Hemels Brood 900 t/m 930

Hemels Brood 900

Bij Mij is alles goed, voor Mij is alles goed, alles is volmaakt, Ik ben volmaakt zonder enige smet, volkomen heilig, volkomen vrij. En Ik ben liefde. Ik ben leven. Ik ben alles goede en liefde in de totale oneindigheid van alle bestaan. En zonder Mij is niets, alles is door Mij. Alles heeft zijn volmaaktheid in zich, het totale zijn, de volkomen liefde. Ieder mens is in oorsprong volmaakt en is in oorsprong volkomen liefde zoals Ik volkomen liefde ben. Die volmaaktheid van Zijn, die volkomen liefde is de mens in vrijheid gegeven tot zijn eigen keus, waardoor hij vrijheid kan ervaren en waardoor hij zichzelf en het tegenovergestelde van zichzelf, dat is ook Mij en het tegenovergestelde van Mij kan ervaren. Terwijl hijzelf, zijn ware zelf, wat het ware leven is en wat Ik ben, werkelijkheid is en het tegenovergestelde, wat dan ook het tegenovergestelde van werkelijkheid is, geen werkelijkheid is, geen werkelijkheid van zijn.

Maar het is aan de mens zelf om de diepte van waarheid en liefde in werkelijkheid te ontdekken tegenover de vlakke onwaarheid en liefdeloosheid die geen werkelijkheidsgrond hebben, slechts bestaan om het verschil te kunnen ervaren en tot een vrij Zijn te kunnen komen. Bij Mij is alles goed, alles waar, alles liefde. Ik ben dat alles en zo is ook ieder mens. Maar ook heeft ieder mens de keus en zo is er nog niemand die al volledig de keus helemaal voor het ware leven heeft gemaakt behalve in Jezus Christus, waar Mijn Geest de mens een weg heeft gebaand om tot die enige ware levenskeus te kunnen komen zonder vast te blijven zitten in de keuzes voor het tegenovergestelde. Zodat uiteindelijk toch ieder mens uit eigen vrije keus tot waar leven komt, zonder het levensbewustzijn te verliezen.

Hemels Brood 901

Laat het water stromen, laat de reinigende werking van water door je hart stromen. De reinigende werking van water in je hart is Mijn stem van liefde, Mijn woord in je hart en het stromen is je bereidheid oprecht naar Mijn woord te horen en in je hart te zien waar zich nog iets onreins bevindt. Die bereidheid zet de sluizen open en zo kan het water reinigend door je hart stromen, zo kan Mijn woord je duidelijk maken waar je nog niet naar alle waarheid in liefde leeft en hoe je het beste naar ware liefde handelt. Hoe meer je hart gereinigd is, des te makkelijker blijf je in liefde. Want waar een hart gereinigd is van eigenliefde daar zal de liefde die in het hart bloeit de kracht van het handelen zijn en Ikzelf ben daar dan in het hart en in het handelen. Zo is de Zoon dan tot de Vader gekomen en die beiden zijn één. Zo kun jij in je hart tot de Vader komen en met Hem, met Mij één zijn.

In ware liefde is die eenheid volbracht, heb Ik die eenheid voor de hele mensheid in Jezus Christus volbracht. Het is nu aan de mens om zich dat bewust te worden, aan te nemen, naar te leven en tot die enige ware eenheid uit te groeien, met een gereinigd hart. Er is veel water, maar ook veel water is ernstig verontreinigd. Dat is als Mijn woord, wat verdraaid en met allerlei onzin vermengd, wordt weergegeven. Mijn woord, het rein stromende water, is niet door allen gehoord en veel onzin wordt, alsof het Mijn woord zou zijn, verkondigd. En het brengt veel mensen in verwarring. Maar het brengt die mens er dan ook toe om naar de waarheid te zoeken en te zoeken naar een plaats waar Mijn woord zuiver gegeven wordt en als zuiver water het hart reinigt. En juist dit hart is de plaats waar Mijn stem, Mijn woord in alle oprechtheid gehoord en aangenomen kan worden tot reiniging van het hart. Hoe zeldzaam is nog Mijn reine woord van liefde, toch kan ieder mensenhart dat in zichzelf verstaan.

Hemels Brood 902

Beloofd. Ik heb het aan jullie allen beloofd, de geest van waarheid en liefde zodat jullie kunnen gaan inzien hoe alles werkelijk bedoeld is en hoe alles werkelijk zijn plaats krijgt. En die belofte zal Ik houden. Zoals Ik elke belofte houd. En zo Ik jullie waarheid en liefde beloof, zul je ook waarheid en liefde krijgen. Maar daarnaast blijft ook jullie vrijheid bestaan en blijft daarmee de vrije keus bestaan. Niets uit Mijn ordening wijzigt, Mijn ordening blijft eeuwig en altijd dezelfde en zo ook Mijn ware pure liefde voor jullie allen.

Meer en meer zal Ik onder jullie zijn, in je hart onder jullie zijn en Mijn geest van waarheid en liefde zal in je hart groeien en je zult meer en meer verstaan van Mijn liefde in je hart, van Mijn liefde in de hele Schepping, waar jij deel van uitmaakt. Als deel van Mijn Schepping ben je deel van Mij in een eigen vrij bestaan waar je jezelf vrij bewust bent, bewust bent van het ware leven en waar je in jezelf bewust kunt kiezen voor of tegen dat ware leven wat je uit Mij eeuwig bent. Die band met Mij zal er dan ook eeuwig zijn en Mijn liefde zal dan ook eeuwig voor je zorgen, welke kant je ook kiest, voor of tegen Mij, met of zonder Mij, Mijn liefde is onafhankelijk van jouw keuze eeuwig voor jou zoals zij, onafhankelijk van hun keuze, voor alle mensen is.

Maar het bewust zijn van Mijn liefde is niet onafhankelijk van je keuzes en heeft wel een zekere afhankelijkheid ten aanzien van de keuzes die je maakt. Maar dan ook nog altijd geplaatst binnen Mijn eeuwige liefde voor jou en zo geordend dat het je ziel in groei naar ware liefde alleen bevordert. Zo kun je nog zo ver afdwalen, je blijft in Mijn liefde, maar het kan dan wel zijn dat je Mijn liefde niet voluit bewust bent. Toch, in genade kan Ik je ook dan nog Mijn liefde laten voelen, zodat je heel snel weer naast Mij staat.

Hemels Brood 903

Er is nog veel in Mij verborgen wat nog niet door jullie gezien en begrepen kan worden. Omdat de hang naar het wereldse nog te groot is, omdat de eigenliefde nog te groot is, omdat de eigen invulling nog te groot is. Ja, want ook die eigen invulling staat het zicht op alles wat nog verborgen in Mij aanwezig is in de weg. Veel van die eigen invulling wordt niet gezien als een eigen invulling omdat gedacht wordt dat die invulling overeenkomt met Mijn wil terwijl het dat niet doet. Het is dan een interpretatie van Mijn woord wat niet de juiste is. Maar het is moeilijk om die onjuiste interpretatie van Mijn woord aan jullie duidelijk te maken zonder de vrije wil te beperken. En dat is iets wat beslist zo moet zijn, die vrije wil, die vrije keus is heel belangrijk voor het eigen bewuste bestaan van jullie.

Misschien mag Ik het gewoon zo zeggen: Er zijn echt nog opvattingen over Mij en Mijn leer die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Ik ga ze je zo niet zeggen, je zult ze zelf moeten ontdekken, want in de eigen ontdekking ligt nog steeds de vrijheid, zodra Ik je precies zeg waar je misvattingen liggen, terwijl je ze in vaste overtuiging al jaren zo hebt opgenomen in je handelswijze, zou je ze van Mij aannemen als misvatting omdat Ik het hier zeg, niet uit eigen inzicht. Je zou ze dan van Mij wel aannemen, misschien, maar daarmee zou je een stukje vrijheid verliezen. En misschien zou je toch in jezelf nog niet de overtuiging, de misvatting echt hebben losgelaten. Daarbij komt nog, dat zo’n misvatting gekoppeld kan zijn aan een onbewust verlangen waardoor je verlangen dan een andere uitweg gaat zoeken, welke dan ook niet met Mijn liefde overeenkomt.

Misschien kun je nu begrijpen dat Ik je vrijheid voorop stel en je dus niet zomaar kom vertellen daar en dat zijn nog misvattingen. Het is aan jou om er moeite voor te doen je misvattingen zelf te ontdekken, je eigengerichte verlangens zelf te erkennen en te zoeken naar waarheid en liefde. Je kunt daarvoor wel heel goed bij Mij komen en Ik zal je dan helpen te ontdekken en tot inzicht te komen wat misvattingen zijn en wat waarheid en liefde.

Hemels Brood 904

Denk toch liever niet dat je door verdraaiing van de werkelijkheid een beter resultaat behaalt en dat het de pijn kan verzachten die de waarheid soms met zich meebrengt. Want waarin ligt die pijn als aan waarheid vastgehouden wordt? Die heeft te maken met eerdere onwaarheid of eigenliefde die men niet toe wil geven. Ja, waarheid legt uiteindelijk de onwaarheid bloot. En bloot is beschamend, is pijnlijk. Maar wie dat wil bedekken met verdere onwaarheid en verdraaiing van de waarheid kan daarmee toch niet voorkomen dat de onwaarheid eens des te sterker toeslaat.

Kun je bekennen dat iets niet zo fraai was, niet zo liefdevol was, niet naar waarheid was, dan doet dat wellicht even pijn, maar dan is het weg en je kunt er niet meer over struikelen. Zeker als je je spijt erover betuigd. Wie er dan nog bij stil blijft staan, is vervallen in eigenliefde en wil genoegdoening voor zichzelf terwijl vergeving de ware liefde zou zijn.

De verdraaiing van de waarheid lijkt misschien weleens de oplossing voor een probleem, maar zonder dat je het misschien zo bedoelt creëer je een nieuw probleem, want onwaarheid blijft onwaarheid en kan Mijn zegen niet krijgen. Daarbij komt dat in Mijn hemel geen onwaarheid is, daar is alleen waarheid en wie hand in hand met onwaarheid gaat, die kan dus niet in die hemel komen. Pas als onwaarheid wordt losgelaten komt de mogelijkheid weer om in Mijn hemel te komen. Daar is het goed, daar is voortdurend liefde, daar is geen leugen en bedrog, daar is vrede. Is dat beetje pijn dan niet te doorstaan voor al het goede, alle liefde en vrede die dan bereikt kan worden?

Hemels Brood 905

Luisteren is een van de moeilijkste dingen. Je hebt weliswaar goed horende oren, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee goed luistert. Horen is toch nog iets anders dan luisteren. Geluiden kun je horen zonder te luisteren. Luisteren is je aandacht geven aan wat je hoort. Luisteren is dan ook een betekenis geven aan wat je hoort. En die betekenis kan dan met waarheid overeenkomen, dat wil zeggen dat het gehoorde in werkelijkheid ook de betekenis heeft die je er aangeeft, maar het kan ook zijn dat je er een betekenis aangeeft die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Dan kan het verschil in horen en luisteren ook nog zijn dat bijvoorbeeld een moeder haar kind iets zegt te doen en het kind doet het niet. Dan kun je de moeder wel horen zeggen, je hoort me wel, maar je luistert niet. Luisteren is dan, niet doen wat er gezegd wordt.

Maar, als niet eerst het geluid gehoord wordt en er bij de hersenen geen betekenis gelegd kan worden aan hetgeen gehoord is, kan er ook niet van luisteren sprake zijn. Van veel mensen die wel kunnen horen, zijn er veel die niet of weinig luisteren, van veel mensen die Mijn woord horen, zijn er weinig die er naar luisteren, weinig die er aandacht aan geven. En van hen die er wel naar luisteren, die er wel aandacht aan geven, wordt er vaak een betekenis aangegeven die niet of maar gedeeltelijk met de werkelijkheid overeenkomt. En van degenen die de ware betekenis er aan geven zou je denken dat zij luisteren maar zij handelen niet of nauwelijks naar de betekenis die zij er toch wel inzien. Dus luisteren zij ook nog nauwelijks werkelijk naar Mijn woord.

Hoe is het dan mogelijk dat Mijn woord van liefde, wat bedoeld is om heil te brengen onder de mensen, niet of nauwelijks beluisterd wordt? Dat heeft te maken met de vrijheid van de mens en de eigenzinnigheid van de mens. Net als een kind niet luistert naar zijn moeder, omdat het in vrijheid zijn eigen zin wil doen, zo luistert de mens ook niet naar Mijn woord, wat puur liefde is en de mens ten goede komend bedoeld is. Zo moeilijk is luisteren, omdat daarvoor nodig is eigenzinnigheid los te laten en werkelijkheid aan te nemen, liefde aan te nemen.

Hemels Brood 906

Alles wat ademt leeft door Mijn adem. Mijn adem heb Ik de mens ingeblazen nadat Ik hem gevormd had uit klei. Dat wil toch wel zeggen, de mens ademt door Mij, leeft door Mij en nog zijn zovelen zich niet of nauwelijks bewust van Mij. Toch krijgen allen Mijn zorg, toch krijgen allen Mijn liefde. Toch schijnt de zon voor allen, alle liefdevolle mensen en alle liefdeloze mensen. Mijn licht schijnt voor iedereen, groot of klein, arm of rijk, goed of kwaad. En iedereen kan daardoor verlicht worden. Maar, ieder op zijn eigen tijd, zijn eigen plaats, langs zijn eigen weg.

Mijn licht schijnt voor allen, maar niet allen nemen Mijn licht aan, velen verkiezen het donker boven het licht en zijn met hun keuze toch niet tevreden, zonder dat zij zich eigenlijk hun keuze als zodanig bewust zijn. In alle vrijheid hebben zij Mijn adem, die het hele universum doortrilt. Maar er zijn nog maar heel heel weinig mensen die van deze doortrilling iets werkelijk bemerken of zich ook maar enigszins met deze doortrilling in overeenstemming kunnen brengen. Deze trilling waarop het universum berust, is liefde, pure reine liefde. En deze liefdestrilling is voor ieder mens waar te nemen, iedereen heeft daarvoor een antenne gekregen en de mogelijkheid om zich met Mijn trillinggetal in overeenstemming te brengen. Die trilling is liefde en die trilling is dan ook alleen te bereiken door liefde.

Geen machine of apparaat kan die trilling bewerkstelligen omdat zij niet een mechanisch vernuft vertegenwoordigt maar een geestelijk zijn. Niet-liefde kan het besef, het waarnemen van deze trilling verstoren, maar nooit veranderen of wegnemen. Ik ben altijd, eeuwig, onveranderlijk liefde, Mijn adem die Ik jullie ingeblazen heb is liefde en deze liefde trilt door in de hele Schepping, in ieder levend wezen, in alle mensen.

Hemels Brood 907

Ik heb oneindig veel liefde voor jullie allemaal. Toch is er nog zo weinig besef van Mijn liefde voor jullie bij jullie. Zoveel mensen zijn zo druk bezig met leven, hun leven, dat er geen tijd overblijft voor Mijn liefde, dat het besef van Mijn liefde, die enorm en oneindig is, verstopt blijft achter alle drukte en haast niemand er aan toe komt. Besef jij wel hoe lief Ik je heb?! Zoek dan eens naar het ware besef van Mijn liefde voor jou. Blijf eens niet hangen in verwijten over de narigheid in de wereld, over de narigheid die jou overkomt, ga daaraan eens voorbij en probeer eens tot een waar en diep besef te komen van Mijn liefde voor jou. Ik heb je oneindig diep lief en vanuit die liefde wil Ik je heel graag helpen.

Ik help je ook, maar Ik laat je ook de vrije wil en daarom is het nodig dat Ik je in allerlei opzichten niet zo help als jij denkt dat zou moeten of zoals jij dat zou willen. Ik kan je dan alleen helpen zodra jij je aan Mij overgeeft, aan Mijn liefde overgeeft. En dan alleen zul jij je aan Mijn liefde overgeven als je die ware diepe liefde beseft. Zodra je die liefde beseft, voelt in jezelf, komt ook het vertrouwen in Mij en zal het je ook mogelijk zijn om het verloop van de gebeurtenissen in Mijn liefdevolle hand te geven. Waardoor het dan ook allemaal goed kan komen. Vandaar dat Ik je aanraad tot het ware besef van Mijn liefde voor jou te komen. Want die liefde wekt ook je vertrouwen. En dat vertrouwen in Mij heb Ik nodig om meer te kunnen doen dan Ik doe zonder je vrijheid te belemmeren, zonder je je eigen bewust zijn af te nemen.

Want, hoe zou je iemand kunnen vertrouwen die niet voor de volle 100 procent liefde voor je heeft? Nu zien mensen Mijn eeuwige liefde niet en lijkt het of Ik gebrekkig in liefde voor jullie ben. Maar, geloof Mij, het gebrek ligt geheel aan jullie kant, het is jullie vrijheid van keuze en  jullie keuze is vaak meer eigenliefde dan naastenliefde. Bij Mij is ware zuivere eeuwige liefde, waar je op mag vertrouwen, waar je op kunt vertrouwen. Als je tot het besef kunt komen. Ik heb je lief, innig lief. Kom toch tot dat besef en vertrouw Mij, laat alles over aan Mijn liefdevolle hand en maak je geen zorgen!

Hemels Brood 908

Uw wil geschiede, Vader.

Mijn kind, hoewel alles Mijn wil is, en alles naar Mijn wil geschied, heeft toch ook de mens, binnen Mijn eeuwige onveranderlijke levenswil, een eigen vrije wil die Ik hem gegeven heb opdat hij zichzelf bewust kan leven. Zo ben Ik dan in ieder van jullie Mijzelf nog eens bewust en jullie zijn Mij als jezelf bewust, ieder voor zich. Dat vermeerdert Mijn zijn en toch blijf Ik één. Met jullie één. Dit één zijn is alleen waarlijk één zijn als allen vrijwillig gelijk van wil zijn. Mijn wil is onveranderlijk liefde en jullie zijn allen binnen Mijn eeuwige liefde gevat, geen mens uitgezonderd. Waar dan de mens oprecht gemeend zegt “Uw wil geschiede” daar brengt die mens zijn wil met Mijn eeuwige oerliefde-wil in overeenstemming en is daarmee één met Mij, met Mijn wil.

Maar op deze aarde is ook voor de mens de mogelijkheid precies iets anders te willen dan met Mijn wil overeenkomt. Dan gaat ook de daarmee gepaard gaande uitwerking komen, die natuurlijk anders is dan wanneer de wil van die mens met Mijn wil in overeenstemming was gebracht. Deze uitwerking is evengoed, hoewel in alle vrijheid voor gekozen, toch binnen Mijn eeuwige liefde gevat en daarom zal de uitwerking toch dienstbaar zijn aan Mijn uiteindelijke wil, die is: “liefde voor alle mensen, onder elkaar en met elkaar”. Mijn wil is vrede, geduld, reinheid, liefde, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, eerlijkheid.

Wie oprecht zegt “Uw wil geschiede” en alles werkelijk aan Mijn wil overlaat, die laat zijn leven over aan Mijn liefde, aan geduld, aan vrede, aan waarheid, aan zachtmoedigheid, ook al is hijzelf nog niet in alle opzichten vrede, geduldig, verdraagzaam. De vrijheid die de mens heeft, is niet zomaar een vrijheid. Als hij zijn vrijheid vrijwillig opgeeft krijgt hij Mijn vrijheid en deze vrijheid is pure liefde en door die liefde is eerst pas de werkelijke vrijheid te ervaren.

Want Ik heb het Al gemaakt, geschapen en tot leven gebracht en Ik heb jullie het ware leven gegeven. Nu geef Ik jullie de vrijheid om dat ware leven aan te nemen en daarmee zelf te ervaren, als een zelfstandig zijn te ervaren. Daar is moed voor nodig, kracht voor nodig en zelfopoffering. Alles staat tot jullie beschikking, de hele Schepping is tot jullie dienst geordend, om jullie te laten uitgroeien tot zelfstandig eigen bewust zijn in ware reine liefde, tot éénheid met Mij en toch als een zelfstandig zijn.

Doe je ogen open, kijk en zie Mijn hemels rijk vol vrede, vol liefde, vol zachtmoedigheid, het is er voor jullie allemaal en Ik wacht geduldig tot je komt, tot je je wil met Mijn wil overeen brengt, tot je uit de grond van je hart, geheel oprecht gemeend kunt zeggen: “Vader, Uw wil geschiede”!

Wat ook gebeurt, “Uw wil geschiede”….

Hemels Brood 909

Mijn liefde houdt je op een plaats die jezelf misschien niet altijd zo geweldig vind. Maar geloof me, het is de beste plaats voor jou, voor de vooruitgang van je ziel. Mijn liefde zorgt er toch ook voor dat je op die plaats veel goed kunt doen en veel leert ten goede aan je ziel. Dat je je geest zo kunt vormen dat je steeds dichter groeit naar het ware zijn wat je bedoelt bent te zijn. Laat je verzet toch varen en neem je leven aan zoals Ik het je geef. Streef niet naar een andere plaats maar streef naar liefde, liefde in al je handelen. Als je op die plaats waar Ik je gezet heb, tot zoveel mogelijk liefde kunt komen, heb je het meeste gewonnen voor anderen én voor jezelf. Je wilt grote stappen maken, rigoureus alles veranderen, maar zou Ik dat je toestaan, je zou een groot deel van je leerproces op aarde overslaan en een grote omweg moeten maken om datgene te bereiken wat je nu, zoals Ik je geplaatst heb, kunt bereiken in veel kortere tijd. Het is misschien niet allemaal zoals jij het je wenst, zoals jij het het liefst hebt, maar het is wel het beste voor je, het beste wat Mijn liefde voor jou kan doen.

Ook al begrijp je het niet, ook al is het niet allemaal naar je zin, laat het gaan, neem het aan als Mijn liefde, laat je eigen wensen los. Het is hier bedoeld om je ziel te rijpen voor het enige ware liefdevolle leven. Niet om het je in materieel en natuurlijk opzicht zo goed mogelijk te maken. De aarde en het natuurlijke leven is slechts het middel om je ziel verder te helpen op weg naar oneindig gelukzaligmakende liefde, het is geen doel. Gebruik het dan ook als middel en kom zo tot je doel: volkomen liefde!

Hemels Brood 910

Er geen gat meer in zien, geen mogelijkheid meer zien, niet meer weten wat te kiezen met welk resultaat. Welke kant ga je op als je het gewoon niet meer weet? Als je het kunt, laat het rusten. Kun je het niet laten rusten, moet er hoe dan ook een keuze gemaakt worden, kies dan met je hart, niet met je verstand en vertrouw op Mij dat het dan goed komt. Maar, wees dan wel voorzichtig, want met het kiezen met je hart, bedoel Ik dat wat je hart je aanraadt en niet wat je voor jezelf, uit eigenbelang, het liefste wilt! Als je het eigenbelang kunt loslaten wijst het hart steeds de zuivere richting.  Maar ook als je het niet kunt loslaten, is de redenatie nog niet de beste keuze.

De verstandsmatige keuze is dan niet in overeenstemming met je gemoed en is dan ook niet werkelijk je keuze. Je zult dan de gevolgen van de keuze wel moeten dragen zonder dat je er afkerig van wordt. Want afkeur van je eigen keuze disharmoniseert, wat niet prettig zal voelen. Overigens, als je de liefdevolle weg wilt gaan maar je kunt eigenliefde toch niet of niet geheel opzij zetten, dan disharmoniseert dat ook, dan gaat toch op zeker moment je geweten spreken en je een onaangenaam gevoel bezorgen. Weet je het dan niet meer, omdat je eigen voordeel aan je trekt om die keuze te maken, die jezelf het meest bevalt, terwijl daartegenover het verstand je zegt die keuze niet te maken omdat het geen ware liefde is of weet je het even niet, omdat je verstand je zegt dat je de normen overschrijdt met die keuze terwijl je gevoel je zegt dat het toch de goede keuze is of weet je het niet omdat het allemaal hetzelfde lijkt: het lijkt allemaal geen zin te hebben, niet te werken.

Dan laat het allemaal en kies wat je uit alles toch nog het beste, het juiste vindt en laat het verder in vertrouwen aan Mij over wetend dat Ik voor alles zorg, voor iedereen zorg, dus ook voor jou!

Hemels Brood 911

Goede daden volgen je na als de stralen van de zon. Ze verwarmen je en verlichten je pad. Ze vullen je hart vol vreugde en maken je tred licht. Goede daden zijn de korrels zout die je leven smaak geven. Zonder goede daden verflauwt je leven in niets. Laat je hart rein zijn, wit als sneeuw, zonder enig eigen gewin en laat je daden goed zijn voor anderen, wees hen om je heen genadig en kom hen in barmhartigheid tegemoet. Help hen die verstrikt dreigen te raken in eigenbelang en egoïsme, die verblind zijn en verward door misvattingen. Neem hen niets kwalijk maar help hen, kom hen in hun armoede, geestelijke armoede, tegemoet met een blij en liefdevol hart. Wees geduldig en oprecht in je belangstelling en toon hen genegenheid, oprechte genegenheid, liefde. Wees zo goed voor iedereen om je heen en je bent zoals Ik goed ben voor alle mensen. Want je bent mens op aarde, je bent Mijn liefde op aarde, je bent bedoeld om op aarde Mijn liefde tot uiting te brengen. In alle vrijheid ben je bedoeld om Mijn eeuwige reine liefde tot uiting te brengen.

Jij mens, die al Mijn Goddelijkheid in je hebt, kunt zoveel, bent zoveel en het is je vrijheid om dat in werkelijkheid ook hier zelf bewust te zijn. Laat je niet afleiden door het vernuft van de wereld, laat je niet afleiden door de hebberigheid van de wereld, de misvattingen, het geweld, de onderdrukking, oorlog en ellende, want het is alles een uiting van wereldse zucht naar roem en macht, naar eigen gewin. Allen die daardoor meegezogen worden omdat zij te zwak zijn het te weerstaan, zullen dubbel de kracht van Mijn liefde gaan ervaren, zullen geholpen worden weg te komen uit de klauwen van de hebzucht en het eigen gewin, roem en macht. Geef niet op, blijf bij je goede daden, laat je niet overwinnen, houdt vast aan het goede en zie hoe liefde alles overwint, nu en altijd.

Hemels Brood 912

Alles vervolgt eeuwig zijn weg. Eeuwig gaat het leven door. Eeuwig ben Ik en eeuwig is de mens. Eeuwig ben jij, de liefde van Mijn hart draag jij, mens, deel van Mij. Zoals jij in Mijn hart voor eeuwig staat is er geen één, want je bent uniek, als geen ander en zo heb Ik je lief, als geen ander. Maar zo heb Ik eenieder lief als geen ander, want allen zijn op zich deel van Mij en even zo uniek. En allen tezamen heb Ik jullie lief met een eeuwigdurende diepe liefde, die jullie draagt door dit leven, die jou draagt door jouw unieke leven. Jij bent uniek, jullie leven is uniek en Mijn liefde zorgt voor jou in de unieke vorm die je bent op de unieke levensweg die je gaat. Allen zijn Mij even lief, Mijn liefdekracht is voor allen gelijk, toch ook uniek voor ieder van jullie allemaal, omdat jullie ieder voor zich uniek zijn. Zoals ieder van jullie uniek is, zo is ook Mijn liefde voor ieder van jullie uniek, waarbij toch Mijn liefde voor de één niet meer of minder is dan voor de ander. Verschil is er want jullie zijn allen uniek en geen van jullie is volkomen gelijk aan een ander.

Maar tezamen zijn wij volkomen, volkomen één. En toch ook heeft ieder de volheid van Mij in zich, reiken je mogelijkheden zover als de Mijne. Ook al bereik je die mogelijkheden nu nog niet, je bent op weg, op je eigen unieke weg en Mijn liefde, Mijn voor jou unieke liefde omringt je en biedt je alles wat je maar nodig hebt om tot de volheid van Mijn liefde uit te groeien zoals je die van oorsprong aan bent. Bekommer je niet om je draagkracht, want die krijg je van Mij, zodra je je er geen zorgen meer om maakt. Bekommer je niet om je gebreken want die worden weggenomen, zodra je ze overlaat aan Mij, bekommer je niet om de onprettige gebeurtenissen in je leven en om je heen, want die worden opgelost in Mijn liefde, zodra je volledig op Mijn liefde vertrouwt. Zie je, Ik ben met jou, je hele leven, elke dag, elke seconde. Mijn liefde omringt je voor eeuwig, zo uniek als je bent.

 Hemels Brood 913

Rust. Neem op tijd wat rust, trek je dan even terug in jezelf, houdt even stil en neem de tijd om tot rust te komen, tot een innerlijke rust. Laat de drukte om je heen eens even aan je voorbij gaan en laat de rust in je keren. Kijk dan vanuit die rust eens om je heen. Wat gebeurt er eigenlijk werkelijk, wat wil iedereen eigenlijk en wat wil jezelf. Is dat wat iedereen om je heen wil eigenlijk wel liefde, is dat wat jij wilt eigenlijk wel liefde. Hoe staat het met de wederzijdse verdraagzaamheid, hoe met het geduld, met acceptatie, hoe staat het met barmhartigheid. Alleen in rust kun je goed beseffen hoe het daar allemaal mee staat. Net zoals je, als je rent en  tegelijkertijd om je heen kijkt, je nooit zo gemakkelijk alles ziet wat je voorbij rent, zo bemerk je, als je niet rustig bent, als je innerlijk gedreven bent, ook niet alles op, in en om jezelf. Als je gehaast bent, gedreven, innerlijk onrustig, dan ga je gemakkelijk aan dingen voorbij die belangrijk kunnen zijn om bij stil te staan, voor je welzijn, voor het welzijn van anderen. En net zoals hardlopen je uiteindelijk vermoeit, zo vermoeit onrust, gehaast zijn, gedrevenheid ook, waardoor je aan allerlei goeds voorbijdraaft zonder dat op te merken, wat eigenlijk belangrijk was om op te merken, om bij stil te staan. Bovendien, in rust kun je gemakkelijker contact met Mij opnemen kun je gemakkelijker Mij in en om jezelf ervaren, voelen, bewust zijn.

Allerlei gedachtengangen en drukte in en om jezelf kan dat in de weg staan en dan kan het ook gemakkelijk zijn dat je aan Mij voorbijgaat, dat je Mij niet gewaar wordt en geen heldere besluiten meer kunt nemen. Neem dan toch even rust, de rust om alles eens goed op je in te laten werken, om alles eens rustig om je heen te bestuderen, om alles in jezelf eens rustig te beschouwen. Kom tot rust en ervaar Mijn liefdevolle arm om je heen.

Hemels Brood 914

Waar vind je de beste raadgever? Angst is in alle geval geen goede raadgever en zo is hebberigheid al evenmin een goede raadgever of ongeduld of boosheid. Ja, zelfs verdriet, begrijpelijk verdriet, is geen goede raadgever. Welke zijn dan de goede raadgevers? Geduld, blijdschap, vertrouwen zijn er een paar, gulheid en betrokkenheid bij het welzijn van anderen ook. Liefde is een hele goede raadgever, evenals barmhartigheid. Maar, in je hart ben Ik de beste raadgever, omdat Ik al die zojuist genoemde raadgevers tezamen ben. Ik ben dan ook nog oprechtheid, onschuld, ernst, gelijkmoedigheid, tevredenheid, enz. Zo ben Ik de bron van alles wat goed en liefdevol is, de bron van barmhartigheidt en die bron ben Ik in je hart, in je gevoel, in je levensbesef. Daar kun jij uit putten voor alle adviezen die je maar nodig hebt. Elke dag is die bron in jezelf aanwezig en elke dag, elk moment van de dag kun je daar uit putten, elk moment kun je uit die bron, uit Mij, de beste raad krijgen.

Wie die raad opvolgt komt altijd goed uit. Maar, het is niet altijd makkelijk uit die bron te putten. Als je al andere raad aangenomen hebt, bijvoorbeeld uit ongeduld of uit afgunst of uit verontwaardiging, enz. dan wordt de plaats van de zuivere bron met de beste raadgever daardoor vertroebeld, moeilijk te vinden en het lijkt steeds minder noodzakelijk om die bron, dat betere advies nog te vinden, er lijkt zelfs geen beter advies meer te kunnen zijn.

Totdat het ongeduld weg is, de boosheid, de verontwaardiging en de gevolgen ervan duidelijk worden. Dan komt het besef dat de adviezen beter uit de zuivere bron hadden kunnen komen. Maar je krijgt een nieuwe kans, steeds opnieuw. Onverwachts komt een nieuwe kans, dan kun je alsnog naar Mij, naar de bron in jezelf, het beste advies van de beste raadgever.

Hemels Brood 915

Hoe en wanneer word je intensieve gebed aan Mij verhoord. Ik heb je reeds verhoord, maar de tijd is nog niet rijp voor de uitwerking van Mijn verhoring. Denk daarom niet dat Ik je met lege handen laat staan. Ik heb je gehoord en Ik help je ook. Ook al heb je nog geen zicht op Mijn hulp, bevind je je nog in de mist van het ongewisse, zodra de mist optrekt, zie je Mijn hulp en herken je Mijn liefde. Nog een korte tijd en je zult Mijn hulp al gaan zien en ervaren. Wees daarom gerust en heb nog geduld. Je kunt de loop der dingen niet forceren en beter ook niet iets gaan afdwingen. Want daarmee vermeerder je de mist en verminder je het zicht op Mijn hulp. Bovendien belemmer je de uitwerking van Mijn gebedsverhoring.

Ik weet dat het allemaal niet makkelijk is, dat het gemakkelijker gezegd, dan gedaan is. Toch, houd moed, Ik laat je niet in de steek. Laat de tijd verder de situatie rijpen, onderzoek dat wat je ingegeven wordt en waarvan je het gevoel hebt dat je het moet aanvaarden, blijf rustig en kalm en verwacht Mijn hulp op korte termijn. Dan zal de mist optrekken, dan zal je zicht helder worden, dan zul je Mijn hulp en liefde gaan ervaren en blij zijn!

Laat je niet verleiden tot een verbittering over de onaangename dingen die gebeuren, neem het aan zonder verwijt, sta open voor Mijn ingegevingen die alleen op liefde gebaseerd zijn en alle partijen ten goede komen. Zonder aanziens des persoons. Want allen krijgen Mijn hulp, allen krijgen Mijn liefde en jij bent één van die allen.

Hemels Brood 916

Pluk de dag. Voel de vreugde van de nieuwe dag en maak er iets van! Dat is niet alleen de natuurlijke nieuwe dag maar ook de geestelijke nieuwe dag. Met je geestelijke groei kom je steeds dichter bij de eeuwige nieuwe dag, waar alles alleen goed is, alleen liefde is en alles volkomen met elkaar in harmonie is. Houd je daar aan vast in tijden van de disharmonie en maak er het beste van. Ook al is nog niet alles perfect, nog lang niet volkomen, laat het zijn, geeft het tijd en verheug je op de nieuwe dag! Voel al de vreugde die de nieuwe dag je brengt. Ontspan, laat je zorgen gaan, neem Mijn liefde aan en pluk de dag!

Het is niet jouw verantwoordelijkheid om alles perfect te maken, het is niet jouw verantwoordelijkheid om alles terug in harmonie te brengen. Jij kunt niet de tijd bekorten die iemand nodig heeft om tot het ware levensinzicht te komen. Jij kunt bij de ander de knop niet omzetten tot waar inzicht, jij alleen kunt niet de wereld op je schouders nemen en haar goed maken. Laat dat maar aan Mij over. Kom jij maar bij Mij en laat je door Mijn liefde warmen en troosten. En wees dan blij met de nieuwe dag waar je beseft dat je al je zorgen aan Mij mag overlaten, waar je beseft dat Mijn liefde alles draagt en je alleen jezelf, je eigen zijn als verantwoordelijkheid hebt. Waar je alleen naar je eigen mate van liefde hoeft te kijken. Al het andere valt buiten jouw verantwoordelijkheid. Bevrijd je gemoed daar dan van en wees blij met Mij en Mijn liefde. Neem de nieuwe dag aan als een nieuwe kans om liefde te ervaren en liefde te geven. Laat de zon van Mijn liefde je dag verwarmen en straal dat in je vreugde, je blijdschap uit naar je medemensen. Zo draag je je steentje bij aan de harmonie, aan de volkomenheid, aan het volmaakte van de nieuwe dag die voor je ligt.

Hemels Brood 917

Als er, door de loop der dingen, zich hier een deur voor je sluit, gaat er toch altijd elders weer een deur of een raam voor je open. Dat wil zeggen, nooit hoeft iets ertoe te leiden dat alles je afgenomen wordt, dat geen mogelijkheden meer geboden worden. Je krijgt dan toch altijd een nieuwe situatie met nieuwe kansen voor je leven en je welzijn. Daarom, wees niet moedeloos na een geleden nederlaag, na een afgesloten weg. Want soms is het nodig om een weg voor je af te sluiten, een deur voor je dicht te doen om je via een andere weg, door een andere deur op een betere weg, in een betere situatie te brengen. Verlies daarom toch liever niet je vertrouwen en je geduld, maar wees er toch van overtuigd dat welke deur ook voor je gesloten wordt, welke weg ook onbegaanbaar wordt, er een andere komt, die beter is, die meer aan je geeft.

Wees er op verdacht dat je misnoegen over de afgesloten weg, de dichte deur, je zicht vertroebelt en het daardoor langer duurt voor je de andere weg, de andere wel open deur, bemerkt. Soms kunnen mensen zolang misnoegd blijven dat zij maar steeds niet die andere deur, die andere weg bemerken en zij dwalen nodeloos misnoegd, voor de beter begaanbare wegen, heen en weer, zich afvragend waarom hun lot zo onaangenaam is en zij maar niet geholpen worden. Laat je zicht niet zodanig vertroebelen door je misnoegen dat je Mijn nieuw aangeboden wegen, de wel open deur niet bemerkt, dat je Mijn liefde niet bemerkt. Kom, recht je rug, aanvaardt de afsluiting. Kijk om je heen en zie Mijn hand die je een goede vervangende deur die wel opengaat wijst, die je een beter begaanbare weg wijst. Zie Mijn liefde.

Hemels Brood 918

Als je Mijn hulp vraagt, kun je het dan ook geheel aan Mij overlaten? Want Ik zie wel vaker dat je Mijn hulp vraagt en dan ook gelijk invult wat Mijn hulp zou moeten zijn en liefst ook direct, onmiddelijk.

Als iemand jouw hulp vraagt, dan ga je eerst na wat de situatie precies is, je bekijkt alle mogelijkheden en je denkt er over na. Daarbij ga je ook na wat je wel en niet kunt. Als nu de ander jou gaat zeggen wat je hulp moet zijn en dat is niet wat jij je bedacht hebt, dan ga je de ander dat uitleggen en met diegene er over praten, wat je hulp kan zijn. Als datgene wat de ander wil niet in je vermogen ligt, zul je het los moeten laten en zijn hulp zal elders vandaan moeten komen. Jij zult dat jammer vinden, want je had een goede oplossing voorhanden, die niet gezien wordt.

Zo ongeveer gaat het met Mij als jij Mij om hulp vraagt en tegelijkertijd invult hoe, wat en wanneer Mijn hulp aan jou zou moeten zijn. Zie je, Ik overzie alles en Ik houd met Mijn hulp altijd ook met iedereen rekening, zodat Ik niet alleen jou help, maar iedereen. Ik zie in dat opzicht meer dan jij kunt zien en Ik wijk niet af van datgene wat Ik ben, van Mijn liefde, van Mijn ordening.

Dus, als jij de hulp die je Mij vraagt niet aan Mij overlaat, dan zul je je hulp elders moeten zoeken. Want je bent vrij en hebt de vrije keuze, die zal Ik je nooit afnemen. Zo kun je dus Mijn hulp laten gaan voor je eigen invulling, als je die beter acht.

Weet je, op z’n tijd kom je toch weer voor hulp bij Mij of je raakt moedeloos omdat je niet afdoende geholpen wordt. Je kunt je hulp aan andere mensen overlaten, die meer de oplossingen bieden zoals jij ze zelf ook hebt bedacht, maar de meest optimale oplossing, die verre boven het menselijke zicht gaat, die mis je daarmee dan wel.

Bedenk je nog eens en praat er toch nog eens met Mij over. Maar laat dan eens even je eigen invulling en wensen weg, luister dan eens naar Mijn zachte ”stem” in jezelf en als het stil blijft, dan heeft dat goede redenen, wacht dan eens rustig af en vertrouw op Mij.

Hemels Brood 919

Liefde, wat is eigenlijk liefde. De wereldse mens ziet liefde in seks, de aantrekkelijkheid daarin van de partner is hun liefde, de mate waarin gelijkelijk plezier in werelds gerichte actie is, is hun liefde. Maar ware liefde stelt dat alles terzijde. Waar de doorsnee mens liefde ziet als het naar genoegen hebben.Als zij naar hun eigen behoefte kunnen leven, vooral ook kijkend naar het uiterlijke schoon en gemak, ziet ware liefde daar niet naar om. Kijkt niet naar het uiterlijk, denkt niet aan eigen genoegen en seksualiteit is geen graadmeter daarbij. Ware liefde is een geestelijke aangelegenheid en beperkt zich niet tot een partner en een algemene vriendschap met verwantschap in behoeften en opvattingen. Dat alles staat los van ware liefde. Want in dat alles zit altijd nog hang naar eigengewin, behoefte aan genoegens op werelds, uiterlijk gebied.

Daar is het tandenknarsen als iemand zijn zin niet kan krijgen, als de genoegens hem afgenomen worden, als hij verliest, enz. Bij ware liefde komt het tandenknarsen niet voor, want ware liefde is verdraagzaam, zoekt nergens eigengewin, handelt niet naar eigen genoegen maar ziet om naar de medemens, helpt de medemens in nood, ook al moet hij er zelf voor inleveren, op verliezen. De liefde ervaart dat inleveren, dat er op verliezen niet als zodanig, want voor diegene die uit ware liefde leeft, is het een vreugde om in te leveren, te “verliezen” voor het ware welzijn van zijn medemens.

Het ware welzijn, ja, want liefde geven is niet zorgen dat de medemens zich naar eigen zinnen te buiten kan gaan aan het wereldse. Liefde is de ander laten in zijn eigen willen, in zijn vrijheid en daar waar de gevolgen hem parten spelen, helpen om die te boven te komen in waarheid, geduld, oprechtheid, in liefde. De ander helpen, nooit opdringen, naar inzicht in ware liefde, zonder enig verwijt, in alle vrijheid.

Hemels Brood 920

Soms heb je veel moeite met oneerlijk, onaangenaam handelen van mensen om je heen. Je voelt je erg tekort gedaan, je hebt hen toch niets misdaan en toch doen ze onaardig en maken ze je het leven zuur. Hoe kun je hen aanpakken, hoe kun je maken dat zij veranderen, dat ze anders met je omgaan, dat ze je meer respect tonen, meer liefde geven, wat je werkelijk verdient? Ja, je bent goed, zoals Ik je gemaakt heb ben je goed, heel goed. En Ik heb je lief. Heel erg lief. Maar lieve mens, Ik heb ook hen lief die jou zo onaangenaam behandelen, ook hen heb Ik heel erg lief. Dat wil niet zeggen dat Ik hun handelwijze niet zie en dat Ik niet zie hoe zij afgedwaald zijn van ware liefde, want dat zie Ik wel degelijk.

Denk je nu dat Ik hen maar laat gaan in hun liefdeloze aanpak? Want dan heb je het toch echt mis. Alleen, de invulling die jij er aangeeft, wat jij vindt dat er zou moeten gebeuren, is niet de invulling die Ik er aangeef en wat Ik vind dat er zou moeten gebeuren. Ieder mens heeft van Mij de vrijheid gekregen om zo met zijn leven om te gaan, zoals hij dat wil. Maar tegelijkertijd heb Ik ook een ordening ingesteld. En die ordening berust op liefde, alleen ware liefde. Dat werkt globaal genomen zo:  handelen uit liefde bouwt het ware geestelijke leven op in een gelukzalig makende manier en niet handelen naar liefde zet een leringsproces in werking om tot het handelen naar ware liefde te komen. En dit leringsproces is voor iedereen anders, net zoals iedereen anders handelt. Daarin wordt de vrijheid volledig gewaarborgd voor iedereen.

Hoe wordt je dan in die vrijheid van ieders handelen beschermd tegen het niet liefdevol handelen van mensen om je heen? En hoe kun je dan zelf, in de beste bedoelingen daar het best mee omgaan? Om te beginnen heeft ieder mens van Mij hoe dan ook een bescherming en ieder mens, dus ook jij, wordt beschermd door Mijn grote liefde, zodat je nooit werkelijk ook maar een haar gekrenkt kan worden. Toch voel je je gekrenkt en toch voel je die bescherming niet. Zie je, in de vrijheid die je hier hebt, heb je ook een stukje zelfwerkzaamheid van Mij gekregen. Dit is gekoppeld aan je eigen bewuste zelfstandige bestaan. Je zou niet een eigen zelfstandig en zelfbewust bestaan kunnen zijn als je niet ook een vrije levenskeus had met een stuk eigen werkzaamheid. En dat neem Ik in Mijn enorme liefde nooit weg omdat je dan jezelf niet meer als een eigen zelfstandig wezen bewust zou kunnen zijn. Maar nog belangrijker: daardoor kun je Mij je Schepper, je God, je Vader zelfstandig bewust zijn, bewust voelen en bewust leven. Daardoor kun je bewust liefde leven! Nu is het zo, dat in de zelfwerkzaamheid, in de vrijheid die jullie mensen hebben, nogal wat keuzes gemaakt worden, die geen liefde zijn. Soms zo bedoeld, maar ook nog al eens onbedoeld. Dan gaat het zojuist uitgelegde leerproces inwerking. En dit leerproces brengt ongemak en soms ook verwarring met zich mee. Dat is dan nu met jou namelijk het geval.

Het is een feit dat mensen om je heen het je moeilijk maken, maar even heel eerlijk gezegd, zij hebben die vrijheid, alhoewel zij die niet juist gebruiken, maar niemand zal hen die vrijheid kunnen afnemen, zo heb Ik dat in Mijn wijze liefde bepaald. Toch is er een weg die jij kunt bewandelen, zonder van hun vrije keuze last te ondervinden. Want ook in Mijn wijze liefde heb Ik ervoor gezorgd een weg te bieden die beschermt zodat niemand beschadigd hoeft te worden in de miskeuze van anderen. Alleen, daar komt de zelfwerkzaamheid dan naar voren, Ik neem niemand zijn vrijheid en zodoende neem Ik ook niemand zijn zelfwerkzaamheid. Zo kan Ik dus ook het handelen van degenen die je ongemak bezorgen niet stoppen, evenmin als de effecten die het op je heeft.

Ieder mens heeft van Mij het vermogen gekregen zich op Mij te verlaten, op Mij te vertrouwen, welke situatie zich ook voordoet. En hoewel Ik het gedrag zonder liefde wel zie, zal Ik het dus niet zo maar wegnemen maar, zodra jij in je hart het volle vertrouwen op Mij stelt en vasthoudt, kan Ik wel de gevolgen voor je wegnemen, zodat het langs je heen gaat en je situatie zich zal veranderen. Misschien lijkt dit je welhaast onmogelijk, maar Ik zeg je, toch, hoe dan ook, bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Ik heb alles gemaakt, ieder zijn plaats gegeven en het is goed. Want alles komt eens waarlijk terug in de enige ware liefde die Ik ben.

Tot troost zeg Ik je nog dit: Jij bent Mij waarlijk heel lief en alles wat Ik toesta dat op je pad komt, op je levensweg, staat volkomen ten dienste aan je wedergeboorte in de geest, je volmaaktwording in Mijn enige ware liefde. Ook diegenen die je het leven moeilijk maken ontgaan hun leerproces en de moeite die daarmee gepaard gaat niet. Maar alles op Mijn wijze, in Mijn liefde en op Mijn tijd.

Voor jou in het bijzonder geef Ik je de raad, maak er ernst van hen die het je moeilijk maken te vergeven in je hart, zij weten niet wat ze doen, hebben geen besef van Mij en ware liefde. En kom zo vaak als mogelijk in je hart naar Mij, ervaar daar Mijn eeuwige overgrote liefde voor jou en houd je hart vol van vertrouwen op Mij, wat er ook gebeurt. Ik heb je lief, innig lief.

Hemels Brood 921

In het nachtelijk uur lijkt alles anders, het is donker en kun je niet goed zien. De kleuren zijn weg en bij het minimale licht wat er dan nog is lijkt alles spookachtig, bedreigend. Waar je niet goed kunt zien kun je ook niet precies weten wat er staat en al weet je wat er staat, je gaat toch meer op de tast, dan op wat je weet. De nacht omhult, verbergt. Het licht verheldert, toont. Zo heb je licht nodig om te kunnen zien, om te kunnen zien wat er is, hoe de dingen staan, om de kleuren die er zijn te zien. En zodra je ziet wat er is, is het ook niet spookachtig meer, valt de bedreiging van het duister weg.

Zo is het ook in je zelf. Als het licht van het inzicht er niet is, als het nacht is in jezelf, duister, omdat het inzicht ontbreekt, ook al is het in natuurlijke zin dag, dan kun je je onzeker, verward, onprettig voelen. Het licht van de ware dag ontbreekt ook al is er wel het licht van de natuurlijke dag. Zoek het licht van het inzicht niet buiten jezelf, het licht van de natuurlijke dag toont je de natuurlijke materiële dingen, maar het geestelijke licht heb je nodig om tot geestelijk zicht te komen. En of het nu een natuurlijke nacht is of een natuurlijke dag, als je het geestelijke licht niet in je hebt, dan is het nacht voor de geest.

Voor het ware leven heb je het innerlijke levenslicht nodig. Daarvoor kun je in jezelf bij Mij komen. In welke duisternis je je ook bevindt, je kunt altijd bij Mij komen en Ik kan je, als je dat wilt en Mij er in oprechte eenvoud naar vraagt, innerlijk verlichten. Mijn licht schijnt overal of het nu de natuurlijke dag is of de natuurlijke nacht, innerlijk kan het eeuwig dag zijn, innerlijk kun je altijd in het licht zijn, in Mijn licht. Mijn licht biedt je het zicht op het geestelijke, op het ware innerlijke leven, waardoor je inzicht krijgt in jezelf en allen om je heen. Mijn licht verdrijft elke nacht, zodat je ook in de natuurlijke nacht in het geestelijke licht kunt zijn. Nu en altijd.

Hemels Brood 922

Wat wil je het liefst vergaren? Wat willen de meeste mensen van deze wereld vergaren? Het meeste wat Ik zie, is geld, roem en macht. En liefst met zo weinig mogelijk moeite. Wie wil nog ergens moeite voor doen, zonder er geld voor te krijgen, zonder er voor geroemd en uitvoerig bedankt te worden. Zonder er minstens een beetje meer macht door te krijgen. En dan heeft men daarna rust verdiend. Als we dan kijken naar hoe het leven eigenlijk bedoeld is te zijn, dan wijkt de huidige levensstijl daar nogal vanaf. En wie geen geld, macht of roem kan krijgen, ziet zijn leven als een mislukking en probeert het alsnog te krijgen of berust in zijn lot en zakt in. Maar het ware leven is niet gericht op een dergelijk vergaren en vervolgens rusten en potverteren. Het ware leven berust op liefde en geven, delen met elkaar. En dan niet zo direct rusten maar eigenlijk steeds bezig zijn en in de vrede die daarmee gepaard gaat ligt dan de rust voor de ziel.

Want wie op de ware wijze in het leven staat en niet voor zichzelf vergaart, geen geld, roem en macht vergaart, maar geeft en deelt, heeft de innerlijke rust, alhoewel hij dagelijks bezig is. En die innerlijke rust is gelijk ook innerlijke vrede, de innerlijke vrede van het weten dat het zo goed is.

Wat wil je het liefst vergaren? Wil je geld om je zorgen kwijt te zijn, wil je roem en macht om dan op je lauweren te rusten en uit te rusten van al je inspanningen om aan geld en genoeg macht te komen?

Of kun je inzien dat je zorgen misschien voorbij lijken met geld en macht, want de maatschappij is daar op gericht, dat ontken Ik niet, maar het ware leven heb je dan nog niet gevonden en daarmee ook nog niet de ware rust, de ware vrede, het ware geluk. Weet je, zonder geld, zonder macht en roem kun je het ware geluk vinden en kun je tot waarlijk leven komen. Zonder hebzucht kun je tot geven en delen komen en zodoende ook tot rust en vrede in jezelf. Juist het streven naar geld, roem en macht staat het inzicht in het ware leven in de weg. Ik neem je dat niet kwalijk, Mijn liefde gaat veel verder dan jij je maar enigszins kunt voorstellen. Maar kijk eens goed bij jezelf of je het wereldse streven kunt loslaten voor de ware levenswerkzaamheid die, hoewel in werkzaamheid, ook rust inhoudt, vrede in jezelf.

Hemels Brood 923

Is er een grens aan Mijn liefde, is er een grens aan Mijn geduld? Nee, Mijn liefde is eindeloos en ook Mijn geduld is eindeloos. Alles wat Ik ben en gemaakt heb is zonder einde volmaakt. Maar het tegenovergestelde van Mij, is in alles het tegenovergestelde en zodoende ook niet eindeloos, niet volmaakt. Zelfs is het zo dat daar Ik werkelijk besta, het tegenovergestelde van Mij niet werkelijk bestaat. Niet werkelijk kan bestaan. Het bijzondere aan de wereld waar jij nu leeft, materieel gezien en geestelijk gezien, is dat je zowel hetgeen werkelijk bestaat als hetgeen tegengesteld aan Mij en daarmee niet werkelijk bestaat, kunt ervaren alsof hegeen niet werkelijk bestaat, toch wel bestaat. Je kunt het misschien vergelijken met een fata morgana, een luchtspiegeling van een oase, een waterplaats, in de woestijn. De luchtspiegeling zie je alsof het werkelijkheid is. Pas als je op de plaats van de luchtspiegeling komt is die in eens verdwenen. Toch kun je duidelijk de palmen zien wuiven in de wind en het water oplichten en glinsteren in de droogte van de woestijn. Het lijkt zo levensecht en je zou het water willen drinken, maar je kunt er je dorst niet werkelijk mee lessen.

Ja, zo is het met het leven op aarde, het heeft een werkelijk bestaan en een niet-werkelijk bestaan wat vooralsnog beide als werkelijk ervaren wordt. Maar het tegenovergestelde aan Mij is niet werkelijk en zal ook nooit je dorst naar het werkelijke kunnen lessen. En net als de luchtspiegeling pas verdwijnt als je er midden in wilt gaan staan en de bomen, het water aan wilt raken en van het water wilt drinken, verdwijnt ook de “werkelijkheid” van al het aan Mij tegengestelde. Als je daar dan je heil zocht en van wilde nuttigen, kom je er achter dat het je niets te bieden heeft. Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen dat eigenliefde je niets van het ware leven biedt en geen werkelijk heil brengt. Dat ongeduld je niet verder brengt. Als je dat ontdekt kom je tot de werkelijkheid waar je, net zoals je in de ware oase, de bomen kunt aanraken en het water kunt drinken, tot waar leven komt, waar de waarheid blijvend is en de juiste inzichten over het ware leven je dorst lessen.

Zodra je in de onwerkelijkheid bemerkt wat werkelijk is, verdwijnt de onwerkelijkheid en blijft alleen werkelijkheid. Blijft alleen liefde en waarheid, blijf alleen Ik, het Al in Alles, totale liefde, totaal Zijn.

Hemels Brood 924

In de natuurlijke materiële wereld staan op veel hoeken van straten wegwijzers, zodat je geholpen wordt de juiste richting uit te gaan. Waar zijn de richtingaanwijzers, de wegwijzers voor jouw leven, voor je geestelijk leven? Die staan niet op de hoeken van straten, of langs de weg. Die wegwijzers bevinden zich in jezelf. In jezelf heb je de wegwijzers voor jouw leven, voor je geestelijk leven. Maar die zijn niet zo gemakkelijk te vinden als de natuurlijke wegwijzers. Niet omdat ze verstopt zijn met de bedoeling dat je ze niet gemakkelijk vindt, maar net als de meeste mensen ben je veel meer gericht op het uiterlijke, het natuurlijke zien dan op het  innerlijke, het geestelijke zien. En zo is het best moeilijk om, terwijl je gewend bent en er vanuit gaat dat zien alleen of voornamelijk materieel en uiterlijk is, ook te gaan beseffen dat er ook een innerlijk, een geestelijk “zien” is. Dit “zien” overigens moet niet verward worden met het “toekomst zien”, het “voorspellende zien”, wat mensen met allerlei aparte gaven naar voren brengen.

Het innerlijke, het geestelijke zien ben je waarschijnlijk niet zo gewend om te gebruiken. En zodoende ben je waarschijnlijk ook meer gewend om acht te slaan op wat mensen om je heen zeggen dat je zou moeten doen, waar je zou moeten heengaan, wat je zou moeten laten enz. Kortom, niet alleen de materiële natuurlijke wegwijzers die je gebruikt, staan buiten jezelf, maar ook de wegwijzers die je voor je geestelijke leven gebruikt, heb je buiten jezelf gezet: het zijn de mensen om je heen, de waarden en normen om je heen. En soms raak je dan de weg kwijt. Ja, dan helpen geen natuurlijke materiële wegwijzers je meer en dan helpen de menselijke wegwijzers je ook niet meer. Kijk, dan is het misschien de juiste tijd voor je om je eigen zuivere innerlijke wegwijzer te ontdekken, uit de vergetelheid te halen, op te poetsen. Want die  wegwijzer faalt nooit, wijst je altijd de juiste weg. Weet je, die wegwijzer ben Ik in jou. En die wegwijzer kun je net zo helder in je geest, in jezelf naar voren halen of achterwege laten als jezelf wilt.

Ik wilde je nu alleen even laten weten of er aan herinneren dat je zo’n zuivere wegwijzer die nooit faalt in jezelf hebt en dus niet afhankelijk hoeft te zijn van wegwijzers op welke wijze ook buiten jezelf. Als je je eigen persoonlijke wegwijzer heel zuiver en helder in beeld hebt, of liever gezegd, iemand die zijn innerlijke eigen wegwijzer heel helder en zuiver in beeld heeft, die heeft, zelfs om in het natuurlijke stratenplan zijn weg te vinden, de uiterlijke wegwijzers niet nodig. Maar zo helder hebben nog maar weinig mensen hun innerlijke wegwijzer. En het zou je al heel veel helpen als je begint je eigen persoonlijke wegwijzer naar voren te halen uit de diepte waar het in is weggezakt en het oppoetst zodat het je weer wat meer van dienst van zijn. Hoe vaker je dan oefent om naar je eigen innerlijke wegwijzer te kijken, des te meer ga je erop zien en des te meer kun je erop gaan vertrouwen. En daarmee, des te meer kun je dan op Mij gaan vertrouwen, want die wegwijzer in jezelf ben Ik, is Mijn liefde.

Hemels Brood 925

De kroon op de Schepping, de mens is de kroon op de Schepping, maar hij beseft bij lange na niet wat dat precies betekent en wat dat precies is. Maar toch is hij het belangrijkste van de hele Schepping. Sterker nog, de hele Schepping is er voor de mens, om de de mens te laten zijn, ten dienste van de mens. Zo belangrijk is de mens dan ook in de Schepping, want hij is het evenbeeld van Mij en alles wat Ik ben, kan en weet, is in de mens gelegd. De Schepping is er, zodat de mens zich dat alles eigen kan maken, zodat hij Mij als zelfstandig denkend en voelend Zijn gelijk is, zodat hij dan Mij is en Ik in zo vele mensen  één ben en toch allen.

Begrijp toch dat jullie Mij Zijn en daarom ook het belangrijkste van de hele Schepping. Ik heb Mijn hele Zijn aan jullie gegeven, zou je dan niet belangrijk zijn? Mijn totale hart gaat naar jullie uit, jullie mensen, die Ik in alle vrijheid geef wat alleen Ik heb, wat alleen Ik ben. Kun je dan niet beseffen dat jullie het belangrijkste Zijn in de hele Schepping?

Toch, eens komt de dag dat alle leed vergeten is, dat alles wat Ik niet ben en jullie eigenlijk ook niet, weg is, dat de waan van het tegenovergestelde van Mij en dus ook van jullie, is opgelost in waarheid, werkelijkheid, in de volkomen liefde die Ik ben en die jullie van oorsprong ook Zijn. Dan zul je beseffen wat het betekent, de kroon op de Schepping te zijn, dan zul je waarlijk Zijn wie je bent en leven zoals het ware leven werkelijk leven is. De dood zal nergens meer zijn en nergens zal meer klagen en jammeren zijn. Want allen zullen dan in het geluk en de vrede van het ware enige leven zijn!

Hemels Brood 926

Doen en laten. Het één is even belangrijk als het ander. De kunst is het om precies te weten wat wanneer te doen en wat wanneer te laten. Die kunst is ook te beseffen, wanneer je eigen ego vóór de stem in je hart staat en je doen en laten naar eigen ego richt omdat je je hart niet hoort of niet wilt horen. Want daar klinkt Mijn zuivere maar zachte stem, die je wijst wat liefde is en hoe je het beste naar liefde kunt handelen of juist niet zou moeten handelen. Het zal je altijd goed doen als je naar die zachte stem luistert.

Zo gemakkelijk als dat hier staat is dat in werkelijkheid niet, omdat ook het eigen ego, de eigen stem graag een woordje mee spreekt en dan is het de kunst om dat in te zien, de eigen stem tot stilte te brengen en in je hart naar Mijn stem te gaan luisteren. Maar hoe moeilijk ook, je kunt het leren. Want “kunst” is hier niet bedoeld als kunst zoals men een verzameling schilderijen of beeldhouwwerken noemt, maar is hier bedoeld als “kunnen” en elk “kunnen” is te leren, zo ook de kunst van het onderscheid, het innerlijk luisteren, het leven naar Mijn innerlijke zachte stem, die als een zuivere gedachte regelmatig in je hart op komt en daar wacht om verstaan te worden, wacht tot je de betekenis van wat gezegd wordt, gaat doorgronden en wacht tot je uit eigen vrije wil wat je dan in die woorden begrepen heb, gaat toepassen in je leven. Uit vrije wil. Want dat is heel belangrijk en dat kost ook de meeste moeite.

Wat namelijk nodig is om Mijn stem in jezelf te gaan horen, ervaren, te begrijpen, is je zelf, je eigen stem, je eigen ego tot stilte te brengen. En die stilte is ruimte geven, ten volle ruimte geven aan Mijn stem. Want hoewel Mijn stem altijd in je hart aanwezig is, zal Ik Mij daarmee nooit op de voorgrond dringen en altijd wachten tot je Mij die ruimte volledig en uit volkomen vrije wil geeft.

Wil je Mijn stem in jezelf bewust ervaren? Dan oefen jezelf en wees zelf stil, leg je ego het ware zwijgen op en bemerk de zuivere gedachte die dan in je hart vloeit. Wie eenmaal die zachte invloeiende zuivere gedachte als Mijn stem ervaren heeft, zal haar altijd weer kunnen vinden. Maar eerst is die ware oprechte uit vrije wil ontstane stilte in het hart nodig en je antenne zal zich dan vanzelf op Mijn stem richten. Zonder het volkomen terugtrekken van je eigen ego kun je je antenne richten op wat je wilt, maar zul je Mijn stem niet opvangen. Daarvoor is ware innerlijke stilte van jezelf, je ego nodig. En weet je, oefening baart kunst!

Hemels Brood  927

Je gelooft in Mij, je Schepper, als een Vader of Moeder zie je Mij, vol liefde. Je weet dat Ik je liefheb en er dagelijks ben, voor jou en voor alle mensen. Je gaat je weg en weet dat Ik met je ga, je ondersteun en help. Maar dan gebeurt er iets in je leven en je begrijpt niet waarom, je vindt het niet terecht dat jou dat overkomt. En dan komt de twijfel. Maar, ben Ik als Schepper er dan ineens niet meer? Ben Ik dan ineens geen liefdevolle Vader voor jou en alle mensen? Denk je dan dat Ik maar naar willekeur bij je ben om je vervolgens met narigheid alleen te laten? Wie denk je dan op zo’n moment wel dat Ik ben?

Ik zal je nog eens zeggen Wie Ik Ben. En kijk dan eens in je hart of je dat ook van Mij kunt aannemen.

Ik ben je Schepper, Diegene waardoor jij leeft, waardoor jij bent. Ik ben diegene die altijd voor jou zorgt met een nooit aflatende liefde, waar jij je nog geen voorstelling van kunt maken. Ik ben eeuwig dezelfde, onveranderlijk, eeuwig volmaakt in volle waarheid. Ik ben altijd in jouw leven aanwezig en niet het ene moment wel en het andere moment niet. Ik ben onveranderlijk die Ik Ben, eeuwig liefde, volkomen waarheid.

Wat je het ene moment weet, voelt dat Ik ben, ben Ik dus het andere moment ook. En zodoende ben Ik dus ook niet weg of ineens, op het moment dat onaangename dingen gebeuren, een heel andere Vader. Dat je dat dan denkt of zo ervaart ligt dus aan jou.

Weet je, Ik neem je dat niet kwalijk. Maar, voor je eigen rust en vrede, voor een blijvend vertrouwen op Mij, wat je leven in stabiliteit kan houden, wil Ik je vragen, denk daar eens over na, voel daar nu en in de toekomst eens over na: zou Ik ineens een andere God en Vader zijn als er zich onaangename gebeurtenissen voordoen? Zou Ik je dan ineens in de steek laten, als een lafaard?

Lief mens, waarom? Jij bent Mij oneindig lief en in welke omstandigheid ook, je blijft Mij oneindig lief. En dat blijft, wat er ook gebeurt, eeuwig onveranderlijk. Ik blijf eeuwig onveranderlijk en Ik heb jou en alle mensen onveranderlijk eeuwig lief. Daarom kun je ook eeuwig en onveranderlijk op Mij, je God en Schepper, je Vader of Moeder, werkelijk vertrouwen!

Hemels Brood 928

Vraag je niet af, hoe zal Hij mij helpen. Want Mijn wegen zijn voor jullie mensen vaak ondoorgrondelijk. Mijn liefde en de wegen die Mijn liefde gaat, zijn voor jullie, voor jou, ondoorgrondelijk en nog niet te gaan. Wacht maar af en verwacht. Verwacht de beste hulp die je kunt krijgen en je opent voor Mijn liefde de deur om die beste hulp ook werkelijk te krijgen. Zet dan in die deuropening geen zeef die de stralen van Mijn liefde filteren. Dat wil zeggen, houd daarbij niet vast aan allerlei gedachten over hoe Mijn hulp er wel uit zou gaan zien, want daarmee verzwak je de werking van Mijn helpende liefde, daarmee zet je als het ware een filter op die volkomen werking. Verwacht eenvoudig het beste en wacht af. Dan zal Ik je zeker niet teleurstellen, maar je eigen invulling kan je tot een teleurstelling brengen.

 Neem het dan toch zoals het komt, het is je eigen vrijheid, je eigen keuze. Is die nog niet de volledige overgave aan Mij, dan zal Ik toch Mijn liefde er in leggen en alhoewel de uitwerking dan niet is wat het geweest  zou zijn als je volledig op Mij vertrouwd had, keer Ik het zo in liefde dat het je toch voor je ziel goed doet en verder brengt op je pad naar volledig vertrouwen, volledige overgave, volledig geduld, volledige liefde. Een beetje vertrouwen is ook al heel wat en kan zich langzaam vermeerderen tot heel veel of tot volkomen vertrouwen.

Je bent op weg! Zet de deur voor Mijn liefde zo wijd mogelijk open en mocht je nog geen volledige overgave in vertrouwen hebben, laat dan de mazen van de zeef zo groot mogelijk zijn. Meer kun je dan nog niet doen. Het is dan ook goed. Jij bent dan ook goed. En je zult naar volkomenheid toegroeien.

Hemels Brood 929

Eenvoud is Mij het liefst. In eenvoud kun je Mij ook het dichtst naderen, het beste verstaan in je hart. Maar eenvoud is niet het makkelijkst om te zijn. In het wereldse wordt eenvoud als armoedig gezien en zoveel mogelijk gemeden. Daarom zijn maar weinig mensen eenvoudig en wie het zijn, die worden niet of nauwelijks gezien waardoor zij ook nog niet of nauwelijks opvallen in het enorme wereldse gekrakeel, met zijn strijd om gezien te worden, zijn gekrioel van mensen die allen voor zich het beste zoeken. De roepstem van de eenvoudige, in de massa van het werelds gerichte, is als een roep in de woestijn, met het gevolg dat die roepstem in het wereldse, in de herrie van de wereld verloren gaat.

Zo kun je je volkomen schor roepen naar mensen, om hen te doordringen van het ware leven, maar je bereikt hen niet. Het enige wat hen op zeker moment kan bereiken is ware oprechte liefde. En zo is Mijn ware oprechte liefde altijd aanwezig, ook voor die werelds gerichte mens. Zo schijnt Mijn zon voor allen, goed en niet goed. Zo kun jij je steentje bijdragen, eenvoudig met grote liefde, zonder te roepen, want je stem wordt overschreeuwt. Toch, in die massa mensen, die luid zijn en elkaar toegeschreeuwen over allerlei wereldse zaken, klinkt nog Mijn stem en ondanks de enorme herrie wordt zij gehoord door degenen die zich van het wereldse afwenden en naar Mij toe willen komen. Ondanks de herrie van de wereld waar iedereen nog middenin staat ben Ik voor diegenen te horen en te vinden, die in alle eenvoud, Mij zoeken en niet mee brullen in de wereldse waanzin.

Dus maak je geen zorgen, wees eenvoudig en laat het wereldse zo veel mogelijk aan je voorbijgaan zonder dat je het veracht, zonder dat je die mensen veracht, probeer zoveel mogelijk de liefde te leven en ondanks alle gekrioel en herrie om je heen zul je Mij ervaren, Mijn zachte stem horen. Want Ik ben niet in het wereldse om je heen, Ik ben in jou en daar in jezelf kun je eenvoudig Mij ervaren en Mijn zachte stem horen en verstaan!

Hemels Brood 930

De lessen in het leven zijn niet altijd even gemakkelijk te volgen. Soms heb je misschien het gevoel in een te hoge klas te zijn beland. En daarbij kan het zijn dat je bij jezelf denkt, om deze lessen heb ik toch helemaal niet gevraagd. Maar weet je, de lessen die je krijgt hangen samen met de invulling die jij aan je leven geeft, met de mogelijkheden van je ziel en nog het belangrijkst, zij hangen samen met het doel waarvoor je op aarde bent. En kijk, iedereen is met dat doel op aarde wat Ik vooraf bepaald heb en wat het allerbeste is voor iedereen. Of je dat nu kunt inzien of nog niet kunt inzien. Het doel blijft eeuwig liefde en daar doe Ik nooit iets vanaf. Toch is ieder mens hier in vrijheid en ook daar doe Ik niets vanaf. Je kunt hier dus gaan en staan, doen en laten, wat je wilt, als eigen vrije keus, maar de consequenties van je vrije gaan en staan, doen en laten hangen eeuwig samen met het doel van je bestaan, wat eeuwig niet verandert. Je zou kunnen zeggen, in je bestaan geven twee dingen de toon aan en dat is enerzijds Mijn ordening met een vastgesteld doel en anderzijds jou vrijheid om daar binnen je vrije keuzes van leven te maken.

Maar vergeet daarbij niet dat Ik de Schepper ben van het Al en dat alle ware levensvormen van Mij uitgaan en een liefdevolle genade van Mij is aan alle wezens, aan alle mensen. In die genade zijn jouw levenslessen gevat, in die liefde. Maar wel zo, dat uiteindelijk jij je eigen levenslessen in de hand hebt, weliswaar binnen Mijn ordening en gevat in Mijn liefde. Als dat niet zo zou zijn, o mens, je hebt geen idee in welk een narigheid je dan terecht zou komen, welke uitwerking je vrije levenskeuzen dan zouden hebben. Zo hebben jullie wetten waardoor je uitwassen in criminaliteit tot op zekere hoogte binnen bepaalde perken weet te houden. Alhoewel dit vergelijk niet helemaal opgaat, want in jullie wetgeving, strikt genomen, ontbreekt nog al eens ware liefde, welke bij Mij nooit ontbreekt en ook in Mijn wetgeving, die de liefdeloosheid in juiste banen leidt, niet ontbreekt.

Overigens wordt door Mijn liefde ook alle liefdeloosheid in jullie zelf gekozen levensvormen door Mij omgezet in liefde en gezet ten dienste van het doel van jullie bestaan: in een eigen bewust Zijn volkomen ware liefde leven, Mij leven.