Hemels Brood 745 t/m 775

Hemels Brood 745

Als de geest vervuild raakt met wereldse zaken is het moeilijk haar schoon te spoelen met modderig water. Waar haal je zuiver water vandaan als alleen modderig water beschikbaar is? Dan zul je dat moeten doen met wat je hebt en na een tijdje rust zal de modder in het water gezakt zijn en kun je het schoon geworden water voor reiniging gebruiken. Maar als er steeds geroerd wordt in het modderige water krijgt de modder geen gelegenheid te bezinken.

Als de geest vervuild raakt, kun je ook naar Mij komen, Ik kan je het wereldse vuil helpen verwijderen met Mijn water van pure liefde, stromend uit de bron in je hart. De bron die nooit verdroogt en nooit modderig water heeft, die altijd het reinste en zuiverste water geeft. Maar soms moet je daarvoor diep putten, is de waterspiegel ver gedaald en liggen er obstakels zodat de stroom maar minimaal is.

Welke obstakels heb jij voor de enige ware bron in jezelf staan? Zodat ware liefde bijna geen kans heeft om haar verhelderende werk te doen? Kom, Ik reik je Mijn hand en samen zetten we de obstakels uit de weg zodat het reine water weer kan stromen door je hart en je kan verfrissen tot liefde en deemoed. Geef de moed niet op, wordt niet moedeloos door alle wereldse zaken die zich steeds weer om je heen afspelen en waar mensen om je heen in blijven hangen. Laat je er niet door meetrekken, laat het los en laat je geest reinigen door Mijn liefde en trouw uit de bron in je hart. Geen nood, Ik help.

Hemels Brood 746

Niet één bloem bloeit zonder Mijn kracht. Niet één bloem verwelkt zonder Mijn kracht. Want het leven en het sterven is alles Mijn kracht en Mijn ordening. Mijn onzichtbare kracht. In alles ben Ik aanwezig, zou Ik niet aanwezig zijn, het zou niet zijn. Want het ware leven ben Ik en Ik geef Mij aan alles zodat alles waarlijk leeft, zodat de mens waarlijk leeft. Want ook de mens heeft zijn kracht, zijn levenskracht door Mij. Je levenskracht ben Ik. Daarom, in jezelf, in je levenskracht voel je Mij, in je levenskracht ben je altijd verbonden met Mij. Ik ben die Ik ben, voor het natuurlijke oog onzichtbaar, voor het natuurlijke denken onbegrijpelijk, maar voor het geestelijk oog van de ziel is het mogelijk Mij te zien en voor het geestelijk denken van de ziel, dat is het intuïtief zuiver gevoel, ben Ik te begrijpen. Zo ben Ik die Ik ben en zo ben Ik alles en iedereen.

Voor de één een mysterie, voor de ander als een open boek zonder enig mysterie. Omdat de één zoekt en kijkt met zijn natuurlijk oog, met zijn natuurlijk denken en de ander zoekt en kijkt met zijn innerlijk geestelijk oog en zijn innerlijke geestelijke intuïtie, zijn ware gevoel. Wie links kijkt ziet alleen wat links is en wie rechts kijkt alleen wat rechts is. Maar wie met het innerlijk geestelijk oog kijkt kan links en rechts in geestelijk verband totaal zien.

Degene nu die alleen het natuurlijk oog als waar en enig juiste aanneemt en gebruikt zal dan ook alleen datgene kunnen zien wat daarmee te zien is en als enig ware aannemen. Maar er is meer en dat is met het juiste geestelijke oog van de ziel waar te nemen. En juist dat oog laat het ware leven uit Mij zien. Ben je op zoek en wil je zien en begrijpen? Kijk kan niet alleen met je natuurlijke oog, denk dan niet alleen met je natuurlijke hersenen. Geloof maar dat er ook nog een ander zien, een ander denken mogelijk is. Laat je door Mij inspireren die te vinden en te gebruiken en er zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Hemels Brood 747

Bijna iedereen hetzelfde en toch anders. Iedereen ziet er in grote lijnen hetzelfde uit, gezicht, romp, ledematen en toch is niemand gelijk, toch is iedereen anders. Weet je, alleen daarom is het al niet mogelijk om je met iemand anders te vergelijken. Met wat een ander doet of kan en wat jij wel of niet kunt. Je hoeft ook niet te doen of te kunnen wat een ander doet of kan. Jij hebt jouw mogelijkheden en talenten gekregen en Ik kijk er bij jou alleen naar hoe jij je mogelijkheden, je talenten benut en uit welke motivatie. Ik zeg niet, je moet precies zo doen als alle andere mensen en jullie moeten allen gelijk zijn. Dat kan niet, want Ik heb jullie niet allen gelijk gemaakt of gelijk bedoeld te zijn. Wel vormen jullie met elkaar een eenheid in Mij en het is dan ook wel bedoeld dat je in eenheid met elkaar en Mij leeft en handelt.

Jij hebt een eigen uniek zijn van Mij gekregen en bent daarmee een onderdeel van Mij, zoals een cel in jouw lichaam een onderdeel van jou is en een leven op zichzelf vormt. Jij bent je bewust van jezelf zoals Ik je dat gegeven heb en zoals anderen zich ook bewust zijn van zichzelf. In dat zichzelf bewust zijn zit een vrijheid die eenieder gegeven is en waardoor je eigen keuzes kunt maken. Daarin is ieder mens uniek, zo ben jij ook uniek. Iedere cel in je lichaam is uniek en toch zijn velen aan elkaar gelijk. Maar jij hebt als geheel van cellen een eigen bewustzijn uit Mij gekregen, je bent daarmee jezelf en toch ook Mij. Zo is ieder zichzelf en toch ook Mij. In dat Mij zijn, zijn jullie hetzelfde, maar in het jezelf zijn, zijn jullie allen verschillend. Als dat niet verschillend was zou je niet een eigen uniek zelf kunnen zijn, wat je wel bent.

Maar de eenheid die jullie toch in Mij zijn, kun je juist alleen dan goed zijn, als je je onderlinge verschil leeft als van Mij gegeven in een samenhang met elkaar, zodat een eenheid gevormd wordt net zoals je lichaam een eenheid van vele cellen is die onderling verschillen. Maar een cel heeft dan nog niet een eigen bewustzijnsvermogen, wat jij als mens hebt. In Mij zijn jullie ook een geheel, een mens en ook die mens, die grote mens heeft een totaal bewustzijn. En ook daarvan maak je deel uit en ook daarvan heb je een bewustheidsvermogen, een gezamenlijk bewustzijns-vermogen wat eerst goed tot zijn recht komt als de onderlinge verbindingen in liefde tot stand zijn gebracht. Daarom is het belangrijk niet alleen individueel je eigen leven zo goed mogelijk te leven maar er ook voor te ijveren in onderling verband, in Mijn naam, tot een ware liefdevolle samenleving te komen. Daar ligt voor jullie allen evengoed een belangrijke taak waar Ik ook eeuwig voor jullie bij aanwezig ben omdat Ikzelf die ware eenheid ben.

Hemels Brood 748

Alles zou liefde moeten zijn, alles zou liefde kunnen zijn en daarmee volmaakt. Maar dat is nog niet zo. Nog kiezen de meeste mensen ervoor hun eigen weg te gaan, een eigen invulling aan hun leven te geven. Ik draag elke afwijking van ware liefde in Mijn grote totale liefde, net zolang tot alle mensen uit vrije keus volkomen voor liefde kiezen en daarmee samen de ware liefde tot uitdrukking brengen. Alles zou nu liefde kunnen zijn en daarmee volmaakt. Iedereen zou nu volkomen gelukkig kunnen zijn in die ware warme liefde. Nu.

Het geeft niet dat het nu nog geen nu is. Dat wil niet zeggen dat het nu niet komt. Want Ik zeg je, er komt wel een tijd, een nu waarin iedereen naar ware liefde leeft en er geen afdwaling in niet-liefde, in eigenliefde meer is. Dat is moeilijk voor te stellen in een samenleving zoals die op aarde is. Toch is er een doorgaande verandering, niets blijft hetzelfde, wat geen liefde is verdwijnt op een zeker moment, maar wat ware liefde is, blijft eeuwig bestaan en blijft ook eeuwig haar levensstimulerende werk doen. Mijn liefde is eeuwig en wijkt in niets af van haar ware zijn, blijft eeuwig ware liefde in alle wijsheid en barmhartigheid. En juist door die liefde, die wijsheid, die barmhartigheid kun jij leven en blijven leven, kun jij afwijken van liefde, heb je een vrije keus.

Juist door die liefde, die wijsheid, die barmhartigheid, zul je ook eens begrijpen, tot inzicht komen en alleen nog voor liefde kiezen als enig waar leven. Zou Ik ooit iets tot ontwikkeling brengen wat niet het volmaakte leven in zich heeft terwijl Ik het volmaakte leven zelf ben. Zodoende heb jij het volmaakte leven in je en tot dat vervolmaakte leven zul je ook komen, nu en in eeuwigheid. Jij en allen.

Hemels Brood 749

Gelukkig is de mens die zich geen zorgen maakt over zijn wel en wee. Gelukkig is de mens die het vertrouwen heeft dat het leven in Mijn hand is en daarom nooit verkeerd kan gaan. Gelukkig is de mens die niet zijn eigenbelang vooropstelt maar steeds het welzijn van zijn naaste nastreeft. Die niets voor zichzelf afdwingt maar wat hij heeft, deelt met anderen. Die anderen geen verwijten maakt als zij hem tekort doen uit eigenbelang, maar hen helpt tot het ware levensinzicht te komen, zonder dwang, zonder ook maar iets te eisen. Want het ware levensgeluk hangt samen met de ware liefde.

Ware liefde beijvert zich voor het welzijn van anderen, ware liefde kent geen eigenbelang, zij is niet koppig, zij dwingt niemand, zij eist niets, zij is lankmoedig en barmhartig, zij verdraagt het ongemak van eigengewin van anderen, zij verdraagt misvattingen en onzinnig handelen, zij helpt waar zij kan zonder onderscheid naar eigen smaak, zij is volkomen te vertrouwen en handelt zelf volkomen te goeder trouw. Bij verdriet is zij een ware troost, met boosheid van anderen weet zij om te gaan en waarheid is zij altijd. Wie met haar te maken krijgt mag zich gelukkig prijzen, want hij heeft dan met Mij te maken. Want waar ook ware liefde is, daar ben Ik en die ben Ik. Wie met iemand te maken krijgt die ware liefde leeft zoals hier beschreven, die heeft met iemand te maken die Mij leeft, Mij tot uitdrukking brengt. En allen die Mij in volle liefde leven, zijn door Mij gezegend en hun zegening spreidt zich uit over allen die met hen te maken hebben en hun liefde aannemen als zegen van Mij en die zegen zal zich nog verdubbelen voor hen die hen helpen en steunen op de moeilijke weg op deze aarde waar velen van het pad van de liefde zijn afgedwaald. Wie dan zo een mens helpt, die zal zelf liefde leven en liefde zijn.

Hemels Brood 750

Graag zou Ik Mijzelf laten zien, Mijzelf tonen in de waarheid van Mijn Zijn. En niet om te overweldigenden, maar voor het verlangen dat sommigen onder u tonen om Mij persoonlijk te zien. Maar nog is de tijd daarvoor niet gekomen. Wel kan eenieder Mij in zichzelf met het geestelijk oog zien en ook direct naderen. In alle opzichten is dat de meest directe manier om Mij te ervaren. Ook al denken velen dat de verschijningsvorm in de materie gehuld het meest directe is. Materie is slechts het omhulsel voor de ziel om zich met haar geest in Mij te verenigen als een vrij en zelfstandig wezen. Zou Ik Mij tonen in een materieel omhulsel zoals sommigen graag zouden zien, dan zou dat die zelfstandige vrijheid niet ten goede komen.

Juist die materiële omhulling heeft de mens geruime tijd nodig om niet zijn eigen vrije bestaan in Mij te verliezen. Alleen diegenen die reeds een sterke ware onpersoonlijke liefde hebben opgebouwd kunnen sterk genoeg zijn om iets meer van Mijn Zijn te zien, maar ook dan kan Ik Mij hen beter niet in een materieel omhulsel tonen. Ik ken je verlangen en graag zou Ik je Mij tonen zoals je verlangen aangeeft. Maar het zou je nog geen goed doen en je op je weg hier op aarde belemmeren om tot volkomenheid te komen. Voor alles is een tijd en een plaats in Mijn koninkrijk. Iedereen zal Mij uiteindelijk ook zo te zien krijgen als jullie elkaar zien, maar dat zal dan toch ook met het geestelijk oog zijn. Heb geduld en verheug je met Mij in je hart!

Hemels Brood 751

Vóór alles komt de deemoed. Want alleen in de ware deemoed kun je de waarheid zien en aannemen. Alleen in deemoed kun je ware liefde leven. Alleen deemoed laat het hart vrij om te geven en nergens iets te nemen voor eigengewin, eigen genoegen. Deemoed is dan ook de basis van het ware leven en laat geen twijfel over het ware bestaan en de ware betekenis van het bestaan. In deemoed kun je het doel van je bestaan herkennen en erkennen. Want ware liefde is de weg naar het ware leven en alleen in deemoed kun je die ware liefde bereiken. In ware deemoed is geen enkel eigengewin, geen enkel eigenbelang, geen enkele hoogmoed. Ook is deemoed de basis voor het ware vertrouwen, vertrouwen in Mij, in Mijn liefde en Mijn kracht die alomvattend is en jullie allen draagt, ook al ben je niet deemoedig, ook al ben je hoogmoedig en uit op eigengewin, eigenbelang.

Alleen in de deemoed kun je jezelf losmaken van de zuigende werking, de zuigende kracht van het wereldse, van het materiële, wat alleen zijn kracht heeft daar waar geen deemoed is, geen deemoed geleverd wordt maar hoogmoed, eigengewin en eigenbelang is. Kun je inzien wat je ware zijn is, je werkelijke plaats hier op aarde, kun je inzien wat hier eigenlijk de bedoeling is en je daarin schikken, aannemen wat je plaats is en je levensdoel? Kun je eigenbelang en eigenliefde loslaten in ware deemoed, dan wordt ware liefde je deel en kom je vrij van elke zuigende kracht uit het materiële, vrij van alles wat niet-liefde is en ware liefde kan in je groeien en je levensbasis worden zoals eenvoudig voor iedereen bedoeld is. Want liefde is het enige ware en wijze leven voor iedereen.

Hemels Brood 752

Waar liefde is, is het Mijn besluit dat daar liefde is. Waar geen liefde geleefd wordt is nog altijd toch Mijn liefde aanwezig. Waar liefde geleefd wordt en toch nog ook minder aangename gebeurtenissen plaatsvinden, is hoe dan ook Mijn liefde aanwezig en niets is vergeefs of zonder liefdevol doel, het uiteindelijk ware zuivere leven ten goede komend. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats van Mij gekregen, alles heeft een plaats binnen Mijn ordening. Binnen die ordening is voor ieder vrijheid. Vrijheid van leven, vrijheid van keuze. Ook het geven van vrijheid aan de mens is Mijn besluit. Daarin is iedereen gelijk, in Mijn besluit is iedereen en is alles opgenomen. Ook al heeft iedereen de vrije keus van handelen, dan nog gebeurt alleen dat, wat Ik zo bedoeld heb te gebeuren. En wel zo, dat de vrije keus op geen enkele manier belemmerd wordt.

Zo is iedereen in Mijn hand gedragen en beschermd in Mijn oneindige liefde, terwijl ook iedereen zijn eigen levensweg kiest en gaat. Ik heb geen grens gezet aan de vrijheid van de mens, wel een ordening en wel gevolgen. Zou Ik in Mijn ordening alleen een grenzeloze vrijheid voor de mens hebben opgenomen, dan zou geen mens behouden blijven, daarom is de ordening zo gemaakt, dat elk handelen met elkaar in verband staat, gevolgen heeft die alleen de liefde als basis hebben en zo dat alles toch het uiteindelijke doel nastreeft, rechtstreeks of met een omweg.

Wordt daarom niet moedeloos, als ongemakken op je wegkomen. Want niets is zonder reden, niets is zinloos. Alles komt uiteindelijk in Mijn liefde samen zoals het ook alles voortkomt uit Mijn liefde. Wat eenmaal liefde is, zal in eeuwigheid liefde zijn. En uiteindelijk zal alle ongemak, verdriet, dood en narigheid oplossen en alleen de gezamenlijke ware wijze liefde zal zegevieren voor allen. Houd moed, redding is nabij.

Hemels Brood 753

Voor jullie mensen heb Ik de aarde geschapen met alles wat er op is. En dat is veel. En alles wat er op is, staat tot jullie beschikking, d.w.z. dat alles er is om jullie tot dienst te zijn om het doel van je bestaan te bereiken. Het is alles een omgeving waarin jullie leven zo kan plaatsvinden dat het je in alle vrijheid tot het ware leven brengt, dat het je het ware leven zichtbaar maakt, maar ook dat het je het schijnleven zichtbaar maakt. Met zichtbaar maken bedoel Ik dan, dat je tot het ware inzicht komt over wat waarlijk leven is en wat geen waarlijk leven is. En wel zo, dat het je eigen werkzaamheid is wat je tot de ware juiste inzichten brengt.

Waar veel werkzaamheid is, daar is dan ook veel resultaat en kan veel inzicht verkregen worden. Want met inzicht in het ware leven groeit een besef van leven wat waarlijk blij en gelukkig maakt. Want alle handelingen gaan zich dan richten vanuit dit ware levensbesef. Hoe meer mensen tot het ware levensbesef komen en hun handelen naar dit ware levensbesef richten, des te meer zal het hemelse onder die mensen groeien en des te meer zal Ik onder hen zijn. Niet groots en verheven op een troon, de mens dirigerend en sturend, maar eenvoudig, rustig en vredig zal Ik tezamen met hen zijn, ieder zijn vrijheid latend en met jullie allen alleen liefde delend.

Want Mij kun je vinden in eenvoud, in bescheidenheid, in geduld en zachtmoedigheid. Mij kun je vinden in alle goede daden, in alle liefdevolle harten. In de straling van de morgenzon, in de stralende pracht van de bloemen. In het zachte ruisen van de wind en het ritselen van de bladeren. Hoe meer je je van dat alles in de ware betekenis bewust bent, des te meer ben je je van Mij bewust en des te meer zul je Mij zien, in en om je heen, in alle rust en eenvoud.

Hemels Brood 754

Wanneer je maar in je hart Mij aangeeft je weg samen met Mij te willen gaan, ben Ik al heel blij. Blij met je bereidheid je Mij toe te wenden. Wanneer je je dan ook nog wilt inzetten voor je naaste ben Ik ook weer heel blij. Ook al is je bereidheid op zich nog niet het vermogen om alles in juiste liefde te doen. Ik heb toch altijd eerst je bereidheid nodig, pas dan kan Ik je helpen en bijstaan zonder je vrije wil te belemmeren. Je kunt wel eerst zelf proberen rein en vrij van zonden te komen, zoals dat zo mooi heet, maar je zult er achterkomen dat je daarvoor toch ook Mij nodig hebt, je verbinding met Mij. In die de verbinding met Mij kun je je met Mij verenigen.

Zodra jij die de verbinding met Mij activeert kan Ik je, zonder je vrijheid te belemmeren, helpen. Je vrije wil heeft dan aangegeven Mijn hulp te wensen. Dat is genoeg om Mij in je leven werkzaam te krijgen. Niet dat Ik er anders niet ben, Ik heb al vaker gezegd, Ik ben er altijd en altijd ben Ik voor jou en iedereen beschikbaar. Maar de keus is aan jou of je met of zonder Mij je leven wilt gaan. En dan, als je werkelijk met Mij je leven wilt gaan en je wilt inzetten voor het welzijn van je naasten, voor anderen, is het nog niet altijd zo dat alles perfect gaat zijn. Want jouw ideeën en opvattingen komen dan nog lang niet direct allemaal overeen met Mijn ideeën en opvattingen, anders gezegd, met de ordening van Mijn Schepping. En bij ons ware samengaan is dat wel nodig. Maar, alweer, vrijwillig. Daarmee in verband staat dan alles wat je in je leven gebeurt, zodat je tot alle inzichten komt die nodig zijn voor jou en Mij om verder volkomen samen te gaan.

Omdat dit een vrijwillig samengaan moet zijn, om Mijn krachten voor jou vrij te maken, is het ook nodig dat je in vrijheid tot de daarvoor juiste inzichten en ideeën komt. De bereidheid in je hart is voor Mij genoeg om je te helpen en kracht te geven en tot eenheid met Mij te komen. Door die bereidheid en alles wat je overkomt, wordt je langzaam maar zeker rein en zonder zonde! Groei je uit tot ware liefde.

Hemels Brood 755

Geduldig wacht Ik op iedereen. Geduldig laat Ik alle afdwaling gaan en zacht roep Ik je bij naam. Zacht, om je niet tot komen te dwingen. Zacht om je in je eigen keuze te laten maar toch ook te herinneren aan Mij, zo dat je steeds ook blijft weten dat je altijd ook bij Mij kunt komen, zodat je blijft weten dat je als je in nood komt, toch bij Mij mag komen, ook al heb je Mij al langere tijd geen aandacht gegeven of zelfs getwijfeld aan Mijn Zijn.

Zacht roep Ik je naam, zachtjes laat Ik je weten wie je eigenlijk bent, want dat is je naam. Bij Mij is je naam wie je bent, niet zomaar een willekeurig gekozen naam omdat je ouders je die wilden geven of om de familietraditie. Bij Mij is je naam je wezenlijke zijn, je verschil met alle andere mensen. Ik ken je bij naam en Ik ken alle mensen bij naam. Bij hun hemelse naam, de naam die ieder mens van Mij krijgt. Geen naam is bij Mij gelijk om dat geen mens bij Mij dezelfde is. Wel gelijk in liefde, maar niet dezelfde. Je naam is je eigenheid zoals Ik je geschapen heb.

Wanneer Ik zacht je naam roep dan is dat, dat Ik je zachtjes in jezelf laat weten wie je oorspronkelijk bent en hoe je naar dat oorspronkelijke zijn het beste kunt leven om werkelijk tot leven te komen. Want Ik heb je lief en gun je graag een eigen waar, zelfstandig en gelukkig leven.

Maar niet alleen jou gun Ik  dat, Ik gun het allen die op aarde zijn. In alle drukte van het werelds bestaan, roep Ik je naam zachtjes en zonder dwang. Als je stilletjes in jezelf luistert ga je op een zeker moment dat horen en begrijpen, beetje bij beetje begrijpen. Als je wilt horen, als je wilt luisteren, wilt begrijpen, dan luister binnen in je naar je eigen innerlijk besef wat vrij is van eigenbelang en vrij van eigen gewin. Daar binnen in je hart roep Ik je naam, zachtjes, zonder dwang, met liefde.

Hemels Brood 756

Hoe de wereld ook verduisterd is, Ik ben en blijf altijd nog de volle ware liefde, hoe de wereld ook verduisterd is, Ik ben en blijf altijd nog het volle licht van waarheid en liefde. Door velen niet gezien, door velen niet bemerkt, door velen niet gehoord. Want wie de wereld liefheeft, ziet de wereld en alleen wie Mij liefheeft kan Mij zien en volgen. Wie Mij liefheeft, heeft zijn naaste lief, wie Mij hoort, handelt naar liefde en trekt zich van al het wereldse ongemak niets aan. Want er zijn velen blind, velen doof en velen gevoelloos geworden door een hang naar eigengewin en werelds genoegen. Ik veroordeel dat niet, Ik neem dat niemand kwalijk, Ik blijf ook altijd nog allen liefhebben. Wel geef Ik aan dat die blindheid, die doofheid, die gevoelloosheid het eigenlijke wereldse duister is, uit eigenliefde. Kijk liever niet naar de duisternis bij anderen, zie liever Mijn licht in je stralen en neem Mijn licht aan als een teken van waar leven, neem Mijn licht aan als een stimulans tot waarlijk leven, laat je gaan in Mijn licht van liefde en wees zelf Mijn levende licht van liefde en waarheid, van wijsheid uit liefde.

Want de wereld kan nog zo duister lijken, het ware licht van liefde is er toch evengoed en dit licht gaat de duisternis verre te boven. Wend je daarom niet naar het duister maar wend je naar het licht. Zoals alle gewas zich zelfs in de donkerste uithoek nog naar het licht keert en van het licht zijn groei en bloei ontvangt. Keer je zo ook naar het licht en ontvang het in je hart, zie het overdadig schijnen in je hart al lijkt het in de wereld niet te komen. Toch ook daar komt het licht en zal zich verbreiden. Want Ik ben als het licht ook in de wereld gekomen en ook de wereld zal uit de duisternis het licht gaan zien, blindheid zal verdwijnen, droefheid zal verdwijnen, het gevoel zal terugkomen zoals het licht, de liefde, weer terug zal komen voor hen die verblind, verdoofd en gevoelloos waren.

Maar jij, die niet volkomen blind bent, nog licht ziet, nog Mijn stem hoort en gevoelig bent voor alles wat gebeurt, verheug je, want daarmee zie, hoor en voel je Mij, daarmee kun je Mij zien, horen en voelen. Wees niet bang voor wat het licht en de liefde je onthult en voor de duisternis en haar narigheid om je heen. Want eeuwig gaat Mijn liefde voor alle mensen dat alles ver te boven. Dat zal op z’n tijd ook iedereen gaan zien en begrijpen.

Hemels Brood 757

Is er een verschil tussen iemand die Mij liefheeft en Mij volgt en iemand die Mij niet liefheeft en Mij niet volgt, behalve dan dat de één Mij niet liefheeft en de ander wel? Bij Mij niet. Ik heb de één niet minder lief dan de ander omdat hij Mij minder liefheeft. Beiden zijn Mij even lief. Maar beiden zijn niet even levendig, de één, die Mij liefheeft en Mij volgt heeft meer leven dan de ander die Mij niet liefheeft en niet volgt. Toch heb Ik beiden even lief. En voor beiden is evenveel geluk en liefde weggelegd. Verschil is er wel tussen wat de één leeft en daardoor bewerkstelligt en wat de ander leeft en daardoor iets heel anders bewerkstelligt. Want wie liefde leeft en naar liefde handelt, bewerkstelligt liefde, maar wie niet naar liefde leeft en handelt bewerkstelligd ook geen liefde. Daar ligt dus wel een groot verschil. Toch is het niet zo, dat Ik, die liefde ben voor iedereen, dan degene die geen liefde leeft daarvoor straf met allerlei onaangename gebeurtenissen.

Wat en hoe iemand leeft, bewerkstelligt wat en hoe hij is en wat hij meemaakt. Ook al denkt een mens dat het lot hem dit of dat heeft toebedeeld, het heeft alles met hemzelf te maken. Alles wat er gebeurt, is er of omdat zijn handelen het heeft opgeroepen of omdat Ik hem daarmee naar Mij toe wil roepen, hem wil helpen terug te komen in Mijn liefde, tot inzicht te komen en tot waar leven te komen.

Want niemand heeft Mijn kracht om te leven zomaar, alleen voor zichzelf gekregen. Ik bedoel daarmee, dat ieder mens wel de vrijheid gekregen heeft om zijn eigen keuzes te maken, maar dat neemt niet weg dat er een waar leven en een schijnleven is en dat het ware leven de ware liefde is en het schijnleven het leven zonder liefde.

Welke keuzes jij ook maakt dat verandert nooit. Niemand heeft er uiteindelijk voor het ware leven iets aan, om op deze aarde alleen maar te zorgen dat het hem wel gaat, dat hij zijn genoegens veilig stelt, zich huis, geld en roem in materiële zin verwerft. Want niets materieel, geen huis, geld of roem kun je meenemen naar het geestelijke leven, niets van dat al heeft ook maar ergens een plaats in het ware leven. Wie dat inziet, gaat zijn keuzes voor waarlijk leven maken. Wie dat niet inziet blijft hangen in materieel gewin en eigenliefde, eigenzorg. Voor Mijn liefde maakt het geen verschil. Ik heb allen even lief.

 Voor het bereiken van waarlijk leven maakt het wel verschil. Want waarlijk leven in volle gelukzaligheid, is zonder materiële zaken, zonder roem, geld, macht, zonder eigenliefde. Waarlijk leven is Mij leven, is volkomen liefde leven.

Hemels Brood 758

Dank in het hart verrijkt de ziel. Dankbaarheid is als de mest op de tuin, het geeft de grond haar vruchtbaarheid. Dankbaarheid maakt de mens in zijn hart vruchtbaar voor het doen van liefde, voor geduld, voor lankmoedigheid naar zijn naaste. Als je dankbaarheid voelt is dat een uiting van deemoed, van je ondergeschikt maken aan wat iemand anders je geeft. Niet minder geschikt. Dankbaarheid gaat gepaard met nederigheid, het inzien van de waarde, die iets wat je krijgt, heeft, is een erkenning van de goedheid van de ander.

Dankbaarheid aan Mij is daarom ook Mijn liefde zien. Als je Mijn liefde ook kunt zien in datgene wat gebeurt en niet direct zo aangenaam is, dan kun je ook daarvoor dankbaarheid voelen, wat een erkenning is van Mijn goedheid, van Mijn liefde in alles, ook het minder aangename.

Dankbaarheid is iets dat opwelt uit je hart als je ergens tevreden mee bent, als iets je genoegen doet. Maar als iets je geen genoegen doet en je kunt dan toch inzien dat het hoe dan ook Mijn liefde heeft en je daarom nooit werkelijk iets slechts kan brengen, als je inziet dat zelfs dat wat niet aangenaam is toch uit eindelijk je iets goeds als uitkomst zal brengen, dan zul je ook daar vanuit je hart dankbaar voor kunnen zijn, zonder dat je de goede uitkomst al kent of ziet. En die dankbaarheid bedekt alle afdwaling van liefde, opent het hart voor ware liefde, opent het oog voor zicht op Mij, opent het oor voor Mijn stem. Die dankbaarheid reinigt het hart en maakt het bereid uit liefde te horen, zien en te handelen. Daarom is dank voor alles wat gebeurt zo belangrijk, het verruimt het zicht op Mijn liefde, het besef van Mijn liefde in alles.

Hemels Brood 759

Niets is bij Mij onmogelijk. Denk daarom niet als je iets nodig hebt, dat zal wel niet kunnen of dat zal mij wel niet lukken. Want wat bij jou niet mogelijk lijkt, is bij Mij evengoed wel mogelijk. Al lijkt het jou nog zo onmogelijk, bij Mij zijn alle dingen mogelijk, bij Mij is alles mogelijk. Maar de wijze waarop Ik iets tot stand breng, is vaak heel anders dan jij je ook maar kunt bedenken. Het zou dan ook het beste zijn dat jij je helemaal geen voorstelling maakt van hoe Ik het allemaal zou kunnen oplossen. Want daarmee loop je Mij dan eigenlijk voor de voeten. Bij alles wat Ik voor je doe, moet Ik toch ook jou je vrije wil laten en daar waar jij al invulling aan de oplossing geeft, al invulling gegeven hebt aan wat je denkt dat het beste is, daar wordt het voor Mij moeilijk om zonder je vrije wil weg te nemen, je zo te helpen dat het allemaal in orde komt.

Zie je, Ik kan veel meer en veel verder zien dan jij, Ik overzie de hele schepping. Daar kun jij je met de beste wil al geen juiste en volkomen voorstelling van maken. Iets wat nodig is om de werkelijk optimale oplossing te kunnen vinden. Als jij b.v. voor je  werk een apparaat moet aanschaffen, dan heb je allerlei gegevens nodig om het juiste apparaat te kopen. Die gegevens ga je eerst verzamelen en aan de hand daarvan maak je je keuze. Dan kan het achteraf blijken dat je niet alle gegevens had en dat je keuze toch niet helemaal optimaal was. Weet je, dat gebeurt bij Mij anders. Want Ik hoef geen gegevens te verzamelen, omdat alle gegevens bij Mij zijn, geen één uitgezonderd. Want Ik ben alles en Ik ben in alles en alles is in Mij. Dat op zich is al moeilijk om te begrijpen en aan te nemen, maar toch is het zo. En waar kun je dan beter terecht voor welke hulp dan ook, dan bij Mij? Van wie kun je dan betere oplossingen aangereikt krijgen, dan van Mij? Peinig je hoofd niet met van alles te bedenken, zet je hart open voor Mij, geeft Mij een kans je te helpen, laat los en verrtrouw op Mijn hulp. Bij Mij is alles mogelijk.

Hemels Brood 760

Eerst houd Ik van jou. Al eeuwig lang houd Ik van jou. Nooit is het anders geweest, zonder begin en zonder einde houd Ik van jou. En zoals Ik zonder begin en zonder einde van jou houd, jou innig liefheb, zo houd Ik van alle mensen en ook hen heb Ik zonder begin en zonder einde al eeuwig lang lief. Mijn liefde kent geen grenzen en er is niets wat Mijn liefde niet bewerken kan. Jij bent Mijn liefde, jullie allen zijn Mijn liefde, zonder begin en zonder einde, eeuwig.

Zoals Ik van jou houd, kun jij van Mij houden, kun jij Mij liefhebben, zonder begin en zonder einde. Zo zul je ook van Mij houden, zoals allen. Maar deze liefde voor Mij zul je pas voelen als je Mijn liefde voelt, als je je van Mijn liefde voor jou in jezelf bewust wordt, als je Mijn liefde voor jou gaat beseffen in alles, zonder begin, zonder einde, eeuwig al daar. En alle mensen kunnen Mij liefhebben en zullen Mij liefhebben zodra zij Mijn liefde voor hen in zich voelen, beseffen.

Want zolang al dat Ik jou en allen liefheb, dat is eeuwig, zonder begin en zonder einde, zolang al heb jij Mij lief, zolang al hebben allen Mij lief. Maar op deze aarde is het mogelijk gemaakt deze liefde als een eigen zelfstandig zijn te gaan beseffen, te gaan voelen. Eerst Mijn liefde voor jou en dat geldt voor alle mensen even gelijk en dan besef jij ook jouw liefde voor Mij, wat eeuwig al zo is en eeuwig zo blijft.

Niets van Mijn liefde is nieuw, omdat het er eeuwig en altijd al is en niets van jouw liefde is nieuw, omdat het er eeuwig en altijd al is. Het enige is, dat je het je niet in alle opzichten bewust bent, beseft, omdat je nog deels in een schijnleven vertoeft, waar het besef nog te groeien heeft tot zelfstandig waar zijn. Die liefde die je bent zul je dan als zelfstandig bewust wezen ook voelen en zijn!

Hemels Brood 761

Vandaag is het zo en morgen is het anders. Alles verandert, kun jij die veranderingen stoppen? Soms zou je het wel willen, maar het lukt je niet, soms zou je juist verandering willen maar dan gebeurt het niet. En soms verander je iets zonder problemen, terwijl je een andere keer zo je best doet, zonder resultaat. Zou je willen zeggen dat alles toeval is? Of kan het ook zijn, dat jij het gewoon niet allemaal weet, niet allemaal kunt doorzien, niet allemaal kunt begrijpen? Kijk, want als je dat kunt toegeven, dan kun je misschien alle verbanden tussen alles en iedereen gaan zien, dan ga je misschien ook zoeken naar die verbanden en daardoor dingen bemerken die je eerder niet bemerkte of niet in verband bracht met elkaar. Zie je, waar iemand denkt dat hij alles weet, gaat hij niet opzoek naar dat wat hij nog niet weet, nog niet kent. Hij weet en kent immers alles. Net zoals iemand die niet in Mijn bestaan gelooft. Die zal dan ook niet opzoek gaan naar Mij of openstaan voor uitleg over Mij.

Maar als er in iemands leven van alles gebeurt wat hij niet begrijpt, wat niet met elkaar lijkt te kloppen, dan gaat hij op zoek, om uit te vinden hoe het zit, wat er aan gedaan kan worden, hoe het komt dat hem dit of dat gebeurt. En in dat zoeken, zal hij zijn misvattingen stukje bij beetje opgeven, omdat hij door dat zoeken soms alleen verder komt als hij vrij van mening kijkt naar hetgeen gebeurt. Juist als hij vasthoudt aan een lang bestaande mening zal hij merken dat hij niet verder komt in het vinden van een oplossing voor zijn vragen.

Zo gebeurt er steeds wel iets om de mens op het juiste pad te helpen, om hem van misvattingen bewust te maken. Maar nooit om hem verder in verwarring te brengen, te plagen of te straffen. Alles is en heeft Mijn liefde. Wat er ook gebeurt, het is altijd goed of het wordt goedgemaakt. Ik sta altijd naast je, bij elke gebeurtenis, ook die weleens niet zo prettig zijn, toch ook juist dan ben Ik bij je en help je.

Hemels Brood 762

Het moeilijkste is het voor jou om je wil los te laten want paradoxaal genoeg, dat moet je willen. Eigenlijk is het meer een kunnen loslaten van wat je het liefst zelf invult, zelf bepaalt. Want je blijft toch altijd nog over een aantal dingen denken dat jij die het beste stuurt en bepaalt, je blijft bij sommige dingen er toch niet van overtuigd dat het goed kan gaan zonder jouw bemoeienis. Anders zou je immers net zo goed op een stoel kunnen gaan zitten nietsdoen, apathisch wachten tot alles maar zijn gang gaat en komt zoals het komt. Met je willen loslaten wordt dan ook bedoeld je invulling loslaten, je verwachting loslaten. Jij blijft degene die handelt, maar waar het omgaat is, van waaruit je je handelen richt, waar je handelen uit voortkomt:  uit eigenbelang, eigen wensen of uit belangeloze liefde voor anderen.

Daarom gaat het, dat je het willen voor jezelf, het willen om voor jezelf te zorgen omdat je voor jezelf het beste wilt hebben, kunt loslaten in het besef dat Ik voor je zorg en dat Ik voor het beste voor jou zorg. Het gaat om je motivatie van handelen, want het is wel de bedoeling dat je tot handelen komt, niet dat je op een stoel wacht hoe alles je maar overkomt. Nee, je bent wel degelijk bedoeld werkzaam te zijn. Maar werkzaam voor allen en niet specifiek voor jezelf.

Dat wil weer niet zeggen, dat je in alledaagse zin niet voor jezelf te zorgen hebt, niet dat je op een stoel gaat zitten wachten tot je eten en drinken krijgt voorgezet. Het is niet egoïstisch om voor de normale levensbehoeften vanuit het natuurlijke lichaam voor jezelf te zorgen, dat is bij het leven inbegrepen, je hoeft niet onverstandig te zijn. Maar je hoeft ook niet bang te zijn, dat je tekort komt als je dit of dat niet voor jezelf zou doen, terwijl iemand je hulp kan gebruiken. Want waarlijk Ik kan overal voor zorgen en wie voor zijn naaste zorgt en daarbij zichzelf vergeet, voor die zorg Ik toch echt nog eens te meer.

Kijk, dat is het wat Ik bedoel, laat je intentie van handelen uit liefde voortkomen, niet voor eigen verhogend gewin, maar voor gezamenlijk welzijn. En laat je daarbij innerlijk door Mij leiden, laat je eigen “beste” invulling los en vertrouw op Mijn beste invulling. Dat is je eigen wil loslaten en toch werkzaam blijven. Want je bent bedoeld werkzaam te zijn uit liefde, zoals Ik alleen werkzaam ben uit liefde.

Hemels Brood 763

Waarde, welke waarde heeft voor jou het ware leven? Want op aarde wordt alles door jullie mensen naar waarde geschat en wat in de ogen van mensen waarde heeft, daar wordt voor gewerkt en over gehandeld. Maar de waarde die een mens ergens aan geeft, is een wereldse waarde, gericht op wat het de mens oplevert aan geld, macht en aanzien.

Wat heeft het ware leven voor de mens aan waarde? Te zien naar de inspanning die de meeste mensen daarvoor doen is dat weinig of niets. Voor veel mensen heeft het ware leven weinig te bieden, maar zij weten er ook weinig of niets van. Want de waarde van het ware leven is niet geld, macht of roem. En dat hebben de meeste mensen het liefst, dat is dan ook waar ze naar zoeken waardoor zij helemaal voorbijgaan aan het belang van het ware leven en ook helemaal niet inzien waarom zij er ook maar iets voor zouden doen of laten. Want zoals het er nu voorstaat zouden zij heel veel moeten laten om enige waarde van het ware leven te kunnen gaan hebben.

Hoe is het met jou, zie jij wel de waarde van het ware leven? Zie jij wel dat de waarde van het ware leven precies het tegenovergestelde is van wat de mens als waarde voor zichzelf ziet? En, heb jij er dan iets voor over, om het ware leven waar te maken? Weet jij hoe je er het dichtst bij kunt komen? Je kunt er het dichtst bijkomen door niets van de waarden die andere mensen zich aanmeten na te streven. Dat is dus geen geld, geen macht en geen roem. Dan ben je al heel dicht bij het ware leven. Als je dan ook nog gaat leven uit de liefde uit je hart, dan ben je eigenlijk ook al bij het ware leven aangekomen.

Maar wat is dan de eigenlijke waarde van het ware leven? Die waarde is waarheid, eeuwigheid, gelukzaligheid tot het hoogste eeuwige niveau. Maar bijna niemand gelooft er in dat het ware leven zo’n gelukzaligheid betekent. Voor hen betekent geld, macht en roem geluk. En zij zien niet in dat dat alles heel betrekkelijk en heel tijdelijk is. Verlies je je geld, macht, roem dan ben je ook je geluk kwijt. Maar de gelukzaligheid van het ware leven verlies je nooit als je in het ware leven blijft. Kun jij tot dat inzicht komen en heb jij er dan iets voor over?

Hemels Brood 764

Reinheid in de harten van de mensen. Ik breng reinheid in je hart, als je dat wilt. Want zonder dat jij ergens voor kiest, doe Ik niets. Zo kan Ik ook alleen je hart reinigen als je het Mij toewendt en als je bereid bent om al het onreine in te zien en los te laten. Nu is in elk hart nog zoveel onrein, dat het, al zou je dat willen, niet in één keer gereinigd kan worden. Want het is niet zo dat Ik daarvoor alleen alle werk doe. Jij moet er zelf ook iets voor doen, het reinigen van je hart kan alleen in samenwerking tussen jou en Mij. Als jij zegt, ik wil mijn hart graag reinigen, wilt U mijn hart reinigen, dan zal Ik je daarbij helpen. We doen dat dan stapje voor stapje samen.

Eerst laat Ik je zien wat er onrein in je hart is. Vervolgens doe jij er afstand van, als je wilt, als je inziet dat het onrein is. Zonder dat kan Ik je niet reinigen. Mijn reiniging is dan ook meest eerst je tot inzicht te brengen over je onreinheid. Deze onreinheid kunnen verkeerde opvattingen zijn, misvattingen, maar kan ook egoïsme, ongeduld, wraak, gierigheid, hoogmoed, enzovoorts zijn. Als je dan tot inzicht bent gekomen over bijvoorbeeld iets wat met egoïsme samenhangt dan is het vervolgens aan jou om bereid te zijn dat egoïsme los te laten. Zodra je daartoe volledig en met je hart bereid bent, kan Ik je ermee verder helpen, zodat je het ook waarlijk kunt loslaten. Dat gaat dan ook niet altijd in één keer, want je krijgt dan eerst oefening om het ook werkelijk met je eigen bereidheid los te laten. Die oefening gaat zolang door tot we het samen opgelost hebben. Dan komt het volgende om aangepakt te worden, als je nog steeds bereid bent verder te gaan met de reiniging.

De reiniging is dus iets van de langere duur en iets voor jou en Mij samen. Steeds opnieuw oefening en steeds opnieuw leren. En steeds opnieuw bereid zijn om door te gaan, ook al is het niet steeds aangenaam, dat reinigen van je hart. Je door Mij laten wassen, is je door Mij laten zeggen wat er onrein aan je is. En dat ook aannemen in je hart, eerlijk zijn en in nederigheid bereid zijn om de oefeningen voor de reiniging te aanvaarden. Die oefeningen zijn dan gebeurtenissen in je leven waar jij op te reageren hebt. Welke reactie jij kiest, hangt samen met de opvattingen in je hart. Gebruik je bij je handelen je nieuwe inzichten, dan heb je geleerd en hebben we samen een stukje in je hart gereinigd.

Laat je niet ontmoedigen als het je niet direct lukt, want oefening vraagt tijd en je krijgt steeds opnieuw een kans! Tot we samen je hart gereinigd hebben en geen oefening meer nodig is. Neem de tijd, aanvaardt Mijn hulp en alles komt goed!

Hemels Brood 765

Van alles wat op aarde is, ben Ik de liefde. En wat geen liefde is, daar weet Ik liefde van te maken. Dat weet Ik zo te plaatsen dat het tot liefde uitwerkt, dat het goedgemaakt wordt en heil brengt, ondanks de niet-liefde waaruit iets ontstaan is.

Je zou het zo kunnen zien, als de mest van een dier, wat de uitwerpselen zijn van het lichaam, omdat er voor het lichaam geen goede voedingsstoffen meer inzitten. Maar verspreid over het land en met water verzacht, kan de plant door de invloed van het zonlicht daarvan juist datgene opnemen wat haar toch wel tot voeding is door de invloed van het zonlicht op de plant. Zo is zij gebouwd om dat wat neergegooid is omdat het geen waarde meer had, toch te gebruiken en zo zijn waarde weer terug te geven. Want vervolgens dient de plant de mens weer als zeer gezond voedsel.

Zo zet Ik ook dat wat geen liefde is om tot liefde van Mij. Want Ik weet dat alles zo met Mijn licht van liefde te beïnvloeden, dat het zich toch alles zo uitwerkt als ware het van oorsprong aan liefde. En het is dan ook van oorsprong aan liefde.

Hoe kan dan hongersnood gezien worden als liefde, vraag je je af. Dat op zich kan, zeker in jullie ogen, niet gezien worden als liefde. Maar vergeet niet, dat die hongersnood ontstaat door de keuzes die mensen in hun van Mij gekregen vrijheid maken. Dat daar onschuldigen dan de dupe van worden, wordt Mij aangerekend. Maar Ik zeg je, dat Ik juist deze hongersnood zo wend, dat zij de mensen die haar treft een enorme groei van de ziel naar hemelse gelukzaligheid brengt. Dit bewerkstelligt Mijn liefde in die mens zonder dat het aan de buitenkant wordt opgemerkt. Denk daarom niet dat Ik die mens die slachtoffer wordt van de vrije keus van mensen, niet tegemoet kom en de liefdeloosheid die zij daardoor ondergaan niet goedmaak.

Alleen vergis je niet, want werelds gezien zou de honger in materiële zin moeten ophouden, wil het hen beter gaan en zou hen eer en roem en geld toekomen. Maar die dingen zijn niet van Mij, niet van Mijn rijk. Van Mij krijgen zij de onzichtbare rijkdom, die deemoed en naastenliefde is, die geduld en verdraagzaamheid is. Zodat zij op de voornaamste plaatsen in Mijn hemelrijk zitten, waar zij de ware volle gelukzaligheid verkrijgen. Waar zij het ware leven hebben.

Hemels Brood 766

Waar komt die de drang tot leven vandaan? Hoe is het mogelijk dat je leeft, jezelf bewust bent en jezelf kunt bewegen zoals jij dat wilt? Terwijl je niet werkelijk weet waar je kracht van leven vandaan komt, niet werkelijk weet hoe het komt dat je je vrij kunt bewegen. Voor zover dat niet door een lichamelijke afwijking beperkt is geraakt, kun je zelf gaan en staan waar je wilt en doen en laten wat je wilt.

Ik ben jouw leven. Ik ben jouw gaan en staan en je doen en laten. Ik ben jouw zijn. En Ik ben niet zomaar een kracht, ook niet zomaar een universele kracht. Mijn kracht werkt zich wel universeel uit. Maar zoals jij persoon bent, bewust van jezelf, met intelligentie en gevoel, zo ben Ik dat eerst al, vóór jouw bestaan, wat uit Mij is voortgekomen. Hoe kan iets ook maar ergens uit voortkomen zonder dat hetgeen waaruit het voortkomt alle gegevens bevat, hetzelfde is als dat wat er uit ontstaat?

Is er ergens in de Schepping iets anders dan, dat wat uit iets ontstaat,  gelijk is aan hetgeen waaruit het ontstaat? Komt uit het zaad van de klaproos niet precies zo’n klaproos en niet opeens een eikenboom? Of uit het zaad van de eikenboom niet steeds een eikenboom en niet opeens een rozenstruik? Komt uit de mens niet eenzelfde mens voort en niet opeens een vlieg of een muis? Zo ben Ik dan minstens toch alles wat uit Mij voortkomt en als de mens uit Mij voortkomt kan Ik dus niet zomaar alleen een universele kracht zijn.

Kijk, dan vraag je je af, of bij Mij dan niet die afwijkingen zijn zoals bij de mens. En dan zeg Ik je, nee, want in alle vrijheid die Ik heb, wijk Ik nooit van ware liefde af, terwijl dat bij de mens wel gebeurt. Hoe dat alles precies in elkaar zit, kan Ik je niet in een paar woorden duidelijk maken. Maar met de vele woorden die inmiddels geschreven zijn en met je innerlijk contact met Mij, met een onbaatzuchtige inzet om tot waar leven te komen, kan het je heel goed duidelijk worden. Want ieder mens heeft het vermogen tot inzicht gekregen en ook het vermogen om de weg die tot inzicht leidt te vinden alsook het vermogen om tot waarlijk leven te komen. Zoek en je zult vinden, klop en je wordt opengedaan, wees onbaatzuchtig en je kunt binnenkomen.

Hemels Brood 767

Gegoede burgers, wat zijn dan gegoede burgers. Mensen die voor het oog van de wereld netjes en degelijk leven. Geen uitspattingen maken, alles voor elkaar hebben, huis, auto, goede baan. Ja, daar is niets mis mee. Maar is er dan wel iets mis met die mensen die niet op die manier netjes leven, niet een mooi huis, auto en goede baan hebben? Hoe meet je af of iemand goed is en kun je dat wel afgemeten?

Er zijn op de wereld alle soorten en maten mensen en de ene mens is Mij niet meer dan de andere mens, Ik heb hen allen lief. Maar dat wil niet zeggen dat hun handelen in alle gevallen het ware leven is. Het uiterlijk, de zichtbare handelingen van iemand wordt op aarde veelal als maatstaf genomen. Terwijl Ik eerder naar binnen kijk, naar hetgeen aan de buitenkant niet zichtbaar is. Zo kan voor Mij iemand die bij de mensen bekend staat als een heel gegoede burger, in zijn binnenste misschien helemaal niet zo’n gegoede burger zijn. En zo kan iemand, die het maatschappelijk gezien helemaal niet ver gebracht heeft en dus verre van een gegoede burger is, juist een hele goede binnenkant hebben met een heel liefdevol hart, wat door zijn situatie aan de buitenkant helemaal niet gezien wordt.

Er zijn zoveel gegevens over iemand die niet van buiten zichtbaar worden, niet getoond worden, wat bewust en opzettelijk kan gebeuren of door de situatie zo kan zijn, zo kan het goede liefdevolle in iemand verborgen zijn, maar ook kan het tegenovergestelde, het liefdeloze in iemand verborgen zijn. Daarom kun je je nogal eens in iemand vergissen, als je zelf niet bij iemand binnen kunt zien. En bij iemand binnen kunnen zien kan alleen maar via Mij. Heus alleen via Mij, door Mij toegestaan. En dat maakt dat wanneer je vertrouwt op wat je uiterlijk ziet, je nog weleens verkeerd kunt uitkomen, als het op waarheid aankomt. Dan lijkt iemand liefdevol maar in waarheid is hij vol eigenbelang of net andersom.

Kom voor de waarheid van liefde altijd bij Mij, laat Mij je daar over inlichten. Want Ik ben altijd op de hoogte van alles en met een oprecht liefdevol hart zonder eigenbelang kun je Mij ook alles vragen en kun je ook zeker een antwoord verwachten. Maar altijd een antwoord wat beiden goed doet en niet de één boven de ander verheft. Want Ik heb jullie allen even lief en Mijn hulp is aan jullie allen!

Hemels Brood 768

Wat je ook doet dat afwijkt van Mijn ordening, dat afwijkt van liefde, Ik ben altijd bereid je te vergeven zodra je tot het inzicht komt dat het niet terecht was, dat het geen liefde was. En Ik ben altijd dan naast je om je van je val in niet-liefde weer te helpen opstaan. Ik neem je je val niet kwalijk maar Ik heb het wel nodig dat je tot inzicht komt voor Ik je je liefdeloosheid kan kwijtschelden. Maar dan is het ook weg, helemaal weg, wat je ook gedaan hebt.

Toch, ook voordat je tot waar inzicht bent gekomen over zo’n daad van liefdeloosheid, je kunt het ook hoogmoed noemen, ben Ik naast je en help je om tot de juiste inzichten en tot de juiste keuzes te komen. Ik blijf je altijd helpen om tot het ware leven te komen, zonder oordelen, zonder verwijt, zonder je iets kwalijk te nemen. Dat is ook helemaal niet nodig. Want op deze aarde is het zo ingericht dat je je afdwaling vroeg of laat door de gebeurtenissen die je daarmee in werking zet, wel gaat inzien. Soms kan Ik je daar wat meer mee helpen, soms moet Ik Mij wat meer terughouden, om niet je vrije wil te belemmeren. Want het is heel belangrijk dat je steeds de vrije wil blijft behouden. Alleen uit vrije wil kun je namelijk het ware leven als een eigen bewust bestaan verkrijgen. En dat is de bedoeling, dat je jezelf bewust blijft en in het volkomen ware leven komt, dat is in volkomen vrije liefde.

Dat geldt voor elk mens. En wel is het hier zo ingericht, dat alles en iedereen elkaar ten dienste staat. Als je de ander uit vrije wil ten dienste staat, dan bevordert het je groei naar waarlijk leven. Als je de ander niet ten dienste staat, dan is alles zo ingericht dat het de ander toch tot dienst is. Maar hoe het de ander tot dienst is, heeft dan ook weer met die ander te maken en wel of hij zelf dienstbaar is of niet. Maar alles uit vrije keus. Dus niet opgelegd of uit plicht.

Zo past alles precies in elkaar, terwijl toch iedereen vrij gelaten wordt in zijn wil. En terwijl Mijn liefde onaflatend voor iedereen zorgt, zodat alles kan komen tot de enige ware liefde waar het uit voortkomt. Niets kan uit die liefde verloren gaan, alles zal op z’n tijd in die totale liefde weer op z’n plaats komen in volkomen liefde. Mijn liefde. Mijn eeuwige niet aflatende liefde voor alles en iedereen.

Hemels Brood 769

De aarde heb Ik niet gemaakt voor de al volmaakte mens, die alles weet, is en kan. De aarde is er om tot volmaakte mens te kunnen komen, vanuit het onvolmaakte. Zodoende heeft iedereen op deze aarde nog te maken met het onvolkome, het in wording zijnde van de mens. En dat brengt met zich mee dat er steeds opnieuw gebeurtenissen zijn die je in verwarring kunnen brengen over wat nu eigenlijk wel en wat nu eigenlijk niet in orde is en hoe je daar dan mee zou moeten omgaan.

Vooral ook de aanvechtingen om ergens verontwaardigd over te zijn, geheel geïrriteerd door te raken, terwijl je eigenlijk het besef hebt dat je in alles belangeloos liefdevol zou moeten zijn. Dat is niet altijd zo gemakkelijk gedaan als gezegd. En wat, als je weer zo’n irritatie voelt opkomen of zo’n verontwaardiging over iemands manier van handelen. Dan is het vaak ook nog moeilijk om in zo’n irritatie of verontwaardiging je naar Mij te keren en Mij om hulp te vragen. Jij hoeft nog net zo min onmiddellijk volmaakt te zijn als die ander. Maar luister, laat die ander dan ook zijn onvolmaaktheid en begeef je niet in dezelfde onvolmaaktheid door die onvolmaaktheid af te keuren. Dat is moeilijk omdat je er ongenoegen van ondervindt.

Maar juist daarom is het belangrijk om dan eerst bij jezelf te kijken en er aan te werken over je ongenoegen heen te komen. Want pas als je over je ongenoegen heen bent, zul je geen aanvechtingen van die irritatie of verontwaardiging meer hebben. En als je dan in een rustige stemming bent, dan kun je wellicht nog de ander helpen tot inzicht te komen over zijn onaangename handelen. Dan is de motivatie er voor de ander en niet om je eigen ongenoegen te verhelpen. Daarom, kijk eerst wat je zelf te veranderen hebt.

Daarmee zeg Ik niet, dat de ander al zo volkomen goed heeft gehandeld, maar wel dat die irritatie of verontwaardiging een teken is dat je zelf daarin nog iets te doen hebt. Dat mag en je mag er je tijd voor nemen, maar het helpt je niet je ongenoegen weg te krijgen door de ander aan te pakken uit louter eigen ongenoegen. Jullie zijn allen met elkaar op weg, hoe meer je er samen wat van maakt, des te beter gaat het. Geef elkaar ruimte, maar geef ook jezelf ruimte, je hoeft nog niet onvolmaakt te zijn. Je mag het worden!

Hemels Brood 770

Natuurlijk zou Ik het liefst zien dat alle mensen in vrede met elkaar leven, maar nu dat nog niet zo is, heb Ik daar vrede mee. Vrede is alleen te bereiken in jezelf. Vrede. Veel mensen spreken over vrede als iets wat de ander voor hen moet bewerkstelligen. Maar vrede groeit van binnenuit, door verdraagzaamheid in liefde. Wie vrede wil, die zal eerst in zich de vrede vinden. Ook al zijn de tijden nog zo rumoerig. Want ondanks alle rumoer blijf Ik in vrede, zachtmoedig en liefdevol. Laat je dan niet door alle rumoer om je heen van de wijs brengen. Jij hoeft de wereldse stormen niet tot bedaren te brengen. Als je temidden van alle wereldse rumoer de vrede in je hart kunt behouden, dan doe je al heel veel. Want die vrede in je hart straal je uit en dat doet goed. Alhoewel jij dat niet direct zult zien, heeft het wel invloed op het geheel, als jij in je hart de vrede kunt bewaren, ondanks alle rumoer om je heen.

Dat is ermee te vergelijken, als zeg 100 mensen schreeuwen en 1 houdt op met schreeuwen, dan zijn er nog 99 mensen die schreeuwen. Het lijkt dan niet veel uit te maken, de herrie is nog enorm. Maar mensen om je heen bemerken dat je niet meer schreeuwt en stoppen zelf ook met schreeuwen. Dan zijn er steeds minder die schreeuwen, totdat er niemand meer schreeuwt. Als jij nu denkt, ook met nog 99 die schreeuwen maakt het niet veel uit als ik stop met schreeuwen en alle anderen denken dat ook, dan blijft iedereen schreeuwen. Of en wat anderen doen, wat jij besluit om te doen heeft effect op anderen, doet iets voor anderen. Als jij de vrede in jezelf weet te vinden en daar kan en wil Ik je bij helpen, dan help je anderen ook de vrede in zich te vinden en zo kan dan uiteindelijk iedereen de vrede vinden.

Maar nu gaat het daarin niet om 100 mensen, maar om miljoenen mensen. En toch heeft dan ook die ene persoon een effect op alle andere. Alleen voor je dat merkt, gaat er wel wat meer tijd overheen dan bij die 100. Help mee met de wereldvrede door vrede te vinden in je hart.

Hemels Brood 771

Elke dag heb je eten en drinken nodig om gezond en wel in leven te kunnen blijven. Dat is natuurlijk eten en drinken. Maar elke dag heb je vooral ook geestelijk eten en drinken nodig. En geestelijk eten en drinken is niet alleen het lezen van Mijn Evangelie maar veel meer nog het aannemen van Mijn Evangelie en het doen. Het is de bedoeling dat je het tot je neemt, zoals je de natuurlijke voeding tot je neemt, dat je het je eigen maakt zoals je de natuurlijke voeding je eigen maakt door het in je lichaam te laten verteren en dat je er naar handelt, zoals je lichaam naar de vertering kan handelen door de voeding die het daarvoor gekregen heeft. Net zoals je je lichaam vrij kunt bewegen, zo kun je ook je doen en laten vanuit je innerlijke inzichten vrij laten bewegen, motiveren. Laat dan voor jouw motivatie van handelen Mijn Evangelie de voeding zijn. Dan gebruik je gezonde voeding voor het ware leven.

Maar ja, net als de natuurlijke voeding verontreinigd wordt met allerlei pesticiden en middeltjes om het te verbeteren, zo is Mijn Evangelie ook met allerlei misvattingen verontreinigd. Veel mensen denken dat zij met hun uitvindingen het natuurlijke voedsel verbeteren, maar uiteindelijk is dat niet zo. Er is niet zozeer een grens tussen natuurlijke en geestelijke voeding. Alles staat met elkaar in verband. En zo is de vervuiling en verontreiniging van Mijn Evangelie terug te vinden in de vervuiling en verontreiniging van de natuurlijke voeding. Waar het lichaam de tempel is van de geest en niet als zodanig goed onderhouden wordt met de juiste voeding, daar is het niet zo’n volmaakt verblijf meer voor de geest en wordt het in zijn geheel dan ook niet gemakkelijker om de juiste weg te gaan. Met een gebroken been kom je moeilijker vooruit dan met twee gezonde benen. Daarom zou Ik je willen aanraden toch ook voor de juiste voeding te kiezen. Zeker niet alleen lichamelijk maar juist ook geestelijk. Want het natuurlijke voedsel is voor het lichaam, wat je het beste zo goed mogelijk onderhoud, maar het is je omhulsel, je tempel voor de geest en dit omhulsel zul je een keer verliezen omdat het tijdelijk is. Maar je geestelijke bestaan, je ziel, is niet tijdelijk maar eeuwig en heeft daarom ook het eeuwige juiste voedsel nodig. Het juiste voedsel vind je in waarheid en liefde.

Hemels Brood 772

Waarachtig, Ik ben waarachtig God en Schepper. God ben Ik, omdat Ik het leven ben en Schepper ben Ik omdat Ik het leven vorm geef en de vormen die uit Mij zijn, leven geef, zoals Ik dat wil en goed vind. Niets van dat al wat Ik goed vind en daarom zo wil, kan door een mens veranderd worden als Ik het niet toesta. Ik sta alleen datgene toe wat de Schepping, wat alles wat Ik uit Mijzelf te voorschijn breng, uiteindelijk ten goede komt. Zo sta Ik de duisternis toe, hier of daar waar het tot het goede gebracht kan worden en zo breng Ik het licht daar waar Ik het wil en het allen ten goede komt. Er is niets wat niet uit Mij zijn vorm krijgt en door Mij bestuurd wordt en alleen zal uitmonden in het goede.

Alles heeft een bepaalde kringloop naar het goede, het volmaakte en het getal van het volmaakte is oneindig. Dit getal zit in de hele Schepping en brengt alles in oneindige volmaaktheid. Wie denkt dat hij in zijn vrijheid van mens zijn uit zichzelf iets kan veranderen aan deze door Mij voor eeuwig bepaalde kringloop, die heeft het mis. Want de vrijheid van de mens heeft alleen te maken met zijn levenskeuze en is gevat in zijn mens zijn. Zijn mens zijn is gevat in Mijn wilsbesluit, wat eeuwig zo is en niet veranderd. Ik ben Alpha en Omega, begin en einde en daarmee oneindig.

Je hebt als mens Mijn liefde gekregen om je leven op aarde zelf vorm te geven en je hebt daarbij de vrijheid gekregen je leven uit die liefde vorm te geven of niet. Maar op de aarde waar jij leeft heb Ik ook ingesteld, dat je besef kunt krijgen van je eigen zijn en dat van anderen, in liefde of zonder liefde. En waar liefde in alle vormen het ware geluksgevoel geeft, geeft al het tegenovergestelde ook de tegenovergestelde gevoelens. Dat is in z’n samenhang je bewustheid van bestaan. De liefde brengt je in de bewustheid van de kringloop van het eeuwig volmaakte, het tegenovergestelde haalt je uit die bewustheid.

Hemels Brood 773

Open en eerlijk. Als iedereen met elkaar open en eerlijk zou zijn, was er geen verwarring en waren er geen misverstanden. Maar de meeste mensen zijn niet open en eerlijk tegenover elkaar, zelfs zijn er veel uit op misverstanden, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen behalen. Zij laten iemand iets geloven, waardoor zij de ander tot handelen in hun voordeel kunnen brengen. En dat lukt, als die ander niet in verbinding met Mij staat en Ik het toelaat. Veel laat Ik in dat opzicht toe om de mens zijn situatie duidelijk te maken. Goedgelovigheid geeft net zo weinig als ongelovigheid als het niet naar waarheid is. Iets geloven wat niet waar is, brengt net zo goed ongenoegen, vervelende situaties, als iets niet geloven wat wel waar is.

Dit is wat veelvuldig gebeurd doordat de meeste mensen hun verbinding met Mij niet serieus meer nemen, doordat de meeste mensen denken uit zichzelf te leven, door een universele kracht en uit zichzelf te kunnen weten en bepalen. Als dan die mens uit is op eigen voordeel, dan kun je je misschien wel voorstellen dat deze mens een speelbal wordt van allerlei grillige situaties, die dan eens zus en dan eens zo uitpakken. Die situaties laat Ik dan zodanig toe, dat het die mens tot nadenken aanzet, tot zoeken hoe het alles toch in elkaar zit.

Bij mensen die sterk ongelovig zijn in dat wat juist wel waar is en daarbij ook nog heel veel eigenbelang hebben, op zichzelf gericht zijn, zonder dat het hen interesseert hoe zij een ander nadeel bezorgen, is heel veel nodig om hen tot inzicht te brengen en ook heel veel tijd. Meer tijd dan hen in dat opzicht op aarde gegeven is. Maar ook na dit leven is er voor hen de mogelijkheid om tot het ware inzicht te komen. Bij diegenen die niet zo ongelovig zijn, maar wel veel eigenbelang nastreven, is het alweer iets gemakkelijker maar ook voor hen kan een langere tijd nodig zijn om tot ware levensinzichten te komen. Zo zijn er allerlei gradaties bij mensen in hun opvattingen en waar zij wel of geen geloof aan hechten, die naar gelang de mate van eigenbelang en desinteresse in het welzijn van anderen. Voor diegene die ver afgedwaald is van het ware leven en de ware inzichten duurt het langer en is het moeilijker om tot waarlijk inzicht van leven terug te keren dan voor diegene die reeds meer inzicht heeft en zich bekommert om het welzijn van anderen.

Hemels Brood 774

Ware levensvreugde is blij zijn met bestaan en die blijdschap vasthouden, wat er ook gebeurt. Dat is niet een eis, maar een omschrijving van ware levensvreugde. Ik heb er alle begrip voor als je verdrietig raakt om bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, Ik heb er ook begrip voor als je boos wordt over gemene leugens. Maar als je het over ware levensvreugde hebt, dan is dat de blijdschap te bestaan en die blijdschap nog te voelen onder je verdriet, onder je boosheid, onder je ongeduld. Als je dat kunt, dan ben je al een eindje op weg om alleen nog in ware levensvreugde te leven. Want het besef waarlijk te bestaan, het besef van waarlijk leven, wekt blijdschap, wekt vreugde, wekt geluk op in het gemoed. Waar dat niet meer voelbaar is, terwijl het bij iedereen aanwezig is, daar speelt het tegenovergestelde van waar leven de baas. Maar het tegenovergestelde van waar leven is uiteindelijk niet de baas en op zeker moment is de vreugde van het waarlijk leven weer voelbaar in vreugde en geluk.

Niets, geen enkele gebeurtenis, kan het ware leven wegnemen. Want het ware, werkelijke leven is eeuwig en oneindig. Daarmee kan ook de levensvreugde, de blijdschap te bestaan, niet weg zijn. Het wordt van tijd tot tijd niet bemerkt, niet gevoeld, doordat de gebeurtenissen emoties opwerken die het gevoel van waarlijk leven, de levensvreugde zodanig overschaduwen dat zij niet meer bemerkt wordt. Maar wie bij welke gebeurtenis ook, stil wordt in zichzelf, rustig in zich Mij zoekt en zijn emoties zo tot bedaren brengt, die zal al gauw onder alles toch weer de ware levensvreugde ervaren, ondanks onaangename gebeurtenissen.

Wanhoop niet in tijden van nood. Zij gaan voorbij, zij zijn niet eeuwig en oneindig, ook al lijkt het je zo, al komt het je voor als zou je nood eeuwig zijn. Dat komt omdat je op dat moment geen oplossing weet, geen mogelijkheden ziet. Maar morgen of overmorgen kan er iets gebeuren waar je niet aan denkt of waarvan je niet gelooft dat het zal gebeuren en toch gebeurt het. Dan ziet de situatie er ineens heel anders uit en een oplossing is inzicht. Maar het kan ook langer duren, dan toch zeg Ik je, alleen het ware gelukzalig makende leven is eeuwig en oneindig. Al het andere is tijdelijk en aan verandering onderhevig. Het is immers het tegenovergestelde van waarlijk leven, ware vreugde, waar geluk, ware liefde.

Hemels Brood 775

O, wonder die je bent, mens, in het wereldse geheel. Wat kun je wel zijn, maar je beseft het niet. Wat kun je wel zijn, maar je wilt het niet. Wat heb Ik je te geven, maar het wordt versmaad, vertrapt en niet aangenomen. Waarvoor gebruik je je verstand, van Mij gekregen, om je bestaan te begrijpen en te leven zoals bedoeld. Waarvoor gebruik je je innerlijke vermogens anders dan eigenbelang, waardoor dat wat je kunt hebben en waarlijk leven is, aan je voorbijgaat, zonder enig besef van wat er eigenlijk aan je voorbijgaat. Hoe zal Ik je dan bereiken, in je vrijheid, je eigendunk, je onvermogen. Hoe zal Ik je dan laten weten wat nodig is om tot volmaakt geluk te kunnen komen, als Ik je je vrijheid niet wil afnemen, niet kan afnemen zonder de mogelijkheid om in vrijheid volmaakt te worden ook af te nemen.

Hoelang blijf je die weg gaan, die niet naar het volmaakte geluk voert, alleen een tijdelijk genoegen biedt, wat steeds opnieuw verstoord wordt, omdat het de standvastigheid niet heeft van het ware leven. Zo graag zie Ik je in het ware geluk en de volmaaktheid van het ware leven komen, wat eeuwig is en niet vergaat, terwijl Ik je juist die keuzes zie maken die je van het ware leven afhouden, die het ware leven voor je verbergen, tot je bereid bent af te staan, los te laten en zonder enig bewijs van Mijn bestaan, op Mij te vertrouwen en je eigenbelang los te laten. Tot je bereid bent om je zorg om jezelf te wijzigen in zorg voor anderen en de zorg voor jezelf aan Mij over te laten. Tot je bereid bent Mijn liefde aan te nemen en daarnaar te leven.

Dan wordt het ware leven weer zichtbaar voor je, dan bemerk je Mij weer in je en het geluk van Mijn liefde doorstroomt je, verwarmt je tot het ware leven, en het besef van Mijn bestaan in je innerlijk is dan je bewijs dat Ik waarlijk ben en waarlijk zorg voor alle mensen, hoe ver zij ook zijn afgedwaald en hoe weinig besef ze ook hebben van hun ware wonderlijke zijn. Want het wonder van bestaan blijft altijd bestaan, ieder mens blijft altijd nog ook het ware bestaan, Mijn ware liefde in zich hebben. Ook in jouw ben Ik en zodra je bereid bent Mij te ontmoeten, ben Ik er, in jou, in je hart.