Een ogenblik geduld, de stukjes die er zijn worden geladen, dat duurt even.

Hemels Brood 6698

Soms ervaar je Mij heel dichtbij, soms ervaar je Mij verder weg en soms is het moeilijk om in je hart bij Mij te komen. Dan probeer je Mij in je te voelen, te horen, en met Mij te spreken, maar het blijft erbij dat je tegen Mij praat, maar je niets van Mij terug hoort.

Soms twijfel je er dan aan of je Mij nog wel zal kunnen verstaan in je hart en weet je even niet wat te doen, hoe Mij te bereiken. Maar Ik zeg je, alles wat je zegt, al je gedachten, Ik zie, hoor en ken ze. Maak je geen zorgen, het zijn slechts momenten die je helpen om je wat dieper in jezelf te concentreren op contact met Mij in je hart. Het kan zijn dat je innerlijke sfeer nog te verweven is met aardse gedachten, het kan zijn dat Ik je even laat wachten om goede redenen. Maar je hoeft je daarover geen zorgen te maken, jij doet niets verkeerds waardoor je contact met Mij niet meteen zo is als je gewend bent en het is ook niet zo dat Ik geen aandacht voor je heb, voor je vraag of voor je doen en laten.

Het is op zo’n moment ook niet zo dat Ik even druk met iemand anders ben, zoals sommige mensen wel denken. Jullie zijn zelf regelmatig druk met je eigen dingen en hebben dan geen aandacht voor een medemens die je aandacht zou moeten hebben of voor zaken die je aandacht nodig hebben, maar niet krijgen omdat je te druk bent om dat op te merken. Bij mensen gebeurt het regelmatig dat zij de noden van medemensen niet bemerken, niet zien, maar zo is het bij Mij niet, nooit. Ik zie en hoor, Ik weet en ken alles van iedereen altijd, geen moment uitgezonderd, geen mens uitgezonderd.

Wanneer je eraan twijfelt of Ik er ben, of Ik je hoor, of Ik weet wat en hoe, dan zie je Mij niet zoals Ik ben, jullie Schepper, jullie God, jullie liefhebbende hemelse Vader, Die alles van iedereen weet en kent, maar Ik ben geen mens met gebreken. Er zijn heel veel gelovige mensen die Mij van tijd tot tijd zien als een mens met gebreken, maar zo is het in geen geval. Ik ben volmaakt ware wijze liefde, volmaakt gelukzalig Leven, jouw leven, jullie leven. Ik ben er altijd voor iedereen in alle waarheid van werkelijk Zijn. Niet als mens onvolmaakt in zijn handelen, maar als God volmaakt in Alles.

Ik ben tot jullie gekomen in de Mens Jezus Christus, om jullie allemaal terug te brengen tot de goddelijkheid die jullie van oorsprong allemaal zijn in de menselijkheid van zijn, maar gelijk aan Mijn Goddelijkheid. Want jullie zijn is goddelijk, maar jullie handelen nog niet. Daar gaat het om, dat jullie handelen in alle vrijheid zelf gekozen ook volmaakt goddelijk wordt en eeuwig blijft. Zodat jullie in de volkomen gelukzaligheid werkelijk leven. Weet nu tot in de eeuwigheid dat Ik er altijd voor jou en alle mensen Ben, in je, om je heen, in alle mensen, voor altijd, zonder uitzondering werkelijk volmaakt gelukzalig eeuwig Leven.

Hemels Brood 6696

De beperkingen die mensen ondervinden in hun materiële lichaam op aarde leiden er regelmatig toe dat zij dingen aan het toeval overlaten. In geen enkel opzicht laat Ik ooit iets aan het toeval over. Waar mensen zo nu en dan denken, “Hoe is het mogelijk, dat is toevallig!” kan Ik hen verzekeren dat niets toevallig is of gebeurt. Tot in het kleinste van het kleinste is alles in Mijn Schepping geordend en door Mij geleid, ook elke vrije keus die wie dan ook waar en wanneer dan ook maakt, zonder ooit de vrije wil, de vrije keus van de mens te belemmeren.

Maar zou de mens er meer zijn best voor doen om minder aan het toeval over te laten, om meer geordend zijn doen en laten te beheersen met ware liefde, dan zou hem dat heel wat moeite besparen ten aanzien van onaangename situaties en zou hij meer in zijn hart van Mij kunnen verstaan en zou hij beseffen waarom een degelijke ordening voor hem vele malen beter is dan zoveel aan het toeval over te laten.

Je zou kunnen zeggen, dat in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde het toch bedoeld is om jullie handelen in Mijn Hand te leggen en aan Mij over te laten hoe de dingen gaan. Waarop Ik zeg, vertrouwen op Mij en Mijn liefde is in je hart naar Mij en Mijn liefde luisteren en vervolgens je die liefde in alle opzichten eigen maken, niet in een paar opzichten en zo nu en dan, als je er “toevallig” aan denkt of als je het zelf niet meer weet en in moeilijkheden bent, maar met regelmaat, uit liefde en besef dat Ik jouw innerlijke Bron ben voor alles, tot in het kleinste van het kleinste, waaruit jij je je oorspronkelijke goddelijke wezenlijkheid uit Mij volkomen terug eigen kunt maken, zoals dat bedoeld is tijdens je verblijf op aarde.

Alles doet ertoe, niets is onbelangrijk, maar er is wel een ordening waardoor het één belangrijker is dan het ander en het één eerder in rij staat dan het ander. Juist dat is belangrijk om te gaan zien, te gaan beseffen bij het je eigen maken van Mijn Goddelijk ware liefde en haar wijsheid. Laat je daarom in alle vrijheid door Mij voeden met ware wijze liefde in je hart en maak je die liefde eigen in al je doen en laten, dan zul je meemaken dat materie geen beperkingen geeft, door Mijn liefde en haar wijsheid te zijn.

Hemels Brood 6694

Van tijd tot tijd is het nodig dat er dingen gebeuren in het gezapige leven van mensen. Want in die gezapigheid blijven mensen stilstaan in hun geestelijke groei, in hun geestelijk besef van Mij, Mijn leven en Mijn liefde en de bedoeling van hun bestaan.

Soms is het nodig om de gang van zaken ernstig te verstoren, zoiets ernstigs kan bijvoorbeeld een oorlog zijn. Want een oorlog ontwricht een groot deel van een samenleving, waardoor mensen gedwongen worden oplossingen te vinden voor problemen die er anders niet geweest zouden zijn. Dat heeft een enorme impact op mensen en laat tegelijkertijd zien welke inborst mensen hebben. Duidelijk wordt wie eerlijk en behulpzaam is en wie oneerlijk is en voor eigenbelang gaat. Maar vaak wordt dat pas na afloop duidelijk en zelfs dan blijft er een verschil zichtbaar tussen degenen die de ernst van het gebeuren wegwuiven en degenen die er lering uit trekken.

Want het verblijf op aarde is niet bedoeld om dat zo gezapig mogelijk uit te zitten met zoveel mogelijk gemak en zo min mogelijk problemen. Het is bedoeld om tot de waarheid van werkelijk leven te komen, om Mij, jullie Schepper, jullie God, jullie Redder in Jezus Christus, in volkomen waarheid van Zijn te leren kennen, in je, om je heen en in je medemensen. Elke gezapigheid remt het bereiken daarvan af. Veel mensen denken hun leven in rust en gemak te kunnen leven, zij willen genieten van hun verblijf op aarde en zijn vooral daar op uit. Zij zijn teleurgesteld over alles wat hun verlangen verstoort en hun gezapig welzijn belemmert. Maar ze zouden dankbaar moeten zijn voor elke verstoring, omdat zij daarmee dichter bij Mij en Mijn liefde kunnen komen, dichter bij het besef van werkelijk geestelijk leven kunnen komen.

Want een geloof in Mij, in Mijn bestaan, in Mijn liefde, en een vertrouwen op Mij is niet genoeg, het zal zo standvastig moeten worden, dat het elk gebeuren dat niet aangenaam is kan trotseren om het werkelijke leven uit Mij in alle vrijheid zich eigen te kunnen maken en het ware leven uiteindelijk voor altijd te zijn. Dus alle moeilijkheden die er op aarde op je weg komen, kun je zien als Mijn liefde, Mijn zorg om jou en je medemensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, niet voor even, maar voor altijd. Daar kun je over mopperen, maar je kunt er beter dankbaar voor zijn, dankbaar dat Ik jou in liefde draag tot je zelf in vrijheid voor altijd liefde bent.

Hemels Brood 6692

Er zijn mensen die Mijn Woord, geschreven in de Bijbel, ten diepste proberen te ontrafelen. Zij bestuderen Mijn Woord al vele jaren en denken de betekenis daarmee ten diepste te kunnen vinden. Er zijn groepen mensen die gezamenlijk aan Bijbelstudie doen en intensief Mijn Woord met elkaar bespreken om de betekenis van de verschillende verhalen te doorgronden. Evengoed komen zij niet veel verder dan de buitenste schil.

Want om de betekenis van Mijn Woord in de diepere lagen te gaan begrijpen, is het nodig dat degene die dat wil eerst zichzelf dieper gaat begrijpen in al zijn doen en laten, dat die mens zijn eigen diepere lagen van gesteldheid in alle opzichten gaat kennen. Want ook in de mens zijn lagen, er zijn in ieder mens lagen van besef van waarheid, van verlangens, van overtuigingen, van motivaties, van eigenbelang, van voorkeuren en afkeuren, van hoogmoed, van trots, van gekend willen worden, enzovoorts, wat in alle lagen gekend moet worden. De mate waarin dat gekend is, met die mate kan iemand de lagen van Mijn Woord verstaan en begrijpen.

Daarom geeft het intensief bestuderen van Mijn Woord mensen geen garantie dat zij daarmee tot een dieper besef van Mijn Woord zullen komen. Vaak worden er conclusies getrokken die bezijden de waarheid zijn en daaraan wordt dan nogal streng vastgehouden. Zulk een bestuderen van Mijn Woord is nogal eens een belemmering om innerlijk met Mij in het hart in contact te komen en Mij en Mijn Woord juist te verstaan. Ieder mens kan met Mij in zijn hart spreken, hoe oprechter, des te duidelijker ben Ik te verstaan en kan iemand de diepere lagen gaan begrijpen. Weet daarbij dat er een direct verband is tussen zichzelf dieper kennen in alle opzichten en Mij en Mijn Woord dieper leren kennen en begrijpen. Maar wanneer je, wat je op die manier dieper begrepen hebt, wilt delen met je medemensen, zul je bij de meeste mensen ervaren dat zij jou niet op dezelfde manier begrijpen.

Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan en iedereen wordt in zijn vrijheid door Mij geholpen om tot geestelijk waar inzicht van werkelijk leven te komen. Het begrijpen van alles wat er in de Bijbel staat, het begrijpen van Mij en Mijn Woord, correspondeert met de mate waarop iemand zichzelf in zijn diepere lagen kent en begrijpt. Innerlijk kan iedereen met Mij spreken, en Ik zal hem op zijn vragen een voor hem te begrijpen antwoord geven. Door het contact met Mij in het hart kan er een snellere geestelijke groei plaatsvinden dan het nog zo vaak lezen van de Bijbel en andere boeken waarin Mijn Woord geschreven staat.

Daarom zeg Ik jullie allemaal, wil je Mij en Mijn Woord ten diepste gaan begrijpen, kom dan naar je hart, want in je hart is de hele Bijbel aanwezig, in je hart ben Ik aanwezig en een betere uitleg dan Ik je daar kan geven, is er niet en kunnen jij of je medemensen niet bedenken. Wil je Mij en Mijn Woord ten diepste gaan verstaan, kom dan in je hart bij Mij.

Hemels Brood 6690

Zelfs aan de allerkleinste en onbeduidendste leugen zitten gevolgen die tot ernstige situaties kunnen leiden. Alle gebeurtenissen op aarde zijn onderdeel van een kettingreactie van het begin af aan. Die reactie is lang geleden begonnen en niemand in deze tijd heeft er enig idee van hoeveel invloed deze kettingreactie op het leven van mensen nu heeft.

Iedereen maakt er deel van uit en al het doen en laten van mensen in de huidige tijd is deel van die kettingreactie die tegelijkertijd gevolgen heeft voor de toekomst. Toch denken mensen de macht in handen te hebben. De burgers in hun eenvoudige levens, de leiders in hun machtspositie, en de rijken die in het geheim samenzweren en het geheel met hun macht manipuleren. En hoewel er vernieuwing lijkt te zijn, vooral op technisch gebied, met voorspellingen over hoe een en ander in de toekomst zal zijn, wat er allemaal voor opzienbarends mogelijk gaat zijn, geen van de mensen die nu op aarde verblijven zal er in die toekomst bij zijn op aarde.

In het verleden hebben mensen ook allerlei voorspellingen gedaan, sommige zijn uitgekomen, andere niet of nog niet. Maar mensen houden geen rekening met oude voorspellingen, want zij hebben allemaal hun eigen belangen, hun eigen wensen en steeds komt dat neer op macht, aanzien en vooral geld, rijkdom, gemak. In de Bijbel staan ook voorspellingen, Mijn voorspellingen, die uitkomen, die de mens wijzen op de mogelijkheden om te voorkomen dat deze voorspellingen uitkomen. Maar in alle jaren na Mijn voorspellingen zijn er veel generaties geweest en hebben mensen zich daar niets van aangetrokken, nog is het zo dat geld en hebzucht de mens regeren.

Lees de voorspellingen in de Bijbel eens niet in de letterlijke zin van het woord, maar vanuit een geestelijk besef in je hart in contact met Mij en je zult begrijpen wat er werkelijk mee bedoeld wordt. Dan kun je zien dat die tijd aangebroken is en de voorspellingen gaan uitkomen. Maar niet alleen de onaangename delen ervan, ook de verheugende delen zijn aangebroken. Want de macht van de rijken zal worden gegeven aan de kleine eenvoudige mensen, die in liefde en harmonie geloven, die niet uit zijn op bezit en macht, die willen delen wat zij hebben, al is het nog zo weinig, en er in liefde voor elkaar willen zijn. Die beseffen Wie Ik Ben en hun hart voor Mij wijd geopend hebben en op Mij vertrouwen in ware liefde.

Al het andere zal weggevaagd worden voor al degenen die het goede en ware, de ware liefde en haar wijsheid nastreven. Zij zullen niet meer de minste zijn, maar in het klein juist het grote geheel vormen, niet met de macht van overheersing maar met de macht van gelijkheid, van ware liefde en haar wijsheid. Gezegend degenen die dit in waarheid gaan meemaken, want die tijd is komende.

Hemels Brood 6699

Ieder mens kan vergiftigd worden. Niet met het materiële gif uit de natuur, door een medemens toegediend in het eten of per ongeluk ingenomen, maar door gebeurtenissen, door indoctrinatie, door beweringen van medemensen, dus niet met een materieel gif, maar met niet materieel gif, zoals meningen en overtuigingen die niet naar liefde zijn, met leugens en bedrog die tot leugen en bedrog leiden, dat zijn allemaal aspecten die tot een geestelijke vergiftiging kunnen leiden.

Vooral wanneer door eigen verlangens het vergif voor lief genomen wordt en niet als gif gezien wordt. Dat is het langzame gif dat slechts gedeeltelijk tot de dood leidt en haast ongemerkt de mens verzwakt, niet letterlijk lichamelijk, maar geestelijk in het besef van zijn doen en laten, het verzwakt zijn geweten, zijn besef van goed en kwaad zodanig, dat hij niet meer ten volle zuiver kan onderscheiden wanneer hij afgedwaald is van waarheid en liefde, van ware onbaatzuchtigheid en meent de rechte weg te gaan, terwijl hij geen rechte weg meer gaat. Gif dat door medemensen wordt aangereikt heeft alleen kans om binnen te komen als het gegeten wordt. Maar er zijn slinkse mensen die het gif opdienen in een verpakking die er fraai en begerenswaardig uitziet. En alweer bedoel Ik dat niet letterlijk, maar geestelijk. Met het eten ervan bedoel Ik dat er ingegaan wordt op wat aangeboden wordt, omdat er een verlangen aanwezig is die blind maakt voor het gif.

Ieder mens die verlangens heeft, kan gemakkelijk vergiftigd worden in zijn doen en laten, in zijn gedachten en overtuigingen, in zijn besef van goed en niet goed, en wanneer hij eenmaal vergiftigd is, raakt hij aan dat gif gewend waardoor het niet alleen heel moeilijk is om te traceren, maar als het beseft wordt, is het nog moeilijker om het uit te bannen en de geest van het gif te zuiveren. Zonder Mij zal dat dan ook niet gaan. Wie het in zichzelf niet beseft en er ook niet naar zoekt, die zal er lang mee te maken hebben. Maar Ik geef van tijd tot tijd wel signaaltjes en Ik raad iedereen aan daarnaar te luisteren en bij Mij te komen, zodat het gif opgemerkt wordt en samen met Mij opgelost kan worden en de geest weer tot ware zuiverheid gebracht kan worden.

Gezegend degene die daarvoor bij Mij komt en zich ervoor inzet het gif dat in zijn geest is binnengeslopen en het verlangen waardoor het gif binnen kon komen, op te ruimen en zich door Mij de voeten laat wassen, om zo geheel zuiver zijn weg weer werkelijk recht te gaan, hoe moeilijk dat ook is. Ik ben genadig voor iedereen die bij Mij komt en toegeeft, “hemelse Vader, in mijn verlangens ben ik vergiftigd geraakt, zuivert U mij, zodat ik van mijn verlangens en het gif verlost word, ik doe wat U mij zegt dat nodig is”, en dat dan ook daadwerkelijk doet. Dan zal gebeuren wat nodig is en diegene zal gezuiverd worden en gezegend zijn weg recht naar Mijn ware liefde verder kunnen gaan.

Hemels Brood 6697

Het hemelse leven is een totaal ander leven dan het aardse leven. Om te beginnen is er geen sprake van materie, maar wel van vormen, landschappen en sferen. De vormen die er zijn hebben te maken met de gedachten, gevoelens, overtuigingen en meningen die mensen hebben. De sferen hebben te maken met de gemoedstoestanden, de emoties van mensen, de oprechtheid en de mate van liefde voor elkaar en voor Mij. Ze hebben te maken met hun waarheden en onwaarheden.

Terwijl op aarde het doen en laten van alle mensen elkaar en de gebeurtenissen beïnvloedt, blijft het in de hemel meer persoonlijk en worden mensen met dezelfde sfeer en vormen naar elkaar toe getrokken en bevestigen mensen elkaar in hun doen en laten, waardoor het zicht op zichzelf moeilijk is en het besef van de impact van hun daden lang kan duren ten aanzien van het besef dat zij zijn afgedwaald van waarheid en liefde. Maar het grensgebied tussen sferen waarin mensen zich bevinden heeft wel een zekere invloed en wanneer iemand een moment wat eerlijker is of wat liefdevoller handelt, zal zijn sfeer zich wijzigen naar dat grensgebied, zodat hij toch langzaam kan groeien in het geestelijk ware levensbesef.

Wie op aarde naar weinig of geen waarheid en naar weinig of geen liefde leefde, zal na zijn verblijf op aarde in een soortgelijke sfeer komen. Op aarde wordt het leven na de aarde vaak “hemel” genoemd, maar uiteindelijk is er één hemel, Mijn hemel, alle andere sferen zijn wegen naar Mijn hemel, die op zich de aardse hemelen genoemd kunnen worden, omdat zij in die zin de sferen zijn waarin mensen terechtkomen terwijl zij nog aan aardse afdwalingen van waarheid en liefde gebonden zijn. Er zijn in die aardse hemelen veel verschillende sferen die de geestelijke groei van mensen weergeven, welke bepaald is door iedereen zelf tijdens zijn verblijf op aarde. Het maakt daarbij een groot verschil of iemand tijdens zijn leven op aarde gemakkelijk van waarheid en liefde afweek of juist zoveel mogelijk aan waarheid en liefde vasthield. Want die sferen van onwaarheid en liefdeloosheid en de sferen van waarheid en liefde liggen ver uit elkaar.

Dat wil niet zeggen dat er geen onderling contact mogelijk is, want zeker kunnen degenen die in sferen van waarheid en liefde zijn uit hun sfeer tot andere sferen die minder naar waarheid en liefde zijn komen, wanneer zij dat innerlijk uit ware liefde willen. Maar omgekeerd gaat dat alleen als degene in sferen van weinig waarheid en liefde tot meer waarheid en liefde groeit, wat kan, maar doorgaans lang tot heel lang duurt. Dit duren is een andere beleving dan de mens op aarde als tijd ervaart. Want de duur in hemelse sferen is geen ervaring in tijd, maar heeft te maken met innerlijke verandering, met groei, met besef. Vanuit liefdevolle sferen is de innerlijke verandering, die groei, krachtiger, maar ook in die sferen kunnen mensen er lang over doen voordat hun innerlijk geestelijke groei zover is, dat zij in Mijn hemel opgenomen kunnen worden.

Dit geeft slechts een heel globaal zicht op het leven na het verblijf op aarde, maar het laat wel zien wat het belang is voor alle mensen om op aarde reeds zoveel mogelijk, vanuit ware vrijheid, niet uit een zekere verplichting en niet vanuit een verlangen naar de liefdevolle sferen, naar waarheid en liefde te leven, Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6695

Jaloezie is een allesverterende eigenschap die mensen tot vernietigende acties brengt, zonder dat zij enig geweten daarover voelen. In jaloezie lijkt alles geoorloofd te zijn en degene die jaloers is heeft er vaak geen besef van wat hij anderen aandoet, maar degenen die er slachtoffer van zijn des te meer.

Wat te doen als je slachtoffer van jaloezie geworden bent? Want in doorsnee kun je er zelf niet veel aan doen. Jaloezie is in zekere mate blind, maar toch niet helemaal, want het ziet precies wel datgene wat de jaloezie oproept. Het kan zijn dat iemand er beter uitziet, situaties sneller begrijpt, meer contacten heeft, mooiere kleren heeft, een betere baan heeft, vriendelijker is, makkelijker praat, meer verdient, enzovoorts. Dat kunnen allemaal dingen zijn die als enige in het geheel gezien worden en de jaloezie prikkelen.

Jaloezie is een ernstige vorm van liefdeloosheid en komt voort uit een verborgen minderwaardigheidsgevoel wat doorgaans in de jeugd ontstaan is of in het karakter aanwezig is. Meestal is het een combinatie van beide. Wie ermee te maken krijgt zal het in eerste instantie niet als zodanig herkennen en zich verzetten tegen de aantijgingen en de verwijten die hem gemaakt worden. Dat maakt het geheel alleen onaangenamer. Maar wanneer bemerkt wordt dat er sprake is van jaloezie, kan er begripvoller met degene die jaloers is omgegaan worden, al zal het de jaloezie niet wegnemen, omdat degene die jaloers is dat van zichzelf niet ziet en blijft denken dat hij in zijn recht staat.

Wie herkenbaar te maken krijgt met een jaloers medemens die zeg Ik, reageer niet op de aantijgingen, de verwijten, de beschuldigingen, die als uit het niets plotseling de sfeer verstoren, leg het naast je neer, probeer het niet recht te zetten, want dat prikkelt de jaloezie eens te meer en jaloezie is uit op vernietiging, dus hoe meer je die triggert, des te erger wordt het, en dat kan heel onaangenaam zijn. Jaloezie is niet op korte termijn op te lossen, omdat de wortels ervan in het verleden liggen en diep ingegroeid zijn, zodat ze zomaar niet uitgetrokken kunnen worden. Laat diegene daarom los en maak jezelf geen verwijten over wat je niet goed gedaan zou hebben, want bij jaloezie kun je het niet goed doen. Laat Mijn liefde en de tijd het werk doen en vertrouw erop dat het goed komt, niet meteen, maar het komt goed.

Hemels Brood 6693

Hoewel alle mensen de eigen vrije wil hebben en hun eigen vrije keuzen kunnen maken, zorg Ik ervoor dat toch ook iedereen naar het licht komt, naar het ware geestelijk liefdevolle leven groeit. Maar juist door die vrije wil en al die eigen keuzen is dat geen rechttoe rechtaan groei en maken mensen allerlei bochten in hun leven mee, soms veroorzaakt door eigen keuzen, soms veroorzaakt door keuzen die door medemensen gemaakt zijn. Er zijn in de huidige tijd veel mensen op aarde die allemaal hun eigen gang gaan, doen en laten wat zij denken dat goed is, of wat anderen afdwingen om te doen of te laten, of wat zij denken te moeten doen, om wat voor reden dan ook. In het grote geheel zijn er maar weinig mensen die niet in eerste instantie aan zichzelf denken, maar aan hun medemensen.

Dat is begrijpelijk, want zo is dat gegroeid als normaal, je doet iets voor een ander en krijgt daar iets voor terug. En het makkelijkst was het op een gegeven moment om wat je geeft een waarde te geven, zodat wat je terugkrijgt eenzelfde waarde heeft. Want wat moest iemand geven voor een paar eieren, een paar gebreide sokken? Dat had degene die eieren gaf niet nodig. Zo werd het geld uitgevonden, om alles gemakkelijker een waarde te geven. Maar hoe werd de waarde van een ei bepaald, hoeveel geld moest ervoor betaald worden? Degene die eieren aanbood bepaalde de waarde in geld. Maar er waren meer mensen die eieren aanboden, en zij verlaagden de waarde van hun eieren, zodat hun eieren eerder gevraagd werden, en zo ontstond de marktwaarde. Daaruit volgde de groei van het eigengewin en de handel, allemaal op het eigen welzijn gericht.

Beter zou het geweest zijn als mensen vrij aan elkaar gaven wat de ander nodig had, zonder naar de waarde te kijken, zonder verwachtingen er iets voor terug te krijgen, zodat degenen met veel daarvan zouden geven aan degenen met weinig, als gelijken in waarde. Het hele systeem van geld en bezit is uitgegroeid tot een veelkoppig monster dat op allerlei plaatsen over de wereld verspreid macht heeft en het goede in mensen onderdrukt en de ware liefde ondermijnt. Dit monster is niet zo makkelijk te verslaan en het zorgt ervoor dat de zeeën en andere wateren vervuild raken, het bevordert egoïsme, het houdt armoede in stand, zet mensen tegen elkaar op, het belemmert geestelijke vooruitgang, het houdt waarheid verborgen, enzovoorts.

Zoveel als dit monster bewerkstelligt, zo weinig en nauwelijks zichtbaar is het, zo weinig wordt het in zijn enorme omvang bemerkt. Omdat het zich als kleine zandkorrels verspreid heeft en over de hele wereld tussen alle mensen door te vinden is in kleine delen, maar het grote geheel blijft onzichtbaar en lijkt onaantastbaar. Maar dat zal het niet blijven, lieve mensen, want dat is Mijn zorg voor jullie allemaal, dat de liefde opstaat als Jezus Christus en het monster overwint. Verwacht Mij in Jezus Christus, het ware leven, de ware liefde, want de macht van dit monster zal spoedig ten einde zijn en liefde zal groeien en de mensen zullen in liefde weer samenleven.

Hemels Brood 6691

Zou iemand een medemens willen uitleggen dat de hemel geen plaats is maar een sfeer, dan kan het moeilijk zijn om dat duidelijk te maken. Want op aarde in het materiële lichaam en met alle materie die er op aarde is, waaraan mensen gewend zijn, denken mensen merendeels in plaatsen en objecten, in vaste vormen die tastbaar zijn, want vooral daarin liggen voor mensen de bewijzen van bestaan, het zicht op materie, de vormen van materie, de plaatsen om te zijn of naartoe te gaan. Vandaar dat de hemel merendeels gezien wordt als een plaats om naartoe te gaan.

In werkelijkheid is het een sfeer en dat kan misschien met een eenvoudig voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Want als mensen boos op elkaar worden, ontstaat er een sfeer van boosheid, terwijl als mensen lief voor elkaar zijn, er een sfeer van liefde ontstaat, het één noch het ander is een plaats. Toch zijn mensen die bij de situatie met boosheid zijn, in de sfeer van die boosheid en mensen die bij de situatie met liefde zijn, in de sfeer van die liefde. Je zou kunnen zeggen de sfeer van boosheid is de sfeer van hel en de sfeer van liefde is de sfeer van hemel.

Zo is het met de hemel, het is geen plaats als zodanig maar een sfeer. Die sfeer kan er ook op aarde zijn en zo hier en daar is die sfeer er al op aarde bij mensen. Maar ook de sfeer van hel is er in meer of mindere mate. Er is veel boosheid onder de mensen, verwijten worden gemakkelijk gemaakt als een afweerreactie op iets wat gezien wordt als een aanval op de eigenwaarde, wat op zich als een vorm van hoogmoed of als een gebrek aan nederigheid gezien kan worden.

De sfeer van liefde is voor iedereen het meest aangename, daarom wil iedereen graag in de hemel komen. En iedereen kan in de hemel komen, alleen is het daarvoor nodig om te begrijpen dat de hemel geen plaats maar een sfeer is die te maken heeft met ieders eigen keuzen. Net zo goed als iemand boos wordt op een medemens en hij daarmee in een sfeer van boosheid terechtkomt, die als een mate van hel gezien kan worden, is het zo dat wie liefdevol met elkaar omgaat, elkaar vergevend, in de sfeer van liefde komt, wat als een mate van hemel gezien kan worden.

Zo is het dan ook niet dat Ik bepaal wie er in de hemel komt, maar ieder mens zelf, want iedereen heeft de eigen vrije keus hoe hij met zijn medemensen  omgaat. In dat opzicht is het wel zo dat het kan gebeuren dat iemand zelf in liefde en vergeving blijft, terwijl een medemens boos op hem blijft, hem blijft mijden en geen vergeving in liefde toont. Dan is de een, die in liefde het gedrag van de ander vergeeft, in de hemel, terwijl de ander blijft hangen in een vorm van de hel. En nu kunnen die beide mensen samen op een bankje zitten, de een in de hel en de ander in de hemel.