Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6958

Er is op aarde een enorm verschil tussen de leugen en het bedrog, de strijd om winst en macht, en de gevolgen die dat allemaal geeft, en de waarheid, de liefde, de belangeloosheid, de steun aan elkaar, in alle eenvoud gegeven, en de uitwerking die dat allemaal geeft.

Het verschil in de gevolgen tussen het één en het ander is door alle mensen te zien, maar degenen van de leugen en het bedrog willen het niet zien, sluiten hun ogen ervoor, en anderen werken zich een slag in de rondte om alles te vergoelijken en de gevolgen de baas te worden. En soms lijkt dat een gevecht wat niet te winnen is, omdat de leugen, het bedrog, het egoïsme tussen al het goede blijft doorgaan. Maar lieve mensen, Ik zeg jullie, in Mijn liefde lost alles wat geen liefde is helemaal op. Niet altijd meteen, in een half uurtje, nee, het kan dagen, weken, of soms maanden duren, maar oplossen in Mijn liefde zal het.

Wanneer het langer duurt, word dan niet moedeloos, denk dan niet dat het deze keer niet goed zal komen, laat je aandacht bij wat nodig is om te doen niet verslappen, blijf op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen. Je kunt ervan op aan dat Ik niet opgeef, nooit opgeef. Dat Ik wat Mijn Hand eens begon gestand doe. Mijn liefde is eeuwig onveranderlijk de werkzaamheid die niet en nooit te overwinnen is, die zeker alles wat geen liefde is en de gevolgen daarvan teniet zal doen. Niet meteen vandaag of morgen, maar wanneer de tijd ervoor is aangebroken, de juiste tijd voor alle mensen, zodat niet hier of daar een beetje verholpen wordt, maar zodat overal alle narigheid door gebrek aan liefde verholpen wordt.

Dat heeft te maken met de vrije wil van de mens, alles gebeurt zodanig en in het juiste tempo, om de vrijheid van de mens niet te belemmeren. Maar wees zeker van Mijn liefde en haar wijsheid, wees er zeker van dat Ik alles zal doen wat alle mensen tot het ware eeuwig gelukzalige leven voor altijd bij Mij terugbrengt.

Hemels Brood 6956

Duidelijkheid. Er staan veel verhalen in de Bijbel waarover nog geen volledige duidelijkheid bij mensen is. Een daarvan is toch wel belangrijk om die wat verder te verduidelijken.

Zie, er staat in de Bijbel dat Satan in de materie gebonden werd en dat Ik hem daarbij een zekere mate van vrijheid en van macht toestond. Daarover is toch een verkeerd beeld ontstaan. Want zoals het door de mens wordt uitgelegd is dit toestaan van vrijheid en macht een voordeel voor Satan, wat Ik hem gegeven heb. Maar zo is het in werkelijkheid niet. De vrijheid en macht die Satan heeft, heb Ik hem niet in zijn voordeel gegeven, maar om te beginnen in het voordeel van de mens. Want de werking van die macht staat ten dienste van de mens en geeft de mens zijn vrijheid.

Want juist door de aanwezigheid van deze beperkte macht van Satan is het voor de mens mogelijk om in vrijheid zichzelf te ervaren als een eigen zijn, doordat het de mens de vrije keus geeft tussen de liefde, Die Ik Ben, en het tegenovergestelde daarvan, wat Satan vertegenwoordigt. Wat betreft de afgepaste vrijheid van Satan, dat is Mijn liefde waaruit hem de gelegenheid gegeven is om terug te komen bij Mijn liefde, terug te komen tot het ware leven en niet in de eeuwige dood gevangen te blijven. Ook dat is vooral in het voordeel van de mens, want door de mens kan Satan zijn dwaling gaan inzien, vanuit het inzicht van de mens, die zodra hij Mij in zich leert kennen tot het zuivere zicht kan komen, wat zijn doorwerking heeft op Satan en zijn besef van waarheid, van werkelijk leven, van Mij, zijn Schepper.

Daarmee mag duidelijk zijn dat ook de door Mij aan Satan vrij gegeven werkzaamheid vooral in het voordeel van de vrijheid van de mens is, zodat de mens uit eigen vrije wil terugkomt tot Mijn ware gelukzalige leven en daarmee ook Satan tot verlossing komt van zijn misvatting zelf leven te zijn en zelf heerser over zijn leven te zijn, zoals veel mensen ook denken zelf heerser over hun leven te zijn. Juist heb Ik alles zo geordend dat zowel de mens als daarmee Satan tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, tot het gelukzalige leven terugkomen, in alle vrijheid, uit geheel eigen vrije wil, die dan gelijk is aan Mijn Wil, ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6954

Hoe zeker kun je van je beste vrienden zijn? Vandaag je vriend en morgen wellicht je vijand. Niemand kan met volkomen zekerheid zijn medemens, die hij denkt door en door te kennen, in alle omstandigheden vertrouwen. Iemand hoeft maar één gedachte te hebben iets zonder je te schaden te kunnen doen, maar het blijkt een vergissing en het schaadt je wel.

Het was niet bedoeld om je te schaden, en het leek er ook op dat het zonder schade te doen zou zijn, maar het werkte niet uit zoals gedacht. Zo is de beste vriend toch niet ten volle te vertrouwen, want ongewild kan hij keuzen maken die goed lijken te zijn, maar dat niet zijn.

In alle opzichten ben Ik, je Schepper, altijd en eeuwig volkomen te vertrouwen. Juist zijn er nogal wat mensen die hun vrienden meer vertrouwen dan Mij, hun Schepper. Want hun vrienden zien zij, kennen zij al jaren van dichtbij, en Mij, hun Schepper, zien zij niet en kennen zij niet op de manier waarop zij hun vrienden kennen.

Aan jullie, die meer nog jullie vrienden vertrouwen dan Mij, vraag Ik, kom dichter bij Mij, kom in je hart bij Mij en leer Mij daar beter kennen. Leer Mijn ware liefde kennen en de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt. Leer Mijn wegen kennen, die voor jullie de beste wegen om te gaan zijn. Want al Mijn wegen zijn gebaseerd op Mijn liefde voor jou en iedereen. In je hart kun je in contact met Mij komen, kun je Mij en Mijn liefde in waarheid voelen, kun je Mij in alle opzichten leren kennen door Mij te vragen over alles wat je weten wilt, wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt, en Ik geef je antwoord. Je hoeft in je hart maar te luisteren.

Misschien denk je nu, hoe doe ik dat, in mijn hart luisteren, en niet met mijn oren? In je hart heb je oren die geestelijk horen, daar waar je voelt dat je leeft, want dat leven ben Ik, je Schepper. En wanneer je je leven voelt, voel je Mij, en daar kan Ik met je spreken, zonder woorden, in je besef. Ik verzeker je dat, zodra je begrepen hebt waar je Mij in je hart kunt vinden en hoe je daar naar Mij kunt luisteren, je antwoord krijgt op al je vragen. Je kunt erop vertrouwen dat alles wat Ik je laat weten, laat beseffen, werkelijk waar is en je kunt Mij dan werkelijk ten diepste vertrouwen.

Hemels Brood 6952

De diepste waarden van het leven zijn liefde en haar wijsheid, het leven Die Ik Ben, jullie Schepper, God. Ieder mens is in eenheid met Mij die diepste waarden, maar tegelijkertijd is hij in eenheid met al zijn medemensen die waarden niet, zolang niet alle mensen op de aarde in alle vrijheid naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen.

En dat is de situatie op aarde, dat lang niet iedereen naar liefde en wijsheid handelt, zodat degenen die dat zoveel mogelijk wel doen op de een of andere manier toch te maken krijgen met de gevolgen daarvan. Maar nooit zullen die gevolgen schade doen aan hun ziel, aan hun goddelijke wezenlijkheid uit Mij. Wie eenmaal in zijn hart in alle vrijheid vanuit het innerlijk besef van waarheid en van liefde en haar wijsheid Mij als de Bron van zijn leven heeft aangenomen, blijft voor altijd aangenomen. Ook al kent hij nog niet alles van het ware leven, van Mijn bestaan, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, van Mijn hemelen, van Mijn levenskracht en levensrijkdom, tot in de volkomen volmaaktheid van Zijn.

Zolang degene die Mij aangenomen heeft in Jezus Christus in zijn hart op de aarde in een materieel lichaam verblijft, heeft hij te maken met al het doen en laten van medemensen die Mij nog niet in hun hart aangenomen hebben. Dat kan zo nu en dan tot moeilijke situaties leiden, wanneer iemand Mijn Woord in zijn hart ten uitvoer wil brengen, maar de juistheid daarvan door medemensen in twijfel getrokken wordt en zij hun eigen invullingen en meningen willen doorzetten. Dan is het moeilijk om vast te houden aan Mijn ingevingen zonder medemensen te irriteren.

Wat dan te doen? Wees in zo’n situatie zoveel mogelijk de minste. Ik weet hoe eigendunk, het eigen verlangen, de eigen wil mensen blind maakt voor de waarheid van Mijn Woord, en het is niet de bedoeling om dan tot strijd te komen. Kom opnieuw in je hart bij Mij en Ik zal je in ware liefde en wijsheid een nieuwe weg geven om met de situatie om te gaan, zodat de ware liefde toch haar werk kan doen en niemand ontevreden achterblijft. Gezegend allen die Mij in hun hart in Jezus Christus volgen.

Hemels Brood 6950

Er zijn meerdere natuurwetten waarmee de mens al sinds eeuwen bekend is. Wat hij kan, gebruikt hij daarvan in zijn voordeel. Maar hij weet dat er ook natuurwetten zijn waarmee hij voorzichtig moet zijn, die in zijn nadeel kunnen werken en hem schade kunnen brengen. Toch zijn er altijd mensen die denken die wetten wel de baas te kunnen en uiteindelijk rampen veroorzaken.

Zoals de mens de natuurwetten kent, zijn er ook geestelijke levenswetten, die de mens maar niet lijkt te willen kennen. Die geestelijke levenswetten zijn lang niet zo gemakkelijk te beheersen als bepaalde natuurwetten, maar wel veel belangrijker. Want met het beheersen van de geestelijke levenswetten die Ik bedoel, kan de mens de natuurwetten beheersen, omdat het één zodanig met het ander in verband staat, dat het beheersen van de geestelijke levenswetten boven de natuurwetten staat. Maar de overgrote aandacht van de mens is erop gericht de natuurwetten te beheersen en de verschillende mogelijkheden daarvan te gebruiken.

Dat put de aarde uit, terwijl met het zich houden aan de geestelijke levenswetten de natuur, de hele aarde, verrijkt zou worden in het voordeel van de mens, in meerdere opzichten. Alleen, zo intelligent als de mens in zijn verstand is, zo arm is hij in het geestelijk besef van het verschil in kracht tussen de natuurwetten en de geestelijke levenswetten. Die armoede is niet een gevolg van het niet kunnen verstaan van de geestelijke levenswetten, maar het gevolg van onwil om zich aan die wetten te houden.

Wie met de natuurwetten spot, weet wat hem kan overkomen en hij bedenkt zich wel daar niet mee te spotten, terwijl de geestelijke levenswetten hem lang niet zo belangrijk lijken. En dat zal hij gaan merken, hoe belangrijk juist die levenswetten zijn, niet alleen voor de beheersing van de natuur, maar vooral omdat deze levenswetten in direct verband staan met Mij, met Mijn Wil. Zo is het dat degenen die geen rekening houden met de door Mij gegeven levenswetten van ware liefde, de gevolgen zullen gaan merken.

Maar jullie, die zo veel je kunt naar Mijn liefde leven, vrees niet, want voor jullie zal alles helemaal ten goede komen, zowel op de aarde als in de hemel. Amen.

Hemels Brood 6959

Ik zie wanneer er in een mens een bepaalde zwakte aanwezig is, welke die mens bij zichzelf als zodanig niet herkent, terwijl die mens oprecht in Mij en Mijn liefde gelooft. Deze zwakte kan door Satan misbruikt worden, vooral omdat die mens zich van die zwakte bij zichzelf niet bewust is. Om te voorkomen dat Satan daar misbruik van maakt, is het belangrijk om die zwakte te versterken en in het besef te brengen, op een zachtmoedige maar effectieve manier.

Het kan daarvoor nodig zijn dat Ik Mij wat terugtrek uit het besef, waardoor het lijkt dat er geen contact met Mij meer mogelijk is, en dat kan een gevoel van verlatenheid geven. Nooit ben Ik werkelijk zonder contact met diegene, Ik blijf altijd aanwezig, en wie dit overkomt hoeft werkelijk niets te vrezen. Want hoewel hij dat niet zo ervaart, wordt hij toch in alle opzichten door Mijn liefde gedragen en omgeven.

Zie, het vraagt geduld en vasthoudendheid aan het geloof in Mij en Mijn liefde, wat voor een bepaalde duur nodig is. In die tijd van stilte in het contact met Mij ontstaat er in de mens een proces waardoor die mens zich gaat bezighouden met de vraag wat de reden is voor Mijn zogenaamde afwezigheid, terwijl Ik wel degelijk aanwezig ben en altijd blijf. Meestal heeft een periode waarin het lijkt dat er geen contact met Mij mogelijk is te maken met misvattingen uit kerkelijke overtuigingen die nog losgelaten moeten worden, omdat zij een belemmering vormen voor een zuiver beeld van de waarheid van leven, van Mij en Mijn Woord.

Maar het kan ook te maken hebben met wereldse inzichten, die aanwezig zijn uit de tijd dat iemand nog niet zo met Mij bekend was en nog geen innerlijk contact met Mij had. Bij sommige mensen heeft het te maken met hun verstandelijke overwegingen, die een belemmering vormen om wat werkelijk is, Wie Ik werkelijk Ben, wat Ik werkelijk aanreik, in hun hart te kunnen beseffen.

Aan wie een dergelijke periode doormaakt, waarin het contact met Mij niet mogelijk lijkt te zijn, of waarin alles donker lijkt te zijn, zeg Ik nadrukkelijk, vrees niet, want Ik ben er altijd, Ik ben nooit weg. Het is een stilte tussen jou en Mij uit liefde voor jou. Vertrouw op Mij, wat er ook gebeurt, Mijn liefde draagt en omringt jou, want jij bent belangrijk voor Mij en wat er gebeurt is belangrijk voor jou. Weet dat op een zeker moment je Mij weer zult voelen, dat het contact met Mij er weer zal zijn en weet dat je Mij en Mijn liefde dan dieper en intenser voelt en meer van Mij en Mijn Woord begrijpt dan daarvoor mogelijk was. Ik zeg jullie allemaal, Ik heb jou lief, intens lief.

Hemels Brood 6957

Wanneer een mens zich ergens een beeld van vormt, met informatie die hij gekregen heeft van medemensen of door wat hij gelezen heeft, komt dat beeld nooit helemaal met de waarheid overeen, wat doorgaans pas blijkt wanneer hij het in werkelijkheid ziet. De ene mens is wat beter in staat om zich een juist beeld te vormen vanuit allerlei gegevens dan een ander, maar geen beeld dat op die manier gevormd is, is helemaal correct.

Veel mensen hebben zich een beeld gevormd van Mij, hun Schepper, van het ware leven, van hun verdere leven na hun verblijf op de aarde, van alles wat er is maar in de materie niet te zien is, wat voor een kleiner of groter deel niet correct is. Veel hangt samen met de zuiverheid van een mens. Hoe eerlijker, hoe nederiger, hoe liefdevoller, hoe verdraagzamer iemand is en hoe oprechter iemand in zijn hart naar Mij luistert, des te completer wordt zijn beeld van Mij, van het ware leven en van hemzelf. Maar zodra hij dat beeld, wat hij in zijn oprechtheid in zijn hart van Mij gekregen heeft, deelt met een medemens, zal daarvan een deel verloren gaan door degene die hem aanhoort en er zijn eigen beeld naar vormt, waarbij diegene minstens even eerlijk en oprecht moet zijn om zich een gelijkend beeld te kunnen vormen.

Zo kunnen mensen zichzelf in elkaar herkennen vanuit Mij in hun hart, of niet herkennen wanneer de een wel en de ander nauwelijks of geen contact met Mij in zijn hart heeft. Want met of zonder Mij geeft een groot verschil tussen mensen. Juist degenen die in alle ernst, oprechtheid en liefde in hun hart bij Mij komen, zullen zich in elkaar herkennen. En wat zij in elkaar herkennen ben Ik, hun liefhebbende hemelse Vader, en het licht uit Mij dat vanuit hun hart hetzelfde uitstraalt, hetzelfde begrip geeft, hetzelfde beeld toont, Mijn liefde en haar wijsheid.

Lieve mensen, in Mij zijn jullie allemaal leven, bestaan jullie, zijn jullie met elkaar jezelf in Mijn eenheid van werkelijk leven. Eens zullen jullie allemaal de volledige volmaaktheid van Mijn ware volkomen gelukzalige werkelijkheid zien en zijn, de oneindige schoonheid van Zijn, ons leven.

Hemels Brood 6955

Wanneer mensen een probleem hebben, wordt hun aandacht voornamelijk gericht op het oplossen van het probleem. Pas na de oplossing van het probleem wordt duidelijk welke gevolgen het heeft en wordt daar aandacht aan gegeven.

Beter zou het zijn als tijdens de aanpak van het probleem, door zoveel mensen als daarvoor nodig zijn, andere mensen hun aandacht zouden richten op de gevolgen ervan voor de langere termijn, vooral de gevolgen die niet direct zichtbaar en herkenbaar zullen zijn, maar er wel gaan komen. In de meeste situaties blijft de aandacht van de mens vooral geconcentreerd op de aanpak van het probleem, terwijl daarbij direct ook de gevolgen voor de langere termijn van start gaan, die door het gebrek aan besef daarvan een flinke voorsprong krijgen op de mens.

Zou de mens in tijden van nood direct in zijn hart bij Mij komen, dan zou hij met Mijn hulp niet alleen de beste manier vinden om het probleem zo optimaal mogelijk aan te pakken, maar ook het inzicht krijgen om het verloop van de gevolgen voor de lange termijn bij te houden. Maar zo ziet het er op aarde nog niet uit, omdat de kleine groep mensen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen en wel bij Mij komen wanneer het nodig is, weinig of geen invloed heeft op de besluiten van degenen die de leiding hebben en niet bij Mij om raad vragen.

Dan gaan de dingen zoals ze gaan. Wel leren mensen daarvan juist datgene wat nodig is om dichter bij Mij te komen. Ook al geeft dat in het geheel meer slachtoffers, toch zal het de mens verder brengen op zijn weg naar het ware liefdevolle leven voor altijd. Die weg is van tijd tot tijd moeilijk, en het is niet zo dat Ik die weg moeilijk maak om de mens tot het ware liefdevolle leven te brengen, het is de mens zelf die in zijn vrijheid wegen kiest die hem op een moeilijk begaanbare weg doen uitkomen.

En ja, dat raakt ook jullie die in Mij geloven. Zie dat als de offers die Ik van jullie vraag voor het goed van jullie medemensen die nog niet in Mij geloven en op Mij vertrouwen zoals jullie doen, zodat zij toch uiteindelijk ook bij Mij uitkomen en ook voor altijd tot het ware liefdevolle leven komen.

Hemels Brood 6953

Zie, Mijn Leven is creëren, is doen ontstaan en ontwikkelen. Mijn Leven is beweging en toch ben Ik onveranderlijk Dezelfde in Alles en iedereen. Mijn leven is volmaakt, volmaakte waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, eeuwig en altijd onveranderlijk Dezelfde.

En hoewel Ik niet zichtbaar ben zoals de mens zichtbaar voor elkaar is in een materieel lichaam, ben Ik in alles wat Is zichtbaar, Ik ben ongezien zichtbaar in alles wat uit Mij ontstaan is, en buiten Mij is niets, is niets ontstaan, kan niets ontstaan, is geen leven en wordt geen leven gegeven. Ik Ben Die Ik Ben in Alles en iedereen, Leven. Ik geef leven, uit Mij is leven, Ik Ben leven. En hoewel Ik in alles voor iedereen te vinden ben, zijn er maar weinig mensen die Mij vinden en die Mij gevonden hebben.

Degenen die Mij in alle werkelijkheid gevonden hebben en zien zoals Ik werkelijk Ben, leven, waarheid, liefde, wijsheid, Schepper, God, Jezus Christus, de Mens, zullen Mij voor altijd kennen en zien. Wanneer je eenmaal een vorm tussen andere vormen herkend hebt, herken je die altijd, wie Mij gevonden en herkend heeft, zal Mij voor altijd en eeuwig gevonden hebben en kennen, en voor altijd zijn deel van Mijn Zijn kennen en in werkelijkheid leven zoals hij Mij in waarheid kent.

Ik ben het licht, door Mijn licht kan iedereen zien, maar hoe groot en oneindig Mijn licht ook schijnt, nog zijn de meeste mensen er blind voor en hebben zij hun eigen valse licht, zonder de valsheid ervan te bemerken. Maar zoals de wind het zand wegblaast, zo zal Mijn licht het valse licht vervagen en tenietdoen, en Mijn liefde en haar wijsheid zal in waarheid alle blindheid wegnemen, zodat alle ogen opengaan en Mij in waarheid van Zijn zien. Niet zoals mensen elkaar in een materieel lichaam zien, maar zoals Ik werkelijk eeuwig en altijd oneindig, zonder begin en zonder einde Ben, werkelijk gelukzalig eeuwig onveranderlijk leven, en dan zullen alle mensen in alle vrijheid Mijn leven net zo eeuwig onveranderlijk gelukzalig Zijn!

Hemels Brood 6951

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik ken jullie zo goed, zo door en door. Ik zie jullie overwegingen in allerlei situaties, Ik zie hoe jullie steeds weer voor keuzen komen te staan waarbij je soms niet weet of deze keus beter is dan die. Ik zie hoe jullie dan nadenken wat Ik de beste keus zou vinden.

De ene keer vraag je Mij en hoor je Mij, een andere keer denk je het wel te weten, er zijn ook momenten waarop je duidelijk met Mij verbonden bent en gewoon weet wat goed is om te doen. Soms verwonder je je daarover, over dat innerlijk gegeven weten hoe het beste te handelen, want je ziet Mij niet zoals je gewend bent je medemensen te zien, en toch weet je zeker dat Ik er ben en jou, jullie allemaal intens liefheb. Ik heb alle mensen intens lief, niet alleen jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, maar alle mensen. Maar in doen en laten staat de ene mens al wel dichter bij Mij dan de andere mens.

Soms vragen jullie je af hoe dat nu komt, dat niet alle mensen Mij in zich voelen, beseffen, en zoals jullie innerlijk weten dat Ik er ben en jullie intens liefheb. En je zou dat hen zo graag duidelijk maken, hen over Mij vertellen, hen helpen om Mij ook in hun hart te vinden en Mijn liefde voor hen te gaan voelen. Maar je hebt al vaker gemerkt dat veel mensen wel het goede doen, maar toch niet in Mij geloven en ook niets willen horen van wat jij gelooft, zeker weet. Zie, dat komt door de vrijheid die jullie allemaal hebben. In die vrijheid is ook de verleiding op aarde, die zelf ook een zekere vrijheid heeft, en veel mensen zijn nog gevoelig voor de verleiding, sommigen meer en sommigen minder. Zo moet het zijn, anders zou er geen vrijheid zijn.

Maar vergeet het niet, er is altijd ook Mijn liefde die zich op allerlei manieren toont, in mensen en om mensen heen, en alles wat mensen doen of laten is in Mijn liefde gevat op een oneindig wijze manier, zodat iedereen, hoever hij in zijn vrijheid ook is afgedwaald, Mijn stem toch gaat horen en op Mijn stem gaat reageren en dan Mijn licht gaat zien en door dat zuivere licht van Mijn wijze liefde wordt aangetrokken om naartoe te komen. En zonder enige dwang, in alle vrijheid, gaat eens iedereen bij Mij komen uit eigen vrije wil.

De vraag, waardoor jullie eerder Mijn stem zijn gaan horen en Mijn licht zijn gaan zien, is geen vraag om te stellen, is een feit wat nu eenmaal zo is. Waarom opent de knop van de ene bloem zich eerder dan de knop van een andere bloem? Omdat die ene knop nu eenmaal eerder rijp is, eerder Mijn liefde en Mijn licht ervaart en op reageert. Zo is het met jullie, jullie zijn als die knoppen die eerder opengaan, heel eenvoudig omdat jullie Mij wat eerder innerlijk zijn gaan horen, zijn gaan voelen en Mijn licht zijn gaan zien. Zo zullen alle mensen op de bestemde tijd Mij gaan horen, gaan voelen en Mijn licht gaan zien, zodra zij daar rijp voor zijn.