Hemels Brood 7751 t/m 7781

Hemels Brood 7751

Weten is nog geen kunnen. Je kunt veel weten over Mijn liefde, weten wat liefde is en toch niet in alle opzichten die liefde zijn. Zelfs al wil je die liefde zijn, dan nog is weten hoe die te zijn niet genoeg.

Om Mijn ware liefde te zijn, zoals die in de Bijbel beschreven is, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, volmaakte wijsheid, volledige waarheid, geduldig en ijverig, nooit nemend of verwijtend, altijd gevend, verdragend en nederig, heb je Mij, jullie Schepper nodig, is het nodig dat je jouw vrije wil volledig overgeeft aan Mij, aan Mijn Wil die in haar volheid die liefde is en de ware wijsheid die daaruit voortkomt. Niemand kan die liefde die Ik Ben uit zichzelf zijn, alleen uit Mij leef jij en alleen uit Mij kun jij die liefde zijn. Ieder mens kan alleen die liefde, Mijn leven werkelijk zijn, wanneer hij zich ten diepste en volledig met Mij en Mijn Wil verbindt in zijn hart, in zijn doen en laten, in alles.

Nu kun je je afvragen hoe het komt dat de een meer in verbinding met Mij staat dan een ander, terwijl iedereen Mij kan vinden in zijn hart, in de natuur, in de hele Schepping, de oneindigheid van Zijn. Dat heeft te maken met de vrije wil die Ik alle mensen gegeven heb en de aanwezigheid van de verleiding waarmee ieder mens te maken heeft, en het is aan ieders vrije wil of hij toegeeft aan verleiding of de verleiding weerstaat, wat alleen met een sterke wil en Mijn liefde mogelijk is. Juist in de vrijheid van de eigen wil is het moeilijk voor mensen om zich met Mij te verbinden, al helemaal wanneer mensen niet in Mij geloven.

Maar Ik heb jullie in alle vrijheid de Heilige Geest gegeven, juist zij die in Mij geloven, die een innerlijke verbinding met Mij hebben en Mijn liefde voelen, beseffen dat, want het is niet alleen een weten, het is vooral ook het voelen van Mijn liefde, waaruit jullie die in Mij geloven de kracht kunnen putten om verleiding te weerstaan en in Mijn liefde te groeien, daarmee wordt de band met Mij versterkt tot het eeuwig gelukzalige leven, Mijn eeuwige Liefde.

Hemels Brood 7752

De aarde heeft de kleuren van Mijn Goddelijk volmaakte Wil en de wil van alle mensen. In Mijn hemel is het zuiver pure witte licht, Mijn Goddelijke Wil die de schitterendste kleuren zichtbaar maakt van de eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Op aarde zijn reeds bijzonder mooie kleuren te zien, maar in Mijn hemel, in Mijn zuiver pure witte licht, zijn zulke prachtige kleuren, dat daarbij de mooiste kleuren die er op aarde zijn grauw en kleurloos lijken.

Nu heb Ik het niet alleen over letterlijk zichtbare kleuren die met het natuurlijke oog te zien zijn, maar juist over de kleuren die in geestelijke zin de waarheid, de liefde en haar wijsheid in alle toonaarden tonen, de zuivere waarheid in zoveel verschillende opzichten, de onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde in al haar werkingen en de volmaakte wijsheid in al zijn werkzaamheid, overlopend in de prachtigste kleurspelingen, welke de eeuwige beweging van het Enig ware eeuwige Leven is, Die Ik Ben in alles.

Op de aarde zijn deze kleuren niet te zien door de vele afdwalingen van de mens van de waarheid, van liefde en van haar wijsheid. En al de kleuren die op aarde toch een zekere schoonheid hebben, zijn er als een weerschijn van Mijn liefde en het goede en liefdevolle, wat toch ook in de mens aanwezig is omdat Ik in de mens levend aanwezig ben met Mijn licht.

Hoe meer een mens Mijn licht in hem ervaart en hoe meer daarbij voor die mens van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid zichtbaar wordt, des te meer van Mijn licht zal hij uitstralen naar de mensen om hem heen. Des te meer zullen zijn ogen opengaan voor de kleuren die het ware leven weergeven en dat zal hem innerlijk verblijden. En in hem zal een begin zijn van Mijn licht, als een zon die langzaam opgaat en het veld van leven verlicht, en een nieuw landschap zal zichtbaar worden, niet van de aarde, maar van het ware leven, het eeuwig gelukzalige leven, de eeuwige waarheid van Zijn.

Hemels Brood 7753

Volmaakte liefde is schitterend mooi, is pure schoonheid, is sprankelende vreugde, op aarde ongekend. Volmaakte liefde is de diepste glans van het eeuwig volmaakte leven en met de uit die liefde voortkomende wijsheid de eeuwig ware gelukzaligheid voor altijd. En wanneer je uit je hart iets mooi wilt maken dan is dat uit die liefde in je opgekomen, dan is dat goed en dan weerspiegelt dat de ware liefde.

Maar wanneer iemand zichzelf mooi wil maken om anderen te verleiden, om indruk te maken, om anderen te overtreffen, uit eigenbelang en noem maar op, dan zal dat nooit de ware schoonheid van ware liefde en haar wijsheid overtreffen. Integendeel, daarmee vergeleken zal dat gelijk modder op een varken zijn. Zie hoeveel schoonheid in de natuur geborgen ligt, het is allemaal uit Mijn liefde en haar wijsheid voortgekomen, zoals uit Mijn liefde alles voor het welzijn van de mens is voortgekomen en nooit haar schoonheid zal verliezen.

Wat uit liefde uit het hart opkomt, komt uit Mijn liefde op en geeft glans en vreugde aan het leven, de blijdschap van werkelijk zijn, en dat is mooi in allerlei opzichten. Geniet van alle werkelijk uit Mijn liefde voortgekomen schoonheid, want dat is wat het leven in werkelijkheid laat zien en voelen. Ook al is het aardse leven niet steeds aangenaam en prettig, het mooie, het ware, het goede is er toch altijd ook, omdat Ik er toch altijd ook ben.

Weet met elke mooie bloem, met elke vogel die zingt, met het ruisende water van een beekje, met het wuivende gras, dat op de aarde tussen alles wat niet aangenaam is, toch altijd Mijn liefde het goede brengt, dat Ik met Mijn liefde en haar wijsheid alles tot het werkelijk gelukzalige leven voor eeuwig leid, over paden met doornen, met kuilen en stenen, over paden met bloemen en wuivend gras, over paden die dor en droog zijn, al naargelang nodig is om alle mensen voor eeuwig het tot ware gelukzalige leven te brengen, bij Mij.

Hemels Brood 7754

Met de Schepping van hemel en aarde, met de Schepping van de mens, is de heling van Lucifer ingezet, de zuivering van zijn licht, zijn volmaakt geestelijke zijn uit Mij, gelijk Mij maar niet Mij, zodat zijn besef, via de mens, tot het besef van zijn werkelijke bestaansvorm kan komen, waarbij de mens van groot belang is in zijn vrijheid van zijn.

Want in de mens is Mijn Goddelijkheid aanwezig in de Mens Jezus Christus, waarmee de mens tot zijn werkelijke Zijn, tot Mijn werkelijke leven kan komen. Daarnaast is ook Lucifer in geestelijke zin aanwezig en heeft de mens in zijn vrijheid in zich de keus tussen Mijn ware eeuwige leven en de waan zelf te leven zoals Lucifer als gelijk aan Mij dacht zelf te zijn terwijl hij wel aan Mij gelijk is, maar Mij niet zelf is.

Dat, lieve mensen, is in Mijn Schepping op een heel bijzondere en unieke wijze met elkaar verbonden, zodat alles meewerkt aan de heling van Lucifer en daarbij ieder mens tot het eeuwig ware gelukzalige leven gebracht wordt. Daarom gebeurt er niets zomaar, toevallig. In elke vrije keus die de mens maakt, is een werking van Mijn liefde voorzien, terwijl de vrijheid van keus in alle opzichten gewaarborgd is, voor ieder persoonlijk en voor alle mensen tezamen in de Ene Mens, die jullie allemaal met elkaar zijn in blijvende verbinding met Mij, God, jullie Schepper, in ware liefde en haar wijsheid.

Vrees daarom niet voor het kwaad, want het is allemaal precies afgemeten en passend in het doel van de Schepping, de mens dienend en het te bereiken doel dienend. Alle gruwel die daarbij op aarde plaatsvindt is niet Mijn Wil, maar heeft te maken met wat mensen in hun vrijheid kiezen. Het is wel Mijn Wil dat het allemaal de mens ten dienste staat, zodat op een zeker moment het doel van Mijn Schepping bereikt wordt en het eeuwige licht van Mijn liefde iedereen bereikt en tot het ware gelukzalige leven brengt, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7755

Wonderen. Ik zou veel wonderen kunnen doen, maar het zou niets toevoegen aan alles wat er al gebeurt voor het te bereiken doel, de mens tot het ware gelukzalige leven te brengen. Het zou de mens eerder in verwarring brengen en er is op aarde al genoeg verwarring onder de mensen. Ik zou geamputeerde armen of benen kunnen aanzetten, dodelijke ziekten kunnen wegnemen, doden tot leven kunnen wekken en nog veel meer en in grote getale over de hele wereld. Stel je eens voor dat Ik dat zou doen, zomaar uit het niets, want per slot van rekening ben Ik er voor veel mensen niet en dat zou de meesten daarvan zeker niet tot een waar, zinvol, diep, eigen vrij geloof brengen.

Alles wat er op aarde gebeurt, gebeurt al voor het leven van de mens, om de mens in zijn vrijheid tot zicht op Mij en Mijn liefde te brengen, tot het eeuwig ware gelukzalige leven voor altijd en daar is niets aan toe te voegen of af te doen, dat is allemaal het beste voor alle mensen persoonlijk en allen tezamen in de vrijheid van hun aardse leven, door Mij volmaakt geregeld in Mijn eeuwige, intens diepe, volmaakte liefde voor de mens en de uit Mijn liefde voortkomende volmaakte wijsheid. In alle opzichten zorg Ik voor alle mensen, maar dat wil niet zeggen dat de mens daarbij niets te lijden zal hebben, want alles wat er gebeurt hangt nauw samen met de keuzen die de mens maakt in zijn volkomen vrijheid.

Het ware leven is Eén leven waarin alle mensen verenigd hun eigen persoonlijk bestaansbesef gekregen hebben en hun eigen persoonlijke keuzen kunnen maken, al dan niet voor Mijn liefde of het tegenovergestelde daarvan. Daarbij heeft elke keus een uitwerking op het leven van alle mensen in de hele oneindigheid, omdat ieders leven in Mijn leven verbonden is en Mijn liefde daar in wijsheid bij betrokken is ten dienste aan de mens en het doel van de Schepping. In alles heb Ik voorzien om jullie mensen tot het eeuwig gelukzalige leven te brengen, de eeuwig ware liefde, Mijn liefde voor jullie.

Hemels Brood 7756

Jullie mensen hebben er geen idee van, hoeveel verschillen er in de Schepping aanwezig zijn, en toch is alles opgebouwd uit Eén, uit Mij, uit Mijn Enig ware eeuwige leven. Want hoewel Mijn leven Eén in alles en iedereen is, bestaat Mijn leven uit oneindig veel delen, die toch ook altijd met elkaar Mijn leven zijn tot in de oneindigheid van Zijn. Voor jullie, mensen op de aarde in de beperking van een materieel lichaam, niet voor te stellen hoe jullie daarvan deel uitmaken, in vrijheid op aarde zelf zijn. Mens, met de bewustheid te bestaan en de vrijheid om je eigen keuzen te maken, verbonden met elkaar en met Mij, Mijn leven, omdat alleen Mijn leven werkelijk eeuwig leven is en jullie daar allemaal deel van uitmaken.

Maar in het besef van het eigen vrije bestaan is het mogelijk dat de verbinding met Mij en met elkaar verloochend wordt, ook al is dat in werkelijkheid tot in de eeuwigheid een blijvende verbinding. Daarom heeft verloochening van Mijn bestaan, jullie God en Schepper, God in Jezus Christus, een werking op aarde die de mens voor de gevolgen van de verloochening behoedt. En hoewel die werking als onaangenaam ervaren zal worden door de mensen die het aangaat, de werkelijkheid is dat deze werking geheel uit Mijn oneindig diepe liefde voor de mens voortkomt. Om de vrijheid van de mens in geen enkel opzicht te belemmeren, kan een verloochening van Mij en Mijn liefde lang aanhouden en daarmee ook de uit Mijn liefde voortkomende werking, die de mens beschermt voor de gevolgen van zijn verloochening.

Aangezien alle mensen deel uitmaken van Een en hetzelfde leven, Mijn leven, en daarin met elkaar verbonden zijn, zal iedereen in meer of mindere mate met de werking van Mijn liefde ten aanzien van de verloochening van Mijn bestaan te maken hebben, ook zij die Mij liefhebben en eren, maar steeds zullen zij daar Mijn liefde bij kunnen voelen en zal hen vergoed worden wat zij te dragen hebben. Niet aards materieel, maar geestelijk hemels. Mijn liefde zal alle mensen dragen en alles goedmaken.

Hemels Brood 7757

Niemand moet liefde zijn. Liefde is het enige leven, de enige mogelijkheid om werkelijk levend te zijn. Dat is wat Ik jullie mensen in Jezus Christus steeds weer laat voelen. Elke afdwaling van liefde is geen leven en heeft de dood in zich. Het is dat Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, jullie voor die dood wil behoeden. Niet door dwang, maar door inzicht te geven in wat leven werkelijk is en hoe belangrijk het voor ieders welzijn is om naar ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde te handelen, waaruit dan de volmaakte wijsheid voortkomt.

Het is geen moeten als dwang, het is moeten als enige mogelijkheid om tot het werkelijke leven te komen. En Ik zeg jullie, dat enig werkelijke leven is de enig ware gelukzaligheid, welke alle mensen willen, maar door alle afdwalingen van liefde blind voor geworden zijn. Om jullie blindheid op te lossen is alles wat er op aarde gebeurt nodig, want uit ware liefde voor alle mensen, weet Ik in Mijn uit die liefde voortkomende wijsheid, dat juist die gebeurtenissen nodig zijn, niet om mensen te dwingen tot liefde, maar om mensen zicht te geven op het verschil tussen dood en leven. Om mensen bewust te maken van Mijn liefde en wat ware liefde tot stand kan brengen ten goede voor iedereen.

Want werkelijk gelukkig kan ieder mens pas zijn, wanneer zijn medemensen ook gelukkig zijn, omdat jullie allemaal in de eenheid van Mijn leven, het eeuwig werkelijke Leven, tezamen één zijn. Eén mens, waarvan jullie mensen allemaal een deel zijn met een eigen persoonlijke vrijheid om zelf tot die eenheid van leven te komen en zelf tot dat enige ware geluk met al je medemensen te komen. Dat begint in nederigheid. In niets verlangen, niets verwachten en niets eisen. In verdragen en vergeven. In geduld en in onvoorwaardelijk liefhebben, zoals Ik in Jezus Christus jullie mensen allemaal onvoorwaardelijk eeuwig liefheb.

Kom dan bij Mij voor licht en kracht en wees nederig, kom tot werkelijke liefde, tot werkelijk Leven!

Hemels Brood 7758

Elke dag is er om naar Mijn licht te groeien. Elke dag groeit ieder mens wat meer naar Mijn licht, hoe je de gebeurtenissen op aarde ook bekijkt. Er is altijd een mate van groei, al is het nog zo klein en al wordt het niet bemerkt, toch groeit ieder mens elke dag richting Mijn licht en daarmee naar Mijn liefde. Misschien vraag je nu, ook de mensen die misdadig zijn en ernstig kwaad doen aan hun medemensen, zelfs elke dag nog meer misdadig handelen? Ja, zelfs zij, want met elk misdadig handelen is liefde uit Mij verbonden, waarmee zij geholpen worden om tot inzicht in hun misdadig handelen te komen en te gaan beseffen hoe ver zij van het ware leven zijn afgedwaald.

Hoe kwalijk hun handelen ook is, zij stapelen daarmee hete kolen op hun hoofd. Begrijp dat niet letterlijk, maar figuurlijk, want Ik bedoel daarmee dat er hoe dan ook een werking van Mijn liefde aan elke wandaad verbonden is die bepaald niet aangenaam is, ook al wordt die niet direct bemerkt en gaat het kwaad gewoon door. Maar er komt, voor iedereen die zijn groei niet bewust bemerkt en aan zijn wandaden vasthoudt, toch een moment waarop hij geconfronteerd wordt met al zijn wandaden, en wel zodanig dat hij de ernst ervan beseft tot in het diepst van zijn ziel en de pijn ervaart door het besef van Mijn liefde.

De mogelijkheid om tot dat besef, tot het zien van Mijn liefde te komen, is onopgemerkt in hem gegroeid tot het moment dat Ik bepaald heb dat door alles wat er in zijn leven gebeurd is hem de ogen voor Mijn licht opengaan, tot in het diepst van zijn ziel. En zie, alles is steeds groei geweest naar dat moment. Juist door alles wat er gebeurd is, zal dat moment er zijn en zal Mijn licht gezien worden, ook door de grootste misdadiger. Maar alles op de daarvoor bestemde tijd, die Ik alleen ken in Mijn liefde en haar wijsheid. Ieder mens groeit tot Mijn licht, maar ieder in een eigen tempo, op een eigen manier, met of zonder besef daarvan. Groei is er voor iedereen, uit Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 7759

Voor ieder mens werkt Mijn liefde anders. Meerdere mensen kunnen dezelfde afdwalingen van liefde hebben, bijvoorbeeld gebruikmaken van leugens om hun doel te bereiken, maar evengoed zijn zij ieder uniek en zo zal Mijn liefde dan ook aan ieder een werking hebben die hen daadwerkelijk iets brengt, wat ieder tot meer inzicht helpt. Op ieders pad zullen gebeurtenissen komen, maar die zullen niet hetzelfde zijn. Wat de een tot inzicht brengt is iets heel anders dan wat de ander tot inzicht brengt. En steeds komt alles wat er gebeurt ook ten goede aan alle mensen.

Daarom heeft het ook geen zin om wat de ene mens overkomt te vergelijken met wat de andere mens overkomt, want de diepere achtergronden van wat er op aarde allemaal gebeurt zijn voor jullie niet te begrijpen. Maar dat het allemaal met de in vrijheid gemaakte keuzen van de mens te maken heeft en het doel van Mijn Schepping voor het welzijn van alle mensen vanuit Mijn overgrote liefde voor jullie allemaal, daar kun je zeker van zijn. Daarom heeft het zeker zin om zo vaak mogelijk bij Mij in Jezus Christus in je hart te komen, ook al heb je het idee dat je Mij niet kunt bereiken. Blijf komen en je leert Mij daar te vinden in liefde en wijsheid. Altijd ben Ik daar in liefde en wijsheid, nooit anders dan dat.

Wanneer je er niet zeker van bent dat Ik het ben en niet jouw gedachten, toets het dan op ware liefde en wijsheid, kijk dan of er soms verlangens zijn die jou belemmeren om oprecht naar Mij te luisteren. Want verlangens, onzekerheden, angsten, ongenoegens ergens over, enzovoorts, kunnen een belemmering zijn zonder dat jij dat zo duidelijk beseft. Maar door toch steeds weer naar Mij te komen ga je Mij op een zeker moment wel horen tussen al je eigen gedachten door, want Ik help jou wanneer jij volhoudt en blijft komen. Ik help iedereen die het volhoudt om in zijn hart bij Mij te komen om Mij in liefde en wijsheid te gaan horen en verstaan.

Hemels Brood 7760

Het lichamelijke en het geestelijke zijn met elkaar verbonden, geen van beide staat op zichzelf. Er is een eenheid tussen die twee, die te maken heeft met het verblijf op aarde, de gebeurtenissen op aarde, de keuzen die mensen maken en met het werkelijke leven. Zowel het geestelijke levensbesef als de functies van het materiële lichaam werken op elkaar in. Daarmee bedoel Ik niet alleen wat een mens persoonlijk doet of laat, kiest in zijn vrijheid, maar ook wat alle mensen doen of laten, in hun vrijheid kiezen.

Daarom kan niet gesteld worden dat lichamelijke problemen komen door wat iemand nog niet naar waarheid en liefde doet, want alles wat er op aarde gebeurt heeft met lichaam en geest te maken, omdat alles, alle mensen met elkaar en met Mij, Eén leven is, het ware geestelijke leven. Maar om de mens de vrijheid van werkelijk leven te kunnen laten zijn, heb Ik hemel en aarde geschapen vanuit het geestelijke in het materiële, om het geestelijk eeuwige leven duidelijk kenbaar voor de mens te maken en Mij persoonlijk te kunnen leren kennen.

Zo is het materiële lichaam van de mens in alle opzichten opgebouwd in overeenstemming met het ware geestelijke leven en is het verloop van het besef van het ware geestelijke leven van de mens daarin terug te zien. En dat geldt voor de hele materiële natuur evenzo, alsook de wisseling van seizoenen, de aantrekkingskracht van de aarde, de zon en de maan, van de planeten en de sterren. Het is allemaal één levend geheel, in de materie te zien om de mens tot het werkelijke leven in de eeuwigheid van het gelukzalige Zijn te brengen, wat hij van oorsprong is.

In de wisselwerking tussen materie en zijn, dood en leven, ligt de weg naar het werkelijke leven, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, ware, onveranderlijke liefde en haar volmaakte wijsheid. Ik Ben in Mijn Zoon Jezus Christus die Weg voor alle mensen. Jullie mensen zijn in jullie vrijheid uitgenodigd Mijn weg te gaan en tot eeuwig werkelijk leven te komen, Mijn Leven, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7761

Wanneer een mens door een medemens om hulp gevraagd wordt, kan hij hulp geven. Ook wanneer drie of vier mensen hem om hulp vragen, kan hij dat doen. Maar wanneer honderd of duizend mensen tegelijk bij hem om hulp komen, kan dat niet meer door die ene mens gegeven worden.

Zie, Ik kan dat wel, Ik kan oneindig veel mensen hulp geven, bij oneindig veel mensen tegelijk zijn. Ik ben altijd bij alle mensen. Ik ben leven in alle mensen, daarmee kan Ik ieder mens steunen waar dat nodig is. Voor jullie op aarde is dat niet voor te stellen, maar bedenk je eens dat Ik leven ben in alles en iedereen, en zoals jij in jezelf leven voelt, zo voelt ieder mens dat, of een mens nu wel of niet gelooft dat Ik, zijn Schepper, dat leven ben. Mijn leven is Mijn Zijn zoals Ik Ben en eeuwig Dezelfde blijf. Hoe jij voelt, denkt en handelt, waarom jij doet wat je doet of niet doet, alles weet en ken Ik van jou en Ik kan, wanneer je maar wilt, met je in contact zijn. En omdat Ik op diezelfde manier levend in ieder mens ben, kan Ik op datzelfde moment ook met ieder ander mens in contact zijn.

Jij bent op aarde alleen jezelf, Ik ben in ieder mens Mijzelf en in alles Mijzelf, werkelijk leven. Omdat Ik in jou Ben, en tegelijk in ieder mens Ben, ben jij met Mijn leven in jou eigenlijk ook in ieder mens en is ook ieder mens in jou. Maar juist doordat jullie allemaal in een materieel lichaam gevat zijn, is er een grens waardoor jullie andere mensen ervaren zoals je jezelf ervaart, als alleen zichzelf levend.

Wanneer je in levende eenheid met Mij komt, kun je in die eenheid ook andere mensen voelen, hun wezenlijkheid uit en in Mij ervaren. In eenheid met Mij ben je wanneer je in alle oprechtheid en vrijheid gelijk Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde in volkomen nederigheid in alles handelt. Dan begrijp je ook hoe Ik bij alle mensen tegelijk kan zijn en met alle mensen tegelijk contact kan hebben. Maar dat niet alleen, want Ik beheer alles, alles wat is en leeft in de hele oneindigheid, omdat Ik alles Ben, leef in alles en iedereen.

Kom en open je oren, kom en open je ogen, kom en open je hart, kom en versta Mijn oneindig diepe liefde voor jou en iedereen.

Hemels Brood 7762

Wanneer je iets heel graag wilt, en je weet daarbij dat het eigenlijk niet goed is, maar je wil is te sterk om het niet te willen, dan kun je het alleen nog laten door jezelf te dwingen het niet te doen. Maar dan doe je het niet, uit dwang, en beter is het om het in vrijheid niet te doen. Maar, hoe kun je die sterke wil ombuigen, zodat je wat je zo heel graag wilt, niet meer wilt.

Dat kun je met Mij, wanneer je bij Mij komt en Mij laat weten wat je zo heel graag wilt, maar van begrijpt dat dat niet het beste voor je is. En laat Mij dan weten dat jouw wil voor jou te sterk is om die om te buigen en wat niet goed voor je is los te laten. Wanneer je Mij dat laat weten, dat jouw wil te sterk voor jou is om te beheersen, dan neem Ik weg wat jij zo graag wilt, op een manier dat jij er geen verlangen meer naar hebt. Want wanneer dat verlangen weg is, zul je ook geen wil om het te krijgen meer hebben.

Zie, een verlangen tot wat dan ook kan een sterke wil om het te krijgen veroorzaken. Zo’n sterke wil is niet altijd te beheersen, maar voor veel mensen is het daarbij heel moeilijk om dat op een eerlijke manier toe te geven en bij Mij te komen en hun zwakte aan Mij over te geven. Ik zie dat wel, maar voor iedereen is het in zijn vrijheid van zijn belangrijk om dat voor zichzelf en voor Mij toe te geven.

Natuurlijk zijn er ook mensen die Mij niet kennen zoals jullie in Mij gelovende mensen Mij kennen, maar ook hen help Ik, alleen op een andere manier om hun vrijheid niet te belemmeren. Wie Mij eenmaal kent en weet dat hij in zijn hart contact met Mij kan opnemen, die kan Ik in alle vrijheid alleen helpen wanneer hij daarom vraagt in waarheid en liefde.

Wanneer jij al lange tijd toegeeft aan behoeften waarvan je weet dat die eigenlijk niet zo goed voor je zijn, maar je wil om eraan toe te geven is te sterk, zodat je er vaker toch aan toegeeft of jezelf moet dwingen om er niet aan toe te geven, kom dan oprecht bij Mij en zeg Mij dat je wil te sterk voor je is om er niet aan toe te geven. Ik verander je wil niet, maar Ik neem die behoefte van je weg, dan zul je je wil weer kunnen beheersen, want de behoefte is weg. Zo kunnen we samen veel oplossen in waarheid en liefde.

Hemels Brood 7763

Hoewel Ik eeuwig in de hoogste hemel ben, ken Ik wat in de diepste hel is, waar de mens terechtkomt die, wars van Mijn liefde en haar wijsheid, door zijn misdadig handelen, met de grootste gruwelen te maken krijgt, om hem te redden van de eeuwige dood, dat is de volkomen afwijzing van liefde.

Maar juist die diepste hel is er om de ergste misdadiger van zijn afdwalingen van liefde bewust te maken en hem terug te brengen naar het werkelijke leven, de ware liefde, het werkelijke geluk. Want al diegenen die in de diepste hel terechtkomen, zijn zich niet bewust van wat zij aan ware liefde missen, en met hun handelen creëren zij zelf de diepste hel, die geen plaats als zodanig is, maar een hoedanigheid, al naargelang hun leugens en bedrog, hun boosaardigheid, hun wraakzuchtigheid, enzovoorts.

Het is zeker niet zo dat mensen die niet in Mij, in Mijn bestaan geloven, na hun overlijden in de hel terechtkomen, wie een leven zonder ernstige misdaden leeft, zal na zijn verblijf op aarde in een vergelijkbare geestelijke situatie komen, wat ook dan geen plaats maar een hoedanigheid is, gevormd al naargelang iemand op aarde geleefd heeft en steeds met het doel bewust te worden van Mijn bestaan, Mijn liefde en haar wijsheid, om bewust deel te kunnen zijn van het ware leven, waarin het ware geluk voor iedereen aanwezig is.

Waar een mens na zijn verblijf op aarde terechtkomt staat in nauwe verbinding met hoe hij op aarde geleefd heeft, ieder mens zal in die hoedanigheid terechtkomen die hij met zijn handelen op aarde gecreëerd heeft, en steeds zal dat ook zo zijn dat hij datgene op zijn pad vindt wat hem doet groeien in besef van Mijn bestaan, Mijn liefde, het ware liefdevolle werkelijke leven.

Want waar een mens zich op aarde of na het verblijf op aarde bevindt, het doel zal altijd zijn hem tot het werkelijk gelukzalige leven, Die Ik Ben, te brengen, van hoe ver iemand ook komt. Daarbij is het voor iedereen zelfs mogelijk om via Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, van de hel in de hemel te komen, al is dat voor hen die zich in de hel bevinden een lange, moeilijke weg om te gaan. Maar zie, bij Mij zijn alle dingen mogelijk, omdat Ik liefde Ben en alle mensen hoe dan ook intens liefheb.

Hemels Brood 7764

Lieve mensen, voel je altijd vrij om je eigen keuzen te maken, ook wanneer je beseft dat het nog niet pure liefde is. Bedenk daarbij dat, wanneer je over het algemeen vanuit een goed en liefdevol hart handelt, er niet veel zal misgaan. Weet daarbij ook dat Ik niets van wat geen waarheid en liefde is door de vingers kan zien, voor je eigen bestwil zal Ik je toch steeds weer tot inzicht en daarmee tot het steeds meer in waarheid en liefde handelen brengen, al zal dat met een zekere mildheid zijn.

Het is aan jou en de vrijheid die je hebt om niet uit dwang maar uit ware liefde te gaan handelen, want wanneer je jezelf dwingt om het goede te doen, terwijl je hart daar niet bij betrokken is, dan heeft het geen echte levenswaarde. Liever heb Ik dat je je vrij voelt en vanuit die vrijheid tot ware liefde komt, vanuit je hart samen met Mij.

Wees niet bang voor Mijn levenslessen, die nogal eens niet aangenaam zijn. Accepteer die in nederigheid, wetend dat het Mijn liefde is en dat je beter iets meemaakt wat op aarde onaangenaam is, maar je leert dichter bij Mij en Mijn liefde te komen, dan dat je steeds wat verder afdwaalt in dwangmatig handelen en daarmee niet gebaat bent.

Juist het in vrijheid gaan begrijpen dat Mijn liefde je alles geeft, en daarvoor meer en meer te kiezen, geeft je zoveel meer dan uit dwang het goede te doen, nu je Mij kent en weet dat Ik alleen ware liefde ben, het ware Leven Ben. Want de Wet van Mijn orde is niet gegeven om te dwingen, maar om te behoeden, uit Mijn liefde en haar wijsheid.

Iedereen kan het opvatten als een advies. Wie de liefde en haar wijsheid ervan begrijpt, zal er geen moeite mee hebben Mijn wet met liefde op te volgen en daar ook in vrijheid de zoete vruchten van te plukken. Maar wie het niet begrijpt, die geef Ik lering, om die mens te behoeden voor het meest onaangename, dat wat geen liefde en haar wijsheid is.

Maar verwissel lering niet met verdragen, want iedereen krijgt op aarde ook te verdragen, door alle vrij gemaakte keuzen die niet naar liefde en haar wijsheid zijn. Besef daarom dat niet alles wat je meemaakt lering is, een goed en liefdevol hart krijgt te dragen, omdat het sterk genoeg is om te verdragen, en in werkelijkheid draag Ik, en jij slechts een beetje, ook al voelt het als veel.

Hemels Brood 7765

Soms lijkt het alsof je in de woestijn bent, omdat er weinig goeds is, en het verstikt je dat er zo weinig aan te doen is. Op andere momenten lijkt het dat je in een bruisende stad bent, want er zijn mensen om je heen die vriendelijk en behulpzaam zijn en zo nu en dan lijkt het of je in de mooie natuur bent, vredig onder een boom zit en naar het water van een kabbelend beekje kijkt, want het is rustig en vredig in jou en niemand valt je lastig. Zo zijn er verschillende sferen waarin je kunt zijn, en die zijn allemaal op aarde in het materiële ook aanwezig. Levende materie, overeenkomend met de verschillende nuances in sferen die mensen meemaken. Maar veel mensen hebben daar geen oog voor, geen besef van, het leven van elke dag neemt hen daarvoor teveel in beslag.

Toch willen mensen weten wat hun leven precies is, hoe alles kan gaan zoals het gaat, wat de verbanden zijn tussen de verschillende besluiten die machthebbers maken, wat er achter de schermen speelt en vooral, wat aan de verschillende problemen die er wereldwijd zijn te doen is. Maar wanneer je niet weet wat de beweegredenen van mensen zijn, kun je niet weten hoe die wereldwijde problemen op te lossen zijn, en zolang er in het verborgene van alles wordt uitgebroed door machthebbers die hun macht en hun rijkdom niet kwijt willen, blijft het steeds weer misgaan op allerlei gebied. Wijze mensen voorspellen inmiddels dat aan de wereldwijde grote problemen al niets zinvols meer te doen is om het schip te keren, het is hoe dan ook gedoemd mis te gaan en een onvoorstelbare catastrofe wordt door hen dan ook verwacht. Vanuit de mens gezien is een catastrofe niet ondenkbaar, wanneer de mens het alleen zou moeten oplossen.

Maar lieve in Mij gelovende mensen, geen mens hoeft alles alleen op te lossen. Ik ben er en Ik weet en ken alles tot in het diepst verborgene. En daar, in het diepst verborgene, is niet alleen de macht van het kwaad, maar ook Mijn macht, nu nog niet ingezet, maar wanneer de maat die Ik gesteld heb vol is, zal het kwaad al zijn vermogen in elk opzicht volkomen verliezen en zal het ware leven, Mijn liefde en haar wijsheid, vrede brengen voor alle mensen.

Hemels Brood 7766

De interpretaties die mensen aan Mijn Woord geven en het geloof in de waarheid ervan, kunnen heel verschillend zijn. Omdat de mens in het materiële zichzelf, zijn medemensen en alles wat er verder op en om de aarde is, letterlijk ziet en meemaakt, is hij over het algemeen geneigd om Mijn Woord ook vooral letterlijk uit te leggen. Maar in meerdere opzichten is gebleken dat een letterlijke uitleg tegenstellingen in de tekst naar voren brengt. Daardoor is een aantal mensen gaan zien dat Mijn Woord ook op een andere manier dan de letterlijke te begrijpen is, en zo is de mens zich ook gaan bezighouden met de meer geestelijke uitleg van Mijn Woord.

Op zich genomen een hele goede verandering, ware het niet zo, dat in de huidige samenleving mensen vooral geacht worden hun verstand te gebruiken en hun gevoel zoveel mogelijk opzij te schuiven. Zodoende is vooral verstandelijk gezocht naar de juiste uitleg van Mijn Woord, waarbij de neiging om als uitgangspunt Mijn Woord letterlijk te nemen ook nog steeds aanwezig is. Daarmee wordt de uitleg een mengeling van letterlijk en geestelijk, wat onderling tussen mensen verschillende interpretaties geeft, waarbij mensen nogal eens tegenover elkaar komen te staan door meningsverschillen over de waarheid. Vooral wanneer het verstand gebruikt is voor de uitleg, kunnen er grote verschillen in uitleg zijn.

In werkelijkheid is het geven van een helemaal juiste uitleg van Mijn Woord alleen samen met Mij mogelijk. Niet vanuit het verstand, maar vanuit het hart, waar Ik in Jezus Christus in ieder mens altijd bereikbaar aanwezig ben. Wie in alle eerlijkheid en oprechtheid een juiste uitleg van Mijn Woord wil, die zeg Ik, kom bij Mij in je hart en vraag Mij om uitleg, en Ik zal je uitleg geven, zoals die helemaal juist is op een manier die jij kunt begrijpen. Dan weet je in jezelf, dat is de juiste uitleg.

Maar denk daarbij niet dat, wanneer je die uitleg met anderen deelt, zij die uitleg verstaan als juist. Sommigen zullen het wel direct in hun hart als juist ervaren, maar anderen niet. Wees niet verbaasd, laat het gaan, hun tijd zal nog komen. Houd jij vast aan wat Ik je in je hart laat weten, help mensen Mij in hun hart te vinden en laat verder alles los in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7767

Leven op aarde vraagt opoffering om tot het goede en ware leven te komen. Vooral wanneer veel mensen dat niet begrijpen en niet bereid zijn tot opoffering, is het moeilijk om de eigen behoeften op te offeren voor de ander die vasthoudt aan datgene waarop hij meent recht te hebben. Want er zijn veel mensen die van een ander eerlijkheid verwachten, terwijl zij van zichzelf niet zien wat er bij hen nog aan eerlijkheid ontbreekt. Zelf eerlijk blijven terwijl een ander niet eerlijk is, zelfs geen moeite daarvoor doet, dat vraag om opoffering van de eigen wensen en verlangens.

En er is zoveel meer nog wat om opoffering vraagt. Wanneer je niet begrepen wordt en onterecht verwijten krijgt, en je krijgt de gelegenheid niet om jezelf te verduidelijken, zodat je wel begrepen wordt, vraagt dat om opoffering en om de vernedering van de verwijten te verdragen, zonder dat je naar waarheid begrepen wordt. Zo gaat het er in de samenleving veelvuldig aan toe, misverstanden ontstaan en vaak is het niet mogelijk om die recht te zetten. In je eerlijkheid word je niet altijd geloofd en dat dan te verdragen, dat vraagt om opoffering van gemak, van geliefd worden, van waarheid, van duidelijkheid, enzovoorts.

Maar wees getroost door Mij, je hemelse Vader, want wat anderen niet zien, niet begrijpen, dat zie Ik, dat begrijp Ik. Dat jij het goed bedoelde, dat jij het eerlijk uitlegde, dat jij niets verkeerd deed, niets verkeerd zei, alleen wilde helpen, duidelijkheid wilde geven, Ik weet dat. Ik heb dat gezien en bij Mij blijft dat in alle waarheid en zuiverheid bewaard, tot die ander in staat is te zien dat jij eerlijk was en naar waarheid sprak.

Hoe moeilijk het ook voor jou is, laat het aan Mij. Offer de waarheid aan Mij tot een andere tijd, tot de situatie voor die ander gewijzigd is, tot zijn blindheid is opgelost, en dan nog, laat het niet om jou gaan, laat het in liefde om de ander gaan, om zijn genezing van blindheid, offer je eigen gemak daarvoor op en accepteer in Mijn liefde het ongemak, tot alles zichtbaar is zoals het werkelijk is, het ware leven, Mijn ware liefde en haar wijsheid te zijn voor alle mensen.

Hemels Brood 7768

Bij mensen is het gezegde, tijd heelt alle wonden. Maar tijd heelt niet alle wonden, sommige situaties hebben wonden geslagen die na lange tijd nog niet geheeld zijn, omdat niet gebeurd is wat nodig was om die te helen. Wanneer iemand hardnekkig vasthoudt aan zijn gelijk en daar iemand mee kwetst, terwijl hij niet werkelijk gelijk heeft en niet goedmaakt wat misging, blijft het als het ware openstaan als een rekening die niet betaald is. Maar dat niet alleen, al die tijd ontbreekt ook de ware liefde. Want ware liefde vergeeft en maakt goed, en dat is niet gebeurd, daarom geneest de wond niet. Niet bij de een en niet bij de ander. Wie kan dan de minste zijn, wie kan dan het gesprek openen zodat liefde weer terug kan komen, wie kan dan luisteren naar de ander en in ware liefde blijven?

Ik zeg jullie mensen, niemand kan dat zonder Mij en Mijn liefde, en iedereen kan Mij vragen om hem te helpen goed te maken wat niet goed ging. Zolang Ik niet gevraagd word, vanuit een eerlijk en oprecht hart, kan Ik niets doen zonder de vrije wil te belemmeren. Daarom, bedenk je wanneer je in een conflict met een medemens bent, of dat de pijn werkelijk waard is om afstand te houden en Mij niet te vragen. Hoe langer zo’n situatie duurt, des te moeilijker wordt het om tot de ware vergevende liefde te komen die nodig is om wonden te helen. Tijd is daarbij niet behulpzaam, integendeel, ieder zal zelf zijn deel moeten leveren. Vanuit Mij in zijn hart is alles op te lossen, wanneer je oprecht wilt.

Maar wanneer de ander niet wil, er geen moeite voor wil doen, Mij niet om de nodige liefde vraagt, zal Ik jouw wond verzachten met Mijn liefde, het zal een litteken zijn totdat het eens goedgemaakt wordt in werkelijke liefde. Want eens zullen alle geschillen worden opgelost, al duren zij nog zo lang en ieder zal daar zijn eigen deel aan moeten bijdragen. Maar wie vanuit zijn hart de intentie heeft het goed te maken, terwijl een ander zo ver nog niet is, die zal daar weinig moeite mee hebben, al duurt de situatie nog zo lang, want ware liefde draagt tot in de eeuwigheid, waar geen tijd van belang is en waar Ik in liefde voor alle mensen eeuwig Ben, overal en in het hart van alle mensen. Kom in Mijn liefde, want het is Mijn liefde die heelt!

Hemels Brood 7769

Lief mens, Ik ben al eeuwig in jou aanwezig en jij al eeuwig in Mij, en dat zal eeuwig niet anders zijn, omdat jij en Ik één zijn, en Zijn het ware leven is, Die Ik Ben in alles en iedereen. Wanneer Ik met alles en iedereen één ben, en jij bent met Mij één, dan ben jij ook met alles en iedereen één, gelijk Mij, maar niet Mij, omdat Ik het eeuwig ware Zijn, dat is het eeuwig ware leven, Ben, en het jou en alles en iedereen gegeven heb om gelijk Mij levend te zijn, waarmee Ik de Gever ben en jullie allemaal de ontvangers zijn, met het vrije vermogen om het ware leven, Die Ik Ben, te zijn.

Maar in dat vrije vermogen ligt de mogelijkheid om af te dwalen van wat werkelijk zijn, werkelijk leven is, en dat is waar veel mensen in hun vrijheid nogal eens, al dan niet bewust van de ernst daarvan, voor kiezen, en daardoor datgene door te maken krijgen wat nodig is om alle mensen terug tot Mijn ene ware volmaakte Zijn, het ware Leven, te brengen.

Mijn Zijn, Mijn Enig eeuwig ware Leven, is onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke, gelukzalig makende liefde en de volkomen volmaakte wijsheid die daaruit voortkomt. Van oorsprong, van voordat de mens in zijn vrijheid voor het tegenovergestelde koos, zijn jullie dat ook, daaruit tot mens geboren, uit Mij in jullie en jullie in Mij, de Goddelijke Wezenlijkheid van Mijn Zijn. En tot die keus voor het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid gemaakt werd, verbleef de mens in de gelukzaligheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Daarna kreeg de mens, die jullie met elkaar zijn, met de ernst van die keus te maken.

Nu is het Mijn liefde voor jullie allemaal waarmee Ik jullie leid om terug te komen in de volmaakte gelukzaligheid die jullie in Mijn liefde kunnen zijn, zonder jullie vrijheid te belemmeren, want alleen in vrijheid is die gelukzaligheid door jullie te bereiken, niet ieder voor zich, maar allen in eenheid met Mij, zoals jullie van oorsprong altijd in eenheid met Mij zijn, in waarheid, liefde en wijsheid.

Hemels Brood 7770

Lieve mensen, Ik ben er altijd en in Mij zijn jullie er ook altijd, maar jullie zijn niet voor altijd op aarde, op de materiële aarde. Jullie verblijf op aarde is eindig, maar ook op aarde ben Ik altijd bij alle mensen en al hun doen en laten, vergeet dat niet. Hoe het op aarde allemaal verloopt is niet alleen aan de mens. Hij heeft in zijn vrijheid wel een verantwoordelijkheid, maar Ik heb daarboven toch altijd de leiding en zonder dat Ik de vrijheid van de mens belemmer, zorgt Mijn leiding ervoor dat niemand in zijn vrijheid werkelijk verloren gaat in de eeuwige dood.

De vrijheid van jullie mensen is belangrijk voor jullie persoonlijke bewustheid van bestaan, van zijn, maar zonder Mijn leiding, welke gebaseerd is op Mijn volkomen zuivere, ware diepe liefde en haar volmaakte wijsheid, zou jullie bestaan niet gewaarborgd zijn, zouden jullie zwakheden jullie de baas worden, wat in der eeuwigheid niet mogelijk is, omdat Ik dat met Mijn sterven en opstanding in Mijn Zoon Jezus Christus voor altijd en eeuwig heb zekergesteld.

Zie het einde van je verblijf op de materiële aarde daarom niet als het einde van je leven, want voor niemand is het einde van het verblijf op aarde het einde van zijn leven. Ieders leven is Mijn leven en Ik Ben eeuwig Die Ik Ben, het oneindig ware, eeuwig gelukzalige leven, wat Ik jullie gegeven heb uit ware liefde, en eens gegeven blijft gegeven. Alleen de omstandigheden zijn op aarde niet zo gelukzalig te noemen, vanwege de in vrijheid door mensen gemaakte keuzen die het tegenovergestelde van het ware levensgeluk op aarde gebracht hebben.

Nu is het op aarde geen Paradijs vol liefde en wijsheid meer, maar het werkelijk ware leven, Mijn leven, is dat eeuwig en altijd onveranderlijk wel, en jullie maken daar nog altijd voor eeuwig en altijd deel van uit, hoe het er op aarde ook aan toegaat. Hoe moeilijk het leven op aarde voor mensen ook kan zijn, eens komt de eeuwige dag voor alle mensen, dan is er geen pijn of narigheid meer, dan is iedereen gelukkig bij Mij en is alles helemaal goed. Vergeet dat niet, blijf op Mij en Mijn liefde vertrouwen, nu en altijd, want Ik Ben eeuwig gelukzalig Leven in alles en iedereen voor altijd.

Hemels Brood 7771

Lieve mensen, Ik ken jullie gebed om vrede, vrede op aarde, liefst overal, en de oprechtheid van jullie gebed heeft resultaat, ook al bemerken jullie daar zichtbaar weinig of niets van. Maar het gaat om de harten van veel mensen die verhard zijn in allerlei misvattingen en kwalijke overtuigingen, die kan Ik niet zomaar wegnemen zonder daarmee hun vrijheid te belemmeren.

Ook zonder gebed zie Ik in jullie hart de oprechte wens om vrede en de wens om iets te kunnen doen wat de situatie op aarde verbetert. En steeds weer bemerk je dat het te groot is om iets zinvols te kunnen doen. Zie, daadwerkelijk is er ook niet veel voor jullie te doen, maar jullie oprechte gebed voor vrede op de hele aarde bemerk Ik en bewerkt iets ten goede aan alle mensen. Ook al zie je geen direct resultaat van jullie gebed, het heeft kracht, het heeft werking.

Maar vooral het in je hart vasthouden aan waarheid en liefde, werkt uit over alle mensen op de hele aarde in de eenheid die jullie met elkaar zijn. Niemand is alleen, ieder mens is met Mij en met alle andere mensen in eenheid verbonden en in die eenheid werkt alles wat in waarheid en liefde in een hart aanwezig is ten goede aan alle mensen omdat het de aanname is van Mijn ware liefde. Want vooral doorheen de oprecht liefhebbende mensen werkt Mijn liefde meer nog omdat het hun vrije keus is.

Alle liefde die een mens in zijn hart van Mij in nederigheid toelaat wordt daarmee versterkt ten goede aan zijn medemensen. Hoe meer liefde in een hart van Mij in vrijheid van keus binnengelaten wordt, des te meer werking heeft Mijn liefde voor alle mensen, des te meer wordt Mijn licht verspreid en des te meer mensen worden daarmee verlicht en gewekt tot de waarheid van leven, tot Mijn ware liefde.

Uit het kleinste zaadje kan de grootste boom groeien in de juiste omstandigheden, en de liefde die jullie van Mij in je hart toelaten en uitstralen, zorgt voor de juiste omstandigheden om vrede op aarde te bewerken. Daarom, groei in Mijn liefde in je hart, dan groeit alles naar waarheid en liefde, naar vrede op aarde voor alle mensen.

Hemels Brood 7772

Het gaat niet om het grote, bombastische. Het gaat om het kleine eenvoudige, het zachte helende, het gaat om het laten binnenstromen van Mijn liefde. Want wanneer je Mijn liefde laat binnenstromen is het gelijk helder zuiver licht dat je laat binnenstromen, waardoor je meer gaat zien en begrijpen van wat er is en gebeurt, meer begrijpt van hoe mensen om je heen tot hun doen en laten komen.

Mijn liefde geeft een licht van warmte en helderheid, heelt in jou wat nog dwalend is en heelt daarmee mensen om je heen. Want met het binnenstromen van Mijn liefde, welke gelijk ook het meest heldere zuivere licht is, weet jij vanuit Mij hoe het beste met allerlei moeilijke en onaangename situaties om te gaan, zonder iets voor jezelf te willen of nodig te hebben, omdat je beseft dat Ik je in alles wat je maar nodig zou kunnen hebben voorzie, ruimschoots voorzie.

Mijn liefde in je hart lost elk ongenoegen op, lost ongeduld op, lost verontwaardiging, teleurstelling, zelfs onterechte verwachtingen op, en zonder aan jezelf, de behoeften die je had te denken, weet je hoe de ander te helpen, met diegene te praten, de juiste weg te wijzen, enzovoorts.

Daarbij is het wel nodig dat je de deur van je hart voor Mij en Mijn liefde openzet uit eigen vrije wil, dat je Mij niet werkeloos in je hart opgesloten houdt. Want alleen jouw vrije wil kan de stroom van Mijn liefde vermeerderen tot een ware zuiverende stroom van warmte en licht en jouw ogen en oren tot zuiverheid brengen en jouw mond brengen tot het vertellen van Mijn ware zuivere Woord, waarin genade aanwezig is voor ieders dwalingen.

Weten dat Ik altijd levend in jouw hart aanwezig ben is niet genoeg om tot Mijn ware liefde te komen. Het is daarbij ook nodig om Mij vanuit jouw hart vrij in jou te laten zijn Wie Ik Ben, ware liefde en haar wijsheid, zodat Ik jou kan vervullen met Mijn liefde en haar wijsheid tot in het diepst van je wezenlijkheid uit Mij.

Want jouw menselijke wezenlijkheid is van oorsprong uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid levend en jij kunt in je vrijheid ervoor kiezen om tot jouw uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkelijke leven terug te komen. Zet de deur van je hart verder en verder open voor Mij en je zet de deur van een oneindig liefdevol Rijk open voor jou en velen van je medemensen!

Hemels Brood 7773

Hemelse Vader, ik denk dat alles een betekenis heeft in Uw grote levensplan voor het goed van alle mensen, maar daarbij denk ik dat het zo oneindig veel is, dat ik daar veel te klein voor ben om dat te kunnen bevatten. Daarom geloof ik eenvoudig in Uw liefde, dat daarin alles goedkomt.

Mijn allesomvattende Zijn, Mijn volkomen leven, jullie bestaan, alles wat in en uit en om Mij heen is, gaat in alle volmaaktheid tot in het oneindige, en dat gaat jullie mensen nu nog voor het grootste deel te ver om ook maar enigszins te kunnen begrijpen. Maar daar gaat het dan ook niet om, dat hoeft niet. Een waar geloof in Mij, jullie Schepper, en in Mijn volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, samen met jullie inzet om zoveel mogelijk gelijk aan Mijn liefde met elkaar om te gaan, is vooreerst genoeg.

Dat is voor jullie op aarde al moeilijk genoeg. Daarom is het niet nodig om zoveel mogelijk te gaan begrijpen van alles wat er tot in de oneindigheid is en waarom er zoveel gebeurt wat voor veel mensen niet aangenaam is. Het zoeken om te weten levert niet veel op, terwijl het meer en meer gelijk Mijn liefde zijn je steeds wat meer laat zien van Wie Ik Ben en wat het ware leven uit Mij is en je daarbij laat begrijpen waar alles voor dient.

Want kennis van Mij en Mijn Schepping, kennis van het ware leven, van gebeurtenissen, van het mens zijn op aarde en het verder leven na het verblijf op aarde, doe je niet op met verstandelijk zoeken, met van alles napluizen, met wetenschappelijk onderzoek. Alleen liefde gelijk Mijn liefde geeft zicht, geeft besef, geeft begrip, geeft waarheid. Alleen door die ware liefde groei je tot werkelijk leven, waar geluk, ware levensrijkdom.

Alles wat je wilt weten, wilt kennen, wilt begrijpen ligt in Mijn ware liefde voor iedereen geborgen en komt beschikbaar zodra je in liefde groeit. Niet in één keer, maar groeiend in je hart, zoals liefde groeit in je hart, wanneer jij dat wilt. Want je bent vrij om te doen en te laten wat jij wilt, maar wie zoveel mogelijk naar Mijn liefde leeft, die zal de waarheid van Mijn gelukzalige leven vinden en gaan zijn.

Hemels Brood 7774

Lief mens, je weet maar zo weinig van alles wat er is, van alles wat er op aarde en in de hemel gebeurt. Er is zo oneindig veel en je weet er zo heel, heel weinig van. Toch, al weet je maar zo weinig van alles, ben je op aarde, leef je op aarde, moet je het daar doen met wat je kent en weet, en Ik weet, dat is niet gemakkelijk. Daarom ben Ik bij je en kun je met Mij in contact zijn, kun je met Mij spreken, Mij vragen, Mijn adviezen krijgen, wanneer je maar wilt.

Het is aan jou om bij Mij te komen, want je bent vrij en die vrijheid is voor jou belangrijk. En ook al begrijp je het grote belang daarvan nog niet in alle opzichten, Ik zal Mij niet aan jou opdringen. Ik ben er, Ik ben bereikbaar, maar altijd op een manier waarop Ik jouw vrijheid niet belemmer. Ik laat het je steeds weten dat Ik er ben, dat Ik je wil en kan helpen, dat Ik je kan geven wat je nodig hebt. En wat Ik je kan geven zonder je vrijheid te belemmeren geef Ik je, maar er is nog zoveel meer wat Ik je kan geven, voor je kan doen, wanneer je Mij toelaat, wanneer je Mij er oprecht en in liefde om vraagt.

Jij bent niet de enige die maar zo weinig weet van alles wat er is, van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, van wat er op aarde en in de hemel gebeurt, eigenlijk is er niemand die daar veel van weet. Mensen doen het voorkomen te weten en te kennen, maar Ik zeg je, er is niets te weten, niets te kennen zonder Mij. En er zijn zoveel mensen op aarde, geweest en nu, en daarvan zijn er maar heel weinig die besef hebben van Mij, hun Schepper, hun God, Die alle mensen liefheeft, in alle opzichten onvoorwaardelijk liefheeft.

Wanneer je Mij in je hart voelt, daar waar je voelt te leven, en daar naar Mij luistert, kan Ik je laten weten wat voor jou van belang is om te weten, en dat geldt voor alle mensen, altijd. Je hoeft niets te weten, te kennen, het is genoeg om Mij in jou te weten, te kennen, want daarmee heb je alles wat er voor jou te weten en te kennen is. Want Ik weet en ken alles tot in de oneindigheid en daarmee kun jij ook alles te weten komen en leren kennen. Ik ben jouw leven in jou, Ik ben ieders leven in iedereen. Kom in liefde bij Mij en Ik toon je de schoonheid van wat werkelijk is, het ware leven, ware liefde en ware wijsheid, Mij Zelf.

Hemels Brood 7775

Wanneer je Mij werkelijk oprecht en vanuit ware liefde iets vraagt, krijg je niet alleen een liefdevol antwoord, maar ook een wijs antwoord, want uit ware liefde komt ware wijsheid voort. Met hoe meer liefde je iemand wilt helpen en Mij daarom vraagt, des te meer zal Mijn steun liefde en wijsheid zijn en zul je je verbazen over die wijsheid en de werkzaamheid daarvan.

Want het is niet alleen liefde wat mensen op aarde nodig hebben, van elkaar en van Mij, maar ook wijsheid uit die liefde, om tot goede, degelijke en blijvende oplossingen te kunnen komen voor de problemen die zich op aarde voordoen. Een arm om je heen wanneer je niets te eten hebt, is fijn en troostend, maar een oplossing om blijvend aan voedsel te komen is daarbij ook nodig. In ware liefde gaat liefde met wijsheid gepaard en blijft het niet alleen bij een arm om je heen, maar komt er ook een oplossing.

Er gebeurt veel op aarde wat niet zo aangenaam is in allerlei opzichten en mensen proberen de wereldwijde problemen op te lossen, maar er zijn veel verschillende meningen en er is weinig ruimte voor elkaar, weinig liefde voor Mij en elkaar. Iedereen denkt de oplossing te weten en er wordt willekeurig van alles gedaan wat steeds weer veel kost en geen werkelijke oplossing geeft. Zolang mensen niet echt in liefde naar Mij luisteren en Mijn raad aannemen, blijven zij het ene probleem vervangen door het andere en blijft het een eindeloze cirkel waarmee niets werkelijk opgelost wordt.

Maar wees niet bevreesd, jullie die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, want Ik zal zeker niet verloren laten gaan wat Mijn Hand eens begon. Ik ben het Die de wereld in Jezus Christus overwonnen heeft en met die overwinning op de dood zijn jullie allemaal gered van de dood. Er zijn alleen nog veel mensen die in de huidige duisternis de ware weg, Die Ik Ben, niet zien. Zij zullen nog een poosje dwalen in het valse licht, maar dan zal Ik hen in Mijn volle licht zetten. Hun ogen zullen langzaam opengaan voor Mijn verhelderende licht, zodat iedereen de waarheid van het werkelijke leven gaat zien, Mijn liefde en haar wijsheid, en in vrijheid het ware leven aanneemt.

Hemels Brood 7776

Veel gelovige mensen zoeken ernaar een afbeelding van Mij te vinden, zoals zij denken dat Ik er ongeveer zou kunnen uitzien. Maar Ik zeg jullie allemaal, er is geen afbeelding die ook maar in het minst enige gelijkenis met Mij kan hebben. Ik ben in alle mensen, daarom ben Ik blank en zwart, indiaan en chinees. Ik zie eruit als de een en ook als de ander. Ik zie eruit zoals jij eruitziet en zoals je buur eruitziet, zoals de mensen om je heen en zoals de mensen aan de andere kant van de wereld eruitzien, en al met al kan niemand een ware voorstelling hebben van hoe Ik eruitzie.

Hoe Ik er voor iemand uitzie is niet van belang, maar Wie Ik Ben is van belang, zien Wie Ik Ben is van belang, beseffen wat Mijn Wil in ware liefde en wijsheid is, dat is van belang. In dat opzicht is het ook niet van belang hoe jij eruitziet, ook voor jou is het van belang wie je bent en wat jouw wil is. Want zoals je door de ene mens gezien wordt is nooit hetzelfde als hoe een ander mens je ziet, omdat niemand hetzelfde is en denkt en voelt. Ieder mens is uniek en ziet, denkt en voelt op zijn eigen unieke wijze, waarin in meer of mindere mate waarheid en onwaarheid, liefde en niet liefde met elkaar verweven zijn.

Pas wanneer mensen Mij in Mijn volmaaktheid zien, voelen, beseffen, gaan mensen Mij zien zoals Ik werkelijk Ben en dan beseffen zij ook dat Ik in geen beeltenis pas, dat elke beeltenis in zekere zin vals is en niets bijdraagt aan de werkelijkheid van Mijn ware eeuwige Zijn. Wil je Mij naar waarheid gaan zien, kom dan zo vaak je kunt en wilt bij Mij in je hart, ontmoet Mij innerlijk en ontmoet Mij in de mensen om je heen, in de natuur, in alles wat leeft, want Ik ben leven in alles en iedereen, Ik zie eruit zoals alles en iedereen eruitziet, Ik ben in alles en iedereen.

Kijk naar ieder mens en je ziet Mij, want Ik heb jullie mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, ook al gedragen veel mensen zich daar niet naar. Juist in het ware werkelijke leven ligt Mijn beeld en jullie gelijkenis, in de ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, daarin ben Ik voor iedereen te zien. Laat elk materieel beeld maar los en zie Mij in alles en iedereen, zie Mij in Mijn Liefde in je hart.

Hemels Brood 7777

Je eigen “ik” is je vrijheid. Aan je vrijheid ben je met je “ik” gebonden op een manier die je het idee geeft een eigen macht te zijn, terwijl je leven Mijn leven is, wat Ik je gegeven heb om te kunnen zijn met het persoonlijke besef te zijn, te leven. Dat besef is je “ik”, maar je leven ben Ik. De ware macht is niet jouw “ik”, maar ben Ik, jouw Schepper, jouw God van leven, en met alle mensen samen ben jij mens in Mijn leven, ook al heeft ieder mens zijn eigen persoonlijke “ik” en heeft ieder mens daarmee het idee een eigen macht te zijn.

Het “ik” van ieder mens is niet meer dan het persoonlijke besef te bestaan. En door de vrijheid die ieder mens daarbij gekregen heeft, kan ieder mens keuzen maken vanuit zijn eigen besef te bestaan. Die vrijheid is niet het “ik”, maar is het Leven, Die Ik Ben. Alleen ligt bij veel mensen het accent niet op het leven, niet op Mij, maar op henzelf, op hun “ik”, hun idee een eigen macht te zijn. In de vrijheid die de mens heeft, handelt hij vaak vanuit het idee een eigen macht te zijn en daarbij houdt hij er geen rekening mee dat hij met al zijn medemensen een eenheid in Mijn gegeven leven is, dat hij met alle mensen samen één mens is in Mijn leven.

Voor alle mensen is het dan ook belangrijk om te weten Wie Ik Ben en Mijn leven te kennen zoals het is, want Mijn leven is eeuwig onveranderlijk Dezelfde, Mijn leven ben Ik, en Ik ben eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, gelukzalig makende liefde en haar eeuwig onveranderlijke volkomen volmaakte wijsheid. Wie dat in zijn vrijheid niet is, die leeft niet werkelijk. Er zijn veel mensen die daar nauwelijks weet van hebben en vanuit de vermeende eigen macht uit hun “ik” handelen, terwijl het “ik” slechts het besef te bestaan is, niet meer dan dat, en geen macht is of geeft.

Maar Ik heb uit liefde en om wijze redenen die gedachte macht toegestaan, ten dienste aan de mens, daarom zijn er op aarde mensen die schijnbaar macht kunnen uitoefenen op hun medemensen, in het klein, maar ook groter en ernstiger. Dat heeft allerlei leed tot gevolg, maar Ik zeg jullie, alles wat er op aarde gebeurt ligt in Mijn Hand van liefde en wijsheid en staat allemaal ten dienste aan het ware leven voor alle mensen, zodat uiteindelijk ieder mens gaat beseffen dat zijn “ik” alleen zijn besef te bestaan is, dat zijn vrijheid het ware leven is, Die Ik Ben, en dat hij met alle mensen één mens is in de Mens Jezus Christus, waarin Ik Ben, waarheid, liefde, wijsheid, het eeuwig onveranderlijk gelukzalige Leven. Vind Mij in Jezus Christus in je hart, in je besef te bestaan, je “ik”.

Hemels Brood 7778

Het leven op aarde, zoals het met al zijn hobbels en kuilen is, met alle moeilijkheden en onaangename situaties, vraagt om doorzetters in het geloof in Mij en vertrouwen in Mijn liefde en haar wijsheid. Want er is een groeiende duisternis onder de mensen, er dringt steeds minder van Mijn licht tot de mensen door. Er is zoveel waardoor mensen belemmerd worden Mijn liefde te voelen en Mijn bestaan te beseffen. Er is een grote zonsverduistering gaande en de meeste mensen bemerken daar weinig of niets van.

In het geheel is er maar een kleine groep mensen, over de wereld verspreid, die Mijn licht binnenkrijgen, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen. En jullie, die daarvan deel uitmaken, vragen je af hoe dat verdergaat, want het gaat al een tijdje van kwaad tot erger en steeds meer mensen lijken Mij in alle opzichten kwijt te zijn en vooral vanuit eigen gedachtenpatronen te handelen, te leven, Mijn licht niet meer bemerkend.

Waren er voorheen veel mensen betrokken bij de kerk in een vermeend geloof in Mij, het was niet een zuiver geloof, geheel gebaseerd op Mijn licht en Mijn liefde. Het werd gestuurd door kerkelijke wetten en regels met allerlei kerkelijke doelen die niet gelijk Mijn wetten en doel waren. Met de groei van het individualisme werd de valsheid van de leiders van de kerk meer en meer ontdekt en zo dwaalden steeds meer mensen af van het geloof in Mij en Mijn liefde, op die kleine groep mensen na, waar jullie deel van uitmaken.

Nu zijn jullie als het weinige zuivere zaad van een mosterdplant, zo nietig klein in dat grote geheel van de wereldse mensen die nauwelijks enig besef hebben van Mij, Mijn ware licht en Mijn liefde voor alle mensen. Maar in jullie is Mijn zuivere licht, Mijn ware liefde en haar wijsheid, in jullie besef ben Ik aanwezig en in Mijn licht en Mijn liefde groeien jullie uit tot die grote boom in al zijn glorie. Zie, uit het kleine maar zuivere gaat de waarheid groeien en volwassen worden, volkomen zuiver in liefde en haar wijsheid, en al het andere zal in de schaduw daarvan verwelken tot niets.

Lieve mensen die Mijn licht en Mijn liefde en haar wijsheid steeds zuiverder in je hart, innerlijk in je voelen, weten, kennen, wees die doorzetter, houd vol, blijf innerlijk in Mijn licht komen. Laat de wereld los en groei vanuit dat kleine, nederige, nietige besef in je hart, waar Ik Ben, uit tot die grote ware levensboom, tot het ware vrije liefdevolle leven, en woon voor altijd bij Mij in Mijn licht, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn Huis.

Hemels Brood 7779

In alle nederigheid, hemelse Vader, Uw liefde is mij meer dan voldoende. Zelf schiet ik regelmatig tekort in liefde, vergeef mij dat en help mij U meer en meer in liefde toegewijd te zijn in alle opzichten.

In Mijn liefde voor alle mensen is vergeving en Mijn liefde is aan iedereen behulpzaam in alle opzichten, alleen niet steeds zoals mensen verwachten dat Mijn liefde hen in de praktijk zal helpen. Want uit Mijn liefde komt volmaakte wijsheid voort, een wijsheid die de mens door zijn gebrek aan liefde nog niet bevatten kan.

De wijsheid van mensen komt voor een groot deel voort uit zijn verstandelijke overwegingen, niet uit volkomen onbaatzuchtige liefde. Daarmee denkt de mens wijs te zijn, maar het heeft over het algemeen niets aan wijsheid vergeleken met Mijn wijsheid uit Mijn liefde. Maar juist is het de verleiding die de mens naar zijn verstand trekt, die ongemerkt een valse voorstelling geeft van wat via het verstand bereikt kan worden, terwijl mensen daarbij niet of nauwelijks zich ervan bewust zijn dat zij naar het verstand getrokken zijn en dat zij daarmee de verleiding ruimte geven om hen te beïnvloeden op allerlei gebied.

Want in het hart, waar Ik Ben, is geen verleiding. Maar in het verstandelijke is het de verleiding toegestaan macht voor zichzelf te verkrijgen en met allerlei vervalsingen kan hij ook in Mij en Mijn liefde gelovende mensen op dwaalsporen brengen, waar zij een mate van blindheid kunnen oplopen die lange tijd kan blijven. Daarom zeg Ik tegen jullie die in Mij geloven, in Mijn liefde en haar wijsheid, kom voor alles wat je wilt weten, wilt kennen, bij Mij in je hart.

Ik weet en ken alles, maar nog niet alles kun jij als groeiend mens in Mijn liefde bevatten. En dat is juist wat de verleiding je wil doen denken, dat hij je meer nog dan Ik in je hart kan laten weten met je verstand. Het vraagt dan liefde en nederigheid om niet in het verstandsmatige te vervallen maar bij Mij te blijven in je hart en in Mijn tempo te leren wat je wilt weten, dan zul je meer te weten komen dan je kunt bedenken. De verleiding heeft jou niet lief, Ik heb jou lief, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7780

Bedenk je, dat alles wat je vandaag doet of laat ook voor morgen en alle dagen daarna doorwerkt, ook al merk jij daar morgen niets van. Elke volgende dag heeft altijd iets van de vorige dag en voor de volgende dag, ook al is dat niet te zien. Bedenk je, dat wat jij doet of laat meer is dan je kunt zien en beseffen en dat alle mensen van alles doen en laten wat meer is dan zij beseffen, verder strekt dan te zien is.

Of dat nu goed of niet goed is, het wordt door Mij altijd ten dienste aan alle mensen gekeerd. Dat betekent niet dat het niet uitmaakt wat je doet of laat, want het wordt toch wel door Mij ten goede en ten dienste aan alle mensen gekeerd, want dat neemt jouw verantwoordelijkheid voor je doen en laten niet weg. Jij blijft in je vrijheid degene die de keus maakt, jij blijft verantwoordelijk voor de gevolgen, ook al merk je dat niet direct.

Zowel het goede liefdevolle wat je doet als het tegenovergestelde daarvan zal een werking ten beste voor je hebben, evengoed zal er een verschil zijn tussen de werking van het liefdevolle en het tegenovergestelde van liefde. Al keer Ik alles ten goede voor alle mensen, dat wil niet zeggen dat er geen moeite of pijn zal zijn, dat alles aangenaam zal zijn, want juist moeite en pijn helpen mensen om tot een juist besef van hun doen en laten te komen.

Voor het welzijn van alle mensen is het nodig dat zij zich van alles wat nog niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid is, ten diepste bewust worden en dat is vaak niet zo gemakkelijk als mensen wel zouden willen. Daarom, Ik keer alles wel ten goede aan de mens, maar dat zal niet zonder een bijdrage van ieder mens zijn, op een manier die iedereen meer en meer tot besef brengt van zijn van liefde afgedwaalde handelen en zicht geeft op de waarheid van werkelijk leven. Zo help Ik alle mensen, ieder op een voor hem persoonlijk beste manier, tot het ware gelukzalige leven, tot Mijn ware eeuwige liefde te komen voor altijd.

Hemels Brood 7781

Hemelse Vader, ik weet dat U mij kent van eeuwig voor mijn geboorte op aarde tot eeuwig na mijn verblijf op aarde, ook al weet ik daar maar heel weinig van. Maar eens zal ik volledig weten en volledig zien Wie U in alle liefde bent.

Ja, Ik ken jou en alle mensen in alle opzichten van eeuwigheid tot eeuwigheid en eens zullen alle mensen en al het geschapene weten en kennen, zien en voelen Wie Ik Ben en wie zij zijn en hun rechtmatige plaats in het grote geheel van Zijn innemen in de volkomen volmaaktheid van onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar onovertroffen volmaakte wijsheid en in Mijn eeuwig Zijn volkomen gelukkig leven zonder dat dat ooit nog verstoord kan worden. Want Mijn eeuwig Zijn is volkomen volmaakt geluk in alle opzichten, levend met het besef te leven en gelukkig te zijn.

Nu leven jullie mensen op de aarde, maar daar is nog niet het geluk zoals het ware Zijn levend geluk is en nog niet het volle besef van wat werkelijk geluk is en wat werkelijk gelukkig maakt. Op aarde is nog een grote verdorvenheid die de mens blind gemaakt heeft voor wat werkelijk geluk is en wat werkelijk leven is, wat werkelijk in Mijn Zijn het eigen zijn is. Want jullie mensen zijn wel met elkaar één, zoals een druppel van de zee één is met de zee, maar Ik heb jullie mensen ieder een eigen uniek bestaan gegeven binnen die eenheid, volkomen passend in die eenheid, met de vrijheid om zelf te kiezen wel of niet je rechtmatige plaats in te nemen in de eenheid van Zijn en tot het eeuwig ware geluk te komen.

Ik heb jullie richtlijnen en aanwijzingen gegeven, waarmee ieder van jullie in zijn eigen vrijheid tot het werkelijke, eeuwige geluk blijvend kan komen, maar steeds weer dwalen mensen af van die eenheid en steeds weer is het nodig dat Ik als een herder vol liefde Mijn schapen bijeenbreng, sommigen van ver weg. Toch zal niets Mij tegenhouden om alle mensen, al het geschapene, bijeen te brengen, thuis te brengen op hun plaats in de eenheid van Mijn Zijn, Mijn ware Leven, het volkomen besef van geluk voor eeuwig en altijd.