Hemels Brood 7999 t/m 8029

Hemels Brood 7999

Mijn Woord is zo gegeven dat het door de eenvoudige mens begrepen zal worden, maar de rijke en machtige mens kan er niets mee. Met eenvoudig bedoel Ik niet dom, zeker niet, met eenvoudig bedoel Ik de mens die niet gedreven wordt door hebzucht, niet gaat voor macht en rijkdom, maar tevreden is met wat hij heeft en graag de vrede bewaart met zijn medemensen.

De hebzuchtige op macht beluste mens is bereid om daarvoor te liegen en te bedriegen, doet zichzelf goed en anderen kwaad, voor hem is Mijn Woord niet toegankelijk en hij spot ermee, gebruikt Mijn Naam als een scheldwoord of als een krachtbijzetting wanneer het hem uitkomt, zonder eraan te denken wat hij daarmee over zich heen roept. De eenvoudige mens is in zijn eenvoud intelligent en sociaal, hoeft geen rijkdom of macht en zet zijn talenten vooral in voor anderen, met waarheid en liefde. Er is dan ook een groot verschil tussen hen die eenvoudig zijn en zij die de macht hebben, het grote geld beheren, zodanig leven dat het hen het beste en het meeste geeft. Maar Mijn Woord zullen zij niet verstaan zoals het door jullie, eenvoudige mensen, verstaan wordt.

En juist jullie zullen er de ware levensrijkdom mee vinden, die niet uit goud en zilver bestaat, geen hebberigheid in zich heeft, maar waarheid en liefde, en de wijsheid om een aangenaam vredig leven te leiden met elkaar, met genoeg te eten en te drinken, met Mij in jullie midden. Terwijl al diegenen met hun rijkdom en macht, deze rijkdom en macht verliezen, gaat het jullie goed, en zij begrijpen het niet en willen weten hoe het jullie zo goed kan gaan zonder macht en rijkdom. En het zal lange tijd duren voordat zij gaan zien wat jullie die vrede geeft, dat jullie rijkdom en macht niet in hebberigheid, in geld, goud en zilver, niet in leugen en bedrog ligt, maar in volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid uit Mij in Jezus Christus, wat eeuwig gelukzalig leven geeft voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 8000

Wie alles altijd goed en in liefde wil doen, hoeft zich alleen maar helemaal in alle opzichten aan Mij over te geven. Dat is het enige. Maar hoe eenvoudig dat ook klinkt, in de praktijk is dat nog zo gemakkelijk niet, zeker niet met alle gebeurtenissen op aarde waarbij nauwelijks iemand zich aan Mij overgeeft. Op aarde is de wereld en in de wereld zijn mensen verdeeld. Er zijn goedwillende liefdevolle mensen en er zijn kwaadwillende liefdeloze mensen en van alles daartussenin. Het verschil tussen het ene uiterste en het andere is groot en alles heeft met elkaar te maken op de aarde. Daarom heeft de liefdevolle mens evengoed te maken met de liefdeloze mens en met alle gebeurtenissen die uit liefdeloosheid voortkomen.

Maar weet daarbij, dat oorlogen die buiten in de materie gevoerd worden, de mens die met Mij leeft, alleen in de materie kan raken, niet in het leven dat die mens uit Mij leeft. Hoe ernstig het er in de buitenwereld ook aan toegaat, materieel gezien, wie een eerlijk oprecht hart heeft en steeds weer bij Mij komt voor hulp en raad, voor waarheid en liefde, die zal in Mijn liefde opgenomen zijn naar de mate van zijn liefde, en daaraan zal geen afbreuk worden gedaan. Al wordt het materiële lichaam beschadigd, het innerlijke leven blijft Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, en geen leed zal dat veranderen.

Weet, lieve mensen, dat er een strijd gaande is, die veel mensen in hun doen en laten zal treffen, maar blijf steeds op Mij vertrouwen, want wat er gebeurt, is door de mens, door de keuzen die mensen gemaakt hebben en maken. Evengoed is er Mijn liefde zoals ware liefde beschreven is en juist met de wijsheid die uit Mijn liefde werkt, zal alles wat niet goed is ten goede gekeerd worden. Maak je daar geen voorstelling van, geef je eenvoudig over aan Mij, aan het vertrouwen in Mij, want geen van jullie kan ook maar een millimeter van het geheel overzien, zoals Ik alles tot in de oneindigheid kan overzien, en beseffen hoe de wijsheid uit Mijn volmaakte liefde werkt voor het heil van alle mensen.

Houd je licht van liefde voor Mij en je medemensen brandend tot het einde, en Mijn licht, Mijn liefde, zal alles helen, alles genezen, ieder mens doen opstaan uit de dood voor het eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 8001

Mijn Woord is altijd waarheid en Ik doe Mijn Woord gestand. Van belang daarbij is het wel dat Mijn Woord op de juiste manier verstaan wordt, zoals het bedoeld is, naar de ware betekenis. Helaas wordt Mijn Woord lang niet altijd op de bedoelde wijze verstaan, worden er verkeerde conclusies uit getrokken, wordt het verdraaid waardoor misverstanden ontstaan.

Maar hoe zuiverder een hart is in waarheid en liefde, des te meer zal in dat hart van Mijn Woord juist verstaan kunnen worden. In diegene met een zuiver en liefdevol hart zal ook het verlangen zijn om de waarheid en de liefde van Mijn Woord door te geven en hij zal ernaar zoeken dat op de beste manier te doen. Hem zal Ik zegen geven op zijn werk, maar het is aan de mensen in hun vrijheid of zij zich er iets van zullen aantrekken.

En zo zullen sommigen deze goede gezegende voeding tot zich nemen, terwijl anderen er geen aandacht aan geven, omdat zij door hun misvattingen en hun zelfgerichtheid een vertroebeld hart hebben met weinig of geen zicht op Mij, Mijn waarheid en Mijn liefde. Evengoed is elk zaadje dat geplant is in goede aarde van belang, want de vruchten die voortkomen uit het gewas zullen ook voeding zijn en Ik zal degenen die van die vruchten eten vermeerderen en hun hart verlichten, en van het kleinste zaadje kunnen de meest voedzame vruchten komen, omdat Ik dat Wil voor het heil van de mensen.

Daarom, mens die in je hart het verlangen hebt om Mijn Woord te belichten voor je medemensen, om hen tot meer waarheid en liefde te brengen, om Mijn Woord begrijpelijker te maken, blijf moedig volhouden, want Ik ben met jou en zal je meer en meer tonen hoe dat het beste te doen. Maar weet, wie in zijn hart te vertroebeld is en Mij niet in zijn hart beseft, die zal ook de uitleg over Mijn Woord niet verstaan, ook niet hoe duidelijk en met waarheid en liefde het gegeven is. Houd moed en houd je licht brandend, want elk waar licht trekt waarheid en liefde aan, trekt mensen tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8002

Hemelse Vader, ik weet dat wanneer ik in alle eerlijkheid bij U kom, U mij het meeste licht uit Uw liefde kunt geven. Dat zijn de beste momenten met U, in Uw heldere liefdevolle licht. Dank U daarvoor.

Aan ieder mens die in alle eerlijkheid bij Mij komt, kan Ik meer van Mijn liefdevolle licht geven, en iedereen is welkom om in alle oprechtheid te komen. Maar niet iedereen beseft dat eerlijkheid zo belangrijk is voor de ware geestelijke levensgroei. Er zijn mensen die Mij intens bidden voor de moeilijke situaties waarin zij terecht zijn gekomen, maar niet werkelijk helemaal eerlijk tegen zichzelf zijn, en daarmee ook niet in volkomen eerlijkheid bij Mij komen. Dan kan het gebed nog zo intens zijn, maar Mijn licht zal niet zo helder voor hen zijn als wanneer zij eerst ook hun eigen deel zouden inzien en erkennen.

Het is niet voor Mij per se nodig om eerlijk te zijn, maar wel voor de mens. Want alles wat niet helemaal naar waarheid is, niet in alle oprechtheid gezien wordt, vertroebelt Mijn heldere liefdevolle levenslicht. Dat doe Ik niet, dat doet de mens zichzelf aan. Het is niet altijd zo dat een mens zich ervan bewust is dat hij niet volkomen eerlijk en naar waarheid zichzelf en zijn doen en laten beseft, maar dan nog vertroebelt dat Mijn licht. Om die mens tot besef te brengen laat Ik dingen gebeuren die hem tot besef brengen, evengoed brengt dat de een sneller tot besef dan de ander.

Want het gaat ook altijd om de vrijheid van de mens, om die vrijheid niet te belemmeren, en soms neemt het dan veel tijd om een mens in zijn blindheid voor zichzelf te bereiken. Maar de wijsheid van Mijn liefde rust niet en zal steeds weer wegen vinden om de mens van zijn dwalingen bewust te maken. Zo gebeurt er op aarde veel, niet om een paar mensen te helpen, maar om alle mensen te helpen, en dat gaat niet voor alle mensen op dezelfde manier. Daarom gebeurt er hier dit en daar dat, alles aangepast aan de beste weg, voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen. En zo gaat het in Mijn liefde ook voor jou en voor jou en voor jou…

Hemels Brood 8003

Jezelf werkelijk kennen lukt alleen met Mij samen. Je afdwalingen onder ogen zien, daar heb je Mij bij nodig. Je medemensen begrijpen in hun doen en laten gaat alleen in alle nederigheid met Mij. Want jouw leven is direct verbonden met Mijn leven, en het leven van alle mensen is direct verbonden met Mijn leven. Want er is slechts één Leven, Mijn Leven, waaruit jullie allemaal leven, en van Mij gaan alle levens uit, zodat alleen via Mij ieder leven met elkaar verbonden is in Mij. Daarom is alles alleen te zien, te weten, te kennen, te begrijpen, met Mij samen.

Wat de mens in zijn vrijheid, in zijn zelfstandigheid ook leert, ontdekt, ziet, te weten komt, enzovoorts, is niet anders dan uit en van Mij, ook al beseft hij dat niet. Dan kan de vraag bij iemand opkomen, komt dan ook alles wat iemand niet naar liefde, niet naar waarheid, niet te goeder trouw, enzovoorts doet, ook uit U? Daarop zeg Ik, Ik sta het omwille van de liefde voor jullie allemaal en omwille van de redding van jullie allemaal toe, maar het komt uit het niets en het is niet. Maar hoe dat kan, dat is in de materie gevat en voor de mens niet te begrijpen, voor zijn eigen veiligheid van werkelijk leven.

Van belang voor alle mensen is de liefde, de waarheid van Mijn Woord, de wijsheid uit Mijn liefde. Van belang is dat de mens dat gaat begrijpen, gaat kennen tot in het diepst van zijn ziel, dat de mens Mijn eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid gaat zijn in volkomen vrijheid, naar Mijn beeld en gelijkenis gaat zijn, uit eigen vrije keus.

Want Ik heb de aarde met alles erop en eromheen niet zomaar geschapen, maar voor jullie, mens, voor jou. Om jullie allemaal te redden uit de dood en tot het eeuwige leven te brengen. Nu begrijp je niet alles, onderga dat in nederigheid. Accepteer het en wacht en vertrouw erop dat op de juiste tijd uit Mijn liefde en haar wijsheid jullie allemaal zullen opstaan tot het werkelijke leven, beseffend, wetend, kennend, begrijpend Wie Ik Ben, Mijn Liefde, Mijn ware eeuwige Leven.

Hemels Brood 8004

Alle mensen zijn altijd in alle opzichten bij Mij bekend. Maar wanneer Ik jou zie, dan ben je gezegend in je doen en laten en wanneer jij Mij ziet, begrijp je wat Ik daarmee bedoel. Geen verheffing boven andere mensen, integendeel. Want wanneer Ik je zie, is er zeker ook een beproeving, niet zomaar even, maar zolang je op aarde bent.

Alle mensen hebben te maken met beproevingen, maar niet allen zijn gezien zoals Ik jou zie. Voor wie Ik zie, is een taak weggelegd die ondanks de beproeving van kracht blijft, die in het grote geheel voor de mens belangrijk is, zonder dat jij in dat opzicht belangrijk bent. Want wanneer Ik een mens zie, en die mens een taak te volbrengen heeft, weet dan dat Ik die taak volbracht heb en jij die taak zichtbaar maakt voor de ogen die dat kunnen zien.

Zo zijn er meer mensen die Ik zie en die een taak te volbrengen hebben, ook al beseffen zij dat niet. Ook voor hen zijn er beproevingen, niet voor ieder een aards leven lang. Ik heb allerlei taken verdeeld onder de mensen, veel van die taken worden als zodanig niet beseft en toch uitgevoerd, want alle taken liggen in Mijn Hand en in Mijn liefde is voor alle taken al gezorgd. Maar voor iedereen die door Mij gezien is, is die taak van belang, terwijl het vooral voor de geestelijke levensgroei van de mens van belang is.

Denk daarom niet dat je zomaar op aarde bent geplaatst. Weet, wanneer je in Mij gelooft, op Mij en Mijn liefde vertrouwt, dat Ik jou zie. Kom dan bij Mij in je hart en voel dat Ik jou zie. Voel dat wij samenwerken, dat jij en Ik samen in eenheid zijn in waarheid en liefde, en weet dat alles wat jij doet of laat in die eenheid besloten ligt, dan kun je weten, beseffen, hoe in die eenheid waarheid en liefde te zijn in een wereld die golft van onbegrip, onwaarheid, leugens en bedrog, zonder dat dat beseft wordt, omdat mensen eraan gewend geraakt zijn.

Weet dat dat door Mijn liefde gebroken zal worden, omdat het nodig is dat de mens beseft dat wat op onwaarheid, op leugens, op eigengewin gebouwd is, geen stand houdt, niet materieel en zeker ook niet geestelijk. Voor alle mensen zal dat zichtbaar worden, eerst materieel, vervolgens geestelijk. Van belang daarbij is dat Ik jou zie in Mijn liefde, in waarheid. Weet dat je door waarheid en liefde door Mij gezien overeind blijft, omdat wat je met Mij gebouwd hebt solide is in ware liefde.

Hemels Brood 8005

Hemelse Vader, U heeft bij de Schepping alles benoemd, de planten, de dieren, de mens. Zo heeft U ook de slang benoemd en nadat U de mens bestrafte, heeft U ook de slang bestraft. Toch denk ik dat Uw benoeming veel meer is dan zoals wij de dingen benoemen.

Mensen benoemen het onderscheid tussen de dingen, zodat duidelijk is wat het is. Dat is heel wat anders dan de reden en de betekenis van wat Ik benoemd heb. In alles wat Ik benoemd heb is een geestelijke waarde aanwezig, die met het leven en het doel van leven op aarde te maken heeft. Alles is zodanig door Mij benoemd, dat het zijn functie in alle opzichten bevat en zijn verhouding tot leven en dood, waarheid en onwaarheid, liefde en het tegenovergestelde van liefde toont. Maar dat is voor het materiële oog, voor het begrip van de werelds denkende, niet in Mij gelovende mens, niet te zien.

Voor de mens is een naam, of het nu voor een mens, een dier of een voorwerp is, abstract, alleen voor de herkenbaarheid en het heeft verder geen inhoud. Terwijl wat Ik benoemd heb, volkomen juist naar het eeuwige levensdoel van de Schepping van hemel en aarde benoemd is. In de benoeming van de slang was reeds zijn wezenlijkheid uit Mij benoemd, tot in zijn vrijheid van zijn aardse verblijf. In die benoeming was er de mogelijkheid om voor onwaarheid en leugen te kiezen, maar ook om in alle zuiverheid voor waarheid en liefde te kiezen. Zo is alles door Mij benoemd, van het allerkleinste tot het allergrootste, van hetgeen met de minste betekenis tot hetgeen met de meeste betekenis, en alles daartussenin.

Wanneer er in de Bijbel staat dat Ik jullie mensen bij naam roep, dan is dat de naam die Ik je gegeven heb, met de betekenis die dat in Mijn aan jou gegeven leven heeft, wat de basis van jouw vrijheid weergeeft en alleen met Mij samen in ware liefde begrepen kan worden. En wanneer Ik jullie gezegd heb, leef en handel in Naam van Jezus Christus, Mijn Zoon, de ware Weg, weet dan dat daarin het eeuwig ware, volkomen zuivere, volmaakt gelukzalige leven ligt, voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen, het eeuwige Rijk van Mijn Liefde, Mijn Licht, waarin nooit enige duisternis is of kan komen. Daarom zijn Hij en Ik Dezelfde.

Hemels Brood 8006

Er zijn veel, ontelbaar veel vragen die mensen hebben, en er zijn veel, ontelbaar veel antwoorden te geven. Maar alles op zijn tijd, want ieder mens kan wel begrijpen dat hij niet alle antwoorden in één keer kan verwerken. Daarom is de mens tijd gegeven, op de aarde en eeuwig daarna. Om zelf te ontdekken wat zijn vragen eigenlijk zijn en de antwoorden in Mijn licht te gaan begrijpen. Elke dag gaat de zon op, maar het licht dat de zon verspreidt is niet elke dag evenveel, er zijn soms wolken die het licht van de zon belemmeren en zo zijn er in het leven van de mens gebeurtenissen die gedachten oproepen die Mijn licht belemmeren.

Het is niet steeds wit of zwart, er is veel meer dan dat. Maar het verstand heeft de neiging om alles te verdelen in wit of zwart, terwijl er zoveel gemengd is en noch wit, noch zwart is. En zo heb Ik de mens de kleuren van de regenboog gegeven, de kleuren van Mijn licht welke via het vocht in de lucht bij regen zichtbaar worden en de schoonheid van Mijn liefde weergeven over alles wat de mens doet op aarde, en vergeving inhoudt voor alles wat niet zuiver waarheid en liefde is. Elke kleur staat voor iets in de geestelijke waarheid van zijn, en al kan het verstand dat lang niet allemaal verstaan, het zuivere gevoel in het hart kan dat wel. Maar door de mens is het niet of nauwelijks onder woorden te brengen, wat hij in zijn hart uit Mijn liefde voelt.

In het zuivere hart kunnen zoveel vragen op één klein moment duidelijk worden, maar dat onder woorden brengen is nauwelijks of niet mogelijk, ook al zouden er woorden genoeg zijn, want Mijn liefde kent wel alle woorden van alle talen, maar er is veel meer in Mijn liefde aanwezig dan in alle talen die er op aarde zijn, geweest zijn of nog zullen komen, kan worden weergegeven. Evengoed kan ieder mens Mij in Mijn liefde over alles wat is en leeft verstaan en begrijpen, en zo hij één is met Mij in waarheid en liefde, is het mogelijk om in één moment alles in Mijn licht te zien en te begrijpen, de ware Goddelijke Heerlijkheid van Mijn eeuwige Zijn.

Hemels Brood 8007

Regelmatig komt het voor dat jullie, lieve in Mij gelovende mensen, voorbijgaan aan Mijn zachte Stem in je hart, dat je verstand hetgeen je voelt gaat beredeneren en je tot andere conclusie komt. Mijn Stem is niet altijd als zodanig te ervaren, dan is het meer als een intuïtief gegeven manier om naar te handelen, wat ook geef aan hen die Mij niet in hun hart kennen zoals jullie Mij in waarheid en liefde kennen. Het is niet om Mij dat Ik dit nog eens naar voren breng, het is voor jullie. Want elke keer dat iemand zijn verstand voorrang geeft op zijn hart, mist hij wat voor hem en voor anderen het beste zou zijn om te doen, laat hij iets van Mijn liefde onaangeroerd liggen.

Ja, Ik weet hoe Satan juist mensen die in Mij geloven en Mijn liefde ervaren, zoveel mogelijk naar hun verstand trekt en tot redeneren brengt, want juist in het brein kan hij verwarring brengen. Kom daarom elke morgen eerst naar Mij in je hart en voel daar Mijn liefde voor alles en iedereen. Besef in je hart hoe oneindig de Schepping doorgaat in je leven in geestelijk opzicht en dat je al met al maar zo heel klein bent en zo heel weinig nog werkelijk weet van Mij, van de Schepping, van de waarheid, van Mijn liefde, van het eeuwig ware leven.

Begin de dag in nederigheid, op Mij vertrouwend. Dan geef je Mij de mogelijkheid om jou te begeleiden zonder je vrijheid te belemmeren en je het mooiste te laten beleven van zoveel meer dat er is dan jij uit je eigen denken kunt zien of begrijpen. Geef Mij de plaats in je zoals de zon voor de aarde is en het water in de rivieren en de vruchten van het land jullie te eten en te drinken geven. Schijnbaar uit henzelf, terwijl Ik het ben, die zon, dat water, die vruchten, en Ik geef jullie licht, te eten en te drinken.

Ik ben het Die voor jou zorgt, zonder aflaten, elke dag, elk moment van de dag. Er is geen enkel moment dat Ik niet voor jou en alle mensen zorg in Mijn oneindig grote liefde Die Ik Ben in alles en iedereen. Ik wacht geduldig op het moment dat jij voor altijd en eeuwig gelijk Mij die liefde in al je vrijheid aanneemt, één wordt met Mij zoals bedoeld is van het begin van de Schepping af aan. Zou je weten, kunnen voelen, hoe lief Ik jou heb, mens, je zou het reeds zijn. En de tijd zal komen, want in Jezus Christus heb Ik volbracht wat nodig is om jullie allemaal tot die volmaakte liefde, tot het eeuwige leven te brengen.

Hemels Brood 8008

Hemelse Vader, Uw liefde voor ons is onnoemelijk groot en intens en reikt tot in de eeuwige oneindigheid, en toch hebben wij daar nauwelijks besef van en zijn er genoeg mensen die er volkomen aan voorbijgaan.

Mijn liefde voor jullie mensen is onvoorwaardelijk. Op aarde is er de zwaartekracht, de aantrekkingskracht van het tegenovergestelde van Mijn liefde. Zou die niet gebonden zijn in de materie, dan zou geen van jullie de vernietigende kracht van de verleiding kunnen weerstaan.

En zo zijn er mensen die zonder geloof in Mij en Mijn liefde veel meer geneigd zijn tot het kwaad, dan jullie die in hun hart Mij en Mijn liefde hebben leren kennen, waardoor er uiterst kwaaddoende lieden veel schade toebrengen aan hun medemensen. Maar omwille van de redding van alle mensen, in de vrijheid van het eigen besef te bestaan, is het nodig dat het op aarde verloopt zoals het er verloopt. Daarmee is er dan eens hier, dan eens daar, overvloed of armoede, macht en onmacht, liefde en onverdraagzaamheid, en dat is dan eens voor deze en dan eens voor gene mens heel onaangenaam.

Toch is het zo dat alle verleiding en al het toegeven aan de verleiding door Mij ten dienste gesteld is aan de mens, aan de heelwording van de mens, want het zou niet eerlijk geweest zijn om de mens in tweestrijd te laten komen, zonder hem vanuit Mijn liefde een uitweg te geven om tot de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk volkomen liefdevol leven te kunnen komen, tot in de oneindigheid van het Enig eeuwig werkelijk liefdevolle Zijn. En die weg is jullie gegeven in Jezus Christus, Die gelijk Mij en Een en Dezelfde met Mij Is, Hij heeft voor jullie veiliggesteld wat jullie mensen niet voor elkaar konden krijgen.

Hoe meer een mens in de ware nederigheid komt, in het besef van het minimale wat hij in alle waarheid kan, en Mij en Mijn liefde gaat voelen, des te meer kan hij gaan begrijpen hoe ontzettend klein en onmachtig hij eigenlijk is en dan komt hij in Mijn licht van volkomen ware liefde in het vuur van zijn liefde voor Mij en kan hij gaan zien hoe de verhoudingen liggen ten aanzien van het werkelijke leven en de dood, en zien dat er in ware liefde geen dood is, totaal niet. Wie dat gaat zien en begrijpen in alle nederigheid en ware liefde, die zal dan ook de dood niet smaken en overgaan van de aarde in het ware, volmaakt liefdevolle Leven voor eeuwig.

Hemels Brood 8009

Soms lezen of horen mensen teksten uit Mijn Woord en verstaan zij daar een deel wel en een deel niet van. Iemand anders kan hetzelfde lezen of horen en het ook niet helemaal juist verstaan. Maar wat de één verstaat en wat de ander verstaat is niet hetzelfde, en dan kan het zijn dat overgegaan wordt tot redenering om het juist te gaan verstaan. Elke redenering gebeurt meer met het verstand dan met het hart. Terwijl in het hart Mijn licht aanwezig is, is in het verstand nogal eens het valse licht aanwezig, en wel zodanig dat het verschil niet of nauwelijks te bemerken is.

Maar wat nu, wanneer in het hart nog niet zoveel van Mijn licht te zien is, omdat er nog groei nodig is van het geestelijk oog, omdat het geestelijk oog nog in ontwikkeling is? Ik zeg jullie, nog niemand heeft al een zover ontwikkeld geestelijk oog, dat in het hart Mijn volkomen zuiver helder licht al ten volle gezien kan worden. Ik begrijp, dat dan haast vanzelf met het verstand geredeneerd gaat worden, steeds ook met daarbij zicht op het hart. Maar beter zou het zijn, wanneer ergens geen duidelijkheid over is, om bij Mij te komen en Mij te vragen. Wanneer er van Mij geen zicht komt, neem dan aan dat het geestelijk oog eerst nog verdere ontwikkeling nodig heeft en geef het rust, laat het los.

Niemand kan zichzelf dwingen in Mijn licht beter te gaan zien. Alleen door liefde voor Mij en de naaste ontwikkelt het geestelijk oog zich, en hoe meer liefde, des te meer ontwikkeling. Maar ook liefde is niet af te dwingen, zeker niet met het verstand. Daarom is de enige weg, de weg die Jezus Christus gegaan is, de weg van nederigheid, van geduld, van vergeving, van opoffering, en Hij ging die weg in de hoogste graad van zuiverheid en oprechte liefde voor Mij, Zijn Vader, en voor jullie mensen. Redeneer niet over zus of zo, heb lief, wees liefde in alle opzichten, dan gaat het niet meer om een betekenis, maar om het zijn van ware wijze liefde, om groei van het geestelijk ware oog, wat dan alles volkomen helder gaat zien.

Hemels Brood 8010

Lieve mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, die zo graag zouden zien dat de wereldse mensen gaan begrijpen hoe veel beter het er op aarde aan toe zou gaan wanneer zij Mijn leer, die Ik in Jezus Christus aan de mensen gebracht heb, zouden gaan naleven. Met lede ogen zien jullie dat zij eerder verder verwijderd raken van Mij en Mijn leer dan ernaartoe groeien. Wees er niet te bezorgd over, want uit Mijn liefde zorg Ik ook voor hen, en jullie geloof is voor alle mensen van belang.

Steeds weer zullen er onder jullie mensen zijn die in Mijn liefde zullen groeien, en die liefde zal invloed hebben op alle mensen op een wijze die nu nog niet zo zichtbaar is. Overal zijn Mijn Engelen tussen de mensen en doen hun werk vol van Mijn liefde, zonder dat zij zichtbaar zijn voor de machtigen, die denken alles in de hand te hebben terwijl niets daarvan waar is, tenminste niet zoals zij denken dat het is. Want in de kern is het Mijn liefde, Ben Ik het Die alles in Mijn Hand heb.

Wat jullie in Mij en Mijn liefde gelovende mensen kunnen doen, is vooral in je hart steeds weer naar Mijn Stem luisteren, naar Mijn ingevingen handelen, ook al begrijp je soms niet wat het voor nut heeft. Geloof Mij, al wat Ik je in waarheid en liefde aanreik heeft nut, maar vaak op een manier die jullie nog niet ten volle kunnen zien. Soms zijn er wel momenten waarop je deels begrijpen kunt hoe ver Mijn arm van waarheid en liefde zich uitstrekt, maar vaker komt het erop aan Mij eenvoudig te volgen en te accepteren wat Ik aanreik.

Maar let op, dat je in ware liefde blijft, want Ik zal niemand een weg opsturen die gepaard gaat met onwaarheid en gebrek aan liefde. Wees erop bedacht dat de verleiding je ook allerlei wegen om te gaan kan voorstellen, alsof dat een weg is die nodig is om te gaan. Let op, dat het in jou zuivere waarheid en zuivere liefde is wat je drijft. Neem deze waarschuwing heel serieus, want velen zullen, door de verleiding gestuurd zonder dat zij het beseffen, je andere wegen voorhouden om te gaan. Toets alles op waarheid en liefde en doe in nederigheid zoveel je kunt alles in waarheid en liefde.

Hemels Brood 8011

Net als de hemel en de hel niet zozeer een plaats zijn, als wel een hoedanigheid waarbij de mens zich als in de hemel of als in de hel kan voelen, zo was het Paradijs niet zozeer een plaats, als wel een hoedanigheid van volledige gelukzaligheid, waarin de mens zich volledig gelukkig en blij voelde, zonder weet van enig ongemak, enig besef van kwaad, en hij leefde daar volledig in Mijn volmaakte liefde.

De aarde was daar ook niet als een plaats, maar een basis waarop Mijn liefde als zodanig beleefd werd. In dat geheel was de mens vrij, en de hele belevingswereld van de mens was gebaseerd op Mijn liefde, terwijl daar in de vrijheid van de mens ook de mogelijkheid tot keus aanwezig was, maar niet de aandacht had, omdat alles door de mens als volkomen volmaakt ervaren werd.

Totdat de verleiding de mensen wegtrok uit de veiligheid van Mijn liefde en hen ertoe verleidde om te grijpen naar meer dan Mijn liefde, en zij aten van de boom der kennis van goed en kwaad, wat net als de hemel en de hel niet letterlijk materieel te zien is, maar als een verschuiving van hun besef naar een toestand die niet meer alleen Mijn liefde als basis had. Daarmee veranderde hun aarde en Ik vervloekte die aarde waarop zij dan hun basis kregen.

Nog heeft de mens te maken met die aarde en de vloek die daarop rust, de basis waarop de mens zijn keuzen maakt, en die basis kan goed of kwaad zijn en alles daartussenin. Maar in Mijn liefde voor de mens ben Ik vrijgevig en heb Ik oneindig veel zorg voor hem. Daarom heb Ik de mens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd, en in Jezus Christus is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gevestigd voor alle mensen.

Daarbij is het nodig dat de mens gaat begrijpen welke weg hij het beste kan gaan. En die weg is ook niet een aards materiële weg, maar een hoedanigheid om te volgen, zoals Jezus Christus die weg gevolgd heeft. Het is geen makkelijke manier van leven, maar het brengt de mens wel van de onaangename aardse wijze van leven, in een nieuwe manier van leven, een leven gebaseerd op volkomen waarheid en volkomen liefde. Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8012

Wees gezegend, lieve mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, in Jezus Christus, Die Ik in jullie harten in liefde Ben, en waaruit jullie de waarheid kunnen putten. Houd vol op Mij te vertrouwen, vooral nu het om jullie heen onrustig en chaotisch is, nu veel mensen een weg zoeken om met alle moeilijkheden die op hun pad komen om te gaan, maar die niet vinden, omdat zij aan Mij voorbijgaan. Daardoor zal er vertwijfeling komen, en de één zal dit zeggen als oplossing, terwijl een ander dat zegt, maar niets zal werkelijk baten, omdat zij aan Mij voorbijgaan.

Steeds meer mensen hebben geen besef meer van Mij en het is steeds moeilijker om hen in hun besef te bereiken. Dit is een blindheid waar de verleiding wel bij vaart, maar zijn tijd is bijna vol, en omdat hij dat voelt aankomen, zet hij alles op alles om niet ten onder te gaan. Zijn werken worden valser, maar meer en meer gaat dat gezien worden, en wanneer Ik Mijn volle licht daarop zet, zullen geestelijke ogen opengaan van veel mensen die nu door geestelijke blindheid niet zien wat er aan de hand is. Mensen zullen hun kwaad gaan beseffen en een schuilplaats zoeken voor hun schande, maar in Mijn licht is nergens een schuilplaats te vinden, zodat er alleen een weg van diep pijnlijk berouw voor hen overblijft om te gaan, een moeilijke pijnlijke weg, die hen zal zuiveren van al hun kwaad.

Maar jullie, wanhoop niet, blijf vast in je vertrouwen op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en blijf in je hart in ware liefde, wat er ook gebeurt. Want ook jullie zullen meemaken wat er nog te gebeuren staat, dat zal een proef zijn om bij Mij te blijven en Mij in waarheid en liefde te blijven volgen, hoe het er in de wereld ook aan toe gaat. En Ik zal jullie steunen in waarheid en liefde, zodat jullie beschermd zijn in alle rumoer en de chaos die nog komt. Weet dat Ik altijd bereikbaar in je hart aanwezig ben en je daar altijd kracht van liefde kunt putten, zodat je meemaakt en toch ook gespaard blijft.

Hemels Brood 8013

Lief mens, Ik zie in je hart dat je je afvraagt waarom Ik de mens Adam en zijn vrouw Eva niet hun dwaling uit Mijn liefde vergaf. Maar dat was niet meer mogelijk, zij hadden de kennis van goed en kwaad gekregen en daarmee alles zodanig veranderd in hun vrijheid, dat zij niet meer in het Paradijs konden blijven, omdat daar dan ook de verleiding, het boze zou zijn.

Zoals de hemel geen plaats is, maar een hoedanigheid van volkomen liefde en haar wijsheid, waar niets anders is dan Mijn volkomen volmaakt zuivere licht, de oneindige waarheid van werkelijk leven in Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, zo was het Paradijs ook een dergelijke hoedanigheid, waar geen enkele plaats was voor iets anders dan het volkomen zuivere leven uit Mij.

Zij konden daar dan ook niet blijven met hun kennis van goed en kwaad. Met de aanwezigheid van de verleiding was dat niet mogelijk, het zou het Paradijs vernietigd hebben, het leven zou er het ware werkelijke leven niet meer zijn. Daarom was er voor de mens slechts één redding, verder te leven buiten het Paradijs op de aarde, en het was daarbij alleen mogelijk dat de mens in zijn vrijheid te maken kreeg met het goede en het kwade, met de verleiding om niet in waarheid en liefde te leven, en dat zou hem naast het geluk van liefde ook de smart van het kwade brengen.

Evengoed is in Mij de liefde voor de mens nog even oneindig sterk en het is uit Mijn liefde dat Ikzelf in Mijn Zoon Jezus Christus op aarde gekomen ben, om de mens te redden van het kwaad en terug te brengen tot de oneindig zuivere waarheid van leven, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, om de mens terug te brengen in de oneindige gelukzaligheid van leven zonder enig kwaad, zonder enige verleiding, en dat nooit meer te verliezen. En dat is wat nu op aarde bezig is, de strijd om los te komen van alle kwaad en op te staan uit de dood voor het eeuwig gelukzalige leven met Mij.

Hemels Brood 8014

Sommige mensen heb Ik uitgerust met geduld en verdraagzaamheid, sommige mensen met besef en verantwoordelijkheid, sommigen zijn door Mij uitgerust met zachtmoedigheid, en er zijn mensen uitgerust met waakzaamheid over de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Zo heb Ik onder jullie, in Mij gelovende mensen, juist dat aan ieder van jullie gegeven waardoor jullie elkaar aanvullen. Maar dat wordt niet altijd door ieder van jullie herkend, zodat de één zich wat ongemakkelijk kan voelen onder het gedrag van de ander, omdat niet gezien wordt waarmee Ik de ander heb uitgerust.

Daarom zeg Ik nogmaals, laat niemand zich storen aan het gedrag van zijn mede geloofsgenoot, want gemakkelijk kan voorbijgegaan worden aan het verschil van uitrusting, wat van Mij aan ieder gegeven is. Niet altijd is zachtmoedigheid van belang, niet altijd is geduld van belang, maar waarheid en wijze liefde is vooral van belang. In liefde is altijd waarheid. Waarheid zonder liefde is niet van belang, maar liefde gaat nooit zonder waarheid, waarheid van werkelijk leven. Waarheid is niet altijd zachtmoedig, al is waarheid toch wel liefde.

Veel van Mijn liefde wordt als waarheid niet gezien, omdat de waarheid mensen vaak niet uitkomt, of omdat zij vasthouden aan een eigen vorm van waarheid en die niet willen loslaten. Zo waren profeten in vroeger tijden niet geliefd door de mensen, want wat zij zeiden was duidelijk en soms scherp voor de oren van de mensen. Toch was wat zij verkondigden waarheid uit Mijn liefde en hulp voor de mensen om hun doen en laten in het juiste licht te zien, Mijn Licht, om tot verbetering te komen in waarheid en liefde.

Juist in deze tijd, waar mensen in zoveel opzichten het belang van waarheid volkomen uit het oog verloren zijn en waarheid niet serieus genomen wordt, zelfs geen moeite gedaan wordt om echt van onecht te onderscheiden, waardoor de vaardigheid van onderscheid niet meer geoefend wordt, is waarheid van zo’n groot belang. Daarom, laat waarheid soms scherp zijn, maar besef daarbij dat het toch evengoed Mijn oneindig grote liefde in ware wijsheid is voor alle mensen.

Hemels Brood 8015

Nogal wat mensen zijn op jonge leeftijd beschadigd in het geloof, waardoor zij afkeer gekregen hebben van Mij in Jezus Christus, van God en de verhalen in de Bijbel. Zie, een kind van twee jaar kun je uitleggen dat het niet zomaar de straat mag oversteken, maar kun je erop vertrouwen dat het dat begrijpt en niet zal doen? Iedereen kan begrijpen dat een kind van twee het vermogen nog niet heeft om dit advies te begrijpen en naar te handelen. Zo zijn er veel mensen, op momenten dat zij het vermogen niet hadden om de betekenis te begrijpen, verhalen uit de Bijbel verteld, waardoor afkeer van de Bijbel, van Mijn Woord en van Mij ontstaan is.

Kom bij die mens niet zomaar aan met wat jij al wel begrijpt, wat jij al wel kunt beseffen, want die afkeer staat altijd voor het luisteren naar jou en voor het verstaan van wat jij zegt. Die afkeer is een belemmering die niet ineens weg is omdat jij naar jouw idee zinvolle dingen zegt die toch een beter zicht op het geheel zouden geven. Pas wanneer de afkeer doorbroken is, ontstaat er de mogelijkheid om te praten over de waarheid, over Mijn ware liefde en de ware betekenis van Mijn Woord en Mijn leer van ware liefde.

Ieder mens met afkeer door gebeurtenissen in het verleden, heeft een eigen weg gevolgd, en de sleutel om die weg te wijzigen in een weg die naar Mij leidt, heeft te maken met datgene wat de afkeer teweeggebracht heeft, en alleen met grote liefde en met Mij samen is dat heel voorzichtig te vinden en te helen. Dat is een proces wat bij de één meer werk vraagt en langer zal duren dan bij een ander, want bij de één zit de beschadiging dieper en is die pijnlijker dan bij een ander. Wees daarom voorzichtig en blijf voortdurend in contact met Mij en Mijn liefde, wees in alle opzichten Mijn liefde.

Maar, lief mens, mocht dat voor jou niet lukken, wees dan niet bedroefd, Ik vraag niet het onmogelijke. Jij hoeft nog niet volmaakt te zijn, ook jij mag nog groeien. Forceer niets, het is al genoeg dat je in liefde wilt helpen, laat het verder aan Mij en zie hoe dat zo verloopt dat het uiteindelijk goedkomt in Mijn liefde.

Hemels Brood 8016

Hemelse Vader, soms bid ik U en bent U dichterbij dan andere momenten dat ik U bid, toch weet ik dat U mij hoe dan ook hoort.

Dat is bij meer mensen het geval, en niet ieder van jullie, in Mij gelovende mensen, voelt Mij zo dichtbij als een aantal van jullie Mij kunnen voelen. Dat maakt voor Mijn liefde geen verschil, en wanneer Ik niet zo dichtbij gevoeld word, wil dat niet zeggen dat een gebed Mij niet raakt. Hoe meer een gebed vanuit liefde aan Mij gericht wordt, des te meer zal het in Mijn liefde teweegbrengen, maar evengoed altijd zoals dat het beste is voor het te bereiken doel voor alle mensen ten aanzien van het eeuwig gelukzalige leven.

Juist kan Ik, Die het ware Leven Ben in Alles en in alle opzichten, overal tegelijk Zijn en veel ook tegelijk doen op allerlei verschillende plaatsen, in alle verschillende sferen, ten aanzien van alle soorten van hoedanigheden, vanuit Mijn oneindige mogelijkheden, die het begrip en het vermogen tot zicht, jullie verre te boven gaan.

Toch kan Ik daarbij niet voorbijgaan aan de vrijheid die Ik jullie mensen gegeven heb. Een vrijheid waardoor eenieder van jullie zijn bestaan als mens, als persoon, als individu, kan ervaren. Juist in die vrijheid kunnen jullie persoonlijk en in eenheid met elkaar en met Mij, in alles aan Mij gelijk worden in de gelukzaligheid van het eeuwige leven, Die Ik Ben. En dat is voor Mij en voor jullie het eeuwig mooiste en meest belangrijke.

Daarom wordt elk gebed uit liefde zodanig gehoord, dat het in alle opzichten verhoord wordt ten gunste van jullie vrijheid en het gelijk worden aan Mijn beeld en gelijkenis. Waarbij Jezus Christus, Mijn Zoon, gelijk is aan heel Mijn Goddelijk Zijn en Hij en Ik Dezelfde Zijn in Alle Goddelijke opzichten en gelukzaligheid tot in de eeuwige oneindigheid.

Ik weet hoe moeilijk het op de aarde is, zoals het er op de aarde aan toegaat, maar die aarde zal voorbijgaan en er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen, en de mens op aarde zal er dichter bij Mij en Mijn liefde en haar wijsheid leven, en aan het einde van zijn verblijf op aarde in eeuwige liefde bij Mij verderleven.

Hemels Brood 8017

Wanneer je in een kort moment het verloop hebt gezien van een knop van een kersenboom in zijn ontwikkeling tot bloem, kers en zaad, en de geestelijke invloed die dat, alleen van die ene knop, heeft op alles, dan kun je misschien beseffen, hoe ontzettend minimaal de mens van het ware geestelijke leven beseft, kent, weet, terwijl hij denkt de heerschappij te hebben over het leven op aarde.

Er is voor de mens zo ontelbaar veel meer gaande in geestelijk opzicht, wat zich afspeelt zonder dat de mens daar het allerminste van weet, en toch gedraagt de mens zich als het hoofd van zijn leven. Blind als hij is voor zo oneindig veel, denkt hij ziende te zijn, met alle gevolgen van dien. Want het gedrag van de mens houdt er totaal geen rekening mee dat zijn zicht vooral materieel is en dat zijn geestelijk levensoog nauwelijks enige ontwikkeling heeft gehad, omdat hij het besef van zijn blindheid niet heeft.

Zoveel mensen verblijven geestelijk volkomen in het duister en denken door het materiële licht veel te kunnen zien. Alle ontwikkelingen waar de mens een zekere trots over heeft, zijn in geestelijk opzicht weinig waard, omdat daar niet het materiële is dat telt, maar het besef van liefde voor Mij, voor medemensen, en in ware geestelijke opzichten voor zichzelf, los van alle materie, los van al het aards materiële bezit, los van alle vermeende macht en de waan het leven zelf te bezitten. En het belangrijkste daarbij is het gebrek aan besef van Mijn oneindig grote liefde voor de mens die eeuwig doorgaat, waardoor de mens leeft.

Lieve mensen die in Mij geloven, op Mijn liefde vertrouwen, laat je door de wereld niet in verwarring brengen. Blijf groeien in geestelijk besef van de waarheid van zijn uit Mij, jullie Schepper. Blijf je richten op Mijn liefde en laat Mijn licht, het eeuwig ware zuivere licht, groeien in je hart, in je besef van leven. Word zelf Mijn licht en straal Mijn licht uit, zodat je een baken bent voor je medemensen zodra hun ogen geestelijk beginnen open te gaan. Alles wat er gebeurt is onderdeel van de heelwording van de mens door Mijn oneindige liefde, om de mens tot werkelijk gelukzalig vredevol leven te brengen.

Hemels Brood 8018

Ook al hebben mensen geen besef van Mij, Ik ben in ieder mens aanwezig, zijn leven, maar ook Persoonlijk in Jezus Christus. Sommige mensen beseffen dat al van jongs af aan, ook al kennen zij Mij nog niet bij Naam, anderen ontdekken Mij pas op latere leeftijd, en veel mensen besteden geen aandacht aan de kleine, haast onopvallende signalen die Ik hen innerlijk geef, zien dat als intuïtie of als toevalligheid.

Maar er zijn ook mensen die de spot met Mij drijven, sommigen op een gematigde manier, anderen op een heel directe wijze, zonder dat zij beseffen wat zij daarmee over zich afroepen, terwijl Ik dat niet kan stoppen zonder hen de vrijheid te belemmeren. In hun vrijheid kunnen zij heel onaangenaam zijn voor hun medemensen, hen ernstige schade toebrengen waardoor zij over alles in vertwijfeling raken, over hun leven en welzijn.

Hoewel Ik niet alles kan wegnemen zonder ook hun vrijheid te belemmeren, ben Ik er ook voor hen die schade ondervinden van het boze in medemensen, en Ik zal hen alle schade vergoeden op een wijze die zoveel meer is dan geld en goederen, dan macht en roem, want al degenen die onschuldig lijden, zullen plaats hebben in Mijn hemelen, in Mijn liefde waar hen nooit meer enige schade toegebracht kan worden.

Ik weet hoe moeilijk het is voor al degenen die lijden onder het kwaad op aarde, om op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid te vertrouwen, om niet te denken dat Ik hen in de steek gelaten heb. Toch zeg Ik jullie, Ik draag jullie naar de mooiste, meest aangename plek in Mijn hemelen, waar je volkomen verlost zult zijn van alle kwaad en van alle pijn die jullie op aarde is aangedaan.

Ook al is het moeilijk te geloven, toch zal wat Ik beloof waarheid worden. En daarbij zeg Ik jullie, velen zijn jullie voorgegaan en verblijven nu in de eeuwig ware gelukzaligheid van Mijn liefde. Alles op aarde gaat voorbij, maar het eeuwig ware gelukzalige leven gaat nooit voorbij. Mijn oneindig diepe intense liefde voor jullie mensen gaat nooit voorbij. Zalig degenen die dat nu op de aarde al beseffen.

Hemels Brood 8019

De hemel, de aarde en de hel. Je zou kunnen zeggen, de aarde zit tussen de hemel en de hel in. Het is op aarde soms als hemel en soms als hel, tenminste, zo voelt dat van tijd tot tijd. En zo is het ook te zien. Oorlogen, ziekte, natuurrampen, misdaad, het is allemaal zichtbaar leed, de hel, met daartegenover liefde, genezing, geluk, dat is allemaal zichtbaar hemels. Maar belangrijker dan wat op die manier zichtbaar is, is de geestelijke beleving van de betekenis van zowel het één als het ander.

Want voor veel mensen is er alleen het letterlijke, het materiële, het lichamelijk zichtbare en lichamelijk voelbare via de zenuwen vanen naar de hersenen. Maar los van al het letterlijk materiële, het natuurlijke, de dieren, de planten, struiken, bomen enzovoorts, waarin het leven op aarde vorm heeft en daardoor met het materiële oog gezien kan worden, is er het volkomen geestelijke leven zonder de aardse materie. Dat is het eeuwig ware leven, Mijn eeuwig ware leven dat niet op die manier met het materiële oog te zien is, maar wel, zeker wel ook op aarde te zien is.

Maar het ene zien, het zien met het materiële oog, is een heel ander zien dan het werkelijk geestelijk zien, want voor dat zien is een geestelijk ontwikkeld oog nodig. Alle mensen hebben wel een geestelijk oog, maar er zijn in verhouding niet veel mensen waarvan het geestelijk oog tot enig zicht ontwikkeld is. Daardoor wordt door de meeste mensen alleen gekeken met het materiële oog en hangt voor hen het leven vooral samen met de materie.

Anders is het met jullie die in Mij geloven zonder Mij met het materiële oog te zien, want door jullie geloof in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid is de ontwikkeling van je geestelijk oog begonnen en het groeit. Maar lieve mensen, een weg gaan die geestelijk is in de waarheid van Mijn liefde en niet in het materiële, terwijl dat door veel mensen niet begrepen wordt, is niet gemakkelijk.

Ik weet dat en Ik heb Mijn armen om jullie heen, want voor alle mensen is het belangrijk dat jullie geestelijke ogen groeien en daardoor ook de mensen die materieel kijken gaan begrijpen dat er meer is dan het materieel zichtbare, dat er een heel leven voor hen nog onzichtbaar in alle werkelijkheid is, Mijn ware leven, jullie ware leven, ieders ware leven.

Hemels Brood 8020

Door de gewenning om met het materiële oog te zien, is het niet gemakkelijk om zicht met het innerlijk geestelijk oog in het hart te verwerven. Niet alleen is het voor jullie mensen belangrijk om verlangens en zucht naar welzijn, bezit en macht los te laten voor ware liefde voor Mij, maar van groter belang is het om het zicht met het materiële oog los te laten voor het zicht met het innerlijk geestelijk oog. Want wanneer het accent komt te liggen op het innerlijk geestelijk oog, dan zal daaruit niet alleen innerlijk ten diepste gezien worden wat daar is, maar zal ook uiterlijk alles dieper gezien kunnen worden in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid.

Dan zal met het innerlijk oog het verband gezien kunnen worden tussen alle materiële dingen en alle op de aarde ontstane situaties en het ware geestelijke leven, om door de mens ten volle te worden bereikt. Het ware werkelijke zien van zowel het materiële letterlijke en het eeuwig ware leven, kan in waarheid en liefde alleen met het innerlijk geestelijk oog in contact met Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus in jullie hart. Alleen met de ogen en de oren van je hart, waarbij hart staat voor waarheid en zuivere pure liefde uit Mij. Mijn licht is daarbij nodig, en in Jezus Christus is Mijn licht. Daarom is het van belang om je zo vaak mogelijk innerlijk met Hem, Die Ik Ben, te verbinden en je geestelijk oog vanuit Hem steeds verder te ontwikkelen.

Steun elkaar daarin, kom samen, met Mij in jullie midden, en Mijn licht zal jullie harten steeds wat meer verhelderen in de geest van waarheid en liefde. Want ieder heeft zijn talenten en besef van Mij gekregen en vanuit de verschillende talenten kunnen jullie elkaar helpen Mij innerlijk meer en meer juist te verstaan, niet door te redeneren, maar door elkaar te tonen wat je vanuit Mijn liefde in je hart aangereikt wordt, zodat jullie in de eenheid met Mij samen sterker worden. Want al zijn jullie werelds gezien in de minderheid, vanuit Mij en Mijn liefde gezien zijn jullie sterker, intelligenter in zoveel meer dan de wereld is. En dan komt het niet aan op veelheid, maar op intelligentie, zoals bij David en Goliath. Gedenk dat.

Hemels Brood 8021

Wie zich door Mij laat leiden, zal nooit honger of dorst hebben, hij zal altijd genoeg te eten en te drinken hebben, zowel op aarde als daarna. Wie zijn ogen steeds op Mij richt en zijn oren openhoudt voor Mijn Stem, zal steeds weten welke weg de beste is om te gaan. Hij zal genoeg rust vinden wanneer nodig en kracht om te handelen wanneer nodig, en in ware liefde groeien.

Het zal voor hem op aarde niet altijd zonder moeite zijn en regelmatig zal hij ook met de wereldse verleidingen te maken krijgen, en soms zal hij even de ware weg kwijt zijn, even verblind zijn en doof, maar hij zal steeds weer bij Mij terugkomen. Want hij zal, Mij eenmaal naar waarheid en liefde kennende, Mij niet meer vergeten, en op zulke momenten door Mij geroepen worden, en hij zal komen.

Want Ik ben voor hem de goede Herder, die Zijn schapen telt en nooit aarzelt om een verdwaald schaap terug te halen bij de kudde, in de warmte van Mijn liefde. Zie, wie Mij eenmaal in zijn hart ontmoet heeft, zal steeds vaker in zijn hart komen om Mij weer te ontmoeten, niet alleen voor Mijn warme liefde, maar ook voor Mijn uit liefde te geven wijze raad, omdat hij voelt en inziet dat er geen betere raad is dan Mijn uit liefde te geven raad.

Maar Ik zeg jullie, hoe jullie je ook inzetten om je door Mij te laten leiden en voor Mijn liefde en wijze raad bij Mij te komen, juist jullie zullen door de verleider bezocht worden en hij zal jullie met valse voorwendselen willen wegtrekken van Mij, jullie willen verblinden voor Mijn licht met zijn valse licht, en hij gebruikt daar delen van Mijn Woord voor, vermengd met zijn gif en valse licht.

Daarom, blijf in alle opzichten in je hart Mij ontmoeten, zo vaak mogelijk, zodat Ik je kan helpen onderscheid te maken tussen waarheid en leugen, liefde en surrogaat liefde, wijsheid en onwijsheid. Blijf van Mij leren en word volmaakt, zoals Ik, jullie hemelse Vader, volmaakt Ben.

Hemels Brood 8022

Hemelse Vader, soms is het zo moeilijk om van het letterlijk materiële over te stappen naar het onzichtbare geestelijke, naar het werkelijke leven in en uit U, wetend dat het één direct verband houdt met het ander, het materieel zichtbare met het innerlijk zichtbare.

Toch is het innerlijk zichtbare voor de mens het werkelijke leven en het materieel zichtbare slechts een tijdelijke situatie om de mens te helpen het werkelijke leven te gaan begrijpen, wat in hem in alle opzichten aanwezig is, omdat Ik in de mens aanwezig ben, in alle mensen aanwezig ben. Alleen, in het materieel zichtbare ligt ook de verleiding om de eigen wil voorrang te geven op Mijn Wil.

Terwijl Mijn Wil de eeuwig ware onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde in alle zuiverheid en waarheid is, met de daaruit voortkomende wijsheid, is de slang, de Satan, de verleiding tot al het tegenovergestelde, om uit eigen wil gehoor aan te geven. Want de mens heeft de vrijheid van wil om zichzelf als levend wezen te kunnen beseffen en daarmee heeft hij de keus om voor zichzelf of voor Mij te kiezen, voor wat hij wil of wat Mijn Wil is.

In het materiële is het mogelijk om voor de eigen wil te gaan en niet voor Mijn Wil, maar in het ware werkelijke leven is het alleen Mijn Wil, de ware liefde en haar wijsheid. Niemand wordt gedwongen om voor Mijn Wil te kiezen, daarom is er de aarde met alles erop en eromheen, zodat het mogelijk is om de eigen bewustheid te bestaan te beseffen, en in leven te blijven ondanks de keuzen die niet aan Mijn Wil gelijk zijn.

Was de mens vanuit zijn oorsprong dicht bij Mij en Mijn Wil gebleven, dan was zijn innerlijk oog om al wat in hem aanwezig is te kunnen zien veel meer ontwikkeld geweest. Daardoor is het nu moeilijker om naast het natuurlijk materiële ook het innerlijk eeuwig ware leven te zien en zijn daar werken van liefde, barmhartigheid, waarheid voor nodig, uit eigen vrije wil.

Om ieders vrijheid niet te belemmeren is het voor Mij alleen mogelijk om hen, die bereid zijn hun eigen wil los te laten voor Mijn Wil, op een directe innerlijke manier te helpen, en alle anderen in materieel opzicht wakker te schudden. Daarom, hoe meer je innerlijk bij Mij komt, des te meer ga je innerlijk zien en begrijpen en kun je jouw wil loslaten voor Mijn Wil, voor Mijn liefde.

Hemels Brood 8023

Mijn ware levenskracht is in ieder mens aanwezig, maar niet ieder mens benut Mijn kracht. Mijn ware oneindig sterke levenskracht, waarmee alles wat het leven niet is overkomen kan worden, blijft bij veel mensen verborgen, omdat zij er geen besef van hebben hoe die in te zetten. Mijn eeuwig oneindig sterke levenskracht is Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, en in jou, lief mens, is die kracht, want in jou ben Ik, jouw Levengever, in Mijn Zoon Jezus Christus.

Wie in Mij gelooft in Jezus Christus, die kan Mijn kracht leren kennen en leren daar gebruik van te maken. Maar vergis je niet, want het is niet een kracht om gewicht mee te heffen, om een sterk lichaam te verkrijgen, het is de kracht om al wat geen werkelijk leven is los te laten, om de verleiding tot alles wat geen waarheid is, geen liefde is, geen wijsheid uit Mijn liefde is, te weerstaan in de volkomen zuiverheid van waarheid en liefde. Weet daarbij dat door allerlei wereldse verlangens, ongeduld, boosheid, onwaarheid, enzovoorts, al is het nog zo weinig en lijkt het nog zo onschuldig, Mijn kracht vermindert en je het onderspit delft.

Wanneer je zelf krachtig wilt zijn om de verleiding te weerstaan, ga je aan Mij en Mijn oneindig grote kracht voorbij, ook al vraag je om Mijn kracht. Want het zelf willen doen vormt dan een blokkade voor het invloeien van Mijn kracht. Alleen jouw wil aan Mijn Wil gelijk laten worden, door in je hart naar Mij te luisteren, lost die blokkade op, waarbij naar Mij luisteren niet steeds als het luisteren naar een stem is, maar meer een acht slaan op ingevingen, op gebeurtenissen, op het gevoel in je hart in situaties, het gevoel bij wat mensen tegen je zeggen, dat is allemaal mogelijk Mijn Stem als raad aan jou, wanneer jij in volkomen oprechtheid Mijn raad wilt en bereid bent Mijn raad op te volgen, omdat je hart het als waarheid herkent. Je hart, niet je verstand, maar wat je voelt.

Hemels Brood 8024

Ieder mens heeft van Mij de vrijheid van eigen keus gekregen tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan, met het geweten om het verschil te kunnen ervaren. Maar daarbij heeft ook iedereen een maat van Mij gekregen, die niet oneindig is ten aanzien van het tegenovergestelde van Mijn liefde. Voor iedereen geldt dat het gedaan is wanneer die maat vol is. De maat die een mens gekregen heeft hangt met heel veel samen wat te ver gaat om uit te leggen, maar neem van Mij aan dat elke maat en de inhoud daarvan door Mij ten dienste gesteld is aan de wedergeboorte van de mens.

Op aarde gebeurt veel wat het tegenovergestelde van Mijn liefde is en veel mensen vragen ten aanzien van ernstige misstanden wanneer die maat vol is en de misstanden beëindigd worden. Zie, Ik weet het beste wanneer de maat vol is, en elke maat zal zolang duren als Ik heb ingesteld en niet eerder vol zijn dan wanneer die vol is. Zo laat Ik toe wat er niet naar Mijn liefde gebeurt, totdat de door Mij gestelde maat vol is, ondanks alle pijn die ermee gepaard gaat, omdat elke door Mij gegeven maat precies de nodige maat is.

Niet dat het Mijn keus is dat mensen lijden door zinloze en liefdeloze gebeurtenissen, maar het is Mijn Wil dat uiteindelijk alle mensen het eeuwig ware gelukzalige leven bereiken. Daarom zijn alle maten ingesteld ten dienste aan de mens, om de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk Zijn te bereiken. Het is aan alle mensen om in liefde het leed van liefdeloze gebeurtenissen te verdragen, niemand hoeft wat iemand liefdeloos doet lief te hebben, maar heb die mens lief, zoals Ik jullie mensen liefheb, zonder voorwaarden, belangeloos, in vertrouwen op Mij.

Kom bij Mij in je hart, in Jezus Christus ben Ik daar en in Hem ligt jullie verlossing van alles wat jullie op aarde kwelt. Jullie zijn allemaal vrije mensen, vrij om te doen of te laten wat je wel of niet wilt, en juist die vrijheid, die alle mensen hebben, en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken of naar eigen behoefte te handelen, maakt het op aarde leven niet gemakkelijk. Gedenk daarbij dan niet alleen Mijn oneindig grote liefde, maar ook dat Ik, jullie Schepper, in eeuwigheid Degene Ben Die als Enige zeggenschap heeft over alles en iedereen.

Hemels Brood 8025

Met alles wat er op aarde gebeurt en niet gebeurt is geduld en acceptatie van groot belang voor de mens. Maar veel mensen begrijpen de gebeurtenissen niet en zoeken naar oplossingen zonder bij Mij in hun hart te komen. Daardoor schieten hun oplossingen tekort en raken mensen ongeduldig, mismoedig, teleurgesteld, en accepteren veel mensen hun situatie niet.

Het accent van ontwikkeling heeft steeds gelegen op het vergroten van gemak, macht en rijkdom, op het materiële, en daar is de mens met grote stappen in vooruitgegaan. Maar hebzucht speelt daarbij een grote rol, waardoor de wereld verdeeld is en de wereldvrede bedreigd wordt. En hoe gaat de mens dat voorkomen?

Want nog steeds bewaakt de mens wat hij bezit, terwijl er aan alle kanten verval is en rijkdom dat niet kan oplossen, oorlog dat niet kan oplossen, macht dat niet kan oplossen. Zo ver zijn mensen van Mij en Mijn liefde afgedwaald, dat ze zo mogelijk de aarde zouden vernietigen voor leven, maar zover laat Ik, jullie Schepper, het niet komen. Toch zal het leed van wat er gebeuren gaat er niet minder om zijn, zolang de mens niet terugkomt van zijn strijd om de macht, zijn hebzucht, zijn ongeloof, zijn liefdeloosheid.

Maar, lieve mensen, heb daarom geen zorgen, want in Mijn liefde voor de mens, die Ik geschapen heb met een ander doel dan vernietiging, zal Ik er paal en perk aan stellen en ervoor zorgen dat het zover niet komt. Niet dankzij de mens, maar dankzij Mijn ware liefde, die de mens zal beschamen in zijn hebzucht, zijn machtsstrijd, zijn ongeloof en liefdeloosheid. Terwijl het jullie, die in Mij geloven, in eenvoud en liefde voor elkaar en voor Mij, zonder hebzucht en machtsstrijd, niet zal raken in de kern van jullie bestaan.

Wees bereid voor de komende tijd, wees bereid geduldig te zijn en te accepteren, wees bereid vast te houden aan Mijn waarheid en liefde. Laat de wereld haar weg gaan, want Ik ben erbij en Ik zeg jullie, uiteindelijk sta Ik aan het roer, hoe onstuimig het er ook aan toegaat. Ik ben het Leven, Ik heb daarover de zeggenschap, en daarmee is alles zoals het moet zijn.

Hemels Brood 8026

Met het innerlijk oog zien is eigenlijk met het hart begrijpen wat het ware leven is en wat Mijn Woord betekent. Met het uiterlijk materiële oog zien is vooral de materie zien met het verstand en gaan begrijpen dat materie niet het leven is, maar de spiegel vormt om het innerlijke zien te ontwikkelen, terwijl het materiële ook het omhulsel is voor het ware leven. Want zonder het materiële omhulsel zou de situatie die er op aarde is ten aanzien van goed en kwaad verloren gaan in de eeuwige dood, dat is het niets, omdat buiten Mij niets is of ooit zal zijn.

Alleen Ik Ben en alleen in Mij en uit Mij zijn jullie mensen, is alles wat leeft. Buiten Mij is geen leven. Ik Ben Alles tot in de eeuwige oneindigheid, het eeuwig ware Zijn, in Mijn eeuwig ware zuivere licht, en dit licht is de volkomen waarheid van Zijn, van ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en de volkomen volmaakte wijsheid uit die liefde.

Zo heb Ik jullie naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, en om het eigen bestaan, het levend zijn, zelfstandig als mens te kunnen ervaren, heb Ik aarde en hemel met alles erin, erop en eromheen voor jullie geschapen, uit pure liefde, zodat jullie die pure liefde ook zelf kunnen ervaren, verblijvend in Mijn licht en te zien met het innerlijk oog, welke het verstaan van Mijn Woord is in de kern van het levend zijn als zelfstandig mens.

Maar doordat de mens van het eerste zuivere besef van leven is afgedwaald, is hij het vermogen van zijn innerlijk zien steeds wat meer afgenomen en de mens is steeds verder afgedwaald in onwetendheid van de waarheid. Nu is het nodig dat het innerlijk oog geoefend wordt, zodat de mens het zicht op de waarheid van zijn weer kan gaan begrijpen. En jullie, in Mij gelovende mensen, hebben een begin gemaakt met de ontwikkeling van je innerlijk oog, en jullie zijn gaan zien met het innerlijk oog.

Jullie zeg Ik, er is nog veel en veel meer te zien. Blijf bij Mij komen in Mijn licht in je kern van leven, en Mijn licht in jullie zal bijdragen aan het licht in andere mensen, want in ieder mens die leeft, zij het op aarde of na het verblijf op aarde, is Mijn licht voor altijd aanwezig. Al is het bij sommigen nog maar heel, heel klein geworden, het is er voor eeuwig. En al duurt het een eeuwigheid, maar eens zal ook dat allerkleinste smeulende lichtje oplaaien.

Oefenen jullie je zoveel mogelijk in het zien met je innerlijk oog terwijl Ik Mijn licht in jullie sterker en krachtiger maak en dat licht ook het licht bij andere mensen doet oplaaien. Want de wereld is in het duister en er is veel licht nodig, wees Mijn nutteloze knechten en wees Mijn ware licht!

Hemels Brood 8027

In je hart zie Ik de liefde voor Mij groeien en hoe meer jouw liefde voor Mij groeit, des te meer ga je zien in Mijn licht. Des te meer ga je ook het verschil ervaren tussen wat materieel letterlijk is en wat geestelijk waar leven is, Mijn liefde en haar wijsheid, en des te meer ga je de samenhang van Mijn liefde en haar wijsheid begrijpen. En dat geldt voor iedereen die Mij liefheeft vanuit zijn vrijheid te zijn op aarde.

Maar besef daarbij dat niemand van jullie die Mij liefhebben daarmee meer of hoger is dan mensen die Mij niet liefhebben of nauwelijks kennen, want in werkelijkheid is het zo dat wie Mij liefheeft de minste is van zijn medemensen, en uit liefde Mij en zijn medemensen dienstbaar is, en uit de wijsheid van ware liefde weet wat het beste is om te doen of te laten, terwijl hij zelfstandig mens is in vrijheid van keus.

Wanneer iemand Mij volledig liefheeft en volledig gelijk Mijn liefde handelt en daar in zijn vrijheid niet meer van afdwaalt, omdat hij Mijn volle licht in zich heeft en in alle opzichten vasthoudt aan waarheid, liefde en haar wijsheid, is hij kind van Mij. Ieder ander die Mij liefheeft en groeit in waarheid, liefde en haar wijsheid in alle ernst en zachtmoedigheid, is op weg Mijn kind te worden. Maar geen van Mijn kinderen is meer dan zijn medemensen, ieder kind van Mij is de minste, volkomen dienstbaar aan Mij en zijn medemensen, en streeft er niet naar meer te zijn, hoger te zijn dan zijn medemensen, en zeker niet de hoogste te zijn.

Wees gezegend, allen die ernaar streven Mijn kind te zijn, maar streef er niet naar op een verkeerde basis, want dat zal zijn als het beklimmen van een steile wand en je zult daar gemakkelijk vanaf glijden, de diepte in. Weet dat het erom gaat pure zuivere liefde te zijn in de eeuwig liefdevolle wijsheid, en als de minste volledig dienstbaar te zijn aan Mij en aan iedereen, uit eigen vrije wil, zonder ooit nog te kunnen worden verleid, omdat Mijn volkomen licht in je is. Weet dat wie nog op weg is Mijn kind te worden zich aangaande zijn vorderingen niet hoger of meer acht dan zijn medemensen, want direct is hij onderaan de steile wand, en laat hij daar niet teleurgesteld over zijn. Want een kind van Mij is altijd de minste en altijd Mij en zijn medemensen in liefde dienstbaar.

Hemels Brood 8028

Op aarde kun je het nog zo goed willen doen, toch heb je altijd te maken met alles wat niet goed is, met de verleiding en met alles wat voortkomt uit de keuzen die mensen maken voor het tegenovergestelde van waarheid en van liefde. Daardoor is het op aarde een laveren tussen alle gebeurtenissen, goed, minder goed en niet goed, en vaak kun je tegen hetgeen niet goed is weinig of niets doen, hoe graag je dat ook zou willen. Daarbij komt dat je bij jezelf ook bemerkt hoe moeilijk het is om in alle opzichten in waarheid en liefde te blijven, vooral in tergende situaties waarbij je de gevolgen van de keuzen die anderen maken al voorziet, maar dat toch ook niet kunt voorkomen.

Bedenk je dan dat de aarde een leerweg is naar het volkomen volmaakte leven. Het is niet de bedoeling om in een materieel lichaam te blijven leven, maar juist door dat allemaal mee te maken het verschil te gaan zien tussen wat werkelijk waar en gelukzalig leven is en wat dat niet is. Dan kun je in vrijheid steeds weer wel of niet kiezen voor het ware leven. Weet daarbij dat een verkeerde keus toch een en ander kost. Mijn liefde heb je daarbij om niet, maar elke keus die je zonder Mijn liefde maakt, kost iets, altijd op een manier die dienstbaar is aan Mij, je medemensen en jezelf ten aanzien van het doel van jullie verblijf op aarde, om tot het werkelijk eeuwig gelukzalige leven te komen, samen met Mij.

Misschien ben je soms wat mismoedig, denk je dat het voor jou op aarde onbegonnen werk is, maar Ik zeg aan al degenen die mismoedig zijn over alle nare gebeurtenissen, alles ligt hoe dan ook in Mijn Hand en de uitkomst zal alle mensen ten goede komen, want alle liefde die daarvoor nodig is en de mens niet heeft, die heb Ik in oneindige overvloed. Weet dat Ik die liefde continu inzet met volmaakte wijsheid uit Mijn volmaakte liefde, ook al is dat niet in alle opzichten te zien. Mijn licht schijnt ook in donkere dagen, alleen is dat nog niet door iedereen al zo helder te zien. Blijf geloven, blijf vertrouwen, blijf ernaar streven het goede te doen en blijf in je hart bij Mij komen, zodat je Mijn Stem niet mist, Mijn raad niet mist en niet voorbijgaat aan Mijn oneindig intense liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 8029

In de werkelijkheid van zijn, lieve mensen, leven jullie niet alleen op de materiële aarde in tastbare wereldse omstandigheden, maar ook op een geestelijke aarde zonder materieel lichaam in omstandigheden die met het geestelijke te maken hebben. Want al jullie doen en laten, jullie denken en veronderstellingen, jullie overtuigingen, vormen meerdere werelden die bewoond zijn met jullie gedachten, waarvan je nu geen besef hebt hoe dat invloed heeft op de aarde en andersom. De materiële aarde en de geestelijk door jullie gevormde aarde zijn basis voor zoveel meer dan jullie beseffen en zo zijn er veel werelden die invloed hebben op jullie doen en laten, je denken en je overtuigingen, door Mijn liefde gestuurd ten dienste aan de kern van jullie bestaan, Die Ik Ben, om jullie te brengen tot de mens die jullie zijn.

Van dat alles hebben jullie nog heel weinig besef op de juiste manier. Daarom is het voor ieder van jullie en voor jullie allen tezamen van groot belang om je gedachten, je overtuigingen, jullie veronderstellingen, innerlijk bij Mij te toetsen op waarheid, liefde en haar wijsheid, terwijl je volkomen bereid bent om los te laten wat niet naar waarheid, niet naar liefde en haar wijsheid is, zoals Ik je dat laat weten. Onderzoek steeds al je doen en laten, al je overtuigingen op onwaarheid, op eigenbelang, op trots, op hoogmoed, op ongeduld, enzovoorts, maar doe dat niet zonder Mij, doe dat altijd met Mij.

Want niemand van jullie kan dat zonder Mij, alleen Ik ben de waarachtige Goddelijke zuiverheid in volkomen waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, en alleen vanuit Mij kun je alles wat dat niet is in jou vinden op een manier die je helpt om alles wat niet waar, geen liefde, enzovoorts is, voor altijd oprecht los te laten en niet meer op terug te vallen. Daarvoor, lieve mensen, is de diepste nederigheid nodig, het je volkomen overgeven aan Mij, in waarheid en liefde, en vanuit die nederigheid zul je dan groeien in waarheid en liefde uit Mij, uit die zuiverheid van Mijn Zijn. Vanuit de ware nederigheid groeit in jou die ware liefde, het eeuwige Leven, het gelukzalige eeuwige Zijn.