Hemels Brood 776 t/m 806

Hemels Brood 776

Alles kan goedgemaakt worden. Alles kan vergeven en vergeten worden. Als je wilt en er de tijd voor neemt. Want hoewel het het beste is om iemand direct te vergeven en het gebeurde te vergeten, is er soms wel tijd nodig om tot vergeving en vergeten te kunnen komen. Hoe ernstiger het vergrijp, hoe moeilijker om direct te kunnen vergeven en nog moeilijker om te vergeten. Toch, als Ik niet direct zou kunnen vergeven en het gebeurde als niet gebeurd zou beschouwen, zou Ik niet degene zijn die Ik van eeuwigheid aan ben. Hoewel Ik bij berouw ook de gevolgen kan wegnemen, laat Ik toch ook vaak datgene gebeuren, wat door velen als straf ervaren wordt, maar in werkelijkheid Mijn liefde is en de ziel verder helpt om tot waar leven te komen.

Heus, Ik ben nooit uit op wraak, Ik ben niet degene die verwijten maakt en je je daden kwalijk neemt. Ook ben Ik nooit degene die straft, die veroordeelt. Dat alles zit in het werelds gebeuren en doet de mens  onderling elkaar en zichzelf aan. Kun je je wel voorstellen, dat er nog ergens bij het handelen uit zuivere liefde een verwijt overblijft, ergens ooit straf zou plaatsvinden, ergens nog oordeel zou zijn, als alle mensen naar liefde zouden handelen? Zo is het aan de mens zelf wat er gebeurt. Wie verdraagzaam is voor de afdwaling van anderen, bouwt voor zichzelf verdraagzaamheid op bij anderen.

 Niemand kan een ander dwingen verdraagzaam te zijn, maar door eigen verdraagzaamheid wordt verdraagzaamheid bij anderen opgebouwd, als je zonder eigenbelang verdraagzaam kunt zijn. Waar niemand nog volmaakt is, zul je elkaar in verdraagzaamheid moeten helpen, want jullie zijn zelf en jullie zijn één en Wij zijn één. Je bent met elkaar het geheel en Ik ben met jullie het geheel. Zoals Ik in alle liefde jullie afdwalingen verdraag, hoewel Ik volkomen liefde ben, zo mogen jullie elkaar in afdwaling verdragen en zo groeien in liefde.

Hemels Brood 777

Vergeet niet dat Ik heilig ben. Dat er bij Mij geen zonde is, dat Ik nooit afdwaal in eigenliefde, dat Ik eeuwig volkomen volmaakte ware liefde ben. Vergeet niet, dat er geen mens op die manier heilig is. Ook niet al diegenen die door mensen heilig verklaard zijn. Wat is bij de mens heilig? Heilig is bij de mens iemand waarvan gezegd wordt dat hij goed was bij zijn leven. Vaak zijn er dan wonderlijke gebeurtenissen gekoppeld aan die persoon, waarbij hem bijzondere gaven zijn toegedicht. Maar in werkelijkheid is niemand zo volkomen volmaakt in liefde en daarmee ook niet heilig zoals Ik heilig ben. In werkelijkheid komt al het wonderbaarlijke van Mij en is het door Mij mogelijk dat zich wonderbaarlijke gebeurtenissen voordoen via de mens. Dan lijkt het misschien die mens te zijn die iets bewerkstelligt, maar zo is het niet in werkelijkheid, in werkelijkheid ben Ik het die hier of daar wonderlijke zaken tot uiting laat komen en hier of daar iemand bijzondere gaven toesta. Niet uit verdienste, zoals de mens dan vaak denkt. De wil en de keuze van de mens om het goede te leven, siert hem en brengt hem tot waarlijk leven, maar daarmee is hij nog niet heilig.

Wat brengt het de mens eigenlijk om een medemens heilig te verklaren. Velen gaan dan van die heilig verklaarde mens zijn zogenaamde daden vereren. Het is nu niet zo, dat Ik dit zeg omdat Ik voor Mijzelf vereerd wil worden, maar wel zeg Ik dit voor de mens, omdat het een dwaalspoor is om een mens, alsof hij goddelijk is, te vereren. Het is alsof je een steen, die uit de zichzelf niets kan, ineens vereert alsof die steen uit zichzelf huizen kan bouwen, omdat hij in de muur van een huis de steun voor het huis is. Ieder mens beseft wel dat die steen daar op die manier neergelegd is om tot nut te zijn voor de bouw van het huis. Niemand zal die steen daarom heilig verklaren. Je kunt wel blij zijn met die steen en met de mens die op het idee kwam om die steen zo neer te leggen, dat hij zijn nut heeft. Maar als je dan inziet dat het idee van de steen op die plaats van Mij is gekomen zou je dan niet juist blij zijn  met Mij?

Hemels Brood 778

Het is bij Mij niet: nu of nooit. Er blijft altijd een mogelijkheid om bij Mij, bij liefde terug te komen. Altijd is er berouw mogelijk en de wil te veranderen naar liefde. En altijd sta Ik paraat, om degene die zich wil veranderen naar ware pure liefde, te helpen. Toch zal het dan nog niet zo zijn, dat Ik iemand die oprecht kiest om meer in liefde te willen leven, ook onmiddellijk tot het doen van liefde omvorm. Die wil om liefde te leven moet blijken waarachtig te zijn en vastgehouden kunnen worden, ook in moeilijke, onprettige situaties.

Dan zal het nóg niet zo zijn, dat Ik diegene die dat wil direct omvorm tot ware pure liefde. Dan nog, als de wil al standvastig is bij allerlei situaties, dan nog zal het een proces zijn, wat langere tijd in beslag neemt. Dan zal diegene die het volhoudt en voor wie het ernst is en blijft, langzaam maar zeker de verandering in zichzelf bemerken, maar het gaat zelfs langzamer dan het groeien van haar, wat, als je er naar blijft kijken, je het idee geeft helemaal niet te groeien. Zo zul je van jezelf ook denken niet te groeien in liefde en steeds over hetzelfde te struikelen. Maar daar zal toch groei zijn, waar de wil standvastig en niet aflatend is, ook al wisselen  zich de situaties en schommelt de ware liefde nog met eigenliefde.

Want je bent niet van het ene op het andere moment vrij van eigenliefde, alleen omdat je op dat moment daarvan vrij wilt zijn. Je zult je er dan ook voor moeten inzetten. En vast moeten houden aan die wil en steeds opnieuw in jezelf bij Mij komen om de weg van ware liefde aangewezen te krijgen en die dan geheel vrijwillig te gaan. Dus niet omdat Ik het je aanraad. Daarom moet de wil om eigenbelang en eigenliefde los te laten er eerst zijn.

Zou Ik je eerst Mijn advies geven, dan zou je het nog kunnen doen uit plicht of uit eigenbelang. Laat je wil liefde te leven eerst vrij zijn van plicht, eigenliefde en eigenbelang. Kom steeds opnieuw in alle oprechtheid bij Mij en Ik help je in tijd tot ware liefde om te vormen.

Hemels Brood 779

Als je vandaag voor Mij zou staan, wat zou je dan zeggen? Waar zou je met Mij over willen spreken? Datgene wat je na aan het hart ligt, wat je bezighoudt, waar je vragen over hebt, alles waar je maar met Mij over zou willen spreken, kun je nu met Mij over spreken. Ook al sta je niet voor Mij zoals je andere mensen om je heen ziet, toch kun je met Mij spreken en Ik hoor je, Ik zie je, Ik ken je. Je hoeft niet voor Mij te staan om met Mij te spreken. Je kunt in je hart precies zo met Mij spreken alsof Ik voor je sta. In zekere zin sta je ook voor Mij en in jezelf kun je Mij gewaarworden, zonder dat Ik werkelijk voor je sta, kun je toch op dezelfde manier, in jezelf, met Mij spreken. Zou het voor jou anders zijn als je werkelijk voor Mij staat? Voor Mij niet. Hoezo zou dat anders zijn, als Ik je toch altijd zie, hoor en ken, weet wat in je omgaat en weet wat je vragen zijn.

Als jij bijvoorbeeld de buurvrouw of buurman voor je hebt staan of wie dan ook, kun je dan zonder werkelijk te spreken iets van de ander verstaan, begrijpen, als zijn gezichtsuitdrukking verder neutraal is? Als hij je iets zou willen vertellen over zijn werk, waar je niets van weet en hij zou dat alleen in gedachten, in zichzelf doen, zou je hem dan in jezelf horen en verstaan? In het natuurlijke heb je het natuurlijke nodig, zoals je om elkaar te verstaan, elkaar te horen, het stemgeluid nodig hebt om met elkaar te spreken. Maar bij Mij is dat niet nodig, voor Mij hoef je niet luid te spreken om gehoord te worden en als je op de juiste manier in jezelf luistert, kun je Mij ook in jezelf verstaan en begrijpen.

Is dat niet veel meer dan het spreken op natuurlijke wijze zoals jullie onderling alleen kunnen? Is het niet veel mooier, dat je niet voor Mij hoeft te staan om met Mij te kunnen spreken, maar dat je in jezelf met Mij kunt spreken, altijd, waar je ook bent, je hoeft niet te wachten tot Ik voor je sta, Ik ben altijd in jezelf aanwezig zoals Ik in ieder mens altijd aanwezig ben. Overal en altijd tegelijk, niemand hoeft op zijn beurt te wachten. Ik kan ook voor je staan, zoals in het natuurlijke mensen voor elkaar kunnen staan. Het heeft alleen geen zin, want je hebt Mij in jezelf waardoor je veel meer van Mij gewaar kunt worden dan in een tegenover elkaar staand gesprek in natuurlijke zin mogelijk is. Eens zul je dat wat Ik in je ben met het geestelijke oog zien, dan zal Ik in je zijn en voor je staan.

Hemels Brood 780

Wees tevreden met hetgeen je hebt. Ja, wees zelfs tevreden met hetgeen je niet hebt en met alles wat je overkomt, ook al is het je niet aangenaam. Want alles komt van Mij of is door Mij toegelaten. En dan is het niet zomaar toegelaten. Wat door Mij wordt toegelaten heeft een goede reden om te worden toegelaten of geeft uiteindelijk een verbetering voor de ziel van iemand, soms ook voor velen. Je kunt er ook van op aan dat Ik er voor waak dat iets je ooit werkelijk zou kunnen schaden. Dus al lijkt iets volkomen verkeerd uit te pakken, al lijkt iets je tekort te doen en is het onaangenaam, je kunt ervan op aan dat het je uiteindelijk alleen goeds brengt. Maar, het is aan jou om daar op te vertrouwen en met alles tevreden te zijn als iets goeds, iets heel goeds, ook al lijkt het niet zo.

Als het moeilijk voor je is dat te geloven, denk dan eens aan totale liefde. Denk je, als je totale pure liefde neemt, dat daaruit iets verkeerds kan voortkomen? Ik zeg je, dan zou het geen totale pure liefde zijn. En Ik ben wis en waarachtig alleen ware volkomen pure liefde. Alles komt uit Mij, alles wordt door Mij geleid en alhoewel de mens de vrijheid heeft om zijn keuze voor zichzelf te maken, heb Ik in alle liefde deze vrijheid toch zo ingesteld dat zij met al haar mogelijke hoogmoed, toch dienstbaar is aan Mijn eeuwige onveranderlijke volkomen pure ware liefde. Alleen, hoe dat zo kan zijn, dat kan Ik je niet precies uitleggen, omdat daarvoor nog teveel afdwaling van liefde bij iedereen aanwezig is.

Deze afdwaling maakt eerst nog in een bepaalde mate blind. Toch, ook deze blindheid zal Ik eens wegnemen zodat het ware totale zien hersteld wordt, evenals de ware pure liefde dan hersteld zal worden. Daarom, wees tevreden, want met ontevredenheid bereik je geen betere situatie voor jezelf dan Ik al, uit liefde, voor jou heb toegestaan. Je maakt het jezelf alleen moeilijker met ontevredenheid. Neem tevreden alles aan als Mijn liefde en zie in alles de volmaakte liefde die alles en iedereen tot één liefde in vrijheid brengt.

Hemels Brood 781

Voor die mens, die heen en weer geslingerd wordt tussen het ware mens zijn en het natuurlijk wereldse leven, zeg Ik dat dit het heen en weer gaan is tussen dat wat innerlijk van Mij wordt aangereikt en wat andere mensen beweren. Maar ook is het het heen en weer gaan tussen dat wat innerlijk zuiver is en wat uit eigenbelang, eigenzorg is. Uit dit heen en weer geslingerd worden ontstaat onzekerheid over wat goed en waar is en wat niet goed en niet waar is. Hoewel iedereen toch wel het vermogen heeft om een juist onderscheid te maken tussen wat goed en waar is en wat niet, wordt dit vermogen vertroebeld door afdwaling naar eigenliefde en eigenbelang. Vaak haast ongemerkt, omdat het in het wereldse zo normaal is om uit eigengewin te handelen. Door allerlei situaties word je er welhaast toe gedwongen. In elk geval is de verleiding heel groot en tevens verstopt in het alledaagse en de algemene opvattingen.

Maar, als je dit weet, dan kun je wel bij jezelf gaan onderzoeken, doe ik dit omdat iemand het mij zegt of omdat ik dit uit mijn zuiver innerlijk zo voel. Doe ik dit uit eigenbelang, eigenzorg, eigengewin of omdat het voor de ander het beste is en doe ik het dan uit liefde of uit plicht. Zo kun je steeds opnieuw en bij alles wat je doet jezelf onderzoeken.

Als je het door allerlei vertroebeling in jezelf niet duidelijk wordt of het nu het één of het ander is, kom dan nog sterker in je hart naar Mij en laat Mij je in jezelf duidelijk maken wat waar en waarachtig uit Mij is en wat niet. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je bereid te houden om ook minder leuke aanwijzingen over jezelf, over je handelen, te horen en daar dan ook eerlijk over te zijn. Je kunt dan altijd nog zelf kiezen of je je handelen wilt veranderen. Soms kan het zijn dat je het wel wilt, maar dat het je niet onmiddellijk lukt. Dan mag het een proces zijn, waarin je steeds opnieuw in jezelf bij Mij komt voor de juiste begeleiding.

Zijn er mensen in je omgeving die dat niet doen en je het gevoel geven dat je er dan niet meer bij hoort, treur daarom niet. Het is toch altijd belangrijker bij het ware leven te komen en met Mij te zijn dan bij de afdwaling van anderen te horen. Misschien willen zij dan nu niet dat je bij hen hoort, maar ooit zal het misschien zo zijn dat zij bij jou willen horen. Wijs hen dan niet af, maar help hen op weg, zoals jij op weg bent om meer en meer Mijn liefde te gaan zien en te gaan aanvaarden.

Hemels Brood 782

Ik heb voor jullie het kwaad doorstaan, als mens. Geen van jullie kan dat volbrengen. Ik heb daarvoor Mijn Goddelijk Zijn gelaten en ben mens geworden, zoals jullie mens zijn. Niet dat Mijn Goddelijk Zijn daarmee weg was, want dan zou ook alles weggeweest zijn, dat zal eeuwig niet kunnen, daar Ik eeuwig ben en blijf. Maar Ik kon Mij wel als mens openbaren en datgene op Mij nemen wat voor jullie heil en redding het enig mogelijke was: het tegenovergestelde van Mij, het tegenovergestelde van liefde, weerstaan, zonder gebruik te maken van Mijn Goddelijkheid. Dat heeft geleid tot Mijn kruisiging en Mijn opstanding. Mijn opstanding omdat Ik het kwaad weerstaan had. Daarom was wel Mijn lichaam wat Ik aangenomen had gedood, maar Ikzelf ben en blijf eeuwig en als Ik eenmaal een natuurlijk lichaam kan aannemen, dan kan Ik dat ook een andere keer. Want Ik heb het alles gemaakt en Ik heb alles in Mijn hand.

Door deze gebeurtenis, die een veel diepere betekenis heeft dan Ik hier kan uitleggen en die door jullie nog niet ten diepste begrepen kan worden, is het voor jullie mogelijk om hetzelfde te doen als Ik gedaan heb en het kwaad te overwinnen. Juist door hetgeen Ik zo voor jullie gedaan heb, zul je zelf ook die weg kunnen gaan. Die weg is, je eigen ego, je eigenbelang, je willen voor jezelf, afstaan en daarvoor in de plaats de ware zuivere liefde aannemen en leven. Laat je ego sterven en maak de opstanding mee in het ware leven, met je ware oorspronkelijke zuivere zijn uit Mij.

De verlossing van het kwade heb Ik zo bewerkt, dat wie aan liefde vasthoudt, wie aan Mij vasthoudt, niet meer weggetrokken kan worden in het tegenovergestelde. Daar waar liefde is, heeft het kwaad zijn macht verloren, begrijp je?! Daarom is liefde de vervulling der wet. Daarom is liefde vrij van elke zonde. Daarom is liefde het ware leven!

Hemels Brood 783

Genade aan jullie allemaal. Genade voor recht. Laat zo ook bij jullie voor elkaar genade voor recht gelden, waar berouw en inzicht de mens verlicht. Niemand is zonder zonde, wel kan ieder zijn zonde bekennen, zijn misvattingen inzien en zich inzetten uit liefde te leven. Als die bereidheid er is dan is genade op z’n plaats. Daar is zachtmoedigheid op z’n plaats. Voor de zachtmoedigheid kun je bij Mij terecht. Maar kom niet in onwaarheid want onwaarheid sluit de deur naar zachtmoedigheid. Onwaarheid vermagert de liefde tot er niets van overblijft.

Sommige mensen houden zichzelf voor de gek en hanteren hun eigen waarheid. Dit maakt hen blind voor de echte waarheid. Maar in Mijn genade hef Ik hun blindheid op en open hen de ogen zodat zij blinde gaan zien en tot echte waarheid kunnen komen. In Mijn barmhartigheid zullen zij dan de liefde proeven en hierdoor aangetrokken zichzelf beter doorzien. Iets wat afwijzing en terechtwijzing of verwijten nooit zou kunnen bereiken. Weerwoord roept weerwoord op en verweer roept verweer op. Zachtmoedigheid in liefde bestrijdt de liefdeloosheid niet maar lost haar op en vermeerdert de liefde. Zij is er dan ook niet opgericht terecht te wijzen of te beleren maar inzicht te brengen in liefde. Zachtmoedigheid is als de duif met de wijsheid, de gewiekstheid van de slang, tezamen in liefde.

Heb vertrouwen in zachtmoedigheid en laat je weerwoord vallen. Laat liefde het overnemen en wees elkaar genadig zoals Ik allen genadig ben in Mijn eindeloze barmhartigheid. Bevraag elkaar als je elkaar in het onbegrijpelijke wilt begrijpen en luister naar elkaar als je elkaar wilt bereiken. Bereik elkaar dan in liefde, dat is de ware levensgrond waarop alles en iedereen bij elkaar kan komen in eensgezindheid en vrede. Wees met elkaar verdraagzaam en aanvaardt Mijn genade aan jullie als genade aan elkaar, in liefde volkomen barmhartig. Vrede zij met jullie.

Hemels Brood 784

Laat de natuur haar gang gaan, wordt wel gezegd. En als je weet dat de natuur Mij weerspiegelt, dan kun je je voorstellen dat dan gezegd wordt, laat Hem zijn gang gaan. Het zou zeker veel goeds brengen als mensen aan Mij zouden overlaten, hoe alles vorm te geven en te laten groeien. Maar er wordt steeds meer ingegrepen door mensen in de natuur en in de hele gang van zaken op aarde zonder dat daarover contact met Mij is. De mens is het gegeven te handelen in Mijn plaats of liever gezegd, uit Mijn Naam. Maar in de meeste gevallen handelt de mens uit zijn eigenbelang, zijn eigen wil en helemaal niet uit Mijn Naam. Daardoor vinden er allerlei veranderingen plaats die het oorspronkelijke proces van leven verstoren. Dat wordt dan ook op steeds meer punten zichbaar en merkbaar. Ik laat dat toe, de vrijheid van de mens is in deze belangrijk en deze moet Ik respecteren om tot het doel van jullie bestaan te kunnen komen. Dat wil echter niet zeggen dat met alle verstoring die hier op aarde plaatsvindt Mijn grote plan geen doorgang vindt en Mijn eeuwig goede doel niet bereikt wordt.

Want alles is toch altijd nog zo ingericht, dat de mens nóg zoveel naar zijn hand kan zetten, uit de idee dat hij hier zelf volkomen heer en meester is, maar uiteindelijk zal hij er toch achter komen dat Ik hier al van eeuwigheid aan in alle eeuwigheid Heer en Meester ben en blijf. En dat het alleen Mijn grote wijze liefde is waardoor alles groeit, bloeit en leeft! Wat de mens hier op aarde ook verandert, wees nooit bang dat hij daarmee al het goede verloren laat gaan. Want Ik bewaar al het goede, alle liefde en geef het jullie steeds weer opnieuw in gebruik, tot geen mens er eeuwig meer iets aan verandert en alles eeuwig en in vrijheid Mijn liefde is en blijft.

Hemels Brood 785

Vandaag verloopt alles mooi soepel, maar morgen kan dat anders zijn, dan kan opeens alles tegenzitten en wat je ook doet of probeert, het werkt allemaal averechts uit. Dat is het leven op aarde. Daar wisselt de ene situatie de andere af. Want op aarde is niet alles alleen volmaakte liefde, op aarde is vooral ook niet-liefde om mee om te gaan. Het is de plaats waar geleerd mag worden, waar keuzes gemaakt gaan worden en waar zicht ontstaat op werkelijkheid en onwerkelijkheid, door de keuzes die gemaakt worden. Maar dan niet alleen door de keuzes die jezelf maakt, ook door de keuzes die een ander maakt. Zie je iemand een keuze maken die niet goed uitpakt, hem niet brengt wat hij verwachtte te krijgen, dan leert jou dat net zo goed iets als wanneer jezelf het verwachtte resultaat op een keuze niet voor elkaar krijgt.

Als alles altijd mooi en soepel zou verlopen, zou je dat alles dan wel leren wat je juist door de om een oplossing vragende situaties kan leren? Als je Mij vraagt of alles dan wel altijd soepel zou verlopen als je altijd de juiste keuzes in liefde zou maken, dan zeg Ik, er blijven dan nog altijd de keuzes van niet-liefde van je medemensen, waar je mee om te gaan hebt. Het zal op aarde nog lange tijd zijn zoals het is, met velen die nog niet zover zijn om uit liefde te leven. Daardoor zul je, ook al zet je je beste beentje voor, altijd nog met de tegenkracht van liefde te maken krijgen. Maar een liefdevol gemoed en een barmhartige instelling helpen je wel ermee om te gaan op een manier die je vrijhoudt van de uitstraling die niet-liefde heeft. En dan ben Ik er ook altijd nog om je te helpen en te steunen in liefde en barmhartigheid te blijven, wat er ook gebeurt.

Daarmee help je mee aan de heelwording in liefde en waarheid van alle mensen. Dit gaat door tot allen in liefde teruggekeerd zijn uit eigen vrije wil. Deze aarde blijft zo’n plaats van lering voor de mens, om terug te keren in zijn oorspronkelijke liefde, uit vrije wil. Zo zullen er mensen zijn, die hier voornamelijk te leren hebben, maar zo zullen er ook zijn die tevens lering geven in Mijn naam en mensen helpen om hier de juiste weg te gaan. Maar ook zij die in Mijn Naam lering geven hebben de keuze dit wel of niet te doen. Want de vrijheid is daarbij belangrijk voor iedereen.

Hemels Brood 786

Hoe komt het, dat je van tijd tot tijd de verkeerde weg opgaat, dat je niet luistert naar je innerlijke stem die uit Mij is en zuiver, maar je eigen weg volgt terwijl je eigenlijk wel weet dat je beter je innerlijke stem zou kunnen volgen. En als dan later blijkt, dat je innerlijke stem de juiste was, dan neem je het jezelf kwalijk niet te hebben geluisterd. Hoe komt het, dat je naar anderen luistert en naar hun adviezen handelt, terwijl dan later blijkt dat je innerlijke stem, die, weliswaar vaag maar toch ook aanwezig was, je de juiste weg wees. Hoe komt het dat je je laat verleiden tot datgene wat uiteindelijk helemaal niet in je voordeel blijkt te zijn waar het eerst wel in je voordeel leek te zijn. Is het de schuld van degene, die je verleidt de verkeerde weg te gaan of….. ben je het wellicht zelf, die de keuze maakt met de verleiding mee te gaan?

Niemand gaat de juiste weg, als hij iemand anders tot afdwaling van liefde verleidt. Maar degene die zich laat verleiden is degene die aan de juiste weg had kunnen vasthouden, ondanks die verleiding. Want de verleiding heeft alleen succes als degene die verleidt wordt er op ingaat en er in meegaat. En dat zal alleen gebeuren als er ergens bij diegene een behoefte aan eigengewin, eigenbelang, aan persoonsbevestiging, eigenzorg en dergelijke aanwezig is. Iemand die zich in volkomen nederigheid aan Mij toevertrouwd en genoeg heeft aan Mijn zorg en gericht is op het welzijn van anderen, wordt in de verleiding voor het eigen zijn niet meegetrokken.

Wie meegetrokken wordt, hoe dan ook, heeft ergens in zijn wezen nog die mogelijkheden om meegetrokken te worden. Als je dan merkt dat je niet je innerlijke stem hebt gevolgd, wees dan niet teleurgesteld of boos op jezelf of stop het niet weg maar erken het en kijk waar de opening van je afdwaling in je wezen aanwezig is, waar het mee te maken heeft. Kom ermee bij Mij zodat Ik je kan helpen die eigen behoefte los te laten. Ik neem je niets kwalijk, Ik wil je alleen helpen. Maar geef het tijd en zie elke gebeurtenis als een stap in de goede richting, als je tot erkenning van je afdwaling kunt komen!

Hemels Brood 787

Als je diep in jezelf denkt dat je Mijn liefde toch eigenlijk niet helemaal verdient, omdat je nog in eigenliefde vervalt en nog afdwaalt van ware liefde, dan wil Ik je wel uitdrukkelijk zeggen, dat je Mijn liefde niet hoeft te verdienen, niet kunt verdienen. Mijn liefde heb je hoe dan ook! Die is niet afhankelijk van hoe je leeft en handelt en dat geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Mijn liefde is jullie leven, hoe zou iemand kunnen leven als hij Mijn liefde zou moeten verdienen, hij zou niet kunnen leven. Wel kun je met de keuze die je in je leven maakt, wel of niet naar ware liefde te handelen, iets in je leven bewerkstelligen. Je leven heeft een loop die mede afhankelijk is van jouw keuzes voor wel of geen liefde. En die loop hangt ook nauw samen met het doel van je leven: uiteindelijk uit vrije keuze volledig naar ware liefde te leven. Die loop hangt dan ook samen met hetgeen jij kiest, op momenten dat je de keuze hebt. Op de momenten waarop je geen of nauwelijks keuze hebt, komt het er op aan dat je dan het vertrouwen in Mij hebt en op die manier toch voor liefde kiest, Mijn liefde. Op die manier heb je dan toch nog steeds keuze.

Soms maak je tegoedertrouw keuzes en gebeuren er dingen die je na verloop van tijd tot het inzicht brengen dat je keuze eigenlijk toch niet helemaal volmaakte liefde was. Als je dit inzicht Mij dan innerlijk laat zien, is het allemaal al weer goed, want je hebt dan weer een stapje vooruit gedaan. Vooruit wil zeggen, dat je daarmee weer wat dichter bij het uiteindelijke doel, totale onbaatzuchtige liefde uit eigen vrije keus, komt.

De gevoelens van onvermogen om Mijn liefde waardig te zijn, hangen samen met keuzes van handelen die nog hier of daar te maken hebben met eigenbelang, eigen invulling, uit het idee hèt te weten en goed te doen, terwijl er nog onzuivere liefde aanwezig is in jezelf. Daar zul je je dan nog bewust van moeten worden, om je doel te kunnen bereiken, daar heb je dan nog de juiste inzichten nodig, daar heb je dan nog een zekere blindheid voor. Ik help je om door die blindheid, die als het ware een barrière vormt, heen te komen en helder vrij zicht te krijgen. Waardoor je los kunt laten wat geen liefde is. Maar dat alles is en blijft waarachtig Mijn liefde die zonder verdienste er altijd en eeuwig voor je is!

Hemels Brood 788

Ik heb jullie allen lief, niet anders. Van eeuwigheid aan. Toch wordt steeds opnieuw getwijfeld aan Mijn liefde, aan Mijn goedheid. Hoe kan een liefdevolle God toch zoveel ellende toelaten, hoe kan het toch zijn dat een volmaakte God die zegt volkomen liefdevol te zijn, iets maken, iets doen ontstaan waarin toch ook zoveel narigheid kan voorkomen en voortkomt.

Ik wil jullie graag iets geven, in liefde iets geven. Ik wil jullie graag het eeuwige leven geven, bij een vol eigen bewustzijn. Het eeuwige ware leven van ware volmaakte liefde wil Ik jullie geven en tegelijkertijd ook het volle bewustzijn van dat leven en de volle vrijheid van leven. Vrijheid, volledige vrijheid. Want zonder volledige vrijheid kun je het eeuwig ware volkomen leven in volkomen liefde niet als een zelfstandig bewust wezen ervaren. Jullie vrijheid is daarom heel belangrijk. En vrijheid betekent dat jezelf kunt kiezen. En om zelf te kunnen kiezen moet er natuurlijk ook een keuze zijn. Als alles bijvoorbeeld groen is, kun je niet kiezen, maar als er ook blauw is, dan pas kun je kiezen. Als Ik in alles liefde en goedheid ben en er buiten Mij niet anders is dan ware wijze liefde in alles, dan is er geen keuze en daarmee ook geen vrijheid, geen eigen zelfstandig bewust zijn.

Dat wil Ik jullie graag geven: het volle ware volmaakte liefdevolle leven in een eigen zelfstandig bewustzijn daarvan. Om dat er niets mooier en gelukzaligmakender is dan dat. Die eeuwige gelukzaligheid in het volle bewustzijn als mens wil Ik jullie geven. Om dat als mens te kunnen bereiken, heb je de keuze nodig. De keuze tussen dat wat Ik ben en dat wat Ik niet ben. En nu heb Ik het daarom zo ingericht op aarde, dat jullie mensen dat wat Ik ben kunnen ervaren en ook dat wat Ik niet ben kunnen ervaren. Zodat je voor jezelf kunt bepalen welke je wilt leven en dat dan ook als eigen bewust zijn kunt ervaren.

Kijk, en nu zijn er veel mensen die hun keuze nogal eens maken voor juist datgene wat Ik niet ben en ook niet het ware gelukzalig makende leven is. En zij gaan dan ook ervaren dat dat niet het gelukzalig makende leven is. Maar, Ik heb alles ook zo gemaakt, dat iedereen steeds meer inzicht krijgt door de keuzes die hij maakt. Kiest de mens voor hetgeen Ik niet ben, omdat hij zich laat verleiden door het bedrieglijke van hetgeen Ik niet ben,  dan nog staat deze keuze ten dienste van de mens en werkt hoe dan ook toch mee om hem uiteindelijk te brengen bij het ware wijze goede liefdevolle leven, wat Ik hem graag tot zijn volmaaktheid en eeuwige gelukzaligheid wil geven. Kun je nu begrijpen dat Ik ben, in volle eeuwige liefde en daar nooit van afwijk, dat Ik al het andere dus niet ben, maar Ik de keuze voor dat wat Ik niet ben de mens uit ware liefde toesta zodat hij tot een eeuwig gelukzalig wezen in alle vrijheid kan uitgroeien. Kun je dan ook zien, dat alles, maar dan ook alles, uiteindelijk alleen Mijn volledig volmaakte liefde voor jullie allemaal is?

Weet je, als je dat nu nog niet zo goed kunt zien en begrijpen, dan omarm Ik je nog inniger en zeg je, eens komt de tijd dat je het wel zult begrijpen en in alle dankbaarheid dat eeuwig gelukzalige leven in volmaakte liefde als een volkomen vrij en zelfstandig leven zult ervaren en zijn. Ik heb je lief, eeuwig lief.

Hemels Brood 789

Gevaar, is er gevaar? Als je weet dat Ik alleen liefde ben en jou en iedereen met al Mijn liefde omring, nooit iemand iets kwalijk neem, niemand bestraf, dan zou je toch zeggen, dat er nergens gevaar kan zijn. Toch moet Ik je dan waarschuwen. Want iedereen die afdwaalt van Mijn liefde door te handelen naar eigen idee, naar eigen liefde, loopt een zeker gevaar. Want elke keuze van iemand die gemaakt wordt voor datgene wat Ik niet ben, diegene krijgt te maken met hetgeen Ik niet ben. En daar Ik alles liefde en goedheid ben, in alles positief en gelukzaligmakend, is hetgeen Ik niet ben al het tegenovergestelde en daarmee in ervaring onprettig.

Nu is ook datgeen wat Ik niet ben zo toegelaten dat het evengoed de liefde ten dienste staat, wat nog lang niet door iedereen gezien en begrepen kan worden, omdat zij gegrepen zijn in de onwaarheid welke Ik niet ben. Dat neemt niet weg dat die dienstbaarheid van de keuze voor wat Ik niet ben, toch gepaard gaat met onprettige ervaringen, als tegengestelde van Mij. Daarom, zodra je afdwaalt van het pad der liefde loop je het “gevaar” terecht te komen in onprettige ervaringen waarvan je je wellicht zult afvragen hoe je daarmee te maken hebt gekregen. Ik kan evengoed heel veel in dat opzicht verzachten en helpen voorkomen, zolang Ik daarbij de mens zijn vrijheid laat. Maar daar waar Mijn ingrijpen de vrijheid van wie dan ook belemmert, daar moet Ik de situaties laten gaan zoals door eigen handelen naar voren geroepen is. Dan kan het wel voorkomen dat de ene mens de dupe wordt van de afdwaling van de andere mens of mensen. En helaas, tegenwoordig is dat ook nog weleens het geval.

Maar geloof me, iedereen krijgt van Mij meer dan het dubbele vergoed voor dat wat hij onterecht moet lijden door de afdwaling van anderen. Alleen niet steeds direct voor hem zichtbaar of merkbaar, toch ben Ik er en vergoed alles wat buiten Mijn liefde valt bovenmatig zodat niemand uiteindelijk door een ander in Mijn hemelen tekort komt. Ook jij niet, ook voor jou is Mijn liefde.

Hemels Brood 790

Hoe ontstaan conflicten, ook tussen mensen die Mij liefhebben en hun weg met Mij willen gaan. Kijk, ieder mens heeft nog hier en daar misvattingen en juist die mens die ondanks zijn misvattingen zijn weg met Mij wil gaan, kan in conflict komen met een medemens die ook zijn weg met Mij wil gaan. Waardoor ontstaat dan zo’n conflict? Het kan bijvoorbeeld zijn dat liefde verstaan wordt als altijd op de wensen en verlangens van de ander ingaan, altijd de ander voor laten gaan in zijn willen en verlangens om zo zelf de minste te zijn, wat liefde immers is, de minste kunnen zijn. Ja, dat wel, maar niet altijd zo, dat de mens zich niet meer buigt voor zijn Schepper en Vader maar alleen nog voor zijn medemens buigt, in de veronderstelling dat hij zich daarmee buigt voor zijn Schepper en hemelse Vader. Kijk, hij ziet dan bijvoorbeeld wel de onwaarheid, de oneerlijkheid in iemands willen en verlangen, maar wil daar geen oordeel over hebben, dat is immers ook geen liefde, een oordeel hebben.

Het moeilijkst wordt het wanneer een geloofsgenoot niet op dezelfde lijn blijkt te zijn, wanneer een geloofsgenoot anders handelt, anders wil, anders denkt. Maar luister, het gaat er om te beginnen niet om je voor de mens te buigen, maar je voor Mij te buigen en dan kan het zijn dat je de wil, de wens van je medemens moet laten voor wat hij is en je keuzes van handelen laten zijn uit Mij, ook al kom je daardoor tegenover de ander te staan. Laat dit tegen over elkaar staan nooit voortkomen uit eigenbelang of uit wraak of verontwaardiging, want dan ga je je weg niet met Mij, dat verschil moet je wel heel goed weten en aanvoelen. Maar juist op dat punt ontstaat veel afdwaling en daar komen dan de conflicten die heel onaardig kunnen voelen. Als je door Mij ingegeven op een ander standpunt komt dan je medegeloofsgenoot, dan kan het zijn dat hij boos op je wordt, zich verraden voelt, want je bent immers dan geen geloofsgenoot meer zoals eerder gezegd was.

Die boosheid kun jij niet wegnemen door de ander zijn zin te geven en niet te handelen of vast te houden aan het standpunt zoals Ik het je in alle liefde aangeef. Doe je dat wel, dan buig je voor die mens in plaats van te buigen voor Mij. Ik weet dat het niet prettig voelt om op die manier een geloofsgenoot tegenover je te vinden. Maar als je in jezelf oprecht  en eerlijk Mijn stem ervaart dan mag je daar aan vasthouden en al het andere aan Mij overlaten. Wordt evenwel zelf niet boos of verontwaardigd, gebeurt je dat wel, erken dat dan eerlijk, zodat Ik je daarvan kan verlossen en je vrij blijft van de tegenkracht. De leeuw kan dan wel brullen maar verslinden kan hij je niet!

Hemels Brood 791

Welke weg ga je kiezen? Ga je kiezen voor jezelf of ga je wat je voor jezelf zou willen, loslaten en doen wat belangeloze liefde is? Als je zo’n keuze te maken hebt, is het wel nodig dat je beseft waar je je eigen behoeftes volgt en wat precies belangeloze liefde is. Dat onderscheid is niet altijd zo gemakkelijk te maken. Want hoe sterker een eigen behoefte is, des te meer kracht heeft de tegenkant en des te vernuftiger zijn zijn argumenten om aan de eigen behoefte toe te geven als iets wat eenvoudig juist is. Ja, wanneer je werkelijk sterke eigen wensen hebt, is de tegenkracht er ook onmiddellijk bij om je hele sterke argumenten te geven om je eigen wensen te vervullen. Dan moet je, om zo te zeggen, van “goede huize” komen om geen gevolg te geven aan de drang naar vervulling van eigen behoefte.

Die “goede huize” zou je dan ook kunnen zeggen, ben Ik voor jou. Het is dan op zo’n moment juist belangrijk dat je bij Mij komt en Mij vraagt. Maar, ook dat is dan niet zo eenvoudig omdat de tegenkracht je zoveel argumenten reeds gegeven heeft, dat het lijkt of het geen enkele zin of noodzaak heeft om naar Mij te komen. Het is immers al zo helder als glas hoe je het wilt en gaat doen. Als je van “goede huize” komt, wil dat zeggen, dat je vóór het opkomen van je eigen behoefte al bij Mij bent en daardoor, bij het opkomen van een eigen behoefte, het seintje van Mij om je te waarschuwen voor die opkomende eigen behoefte, ook merkt, op tijd bemerkt. Dan weet je wat er gaande is en is het mogelijk om geen gevolg te geven aan de drang naar eigen behoefte en je niet te laten meetrekken met de argumenten die van de tegenkant in je opkomen.

Want steeds opnieuw komt er verleiding voor eigengewin bij de mens en steeds opnieuw is het de bedoeling dat die verleiding weerstaan wordt en eigenbelang wordt losgelaten voor het welzijn van de ander. Maar dan wel samen met Mij en uit ware liefde. Want alleen liefde geeft kracht aan het ware leven, het ware leven is liefde. Wie de verleiding weerstaat groeit in liefde, groeit in waarlijk leven!

Hemels Brood 792

Kun je je vrijmaken van gedachten en Mijn liefde naar boven laten komen? Kun je je vrijmaken van eigen denken en ideeën en Mijn gedachten in je op laten komen? Want, als je je vrij kunt maken van gedachten, van alles wat jezelf aan ideeën en meningen hebt en je bewust kunt zijn van Mijn liefde voor jou en voor iedereen, dan besef je in jezelf ook wat waarheid en liefde is en hoe je het beste met datgene wat in je leven gebeurt, kunt omgaan. Ook zul je dan de ware verhoudingen van de gebeurtenissen om je heen gaan inzien en de houding en handelswijze van je medemensen juister plaatsen. Alles houdt met elkaar verband en in dat verband kun je dan de gebeurtenissen en de handelswijze van mensen in de ware verhoudingen zien.

Zodra je je eigen invullingen, je eigen mening los kunt laten voor ingeving uit Mij, uit liefde, ga je meer en meer het grote geheel zien en hoe zich al het kleine tot het grote geheel verhoudt. Want alles verhoudt zich als onderdeel van één geheel in een bepaalde mate en op een zekere manier met elkaar. Het goede heeft in dat alles de levensbepalende factor liefde in zich en verhoudt zich zo met het tegenovergestelde van het goede, dat het alles van het tegenovergestelde opheft, oplost. Als je wilt weten hoe, dan hoef je je maar van je eigen invullingen en meningen los te maken, jezelf vrij van eigen gedachten te maken en oprecht en eerlijk, met goede intenties, innerlijk Mij te vragen en Ik laat je Mijn liefde voelen en Mijn liefdevolle geest verbindt zich met jouw ziel en geestvonk in je zodat je inzichten krijgt, waar je uit eigen denken nooit bij terecht zou zijn gekomen. Maar daar waar je hardnekkige overtuigingen hebt, uit eigen ideeën, eigen denken, uit ervaringen die je op een dwaalspoor gezet hebben, daar kan Ik niet bij je komen als je niet bereid bent ook die los te laten, ook daarvan jezelf vrij te maken.

Wees niet bevreesd om los te laten, want als je het in het volste vertrouwen op Mij doet, kun je alleen goeds ervoor in de plaats krijgen. Maar wees voorzichtig als je bang bent om iets los te laten want angst zet de deur naar Mij dicht. Dan laten we liever de tijd haar werk doen en de gebeurtenissen de onvolkomen overtuigingen losweken tot je ze wel kunt loslaten en in liefde de ware opvatting kunt aanvaarden. 

Hemels Brood 793

Zorg ervoor elke nieuwe dag aan Mij over te laten en je niet te bedrukken met allerlei zorgen over je welzijn. Laat je ook niet teneer drukken door de negatieve tendensen om je heen. Het is allemaal uitwerking van het tegengestelde aan Mij en je hoeft je daar helemaal niet bij aan te sluiten. Ook al gaat het iemand niet zo goed, laat je er niet door teneer drukken. Wees ertoe bereid die ander te helpen zodat het hem beter gaat en vraag Mij wat je eventueel voor diens heil en verbetering mag doen. Weet daarbij dat Ik altijd bereid ben om iedereen die daar om vraagt te helpen.

Ik ben altijd aanwezig, maar Ik wacht er vaak mee krachtig te helpen tot Ik gevraagd word te helpen. Het is nodig voor Mij, dat het de wens van de mens is dat Ik help, zodat Ik niet zijn vrijheid belemmer met Mijn hulp. Hoewel Ik dan eerst alleen op de achtergrond aanwezig ben, nauwelijks merkbaar voor de mens, is er toch altijd nog Mijn levengevende werking voor alle mensen. En dat dit nauwelijks merkbaar is, komt omdat de mens merendeels in zichzelf opgaat, in zijn eigen ideeën, wensen en verlangens en het leven als een natuurlijk gegeven beschouwd wordt, wat er gewoon altijd voor iedereen is.

Maar juist in dat gewoon er zijn, ligt heel veel verborgen om alles zo te kunnen laten zijn. Werkelijk, niet de mens heeft zijn intelligentie, zijn levensbesef, zijn vermogen tot denken, voelen en handelen uit zichzelf, hij heeft dat alles van Mij.

Dat kun je zo zien, als heeft hij het in bruikleen, eeuwige bruikleen. Hij hoeft het niet terug te geven, alleen aan te nemen dat het van Mij voor eeuwig geleend is. En Ik zeg dan geleend, wat vreemd is omdat als je iets leent, je het ook moet teruggeven en aan Mij  hoeft het geleende niet teruggegeven te worden. Geleend, omdat de mens eruit zichzelf toe moet komen te erkennen dat het ware leven, het vermogen als zelfbewust wezen te kunnen zijn, te kunnen denken, voelen en handelen, niet hijzelf is of uit zichzelf heeft, maar uit Mij, Mij is. Die erkenning is de nederigheid waarin de mens zich de volle ware liefde van Mij eigen kan maken en kan zijn tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 794

Waar zingt een vogel anders dan Ik wil, waar bloeit een bloem mooier dan door Mijn wil, wie heeft leven zonder dat Ik dat wil, waar schijnt de zon zonder dat Ik dat wil, waar gebeurt er ook maar iets wat buiten Mijn wil gebeurt? Hoe weet een mens wat hij kan, wat hij is zonder Mijn wil, denk je dat er ergens ook maar iets is, iets kan, iets gebeurt, zonder Mijn wil? Dat er één bloem bloeit, één vogel zingt zonder Mijn wil? Dat er leven is, zonder Mijn wil?

Mijn wil draagt alles. Draagt jou en al je medemensen. Maar Mijn wil is liefde, vergeet dat nooit: Mijn wil is liefde. En de enige juiste wil voor welk wezen dan ook is liefde. Elke andere wil staat haaks op Mijn wil en zal nooit ware zegen kunnen brengen. Want waar Mijn wil gaat of staat brengt zij zegen, alleen zegen. En waar jouw wil liefde is, brengt zij Mijn zegen, want jouw wil is als zij liefde-wil is Mijn wil en Mijn wil brengt zegen, zegen uit liefde.

Breng allen in die zegen van liefde, maar struikel niet over eigen-willen. Meet je willen af in jezelf aan Mijn wil en zie haar zegen. Komt er geen zegen, laat je willen dan los en zoek Mijn willen in je hart, in jezelf. Mijn willen brengt werelden voort, zo kan ook jou willen werelden voortbrengen. Werelden van liefde, alleen liefde. Breng ze voort met je willen uit liefde. Breek ze niet af met willen uit eigenliefde. Zoals de bloem in haar pracht straalt, zo kan jouw wilskracht stralen als liefde in de zon van Mijn genegenheid en zoals de bloem dan overgaat in de vrucht zo zal jouw willen uit liefde overgaan in de vrucht van je arbeid en de zegen van Mijn liefde. Waar je ook gaat, wie je ook bent, laat je willen uit liefde niet los. Laat je willen uit eigen-willen los als je ziet dat zegen achterwege blijft.

Waar een wil is, is een weg. Wie uit liefde wil, zal die weg van liefde ook vinden. Durf die weg dan ook te gaan. Mijn wil is jouw wil in liefde gedragen als zij uit liefde voortkomt. Wil je iets uit de liefde in je hart, dan is het niet jouw wil, maar Ik wil het.

Hemels Brood 795

In welke gemoedstoestand ben je vandaag? Ben je gespannen of ontspannen, ben je bedrukt of blij? Want al je beslissingen die je vandaag gaat maken hangen daarmee samen. Ben je bedrukt, angstig, ontevreden, dan zullen je beslissingen daardoor  beïnvloed worden. Je zult je dan moeilijker geven en eerder geneigd zijn voor jezelf te nemen. Ben je ontspannen, blij, tevreden, dan zullen je beslissingen ook ontspannen en blij zijn en dan ben je ook eerder geneigd om te geven en te vergeven. Natuurlijk kun je zeggen dat je gemoedstoestand ook te maken heeft met wat je meemaakt en hoe een ander met jou omgaat. Toch, hoe een ander ook met jou omgaat, je houdt altijd wel de eigen keus om je daardoor niet in een negatieve gemoedstoestand te laten brengen. Laat je dat wel gebeuren, dan heb je een stukje van je eigen welzijn door die ander je laten afnemen. En vervolgens ga je bij iemand anders je gram terughalen.

Doe dat liever niet. Want daarmee doe je hetzelfde als iedereen zo ongeveer doet: eerst moet het mij weer goed gaan en dan is de ander aan bod. Daarmee houd je het voor jezelf nemen en weinig of niet geven met elkaar in stand. Als het bij Mij ook zo zou gaan zou er bij Mij van geen liefde meer enige sprake zijn. Want hoe gaan mensen wel met Mij en Mijn eeuwige liefde om? Het wordt vertrapt en voor niet belangrijk gehouden, het gedrag van veel mensen is schaamteloos egoïstisch, ondanks het kostbare leven wat hen van Mij is gegeven. Daar zou Ik toch zeer goede redenen hebben om bedrukt, gespannen en zwaar depressief van te worden?  Menselijk werelds gesproken, ja, maar zo gaat het, gelukkig voor de mens bij Mij niet. Ik ben en blijf Wie en Wat Ik eeuwig ben en zal zijn, volkomen liefde, eeuwig blij en gelukkig. En dat kan iedereen zijn, dat kun jij ook zijn. Kom bij Mij en wees blij. Laat je niets afnemen, maar deel zelf uit van je liefde en blijdschap!

Hemels Brood 796

Mijn liefde is onuitputtelijk, Mijn kracht is onuitputtelijk. Niets is voor Mij onmogelijk, zodat je je nooit zorg hoeft te maken of iets nog wel goed kan komen. Alles kan goed gekomen. Maar het zal niet altijd onmiddellijk zijn. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats gekregen, om wijze redenen. En daarin wordt geduld gevraagd, maar ook handelen. Want geduld is goed, maar als daarnaast nooit iets gedaan zou worden, vanwege het geduld, dan zou werkelijk alles stil blijven staan en er zou nergens vooruitgang in liefde geboekt worden. Daarom is geduld goed om iets de kans te geven de juiste tijd te krijgen, maar dan ook is ijver goed om het juiste werk te verrichten, anders is op zeker moment de juiste tijd voorbij.

En bij het één is het al heel vlug de juiste tijd en bij het ander veel later. Daarom is het ook goed om het juiste inzicht te hebben, het juiste besef, gevoel, om precies op het juiste moment te weten hoe te handelen. Maar als er dan iets gedaan moet worden, is het belangrijk dat je het ook wilt doen, dat je er je inzet aan wilt geven, want zonder die wil kom je tot niets. En heb je die wil, dan is er ook nog je liefde nodig om het op de juiste manier te kunnen doen. Daarbij heb je ook je verstand nodig, om te kunnen begrijpen wat er gebeuren moet en hoe. Om het geheel tot een goed einde te brengen, ondanks eventuele tegenslagen, heb je vasthoudendheid nodig, doorzettingsvermogen. En tot slot heb je barmhartigheid nodig voor de mensen om je heen die je in je goede handelen niet steunen of zelfs tegenwerken.

Omdat zij niet het juiste geduld kennen, niet de juiste ijver hebben, niet het juiste gevoel van timing hebben, hun wil voor zichzelf houden, geen liefde kennen voor dat wat goed en betrouwbaar is, hun verstand geven aan vernuftige zaken voor eigengewin, hun vasthoudendheid alleen met eigen genoegen te maken heeft en barmhartigheid hen vreemd is of het moet henzelf aangaan, werken zij je tegen alsof dat hun goed recht is. En in zekere zin kunnen zij dat zo zien, omdat iedereen de vrije keus van handelen heeft, ieder heeft de vrije wil. Maar, dat wil nog niet zeggen, dat wat iemand doet en laat ook het ware leven is. En dat is wat zij wel denken, dat wat zij doen en hoe zij leven ook in waarheid leven is en dat is op die manier bepaald niet zo.

Je kunt geduld, wijsheid, ijver, vasthoudendheid, wilskracht en inzet hebben, maar dat alles zonder naastenliefde is nog steeds niets, brengt dan waar leven ook nog steeds niets. Daarom, iedereen heeft wel al die aspecten die nodig zijn in zich, alsook de liefde, maar je kunt handelen naar al die aspecten, zonder de ware liefde heeft het geen enkele waarde. Pas met de ware liefde, de barmhartigheid leef je werkelijk!

Hemels Brood 797

Verzachtende omstandigheden. Er zijn altijd wel verzachtende omstandigheden. Maar of die altijd wel gezien worden is de vraag. Ja, Ik zie de verzachtende omstandigheden altijd en Ik houd met die verzachtende omstandigheden meer dan rekening. Bij Mij is het niet krap gemeten allemaal, maar als Ik spreek van een overlopende maat, dan loopt die ook goed over en niet een beetje. Daarbij zie Ik veel over het hoofd en reken het de mens niet aan. Veel meer dan hij zich bij zichzelf bewust is. Daardoor lijkt Mijn maat misschien nog weleens krap gemeten, maar wie het zicht er op heeft, kan zien dat Mijn maat van goedheid een sterk overlopende maat is en zeker niet krap gemeten.

Maar als Ik naar de mens zelf kijk, ja, daar wordt krap gemeten. Daar wordt zo krap mogelijk gemeten en vaak nog veel te krap. Want als het aan de mens ligt, dan verzorgt hij eerst zichzelf en neemt het liefst eerst wat hij zelf nodig heeft. Blijft er dan nog wat over, dan mag dat voor de ander zijn. Maar daar steek Ik wel eens een stokje voor en dan wordt het moeilijk om voor zichzelf te vergaren. En hoe meer diegene dan voor zichzelf aan het vergaren is, des te minder is er voor hem te vergaren en des te minder kan hij geven, ook des te moeilijker geeft hij. Kijk, en zodra hij dat vergaren voor zichzelf zou loslaten en ertoe zou komen de ander te geven, ook van het weinige dat hij heeft of de intentie maar krijgt om te geven ook als hij niets meer heeft, zodra hij dat doet, vermeerdert alles wat hij maar nodig heeft en wordt hij steeds beter verzorgd.

Zo is het woord waar wat zegt: wie veel heeft, zal nog meer hebben, wie weinig heeft, nog minder. Want bedoeld wordt hiermee diegene die weinig geeft en veel wil hebben. Het omgekeerde zal zijn deel zijn tot hij tot inzicht komt uit ware liefde. Die liefde heeft, zal steeds meer liefde krijgen, ook al heeft hij momenteel gezien weinig of niets. Begrijp je?!

Hemels Brood 798

Lieve Vader, ik wil graag uw lieve zachte stem laten doorklinken in mijn daden, maar keer op keer bemerk ik dat ik met mijn eigen willen uw stem overschreeuw. Dan trekt u zich niet terug maar blijft in volle liefde toch altijd aanwezig om op het moment dat ik mij mijn geschreeuw bewust wordt en stop, uw stem weer in mij te laten horen, zacht en liefdevol, zo liefdevol, ik dank u voor die eindeloze genade, Vader.

Alle mensen zijn Mij lief, zo lief. Voor alle mensen ben Ik er, altijd en eeuwig. Mijn zorg, Mijn liefde, Mijn aanwezigheid laat nooit af, daar kun je altijd van op aan. Maar niet altijd durf je er op af te gaan. Vaak genoeg schrik je van situaties met mensen waar liefde niet zichtbaar is en het tegenovergestelde van liefde de baas lijkt te zijn.

Schrik er maar niet van en laat je erdoor niet van de wijs brengen, want al is Mijn liefde niet steeds bij ieder mens zichtbaar, al ben Ik niet steeds voor jou in alles wat gebeurt zichtbaar, toch ben Ik er en toch werkt Mijn liefde voor jou en voor allemaal. Kon je je juist dan maar aan Mijn liefde overgeven, zonder bewijs, zonder direct zicht op Mijn liefde, je toch overgeven aan Mijn zorg. Kon je op zulke momenten maar helemaal op Mij vertrouwen, dan zou je al spoedig wel Mijn zorg en Mijn liefde zien. Want met de ogen van vertrouwen kun je meer van Mij zien dan met de ogen van twijfel en onzekerheid. Net zo als je met ogen van geduld meer kunt zien van Mijn liefde dan met de ogen van ongeduld. En zo ook met ogen van boosheid, onmacht, vergelding, enz. zie je weinig, terwijl je met ogen van nederigheid, barmhartigheid, vergeving, begrip, enz. juist weer meer kunt zien van Mijn liefde. Overal ben Ik, overal leef Ik, overal werkt Mijn liefde, soms kun je het zien, voelen, beleven, maar niet altijd, terwijl Ik er wel altijd ben, in allen leef en ook altijd overal toch Mijn liefde werkt.

En als je dat een tijdje niet bemerkt hebt en dan weer bij Mij komt, denk je misschien, ah, daar is Hij weer, daar voel ik Zijn steun weer, daar bekommert Hij zich weer om mij. Dan zeg Ik je, ja lief mens, daar ben Ik, waar Ik altijd was en altijd blijf en altijd voor jou en iedereen zorg. Ik ben niet weggeweest, jij bent dan degene die terug is en Ik sluit je in Mijn armen als de verloren zoon en geef je nog eens te meer Mijn grote liefde voor jullie allen te voelen!

Hemels Brood 799

Wat is er nog voor nieuws onder de zon? De mensen krioelen als mieren door elkaar, met dat verschil dat mieren in hun gekrioel ordening hebben en precies datgene doen wat overeenkomstig hun levensbestemming is, wat overeenkomstig Mijn wil is, d.w.z. overeenkomstig het leven zoals Ik het hen gegeven heb. Maar de mens wijkt in zijn vrijheid af van het leven zoals Ik het voor hem bedoeld heb en daardoor wordt zijn gekrioel een heel andere dan dat van de mieren. Daardoor heeft het gekrioel van de mensen geen enkele structuur ten aanzien van zijn ware bestaan en is zijn gekrioel volkomen ongeordend in verhouding tot het gekrioel van de mieren, waar in eerste oogopslag kop noch staart aan te vinden is, terwijl dat er wel degelijk is. Ook als het nest van mieren verstoord wordt, lijkt het of de mieren nog eens te meer in een wanorde door elkaar rennen, maar wie goed waarneemt kan bemerken dat zij onmiddellijk zich aan de nieuwe situatie aanpassen en alles in het werk stellen om de normale geordende gang van zaken te herstellen. Zo’n indeling van leven hebben zij van Mij gekregen en dat is goed.

De mens heeft ook een indeling van leven gekregen, wat ook goed is. Maar de mens heeft daarbij de vrije keus gekregen, wat de mier als zodanig niet heeft. Maar daardoor kan de mens in het heelal schouwen en zich zijn leven, als zodanig in het geheel gezien, bewust zijn, wat voor de mier op die manier niet mogelijk is. Als nu de mens zijn ware leven zou kiezen te leven, dan zou hij precies in de van Mij aan hem juist en goed gegeven ordening leven, in een volkomen gelukzalig bewustzijn van zichzelf en van Mij. Maar in zijn vrijheid van keuze kiest hij daar vaker niet dan wel voor en daar Ik hem de vrijheid heb gegeven, zal Ik ook zijn afdwaling zeker wel accepteren.

Ja, maar geen mens is er bij gebaat tot in het volkomen tegenover-gestelde van Mij, het ijskoude niets, af te dwalen. Daarom zal Ik altijd nog met Mijn warmte daar zijn en hem met Mijn liefde blijven omvatten. Ten eeuwige dagen en zo zal uiteindelijk toch die mens uit vrije keus het ware leven gaan leven en zo in de juiste ordening van leven, zichzelf en Mij bewust, gelukzalig zijn!

Hemels Brood 800

Als alle dingen zouden verlopen zoals ze voor iedereen moesten verlopen, zou de wereld er heel anders uitzien. Maar dan in de betekenis van hoe Ik oorspronkelijk bedoeld heb en niet zoals de mens het naar zijn zinnen zou willen hebben. Maar ook als alle dingen naar ieders zin zouden verlopen, ook dan zou het er heel anders uitzien. Misschien vraag je je af hoe het komt dat de mens in zijn vrijheid gelaten, het toch niet allemaal naar zijn zin geregeld krijgt. Ik wil je daar wel een beetje uitleg  aan geven.

Kijk, hoewel de mens de vrijheid van keus heeft, is er wel ook een basisprincipe waarop het ware leven gebaseerd is. Met de vrije keus die de mens heeft, bewerkstelligt hij iets ten opzichte van dat ware leven en ofwel het past in het ware leven of het staat haaks op het ware leven, dat wil zeggen het bewerkstelligt het tegenovergestelde van het ware leven. De uitwerking van ieders keus is gerelateerd aan het ware leven, niet aan de mens zijn genoegens. Anders gezegd, de genoegens van een mens zijn niet de basis van het ware leven. Dat wil niet zeggen dat het ware leven de mens geen genoegen kan doen. Dat kan het zeker wel, maar veelal zoekt de mens zijn genoegens niet in het ware leven maar in eigen leven. En dat eigen leven bewerkstelligt dan ook een eigen koers wat niet in overeenstemming is met het ware leven.

Zo streeft de mens er in zijn vrijheid van keus  naar, het naar zijn zin, naar genoegen, te hebben en vaak krijgt hij het tegenovergestelde. Niet vreemd, want met de vrije keus kan hij niet het leven bepalen wat in aanleg al bepaald is, maar wel bewerken en naargelang hij het bewerkt, oogst hij.

Je kunt het vergelijken met de aarde, de aarde is er, niet door de mens gemaakt en bepaald, hij kan de aarde alleen bewerken. Hoe meer hij het in de oorspronkelijke bepaalde staat laat, des te meer vrucht zal het hem geven. Want ontneemt hij de aarde zijn vruchtbaarheid, des te minder zal de aarde voor hem voortbrengen. Zo is het ook met het leven. Hoe meer de mens het leven in zijn oorspronkelijke bedoeling laat, des te meer zal het hem geven, maar hij heeft de vrije keus dat wel of niet te doen.

Hemels Brood 801

Ik weet dat geen van jullie Mij iets kan geven wat Ik niet eerst gegeven heb, behalve de nederigheid, de erkenning dat Ik degene ben die Ik ben en dat jullie degenen zijn die jullie zijn, mens. Maar wat is het om mens te zijn? Mens zijn is levend zijn, gelijk Mijn zijn in vrijheid. Mens zijn is Mijn evenbeeld zijn, met de mogelijkheid dat niet te zijn om daarmee de vrije keus te hebben.

Mens zijn is Mij tot uitdrukking brengen in Mijn veelheid van zijn als Mijn totale zijn. Elk mens als een onderdeel van Mijn zijn en elk mens als een totaal deel van Mijn zijn met Mij totaal in zich.

Mij heb je gekregen in je mens zijn. In nederigheid word je mens zijn Mijn zijn, in hoogmoed het tegenovergestelde van Mij. Zo simpel als dat. Maar in de praktijk heel wat moeilijker. Want waar de mens in nederigheid alles is, terwijl hij zich zijn niets-zijn dan juist realiseert, is de mens in hoogmoed niets, terwijl hij dan juist alles denkt te zijn.

Hoe moeilijk is het om uit die dubbele tegenstelling waar mens te worden, tot het ware leven te komen. En juist ook allen staan met elkaar in verbinding als één lichaam met één ziel en één geest. En dat lichaam, die ziel en die geest ben Ik. Daarom ligt de verbinding tussen alle mensen dan ook alleen bij Mij, gaat alleen via Mij. Zo komt het ook dat waar de verbinding met Mij niet gehouden wordt door 1 mens, dit merkbaar is in de totale samenhang van alle mensen. En waar er dus veel meer mensen zich niet aan die verbinding met Mij  houden, is dit nog veel sterker merkbaar voor allen. Waar Ik uiteindelijk lichaam, ziel en geest ben, zal uiteindelijk dit lichaam haar volmaaktheid niet ontgaan en zo zullen alle mensen hun volmaaktheid niet ontgaan. Zo zal nooit een mens verloren gaan, slechts tijdelijk afdwalen met alles wat Ik hem gegeven heb. Dat alles kan hij in hoogmoed verliezen. Maar zodra hij nederig wordt, heeft hij alles weer terug en blijkt niets verloren te zijn.

Hemels Brood 802

Voor alle mensen, niemand uitgezonderd is Mijn liefde. Evenveel voor iedereen en meer dan genoeg voor iedereen. Ook al lijkt het voor sommigen dat er voor de een meer liefde is dan voor de ander, in werkelijkheid heb Ik alle liefde voor iedereen zonder onderscheid. Maar Mijn liefde wordt wel eens voor de een makkelijker zichtbaar, makkelijker merkbaar dan voor de ander. Net zoals in de vrije natuur de een eerder en makkelijker een zeldzame vogel ontdekt dan de ander, die naast hem loopt. De opmerkzaamheid van de een is dan groter, intensiever of meer gericht op het zien van die vogel, ook al kijken beiden ernaar uit, toch kan dan de één de vogel eerder bemerken. En zo is het ook met Mij en Mijn liefde voor jullie allemaal. De een komt wat eerder en makkelijker tot inzicht, tot verstaan, tot bemerken van Mij en Mijn liefde, dan de ander. Daarom is de een niet beter of heeft meer recht op meer liefde dan de ander. Beiden blijven Mij even lief en voor diegene die Mij later opmerkt, later beseft hoe groot Mijn liefde in alles voor iedereen is, blijft toch evenveel liefde aanwezig in een overvloeiende maat als voor hem die Mij eerder opmerkt, voelt en beseft.

Denk ook niet dat Ik de een meer help en dat hij Mij daardoor sneller opmerkt. Want Mijn hulp komt voort uit Mijn grote liefde en die liefde is voor iedereen gelijk. Wel zijn alle mensen verschillend en handelen zij ook verschillend. Daarom zal ook de uitwerking van Mijn liefde bij ieder mens verschillend zijn en daardoor lijkt het misschien nog al eens dat Ik voor de één beter zorg dan voor de ander. Maar, werkelijk jullie zijn Mij allen even lief, in alle verscheidenheid van zijn werkt zich Mijn liefde ook in dezelfde verscheidenheid uit. Maar in het totale geheel blijft Mijn liefde het totale geheel voeden en niet één deel van dat totale geheel krijgt minder voeding dan een ander deel. Maar de opname van Mijn liefde gebeurt bij de een eerder dan bij de ander en dat heeft met vrijheid te maken. Want vrij zijn jullie allemaal en daarnaar richt zich ook Mijn liefde. Naar jullie vrije keus.

Hemels Brood 803

Komen en gaan. Bij een bijenkorf is het een komen en gaan van bijen in hun ijver om honing te brengen aan hun koningin. Zij doen vol ijver datgene wat hun taak is, wat hun levensvervulling is. Maar als je naar de mensen kijkt, dan doen zij vol ijver juist datgene wat niet hun levensvervulling is, maar wat zijzelf belangrijk vinden. Het is bij hen eerder een komen en gaan in de winkels, de kroeg, het casino, enz. In elk geval meest daar waar het werelds vertier heerst. Er zijn nog maar weinigen die bij Mij komen en gaan. Dat wil zeggen, bij Mij komen voor raad of bij Mij komen om hun naaste te brengen en weer gaan, om datgene wat Ik hen aanraadt in praktijk te brengen en de volgende naaste op te zoeken en bij Mij te brengen. Als veel meer mensen dat zouden doen, dan zouden er meer mensen die afgedwaald zijn geholpen kunnen worden. Maar in de vrije keus die de mens heeft zijn er steeds meer mensen meegenomen naar de fantasie-wereld voor eigen genoegen en is het moeilijk om daar zomaar van los te komen. Zonder de vrijheid te belemmeren kan Ik daar ook niet zo snel iets doen wat niet eerder schaadt dan helpt.

Maar jij, die de liefde kent die Ik voor jullie allen heb en die de innerlijke drang voelt om uit die liefde anderen te helpen, laat je niet teneerdrukken door de massale druk om je heen van al diegenen die menen de ware weg te gaan, die menen dat er vele waarheden zijn, die menen goed te doen terwijl het eigenbelang is wat hen drijft, die blind zijn en niets voelen van het ware leven uit Mij. Laat je rustig innerlijk leiden door Mijn liefde, verbaas je niet over al die tegenstellingen die er zijn. Het zijn allemaal toch nog altijd wegen die naar Mij voeren. En hoewel er maar één waarheid is, want Ik ben de waarheid en het leven, zijn er wel vele wegen om tot die waarheid te komen en zijn er wel vele meningen en opvattingen bij de mens. Je mag dat alles loslaten en op Mij vertrouwen. Je liefdevolle hulp zal door Mij geinspireerd en gezegend zijn!

Hemels Brood 804

Ook al lijkt een situatie nog zo hopeloos, dan zeg Ik je toch dat het goed komt. Ook de meest hopeloos lijkende situatie ligt in Mijn hand en laat Ik niet los. Daarom, een situatie kan er nog zo hopeloos uitzien, in werkelijkheid is het niet hopeloos, in werkelijkheid is het alleen een tijdelijke situatie, die nodig is om de ziel te rijpen of het is de uitwerking van afdwaling of het is een toetsing voor de ziel om standvastig in liefde te blijven vertrouwen. Hoe hopeloos het dan ook lijkt, het is nooit een straf, het is nooit een verlaten door Mij en het is ook niet zo dat Ik er geen boodschap aan heb en je aan je lot overlaat. Ieder mens is Mij dierbaar en voor ieder mens zorg Ik. Maar niet voor ieder mens is de weg op aarde gelijk.

Op deze aarde is door afdwaling veel wat weer op zo’n oorspronkelijk bedoelde plaats terug moet komen om in zijn geheel weer volmaakte liefde te worden zoals oorspronkelijk was en nog is maar niet geleefd wordt door velen. En ieder mens heeft daar een taak in, een werking in. Ik bied ieder mens de liefde om tot die werking te komen en het is aan de mens om Mijn liefde op te pakken, aan te nemen en er naar te handelen, waarmee hij een hele belangrijke bijdrage levert aan de heling en terugkomst van allen die afgedwaald zijn van de liefde.

Al kom je in nog zo’n hopeloos onaangename situatie terecht, dan wil dat nog niet zeggen dat Ik je daarmee wil straffen en dat Ik je daarmee wil laten zien hoe weinig je Me waard bent, want je bent Mij altijd en eeuwig heel veel waard en Ik heb je nog steeds oneindig lief. Maar op zo’n moment is het de gelegenheid om al het tegenovergestelde te weerstaan en daarmee te overwinnen, voorgoed te overwinnen en gezuiverd en gereinigd te worden of een aandeel te hebben in de zuivering en reiniging van anderen en daaraan mee te helpen, aan de zuivering en vereniging van het grote geheel. Want niets is voor niets en nooit is iets volkomen hopeloos, het helpt altijd mee aan de totale zuivering en de totale  heelwording. Bij Mij gaat niets en niemand verloren.

Hemels Brood 805

Het leven zelf is het beste bewijs van Mijn bestaan. En toch is dat voor veel mensen nog niet genoeg. Zij maken het leven als een bewuste situatie mee en toch is het voor hen niet genoeg om te beseffen wie zij zijn en hoe zij kunnen leven. Voor Mijn bestaan hebben zij een zichtbaar en tastbaar bewijs nodig, zeggen zij. Daarom juist heb Ik het leven zichtbaar gemaakt in alle materie, in de zichtbare natuur, in de zichtbare mens. Maar het is hen niet genoeg en zij willen Mij zien met het natuurlijke oog als bewijs.

Hoe zou Ik voor het natuurlijke oog zichtbaar worden als Ik alles ben: het voor het natuurlijke oog zichtbare en het voor het natuurlijke oog onzichtbare, omdat het natuurlijke, wat voor het natuurlijke oog zichtbaar is, niet het werkelijke leven is. Dan zou het niet zichtbare werkelijke leven even moeten ophouden en een kind kan toch begrijpen dat daar geen sprake van kan zijn. Maar wat wel mogelijk is, dat is Mij te zien met het oog wat het onzichtbare kan zien, dat is het geestelijk oog, het innerlijk oog, het oog van de ziel, het levensoog of hoe je het maar wilt noemen. Maar dat oog opent zich alleen in de groei in liefde. Dat oog is gesloten, als bij pasgeborenen. Dat oog gaat open bij de ontwikkeling in liefde. En jammergenoeg is de ontwikkeling in liefde bij veel mensen achtergebleven, onderontwikkeld om dat zij al hun ontwikkeling op het natuurlijke en het materiële gericht hebben. Dan kun je Mij toch niet verwijten dat Ik niet zichtbaar ben.

Ik ben zichtbaar voor alle mensen, maar niet alle mensen hebben het vermogen ontwikkeld om Mij, naar waarheid en liefde te zien. Ik roep hen, leg hen uit hoe zij tot zicht kunnen komen, maar zij luisteren niet omdat ook hun geestelijk oor onderontwikkeld is en zij Mij met het natuurlijke oor niet horen. Toch laat Ik hen niet alleen en eens zullen hun oren en ogen opengaan en zullen zij Mij in hun hart herkennen!

Hemels Brood 806

Ik weet wie je bent, Ik weet wat je bereikt en Ik weet wanneer je afdwaalt van Mijn liefde. Ik zie ook wat dat je brengt en hoe je er mee worstelt om toch weer terug te komen in Mijn liefde, om je plekje in Mijn liefde weer te verdienen. Maar Ik zeg je, lief mens, je hebt je plekje nooit verloren en je hoeft die dan ook niet terug te verdienen. Je hebt alleen even je ogen en oren gesloten gehad.

Als je naar een bloem kijkt, dan zie je dat zij er is, als je dan je ogen sluit zie je haar niet meer, toch weet je dat zij er nog net zo mooi is. Alleen, zodra je je ogen sluit weet je natuurlijk niet wat ermee kan gebeuren of iemand haar misschien zal plukken en dan kan zij zomaar weg zijn als je je ogen weer opent. Ja, zo kun je bang worden Mijn liefde te verliezen als je afgedwaald bent. Maar Ik verzeker je dat het met Mijn liefde niet zo gaat als met die bloem kan gaan, want niemand kan Mijn liefde voor jou “weg plukken” in de tijd dat jij je ogen door afdwaling gesloten hebt.

Toch zou Ik je willen zeggen, houd je ogen en oren open, laat je niet verleiden tot afdwaling, want al raak je Mijn liefde nooit kwijt en al blijft je plekje in Mijn liefde altijd jouw plekje, toch weet je ook wel dat je met de ogen open meer ziet en beter je weg kunt vervolgen dan in het donker met de ogen gesloten. Aan elk obstakel wat op je weg gezet wordt, kun je je stoten en hoewel Ik je altijd in liefde blijf dragen, kan Ik niet voorkomen dat er obstakels op je weg komen op momenten dat je door afdwaling bevangen bent en je ogen gesloten hebt. Omdat je dat op zulke momenten wel ergens in jezelf voelt, ook moet voelen, anders zou je je niet van je dwaling bewust kunnen worden en er op terug kunnen komen, raak je vertwijfeld over Mijn liefde. Maar nogmaals, die is niet weg, die is nooit weg. Begrijp je nu een beetje waar dan je angst, je onzekerheid vandaan komt? Je hoeft je maar in alle oprechtheid weer naar Mij te wenden, in het volle vertrouwen op Mijn eeuwige liefde voor jou en iedereen en je zult weer zien, weten en voelen dat alles goed is en goed komt.