel waaraan mensen een waarde afmeten en privileges aan ontlenen en zich hoger wanen dan hun medemensen. Ik heb alle kennis, Ik ben volmaakte liefde, Ik heb de volmaakte wijsheid uit ware volmaakte liefde en Ik ben Schepper van al wat is en nog zal zijn, en toch is dat het niet waardoor Ik de hoogste van alles en iedereen ben.

Zie, Ik laat Mij daarop ook op geen enkele manier voorstaan, Ik ontleen er geen rang of stand aan, Ik ontleen er geen privileges aan, Ik vergroot er Mijn bezit niet mee, Ik bezit alles, en toch ben Ik ook niet daarom de hoogste. Ik ben de laagste, de nederigste, de deemoed Zelf. Precies dat maakt Mij tegelijkertijd de hoogste, de alfa en de omega. En dat begint bij de nederigste te zijn, want alleen de nederigste kan de hoogste zijn, nooit anders dan dat. En zie hoe mensen vechten om bezit, om aanzien, om macht, om van alles wat hen meer lijkt te maken dan anderen, zie hoe mensen bepalen wat waarde heeft en er elkaar mee om de oren slaan, terwijl ze geen besef hebben van nederigheid, van eenvoud, van werkelijk leven en welke waarde dat in alle werkelijkheid heeft. Dan staat in dat licht ook alle onrecht dat mensen aangedaan wordt, en het verzet daartegen, want weinig mensen verdragen onrecht zonder zich ertegen te verzetten.

En nu juist daarin ligt de ware nederigheid, je niet te verzetten tegen onrecht maar er liefde tegenover te zetten, in verbinding met Mij in je hart. Want alle onrecht is Mij aangedaan en Ik heb Mij er niet tegen verzet, Ik heb er Mijn oneindig ware liefde en haar wijsheid tegenover gezet. En iedereen die in Mij gelooft heeft toegang tot de kracht van Mijn liefde en haar wijsheid, om in plaats van verzet, ware liefde en haar wijsheid tegenover het onrecht te zetten. Wie onrecht aangedaan wordt, werkelijk onrecht, zie het als een proef, als een oefening, en verdraag het zonder verzet, maar zet er ware liefde tegenover. Ware nederigheid brengt je naar de top, niets anders, waar je het ware gelukzalige leven vindt, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6730

Zoals er slechts een kleine groep mensen is die in Mij en Mijn liefde geloven in verhouding tot het aantal mensen dat de aarde bevolkt, zo is er slechts een kleine groep mensen die met elkaar een technische ontwikkeling op gang houden. De meeste mensen hebben er geen idee van hoe alle technische snufjes werken, maar maken er met elkaar veelvuldig gebruik van.

Evenzogoed is er maar een beperkte groep mensen die rijk zijn en daaraan macht ontlenen. De grootste groep mensen op aarde vormt het gemiddelde van alles. Deze groep is per cultuur verdeeld over de aarde en zwalkt als het ware mee met wat er in hun land de cultuur is en wat er de veranderingen zijn. Los daarvan is ieder uniek en zijn eigen persoonlijke zijn, waaraan zwakten verbonden zijn, evenals blindheid, waardoor er vanuit die grote groep mensen nauwelijks een initiatief komt en er weinig begrepen wordt van wie en wat de gebeurtenissen op aarde beïnvloeden.

Maar deze grote groep is wel als een speelbal te beïnvloeden door alle technische ontwikkelingen die aantrekkelijk zijn, omdat ze het leven lijken te vergemakkelijken. Maar de krachten die erachter schuilgaan worden niet gezien. Het zijn precies de krachten van hebberigheid, van rijkdom, van aanzien, van eigenbelang, van macht, en dergelijke, wat door de technische ontwikkelingen niet gezien en bemerkt wordt omdat het gebruik ervan bevredigend is.

Daartegenover staan jullie, die in Mij geloven. Maar van al degenen die in Mij geloven zijn er nog veel die door rituelen en attributen beperkt worden om tot een vernieuwd besef van Wie Ik werkelijk Ben te komen. Want veel gelovigen hangen nog aan kerkelijke rituelen en aan kerkleiders, aan een Paus en aan allerlei opzeggingen van gebeden, zonder Mij in het hart persoonlijk te kennen.

Aan jullie die Mij wel in het hart hebben leren kennen, zeg Ik, draag uit wat werkelijk is, help gelovige mensen om de waarheid in hun hart te vinden, want het is niet belangrijk om die grote groep te beïnvloeden, maar juist diegenen die geloven, maar Mij nog niet in hun hart kennen. Want er zijn niet veel mensen nodig om met meer te zijn dan de groep technische mensen en dan zijn jullie met genoeg in Mijn liefde om de grote meerderheid te keren. Begrijp dat in je hart, want het verschil zit in het aantal gelovigen die Mij in hun hart kennen, en over niet lange tijd is de maat vol en zal Mijn liefde zegevieren.

Hemels Brood 6739

Op aarde is veel wat mensen verleidt tot daden die afwijken van liefde, die afwijken van waarheid, die egoïstisch zijn, en zo meer. Maar daarnaast worden mensen ook afgeleid van een contact met Mij in hun hart. Er is zoveel wat mensen bezighoudt, waar zij hun aandacht bij nodig hebben, dat er bijna geen tijd overblijft om zich in het leven, het eigen leven, te verdiepen.

Voortdurend is er wel iets wat de aandacht vraagt, of het nu werk of school is, ieders tijd vult zich als vanzelf en de tijd die overblijft, wordt naar eigen genoegen ingevuld, want iedereen heeft ook zijn ontspanning nodig. Zelfs degenen die in Mij geloven hebben zoveel te doen, ook al is het liefdadigheidswerk, dat het bij momenten blijft waarop een overdenking ten aanzien van Mij en het ware leven plaatsvindt. Eigenlijk zou een voortdurend contact met Mij, een voortdurend luisteren naar Mij in het hart voor iedereen het beste zijn om voorop te stellen en niet als sluitstuk van de tijd die overgebleven is. Maar zo is het voor veel mensen wel.

Evengoed blijf Ik geduldig en blijf Ik Mijn goede raad geven, vaak zonder gehoord te worden, omdat die mens druk is en er geen aandacht voor heeft, zonder te beseffen hoe hij door van alles en nog wat in beslag genomen wordt. Sommige mensen overdenken van tijd tot tijd wel bepaalde gebeurtenissen, maar dat is in doorsnee een eigen overdenken, zonder Mij, zonder te kiezen voor een innerlijk voelen van wat Ik hen daar aanreik. Iedereen heeft de eigen vrijheid en die laat Ik alle mensen. Maar in ieder hart blijf Ik toch antwoorden leggen, ook op ongestelde vragen. Zodra die vragen dan toch gesteld worden, is het antwoord al in het hart aanwezig. Voor veel mensen gewoon een toevalligheid, want zij hebben geen belangstelling voor Mij, geen besef dat Ik hen in hun hart datgene aanreik wat zij nodig hebben. Voor hen zijn het gewoon ideeën die bij hen opkomen.

Maar jullie, die in Mij geloven en Mij in je hart kennen, let er eens op hoe vaak je aandacht door dit of dat weggetrokken wordt van een innerlijk contact met Mij, want dat is wat de verleiding doet als hij je niet meer van het rechte pad afkrijgt, hij leidt je aandacht af, verstoort je concentratie met van alles en nog wat, waar je je niet van bewust bent. Vooral met dingen die belangrijk lijken te zijn, die nu eenmaal niet anders lijken te kunnen. Let er daarom op dat verleiding ook afleiding kan zijn, afleiding van een innerlijk contact met Mij. Weet dat Ik toch altijd in je hart aanwezig ben en wacht tot jij daar komt. In je hart ben Ik altijd paraat met Mijn liefde en haar wijsheid, voor jou.

Hemels Brood 6737

De deur naar Mij in je hart is aan Mijn kant altijd open. Maar aan de kant van de mens niet altijd. Daar zijn verschillende redenen voor, die liggen allemaal bij de mens. Veel mensen denken, wanneer zij Mij in hun hart niet kunnen bereiken, dat Ik er niet ben, of dat Ik die deur gesloten houd, maar zo is het niet.

Het openen of sluiten ligt aan de mens, hoe hij ervoor staat. Wanneer een mens denkt te zondig, te nietig, of iets van dien aard te zijn, sluit hij daarmee de deur naar Mij in zijn hart. Wanneer een mens in een zekere onmin met iemand is, blijft de deur ook gesloten. Wanneer iemand uit is op gemak, winst, genoegens, is de deur gesloten. Wanneer iemand recht wil voor iets dat door hem krom is, is de deur ook niet open te krijgen. Kortom, het ligt aan de mens, aan zijn geloof, aan zijn vertrouwen, aan zijn mate van nederigheid, enzovoorts, of de deur naar Mij in zijn hart opengaat. Maar ook al is de deur aan zijn kant gesloten, aan Mijn kant is die deur altijd open en Ik kan er altijd door.

En dat doe Ik van tijd tot tijd ook, op momenten dat de mens de deur probeert open te krijgen zonder dat het hem lukt, doe Ik die van Mijn kant open wanneer Ik zie dat Ik hem daarmee help tot besef te komen. Soms is het alleen een kwestie van de scharnieren. Want die deur in het hart draait maar naar één kant, naar die van waarheid, oprechtheid, nederigheid, liefde, vergeving, en zo meer. Wie vergeet naar welke kant de deur opengaat, duwt de deur dicht, terwijl hij opent door hem, dat is Mij, naar zich toe te trekken. De sleutel is altijd oprechte liefde voor Mij en de medemensen, die sleutel zorgt altijd voor een open deur. Maar met wantrouwen, ongeloof, met twijfel, met ongenoegen, werkt de sleutel niet.

Toch open Ik de deur dan wel, zodat duidelijk wordt wat de reden is waarom de deur naar Mij niet openging, zodat die mens tot de juiste sleutel kan komen. Aan alle mensen die denken dat het voor hen niet mogelijk is om Mij in hun hart te bereiken, zeg Ik, zorg eerst voor de juiste sleutel, voor het smeren van het scharnier, trek de deur naar je toe, dat is, trek Mij naar je toe, met waarheid en liefde, met oprechtheid en openheid, dan is er opeens geen deur meer, maar openheid met Mij, jou liefhebbende Schepper, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6735

Je kunt je erover verbazen dat er mensen zijn die niet in Mij als Schepper van hemel en aarde geloven. Jij beseft dat het niet zomaar toevallig kan zijn dat op aarde alle nodige omstandigheden aanwezig zijn voor jullie mensen om er te kunnen verblijven, dat alles zo precies op elkaar afgestemd is als het in alle opzichten is. Je ziet hoe complex dat in elkaar past en je voelt Mijn aanwezigheid in je hart.

En dan vraag je je af, hoe kan het zijn dat niet iedereen dat inziet, dat het geen toeval kan zijn, dat er wel degelijk iemand aan ten grondslag ligt die alles gemaakt heeft en alles is. Zo ben jij overtuigd van Mijn bestaan, maar ook jij weet en kent nog niet alles al zoals het is, dat heeft te maken met misvattingen die mensen hebben, met wat je geleerd gekregen hebt of juist niet, met de wereldse gebruiken en opvattingen, met van alles en nog wat waaraan je gewend bent. Hoewel je al tot veel en diep inzicht gekomen bent, is er nog veel meer te gaan inzien, over jezelf, over Mij en over je medemensen. Want alles heeft zijn plaats en zijn tijd en het kan je nog niet duidelijk gemaakt worden waarom wat op welke tijd gebeurt en waarom deze mens wel en een ander mens niet in Mijn bestaan en in Mij als zijn Schepper gelooft.

Dat is het proces van leven op aarde voor alle mensen, wat uit Mijn Hart, uit Mijn oneindig grote liefde en haar wijsheid voortkomt. Alle mensen zijn daar deel van, groeiend naar volmaakt leven, en waarom deze meer en gene minder groei doormaakt op aarde ligt in het geheimenis van Mijn Plan en zal pas geopenbaard worden wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Zodra je meer kunt begrijpen, zal Ik je ook meer te begrijpen geven, maar niet voordat je hart daar geschikt voor is, want dat zou je geen goed doen en dat zou niemand goed doen. Wees tevreden met de inzichten die je tot nu toe gekregen hebt, want ze zijn al meer dan doorsnee, maar besef daarbij dat het niet voor jou in het bijzonder is, maar voor alle mensen.

Want alles wat op aarde is, is niet voor één of voor een paar mensen, maar voor alle mensen. Ook al beleeft iedereen zijn leven persoonlijk, omdat leven persoonlijk is, maar tegelijk is het ook gezamenlijk. Zie, dat is al niet gemakkelijk om te doorgronden, maar wees geduldig en gerust, je zult nog meer inzichten krijgen ten goede aan alle mensen, uit Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6733

Er zijn nogal eens mensen die zeggen niets meer te hebben om voor te leven. Zij bedoelen, niets meer voor zichzelf. Maar geen mens leeft voor zichzelf, maar voor Mij en voor elkaar. Zouden mensen dat begrijpen, dan zouden zij altijd iets hebben om voor te leven, al is het niet materieel en niet voor zichzelf.

Wanneer iemand oud geworden is, wanneer iemand ziek geworden is, wanneer iemand zijn dierbaren verloren heeft, wanneer niemand meer naar hem omkijkt, hij leed te dragen heeft, dan nog is zijn leven niet zonder betekenis, dan nog heeft zijn leven zin voor Mij en voor zijn medemensen, en voor hemzelf. Want nog is het voor hem de kans om tot meer waar levensinzicht te komen, in zijn hart, in gesprek met Mij. Zelfs iemand die weinig of niets meer kan, heeft Mij nog in zijn hart om van te leren. Iedereen heeft in zijn leven genoeg gedaan zonder te doorzien wat de impact daarvan was, en juist wanneer iemand niets meer kan, lichamelijk gezien, kan hij met Mij in zijn hart zijn leven zoals het was beschouwen en tot vernieuwde inzichten komen.

Een lang leven is voor sommige mensen geen genoegen, omdat er geen eer meer te behalen valt, omdat rijkdom geen waarde meer heeft, omdat er geen genoegens meer kunnen worden nagejaagd, enzovoorts. Toch is ouderdom een zegen, want het geeft gelegenheid om tot bezinning te komen, wat juist op aarde in kortere tijd meer oplevert dan na het verblijf op aarde mogelijk is. Het geeft gelegenheid tot groei in nederigheid door acceptatie, door het loslaten van alle voordeel van alles wat belangrijk was, maar voor het ware leven eerder een belemmering is om te kunnen ervaren wat werkelijk leven in ware liefde en haar wijsheid is. Niet meer willen leven is niet meer willen verdragen, dat is een vorm van hoogmoed die nederigheid in de weg staat.

Nu zullen er mensen zijn die zeggen, maar zeker lijden is onverdraaglijk, het is terecht dat zulk lijden beëindigd wordt. En ja, daar hebben zij gelijk in, alleen niet op de door mensen gekozen manier, maar op Mijn wijze. Want er is voor iedereen een “daarna” en hoe dat is staat in verband met alle keuzen die mensen tijdens hun leven op aarde gemaakt hebben. Niemand weet hoe het hem zal gaan nadat hij zelf gekozen heeft om zijn leven op aarde te beëindigen. Of dat beter en verdraaglijker zal zijn ligt in Mijn Hand, dat is Mijn liefde en haar wijsheid.

Aan ieder van jullie zeg Ik, wie zijn leven op aarde beëindigt, heeft in eigen hand genomen wat beter voor hem in Mijn Hand gebleven was. Maar weet allemaal dat Mijn Hand ware liefde is en evengoed iedereen, ook die mens, tot het eeuwig gelukzalige leven zal leiden.

Hemels Brood 6731

Zien wat anderen niet goed doen is gemakkelijk. Zien wat je zelf nog niet goed doet is veel moeilijker en accepteren dat je het niet altijd goed doet vraagt nederigheid, terwijl de blik erop gericht is om het goed te doen.

Juist die wil om het goed te doen belemmert de nodige nederigheid om te accepteren dat je nog niet volmaakt bent. Maar het is voor veel mensen heel moeilijk om dat op de juiste manier te doorzien en te begrijpen. Het doel is wel om te komen tot ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, maar de weg daarnaartoe is niet die van dwang en willen, maar is die van nederigheid en aanvaarden. Is verdragen en groeien uit Mij in je hart. Is niet groeien tot het een automatisme geworden is, maar tot je het je eigen hebt gemaakt uit Mij in je hart, in alle vrijheid van zijn. Omdat je het doorgrondt, omdat je het van oorsprong herkent als jouw leven, als jouw wezenlijkheid uit Mij, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Op het moment dat het je geen moeite meer kost om in alle opzichten liefde te zijn, heb je het je eigen gemaakt, wat altijd al jouw eigen is, het werkelijke leven. Zolang je er nog moeite voor moet doen, is het nog niet je eigen, en wanneer je het loslaat en er geen moeite meer voor doet, is het ook nog niet je eigen, zolang je nog van ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde afdwaalt. Zie, het ware pad om te gaan is heel smal en moeilijk om te vinden. Zo moet dat zijn om bedriegers tegen te houden, niet om het moeilijk te maken, maar om het zuiver te houden, werkelijk zuiver. Zo is het dat geen voet die niet geheel zuiver is dat pad kan betreden, en er is niemand dan Ikzelf Die de voeten van degenen die dit pad graag betreden tot de nodige zuiverheid kan wassen, en gaande het uiterst smalle pad het hart tot volkomen zuiverheid kan brengen.

Wie denkt zijn voeten zelf te kunnen wassen en zijn hart zelf te kunnen reinigen, zal Ik tonen dat hij zich vergist, maar wie ernstig Mijn liefde zoekt, die zal Mijn liefde vinden, niet bij een kopje koffie, maar in de werkelijkheid van Zijn. Geloven is weten, is beseffen in het hart, is groeien in liefde zonder de eigen wil, maar door Mijn wil, door acceptatie, door in nederigheid te zijn die je bent, met alle wel en wee. Dan gaat het als vanzelf, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht, in de werkelijkheid van leven. Kom uit het gevang van je wil, aanvaard wie je bent, mens op aarde, op weg om tot het werkelijk gelukzalige leven te komen, Mijn ware Leven, ware eeuwige liefde en haar wijsheid.