Hemels Brood 807 t/m 837

Hemels Brood 807

Werkelijk innig gelukkige mensen zijn er niet zoveel. Innig gelukkige mensen hebben een sterk innerlijk contact met Mij. Momenten van innig geluk zijn er bij meer mensen, maar werkelijk innig gelukkige mensen voor langere tijd vind je niet zo snel. Terwijl echt iedereen zo innig gelukkig kan zijn, zo’n innerlijk contact met Mij kan hebben dat een blijvende innerlijke vrede en innig geluk ontstaat. Want hoe meer je met Mij in contact bent en blijft, des te meer je ook Mij voelt en ervaart. Ik ben innerlijke rust en vrede en Ik breng je innerlijk innig geluk. Maar de tijd is er nog niet voor veel mensen om dat al te kunnen aannemen.

Er zijn nog maar weinig mensen die beseffen dat zij in zichzelf, in hun hart, bij Mij kunnen komen en ook begrijpen hoe zij dat kunnen doen en wat nog het belangrijkste is, dat zij ook weten dat Ik voor iedereen op die manier bereikbaar ben, zonder aanzien des persoons, dat wil zeggen, hoe zondig een mens ook is of hoe zondig een mens ook denkt dat hij is, hij kan en mag direct in zijn hart met Mij spreken. Eerlijk met Mij spreken, oprecht.

Er zijn nog zovelen die menen dat zij te zondig zijn om met Mij te mogen spreken, die denken dat Ik hen eerst volmaakt wil zien of minstens minder zondig. Dan praten ze via iemand anders met Mij, laten een ander mens voor hen spreken. Op zich maakt dat ten aanzien van wat ze zeggen niet veel verschil, Ik heb toch allang, voor zij er met iemand over spreken, gezien wat er in hen omgaat. Maar, Ik zou hen zo graag zelf er over spreken, zodat zij wat Ik hen te zeggen heb in hun eigen hart kunnen ervaren, want daar kan Ik door ieder het zuiverst verstaan worden. En hoe goed de bedoelingen van welke tussenpersoon ook zijn, het zuiverste ben Ik altijd nog te verstaan in iemands eigen hart, waar geen enkele misvatting van iemand anders tussen kan komen. Alleen je eigen misvattingen. Maar daar kan Ik dan rechtstreeks in jezelf met je over spreken.

 Lieve mensen, Ik nodig jullie allemaal uit in jezelf, in je hart, bij Mij te komen en met Mij te spreken over alles wat je bezighoudt over alles wat je maar wilt. Ik ben je Schepper en Ik ben liefdevol en genadig aan allen die Mij in hun hart benaderen. Ik ben goedmoedig en barmhartig en Ik zal niemand naar zijn daden zien of afwijzen. Ik ben blij met ieder mens die in zijn hart bij Mij komt en Ik zal je dan ook met open armen ontvangen en in alle liefde met je spreken. En daaraan kun je Mij dan ook in jezelf herkennen: aan de liefde, de vrede, zonder afwijzing, zonder verwijten, altijd in genade en vergeving maar wel altijd in waarheid en oprechtheid. Wat niet juist is zal Ik je wel laten zien, zachtmoedig en zonder verwijt, in vergeving en rust. Als dat niet zo is, als er in je hart verwijt is of onrust, als je geen genade voelt, weet dan dat Ik dat NIET ben. Zo kun je Mij dan altijd herkennen in liefde en alles wat uit liefde voortkomt en zo mag iedereen in zichzelf bij Mij komen, zonder angst niet welkom te zijn, want allen die in Mij geloven en met Mij willen spreken kunnen in hun hart bij Mij komen.

Maar ook jij, die misschien niet zo in Mij gelooft, ook jij bent van harte welkom in je hart bij Mij te komen, met Mij te spreken en we zullen zien hoe het dan met je geloof of ongeloof verdergaat. Durf je?!

Hemels Brood 808

Getrouw wachten op Mijn genade is niet altijd zo makkelijk. Want juist op die momenten dat het even duurt voor je Mijn genade bemerkt, komt de verleiding het sterkst op om je te laten handelen naar datgene wat je het beste uitkomt of wat jij dacht dat goed is voor jezelf of om net even eerder te handelen omdat je bang bent dat er anders iets misgaat. En juist op die momenten dat je zo dicht bij Mijn genade bent, ben je ook het kwetsbaarst voor die verleiding. Getrouw wachten op Mijn genade, Mijn hulp, lijkt dan niet te kunnen, lijkt dan ineens ook niet nodig te zijn. Het lijkt dan, dat je het zelf moet doen en dat Ik je aan jezelf overlaat. Maar in werkelijkheid ben Ik allang voor je bezig en heb Ik toch echt alles nog steeds in de hand en als je op die momenten nog even langer vasthoudt aan je vertrouwen in Mij en je vertrouwen op Mijn hulp, dan komt die hulp ook en zul je Mij ook daarin ervaren.

Maar als je op die momenten je koers wijzigt, ja dan moet Ik met Mijn hulp ook de koers wijzigen. Want jouw vrijheid is Mij heel belangrijk en daar wil Ik niet aankomen. Dus als jij op zo’n moment beslist om een eigen keuze te maken en niet op die van Mij te wachten, dan ben je daar vrij in, dan neem Ik je dat niet kwalijk, maar dan gaan de dingen zoals Ik ze voor je in werking had, ook anders. Ik weet evengoed hoe moeilijk het is om geduldig te blijven vertrouwen als het water je tot de lippen staat. Daar wordt dan ook veel van je gevraagd, maar je krijgt er dan ook meer dan alles voor terug als je volhoudt in je vertrouwen. Niet als een verdienste maar als het ware leven wat je dan leeft.

Zo kun je het ware leven, Mijn ware liefde niet verdienen, maar eenvoudigweg besluiten aan te nemen en te leven en niet meer vanaf te wijken. Dan leef je het ware leven als je dat in daden, in waarheid omzet. Niet als verdienste maar uit eigen keuze. Zo is hier niets als verdienste maar alles uit vrije keuze. Wie getrouw op Mijn genade wacht die wordt door Mij gedragen en komt tot waar leven, tot ware liefde in werkelijkheid!

Hemels Brood 809

Iedereen heeft ruimte nodig om te zijn wie hij is. Het is de kunst om elkaar die ruimte ook te geven. En nog veel meer is het de kunst om ruimte, die je eigenlijk zelf wilt gebruiken, af te staan aan de ander, die er in jouw ogen ook nog eens geheel onterecht mee omgaat, of zich toeëigend.

Ja, Ik heb jullie allen in ruimte geplaatst en ieder naar vermogen bedeeld. Zo heeft oorspronkelijk ieder zoveel ruimte als voor hem nodig is in zijn persoon, in zijn wezen, afgestemd op zijn waarlijk zijn en zijn waarlijk levensdoel. Niemand is daar in beginsel tekort gekomen. Maar ondertussen hebben mensen elkaar ruimte afgenomen en is alle vrije ruimte, die Ik ook nog eens gegeven heb, wel heel eenzijdig verdeeld geworden. Ook is het mogen hebben van veel ruimte gekoppeld geworden aan menselijke opvattingen en los gehaald uit zijn oorspronkelijke verband en oorspronkelijke verhoudingen. Waar de ruimte eerst verdeeld was naar waarheid en liefde is zij nu verdeeld naar macht en geld. Waar zij eerst verdeeld was naar nederigheid en naastenliefde is zij nu verdeeld naar eigenwaan en eigenliefde. Voor nederigheid en naastenliefde, voor waarheid en liefde is weinig ruimte overgebleven. En voor diegenen die daarom maar weinig ruimte hebben is het wel eens heel moeilijk om in hun benauwenis niet te vervallen in het veroveren van meer ruimte door dezelfde afdwalingen, misvattingen als waarmee alle anderen meer ruimte voor zich opeisen.

Toch blijkt dan dat die zo veroverde ruimte niet voldoet voor nederigheid en naastenliefde, niet voldoet aan waarheid en liefde, niet bruikbaar is in dat opzicht. Het is dan ook geen ware ruimte, en op die manier wordt ook geen ware ruimte verkregen. Ware ruimte verlies je niet als je in nederigheid en naastenliefde blijft en ware ruimte nemen ze je niet af als je in liefde en waarheid blijft. Door vertwijfeling kan het zo lijken maar in waarheid blijft die eens van Mij gegeven ruimte gelijk. En mocht je door afdwaling zo ruimte verloren hebben, bij nederigheid, naastenliefde, waarheid en liefde heb je zo je ruimte weer in orde, niet werelds gezien maar geestelijk gezien.

Hemels Brood 810

Waar halen de vogels hun brood? Heb Ik het niet precies zo ingericht en er voor gezorgd dat zij te eten hebben, zonder dat zij daar zelf iets in te doen hebben dan er naar toe vliegen en eten? Nog meer dan zo zorg Ik voor de mens, die de hele Schepping in zich draagt en de hele Schepping draagt. Met de handelswijze van de mens valt of staat de hele levensgang van de Schepping. Dat wil zeggen, zoals de mens zich gedraagt, zo geeft alles zich vorm en zo staat alles in direct verband met de mens en zijn doen en laten. De mens is veel meer dan hij zich bewust is en kan veel meer dan hij beseft, maar hij kan er geen gebruik van maken zonder het ware leven. Daarom is de eerste stap voor ieder mens die van het ware leven, te kiezen voor het ware leven, te kiezen voor ware liefde, want ware liefde is het ware leven. Maar hoe vaak Ik dat ook zeg en aantoon, hoe vaak ik ook Mijn ware liefde laat zien en duidelijk maak, toch blijven de meeste mensen keer op keer afdwalen in eigenliefde met alle consequenties die daar aan vast te zitten. Ik verwijt niemand iets, Ik blijf het alleen herhalen en herhalen, zodat ieder steeds opnieuw de kans heeft om tot inzicht te komen. Maar alleen inzicht is dan nog niet genoeg, er zal ook uitvoering gegeven moeten worden aan het juiste inzicht om resultaat te kunnen behalen in waarlijk leven.

Je kunt iemand vertellen hoe hij een taart moet bakken maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk een taart bakt en als hij dat wel doet, dat die taart dan ook een juiste en smakelijke taart is. Van alleen vertellen hoe hij een taart moet bakken ontstaat er nog geen taart. De ander zal in actie moeten komen en precies willen doen wat nodig is om uiteindelijk ook die taart te verwezenlijken. En zo is het ook met het ware leven. Ik kan keer op keer het recept geven, maar wie het niet van ganser harte en volledig overtuigd toepast, die is nog niet tot het ware leven gekomen. En dan, wie het wel toepast, heeft net als de taartbakker nog te leren voordat het recept ook datgene oplevert waar het voor staat. Maar, oefening baart kunst en wie niet begint, bereikt al helemaal geen resultaat.

Hemels Brood 811

Je kunt over oneerlijkheid en onwaarheid kwaad worden, kwaad zijn, maar daarmee verander je de aanwezigheid van het kwaad niet, je neemt er dan hooguit ook aan deel zonder het eigenlijk zo te bedoelen, zonder dat eigenlijk te willen. Als je er boos over wordt, over oneerlijkheid, onwaarheid, bedrog, dan wil je het eigenlijk weg hebben maar je voelt je machteloos om dat te bereiken en boosheid is dan een vorm van machtsvertoon om de ander te veranderen. Het is dan een uiting van het niet accepteren dat je de macht niet hebt om de leugen, de onwaarheid, het bedrog teniet te doen, te beschamen, om die mens te verbeteren. Maar, met machtsvertoon leg je misschien de ander wel het zwijgen op, maar of je hem tot beter handelen brengt is nog zeer de vraag. Een boze reactie op onwaarheid, oneerlijkheid en dergelijke heeft dan ook meer met eigen onvermogen te maken dan met waar vermogen.

Als je op zo’n moment het voor elkaar zou krijgen om je innerlijk tot Mij te richten en je voor Mij te openen, dat wil zeggen Mij in jezelf te voelen, dan zou geen boosheid in je opkomen en je zou dan in liefde weten hoe het beste ermee om te gaan. Je zou dan ook weten in hoeverre degene die je tegenover je hebt tot waarheid te brengen is of misschien nog helemaal niet bereid is om de leugen als middel van bestaan los te laten. In het laatste geval hoef je aan diegene dan ook geen moeite te verspillen als alleen de verdraagzaamheid. Je zou dan van Mij ook de inzichten krijgen voor die verdraagzaamheid en om zo weinig mogelijk schade te laten ontstaan. En zou de ander wel al tot meer waarheid te brengen zijn, dan zou Ik je de inzichten kunnen geven om hem daarbij te helpen. Kun je een beetje bij jezelf beseffen dat boosheid dat alles in de weg staat en daarom jou en die ander helemaal geen goed brengt, terwijl een innerlijk je tot Mij wenden je alles biedt om de situatie ten beste te doen keren.

Al wekt iets nog zo je boosheid, dat komt omdat het boosheid is en probeert het gelijke (dus ook boosheid) naar zich toe te trekken via jou, zodat het meer zijn kracht kan laten gelden, geef er niet aan toe, kom naar Mij en laat de ware levenskracht van liefde haar zuiverende werk doen en het kwaad zijn kracht en werking ontnemen.

Hemels Brood 812

Ik ben de bron die nooit opdroogt. Bij Mij kun je altijd al het dagelijks nodige putten. Bij Mij is altijd alles aanwezig voor waarlijk leven. Bij Mij is altijd liefde, Mijn liefdestroom verdroogt nooit, stroomt altijd door. En voor ware liefde kun je dan ook altijd bij Mij komen. Als je ergens gebrek aan hebt, dan kun je er voor bij Mij komen en door Mij verzadigd worden. Maar, begrijp Mij niet verkeerd, want Ik heb het dan over het ware leven en met alles bedoel Ik dat, wat met waar leven te maken heeft. Dus vraag Mij niet om aardse goederen, want die zijn voor het ware leven niet van belang. Waar Ik het nodig acht zal ook dat voldoende aanwezig zijn, maar daar waar Ik over ergens gebrek aan hebben spreek, bedoel Ik al datgene wat met het ware liefdevolle leven te maken heeft. En daarvan heb Ik altijd oneindige voorraad die voor ieder die dat wil beschikbaar is.

Kom en laaf je aan Mijn liefde, put wat je nodig hebt uit Mijn bron, die helder en klaar is als het zuiverste water, omdat zij de zuiverste liefde is, die waarheid kan brengen in iedere verwarring en bij elke vraag en onduidelijkheid. In jou zelf ben Ik als ware zuivere bron aanwezig en die bron in jezelf die Ik ben is nooit droog en dor maar stroomt altijd door. Hoewel wellicht niet altijd door jou opgemerkt. Maar dat kan veranderen, door stil te worden en in jezelf en als het ware om je heen te kijken en oplettend waar te nemen. Als je dat doet en er op vertrouwt dat je de bron in jezelf hebt en kunt vinden, dan vind je Mijn bron van zuivere liefde ook in je, dan zul je ook gaan begrijpen hoe je waarlijk leven uit Mij kunt putten, in jezelf. Misschien is zij eerst nog achter wat struiken verborgen. Dat is, achter wat ongeloof of twijfel, maar als je toch blijft zoeken en je ongeloof en twijfel opzij zet, dan vind je de Bron die Ik ben in jezelf toch en leert daaruit  te putten tot waarlijk leven. Tot ware liefde.

Hemels Brood 813

Vijanden, wie zijn toch je vijanden? Diegenen die je niet naar waarheid en liefde behandelen. Maar daar waar je zelf iemand niet naar waarheid en liefde behandelt, ben je zelf vijand. Voor die ander, maar meer ook nog voor jezelf, voor je eigen welzijn. Heb je vijanden lief. Heb jezelf lief. Heb je naaste lief. Heb God lief. Laat je vijanden gaan, straf hen niet af, laat jezelf gaan, straf jezelf niet af, keer je naar je naaste, keer je naar God, je Schepper, Vader voor alle mensen. Keer je naar liefde, in elke situatie, bij elke vijand. Laat je daarbij door Mij leiden, door waarheid en zuiverheid.

Waar je ook geprikkeld wordt tot iets anders dan liefde, laat het gaan, laat al die vijanden gaan, bestrijd hen niet en bestraf niet. Zelfs de moeilijkste situatie, de sterkste vijand, zij zullen smelten en verdwijnen in het vuur van de liefde, zo als sneeuw smelt in de zon. Hoe sterker je vuur van liefde, des te meer en des te sneller zullen de moeilijkheden zich oplossen en zullen vijanden niet meer zijn. Hoe zuiverder je vuur van liefde, des te minder zul je merken van de moeilijke situaties, des te meer kun je verdragen omdat het voor jou dan niets is, geen effect heeft. Als je heel erg hangt aan geld en je hebt er veel van en als dan plotseling al je geld weg is dan zul je daar heel veel last van hebben omdat je genoegen hebt in het hebben van geld en goederen. Maar, als je afstand kunt nemen van het geld en de goederen, je kunt het laten gaan, loslaten, dan zal het je nietsdoen als je plotseling je grote kapitaal aan geld kwijtgeraakt.

Als je de liefde hebt, als je een zuiver vuur van liefde hebt branden in jezelf, dan lost daarin al het onaangename op en zul je er geen hinder van hebben, ook al is het nog niet daadwerkelijk weg. Zo zul je dan ook geen hinder van enige vijand hebben, als je hem los kunt laten in je reine liefde. Onaangename gebeurtenissen, allerlei vijanden zijn om je heen, ben je soms zelf, maar ook liefde is om je, is in je en die liefde mag je benutten, kun je benutten en zij zal je beschermen en helpen, je verlossen van de invloed van het onaangename en van welke vijand ook. Alleen liefde heeft dat vermogen. En niet soms, maar altijd en overal! Daarom, maak er gebruik van, niet soms, maar altijd en overal!

Hemels Brood 814

Je hoeft je geen zorgen te maken over dat wat je niet kunt. Wie zou van een ander in liefde iets verwachten wat die ander niet kan? Zou jij van een kind van 2 verlangen dat het zelfstandig voor zijn levensonderhoud zorgt? Zo verlang Ik ook van jou geen dingen die je niet kunt, die je nog niet kunt. Wat je niet kunt, kun je misschien wel leren, maar niet altijd direct. Van een kind van 2 verlang je ook niet dat hij binnen een week wiskunde leert. Kijk zo verwacht Ik van jou ook niet het onmogelijke. Zo hoef je ook jezelf niet te dwingen tot iets onmogelijks of jezelf kwalijk te nemen dat je nog niet in alles zo bent als je misschien al wel zou willen maar nog niet voor elkaar brengt. Een kind van 2 zegt ook niet tegen zichzelf, als ik niet snel leer wat mijn vader of moeder kan, dan ben ik voor hen niet veel waard. Het komt niet op het idee en gaande de jaren leert het kind toch van alles. Sommige dingen omdat het het zelf wil, maar veel ligt in de groei verweven.

Zoals een kind normaal gesproken leert kruipen, lopen, praten, (lezen, schrijven) enzovoorts, zonder dat het bijvoorbaat weet dat het gaat leren kruipen, lopen, praten of zonder dat het bij voorbaat zijn ouders vraagt leer mij nu maar eens kruipen en vervolgens lopen en leer mij dan ook praten. Zo leer jij hoe dan ook steeds wat bij, dat zit in Mijn Schepping verweven. Zie je, dat je je zodoende helemaal geen zorgen hoeft te maken over dat wat je misschien nog niet kunt? Wat wel belangrijk is, dat is dat je met datgene wat je hoe dan ook zult leren alleen het goede doet. Bijvoorbeeld een kind leert hoe dan ook lopen (in normale omstandigheden) gebruikt hij dat lopen voor zichzelf of benut hij het ook om een ander te helpen. Kijk, datgene wat je al wel geleerd hebt, benut je dat alleen voor jezelf of ook in liefde voor anderen? Want dat kan jouw aandeel zijn. In vrijheid, niet geforceerd. Daar kun je zien of er nog iets te verbeteren is. Ik zorg voor alles, dat alles aanwezig is of komt, dat je kunt uitgroeien tot volkomen volmaakte liefde. Maar het is aan jou, dat je datgene wat je kunt zijn ook bent en je talenten benut, niet alleen voor jezelf maar meer nog voor anderen.

Hemels Brood 815

Zie de vogels in het veld, zij zaaien niet, zij maaien niet en toch voedt de hemelse Vader allen. Maar de vogels hebben geen besef hoe zij aan hun voeding komen en in leven blijven. De mens heeft dat wel. Maar de zuiverheid van dit besef is vertroebeld doordat de mens voor zichzelf is gaan nemen, zijn eigen invulling is gaan geven aan zijn leven, zelf is gaan sturen, zich ingemengd heeft met zijn menselijke zijn in het Goddelijke Zijn, alsof hijzelf God is en alsof zijn menselijk zijn boven het Goddelijk Zijn staat, meer is dan het Goddelijk Zijn.

Het Goddelijk Zijn stelt zich volkomen ten dienste van het menselijk zijn en is daarmee alhoewel het nederigste toch heel veel meer dan het menselijke zijn wat zich boven alles verheven voelt, omdat het beseft hoe het leven te sturen is. Maar met dit besef laat de mens de sturing niet meer over aan het Goddelijke, wat de enige volmaakte sturing is en wat de mens ook eigenlijk in zichzelf wel heel goed weet, maar met dit besef wil hij zelf sturen, zelf bepalen alhoewel hij daartoe nog niet werkelijk in staat is door zijn hang  naar eigenliefde, macht, roem en bezit. En mede daardoor raakt hij verder en verder verblind voor de waarheid en in zijn levensbesef meer en meer hoogmoedig en daarmee zakt hij lager en lager in waarheid en zuiverheid en zo ook raakt hij verder en verder af van zijn oorspronkelijk Goddelijk vermogen wat, alleen in ware deemoed, in ware nederigheid als zelfstandig het leven beseffend wezen tot zijn ware verhoudingen komt en geleefd kan worden vanuit het pure Goddelijke.

En al hoewel de mens zich in zijn zelf bepalende leven koninklijk voelt is hij minder dan het kleinste en domste dier zonder dat hij het beseft door zijn blindheid uit eigenliefde. Toch is hij vele malen verder dan de vogel, die geen afdwaling kan maken omdat hij eenvoudig het besef niet heeft. En hoewel het voor de mens beter zou zijn zich in nederigheid te oefenen, is het wel heel begrijpelijk en zorg Ik evenzogoed voor die afdwalende mens die Mij zo ontzettend lief is en die Ik met alle liefde help terug te komen in het ware levensbesef zonder afdwaling en daarmee in zijn ware Goddelijk Zijn!

Hemels Brood 816

Ga zo je gaat en het is goed. Je hoeft je niet te forceren tot iets wat je denkt dat je moet doen terwijl je gevoel het er eigenlijk niet mee eens is. Maar kijk er dan eens naar hoe het komt dat je gevoel het er niet mee eens is. Is dat om eigengewin om iets niet te verliezen wat je wilt behouden voor jezelf of heeft het een andere reden zonder eigengewin en de wens om te behouden voor jezelf, is het goedheid, inzicht, ontstaan uit contact met Mij? Want als je goed in jezelf kijkt dan weet je of je innerlijke stem, je gevoel, met jezelf te maken heeft of met Mij. Waar het met jezelf te maken heeft trekt het je naar eigengewin en eigen willen maar waar het met Mij te maken heeft, laat het eigen willen los en is er geen eigengericht wensen, maar de ander goed willen doen uit een innerlijk besef hoe dat het beste is. Dat komt dan weleens niet helemaal overeen met wat je denkt dat zou moeten gebeuren. Omdat het denken veelal gekoppeld is aan wat de algemene waarden en normen zijn, aan wat je geleerd hebt uit beleefdheid, te doen of uit aangeleerde menslievendheid.

Toch kan het ook zijn, dat de tegenstelling in jezelf, een waarschuwing is als wat je wilt of wat je voelt, één van beide, niet in overeenstemming is met waarheid en liefde, met Mijn ordening van waarheid en liefde. Kom maar in je hart bij Mij, laat alles maar even los, zonder mening en luister dan eens even stil naar Mij. Als je het dan helemaal eens kunt zijn met wat er in je opkomt, dan doe dat en kijk niet om. Dat wil zeggen, verval dan niet in twijfel maar houdt vast aan het vertrouwen dat Ik je ten beste voor iedereen leid in je handelen, wat anderen er ook van zeggen of vinden. Mijn liefde zal je nooit tekort doen en ook allen die erbij betrokken zijn zullen niets tekort komen als je Mijn innerlijk advies met vreugde en vertrouwen uitvoert. In liefde komt alles goed.

Hemels Brood 817

Vaker zeg Ik jullie het zelfde op een andere manier, de waarheid wat uit een andere hoek belicht. Je zou kunnen zeggen, de waarheid in liefde vanuit allerlei verschillende situaties en bij allerlei verschillende opvattingen. Is dat dan nodig, om zoveel keer eigenlijk te herhalen wat eerder ook al gezegd is of ergens geschreven staat? Ja, de mens is hardleers, vergeet gemakkelijk en heeft dan ook iedere keer weer herhaling nodig, herinnering over hoe het in waarheid is en bedoeld is. Net zoals de stralen van de zon allen dezelfde warmte en licht geven, maar wel elk op een andere plaats en je kunt dan ook niet zeggen, omdat alle stralen gelijk zijn is er maar één nodig. Of alle regendruppels zijn gelijk water, allen hetzelfde, dus is er maar één nodig. Ja, zo is er één ware boodschap van liefde, Mijn Evangelie, gegeven aan alle mensen.

Maar dat wil niet zeggen dat het niet nodig is om deze boodschap steeds opnieuw wel in miljoenvoud op allerlei manieren de mensen aan te bieden. Zoals de zon steeds opnieuw haar stralen geeft en je ook niet zegt na een dag stralen, nu weten we dat wel.

Trouwens, veel mensen denken dat ze ‘t weten, dat zij Mijn boodschap kennen en geen herhaling nodig hebben, maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat ook en juist zij veel ervan vergeten en wegzakken in eigen invulling, denkende dat zij de juiste levensovertuiging hebben en naleven. Ik blijf toch altijd Mijn boodschap van ware liefde keer op keer herhalen en in allerlei vormen aan jullie geven, voor de één op de ene manier, voor een ander op een andere manier en wel zodanig dat geen mens kan zeggen, ik heb het niet geweten, ik heb het niet gesnapt. Want dan weet Ik dat hij het niet wilde weten of niet wilde snappen. En ja, dat zal Ik dan ook nog niemand verwijten, Ik zal er evengoed voor iedereen in liefde zijn. Want iedereen heeft de vrijheid van keuze voor liefde of geen liefde. En die vrijheid laat Ik je, zonder verwijten. Maar bedenk je nu dan ook eens, dat Mij ook niets te verwijten valt, niets.

Hemels Brood 818

Hoe zou je Mij ooit kunnen vertrouwen, als je Mij niet zelf in je hart kon ontmoeten, maar alleen via een ander over Mij zou horen terwijl er niemand al helemaal liefde en waarheid is? Daarom heb Ik het voor iedereen mogelijk gemaakt Mij persoonlijk in het hart te ontmoeten, met Mij te spreken. Niet altijd met een letterlijke stem, maar wel met een besef, een innerlijk weten, met gedachten, in het gevoel. Als je daar, waar geen ander komen kan, waar het stil is, zonder eigenbelang en werelds genoegen, in oprechtheid naar Mij vraagt om met Mij te spreken, dan zal Ik er zijn en dan hoef je niet bang te zijn dat zomaar een geest daar Mijn plaats inneemt en je van alles wijsmaakt.

Als je oprecht en met liefde of in elk geval goede bedoelingen of ook al ben je vertwijfeld of misschien boos of verdrietig, maar eerlijk oprecht naar Mij vraagt, dan ben Ik er en dan zul je Mij op één of andere wijze in en om je heen ook bemerken. Dan kun je Mij wat je wilt in jezelf vragen en Ik zal je antwoorden. Net zo eerlijk en oprecht als je dan bent kun je Mij dan ook verstaan. Maar door mogelijk eigen onzuiverheid in je bedoelingen, in je vragen, kun je Mijn antwoord verkeerd uitleggen en kan Mijn antwoord heel anders uitpakken, zodat je er niet tevreden mee bent of denkt dat het niet van Mij komt. Dan denk je misschien Mij niet te kunnen vertrouwen. Maar het ware vertrouwen begint eerst met het oprecht eerlijk en goed bedoelde contact. En daar kan niets of niemand tussenkomen, dat contact is waarlijk tussen jou en Mij. Daar zorg Ik dan voor, dat dan werkelijk jij en Ik samenzijn, in de stilte, de oprechtheid van je hart. Hoe zou je Mij ooit kunnen vertrouwen als Ik dan niet bij je zou zijn?

In alle oprechtheid in je hart en vraag je dan naar Mij in je hart, dan ben Ik er ook en dan maak Ik ook in jezelf contact met je. Verwacht Mij dan ook en verwonder je niet, maar spreek in jezelf met Mij, over wat je maar wilt. En Ik zal er zijn en je antwoorden. Je kunt op Mij vertrouwen. Ik heb je lief en zal daar en overal er altijd voor je zijn!

Hemels Brood 819

Wat is het zuivere witte licht? Het zuivere witte licht is de ware reine pure liefde in alle waarheid, is waarheid, reine waarheid. Waarheid is wat werkelijk zo is. En ware liefde is ook altijd waarheid. Maar, ware liefde verdraagt, verdraagt alles, verdraagt onwaarheid, ook al is zij zelf alleen waarheid. Ik ben die Ik ben en Ik ben ware liefde, waarheid en Ik verdraag alles, alle afdwaling, alle onwaarheid. Dat wil nog niet zeggen dat alles wat door liefde verdragen wordt goed is en zo kan blijven. Want het is toch nog altijd de bedoeling dat alles liefde is en blijft, dat alle mensen in liefde met elkaar gaan leven gelijk Ik liefde ben en leef.

En zo verdraagt Mijn liefde niet alleen alles, zij helpt ook nog eens mee om alle mensen tot ware liefde te brengen. Als je zelf nog geen volkomen liefde bent, is het moeilijk om wel verdraagzaam te zijn, want de niet-liefde is niet verdraagzaam en dan kun je wel naar verdraagzaamheid streven maar zonder de juiste liefde zul je dat niet bereiken. Daarom heeft het eigenlijk alleen zin om naar liefde te streven, want liefde is alle leven, alle waarheid, al het goede, positieve en zij verdraagt, verzacht, steunt en helpt, zonder moeite. De moeite zit dan ook niet in de liefde, de moeite zit er in los te komen van niet-liefde, wat verweven is met eigenbelang, eigenwillen, eigenwaan, eigendunk. En dat alles loslaten, zodat je ware liefde kunt zijn, dat is de moeite, dat is de pijn.

Hoe wil je leven? Je kunt namelijk niet enerzijds verdraagzaam willen zijn en mededogen willen hebben terwijl je anderzijds nog niet volledig ware liefde bent en afstand gedaan hebt van welk eigenbelang of eigen mening dan ook. En daar zit dan de moeite, in het afstand doen, vrijwillig, in de nederigste te zijn, vrijwillig, want alleen dan komt er ruimte voor liefde om te groeien en te vloeien. Daar zal Mijn liefde je altijd helpen, omdat zij verdraagt en omdat Ik weet dat het niet gemakkelijk is, om de minste te kunnen zijn, in alles, vrijwillig. De minste zijn is dan, aan het kortste eind trekken, ook al heb je gelijk en ook al is alles onterecht wat er gebeurt, dan toch de minste kunnen zijn.

Hemels Brood 820

Er zijn miljoenen mensen maar daarvan zijn er maar weinigen die Mij kennen, die Mij zoeken, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen. Zoveel mensen zijn nog blind voor het ware leven en beseffen door hun afdwaling niet welk schijnleven zij gaan en hoever zij afgedwaald zijn. Maar ook voor hen heb Ik plaats bereid in Mijn hemelen en ook hen laat Ik niet alleen. En hoewel de groep die wel in Mij gelooft en wel op Mij vertrouwt klein is en hun geloof en vertrouwen ook nog zwak is, doet hun geloof en liefde veel voor alle anderen die nog niet zover zijn. Denk daarom niet dat zo’n klein groepje mensen niet veel kan uitrichten, want dan heb je nog geen idee van Mijn mogelijkheden welke juist door de liefde van die mensen, die in Mij geloven en op Mij vertrouwen in volle kracht kunnen werken voor alle mensen, ook al is het groepje maar klein en hun geloof en vertrouwen nog zwak. Juist wat klein is heeft veel kracht in zich.

Zie het zo, als je het hele universum in de aardbol stopt of in het zaadje van een boom, dan is het zaadje van een boom naar verhouding toch veel krachtiger gevuld als de aardbol die veel groter is? En zo kan dat dan ook veel krachtiger naar buitenkomen. Daarom, onderken het weinige, het kleine niet, want in alles zit Mijn liefde-kracht en juist het kleine, het mindere, het niet of nauwelijks opvallende, dat wat je er niet voor aan zou zien, heeft juist in Mijn hemelen de meeste betekenis, brengt de meeste liefde-kracht voort.

Want eenvoudig, bescheiden, dienstbaar uit jezelf, uit volle vreugde dienstbaar mogen zijn, is ware liefde en deze bloeit bij de kleine mens, bij dat kleine groepje mensen. En Ik ben daar blij mee. Zo heeft die kleine groep mensen, die door de eeuwen heen op aarde Mijn liefde uitdraagt ondanks haar zwakte een plaats in Mijn hemelen, een belangrijke plaats. Maar ook alle anderen hebben plaats in Mijn liefde, in Mijn hemelen en ook hen laat Ik Mijn genade niet voorbijgaan. Wie werkelijk Mijn liefde heeft aangenomen en probeert te leven, dat kleine groepje mensen, verheugt zich er over, dat ook de afgedwaalde mens die in zelfgenoegzaamheid leeft en velen tekort doet, ook Mijn genade mag ontvangen en kans houdt op eeuwige liefde, op eeuwig leven.

Hemels Brood 821

Voor eigen genoegen. Niets op deze wereld is bedoeld te zijn voor eigen genoegen. Maar is het leven dan bedoeld om zonder enig genoegen te zijn? Nee, zeker niet. Het ware leven is voor iedereen een groot genoegen en toch geheel zonder eigen genoegen. Het genoegen zit er voor ieder mens in om zorg te hebben voor het welzijn van de naaste, om dienstbaar te zijn aan de naaste, om eenvoudig behulpzaam te zijn aan de naaste, uit liefde in alle vrijheid van de eigen keuze. Dat wel, de eigen keuze.

Jammergenoeg wordt de eigen vrije keuze nog al eens verward met het mogen zorgen voor eigen genoegen, het willen zorgen voor eigen genoegen. Het lijkt een normaal levensgegeven te zijn om voor eigen genoegen en eigen welzijn te leven. En eigenlijk is het ook wel begrijpelijk dat dat steeds meer het idee is. Want waar anderen alleen voor zichzelf zorgen lijkt het bitter noodzakelijk om dan ook voor jezelf eerst te zorgen. Maar daarbij wordt vergeten dat Ik toch de eerste ben die voor alle mensen zorg en daarmee ook voor het welzijn van alle mensen. En zo gezien kun je gerust de zorg voor je eigen welzijn aan Mij overlaten en je toeleggen op de zorg voor het welzijn van anderen. Maar dan wel als een werktuig in Mijn hand en niet alsof de zorg voor anderen alleen op jou neerkomt, want dan wordt het geen zorgzame dienstbaarheid die vreugde geeft maar een drukkend gevoel van onvermogen. En dat is waarlijk de bedoeling niet.

Wie uit liefde, zonder terughoudendheid oprecht geeft om het welzijn van zijn naaste, zal door Mij geholpen worden dat te doen of te laten, wat voor de ander in alle zin voor zijn ziel en zaligheid het beste is en zal ook de vreugde van het ware leven ondervinden. En dat zal dan ook het ware genoegen zijn, het ware levensgeluk.

Hemels Brood 822

Als de bel gaat, doe je open, als je geroepen wordt, kijk je op, als er donkere wolken aankomen drijven, verwacht je regen. Zo zijn er veel tekenen waarvan je weet wat de strekking ervan is, wat ze betekenen en waarvoor ze zijn. Ook geestelijk zijn er in Mijn Schepping allerlei van zulke tekenen, ook geestelijk laat Ik de bel rinkelen, roep Ik je, vormen zich weleens donkere wolken. En hoewel je in natuurlijke zin de betekenis feilloos weet en naar handelt, worden de geestelijke tekens vaak niet bemerkt, niet gevoeld, niet begrepen. Dat is jammer, want juist het geestelijke leven is op basis van liefde het ware leven en juist die tekens, zijn tekens van waar leven, om je te helpen, om je de weg te wijzen.

De wegwijzers bij de natuurlijke wegen begrijp je onmiddellijk, maar de wegwijzers voor het geestelijk leven zijn je vreemd en zie je over het hoofd, je ziet ze niet. Door de jaren heen heb je, net als veel andere mensen, voornamelijk geleerd te kijken naar al het natuurlijk materiële en bent ertoe gebracht om daar alle kennis en vaardigheden op te richten. Het geestelijke is je nauwelijks of niet bijgebracht en het is je al helemaal niet geleerd om geestelijk te zien, te voelen en te begrijpen.

Dat wil nog niet zeggen, dat je dat niet alsnog kunt leren, want dat blijft altijd mogelijk. Als je wilt kun je je geestelijk oog alsnog ontwikkelen. Niet dat dat dan zo gemakkelijk gaat, want net als bij het leren van de natuurlijke zaken, is het ook zo met het geestelijke, dat je het makkelijkst leert op jongere leeftijd, als je nog niets anders geleerd hebt, omdat je dat dan eigenlijk eerst moet afleren, om het andere te kunnen aanleren. Dat is niet zo bij bijvoorbeeld een taal, als je al Engels geleerd hebt, hoef je die taal niet af te leren om ook Frans te leren. Maar als je geleerd hebt rechts te rijden moet je dat wel afleren als je in een land links moet gaan rijden. Begrijp je dat het geestelijk leren zien dan ook vraagt om het natuurlijke zien los te laten?

Maar als je wilt leren geestelijk te zien, voelen en begrijpen dan kan dat. Wel is het nodig dat je dan het natuurlijke zien los laat. En dan bedoel Ik niet, je ogen dicht doen en tegen een boom lopen. Maar weet je, als je werkelijk wilt leren geestelijk zien, voelen, begrijpen, dan help Ik je en zul je het zeker leren. Stap voor stap. Beetje bij beetje. Voor wie volhoudt komt altijd resultaat!

Hemels Brood 823

De genezende werking van liefde is alom vertegenwoordigd, heelt altijd. Maar zij wordt niet altijd naar haar zuiverheid toegepast en ook niet altijd in haar genezende werking aangenomen. Ook is zij niet altijd door de mens krachtig genoeg toegelaten. Want de weg die liefde gaat is via de mensen en de mens heeft dan ook een belangrijke rol in het doorgeven van de liefde. Juist door de mens kan zij op aarde tot volle bloei komen. De liefde is niet op zichzelf staand maar een verbinding tussen de mens en Mij die de mens vrij is om aan te gaan of niet. De liefde is dan de innerlijke motivatie, de drang tot handelen tot welzijn van de ander, tot vergeving van de ander, tot zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid voor de ander, tot dienstbaarheid. Ware liefde komt als de levensstroom van Mij naar de mens zodra die mens zich daarvoor in verbinding stelt met Mij. Maar ook los van die door de mens gekozen verbinding met Mij, stroomt liefde van Mij naar alle mensen, zonder uitzondering, anders zou er geen mens in leven blijven.

Zie het zoals het menselijk natuurlijk lichaam door eigen keus kan bewegen en verplaatst worden, terwijl er ook in het lichaam van alles plaatsvindt, wat niet door de mens bestuurd wordt maar door Mij, zoals het hart klopt zonder ophouden (bij natuurlijk leven). En zoals de bloedsomloop en de spijsvertering gaan, enzovoorts. Wel gaat niet alles altijd ongestoord, want wat de mens uit eigen keuze doet met dat deel van zijn lichaam waar hij zelf de keuze over heeft, dat heeft wel invloed op datgene wat door Mij ingesteld is. Zo kan hij de spijsvertering wel verstoren door verkeerd voedsel. Zo is er altijd Mijn liefde. In de juiste verhouding met Mij werkt zij tot gezonder leven in alle opzichten uit in tegenstelling tot wanneer de mens los van een verbinding met Mij wil leven. Zo is liefde de genezende kracht waar ieder voor kan kiezen die toe te laten en aan te nemen of niet.

Hemels Brood 824

Wil je Mij waardig zijn? Welk mens is Mij al waardig? Geen mens is Mij waardig als je het op jullie manier bekijkt. Want geen mens is al reine pure liefde en houdt zich aan volledige waarheid. Toch zijn alle mensen Mij waardig, Mij waard. Want Mijn maatstaven voor waardig zijn, zijn niet dezelfde als jullie hanteren. Voor Mij zijn jullie al waardig als je met Mij wilt zijn, bij Mij wilt komen. Daarvoor hoef je voor Mij niet volmaakt te zijn of zoals bij jullie iemand waardig is als hij veel geld heeft, veel macht heeft, belangrijk is of een belangrijke positie heeft, veel geleerd heeft, een titel heeft, een onderscheiding of wat nog meer. Dat hoeft voor Mij allemaal niet. De keus voor Mij, dat vind Ik belangrijk. De keus voor liefde, in elk geval te proberen liefde te leven. En daar waar dat niet lukt, je beperking als mens erkennen, Mij erkennen en met Mij om willen gaan, in vriendschap, dat is Mij al heel veel waard.

En of je dan in alles een goed en edel mens bent in mensenogen gezien, dat doet er bij Mij niet toe. Voel je je te klein als mens om met Mij, je Schepper, om te gaan? O, dan kom toch gewoon hier, want voor Mij ben je niet te klein, wie heeft je dat wijs gemaakt? Als je bij Mij wilt komen, met Mij contact wilt hebben, dan ben je meer dan welkom! Niet je afdwalingen, je tekorten, je onvermogen zijn Mijn maatstaven om wel of niet met je om te gaan, contact met je te hebben, maar je eigen keus, daar gaat het Mij om, dat je in vrijheid komt, uit eigen keus en zelf wilt, zelf contact met Mij wilt. Ik wil niemand dwingen, maar graag heb Ik contact met jullie allemaal, niemand uitgezonderd en al zeker niemand uitgezonderd omdat hij Mij niet waardig zou zijn. Wie Mij wil ontmoeten in liefde, wie contact met Mij wil, die is Mij waardig, die zal Ik ontmoeten. In hemzelf en in Mij. Je bent welkom, aarzel niet, als je wilt, dan kom!

Hemels Brood 825

Wil je weten dat Ik in leven ben, wil je voelen dat Ik in leven ben, voel dan in jezelf dat je leeft, voel je eigen leven heel bewust en je voelt Mij. Want dat leven in jouw ben Ik, dat je leeft en voelt dat je leeft, dat ben Ik. Je kunt niet dat leven wat je bent en wat Ik ben voelen en meer dan zien wat je natuurlijk gezien al ziet. Als je niet in de spiegel kijkt, kun je je gezicht niet zelf zien. Zo kun je niet leven en dat leven letterlijk zien. Maar je bent er, je bent je bewust, je beseft dat je leeft! En ook dat besef ben Ik.

Dat leven, wat Ik ben, heb Ik jou gegeven en Ik heb daarbij jou de vrijheid gegeven. In die de vrijheid kun jezelf gaan ontdekken wat waarlijk leven eigenlijk is en kun je zelf kiezen in hoeverre je dan het ware leven wilt aannemen of een eigen schijnleven. Want hoewel je de vrijheid hebt, blijft het ware leven, het ware leven, daar verandert niets aan en het tegenovergestelde blijft het tegenovergestelde, al heb je nog zo’n vrijheid van keuze. Kijk, als je de vrijheid hebt te kiezen tussen een appel en een peer, wil het nog niet zeggen dat met die vrijheid van keuze die appel en peer geen appel en peer blijven. Kijk en daar zit nu heel vaak het misverstand.

De mens denkt door zijn vrijheid alles naar zijn hand te zetten en als dat niet lukt zegt hij niet vrij te zijn. Dat is hetzelfde als iemand zou zeggen als die appel en peer niet veranderen wanneer ik dat wil, dan heb ik geen vrijheid. Maar de appel blijft appel en de peer blijft peer. Wat je er meedoet, daarin ben je vrij. Maar de gevolgen van wat je doet blijven wel binnen de marge die een appel en een peer hebben. En zo is het ook met het ware leven. Je bent vrij om tot eigen levenskeuze te komen. Maar het eigenlijke, het ware leven ben en blijf Ik en blijft door Mij zoals het van eeuwigheid is, ware liefde. Je kunt in je vrijheid dat aannemen of verwerpen, maar veranderen niet.

En al naargelang je keuze in vrijheid zal het leven zich in en om je vormen. Zo kun je met je vrijheid van keuze een eigen leven leiden zonder Mij te voelen of een leven leiden zoals bedoeld is en Mij voelen. Maar veranderen kun je het niet, Ik ben en blijf het enige ware leven.

Hemels Brood 826

Door het doen van de liefde, kom je verder in dit leven, kom je tot het ware leven. Maar hoe zal je liefde doen als je nog niet ten volle beseft wat precies liefde is en waarom dat zo belangrijk is. Want iets wat als niet zo belangrijk gezien wordt of waarvan het grote belang niet gezien wordt, daarvoor zal niemand zich zo in het bijzonder inspannen. De liefde is helemaal zonder eigenbelang uit vrije keus er zijn voor het welzijn van anderen en daar oprecht en in waarheid naar handelen. Waarbij het welzijn van de ziel in geestelijke zin bedoeld wordt en niet in natuurlijk materiële zin. Zo is liefde dan nu wel in termen onder woorden gebracht, maar liefde is dan ook nog een gevoel, een zuiver gevoel wat dan de bron tot het handelen als omschreven is, is.

De moeilijkheid zit dan ook niet in het begrijpen van hetgeen woordelijk gezegd wordt, van hetgeen in de tekst staat en vaak genoeg herhaald is om ook te onthouden, nee, de moeilijkheid zit ‘m nou net in dat gevoel als bron waaruit te handelen, naar liefde. Want als dat niet de situatie is, dat het gevoel als omschreven tot het ware handelen brengt, maar er wordt toch wel gehandeld zoals er in de tekst staat, woordelijk of wel letterlijk, dan schiet je toch het doel voorbij en is er evengoed geen sprake van handelen naar de ware liefde wat tot het ware leven voert.

Ja, juist dat gevoel van liefde voor de ander is de belangrijkste bron waaruit het ware handelen naar liefde voortkomt. En wanneer er in dat gevoel maar een ietsiepietsie niet-liefde zoals ongeduld, wrevel, ongenoegen, wraak, verontwaardiging, eigenbelang, eigen willen, of iets dergelijks aanwezig is, is het nog lang geen zuivere ware liefde waaruit het handelen voortkomt. Kijk, en nu zeg Ik niet dat je slecht bent en helemaal nog geen liefde bent en dus nog in het geheel geen waarde hebt als je dat alles zo nog niet lukt. Want Ik weet dat nog geen van jullie zonder afdwalingen van liefde is en nog geen van jullie al uit zuivere liefde, zuiver gevoel van liefde, handelt. Jullie zijn Mij evengoed heel veel waard en Ik heb je dan ook evengoed heel veel lief. Juist daarom leg Ik je dit dan ook nog eens zo uit zodat je er je voordeel mee kunt doen.

Indien je werkelijk liefde dieper wilt gaan begrijpen, de betekenis dieper wilt gaan beseffen en het ware levensbelang voor jullie allen, kom dan en laat Mij het weten. Want Ik kan je dan helpen alle gevoelens die geen liefde zijn te herkennen en af te staan, zodat daarvoor in de plaats het ware gevoel van liefde je kan leiden in je leven tot een waarlijk leven. Laat daarbij geen gevoel van schuld je in de weg staan, want Ik heb alle schuld op Mij genomen en het zou je niet helpen dat niet van Mij aan te nemen en blij mee te zijn! Alles is goed, maar het kan nog beter worden!

Hemels Brood 827

Wat een ander ook van je zegt, Mij maakt het niets uit wat een ander van je zegt of denkt, Ik kijk naar je hart, Ik let niet op de mening van anderen maar op jou, hoe ben jij in werkelijkheid in je hart. Zijn je bedoelingen goed en zuiver, dan is het voor Mij goed, ook al vindt iemand anders wat je doet of zegt niet goed. Als je voor jezelf weet dat je het goed bedoeld hebt, eerlijk en naar waarheid gehandeld hebt, dan laat die ander maar praten. Of je wel of niet goed bent en goed handelt wordt niet door anderen bepaald maar bepaal je zelf met de aard van je handelen, met de motivatie van je handelen. Als dat goed is, dan hoef je je nergens zorgen om te maken, wat de ander ook zegt of denkt. Maar omgekeerd is ook het geval. Als mensen goed over je praten, je prijzen en goed vinden, terwijl je in je hart eigenlijk niet de juiste houding hebt, afgunstig of jaloers bent, wrok koestert of iets dergelijks, maar dit verborgen weet te houden voor de mensen om je heen en zij je als een fantastisch mens zien, dan heb je met Mij pech want ook dan kijk Ik alleen naar jou, naar jouw hart en hoe het er daar uit ziet. Ook dan luister Ik niet naar de mensen om je heen, wat ze ook aan goeds en moois over je zeggen, Ik zie de waarheid in je hart en daar gaat het Mij om, wat anderen dus ook over je zeggen, ten kwade of ten goede, alleen je eigen hart bepaalt de werkelijkheid en of je medemensen die werkelijkheid nu wel of niet zien, Ik zie die altijd heel goed en heel duidelijk. Voor Mij kun je niets verborgen houden wat niet zo fraai is maar als je wel fraai bent en anderen zien dat niet en zeggen onaangename dingen, dan zie Ik toch hoe je werkelijk bent.

Leef zoals je werkelijk bent. Want het baat je niet je anders voor te doen dan je bent. Zoals je bent, zo vormt zich hoe dan ook je leven. Je kunt jezelf en anderen voor de gek houden, maar Mij niet. Je kunt triest zijn over mensen die onaardig over je zijn, als je hart goed is, hoef je je nergens zorgen om te maken. En is het in je hart niet goed, is er te weinig liefde, kom dan bij Mij en samen doen we er wat aan. Samen maken we het goed!

Hemels Brood 828

Als het in een ruimte schemerig donker is, kun je wel wat onderscheiden van wat er in de ruimte ongeveer is, maar als je alles goed wilt kunnen zien, heb je meer licht nodig dan er op dat moment is. Dan ga je er licht maken zodat je beter kunt zien. Kijk, en zo is het ook als je iets maar gedeeltelijk kunt begrijpen, dan ga je verheldering vragen, dan ga je zoeken naar gegevens, naar inzicht, om beter te kunnen begrijpen.

Die verheldering om iets te kunnen begrijpen, kun je zien als licht en zo ben Ik het levenslicht, zo ben Ik wat je nodig hebt om te leven en het leven ook te begrijpen. Als je nog niet alles van het ware leven begrijpt en wie is al zover dat hij alles begrijpt, dan ben Ik er om je licht te geven, dat is dan het nodige inzicht om te kunnen begrijpen.

Maar, net zoals je in een ruimte kunt denken dat er genoeg licht aanwezig is om alles te zien wat er is, terwijl met meer licht er ineens ook veel meer te zien blijkt te zijn, zo is het ook met het begrip voor het ware leven. Velen denken het wel te weten, wel te begrijpen, terwijl er nog veel en veel meer te weten en te begrijpen is, maar zij laten het licht wat daarvoor nodig is niet toe. Hun ogen zijn gewend aan het weinige licht en daarmee denken zij al heel goed te kunnen zien.

Als jij, doordat je meer licht van Mij in je leven hebt toegelaten, daardoor meer ziet, hoewel dat toch ook nog lang niet zo veel is, dan bemerk je welke blindheid er om je heen is door gebrek aan licht. Maar wees voorzichtig, want als je van jouw licht wilt doorgeven aan hen wiens ogen aan duister gewend zijn, dan verblind je hen eerder meer dan dat je hen helpt. Ga maar eens van een donkere ruimte in het licht, je knijpt je ogen samen en wilt ze beschermen voor het plotselinge licht waaraan je niet gewend bent. Zo is dat ook in begripsvorming, mensen zijn zo aan hun eigen inzichten gewend, nieuwe inzichten, al zijn zij nog zo waar, kunnen zij niet zomaar direct aannemen. Dus, wees voorzichtig met het doorgeven van Mijn licht, dat het iemand niet alleen verder verblind.

Hemels Brood 829

Het Goddelijke in de mens houdt rekening met anderen, het niet-goddelijke houdt geen rekening met anderen. Maar wil dat dan zeggen, dat wanneer iemand handelt naar het niet-Goddelijke, Ik als Vader, Schepper, God dan ook niet meer aanwezig ben of volkomen buitenspel gezet ben? Nee, dan vergis je je toch. Ieder mens heeft de keus om wel of geen rekening met zijn medemens te houden. Houdt hij rekening met zijn medemens dan komt dat overeen met Mij, met Mijn liefde.

 Houdt hij geen rekening met zijn medemens, dan komt dat niet overeen met Mij, maar daarmee schakelt hij Mij en Mijn liefde niet uit en daarmee blijft Mijn liefde voor iedereen toch volkomen zijn kracht behouden. Alleen, op dat moment niet via die persoon die met zijn medemens geen rekening houdt. En nu is het aan jou om dat te verdragen en te blijven vertrouwen op Mijn liefde, ondanks de niet-liefde die je bij iemand ziet.

Dat is wat maar al te vaak gebeurt, dat bij het zien van afdwalingen bij anderen, je zelf het vertrouwen kwijtraakt in Mijn liefde, alsof die ophoudt bij mensen die niet naar Mijn liefde handelen. Elk mens heeft wel momenten waarop hij afgedwaald is van het handelen naar liefde, hoe goed iemand ook wil zijn. Bij de één is de afdwaling groter dan bij de ander, maar nog niemand is al zo volmaakt dat hij de zuivere pure liefde volkomen leeft. En zo is het dan ook nog ieders taak om elkaar in het tegenovergestelde van liefde te verdragen en niet in angst te komen tekortgedaan te worden als de ander niet in liefde blijft. Want altijd en eeuwig is er dan nog Mijn liefde die volkomen, waar, zuiver, voor iedereen er is. En deze liefde maakt alles voor iedereen goed. Altijd. Maar wel naar de mate die goed is voor de groei van de ziel. Groei naar volkomen liefde zoals voor jullie allen op deze aarde bedoeld is.

Vind je dat je ergens tekortgedaan wordt? Verdraag dit en denk aan Mijn liefde die eeuwig is en die alles steeds weer opnieuw goed maakt. Voor jou en voor iedereen. Zo mag en kan dan iedereen in vrije ruimte groeien naar volkomen liefde, naar eeuwig leven.

Hemels Brood 830

Wat is het nut van steeds maar weer Mijn woord lezen, steeds maar weer Mijn woord horen en steeds maar weer met elkaar over Mijn woord spreken? Eigenlijk heeft dat geen nut zolang je Mijn woord niet in de praktijk brengt, in de praktijk van het dagelijks leven. En toch heeft het dan nog nut, want je zult Mijn woord wel eerst als basis moeten willen nemen voor je leven om het te gaan doen. En hoewel Mijn woord in ieder mens volledig aanwezig is, zijn er maar weinig mensen die Mijn woord in zich herkennen, aannemen en naar handelen. Daarom is het toch heel belangrijk dat er veel over Mijn woord te lezen en te horen is.

Ook al blijft het doen naar Mijn woord, het handelen naar Mijn woord bij velen dan nog minimaal, het zit in hun herinnering en eens komt toch een moment, waarop de keuze voor het doen van Mijn woord gemaakt wordt. Zo is het dan ook belangrijk dat je (veel) leest, hoort en praat over Mijn woord en zo is het ook belangrijk dat er samenkomsten zijn waarin Mijn woord en de uitleg van Mijn woord besproken en beluisterd kan worden. Zulke bijeenkomsten kunnen in een kerk zijn, zoals er zijn om het geloof in Mij tot uitdrukking te brengen. Als plaats van doorgeven van Mijn woord is een kerk een juiste instantie, maar het tot uitdrukking brengen van Mijn woord zal ieder toch persoonlijk moeten doen. Het bijeenkomen in een kerkgebouw en over Mijn woord horen en spreken is niet Mijn woord tot uitdrukking brengen, is niet het naar Mijn woord handelen, het is hooguit de aanzet, de steun die nodig is om tot het ware handelen naar Mijn woord in het dagelijks leven te komen. Daarom heeft lezen, horen en het spreken over Mijn woord zin, als het ook waarlijk aanzet tot ernaar handelen. Zou je alle geschreven teksten met betrekking tot Mijn woord, alle gesprekken over Mijn woord weglaten, dan zou er nog veel minder naar Mijn woord gehandeld worden. Ja, het zal er allemaal moeten zijn, ook al is het niet het daadwerkelijke ware leven, zoals velen zich verbeelden dat het naar de kerk gaan en de rituelen doen is. Maar het houdt wel Mijn woord in herinnering en stimuleert toch ook om tot waarlijk handelen te komen, waarlijk handelen naar Mijn woord, waarlijk handelen naar liefde.

Hemels Brood 831

De nacht is het eigen onverstand waar de mens nog vaak voor kiest, denkend bij dag dat hij het allemaal zelf weet en kan en geen God nodig heeft. Maar het is niet een kwestie van nodig hebben, het is een kwestie van zijn. Geen mens is zonder de levengevende kracht van God, van Mij, Schepper en in de liefde Vader, als een Vader. Het gaat om het ware zijn, het ware leven. En wie niet beseft wie hij is, hoe hij bestaat, waar hij zijn levenskracht vandaan heeft en denkt dat hij alles zelf is, kan en weet, die geraakt in de nacht van het niet waarlijk weten en kunnen. Als je denkt dat je weet hoe het mechanisme van een klok in elkaar zit en je haalt die klok uit elkaar, maar dan blijkt dat je niet weet hoe die klok in elkaar zit en je krijgt het niet meer als klok die goed functioneert in elkaar, dan raak je in de nacht van het niet weten en niet kunnen. Dan zul je, om de klok weer goed te krijgen, uit die nacht van niet weten en kunnen, in de dag van begrijpen hoe en wat komen zodra je van iemand leert hoe zo’n klok werkelijk in elkaar zit.

Zo is het met het leven. Als je denkt dat je het allemaal wel weet en wel kunt, dat het leven gewoon van jou is en jij er wel alles mee kunt, dan kan het zijn dat je op zeker moment in situaties komt waar je eigenlijk niet weet wat te doen en hoe er mee om te gaan. Je komt dan in de nacht van het niet weten, niet begrijpen. De dag breekt aan als je van iemand geleerd hebt hoe het wel is, hoe het ware leven is en hoe je er mee om zou moeten gaan. Zo kun je afwisselend het leven begrijpen en juiste inzichten hebben, dan is het dag, maar er zijn ook momenten dat je het niet begrijpt en niet de juiste inzichten hebt, dan is het nacht. Zo wisselen dag en nacht zich af. Maar, dat hoeft niet voor altijd zo te blijven. Want het ware leven, het volle begrip en de eeuwige liefde is het eeuwig ware leven en kent geen nacht, heeft geen gebrek aan waar inzicht, kan en weet altijd alles. Zo ben Ik eeuwig waar leven en eeuwig waar liefde en in Mij is geen nacht, eeuwig niet. Uiteindelijk zal voor iedereen de eeuwig ware dag zonder nacht aanbreken. En elke groei in liefde en inzicht in het ware leven brengt je dichter bij die eeuwige ware dag zonder nacht. 

Hemels Brood 832

Elk beetje liefde opent een deur naar het eeuwige leven, biedt inzicht in het ware leven. Elk beetje liefde lost niet-liefde op. Met elke goede daad uit liefde bouw je aan je huis, je geestelijk huis in Mijn hemelen. Overal waar je nederig kunt zijn, het eigen willen los kunt laten, komt de weg vrij naar liefde en gaat de deur open naar inzicht en begrip. Voor de naaste, maar meer nog voor het ware leven. Het is toch wel te begrijpen, dat iemand die bezig is met het vergaren van aardse rijkdom, aardse genoegens en aards welzijn, niets zal zien of begrijpen van het hemelse. Zijn aandacht is daar geheel niet op gericht en zo zal hij daar dan ook volkomen aan voorbijgaan.

Als je met je aandacht volkomen opgaat in het lezen van een spannend boek of het kijken naar een spannende film dan bemerk je wat er om je heen gebeurt niet of nauwelijks en vaak hoor je wat er gezegd wordt ook al helemaal niet. Zo is het ook met degenen die helemaal in zichzelf opgaan, voor werelds gewin en eigen genoegen. Hun aandacht is daar zo door benomen dat voor niets anders nog ruimte en mogelijkheid is. Maar zodra er maar een beetje liefde voor een ander naar voren komt, komt daarmee ook een helder moment wat het geestelijk leven aangaat en dat moment van verheldering is als een straal van de zon die plotseling te voorschijn springt.

Dit heldere licht wat dan te voorschijn springt, roept op tot meer liefde en verwarmt het hart met een heel aangenaam gevoel. En daarmee wordt het wereldse vergeten en juist liefde verdrijft dan alle smart van het niet kunnen hebben van allerlei werelds genoegen en werelds gewin. Zo’n straaltje licht doet dan wonderen.

Hemels Brood 833

De vrijheid van Mijn kinderen is het allerbelangrijkste om een zelfstandig wezen te kunnen zijn. Juist die vrijheid van keuze maakt de mens het zelfstandig eigenbewuste zijn wat hij is. Maar juist ook door die vrijheid van keuze, kan elk mens afdwalen van zijn oorspronkelijk zijn in liefde. Dat hoeft niet, maar dat gebeurt wel.

Het beste voor ieder mens zou zijn, dat hij steeds opnieuw of  blijvend, voor liefde kiest, naar liefde handelt, liefde is, naar liefde leeft. Want daarmee leeft hij dan volkomen, volmaakt. Steeds opnieuw, als iemand afgedwaald is van liefde, ben Ik er om hem duidelijk te maken dat hij afgedwaald is van liefde en houd Ik hem voor wat het ware leven eigenlijk is, inhoudt. Want in die vrijheid die de mens heeft, kan het niet anders zijn dan dat hij zelf tot het onderscheid komt tussen wat wel en wat niet waarlijk leven is. In dat verkrijgen van onderscheid  kan Ik wel helpen, maar Ik kan het niet overnemen, daarom moet die mens dan ook zijn eigen keuzes en die van anderen zelf ervaren. Dit ervaren, wat niet altijd zo prettig is, brengt een proces op gang wat gezien kan worden als het leren leven, het leren waarlijk te leven, in volle vrijheid van keuze.

Geen mens staat op zichzelf. Alhoewel ieder mens een eigen individueel bewustzijn heeft door de persoonlijke vrijheid van keuze, zijn toch alle mensen met elkaar in Mij verbonden en zo heeft ook alle afdwaling van welk mens ook in die onderlinge verbinding in Mij een invloed op allen. In dit leren leven heb je dan ook met alle mensen om je heen te maken. Alhoewel in vrijheid zijn toch alle mensen met elkaar verbonden en daar het ware leven liefde voor de medemens is, kan het ook niet anders zijn dan dat het juiste samenleven de basis is van het leerproces naar waarlijk leven in volle vrijheid voor allen.

Ieder voor zich in volle vrijheid en toch ook allen tezamen, evengoed in volle vrijheid. Het ware leven hangt voor ieder mens dan samen met zijn persoonlijke keuze in vrijheid genomen. En daar hangt dan weer het ware leven van allen tezamen mee samen. Ieder zelf in vrijheid voor elkaar maakt waarlijk vrij in waarlijk leven.

Hemels Brood 834

In nood leert een mens bidden, wordt wel gezegd. Dat is wel waar, maar zo snel als een mens in nood tot bidden komt, zo snel is hij het vaak daarna ook weer vergeten. Zodra het hem weer goed gaat slokt het goede leven zijn goede voornemens die hij in tijden van nood gemaakt heeft weer op. Dat is jammer, want daarmee komt hij weer los te staan en kan hij opnieuw in allerlei nood geraken. En bij die volgende nood wordt zijn vertrouwen extra op de proef gesteld want hij raakt vertwijfeld, hij had gedacht dat hem geen nood meer zou treffen. Door zijn bidden bij eerdere nood is hij verhoord en geholpen, maar waarom is hij dan nu weer in nood? Hij heeft toch goed geleefd? Dat hij bij dat goede leven Mij eigenlijk helemaal vergeten is, dat is hij zich niet bewust. En dat het goede leven naar werelds eigen genoegen was, ziet hij eigenlijk ook niet. En nu is er opnieuw een onaangename situatie, is er dan toch geen liefhebbende God en Vader? Oh jawel, die is er, Ik ben er en ook ben Ik nog steeds en voor altijd die liefhebbende God en Vader. Maar als je ziet dat je kind na een waarschuwing toch een drukke weg wil gaan oversteken, zonder uit te kijken en gevaar loopt overreden te worden, dan grijp je in, je laat hem niet overrijden. Wel, zo handel Ik ook met jullie als Ik zie dat je een weg neemt die gevaarlijk voor je ziel is, die gevaar voor het welzijn van je ziel inhoudt. Uit liefde, niet als straf.

Dat het soms wel als straf ervaren wordt heeft met het eigen willen te maken. Je wilt wat je fijn vindt niet afstaan, je ziet er immers het gevaar niet van in, dus ervaar je het als straf. Zoals een kind boos is, als je het niet de weg hebt laten over steken en stevig bij de arm gepakt hebt voor zijn bestwil. Zo ook handel Ik, voor je bestwil, alleen in liefde.

Hemels Brood 835

Ja, als je maar altijd op Mij zou kunnen vertrouwen. Tot in de moeilijkste omstandigheden nog op Mij zou kunnen blijven vertrouwen. Ik weet dat dat niet het gemakkelijkste is, want je ziet Mij niet in je dagelijks leven zoals je alle mensen om je heen met het natuurlijke oog ziet. En je bent zo gewend voornamelijk met het natuurlijke oog te zien, dat je maar nauwelijks iets met het geestelijk oog nog ziet. Terwijl Ik juist voornamelijk met het geestelijk oog te zien ben. Alleen in de natuur en de uiting van liefde bij mensen ben Ik als het ware met het natuurlijke oog te zien. En dan nog ben Ik daarin pas te zien in combinatie met het geestelijk oog.

Wat zul je Mij zoeken als levende tussen de doden? Al het natuurlijk materiële is er door Mij, alles wat voor Mij werelds vermaak is, is dood. Daar zul je Mij dan ook nooit zien of beleven. Maar in de ware liefde zul je Mij vinden, in de ware liefde zul je Mij zien en beleven. Alleen daar en met het geestelijk oog. Daarom, wil je Mij zien dan oefen je geestelijk oog, oefen het zien met je geestelijk oog. En dan bedoel Ik niet, zoals jullie dat noemen, het paranormale, het para-normale oog. Want het para-normale oog ziet iets uit het geestelijke omgezet in natuurlijke vormen, haast vermaterialiseert. Dit is een aparte gave waar veel goeds maar ook veel verkeerds uit voort kan komen. Dat ligt helemaal aan degene die deze gave benut.

Maar met het ware geestelijke oog, wat dus niet met paranormale gave verwisseld moet worden, dat berust op liefde, handelen naar liefde en daardoor tot inzicht komen over Mijn bestaan en jullie bestaan en dit inzicht in het ware leven opent het eigenlijke geestelijke oog tot waarlijk zien en daarmee kun je dan uiteindelijk ook Mij zien, waarlijk zien. Daarmee kun je dan ook je medemensen gaan zien, waarlijk gaan zien.

Alle zien is nu nog voornamelijk een natuurlijk zien met het natuurlijke oog met een langzaam groeiend begrip voor het geestelijke, het ware leven. Nu heb Ik je uitgelegd waarom je Mij nog niet ziet zoals je zou willen en zoals je voor je vertrouwen op Mij denkt nodig te hebben. Maar zo kun je Mij nog niet zien, kun je dan toch op Mij vertrouwen? Ik ben er namelijk hoe dan ook toch voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 836

Genade zij met u, in Jezus Christus, in welke Ik mens geworden ben met de mensen en voor jullie zonden geboet heb. Daarom zijn jullie allen gered, niemand uitgezonderd. Geen zonde is buiten deze redding gehouden en daarmee is ook geen mens buiten deze redding gehouden. Laat het goed tot jullie doordringen dat jullie door Mij  gered zijn en daarmee allen het eeuwige leven kunt behalen. Het eeuwige leven, de eeuwige zuivere liefde. Daarin ligt Mijn genade aan jullie allemaal dat je in alle vrijheid van zijn in zonde kunt vervallen maar niet verloren gaat door deze zonde.

Wel zal het nalaten van liefde, wat in werkelijkheid de zonde is, een stempel drukken op je leven hier op aarde en een invloed hebben op je zijn. Net zomin als je kunt lopen en stilstaan tegelijk kun je liefhebben en niet-liefhebben tegelijk. Het kan elkaar wel afwisselen. En deze afwisseling vind je dan ook terug in je leven. Omdat je zelf je leven maakt, met je eigen keuzes. Ook al heb je het idee dat het lot je wel of niet goedgezind is, Ik ben niet het lot, Ik ben je Schepper en in alle liefde begeleid Ik je leven naar volmaakt eeuwige liefde. Wat in je leven gebeurt hangt samen met jouw keus van leven, je intenties, je liefde of niet-liefde en met Mijn ordening waarin Ik alles gezet heb. Omdat Ik jullie allen in vrijheid mens wil laten zijn kan het niet anders dat leven en niet-leven, liefde en niet-liefde als gelijkelijke mogelijkheden op deze aarde aanwezig zijn. En daar waar de mens verloren zou kunnen gaan in de keuze voor niet-liefde, voor dood, heb Ik die dood op Mij  genomen zodat uiteindelijk niemand werkelijk sterft en in de dood blijft, maar allen kunnen weder opstaan zoals Ik weder opgestaan ben. Houd goede moed want jullie zijn allen gered en zult dat spoedig ook zelf gaan zien en begrijpen.

Hemels Brood 837

Je goede gaven zijn niet de goederen en het geld wat je weggeeft of je tijd die je aan mensen geeft. Je goede gaven zijn je liefde en zorg, de intentie om te helpen en goed te doen. Dus niet wat je doet maar vanuit welke intentie, vanuit welke beweegredenen je het doet, dat zijn je goede gaven. Je kunt wel je hele hebben en houden aan de armen weggeven, al je geld en goederen, maar dat heeft geen enkele ware levensbetekenis als je het niet uit liefde doet maar bijvoorbeeld uit plicht of omdat het je aanzien geeft of omdat je hoopt er veel voor terug te krijgen of uit welke andere reden ook die niet pure zuivere liefde is. En geloof Mij, veel van wat mensen doen en aan de buitenkant heel nobel en goed lijkt te zijn heeft in waarheid niet die zuivere belangeloze liefde als beweegredenen. Dat is dan als een mooie en sappig uitziende vrucht die bij het opensnijden van binnen geheel rot blijkt te zijn.

Zo gebeurt er veel wat mooi lijkt te zijn, maar in de kern geen liefde in zich draagt en dan ook geen goed gevolg kan hebben. De daden vergaan en niemand begrijpt dan waarom er geen goed gevolg van komt, want wat in de kern rot is, wordt door de mensen niet gezien. Aan de vruchten herkent men de boom wil zeggen, aan iemands daden kan men zien hoeveel liefde hij heeft, maar soms verdorren die vruchten en men vraagt zich af waardoor die verdorring optreedt. Die verdorring ontstaat door gebrek aan ware liefde als beweegreden voor de daden. En net als vruchten verdorren die in hun kern rot zijn en het levensap er niet meer doorheen kan stromen, zo vergaan daden waar het ware levenssap, de liefde niet doorheen stroomt en al leken zij nog zo goed en nobel, hun uitwerking zal zijn naar hun werkelijke intentie, hun ware kern. Is die kern liefde, dan zal uit de daden veel goeds voortkomen, al is het maar een kwartje wat gegeven wordt. Is die kern geen liefde, dan zal er weinig of geen goeds uit voortkomen, al is het iemands hele kasteel wat hij aan de armen geeft. Niet wat je geeft is “de vrucht van uw schoot”, maar met welke intentie je geeft, met welke intentie je leeft, dat bepaalt “de vrucht van uw schoot”.