Hemels Brood 7534 t/m 7564

Hemels Brood 7534

Hemelse Vader, in de Bijbel wordt nogal eens Uw toorn, ofwel Uw boosheid benoemd, maar U bent in alle opzichten liefde, hoe is die toorn dan te plaatsen?

Mijn toorn, zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, is in alle opzichten Mijn liefde en in geen enkel opzicht te vergelijken met de boosheid die mensen op aarde over wat dan ook wel hebben. Daarin ligt een grote misvatting over Mijn toorn.

Ieder mens heeft van Mij de vrije wil gekregen om zichzelf als eigen bestaan te kunnen beseffen. Maar die vrijheid brengt ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee voor zijn ware leven. In die vrijheid is de mens afgedwaald van wat zijn leven werkelijk is en door die afdwalingen loopt hij het gevaar in de eeuwige dood terecht te komen. In Mijn oneindig grote liefde voor de mens wil Ik hem voor die afgrond behoeden en dat kan door de mens uitgelegd worden als toorn, maar dat is het zeker niet. Zou Ik Mijn kinderen, Mijn schepselen, de mensen, niet behoeden voor de mogelijkheid in het ravijn te storten, dan zou Ik geen liefdevolle God, geen liefhebbende hemelse Vader Zijn.

Er is één leven, één werkelijk goed en gelukzalig leven, één waar en werkelijk leven, en dat is Mijn ware Enig Goddelijk volmaakt gelukzalige leven, wat gelijk ware, volmaakt onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde is, wat Ik aan al Mijn schepselen gegeven heb, aan de mens in de ware vrijheid van zijn. In die vrijheid kan de mens die ware liefde, dat werkelijke leven zijn, wanneer hij daar in zijn vrijheid met heel zijn ziel en zaligheid voor kiest. En nu juist is dat wat de mens in verschillende opzichten in zijn vrijheid niet steeds doet.

Die ware liefde is Mijn Wil en de mens hoeft alleen zijn vrije wil met Mijn Wil in overeenstemming te brengen, en hij is die liefde. Alleen, daar mankeert het de mens nogal eens aan en dan ben Ik er in Jezus Christus om hem voor te houden wat hij met al zijn van liefde afdwalende gedrag teweegbrengt voor zichzelf. En zeker, dat is geen boosheid van Mij, dat is liefdevolle hulp, die de mens nogal eens niet prettig vindt, maar nodig is, omdat er in Mijn ware opperste hemel, dat is het eeuwig ware leven, niets anders dan Mijn volmaakte liefde is en kan zijn!

Voor het leven van alle mensen, voor ieder mens persoonlijk, is het in alle opzichten van het grootste levensbelang dat hij zich daarvan terdege bewust wordt. Nu, tijdens zijn verblijf op aarde. Er is maar Eén Leven en dat is Mijn eeuwig ware Leven, de ware liefde. Noem het Mijn toorn, maar Ik zal alle mensen behoeden voor het ravijn en tot die liefde, tot het eeuwig ware gelukzalige leven brengen, uit ware liefde voor de mens.

Hemels Brood 7535

Zie Mijn liefde als één groot vangnet voor alle mensen die misstappen begaan en daarmee opgevangen worden voordat zij door hun misstappen te diep en onherstelbaar vallen. Overal waar mensen kunnen vallen heb Ik vangnetten van Mijn liefde. Maar dat wil niet zeggen dat een val door misstappen geen consequenties heeft, want het is geen letterlijk net maar een geestelijk net, wat zijn uitwerking heeft al naargelang de ernst van de misstappen die gemaakt worden en de intenties die daartoe geleid hebben.

Het is ook geen letterlijk vallen, het gaat om situaties die voortkomen uit keuzen die niet naar Mijn ware liefde gemaakt zijn, in allerlei vormen en maten, met allerlei verschillende intenties, voor de een met meer gevolgen dan voor de ander, omdat er verschil is in overtuiging, in talenten, in ervaring, in verlangens, in moed, en zo meer. Daarom is dit grote vangnet niet overal hetzelfde geweven, want soms moet het heel stug en sterk zijn en elders zacht en buigzaam, toch, hoe dan ook, het is altijd gesponnen uit Mijn overgrote liefde voor alle mensen en voor ieder mens persoonlijk. Hoe dat net, wat geen letterlijk net is, maar figuurlijk gesproken de werking van Mijn liefde is, eruitziet is Mijn geheim en niet zichtbaar voor het menselijk materiële oog, alleen voelbaar in het eerlijke oprechte hart, waar geen oordeel is, geen twijfel, waar nederigheid de waarheid verstaat van Mijn Woord, van Mijn liefde.

Zoals voor iedereen de zon opgaat, zo is er voor iedereen overal Mijn vangnet, welke keuzen mensen ook goed of niet goed maken, hoe mensen ook afgedwaald zijn van waarheid en liefde, want Ik ken de zwakheid van alle mensen. Het is niet alleen de verleiding die ieders zwakheid kent, Ik ken ieders zwakheid oneindig veel meer dan de verleiding, maar daar is hij blind voor, omdat Mijn net van liefde licht uitstraalt, waar de verleiding niet tegen kan, wat hem dwingt zich terug te trekken, omdat hij Mijn zuivere licht niet verdragen kan. Daarom gebeurt alle leugen en bedrog, alle misdaad in het geniep, in het donker van de nacht, dat is, buiten Mijn licht om.

Maar weet dat op een zeker moment Mijn licht overal is en niets en niemand zich meer in het duister verbergen kan, waar Ik overigens ook altijd alles zie en van weet. Wees niet bevreesd, Mijn licht is het eeuwige licht en zal eens eeuwig zicht geven aan alle mensen.

Hemels Brood 7536

Voor veel mensen is het belangrijk om op te vallen, om ergens in uit te blinken, om bewonderd te worden, om goedkeuring of bevestiging te krijgen, maar niets van dat alles heeft enige betekenis voor Mij, jullie Schepper en het ware leven. Voor Mij is het het beste om eenvoudig te blijven en te zijn zoals je bent en vandaaruit meer en meer tot het werkelijke leven te komen wat je uit Mij van oorsprong bent.

In de wereldse samenleving is dat niet zo gemakkelijk, al snel wil je erbij horen, liefde van mensen voelen of krijgen zoals jij je voorstelt dat het zou moeten. Maar Ik zeg je, voor Mij ben je goed en Mijn liefde is sterker dan de liefde van alle mensen op de hele wereld, en in Mijn liefde ben je hoe dan ook opgenomen, alle dagen van je leven, tot in de eeuwigheid. Voor Mij hoef je geen erkenning, geen roem, geen liefde van mensen te vergaren, vergaar liever liefde voor Mij, en voor je medemensen.

Vraag niet om liefde, maar geef liefde zoveel je kunt. Ook dat is niet steeds even gemakkelijk, vooral niet wanneer je je gekwetst voelt, niet erkend voelt, je afgewezen voelt, wat in de huidige samenleving nogal eens het geval is. Juist dan word je geprikkeld om extra je best te doen voor anderen, met weinig resultaat. Heb daarom eerder je medemensen lief, ook al kwetsen ze jou, al wijzen zij je af, je hebt hun erkenning, hun liefde niet nodig, want je hebt Mij en Mijn liefde, Mijn erkenning, laat dat jou genoeg zijn, hoe moeilijk dat ook is.

En wanneer het moeilijk is, kom juist dan bij Mij in je hart en Ik toon je hoe je liefde kunt geven zonder oordeel, zonder ongenoegen over gedrag wat niet fijn is. En al lijkt ook dat moeilijk, dan zeg Ik je, maak je vrije keuzen, doe wat je wilt. Mijn liefde blijft er altijd voor jou en Ik zal je altijd helpen, ook al kies jij anders te handelen. Ik ben er altijd voor jou en voor alle mensen, gevraagd of niet gevraagd, bemerkt of niet bemerkt, dat verandert niets aan Mijn liefde en Mijn werken voor jou en voor alle mensen.

Hemels Brood 7537

Er wordt wel gezegd, niets is veranderlijker dan de mens, maar voor de mens kan het ook goed zijn om te veranderen. Veel mensen zijn vastgeroest in hun overtuigingen, terwijl het voor hen beter zou zijn die los te laten voor overtuigingen die meer naar waarheid zijn. In dat opzicht is verandering groei en verbetering. Maar het kan zijn dat mensen voor verandering angst hebben, dat zij het moeilijk vinden om wat vertrouwd is los te laten voor hetgeen zij niet gewend zijn, onbekend voor hen is.

Vaak zijn mensen wel tot verandering te brengen wanneer zij er flink voordeel in zien, maar een verandering om voordeel geeft niet bepaald groei en verbetering wanneer je het in geestelijk opzicht bekijkt. In geestelijk opzicht is er alleen ware groei en vooruitgang wanneer niet het eigenbelang, het verkrijgen van voordeel vooropstaat, maar wanneer de liefde vanuit Mij in het hart groeit en het besef van wat het werkelijke leven is groeit. Maar in de vrijheid die mensen hebben is het aanlokkelijker om het eigen voordeel na te streven en het beste voor zichzelf uit het aardse leven te halen.

Veel mensen gaan dan ook gemakkelijk de weg die het meeste lijkt op te leveren en ben jij nu net iemand die dat niet doet, dan is dat voor al degenen die de makkelijke weg gaan moeilijk te begrijpen, vooral wanneer jij Mij in je hart kent en zij geen aandacht voor Mij hebben. Laat hun reacties maar langs je heen gaan, want je weet dat die minder makkelijke weg je uiteindelijk meer geeft dan wat anderen op de makkelijke weg aan voordeel gekregen hebben. En uiteindelijk zullen zij dat zien en toch nog een moeilijke weg te gaan hebben om hun voordelen op te geven en ook goed uit te komen bij Mij in ware liefde.

Hemels Brood 7538

Het aardse leven is voor veel mensen het enige leven, denken zij. Terwijl het aards gezien wel zo is, is het hemels gezien voor de mens een onderdeel van zijn ware eeuwige leven. Op aarde is de mens tijd gegeven, en de bewustheid te bestaan als eigen persoonlijk zijn, met de vrijheid van keus. Die vrijheid van keus wordt door veel mensen voor zichzelf benut, zeker door degenen die denken alleen op aarde leven te hebben en daarna niet meer.

Elk leven is Mijn leven, en Mijn leven is eeuwig onveranderlijk hetzelfde eeuwige leven, waar tijd in de Goddelijke Wezenlijkheid van Mijn Zijn beslist niet dezelfde is als de tijd die de mens op aarde gegeven is. Zou de mens op aarde van Mij geen tijd gekregen hebben, dan zou er op aarde niets gebeuren, er geen beweging zijn en geen groei. Geen mens zou vooruit kunnen komen in zijn geestelijk besef van Mijn ware eeuwige leven wat hij in den beginne van Mij gekregen heeft.

Zo is de mens tijd gegeven om te kunnen leren, te kunnen groeien, om zich bewust te kunnen worden van het ware leven dat hij uit Mij is, vanuit zijn vrijheid van zijn uit Mijn Zijn. Maar de tijd die de mens gegeven is loopt door, de aarde draait en de tijd draait daarmee door, zodat de mens in tijd verder komt, los van zijn vrijheid, terwijl hij de tijd kan benutten voor zichzelf of uit liefde voor anderen, maar terug kan hij niet en de tijd gaat verder, hoe dan ook.

Lieve mensen, besef dat tijd jullie juist gegeven is om niet stil te staan maar om vooruit te komen en tot het werkelijke eeuwige leven te komen in de ware gelukzaligheid van werkelijk zijn, Mijn Zijn. Besef hoe belangrijk voor jullie op aarde de gegeven tijd is en benut deze voor goedheid en liefde voor Mij en je medemensen. Weet dat tijd en aarde doordraaien en weet dat het ware werkelijke Leven eeuwige liefde is. Mijn eeuwige onveranderlijke Liefde.

Hemels Brood 7539

Jaloezie heeft verschillende gevolgen. Ten eerste kan het leiden tot wraak in allerlei vormen en ten tweede kan het aanzetten tot overdadig gedrag in allerlei vormen.

Bij het eerste kan iemand of kunnen meerdere mensen wraak nemen op degene op wie men jaloers is. Meestal wordt dan aangevoeld waar die mens het hardst geraakt en pijn gedaan kan worden. En hoe meer die aangevallen mens dat wil stoppen, des te pijnlijker en gemener wordt de wraak, tot diegene de weg weet te vinden van de diepste nederigheid en zijn zwakheid die misbruikt wordt weet te overwinnen en de wraak aanvaardt als iets van de ander en niet van zichzelf, dan hoeft hij zich ook niet meer te verdedigen.

De andere soort van jaloezie is meestal gericht op iemand die veel succes heeft, geroemd wordt, bekend en bejubeld wordt, in de belangstelling staat terwijl degene die jaloers is dat allemaal niet heeft en wel even geroemd en succesvol zou willen zijn. Hij zal geen wraak nemen maar alles op alles zetten om boven het succes van de ander uit te stijgen, de aandacht op zich gericht te krijgen en wellicht wat kwaadspreken over degene op wie hij jaloers is. Maar bij uitblijvend succes en aandacht zal hij zich niet wreken maar zich terugtrekken en diep teleurgesteld zijn in zichzelf.

Tenslotte is er nog een combinatie van beide, dan is er zowel sprake van wraak als het streven naar succes. Lukt het succes niet, dan lukt wellicht de wraak.

Lieve mensen, wanneer je jaloezie bemerkt bij medemensen, probeer dat niet te keren, geef het geen aandacht, verklaar je niet nader, want het is allemaal olie op het vuur en dat vuur kan verwoestend zijn wanneer je er iets aan wilt doen. Dat ligt namelijk buiten jouw vermogen. Alleen Ik kan daar iets aan doen, maar niet op jouw tijd, op Mijn tijd, wanneer Ik zie dat het goed is. Kom in die tussentijd bij Mij en vind troost in Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 7540

Hoe het grote heelal ook is ontstaan met alle elementen, met alles waaruit het bestaat, alle materie, alle verschillende onderdelen, met de aarde en de hemel en alles wat er op aarde en eromheen is, alle mensen en al wat er leeft, het is uit Mij, jullie Schepper, jullie God, en alleen uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Hoe wetenschappers, vorsers naar wat alles is en hoe het ontstaan is, hoe leven op aarde begonnen is, en zo meer ook zoeken en ontdekken, op welke manier ook, zij zullen uiteindelijk toch bij Mij uitkomen, en dan pas de ware oorsprong leren kennen, tenzij zij eerder uit liefde in hun hart bij Mij komen en met Mij spreken in geloof, liefde en waarheid.

Tot zolang zullen zij zoeken en ontdekken, en er is voor hen een eeuwigheid te ontdekken in de oneindigheid van werkelijk leven, Mijn Enig ware eeuwig gelukzalige Leven waaruit alles ontstaan is en tot leven gekomen is. En jij, mens op aarde, die zonder zulke wetenschappelijke onderzoeken reeds nu in Mij en Mijn liefde gelooft en regelmatig in je hart met Mij in contact bent, verheug je, want jij zult nu reeds veel meer te beseffen krijgen van Mij en het ware leven uit Mij, van de waarheid, van Mijn ware liefde en haar wijsheid in alle eenvoud.

Waar anderen de materie onderzoeken, alle chemische processen, alle bestaan op en om de aarde in de materie, krijgen al degenen die in Mij geloven het geestelijk ware leven uit Mij steeds duidelijker te begrijpen in hun besef van bestaan, en in hen zal Mijn liefde groeien, zelfs in de uiterste verdrukking zal het nog sterker groeien en zegen brengen, hemelse zegen. Zij kunnen erop vertrouwen, hoe het een en ander op aarde ook de verkeerde kant op lijkt te gaan, dat er uiteindelijk geen verkeerde kant is, alleen de goede, omdat Ik alles dienstbaar gemaakt heb aan alle mensen om het ware leven te kunnen bereiken.

En steeds zullen onderzoekers roepen de eerste te zijn die ontdekken hoe een en ander materieel ontstaan is, maar geestelijk zullen zij de laatste zijn die de waarheid van Mijn Enig eeuwig Leven gaan zien en begrijpen, en evengoed hebben zij altijd ook Mijn liefde.

Hemels Brood 7541

Het zijn van liefde is niet iets wat je jezelf kunt afdwingen. Je kunt jezelf tot gedrag dwingen waarvan gezegd wordt dat het liefde is, of je helemaal gedragen naar wat er in de Bijbel over liefde geschreven staat, zonder dat het in werkelijkheid liefde is. Liefde is pas liefde wanneer het gedrag van een mens spontaan uit zijn hart komt, zonder dwang, alleen omdat het zo voelt om te doen en wanneer dat gedrag overeenkomt met wat er in Mijn Woord staat dat liefde is. Dan is het liefde.

Dat wil niet zeggen dat al het andere net zo goed achterwege gelaten kan worden, want er is ook nog Mijn ordening, en ieder die naar liefde leeft vanuit zijn begrip van wat liefde is, die leeft en gedraagt zich naar Mijn ordening, terwijl iemand die dat niet doet en ook in geen ander opzicht zich naar ware liefde gedraagt, in het gericht terechtkomt, wat door Mij ingesteld is ter bewustwording van de mens over zijn van liefde afwijkende gedrag.

Wie ernaar verlangt om in alle opzichten liefde te zijn, die zeg Ik, geef je over aan Mij in je hart. Ik ben de ware eeuwige liefde en wie zich geheel aan Mij overgeeft, maakt deel uit van Mijn liefde en is zelf in doen en laten spontaan uit zijn hart Mijn liefde en leeft werkelijk. Probeer jezelf niet tot liefde te dwingen, want dat heeft voor het zijn van liefde geen zin. Houd je wel aan Mijn ordening, en zo dat met trouw gedaan wordt, zal Ik in het hart Mij kenbaar maken en zal Mijn liefde voelbaar en zichtbaar zijn.

Het streven naar liefde opent, het dwingen om liefde te zijn levert niets op. Besef wat het verschil is, ontmoet Mij in je hart en vervolgens groeit Mijn liefde in je hart tot jouw liefde en kun je Mijn liefde uit je hart ongedwongen zelf zijn. Bedenk je, lieve mensen, al wat je kunt zijn, kun je alleen bereiken met Mij en uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Streef er daarom naar Mij zo vaak mogelijk te ontmoeten in Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 7542

Zolang de mens op aarde is, heeft hij oplossingen gezocht voor de problemen die zich voordoen. Alleen heeft hij die oplossingen niet steeds aan Mij, zijn Schepper gevraagd. Toch heb Ik er regelmatig voor gezorgd dat hij de nodige oplossingen vond, zonder daarmee zijn vrijheid te belemmeren.

Maar de problemen die de mens nu op aarde tegenkomt, terwijl hij die zelf veroorzaakt heeft, zijn zo gemakkelijk niet meer op te lossen zonder dat hij Mij er bewust naar vraagt, wat door de meeste mensen vooralsnog niet gebeurt. En hoewel Ik de mens evengoed een en ander aan oplossingen aanbied, is er onderling teveel meningsverschil om de juiste oplossing te onderscheiden van de onjuiste, zodat de problemen nauwelijks aangepakt worden zoals dat het beste zou zijn.

Voor hen die in Mij geloven en Mij regelmatig in hun hart ontmoeten zijn Mijn oplossingen wel helder, maar zij zijn in de minderheid en naar hen wordt over het algemeen niet geluisterd, omdat het vooral om macht en heersen gaat en de problemen gebruikt worden om macht te krijgen en winst te maken. En juist op belangrijke posities zitten diegenen die vanwege macht en rijkdom het niet zo nauw nemen met waarheid en liefde.

Maar Ik zeg jullie, lieve mensen die in Mij, Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, heb er geen werkelijke zorg om, want Ik heb alles zo geschapen dat wat er ook gebeurt, wat er ook wel of niet gedaan wordt, het de mens ten dienste staat ten aanzien van het doel van de mens op aarde. Dat doel is alle mensen in vrijheid en daarmee de bewustheid van het eigen bestaan tot waarheid en liefde te brengen, tot het Enig ware Leven, Die Ik Ben, tot de eeuwig ware volkomen gelukzaligheid.

En hoewel jullie nu met een relatief kleine groep zijn, zullen toch alle mensen dat einddoel bereiken, zal het eens voor alle mensen de eeuwige dag zijn in vrijheid en blijheid. Heb daarom geen zorg, laat alle zorg aan Mij, jullie liefhebbende Hemelse Vader.

Hemels Brood 7543

Mensen vullen in allerlei opzichten hun eigen waarheid in en houden daar heel sterk aan vast. Zelfs wanneer bewezen wordt dat wat zij als waarheid zien geen waarheid is, laten zij de door hen ingevulde waarheid niet los, totdat hun waarheid hen totaal belachelijk maakt.

Ik benoem alles steeds weer naar waarheid, de Enige werkelijke waarheid Die Ik Ben. Maar al benoem Ik alles wat niet waar is en toon Ik daarmee ieders onwaarheid aan, dan nog houden zij aan die zelf ingestelde waarheid vast. Dat heeft te maken met eigenbelang, met hoogmoed, met het niet willen erkennen wat waarheid is, en zo meer.

In de samenleving is steeds meer onenigheid over waarheid ontstaan. Allerlei belangen van mensen liggen daaraan ten grondslag. Maar eens zal toch iedereen met Mijn werkelijke waarheid geconfronteerd worden op een manier waardoor hij zijn eigen invulling van waarheid wel moet erkennen als niet waar en hij niet anders kan dan Mijn waarheid aannemen.

Maar die tijd is nog niet aangebroken, nog heeft de mens tijd om tot Mijn werkelijke waarheid te komen, nog heeft de mens de kans om zich eerlijk en oprecht tot Mijn werkelijke waarheid te keren. En Ik raad mensen aan om nog eens te overwegen of wat zij als waarheid hebben ingevuld wel werkelijke waarheid is, want wanneer de werkelijke waarheid door Mij benoemd gaat worden, zal het voor hen die aan hun eigen waarheid vastzitten niet gemakkelijk zijn om die alsnog los te laten.

Wie in alle oprechtheid in zichzelf kijkt naar wat hij als waarheid ziet, die zal in werkelijkheid gaan zien en voelen wat werkelijk waar is en dat kunnen aannemen. Wacht niet tot Ik ga benoemen wat waarheid is, kijk nu oprecht en eerlijk in je hart en leer daar Mijn werkelijke waarheid kennen, Mijn werkelijke liefde en haar wijsheid, het ware leven.

Hemels Brood 7544

Vergeven en vergeten is voor veel mensen moeilijk zonder eerst verwijten te maken en genoegdoening te krijgen. Vooral wanneer iemand zich gekwetst voelt is het moeilijk om een onaangenaam voorval te vergeten en daardoor is het ook moeilijker te vergeven, hoe graag iemand dat ook in werkelijkheid zou willen. Vergeven en vergeten gaat samen, wanneer het niet vergeten kan worden blijft vergeven moeilijk en omgekeerd blijft het moeilijk om te vergeten wanneer niet vergeven kan worden.

Toch is het altijd zo dat degene die kwetst met de bedoeling te kwetsen in eerste instantie aan Mij verantwoording heeft af te leggen en wanneer hij tot inzicht over zijn van liefde afgedwaald gedrag komt, zal hij zeker degene die hij gekwetst heeft om vergeving vragen en dat is de enige juiste weg. Voor degene die gekwetst is, is het belangrijk om te verdragen en daaruit tot vergeving te komen en het voorval te vergeten.

Weet dat Ik in Jezus Christus veel verdragen heb voor het heil van alle mensen, voor al hun van liefde afgedwaald handelen, opdat iedereen het ware gelukzalige leven kan bereiken. En met iedereen bedoel Ik van de grootste misdadiger tot de liefste mens. Want Ik heb alle mensen lief, maar niet iedereen gaat dezelfde weg en niet elk handelen is even goed. Daarom zijn er ook zoveel verschillende wegen als er mensen zijn.

Er is Eén hoofdweg, smal en recht, moeilijk te gaan, maar wel de weg via welke iedereen tot het ware leven kan komen, tot het ware levensgeluk voor altijd. Die weg Ben Ik en wie Mij volgt zal niet bedrogen uitkomen maar de ware hemel, het ware leven vinden. Hoeveel andere wegen er ook zijn, hoe krom en kronkelig die ook lopen, hoe lang die ook zijn, dat hangt allemaal samen met de keuzen die mensen in vrijheid maken, maar ze komen hoe dan ook op de hoofdweg Die Ik Ben uit. En wie eenmaal die Ene hoofdweg Die Ik Ben gevonden heeft en beseft welke weg dat is en waarheen Die gaat, zal niet meer van Die Weg afdwalen en het ware levensgeluk voor altijd vinden.

Hemels Brood 7545

Alles wat je wilt kan gebeuren, maar van wat je wilt is niet alles goed dat het gebeurt. Toch hebben veel mensen allerlei verlangens die ze graag willen zien uitkomen. Veel mensen bidden Mij om hun verlangens te laten uitkomen, maar Ik ben geen tovenaar die wat de mens wil en verlangt laat uitkomen. Al zijn het nog zulke goed bedoelde gebeden, dat wil nog niet zeggen dat het Mijn Wil is om gebeden te verhoren zoals de mens dat graag wil. In Mijn Woord staat dan ook dat elk gebed het beste wordt afgesloten met een diep gemeend “Uw Wil geschiede”.

Want wat de mens wil, kan hem schaden zonder dat hij beseft dat het hem kan schaden, omdat hij niet alles overzien kan van wat hij met zijn wil en verlangens in werking zet. Ik kan dat wel. Ik zie van alles welke werking het heeft, hoe het mensen schade kan brengen, hoe het de mens uiteindelijk geen goed zal doen, en het bereiken van het eeuwig gelukzalige leven zal bemoeilijken.

Om het beste te verkrijgen kan alle wil van de mens het beste afgestemd worden op Mijn Wil, maar dat wordt door veel mensen vaak vergeten, of er wordt wel gezegd “Uw Wil geschiede”, maar zonder dit ten diepste te menen. Ook al wordt Mijn Wil gevraagd, vaak is daarbij toch de hoop dat het Mijn Wil zal zijn, maar dat is geen werkelijke overgave aan Mijn Wil. Daardoor worden mensen vaker teleurgesteld en denken ze dat Ik hen niet help, hun gebed niet gehoord heb.

Maar Ik hoor en zie en weet werkelijk alles van iedereen, Ik ben jullie Schepper, jullie Leven en Ik heb jullie allemaal innig lief en zal altijd voor jullie allemaal zorgen in de beste zin van het woord, uit volkomen ware liefde en niet anders dan dat. Al bemerk je Mijn liefdevolle hulp niet steeds, je bent vrij om je eigen keus te maken, om je eigen wil, je eigen verlangens na te streven, en al krijg je dan een andere uitkomst dan je verwachtte, in Mijn liefde blijf je altijd verzorgd, dat is Mijn Wil van ware liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 7546

Alles wat er op aarde is en gebeurt, weerspiegelt welke keuzen mensen maken. Wanneer meer mensen dat zouden begrijpen, zouden er waarschijnlijk andere keuzen gemaakt worden, maar vooralsnog zijn er te weinig mensen die zien hoe de keuzen die mensen maken weerspiegeld worden in alle ontwikkelingen en gebeurtenissen op de aarde, die met zoveel mensen bewoond wordt.

Probeer eens een flink aantal dagen helemaal niet in de spiegel te kijken en doe alles eens zonder spiegel. Ga dan na een tijd in de spiegel kijken en zie hoe anders je eruitziet. Dat zie je niet wanneer je elke dag je beeld in de spiegel ziet. En zo is het met mensen, zij doen en laten elke dag wat ze elke dag doen zoals zij gewend zijn en zien niet wat hun gedrag teweegbrengt. Vaak zien anderen het wel maar zie je het zelf niet, maar gezegd wordt het doorgaans niet, want wie weet wat hij zelf doet en niet van zichzelf ziet.

Er zijn op aarde zoveel verschillende regels door mensen zelf opgesteld, dat er geen eenheid van te maken is en mensen hun eigen gang gaan en regels aanpassen of negeren. Ook dat verandert gebeurtenissen zonder dat het gezien wordt, terwijl het gezien zou kunnen worden als meer begrepen zou worden hoe alles op aarde als een spiegel is voor wat de mens in zijn vrijheid doet en laat.

En de kleine groep mensen die in Mij geloven en een en ander wel zien, hebben geen stem in het geheel. Tegen hen zeg Ik, laat het gaan, denk niet dat je dit schip kunt keren. Soms is het goed als het schip tegen de wal loopt, het schudt de opvarenden wakker en geeft hen zicht. En Ik zeg jullie, het is een groot schip en er varen heel veel mensen op, en allen zijn een vorm van kapitein.

Ieder van jullie zal begrijpen wie de beste kapitein op het beste schip is. En eens zal Mijn Schip ook al die mensen vervoeren naar het beste land met Mij als Enige Kapitein, waarbij dan geen spiegel meer nodig is, omdat alles dan werkelijk leven is, omdat iedereen dan Mijn werkelijke leven in vrijheid heeft aangenomen en allen in ware liefde leven.

Hemels Brood 7547

Zie de lelies op het veld, zij zaaien niet, zij oogsten niet en evengoed worden zij gevoed door hun hemelse Vader. Want zij zijn rechtstreeks met Mij verbonden en hebben geen vrije keus, toch gaat het hen meer dan goed. En zo zou het met de mens ook meer dan goed kunnen gaan, wanneer hij zich aan Mij zou toevertrouwen.

Maar de mens heeft wel de vrije keus, en zie hoe het de meesten vergaat, zonder de verbinding die er met Mij is te erkennen stuiteren mensen allerlei kanten op en zien zij het voordeel van hun verbinding met Mij niet, de eigen keus is belangrijk voor de meeste mensen, het zelf heersen over hun leven, terwijl het hen alras veel beter zou gaan wanneer zij Mijn Wil van ware liefde zouden volgen.

Zo werkt de mens en verwacht resultaat, maar het gewenste resultaat blijft uit, steeds gebeurt er wel iets dat het resultaat anders maakt dan gewenst. Zo zal het gaan zolang mensen de verbinding met Mij, hun Schepper, niet bevestigen, niet erkennen, en hun eigen wensen nastreven om tot vervulling te komen. Maar wat met jullie verblijf op aarde bedoeld is bereikt te worden, is jullie ware leven. Ieder voor zich en allen tezamen, dat brengt uiteindelijk de vervulling van jullie ware eeuwige leven.

Kom, ieder die moe en terneergeslagen is, en laat je door Mij troosten en laven, Ik heb jullie lief, niet anders dan lief, jullie hebben van Mij niets te vrezen, jullie hebben van Mij het ware gelukzalige leven gekregen en jullie hoeven alleen dat vol uit je hart aan te nemen en naar Mij in je hart te luisteren, dan zul je merken, beseffen wat Ik met het ware eeuwige leven in volle gelukzaligheid bedoel, en wel voor altijd, voor eeuwig. Vertrouw op Mij, jullie Schepper, dat is de weg die Ik in Jezus Christus Ben, de waarheid, het ware leven. Neem het aan en wees gelijk Mijn Liefde.

Hemels Brood 7548

Lieve mensen, gedenk Mij steeds bij alles wat je doet, want het maakt verschil wanneer je Mij wel of niet bij al je doen en laten betrekt. Je bent vrij, maar juist ben je vrij om goed te kunnen gaan beseffen wat het ware leven is en zelf te kiezen hoe jouw leven in te vullen. Veel mensen denken dat het niet uitmaakt of zij Mij wel of niet bij hun doen en laten betrekken, maar in werkelijkheid maakt het veel verschil. Wanneer zij iets te dragen krijgen wat zwaar is, dan kan dat met Mij samen lichter worden om te dragen, terwijl het zonder Mij te vragen zwaar blijft.

Maar wat jullie ook te dragen krijgen, het is nooit zonder reden en nooit zonder nut, of je dat nu wel of niet bemerkt. Alleen, wat het je geeft en in welk opzicht het nuttig is, is niet steeds voor iedereen even duidelijk, vooral niet voor degenen die niet in Mij en Mijn ware liefde geloven. Maar ook voor hen heeft al hun lijden en dragen zin en ook zij zullen ervoor terugkrijgen. Denk daarbij niet aan goud of zilver of aan macht en roem, want dat zal het zeker niet zijn, zie het meer in besef van wat het ware leven is, wie de mens is en wie Ik, jullie Schepper, Ben, wat belangrijk is en wat niet, voor jullie doen en laten.

Die inzichten zijn vele malen belangrijker dan alle goud en roem van de wereld. Maar dat besef hebben nog veel mensen niet. Ik geef hen tijd en gebeurtenissen, Ik geef jullie tijd en gebeurtenissen. Gedenk daarbij steeds Mij en Mijn liefde en voel dan steeds meer liefde groeien in je hart voor Mij en al je medemensen, dan ga je de weg die je tot het ware eeuwig gelukzalige leven brengt, bij Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 7549

Wat de wereld er ook van vindt, leg het naast je neer. Leg alle verschillende meningen naast je neer, want ze zijn bijna allemaal gemengd met een flinke dosis eigenbelang die vaak ook nog eens nergens op slaat, omdat geen mening gestoeld is op kennis van alle feiten. Wanneer de kennis van meerdere feiten afwezig is, kan er geen eerlijke mening gevormd worden, en de meeste mensen kennen slechts een deel van de feiten. Laat je daarom niet in met al die verschillende meningen, zij zijn het niet waard om er energie aan te verdoen.

De waarheid van alles ligt bij Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus. Kom in je hart en Ik geef je de nodige informatie, maar ook die informatie is niet volledig, omdat je de volledige waarheid nog niet kunt zien en begrijpen. Neem daarom afstand van al degenen die beweren het te weten, de feiten te kennen, want veel is verdraaid of bijeengesprokkeld om het gelijk te krijgen, en mensen worden tegen elkaar opgehitst, wat een mogelijke en nodige eenheid verstoort. Juist dat is wat het tegenovergestelde van liefde wil, wat het egoïsme wil, wat hebberigheid wil, wat onverdraagzaamheid wil, en dat is allemaal bij zoveel mensen aanwezig zodat de verleiding met die mensen zo ongeveer vrij spel heeft.

Maar zo zal het niet blijven. Het is nodig dat het naar voren komt, bemerkt gaat worden, zichtbaar wordt, en dan zal Ik duidelijk laten zien wat er aan leugens in de wereldse mensen gekomen is door hun hebzucht, hun egoïsme, hun onverdraagzaamheid, enzovoorts. Blijf ver daarvan, laat je niet tot een weerwoord verleiden, leg alles in Mijn Hand en vertrouw op Mij en Mijn oneindige liefde en weet, hoe dan ook, alles komt goed, hemels goed. En er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen en vrede onder alle mensen. Vertrouw daar op.

Hemels Brood 7550

Wanneer steeds over hetzelfde gediscussieerd wordt, worden op een gegeven moment dezelfde paden steeds verder vastgestampt en lijkt zo’n weg de beste weg te zijn. Want wat het meest op de voorgrond treedt, heeft de meeste aandacht en vervolgens de meeste stemmen. De vraag is of de keus van de meeste stemmen ook wel de meest juiste keus is, en vaak is dat niet het geval, en even vaak komt men daar pas later achter, als de weg al door teveel mensen begaan is.

Ik weet dat het voor de mens op aarde niet makkelijk is om in bepaalde situaties de juiste keuzen te maken. Vooral wanneer de meeste mensen een standpunt hebben ingenomen en druk uitoefenen op medemensen om met dat standpunt in te stemmen. Wanneer je een keus te maken krijgt en je twijfelt of je dit of dat het beste vindt en het contact met Mij lukt je even niet, ga dan af op wat jij zelf het beste vindt.

Zie, mettertijd zul je erachter komen of dat ook werkelijk de juiste keus was of niet. En was het de juiste keus, dan weet je dat je besef van Mij in je gevoel zit, ook al was dat niet merkbaar, Ik was er toch en jij herkende Mij intuïtief toch. Was het niet de juiste keus, kom dan in je hart bij Mij en Ik laat je zien wat er tussen jou en Mij geschoven was waardoor je het juiste om te kiezen niet aanvoelde.

Ik ben altijd in je hart en Ik geef je steeds aan wat wel of niet juist is, maar het is voor jou van belang dat Ik Mij af en toe even terugtrek zodat het contact met Mij niet mogelijk lijkt, maar Ik ben er wel en Ik laat je vrij, op die momenten komt het erop aan dat je eigen keus vanuit jouzelf ook Mijn keus is. Zo’n moment is een toetsing en leert jou veel na afloop.

Zou Ik je altijd alles voorzeggen, hoe zou je dan in vrijheid tot het ware leven kunnen komen? Het zou niet jouw zelfstandigheid zijn, je zou het niet zelf bereikt hebben. Daarom, lieve mensen die in Mij geloven en met Mij contact in hun hart hebben, zo nu en dan lijkt het of je Mij niet kunt bereiken, maar wees er zeker van, Ik ben er toch.

Hemels Brood 7551

Veel mensen hebben lang gedacht, en sommigen denken dat nog altijd, dat Mijn hemels verblijf boven zon en wolken in de blauwe lucht is. Dat Ik vanuit de blauwe lucht op de mensen neerkijk en hen vanuit daar bezie. Maar dat is niet de werkelijkheid en velen zijn dan ook van die gedachte af gestapt. Daarvan zijn er die denken dat Ik er niet ben, niet in de blauwe lucht en nergens anders. Anderen beseffen het inmiddels meer als een situatie van, ergens tussen hemel en aarde is “iets”, maar wat precies, dat kunnen ze niet benoemen. Degenen die Mij hebben leren kennen, begrijpen dat Ik niet op een troon ergens in de blauwe lucht zit, maar hoe precies, dat vragen zij zich toch nog enigszins af.

Lieve mensen, Ik ben overal, tot in de oneindigheid ben Ik eeuwig overal. Ik heb geen vaste verblijfplaats, zoals mensen in een huis of een tent of anderszins verblijven. Ik ben Leven en Ik zeg jullie, alles leeft Mijn Leven, en zo ben Ik overal en ook nog overal tegelijk. Alleen dat is wel moeilijk te begrijpen voor mensen die allemaal zelf slechts op één plaats tegelijk kunnen zijn. Ja, op aarde zijn jullie gebonden aan de aardse natuurkundige wetten, die Ik haar zelf gegeven heb. Maar dat kan anders, zodra de mens volkomen opgegaan is in Mijn liefde uit zijn eigen volkomen vrije wil.

Evengoed is dat op aarde niet zo gemakkelijk voor mensen, omdat Ik een zekere kracht gegeven heb aan de verleiding door Satan, die moeilijk te weerstaan is. Maar Ik heb de mens ook Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus gegeven, die de weg getoond heeft waarlangs iedereen volledig uit eigen vrije wil tot Mijn liefde kan komen en daarin volledig kan opgaan. Wie Hem volgt zal zeker tot Mijn liefde komen. Zie, Ik ben in jullie allemaal in Jezus Christus in je hart. Vraag Mij en Ik help je de moeilijke weg te gaan en je zult vinden waar Ik in ware liefde verblijf, in het eeuwig ware Licht.

Hemels Brood 7552

Ik ben mild en Ik kijk met een zachte blik naar jullie, mensen op aarde. Mild om allen die de moeite doen om naar Mijn liefde te leven. Mild om al die mensen die geen besef van Mij hebben, omdat hun vermogen anders ligt. Mild om hen die een ander geloof hebben en daar trouw aan zijn, want dat is hen geleerd.

Mild om alle mensen die te verdragen hebben, met of zonder schuld. Mild om alle zieken die graag beter worden, maar het is hun tijd nog niet. Mild om al degenen die menen dat verdraaiing en leugen voordeel biedt, want zij weten niet wat het werkelijk teweegbrengt.

Mild om al degenen die wachten en het wachten lang duurt, zodat zij gaan twijfelen aan hetgeen zij verwachten en niet weten wat dan. Mild voor hen die misdaden begaan of begaan hebben, zodat zij altijd nog tot goede, nobele daden kunnen komen. Mild voor alle zorgende mensen die Mij niet kennen en toch zorgen.

Mild voor alle mensen, omdat juist in Mijn mildheid de oplossing ligt voor veel problemen, direct wanneer iemand Mijn mildheid zou voelen en zelf ook mild zou worden voor zijn medemensen.

Maar weet daarbij wel, dat Mijn mildheid niet in alle opzichten voor iedereen gelijk uitwerkt, want Ik zou niet mild zijn wanneer Ik de dief over de bol zou aaien en zou zeggen, goed gedaan.

Dus begrijp Mijn mildheid voor alle mensen op de juiste manier en je zult ontdekken hoe mild Ik voor jou ben en hoe mild Ik voor jouw familie en je vrienden ben, hoe mild Ik voor alle mensen ben.

Wanneer je je op Mij richt kun je even mild zijn voor je medemensen en voelen wat de ware mildheid is, de totale werkelijke liefde. Zie, alles hangt met elkaar samen, niets staat helemaal alleen op zichzelf en in Mij zijn jullie allemaal een en dezelfde mens uit Mij door Mij geschapen in ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7553

Geven is beter dan nemen. Toch is aannemen van tijd tot tijd beter dan geven. Er is een verschil tussen nemen en aannemen. Nemen is een eigen keus om iets te willen hebben, aannemen is iemand de gelegenheid geven om iets te geven. Wanneer je niet van tijd tot tijd aanneemt, belemmer je mensen te geven, terwijl ieder zijn kans moet krijgen om te geven. Wie nooit iets aanneemt, wat heeft hij te geven? Geeft hij om de beste in geven te zijn, omdat geven beter is dan nemen? Dan zeg Ik hem, geven en aannemen zijn gelijk aan elkaar, en in die gelijke verhouding het beste.

Maar het gaat er niet om de beste te zijn, het gaat erom de minste, de nederigste te kunnen zijn, dienstbaar te zijn aan Mij en aan medemensen. Dienstbaar zoals het in het hart voelt om dienstbaar te zijn in Mijn liefde. Het gaat er niet om of je wel eens het grootste stuk taart neemt, of juist het kleinste, om de nederigste te zijn, want dat komt voort uit overwegingen die niet in het hart gemaakt zijn. Zie zover te komen dat je niet alleen geeft en daar blij mee bent, maar besef dat je even blij kunt zijn met het aannemen van wat een ander je wil geven.

Ik geef eeuwig en altijd, leven, maar Ik neem ook aan, dankbaarheid, devotie, liefde, al is het nog zo gebrekkig, oprechtheid, enzovoorts. Let steeds op je hart, wat vertelt het je, want zie, Ik vertel je veel in je hart. Wees in je hart en luister naar Mij, wat te geven en wat aan te nemen, heb de moed om los te laten wat je gewend bent om veelvuldig te geven en begin eens met meer aan te nemen van hen die jou willen geven. En zie, dan ga je ook meer nog zien van wat Ik jou te geven heb. Houd je handen open en ontvang van Mij het kostbaarste, Mijn liefde, Mijn Licht.

Hemels Brood 7554

Wanneer je er het minst op bedacht bent, kun je zomaar terechtkomen in een situatie die bijvoorbeeld geduld vraagt. Maar de situatie is zo snel ontstaan, dat je aan geduld niet denkt en meteen zegt waar het op staat met een toon van ongeduld. Dat ongeduld is dan gelijk de toonzetting van de verdere ontwikkeling van de situatie. Heb Ik niet gezegd, Ik kom als een dief in de nacht? Ik beproef mensen juist wanneer zij er het minst op bedacht zijn, om te zien hoe ver iemand in werkelijkheid gevorderd is in liefde en alles wat daar bij komt kijken. Het is gelijk ook een mogelijkheid voor jezelf om te zien hoe ver je gevorderd bent.

In dit geval gaat het om geduld, duidelijk is dat het nog niet in alle opzichten gelukt is om in welke situatie dan ook het geduld te bewaren. Maar het gaat natuurlijk ook in allerlei andere situaties om verdraagzaamheid, om eerlijkheid, om vergeving, om onvoorwaardelijkheid, om dienstbaarheid, enzovoorts. Steeds kom Ik onverwachts, weet dat daarbij altijd de verleiding ook aanwezig is om je tot ongeduld, tot oneerlijkheid, hoogmoed, enzovoorts te verleiden. Maar al te vaak lukt hem dat, juist bij onverwachte situaties.

En nu kun je je afvragen, maar hoe kan ik dat voorkomen, een te snelle, verkeerde reactie, want er is in die plotseling ontstane situaties meestal geen tijd om een pas op de plaats te maken en een passende goede reactie te geven. Daarin heb je helemaal gelijk en daarom is het belangrijk dat je beseft dat Ik Degene ben Die jou verandert tot de volledige liefde, precies in lijn met jouw ontwikkeling in de keuzen die je maakt.

Hoe meer je vanuit je hart, uit Mijn liefde geput, in liefde met andere situaties omgaat, omdat je de ruimte daarvoor wel hebt, des te meer word je als vanzelf gelijk Mijn liefde. Totdat je uiteindelijk in alle vrijheid helemaal gelijk Mijn liefde bent en helemaal niet meer hoeft na te denken hoe te handelen, want je handelt dan altijd zelf vanuit je hart naar liefde, ook in zulke plotselinge situaties.

Hemels Brood 7555

Kun je iets niet, dan is dat geen schande. Niet iedereen kan hetzelfde, niet iedereen heeft dezelfde talenten. Sterker nog, niemand is precies gelijk aan een ander, zelfs een eeneiige tweeling niet, hoe groot de gelijkenis ook is, het zijn hoe dan ook twee verschillende mensen.

Het heeft dan ook geen zin om mensen met elkaar te vergelijken en het heeft ook geen nut om te zeggen, wanneer ik het kan, kan jij het ook. De opmerking, alles is te leren, heeft ook geen nut, want al is iets misschien te leren, toch zal de één het makkelijker leren en in praktijk kunnen brengen dan een ander. Word dan ook niet mismoedig wanneer je niet hetzelfde kunt als wat anderen kunnen, en trek het je niet aan wanneer daar opmerkingen over komen die vernederend zijn. Niet iedereen heeft er begrip voor dat wat hij kan, niet per definitie voor ieder ander geldt.

Wie veel kan, verwacht vaak dat een ander net zoveel kan, als hij dat maar wil en de inzet ervoor geeft. Maar niet iedereen kan een marathon lopen op de laatst gemeten topsnelheid, dat weten de meeste mensen wel. Ook in algemene dagelijkse situaties, op school, bij het werk, zijn er altijd mensen die het goed kunnen en topprestaties leveren en mensen die minder begaafd zijn en het niet zo goed kunnen.

Of je het nu goed of minder goed kunt, of je nu veel of weinig talenten hebt, er mooi en aantrekkelijk uitziet of niet, je blijft van gelijke waarde ten aanzien van alle mensen, je blijft voor Mij met alle mensen grote waarde hebben en Ik heb jou met alle mensen innig lief. Ik weet wie Ik welke talenten gegeven heb en Ik zie of iemand zijn gekregen talenten wel in de hoogste mate gebruikt. Ik zie ook wie er hoogmoedig door geworden is, of juist dienstbaar en nederig. Ik zie wie weinig heeft en van het weinige veel geeft. Evenzo zal hij profijt hebben en vergoed worden voor wat hij niet heeft.

Hemels Brood 7556

Wanneer je twijfelt, omdat je Mij niet kunt zien zoals je je medemensen ziet, wanneer je twijfelt, omdat je niet weet waar je voor je verblijf op aarde was en na je verblijf op aarde zult zijn, begrijp Ik dat. Wanneer je wilt weten hoe een en ander in elkaar steekt, hoe de aarde met alles erop en eromheen met Mij, je Schepper, in verband staat, hoe het leven werkelijk leven is, begrijp Ik dat.

Ik weet dat het moeilijk is om de puzzel van het ware leven compleet in elkaar te zetten, Ik zeg je daarover, er is teveel om dat voor elkaar te krijgen. Je kunt met nog zoveel mensen alles onderzoeken, mathematisch, natuurkundig, chemisch en noem het maar op, zelfs psychisch en geestelijk, maar in één mensenleven zal dat niet lukken, vooral omdat jullie veel kennis niet hebben, die Ik wel heb.

En het is ook niet bedoeld dat alles al bekend is. Bedoeld is, dat jullie mensen tot ware liefde komen gelijk Mijn ware liefde, dat jullie wil uit eigen vrije keus gelijk wordt aan Mijn eeuwige Wil, welke het ware leven en de ware liefde is voor alles en iedereen.

Onderzoek gerust alles wat beschikbaar is, maar verlies het werkelijke doel van jullie verblijf op aarde niet uit het oog en zeker niet uit je hart. Want juist in je hart ben Ik voor jou bereikbaar aanwezig, met alle kennis over alles en iedereen, en in je hart kun je Mij altijd vragen hoe een en ander met elkaar in verband staat, wat dit of dat betekent, en Ik zal je uitleg geven, zoals dat voor jou te begrijpen is en voor jouw groei tot werkelijk leven het beste is.

De kennis om alles te begrijpen ligt bij Mij in Mijn liefde geborgen en hoe meer iemand in alle vrijheid gelijk Mijn liefde wordt, des te meer kennis zal hem gegeven worden, want des te meer kan hij door liefde verstaan. Groei, mens, en word gelijk aan Mijn Liefde, Mijn Wil, Mijn Leven en wees tot in eeuwigheid gelukkig met Mij en al je medemensen.

Hemels Brood 7557

De hemel staat open voor iedereen die ware liefde is en eeuwig blijft. Denk niet dat iedereen daar binnen kan komen, want de hemel is geen plaats maar een hoedanigheid en die hoedanigheid is eeuwig onveranderlijk onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, dienstbare liefde en haar wijsheid in alle waarheid, oprechtheid en volledige eerlijkheid.

Wie in die hoedanigheid leeft, leeft in de hemel. Wanneer er maar het minste niet gelijk die liefde is, welke altijd gelijk Mijn liefde is, dan bevindt hij zich zolang in een andere hoedanigheid, tot hij de volkomen volmaakte hoedanigheid van de hemel bereikt heeft in de eigen vrijheid van zijn.

Op de aarde is het de mens gegeven in vrijheid tot deze ware hemelse hoedanigheid te komen. Dat is een grote genade van Mijn liefde voor alle mensen, maar helaas hebben teveel mensen weinig of geen besef van het belang van hun verblijf op aarde. Dan zijn er voor hen na hun verblijf op aarde evengoed nog mogelijkheden om tot de ware hemelse hoedanigheid te komen, maar dat zal veel trager verlopen dan op aarde mogelijk is.

Deze traagheid is niet te meten in tijd, zoals die op aarde gekend is, omdat de traagheid gekoppeld is aan het handelen, denken en voelen van ieder mens persoonlijk en allen tezamen. Zo zullen gelijkgestemde mensen in eenzelfde hoedanigheid komen, die nog niet de werkelijke hemel is omdat ook zij nog niet die bedoelde volkomen liefde zijn. Maar zij zullen sneller hun weg naar het hemelse gaan, gevoed door Mij in hun hart, zoals zij nu op aarde al door Mij in hun hart gevoed worden.

Wees daarom nooit overmoedig, denk niet dat je meer bent dan zij die niet geloven, wees nederig en dienstbaar, want wie zichzelf hoog acht kan diep vallen. Gezegend ieder die in ware liefde volkomen nederig en dienstbaar blijft.

Hemels Brood 7558

Vaak denken mensen hun verschil van mening met geweld te kunnen oplossen, maar niets is minder waar. Geweld lost niets op en is het volkomen tegenovergestelde van ware liefde. Geweld is overheersend, dwingend, eisend, egoïstisch, hoogmoedig, en het doet niemand goed, zelfs niet degene die overwint door geweld.

Toch worden er steeds weer oorlogen gevoerd, worden er steeds meer geavanceerde dodelijke wapens ontwikkeld en worden steeds meer regels en wetten met de dreiging van geweld vastgelegd. Vooral grote samengevoegde landen willen hun territorium nog vergroten en sterker maken tegenover de vermeende vijand, zonder te beseffen dat zij zelf met hun wapenarsenaal een vijand geworden zijn.

Wanneer de dreiging van geweld stopt, zijn er geen vijanden meer, is er geen noodzaak meer om wapens geavanceerder te maken. Maar pas op, want in het geheim gebeurt er heel veel wat Mijn licht niet verdragen kan en Ik zal het in Mijn licht brengen en uit het donker van de nacht halen, en in Mijn licht zal het verpulverd worden door zichzelf, omdat het Mijn licht niet verdragen kan.

En jullie, lieve mensen die in Mij geloven en in je hart met Mij contact hebben, blijf verre van geweld, wees in alle eerlijkheid en oprechtheid als Mijn licht, Mijn liefde, en verdraag wat er allemaal te gebeuren staat, wees geduldig, verzet je niet, zeker niet met geweld, maar liever met geduld en vertrouwen op Mij, Mijn licht en Mijn wijze eeuwig onveranderlijke liefde.

De wereld is in rep en roer en de verschillende kapiteins zijn de weg volkomen kwijt, maar weet, de echte en Enige Kapitein ben Ik en Ik ben nooit de weg kwijt. Steun dan in alle opzichten daarop, dat Ik het allemaal goedmaak, niet werelds goed, maar hemels goed. Blijf met elkaar in liefdevolle vrede, dat is in Mijn licht en Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7559

Er is in de wereld veel geluid en veel licht, maar het meeste geluid en het meeste licht zou er beter niet zijn, omdat het mensen in verwarring en uit balans brengt. Maar het zijn de mensen zelf die voor veel geluid en veel licht kiezen, vals geluid en vals licht.

Daarmee bedoel Ik niet bepaald het letterlijke geluid, wat overigens oorverdovend is, en niet het letterlijke licht, de neonlichten en al het andere licht, maar wat er allemaal beweerd wordt waar te zijn, maar niet waar is, wat loze woorden zijn, en het valse licht zijn de rituelen waar in religies naar gehandeld wordt, de geloofskringen die in eigen verzonnen levenswaarden geloven, terwijl dat niets te maken heeft met Mij, jullie Schepper, en met Mij in de Mens Jezus Christus.

Zo worden veel mensen door allerlei vals licht van Mij vervreemd, laten veel mensen het geloof in Mij los voor een geloof in zogenaamde verlichte meesters die eenvoudig mens waren op aarde of nu mens zijn op aarde. Het geloof in verlichte meesters vertroebelt voor veel mensen het juiste zicht, houdt hen weg van een innerlijk contact met Mij en zo vervreemden veel mensen van Mij, tot zij helemaal geen geloof meer hebben en doen wat hen het beste uitkomt.

Zo is het met de wereld gesteld en Ik zeg jullie, hoed je voor al dat harde geluid en voor al dat onzuivere licht en kom regelmatig in je hart bij Mij in Jezus Christus. Je hart is de kerk waar Ik Ben en bij Mij krijg je waarheid en zuiver licht, welke je de goede weg wijzen. Sluit je oren voor elk ander geluid en je ogen voor elk ander licht dan Mijn Woord en Mijn licht.

Voorheen was de kerk als een gebouw de plaats om Mij te ontmoeten via een mens, een voorganger, een dominee, een priester en noem maar op. Maar nu kun je beseffen dat Ik, jouw leven, in jou Ben en je Mij in je hart kunt ontmoeten, met Mij kunt spreken. Oefen dat elke dag, zodat je steeds meer groeit in waarheid en licht en steeds meer de Enige ware Liefde wordt.

Hemels Brood 7560

Lieve Hemelse Vader, het lijkt erop dat veel mensen hun leven zien als een toevalsfactor.

Voor veel mensen is het leven er, en dat is hun enige gegeven. Zo zou je het kunnen zien als een toevalsfactor, maar dat is het niet. Vooraf aan het ontstaan van hemel en aarde is datgene gebeurd wat geleid heeft tot de Schepping van hemel en aarde met alles erop en eromheen, met de mens in de eigen vrijheid van zijn. Juist dat besef, een eigen persoonlijk mens te zijn, geeft een gevoel dat leven het persoonlijke bezit is wat iemand toevallig toegevallen is.

Maar niets van dat alles is ook maar het kleinste beetje toevalligheid. Al wat Ik geschapen heb is totaal tot in de oneindigheid voor eeuwig gebeurd zoals het gebeuren moest en nog gebeuren zal, en daarbij staat dat allemaal ten dienste van het werkelijke leven van de mens, van zijn werkelijke, persoonlijke, eigen wezenlijkheid en zijn eeuwig welzijn van waar leven.

Wie goed naar alles kijkt, Mijn Schepping juist in ogenschouw neemt, zal zeker zien dat niets toeval is, hoe toevallig het er voor sommige mensen ook uit kan zien. Alles is tot in de oneindigheid zuiver geschapen door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en de mens heeft daarin de vrijheid van zijn gekregen, waarmee hij tot de eeuwige gelukzaligheid kan komen wanneer hij dat in alle eerlijkheid, oprechtheid en dienstbaarheid uit ware liefde wil. Waarbij het dan nodig is dat hij zijn wil vrij en ongedwongen aan Mijn Wil gelijk maakt en Mijn adviezen uit waar begrip en liefde opvolgt.

Ik dicteer niemand wat hij wel of niet mag doen, dat zou de vrijheid van mensen belemmeren. Ik adviseer in ware liefde en dienstbaarheid, en jij, jullie, zijn vrij om dat aan te nemen en naar te leven. Gezegend zij, die zien en horen en doen!

Hemels Brood 7561

Lieve mensen, voor sommigen onder jullie zijn er moeilijke tijden, anderen gaat het voor de wind, maar dat wil niet zeggen dat de één met betere tijden meer goeds doet of liefde is of aan zijn situatie verdienste heeft dan degene die het moeilijk heeft, want daar heeft het allemaal niets mee te maken.

Alle gebeurtenissen op aarde hebben een doel voor alle mensen en iedereen heeft daar zijn eigen taak in te vervullen, in de vrijheid die hij heeft. Sommigen zullen wel aanvoelen wat Ik hiermee bedoel, anderen wellicht niet, maar het komt allemaal neer op de eigen vrije wil. Wat doet of laat iemand met zijn vrijheid in de gegeven omstandigheden en wat zijn zijn talenten, zijn mogelijkheden, en voor wat en voor wie?

Kijk elkaar in liefde aan en vergelijk niet, geen van jullie kan een rechtmatig oordeel geven over zijn medemensen. Alleen Ik kan een rechtmatig oordeel geven, en zo zal het ook zijn in alle oprechtheid van Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid, zodat niemand ook maar iets werkelijk tekortkomt. Wees dan dankbaar voor alles, in welke situatie je ook bent.

Maar wees er alert op dat je je vrijheid niet voor jezelf gebruikt zonder je medemensen te helpen en te ondersteunen waar zij dat nodig hebben, en kom regelmatig bij Mij in je hart, zodat je van Mij weet of je de bedoelde weg gaat, de weg die recht naar Mij, naar het ware leven in ware liefde en ware gelukzaligheid gaat.

Je kunt daarvoor niet vaak genoeg bij Mij komen, want overal is de verleiding om je van die rechte weg af te trekken. Blijf met Mij in contact en je zult steeds weten of je afgedwaald bent of nog de ware rechte weg gaat, die tot het ware leven leidt. Kom in Mijn armen vol liefde en vrede en ervaar Mijn genade.

Hemels Brood 7562

Dankbaarheid die oprecht diep uit het hart komt ter Mijner eer, is een zalving van ware liefde en roept een zegen over diegene die zo diep werkelijk dankbaar is. Liever richt iemand af en toe zo’n dankbaarheid uit zijn hart naar Mij, dan dat uit gewenning of plichtsbesef elke dag voor van alles een dankwoord uitgesproken wordt. Want de kracht van die werkelijk diep gevoelde in het hart voor Mij opwellende dank is meer waard dan vele woorden van dankbaarheid voor alles wat iemand heeft of krijgt.

Er zijn zoveel mensen die hun dankbaarheid voor zoveel dingen en situaties uitspreken uit gewenning, omdat het hen geleerd is, maar die ware diep gevoelde dankbaarheid is het niet. Toch zeg Ik hiermee niet dat die dankbaarheid geen waarde heeft, Ik zeg hiermee, dat die enkele diep gevoelde uit het hart opwellende dankbaarheid aan Mij gericht een grotere liefdevolle waarde heeft in het besef van Mijn ware liefde.

De grootste waarde in dat opzicht is de oprechte dankbaarheid voor de moeilijke tijden, omdat ingezien wordt dat die er niet zomaar zijn, maar van groot belang voor het ware doel van de mens op aarde. Die dankbaarheid is nog heel zeldzaam, omdat de meeste mensen de waarde van moeilijke tijden niet inzien en die het liefst zo snel mogelijk voorbij zien gaan. Maar juist in moeilijke tijden is Mijn zegen voor de mens het grootst op een wijze die niet werelds maar juist in alle opzichten geestelijk is en het geestelijk levensbesef uit Mij vergroot.

Zo zijn er veel gebeurtenissen die het grotere belang van de mens dienen zonder dat dat beseft wordt. Maar het hart waarin ware liefde voor Mij aanwezig is, zal meer begrijpen en van daaruit meer van Mijn liefde in alles zien en voelen. Wees dan allen gezegend in dankbaarheid, ook al begrijp je de reden van gebeurtenissen niet, leg het in Mijn Hand en het zal zeker goedkomen, op de door Mij bestemde tijd, in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7563

Onderscheid. Hoe maak je een juist onderscheid tussen wat je wilt, wat je voelt en wat je denkt dat het beste is. Vooral wat je denkt, kan je gevoel, door wat je eigenlijk wilt, in de war brengen. Voel je in je hart wat Ik je aanreik dat het beste is om te doen of te laten, of staat je denken en willen op de voorgrond, zodat het lijkt dat je Mijn advies voelt, terwijl het toch eigenlijk je eigen invulling is?

Dat overkomt veel mensen, al zijn zij nog zo van goede wil en bedoelen zij naar Mij in hun hart te luisteren, het eigen denken en het eigen verlangen heeft een grote kracht en de verleiding maakt dat precies zo transparant, dat je deels Mijn advies er wel doorheen ziet, maar dat vermengt met je eigen denken en willen. Hoe daar dan mee om te gaan?

Het zal mensen van tijd tot tijd niet lukken de ware zuiverheid te bewaren en Mijn adviezen duidelijk te verstaan. Iedereen, ook degene die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, heeft te maken met verleiding. En hoe sterker iemand geneigd is veel waarde aan zijn denken te hechten en sterke verlangens heeft naar iets bepaalds, des te moeilijker is het voor diegene om Mij zuiver te verstaan.

Dan kan het zijn dat de keus een minder juiste wordt met een ander resultaat dan verwacht werd. En zie, juist daaruit kun je leren, juist dat laat zien waar je eigen verlangens en je eigen denken het juist verstaan van Mijn Woord, Mijn advies, vertroebelen. Dan kun je in alle nederigheid dat accepteren zonder jezelf verwijten te maken, en blij zijn dat je de kans hebt gekregen om te leren hoe het beste onderscheid te maken.

Ik ben er altijd om je de juiste weg te wijzen, maar in je vrijheid is de keus altijd aan jou en soms is dat moeilijk, soms wordt Mijn advies vertroebeld, maar steeds gebeurt ook dat ten dienste van jou, om je verder te helpen meer zicht te krijgen op wat juist is en wat niet. Ook dat is Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7564

Lieve hemelse Vader, het zijn momenteel roerige tijden met veel verschillende meningen en vanuit die verschillende meningen komt er verzet en komen er opstanden.

Wanneer je terugkijkt in de geschiedenis zijn er regelmatig van dergelijke tijden, zelfs erger dan nu, maar steeds hebben die tijden ook een eind. Het zijn tijden waarmee alle mensen te maken hebben over de hele wereld. Verschil met nu is dat er veel meer gereisd wordt, dat er veel meer gecommuniceerd wordt, dat mensen nog individualistischer geworden zijn en geneigd zijn hun eigen oplossingen te bedenken, zonder naar Mij in hun hart te luisteren.

Veel mensen hebben geen geloof meer in Mij, zeker niet zoals het hen eerder geleerd is, omdat zij inzien dat die leer veel mankementen heeft. Nu zijn mensen meer nog dan in andere tijden aangewezen op zichzelf, denken zij. Maar juist deze moeilijke tijd gaat mensen duidelijk maken dat zij elkaar meer dan nodig hebben in eenheid met elkaar, dat het nodig is om één middelpunt met elkaar te vormen waarin de oplossing voor iedereen ligt, en uiteindelijk gaan beseffen dat Ik, jullie Schepper, dat Middelpunt in alle opzichten Ben, met Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijk wijze liefde voor alles en iedereen.

Nu is er nog grote verwarring over wat wel en wat niet te doen, en duidelijk gaat worden dat “ieder voor zich” niet werkt, dat alleen “allen voor allen” werkt. Daarbij is één gezamenlijk inzicht nodig en uiteindelijk zal dat duidelijk worden, uiteindelijk zal Ik gezien en gehoord worden. Maar eerst is deze moeilijke tijd nog nodig.

Wees niet bevreesd, want alles ligt hoe dan ook in Mijn liefdevolle Hand en alle leed zal zeker vergoed worden met Mijn ware liefde. Houd vast aan je geloof in Mij en blijf op Mij vertrouwen. Laat gebeuren wat nodig is en houd moed. Weet dat alle leven Mijn leven is, ook jullie leven, en Mijn leven is eeuwig ware liefde.