Hemels Brood 7441 t/m 7471

Hemels Brood 7441

In veel kerken ben Ik voorgesteld als een strenge bestraffende God, is er hel en verdoemenis gepreekt als vergelding voor wat mensen niet naar Mijn Bijbels Woord deden, waarbij de tien geboden werden aangehouden als een strenge wet die vooral letterlijk opgevolgd moest worden. Er werden regels opgesteld waar mensen zich aan moesten houden en er werden gebeden opgesteld die mensen uit het hoofd moesten leren en steeds weer moesten opzeggen. Rituelen en biechten werden vastgesteld waar mensen zich aan moesten houden, zodat hun zonden vergeven konden worden. En nog zijn er kerkgenootschappen die de mensen Mijn leer als een hele strenge leer met zware straffen opleggen.

Maar lieve mensen, juist heb Ik de mens vrijheid gegeven om tot een eigen inzicht van waarheid te kunnen komen en Mijn ware liefde te leren kennen en in alle vrijheid voor te kiezen om daarnaar te handelen. Juist niet uit dwang, en zeker niet uit angst voor de gevolgen wanneer niet naar de opgestelde kerkregels en de uitleg over de tien geboden gehandeld werd. Door die opstelling van kerken zijn mensen getraumatiseerd en hebben mensen alles wat met Mij en Mijn Woord te maken heeft losgelaten, en velen hebben een sterke weerstand gekregen tegen elk woord dat over Mij gezegd wordt, zelfs wanneer over Mijn liefde gesproken wordt. Want er is zoveel ziekte en dood, zoveel ongemak en narigheid, daarbij past geen liefdevolle God, daarom denken veel mensen dat er geen liefdevolle God kan zijn, dat is voor hen een mythe, een verzinsel, zoals mensen altijd al goden verzonnen hebben die allerlei machten over de mensen hadden.

Toch, Ik ben het ware eeuwig oneindige Leven, Ik ben volkomen ware liefde en de wijsheid die daaruit voortkomt. Ik ben Schepper van hemel en aarde en al wat daarop en daaromheen is. Ik heb de mens geschapen en plaats gegeven op aarde, hem zelfstandigheid, vrijheid gegeven, en Ik geef alle mensen voortdurend Mijn intense liefde en haar wijsheid en Mijn licht waarin alles gezien kan worden wat voor de mens van belang is. En wil je daar in je vrijheid meer van weten, kom dan in je hart, daar waar je gevoel is, ontmoet Mij daar in stilte, hoor daar Mijn zachte stem en voel daar Mijn liefde en weet dat Ik jou en alle mensen in alle opzichten alleen liefheb en volkomen barmhartig ben voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7442

Er zijn mensen die dingen willen hebben tegen beter weten in, zij schakelen voor zichzelf het besef van waarheid uit om wat niet waar is waar te laten lijken. Maar wie recht door zee is, belang hecht aan waarheid en zelf zoveel mogelijk bij waarheid blijft, die zal onwaarheid doorzien en dat aan diegene willen duidelijk maken. Maar hoe hij ook zijn best doet om uit te leggen wat geen waarheid is, hij zal niet gehoord worden.

Mensen die de waarheid niet willen zien, zullen andere mensen om zich heen verzamelen die de waarheid ook niet willen zien en tezamen zullen zij om het hardst roepen dat iets waar is, terwijl het niet waar is. Leugens worden door veel mensen gebruikt om dingen te bereiken waarbij zij voordeel hebben, maar dat niet kunnen bereiken zonder de waarheid te verdraaien of van onwaarheid gebruik te maken. En vreemd genoeg zijn er altijd mensen die de kromme en leugenachtige beweringen geloven, die niet omzien naar waarheid maar luisteren naar wat lijkt waar te zijn door de gewiekste uitleg die gegeven wordt.

Zo gaat waarheid in de massa vaak verloren en wordt onwaarheid als waarheid aangenomen. Voor wie de waarheid uit Mij in zijn hart kent, is het dan moeilijk om daarmee om te gaan. Wanneer de massa mee stroomt met onwaarheid, wordt de stroom te sterk en is die niet zomaar te stoppen en te keren. Hoe moeilijk het ook is, blijf bij de waarheid die je van Mij in je hart voelt en laat die stroom gaan, laat ook die ene mens maar aan zijn onwaarheid vasthouden. Eenieder die aan onwaarheid vasthoudt, zal op een zeker moment tegen de muur van onwaarheid aanlopen en min of meer gedwongen worden zijn onwaarheid te onderzoeken en moeten toegeven wat de waarheid is.

Overal doet Mijn ordening, die Ik uit liefde voor alle mensen heb ingesteld, haar werk, reageer dan ook alleen op onwaarheid wanneer Ik je dat in je hart aangeef en zoals Ik je dat aangeef, met liefde en haar wijsheid, op het moment dat Ik je dat zeg. Dat kan moeilijk zijn, maar weet dat het de leugenaar uiteindelijk ten goede komt wanneer je hem vanuit Mij in je hart zijn onwaarheid voorhoudt. Waarheid komt altijd op het juiste moment, op de juiste manier, tot volledig zicht, en daar kan dan niemand meer omheen.

Hemels Brood 7443

Nu verwelken de bloemen nog, nu vallen de bladeren nog van de bomen, nu stormt het nog, nu is er nog goed en slecht, maar dat gaat allemaal voorbij. Nu zijn er problemen, nu is er ziekte, nu is er bederf en dood, maar dat gaat allemaal voorbij. Al het onaangename gaat voorbij en wat ervoor terugkomt gaat je mooiste dromen te boven. Nu zijn mensen nog opstandig, nog treurig om verlies, verontwaardigd om leugens, nu hebben mensen nog onenigheid, nog ruzies, nog verwijten aan elkaar, maar dat gaat allemaal voorbij. Alle ellende, alle narigheid, alle pijn en verdriet, het gaat allemaal voorbij. En wanneer het voorbij is, is het voor eeuwig en altijd voorbij, zal het er nooit meer zijn.

Nu is het er nog, maar in het nieuwe werkelijk ware leven, het eeuwig Zijn, Mijn eeuwig Zijn, is dat er niet, nooit, is er nu niets van dat al, is er nooit iets van dat al geweest en zal er nooit iets van dat al zijn. Want Mijn Zijn is volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid, ware eeuwige gelukzaligheid, niet en nooit anders dan dat. Maar jullie mensen zijn daarvan afgedwaald, met al die pijn en dat verdriet, alle leugens en ongemakken, met al die ziekte en dood, met al die boosheid en verontwaardiging, met al wat onaangenaam is tot gevolg. En zolang jullie afgedwaald zijn, maak je dat allemaal mee, de ene mens dit en de andere mens dat.

Dat duurt zolang als nodig is om iedereen tot inzicht te brengen dat alle mensen werkelijk gelukkig kunnen zijn, niet voor even en niet zoals dat op aarde hier en daar is, maar voor eeuwig en altijd, in Mijn hemel, in het hart waar Ik Ben. Want hoe afgedwaald iemand ook van Mijn liefde en haar wijsheid is, Ik Ben is in ieders hart, Mijn liefde en haar wijsheid is in ieders hart, en wie die liefde en haar wijsheid aanneemt en naar handelt, zal op de bestemde tijd in Mijn hemel komen en voor altijd en eeuwig het ware geluk van werkelijk leven, zonder enige narigheid dan ook bereiken, voor eeuwig, zowel op de aarde als in de hemel. Want dan is de hemel op aarde en de aarde in de hemel. Wees vervuld van Mijn ware liefde en je zult tot het eeuwig ware gelukzalige leven komen in volle vrijheid voor altijd.

Hemels Brood 7444

Soms zijn er situaties waar een gelovig en goedwillend mens geen rust in kan vinden. Dingen die gebeurd of gezegd zijn en niet op zijn plaats vallen, die niet juist zijn, waar onrust over blijft bestaan, omdat er geen mogelijkheid lijkt te zijn om het recht te zetten, om de onrust tot rust te brengen.

Iemand kan iets gedaan of gezegd hebben en je kunt daarop gereageerd hebben met afwijzing, met verwijten, heftig misschien zelfs, en daar spijt van hebben en dat de ander laten weten. Maar de ander neemt dat niet aan en betoont zelf geen spijt over wat hij onterecht gedaan of gezegd heeft en vergeeft je niet, maakt het niet goed. Zo blijft het onrustig in je, want je wilde niet op die onaangename manier tegenover elkaar blijven staan. Je wilde je reactie terugnemen en het goedmaken. Maar daarbij is het nodig dat die ander dat ook wil en er naar elkaar luisterend over wil praten. Wanneer diegene dat niet wil, kun je daar niet veel aan veranderen. In je hart blijft het daardoor onrustig, je hebt het niet goed gedaan en nu is gebroken wat heel was, en het voelt als jouw schuld.

Als het zo is, dat jij oprecht hebt toegegeven dat je reactie niet goed was en daar vergeving voor hebt gevraagd, oprecht en eerlijk gemeend, maar geen vergeving gekregen hebt, dan heb Ik jou vergeven en dan telt Mijn vergeving en ben je vrij van wat je verkeerd deed of zei in die zin. Dan is het aan de ander om tot inzicht te komen en is zijn vergeving aan jou zijn eigen zaak, dan heeft jou vergeven en met jou goedmaken wat misging alleen nog betrekking op hem. Evengoed zie Ik in jou nog onrust, omdat je graag in harmonie met mensen om je heen bent, want er is al zoveel disharmonie tussen mensen waardoor zoveel onmin blijft bestaan wat de onderlinge ware liefde belemmert, dat het in je hart onrustig blijft.

Lief mens, geef het aan Mij, laat het in Mijn liefde en zorg, laat het los. En als dat niet helemaal lukt, laat het dan zijn tijd, ook al duurt het lang, soms heel lang. Ik ken je tot in het diepst van je ziel en Ik weet hoe oprecht en eerlijk je bent, hoe het mogelijk was dat je tot die reactie kwam, en Ik zie je oprechte spijt, dat is voor Mij genoeg. Maar Ik ken ook die ander tot in het diepst van zijn ziel en weet waardoor hij nog niet tot vergeving kan komen. Bedenk dat er redenen voor zijn. Ook al ken jij die niet, draag de situatie in liefde in je hart, steeds weer wanneer zo’n situatie ook met andere mensen ontstaat. Dan vind je in je hart in Mijn liefde de ware rust die blijvend is, wat er ook gebeurt en gezegd wordt.

Hemels Brood 7445

Er is geen mens die niet in het Paradijs zou willen wonen, ieder mens zou graag in het land van melk en honing leven, waar alles goed en vol liefde is, waar iedereen meer krijgt dan nodig is, waar een overvloed aan alles is, waar geen problemen zijn, waar geen ziekte is, geen honger, geen gebrek, geen oorlog, geen bedrog, geen diefstal, waar alle mensen met elkaar in vriendschap leven, delend wat zij hebben en kunnen.

Waar iedereen zijn talenten inzet voor zijn medemensen, waar iedereen elkaar steunt en helpt, waar geen pijn en geen verdriet is, waar alles altijd goed is voor iedereen zoals ieder dat het liefste heeft. Waar degene die meer wil hebben dan een ander meer heeft, zonder dat anderen hem dat benijden, waar iedereen verschillend mag zijn, donker gekleurd of licht, man of vrouw of beide, homo of hetero. Waar alles mag, zonder dat het iets afdoet aan ieders welzijn, waar alles goed blijft, wat je ook doet of laat, want er is alleen liefde en uit die liefde wijsheid en iedereen handelt en leeft vanuit die liefde en haar wijsheid, niemand uitgezonderd.

Iedereen zou dat graag willen, en Ik, jullie Schepper, zeg jullie, dat is mogelijk. Zo is het in Mijn hoogste hemel, en nog veel mooier en fijner dan je je op aarde kunt voorstellen. Alleen, om dat te bereiken vraagt een ommekeer in je doen en laten hier op aarde, niet alleen door een paar mensen, maar door iedereen. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich uit eigen vrije wil naar waarheid, liefde en haar wijsheid gaat gedragen, en veel mensen kunnen daar maar niet toe komen. Veel mensen denken dat op aarde reeds via slinkse wegen te kunnen bereiken. Maar ieders leven op aarde is eindig, terwijl na de aarde het leven doorgaat voor iedereen. En dat verder leven hangt samen met hoe iemand op aarde in zijn vrijheid geleefd heeft.

Wanneer je dat werkelijk wilt, wilt leven in het land van melk en honing, dan is het van belang om met Mij samen te leven, al op aarde, om eerlijk te zijn, verdraagzaam, vergevend, met Mij samen. Om naar Mijn adviezen te luisteren en je handelen af te stemmen op ware liefde, met Mij samen. Want Ik ben in ieders hart en iedereen kan vanuit zijn hart leven, met Mij samen. Je hoeft op aarde nog niet meteen volmaakt te zijn, maar leef met Mij samen en op aarde of daarna word je volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid, met Mij samen.

En op een zeker moment kom je in het Paradijs, in het land van melk en honing, volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid, dan is alles goed en leef je voor altijd in de volle gelukzaligheid met Mij en alle mensen, samen.

Hemels Brood 7446

Alles groeit, alles is in beweging, niets staat stil, alles werkt, komt vooruit, maar niet alles en iedereen even snel, en niet allemaal op dezelfde wijze, wel allemaal richting hetzelfde doel. Soms is dat doel bekend, maar vaker is het niet bekend. Mensen denken vaak alleen hun eigen doel na te streven, terwijl zij zich altijd ook in de richting van dat ene doel bewegen, dat is Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid in volle vrijheid te zijn.

Want zo heb Ik het ingesteld voor alle mensen op aarde. Alles wat op aarde is, leeft en beweegt, beweegt zich naar dat ene doel voor alle mensen, met de mens, van zichzelf bewust, als enige met de volkomen vrijheid in zijn doen en laten. De mens kan kiezen wat hij wil, hij is daar volkomen vrij in, en evengoed zeg Ik je, vroeg of laat bereikt de mens in zijn vrijheid het doel dat Ik heb ingesteld. Omdat hij deel van Mij is, zijn Schepper, en naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen is, in hem is de erfenis van Mijn leven. Al is hij vrij in wil en keus, hij blijft altijd een deel van Mijn leven, welke altijd hetzelfde leven is en nooit verandert.

Dat zal hij vroeg of laat ontdekken. In zijn vrijheid kan hij wel denken zijn eigen doelen te stellen, maar los daarvan blijft zijn leven Mijn leven en het doel van alle mensen is Mijn leven in alle waarheid, liefde en haar wijsheid te zijn, volkomen zuiver en vrij van alles wat geen liefde is, te zijn. In die beweging daarnaartoe staat alles op aarde en daaromheen, niets uitgezonderd. Maar in de vrijheid van de mens kan dat doel door de één sneller bereikt worden dan door de ander en kan de ene mens zich er eerder van bewust zijn dan de ander. In de vrijheid die mensen hebben kan ieder het zijne denken over zijn mogelijkheden of onmogelijkheden op aarde zonder dat dat iets kan veranderen aan het ware werkelijke doel wat in de beweging, de werking, de groei van alles ligt, soms uiterst langzaam, nauwelijks te zien, soms wat sneller en bij sommigen sneller en duidelijker te zien.

Maar zeker is dat, zoals al het gewas zich naar het licht keert, ook de mens zich in al zijn vrijheid naar Mijn licht keert, omdat alles in die beweging, in die werking, in die richting gaat, tot alles en iedereen volledig zuiver waarheid, liefde en haar wijsheid voor eeuwig is, het eeuwig ware onveranderlijk gelukzalige leven in volkomen vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 7447

Alleen wanneer je alles aan Mij overlaat, ben je Mij, in je eigen bewustheid van zijn, in volledige vrijheid. Dan ben je niet door Mij overgenomen, maar dan heb je Mij aangenomen, in alle vrijheid voor Mij gekozen. Je kunt niet gelijk Mij zijn vanuit jezelf, je kunt Mij alleen zijn vanuit Mij, en dat alleen wanneer je ervoor kiest om je eigen willen en verlangens helemaal los te laten.

Maar dat is nu net niet zo gemakkelijk als het misschien klinkt, want iedereen is in zijn vrije zelfstandigheid ertoe geneigd om zelf te bepalen, zelf over zijn leven te beschikken, zijn mogelijkheden voor zichzelf in te zetten, en slechts gedeeltelijk voor anderen te zorgen, hoe hij denkt dat dat het beste is. Ieder mens heeft een mate van levenskracht die hij eigenmachtig kan gebruiken of vanuit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid kan inzetten. In de praktijk gebeurt deels het een en deels het ander, maar de meeste mensen gebruiken het grootste deel van hun levenskracht voor zichzelf, naar eigen oordeel, eigen wil en verlangens, en bepalen zelf wat zij wel of niet belangrijk vinden.

Voor veel mensen is er dan ook een grote afstand tussen Mijn liefde en haar wijsheid en het gebruik van hun levenskracht. Het besef te leven geeft veel mensen het idee eigenmachtig te zijn in hun vrijheid, en in hun vrijheid is dat ook zo. Alleen, hoe zetten zij die macht in. Want dat heeft twee kanten, de goede en liefdevolle uit Mij, en het tegenovergestelde daarvan. Waarbij het goede en liefdevolle het ware leven en de ware levenskracht is, terwijl het tegenovergestelde niets is en niets geeft. De keus is in alle vrijheid aan de mens. Wanneer hij zijn macht opgeeft en Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid aanneemt, dan heeft hij het ware leven aangenomen, waarin alleen geluk hem ten deel valt en nog veel meer, wat voor de mens op aarde niet voor te stellen is.

Maar wanneer hij dat in zijn vrijheid niet aanneemt, blijft denken eigenmachtig te zijn, huizen als kastelen te kunnen bouwen, en denkt heer en meester te zijn over zijn leven en vaak ook nog over het leven van medemensen, dan heeft hij in werkelijkheid niets, en ook dat is moeilijk voor te stellen voor de mens op aarde, zelfs voor hen die arm zijn, gebrek aan geld en goederen hebben, gebrek aan eten, drinken en kleding hebben en niets bezitten. Maar zij zijn daarom toch altijd beter af dan degenen met al hun aardse rijkdommen, met alles wat zij bezitten, dan al degenen met macht, want de stap van weinig of niets hebben naar Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, naar de waarheid van Mijn Zijn is uiteindelijk veel kleiner dan de stap van eigenwaan, van eigenmacht, van aards bezit en welzijn, naar Mijn ware liefde.

Zie, iedereen komt in zijn volledige vrijheid voor de keus te staan, iedereen zal gevraagd worden op te geven wat hij heeft, zijn bezit, zijn macht, alles, voor Mij, voor het ware leven, voor Mijn ware liefde en haar wijsheid. En voor de een zal dat heel moeilijk zijn, terwijl de ander die keus voor Mij op aarde al gemaakt heeft. Gezegend wie op aarde al merendeels kiest voor Mij en zoveel hij kan vanuit Mij in zijn hart naar Mijn liefde en haar wijsheid, naar de volle waarheid streeft te leven, voor hem zal het een kleine stap zijn.

Hemels Brood 7448

Zie, Ik heb alle mensen even intens lief. Het is niet zo dat Ik de mensen die in Mij geloven en naar Mijn liefde leven intenser en meer liefheb dan mensen die niet in Mij geloven en niet naar waarheid en liefde leven. In geen enkel opzicht is het een verdienste van de mens in hoeverre Ik hem liefheb.

Mijn liefde voor jullie mensen staat niet in verband met de mate van liefde van jullie. Mijn liefde zorgt ervoor dat alle mensen tot het ware werkelijke leven komen, en hoewel Mijn liefde voor alle mensen, voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen, altijd onveranderlijk even intens en oneindig veel is, is die zorg aangepast aan de vrijheid van alle mensen. Dat wil zeggen dat ieder mens precies die zorg krijgt die voor hem het beste is en hem via de beste weg tot het werkelijk ware eeuwig gelukzalige leven leidt. Daarom kan iemand zijn uiterste best doen om naar Mijn liefde in alle waarheid te leven, maar evengoed vergroot hij daarmee Mijn liefde voor hem niet, omdat Mijn liefde voor hem altijd al onveranderlijk oneindig groot is. Evenzo kan iemand die niet in Mij gelooft en in zijn vrijheid misdadig is, niets afdoen aan Mijn oneindig grote liefde die Ik eeuwig voor hem heb.

Duidelijk zeg Ik hiermee dat niemand iets kan toevoegen of afdoen aan Mijn onveranderlijk intense oneindig grote en diepe liefde voor alle mensen door wel of niet liefdevol te leven, te zijn. Maar welke weg iemand te gaan krijgt hangt voor een deel wel samen met zijn gedrag op aarde. Want in en uit Mijn liefde krijgt iedereen die weg die het beste past, voor hem persoonlijk en voor alle mensen tezamen, om in alle vrijheid het ware werkelijke leven in Mijn liefde en haar wijsheid te bereiken. Omdat het ook om allen tezamen gaat, zal het niet zo zijn dat iemand die goed en liefdevol leeft, een gemakkelijke weg krijgt, want het is geen verdienste van hem, het is zijn in vrijheid gemaakte keus, en in die keus zal hij Mij in zijn goede en liefdevolle handelen voelen, ontmoeten en contact met Mij kunnen hebben.

De enige verdienste van de mens ligt in nederigheid, in de erkenning dat hij niets uit zichzelf is, heeft en kan, maar alles gelegen is in Mijn grote intense liefde voor hem, die eeuwig nooit verandert, altijd dezelfde liefde en haar wijsheid blijft, zoals Ik onveranderlijk eeuwig Dezelfde Ben.

Hemels Brood 7449

Voor ieder mens is het belangrijk om de waarheid te kennen, de waarheid over Mij, zijn Schepper, de waarheid over zijn leven, het ontstaan van zijn leven op aarde, de reden, het doel ervan en nog veel meer.

Maar de waarheid komt veel mensen niet uit, liever bepalen zij hun eigen waarheid zoals het hen het beste uitkomt en zoals het voor hen het beste past in hun doen en laten, bij hun wensen en verlangens, hun meningen en gedragingen. Daardoor geloven mensen dat er meer waarheden zijn, terwijl er maar één waarheid is, Die Ben Ik voor elk leven, omdat Ik alleen het volledig volkomen volmaakte onveranderlijke Enig ware Leven eeuwig Ben, en alles en iedereen is zonder uitzondering Mijn leven. Dat is de waarheid in alle opzichten, voor altijd en eeuwig, en dat verandert nooit.

Omdat de mens de vrijheid gekregen heeft, het eigen bewustzijn te leven, de vrije keus heeft om met zijn leven te doen wat hij wil, is het juist zo belangrijk om die waarheid te kennen. Want hij is nooit los van die waarheid, en alles wat hij zegt, doet, of niet zegt en niet doet en die waarheid niet is, is niets, geeft hem niets, is zijn werkelijke leven niet, en daarmee heeft hij ook niet wat hij kan zijn, kan hebben, wat een oneindig grote waarde voor hem heeft, namelijk de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, waarnaar ieder levend wezen, ieder mens, een innerlijk verlangen heeft.

Maar bij de mens is er ook de gedachte dat hij het leven dat hij beseft te zijn zelf is en dat is niet de waarheid en geeft hem dan ook niet wat hij kan zijn. Daarom is het voor ieder mens zo belangrijk om de waarheid van zijn leven te kennen, te beseffen, te geloven, te zijn. Want alleen dan zal hij het voordeel van de waarheid in alles kunnen ervaren, en beseffen wat de waarheid van zijn leven, Die Ik Ben, hem aan gelukzaligheid, aan liefde en wijsheid geeft. Ieder mens op aarde is daar om de ommekeer tot de waarheid van zijn leven te maken in de basis van zijn bestaan, tot Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid. En hoewel veel mensen die ommekeer in de tijd dat zij op aarde zijn niet of niet volledig maken, is er toch bij iedereen van binnen iets in hun leven vastgelegd wat nooit meer weg kan, en dat is de waarheid van leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

Vroeg of laat kan geen mens die waarheid van zijn leven uit Mijn leven meer ontkennen, want wie op aarde geweest is, kent Mij in waarheid, of hij dat nu wel of niet erkent, wel of niet gelooft, Ik ben in hem de waarheid en Ik blijf in hem de waarheid, zijn leven. Ieder mens is zich vanaf zijn verblijf op aarde van zijn leven bewust, daarmee is hij zich voor altijd van Mij bewust. En eens komt het moment dat die waarheid door niemand meer ontkend wordt, door Mijn liefde en haar wijsheid waarmee Ik alles leid.

Hemels Brood 7450

Ik heb alle mensen even lief en daarbij is ieder mens persoonlijk belangrijk en krijgt ieder mens persoonlijk Mijn aandacht, zodat niemand door iets van wat anderen doen schade ondervindt. Zowel het grote geheel als die ene mens geef Ik Mijn volledige aandacht en daarbij ontgaat Mij niets. Ook al lijkt het dat je Mijn aandacht niet hebt, voel je Mij niet zoals anders, je hebt evengoed Mijn aandacht, speciaal voor jou, en alles gebeurt zoals voor jou het beste is, ook wanneer je dat zelf niet op die manier ervaart.

Ik geef niemand voorrang op een ander, Ik stel niemand hoger of lager dan een ander, Ik leid het grote geheel en ieder mens persoonlijk, ook jou persoonlijk. Dat wil niet zeggen dat alles gaat zoals jij het verwacht, of zoals je het zelf bedacht hebt, want in alle vrijheid is er ook de vrijheid van je medemensen, die mede bepalen hoe een en ander zijn beloop krijgt. Dat zal niet altijd zijn zoals je het zelf zou willen. In allerlei situaties wordt er een beroep op je gedaan om in je vrijheid toch met Mij verbonden te blijven in je hart en vertrouwen te blijven houden, ook al voel je je alleen, ook al bemerk je Mijn aanwezigheid minder dan je zou willen. Je bent hoe dan ook in Mijn liefde en haar wijsheid gevat, je hebt hoe dan ook Mijn aandacht, Ik ben bij jou, altijd.

Wie dit leest, die zeg Ik, ook jij hebt Mijn persoonlijke aandacht, ook jij bent in Mijn liefde en haar wijsheid gevat, ook bij jou ben Ik altijd, in je hart kun je Mij ontmoeten, maar dat is niet per se nodig, Ik ben evengoed daar waar jij bent, want Ik ben Leven, ieders leven, daarom ben Ik altijd overal in en bij iedereen, ook wanneer iemand dat niet gelooft, niet bemerkt, daar niets van wil weten. In vrijheid mag iedereen zijn wie hij is, en op de bestemde tijd weten Wie Ik Ben, Mij ontmoeten, Mij leren kennen, ieder mens persoonlijk.

Tot zolang ben Ik er ongezien, niet bemerkt, vaak ook niet gewenst, verguisd. Maar dat laatste doet niets af aan Mijn liefde voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Wees wie je bent, leer het leven kennen, daarmee leer je Mij kennen en voelen dat Ik in je aanwezig ben. Ik heb jou lief, je hebt Mijn aandacht in het bijzonder, Ik heb jullie allemaal lief, jullie hebben allemaal Mijn aandacht in het bijzonder, nu en altijd.

Hemels Brood 7451

De Goddelijke toorn, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, is niets anders dan de Goddelijke gerechtigheid uit ware liefde voor de mens, zodat de mens niet in het kwaad van de verleiding blijft vastzitten. Dit is vastgelegd in Mijn ordening die gebaseerd is op Mijn liefde en haar wijsheid en van daaruit ieder mens helpt om tot zijn ware werkelijke leven te komen, het leven dat hij van oorsprong aan bedoeld is te zijn en dan eeuwig blijft.

Dat er gesproken wordt van de toorn van God is een grote misvatting en verdraait hetgeen de waarheid is tot onwaarheid, alsof God naar het beeld van de mens zou zijn geschapen en niet de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Bij Mij is geen boosheid, geen jaloezie, geen onwaarheid, geen veroordeling, bij Mij is liefde en wijsheid, waarbij Mijn liefde volkomen onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en onveranderlijk is en alleen het ware welzijn voor de mens beoogt, wat de ware gelukzaligheid van werkelijk leven voor altijd en eeuwig is.

Het is de mens die toegegeven heeft aan allerlei verleidingen en tot boosheid, jaloezie, vooroordelen, onwaarheden, enzovoorts gekomen is, met alle gevolgen van dien. Waarbij hij steeds weer de werking van Mijn uit liefde voor de mens ingestelde ordening te ervaren krijgt en niet ziet dat hij die met zijn gedrag over zichzelf afroept. Pas wanneer de mens gaat inzien dat het zijn eigen doen en laten is wat niet naar Mijn liefde en haar wijsheid is, zal dat veranderen en zal het tot hem doordringen dat Mijn liefde volmaakt is en het beste is om naar te leven en daarmee al het nodige te krijgen om in de volle waarheid gelukkig en tevreden te zijn.

Maar het zicht van de mens is nu nog te beperkt, zodat hij nog veel te maken krijgt met de werking van Mijn ordening, wat niet steeds het meest aangename tot gevolg heeft. Nu is er veel verzet bij mensen, maar dat zal verstommen wanneer het zicht op de waarheid steeds wat duidelijker wordt. Want Ik zal meer en meer Mijn hemelse rijk, zoals het voor alle mensen bedoeld is, aan iedereen tonen op een manier die niet mis te verstaan is. Zodat ieder mens in vrijheid gaat kiezen voor het ware welzijn, het ware geluk, Mijn ware liefde en haar wijsheid. En uiteindelijk zullen alle mensen in alle opzichten naar Mijn beeld en gelijkenis zijn en blijven, zoals van oorsprong aan bedoeld is.

Hemels Brood 7452

Wanneer is de maat vol, wanneer bereikt iemand het punt waarop hij het niet meer aankan, er een pauze nodig is, een einde ergens aan moet komen voordat het te laat is om nog iets te herstellen?

In de Bijbel wordt gesproken over een maat, een volle maat, een overlopende maat, en de betekenis daarvan is niet altijd dezelfde. Soms gaat het over een overlopende maat die Ik iemand schenk, maar er staat ook geschreven dat Ik, wanneer de maat vol is, zal ingrijpen. Je kunt je dan afvragen, wanneer is de maat vol? Maar Ik bedoel niet het tijdstip, niet een specifieke maat, het gaat om de gevolgen van de afdwalingen van liefde van de mens, totdat Ik ingrijp.

Voor de mens op aarde is er een einde aan alles behalve zijn leven, want zijn leven is Mijn leven en Mijn leven is eeuwig oneindig, zonder begin en einde, zodat ook het leven van de mens eeuwig oneindig is. Maar er is wel een maat voor het gedrag van de mensen en wanneer die vol is, zal Ik zeker ingrijpen. Die maat is niet in meters of centimeters te meten, maar is het moment waarop het met de mens zover gekomen is, dat hij zover van waarheid en liefde is afgedwaald, dat het bijna te ver is om in zijn vrijheid nog terug bij zijn ware leven uit Mij te kunnen komen, en het zover gekomen is dat hij met zijn handelen zelfs de mensen die in Mij geloven tot wanhoop brengt en hen dreigt mee te trekken.

Maar om de vrijheid van de mens niet te belemmeren, is dat moment verborgen voor de mens in Mijn Goddelijke alwetendheid. Daarom kan de mens zich bedenken en berekenen wanneer dat zal zijn en daarvoor allerlei tekenen gebruiken zoals daar zijn, maar het moment waarop Ik in Jezus Christus terugkom en het moment waarop Ik ingrijp, zal door de mens niet vooruit precies te weten zijn. Er staat dan ook geschreven, dat Ik kom als een dief in de nacht, onverwachts en door veel mensen niet herkend, maar door hen die Mij liefhebben zeker wel.

Wacht daarom en raak niet vertwijfeld, blijf op Mij en Mijn liefde vertrouwen, want zoals Ik gezegd heb, zo zal het gebeuren, zoals steeds alles gebeurd is zoals Ik gezegd heb. Niet altijd begrepen op de juiste manier en niet altijd zonder pijn, maar wel altijd ten goede voor alle mensen in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7453

Geniet van je vrijheid, maar misbruik je vrijheid niet. Leer hoe je het beste met je vrijheid kunt omgaan, zodat je niet vast komt te zitten in het tegenovergestelde van vrijheid. Want vrijheid is een schat die mensen je, onder invloed van het tegenovergestelde van vrijheid, graag afnemen. Ware vrijheid is volledig gebaseerd op Mijn liefde welke volkomen onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is en waaruit de volmaakte wijsheid voortkomt.

Wie afwijkt van liefde raakt vrijheid kwijt aan het tegenovergestelde ervan. Ware vrijheid heeft de macht van ware liefde, omdat het ware liefde is waardoor vrijheid werkelijk vrijheid is. Maar al wat geen liefde is, heeft die macht en die vrijheid niet en de verleiding zal steeds weer ervoor ijveren om je de macht van jouw vrijheid af te nemen, doorgaans met leugens en bedrog, maar ook met gespeelde vriendelijkheid en gespeelde betrokkenheid. Houd daarom in je vrijheid altijd de ogen van je hart open door steeds in contact met je hart te blijven, met Mij, je Schepper, God in Jezus Christus in je hart. Zodat je hem die geen vrijheid is of geeft altijd bemerkt en beseft wanneer hij je probeert te verleiden tot dat wat jou je vrijheid afneemt en hem macht geeft om over jou te heersen, met de van jou verkregen macht.

Veel mensen denken dat in vrijheid alles is toegestaan, dat vrijheid leven is zoals iedereen dat wil, naar eigen goeddunken, maar dat is geen ware vrijheid en al snel zal dat problemen geven die de vrijheid beperken of zelfs wegnemen. Ik heb alle mensen Mijn ware werkelijke vrijheid gegeven, het eigen besef te bestaan, maar wat Mijn gegeven vrijheid in alle werkelijkheid is, wordt door veel mensen niet of nauwelijks verstaan. Toch kan iedereen weten dat ware vrijheid alleen werkelijk kan zijn, wanneer het in ware liefde gevat is, en dat is aan ieder mens zelf om te beseffen.

Wil je werkelijk vrij zijn, zoals vrijheid werkelijk is, wees dan Mijn ware liefde gelijk, die liefde die in je hart altijd aanwezig is, omdat Ik in alle vrijheid altijd in je hart aanwezig ben. Ik Ben die liefde, Ik Ben die vrijheid, en jij kunt die liefde en daarmee die ware vrijheid uit Mij zijn, volkomen vrij zijn.

Hemels Brood 7454

Er is voor iedereen op aarde nog een weg te gaan voordat hij tot Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid voor altijd gekomen is. Niemand kan van die weg een deel overslaan om sneller bij Mijn volmaakte liefde te komen. Alles is nodig om alle mensen tot Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid te brengen en voor altijd te blijven.

Nu is op aarde nog niet alles blijvend Mijn ware liefde, nu is er nog een mengeling van liefde en het tegenovergestelde van liefde, en het lijkt erop dat niet iedereen de volmaakte liefde zal bereiken. Zelfs jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, op Mij vertrouwen en ernaar streven in al je handelen tot Mijn liefde te komen, hebben twijfels of je die onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde wel in alle opzichten voor altijd zult bereiken. Ja, je zult dat bereiken, in vrijheid zul je dat, door Mij begeleid, bereiken. En al duurt het nog een lange tijd, toch, ook de meest verstokte atheïst zal tot inzicht komen en Mij gaan zien, gaan kennen en gaan begrijpen Wie zijn leven is en hem zijn leven geeft.

Maar hoewel jullie allemaal de vrijheid hebben om te leven naar eigen vrije keus, zal iedereen met al zijn vrij gemaakte keuzen een daarbij passende weg te gaan krijgen, een weg die voor iedereen anders is, maar evengoed iedereen tot hetzelfde brengt, tot volmaakte liefde, tot Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, altijd in je hart te bereiken. Iedereen gaat in zijn vrijheid zijn eigen weg, maar tegelijkertijd is het Mijn weg, aangepast aan datgene waar mensen vrij voor kiezen. Want er is geen weg die niet ook Mijn weg is, omdat elke weg van Mijn leven uitgaat, omdat er alleen Mijn leven is wat iedereen heeft gekregen van Mij. Daarom, niemand leeft zonder Mij en voor alles wat iemand vrij wil, heeft hij toch Mij nodig, ook al denkt hij van niet.

En jij, lief in Mij gelovend mens, probeer het niet zonder Mij goed te doen, want zonder Mij ben je als het ware blind, maar met Mij kun je steeds meer van de waarheid van Mijn leven in jou en om je heen zien, en steeds meer gaan begrijpen van Mijn leven zoals het werkelijk is en beseffen hoe jij Mij in waarheid levend bent.

Hemels Brood 7455

Mensen maken fouten, bewust of onbewust, en die fouten hebben invloed, ook op andere mensen. Maar dat wil niet zeggen dat die andere mensen er deel aan hebben, de verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten blijft bij degene die ze maakt. Hoe iemand die in de problemen komt door de fouten van anderen daarmee omgaat, is wel een verantwoordelijkheid van hemzelf. De reactie van iemand op hetgeen hem tekortgedaan is, kan begrijpend en vergevend zijn of verwijtend, met de neiging tot wraak.

Nog niemand is volmaakt, iedereen heeft nog wel een mate van eigenbelang, een mate van oordelen, iedereen heeft nog misvattingen en daaruit voortkomend handelen wat een of meer medemensen tekort kan doen. Ieders handelen roept een reactie op van mensen om hem heen die met zijn handelen te maken krijgen, direct of indirect. In iedereen is Mijn liefde en haar wijsheid, de basis van werkelijk leven, maar het tegenovergestelde daarvan is er ook, en de mens is vrij om daartussen te kiezen in zijn doen en laten. Die keus is vooral moeilijk wanneer medemensen willens en wetens voor het tegenovergestelde kiezen om naar te handelen en dit roept vaak een reactie op die ook vanuit het tegenovergestelde komt.

Het vraagt een sterke wil en een direct contact met Mij om die verleiding te weerstaan. Ik begrijp dat en het doet niets af aan Mijn liefde. Door mensen wordt vaak over schuld gesproken, Ik heb het liever over intentie, wat is iemands intentie? Want een fout kan gemaakt worden vanuit een goede intentie, maar die intentie kan berusten op een misvatting, zonder dat die misvatting beseft wordt. Er zijn veel misvattingen die niet beseft worden, pas wanneer de uitkomst van het handelen niet naar verwachting is, stemt dat iemand tot nadenken.

Het goede en het tegenovergestelde daarvan is zo met elkaar verweven, dat een onderscheid tussen het een en het ander niet altijd even gemakkelijk gemaakt kan worden. Zie dat als een groeiproces met verschillende fasen, een ontwikkeling waarbij alles komt zoals dat nodig is en het beste is, vanuit Mij en Mijn liefde gegeven, om niet. Uit genade. En wanneer dit moeilijk is, is het juist ook belangrijk, dan geeft het veel ten beste van die mens en zijn medemensen. Ken daarin vooral Mijn liefde.

Hemels Brood 7456 is niet geschreven.

Hemels Brood 7457

Niets is onmogelijk voor Mij, jullie God en Schepper. En zo zal het zijn dat alles zijn weg en zijn plaats zal vinden, hier of in het hiernamaals. Steeds ben Ik bij iedereen en bij alles aanwezig en ook weet en ken Ik alles van iedereen en alles. Wat er ook gebeurt, het heeft Mijn liefde en Mijn liefdevolle zorg, niemand uitgezonderd. Iedereen kan bij Mij komen en met Mij spreken wanneer iemand dat oprecht wil. Op elke vraag geef Ik een antwoord op de bestemde tijd, maar niet steeds het gewenste antwoord en niet op de tijd dat de mens dat antwoord wil krijgen.

Ieder mens is voor Mij even belangrijk, er is bij Mij geen hoger of lager, wel liefde zoveel als ieder toelaat. Want iedereen is vrij en in zijn vrijheid kan hij Mijn liefde voelen of eraan voorbijgaan en denken niet geliefd te zijn door Mij. Toch geldt Mijn liefde voor iedereen evenveel. Voor Mij is niets onmogelijk, zodat alle mensen uiteindelijk tot Mijn liefde zullen komen in de eigen vrije wil, niet allemaal op dezelfde tijd en niet allemaal via dezelfde weg. Veel mensen maken omwegen, sommigen gaan een rechte weg, maar alle wegen komen bij Mij uit in Mijn liefde en haar wijsheid.

Het hoe is verborgen in de vrijheid van de mens, om zijn vrijheid niet te belemmeren. Want juist de vrijheid van ieder mens is belangrijk voor het eigen besef te bestaan, te leven. Leven uit Mij, Schepper van alles wat is en leeft, en zo leeft alles Mijn leven, nu en altijd. Dat besef te bestaan is deel van het proces van ieder mens op aarde om in zijn vrijheid Mij te vinden en te zien hoe alles leeft uit Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Ieder mens zal op zijn tijd Mij vinden en beseffen Mij te zijn in alles voor altijd.

Hemels Brood 7458

Niets is zonder reden, zonder oorzaak en zonder gevolg. Maar dat heeft met ieder mens te maken, niet één mens staat op zichzelf, niet één mens heeft alle schuld, als er al sprake van schuld is, want Jezus Christus heeft alle schuld op zich genomen en er met Zijn aardse leven voor betaald zodat ieder mens in de hemel kan komen, in het geluk van de volkomen onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde. Hij is daarmee de weg voor alle mensen, maar het is aan ieder mens nog altijd vrij om die weg te gaan en bij Hem in het hemels gelukzalige rijk te komen of andere wegen te gaan, wat al met al omwegen zijn die uiteindelijk toch vroeg of laat uitkomen op de Enig ware weg.

Gezien de vrijheid van alle mensen is niet van tevoren te zeggen wanneer alle mensen in de waarlijk volmaakt gelukzalige hemel komen. Maar er zijn veel plaatsen waar mensen terecht kunnen komen na hun leven op aarde, steeds passend bij de wijze waarop iemand op aarde geleefd heeft. Ook daar is de vrije keus en ook daar is hulp om de Enige juiste ware weg te vinden. Omwegen zijn er vele, maar daar hoeft niet voor gekozen te worden. Dat zal niet altijd makkelijk zijn en niet altijd te onderscheiden, welke weg in welke omstandigheden de beste is. Maar in het hart ben Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, altijd aanwezig en bereikbaar voor iedereen met alle vragen.

Iedereen kan in zijn hart met Mij in gesprek gaan en gedurende het gesprek inzichten krijgen. Niet alles in één keer, daarvoor is het te veel en vaak moet een en ander ook tijd krijgen om te bezinken en goed tot het hart door te dringen. Het verstand is hierbij afzijdig van belang, het gevoel geeft het duidelijkst Mijn Woord weer en in het gevoel kan Mijn Woord het best begrepen worden, tenzij eigen invullingen, verstandelijke overwegingen en dergelijke ervoor staan. Zorg er dan voor die stop te zetten en werkelijk te luisteren, met het hart. Dan zal Mijn Woord steeds beter verstaan worden en dieper in het besef doordringen. Allerlei overtuigingen zijn vaak een barrière voor het verstaan van Mijn Woord, het is daarom van belang om die helemaal los te laten. Weet, Ik heb jullie allemaal oneindig lief, vergeet dat nooit!

Hemels Brood 7459

Lieve Hemelse Vader, dank U voor Uw enorme liefde die ik mag voelen en dat ik mag voelen dat U altijd alles goedmaakt, dat is zo’n enorme troost, dank U!

Er is niets wat niet door Mij ten goede gekeerd wordt. Zie, de mens is een ontdekker, vanaf het begin van zijn verblijf op aarde. Steeds heeft hij weer iets nieuws ontdekt en vaak denkt hij dat het er voorheen niet was, maar lang voor hij het ontdekte was het er. Maar Ik heb de mens de vrijheid gegeven en in die vrijheid mag hij ontdekken wat er allemaal te ontdekken is, en Ik zeg daarbij, heel veel, er is heel veel te ontdekken. En Ik help de mens uit ware liefde daarbij, zodat steeds datgene ontdekt wordt wat nodig is en de mens ten goede komt.

In zijn vrijheid kan het niet anders zijn dan dat de mens een ontdekker is, want dat brengt hem zicht, licht, groei, ontwikkeling. Niet iedereen gebruikt wat er ontdekt wordt ten goede en ten gunste van medemensen, vaker is wat ten goede ontdekt is ten kwade gebruikt, ook dat heeft met zijn vrijheid te maken. Ieder kan kiezen hoe iets ten goede of niet ten goede aan te wenden. Eerste mensen ontdekten rechtop te kunnen lopen, dan werd gebruik van steen en aardewerk ontdekt en dan van ijzer en koper, en gaandeweg werd er nog veel meer ontdekt. Eerst was de aarde plat en wie met het idee kwam dat de aarde bolvormig is, werd niet alleen niet geloofd, maar ook verketterd.

Wat er ook allemaal ontdekt is, en zeker nog ontdekt zal worden, er is vaak over gelogen, mensen hebben veel naar eigen voordeel uitgelegd, misbruik gemaakt van de onwetende mensen, maar ook zij hebben ontdekt, ontdekt dat er waarheid en onwaarheid is en dat in die zin niemand te vertrouwen is. Maar de mens zal zeker nog ontdekken dat Ik zijn waarheid van leven ben, dat Ik hem altijd help, dat Ik vol liefde alles goedmaak en dat Ik Degene ben die al wat hij ontdekt heeft lang tevoren bereid heb, er dus allang was zoals er nog veel meer is wat jullie mogen ontdekken. En het meest belangrijke daarbij is te ontdekken wat Mijn liefde voor jullie allemaal vermag!

Hemels Brood 7460

Wanneer het een heldere zonnige dag is zie je alles wat er is scherper tot in detail, maar wanneer het dan bewolkt wordt zie je al minder, wanneer het gaat regenen nog minder en wanneer de avond valt zie je alleen nog de grote contouren, maar vallen de details weg en ook de kleuren. Zo is het met Mijn licht, wanneer Mijn licht volop in je aanwezig is, kun je veel zien en begrijpen, is ieder detail je duidelijk, maar Mijn licht is niet altijd even helder en sterk in jouw besef, zo nu en dan trekt Mijn licht wat weg.

Dat kan verschillende redenen hebben, die nu niet zo ter zake doen, want dat zijn er veel, wat belangrijk is, dat je opmerkt wanneer Mijn licht in jou minder helder is en dat je daar rekening mee houdt. Want wie denkt dat hij in minder licht nog evenveel kan zien, komt bedrogen uit en zal dat moeilijk kunnen begrijpen. Mijn licht is eenvoudigweg niet altijd even sterk en helder in je aanwezig, liever gezegd, het is er wel altijd even sterk en helder, maar je ogen zien het niet zo sterk en helder, er is van tijd tot tijd een vertroebeling waardoor je minder ziet, minder ervaart van Mijn licht.

Zoals je rekening houdt met het verschil in dag en nacht, met het licht van de dag en het verminderde licht van de nacht, zo is het belangrijk dat je er rekening mee houdt dat je Mijn licht niet altijd even sterk, helder en zuiver in je ervaart. Dat ligt aan veel dingen die met je verblijf op aarde, met je doen en laten te maken hebben, maar ook met dat van je medemensen, met de gebeurtenissen om je heen, met gebeurtenissen elders op aarde, met van alles. Wees daarom niet teleurgesteld wanneer je denkt volledig op Mij te vertrouwen, want het kan zijn dat niet alles zichtbaar was toen je dacht op de juiste manier te vertrouwen. Wanneer het door Mijn licht weer helder in je wordt zul je begrijpen het wat en waarom. En wanneer je voor altijd in Mijn volle licht staat zul je alles begrijpen in Mijn liefde.

Hemels Brood 7461

In welk land je bent, wat de gewoonten ook zijn, het heeft allemaal zijn redenen en het heeft met het gebeuren over de hele wereld te maken. Niets staat op zichzelf. Is er in het ene land een dictatuur en in een ander land niet, dan wil dat niet zeggen dat dat alleen met het land te maken heeft. Wanneer er ergens brand is heeft dat veel meer bereik dan alleen waar de brand is. Wel is het voor degenen die het dichtst bij het vuur zijn het warmst. Dat wil zeggen, wanneer er ergens iets ernstigs gebeurt is het voor mensen die daar bij zijn een groter probleem dan voor hen die er verder vandaan zijn en hetzelfde is het met alles wat er gebeurt dat fijn is voor mensen.

Voor wat Mijn liefde aangaat, die is overal voor iedereen even warm, overal op de hele aarde is Mijn liefde voor iedereen even warm. Toch, de ene mens kan net zo dichtbij zijn als een andere, terwijl de een blauw van de kou kan zijn en de ander het heerlijk warm heeft. Niet iedereen neemt Mijn liefde op, voelt Mijn aanwezigheid, beseft dat Ik er voor hem ben, hem ken, alles van hem weet en voor hem zorg. Maar die Mijn warmte voelt, weet dat Ik hem ken en hij kent Mij, hij kent Mijn liefde voor hem en Mijn zorg, hij vertrouwt op Mij, ook al is hij niet volmaakt zoals Mijn liefde volmaakt is. Maar Ik vraag nog geen volmaaktheid van mensen wanneer zij nog niet volleerd zijn, en er zijn nog zo goed als geen mensen al volleerd.

Maar wel vraag Ik datgene te gebruiken wat al wel geleerd is, wat al wel gekend is en daar wel in vrijheid naar te leven, naar te handelen, zoveel mogelijk. En let op, want vertrouwen op Mij is de bedoeling, maar ieder mens heeft in zijn vrijheid welzeker ook de eigen verantwoordelijkheid en zo is het niet de bedoeling om te zeggen, dit doen we en God beschermt ons wel wanneer wij daar maar op vertrouwen. Want dan legt de mens zijn verantwoordelijkheid bij Mij, en zo is het niet bedoeld met zijn vrijheid. Juist die vrijheid is belangrijk en brengt de eigen verantwoordelijkheid met zich mee of de mens zou geen vrijheid hebben, wat hij evengoed wel heeft. De eindverantwoordelijkheid van leven heb Ik in ware liefde.

Hemels Brood 7462

Hoewel Mijn arm reikt tot in de eeuwige oneindigheid, reikt de arm van de mens nog niet tot een miljoenste millimeter zonder Mij. Maar in de vrijheid van de mens heeft ieder mens een andere armlengte en verder dan die lengte kan hij niet reiken. Toch zijn er mensen die verwachten dat ieder mens even ver kan reiken als hij zelf kan, wat zeker niet zo is. Vaak leggen mensen elkaar druk op om verder te reiken dan de arm kan reiken en dat geeft teleurstellingen en onenigheden.

Wanneer mensen onderling er rekening mee zouden houden dat niet elke arm even lang is en niet elke arm even ver reiken kan, zou er minder ongenoegen en wrevel zijn over en weer. Maar zo vaak kan Ik het niet zeggen of het wordt toch niet verstaan. Dat heeft met opoffering te maken. Het makkelijkst is het wanneer de ander kan wat je zelf kunt en ook doet wanneer je dat nodig hebt. Het is opoffering om dan afstand te doen van wat je nodig hebt en de ander in zijn waarde te laten en geen eisen te stellen.

Iedereen krijgt op zijn tijd situaties waarbij hij dat kan oefenen, meestal op momenten dat hij daarop niet bedacht is. Zou het wel een verwacht moment zijn, dan weet hij, dit is een oefening en doet zijn best. Maar juist wanneer het niet verwacht wordt en niet als een oefening gezien wordt, wordt duidelijk of naar de oefening juist gehandeld wordt of toch naar eigen voorwaarden gehandeld wordt.

Wordt er naar eigen voorwaarden gehandeld, dan komt er op een ander onverwachts moment op een andere manier onherkenbaar als zodanig een nieuwe oefening, tot naar die oefening juist gehandeld is uit eigen vrije wil, en vervolgens wordt het regelmatig in herinnering gebracht, want de mens is vergeetachtig. Zo blijft Mijn liefde de mens keer op keer helpen tot alles helemaal goed is.

Hemels Brood 7463

Waarom strijden mensen? Om te heersen, om bezit veilig te stellen, om bezit te vermeerderen en zo meer. Maar er zijn ook mensen die strijden om het plezier, het doet hen genoegen, dat is duivels. Het beste is om zo ver mogelijk daarvandaan te blijven. Zie, sommige mensen zijn zo verdorven dat er geen verbetering op redelijke termijn haalbaar is, laat hen vooral aan Mijn zorg over. Op aarde zijn er de meest liefdevolle en zorgende mensen, maar er zijn ook de grootste duivels en daartussenin zijn er mensen van liefdevol tot duivels. Al die mensen hebben plaats gekregen op de aarde in een juiste verhouding die in Mijn liefde een uitwerking heeft waardoor de mens uiteindelijk tot het ware liefdevolle leven gebracht wordt.

Dat heeft te maken met de geest van Lucifer, die ten onrechte dacht zonder Mij god te kunnen zijn en daarmee zich niet bewust was zijn eigen einde te bewerken. Gebonden op aarde is zijn geestelijke gedachte onder de mensen verspreid, opdat hij gaandeweg tot het ware inzicht komt en de vrijheid van zijn behoudt in de ware gelukzaligheid, waarbij gelijk ook alle mensen tot het inzicht komen en de volkomen vrijheid van zijn daarbij behouden in die ware gelukzaligheid.

Wees daarom niet verbaasd over alles wat er op aarde gebeurt, over de verschillen die er tussen mensen zijn, over lieve mensen die nare dingen meemaken, over slechte mensen die het alleen goed lijkt te gaan. Heb er geen irritatie over, maak geen verwijten, wees met elkaar zoveel mogelijk liefde en kom in je hart bij Mij om steeds in Mijn liefde te weten hoe met alles wat er op aarde gebeurt om te gaan en niet door in verwarring gebracht te worden.

Want er is liefdekracht en tegenkracht om die vrijheid van het eigen zijn te kunnen ervaren, maar met de tegenkracht is er ook de neiging om net als Lucifer te denken Mij niet nodig te hebben om te leven en te willen heersen. En heersen geeft pas voldoening als dat over andere mensen is die dezelfde vrijheid hebben. De onderdrukking van die vrijheid geeft daarbij het grootste gevoel te heersen. Maar wie in ware liefde blijft kan niet overheerst worden in zijn ware vrije persoonlijke zijn, laat goed tot je doordringen wat Ik je daarmee zeg. Maar dat wekt wel de woede van de tegenkracht. Hoe groot die woede ook wordt, wees zoals Jezus Christus en blijf in liefde met Mij.

Hemels Brood 7464

Soms, lief mens, doe je spontaan wat in je opkomt, en bemerkt vervolgens dat niet iedereen dat kon waarderen. Je krijgt kritiek en dat vind je niet fijn, wat deed je niet goed, is dan je gedachte. Maar wie is jouw rechter, wie is degene die jou het beste beoordelen kan en wiens taak is dat? Ik zeg je, geen mens kan en is bedoeld om een medemens te beoordelen. Ik, jouw Schepper, ben Degene die jou beoordeelt en niemand anders.

Hoe komt het dan, dat het je moeite kost om kritiek te verdragen, vooral wanneer die niet terecht is, niet gegrond is op waarheid? Dat heeft ermee te maken dat ieder mens wel een deel van de goedkeuring over zijn handelen aan medemensen weggeeft, iedereen heeft een zekere behoefte aan waardering, aan goedkeuring van medemensen over zijn gedrag.

Aan de reacties van medemensen meet iemand zijn waarde af, maar dat is nooit een stabiele maatstaf, omdat niemand van alles wat er is en kan, of niet is en niet kan, op de hoogte is. Zelfs is er geen slechter meetpunt te bedenken dan een medemens, die altijd met eigenbelang te maken heeft, onwetendheid en nog wel wat meer dan dat. Je doet jezelf dus wat aan wanneer je denkt dat reacties van medemensen op je gedrag toonaangevend zijn. Evengoed, ze negeren is toch ook niet de beste weg om te gaan.

Onderzoek de reacties van medemensen met Mij samen en bemerk waar hun kritiek mee te maken heeft, met hen zelf, met jaloezie, met macht, met eigenbelang of iets dergelijks, of misschien heb je toch iets van jezelf over het hoofd gezien. Met Mij samen vind je in alle eerlijkheid wat van belang voor je is en wat niet. Laat het op die manier een hulp voor je zijn waar je blij mee kunt zijn ten goede aan jou en alle mensen. Ik heb jou lief en zonder kritiek leer je van Mij in Mijn liefde het beste te zijn wie je bent en mag zijn.

Hemels Brood 7465

Tijdens ieders verblijf op aarde komen er onverwachte situaties. Sommige makkelijk, andere moeilijker om op te lossen, maar er zonder is niemand. Wanneer je in zo’n onvoorziene situatie terechtkomt, kan Ik je zeggen dat er voor die tijd van Mij een signaaltje is uitgegaan. Helaas gaan veel van die signaaltjes verloren in het wereldse gestommel, in allerlei eigen bedenksels, door onoplettendheid, doordat het signaaltje niet doorgedrongen is, niet begrepen is, kortom, er zijn veel redenen waardoor Mijn signaaltjes aan mensen voorbijgaan en er niets mee gedaan wordt.

Natuurlijk zou je graag al Mijn signaaltjes serieus nemen, er naar luisteren en naar handelen, alleen is dat niet altijd mogelijk, het grote gebeuren wat door alle vrij gemaakte keuzen van mensen vorm krijgt en van vorm verandert, houdt vast aan Mijn orde, zodat de ware liefde altijd de grond van bestaan blijft. Versta ten diepste wat Ik hiermee zeg. Want alle mensen, waar ook ter wereld, zijn aan Mijn eens gegeven orde gebonden, of zij nu wel of niet in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en of zij zich nu wel of niet naar waarheid en naar Mijn liefde en haar wijsheid gedragen, tenzij iemand in alle opzichten Mijn liefde uit volledig eigen vrije keus naar volle waarheid leeft.

Want ware volkomen onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde heft Mijn wet op zodat er geen orde meer van toepassing is. Maar denk niet dat dat zo licht te bereiken is op aarde. Toch zijn Mijn signaaltjes als lichtstralen om het pad dat je gaat even duidelijker aan je te tonen en je de kans te geven om met Mij samen het beste van de situatie te maken voor iedereen. Dan kom je al weer wat dichter bij het zelf zijn van Mijn liefde, uit eigen vrije keus. Wees gezegend in alle opzichten.

Hemels Brood 7466

Help de bejaarden en hulpbehoevenden, help de mensen in nood, ruim plek voor hen in, zoals Ik, jullie hemelse Vader, plek voor alle mensen inricht. Maar hoed je voor de mens die misbruik maakt van goedheid, om voor zichzelf het beste te krijgen, hoed je voor zijn acteertalenten, alsof hij zwak is en jou nodig heeft. Wees waakzaam voor al degenen die zelf kunnen, maar doen alsof zij niet kunnen, uit gemak, uit luiheid, uit hebberigheid. Zij stelen je energie, die voor een werkelijk in nood verkerend mens nodig is.

Kom steeds bij Mij in je hart en voel of die mens werkelijk je hulp, je tijd, je inspanningen nodig heeft, of je bedriegt om je aandacht, je geduld, je hulp. Gemakkelijk laat je je bedriegen wanneer behulpzaamheid voor jou een levensmotto is, door jou gezien wordt als naastenliefde in het algemeen. In je hart kun je van Mij voelen wie wel en wie niet werkelijk je liefdevolle steun nodig heeft.

In de wirwar van al het wereldse gebeuren is het zeker niet altijd gemakkelijk om onderscheid te maken, er is zoveel gaande met zoveel mensen. Ik weet en begrijp dat, het komt op je pad en spontaan steek je mensen je handen toe. Kom toch steeds eerst even bij Mij in alle rust, zet je denken stop, zet je voelen stop en wacht af wat er komt. Wees vooral heel eerlijk over wat je dan in je bemerkt, want soms bedrieg je jezelf, denk je te weten, te kunnen, te moeten, maar zo is het niet.

Ik Ben in jou en uit Mij komt waarheid, liefde en haar wijsheid, kom daar in jezelf naartoe en je weet wat voor wie wel of niet te doen in Mijn ware zegenende liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7467

De mens heeft een zwakke en een sterke kant, een zwakke en een sterke wil, het is aan zijn vrije keus om die sterke of zwakke kant te gebruiken voor wat hij wil. De inzet van zijn wil heeft te maken met zijn prioriteiten, met zijn intenties, met hetgeen hij wil bereiken.

Wanneer hij bijvoorbeeld miljonair wil worden en dat is een prioriteit voor hem, dan zal hij zijn kracht vooral gebruiken voor de wil om dat te bereiken. Wil hij in ware liefde handelen, dan kan hij ervoor kiezen zijn krachten daarvoor in te zetten. Maar in de praktijk blijkt dat het makkelijker is om voor geld te kiezen dan voor liefde. Dat het makkelijker is om voor jezelf te kiezen dan voor iemand die je niet ligt.

En het begrip “liefde” is er een die niet duidelijk te omschrijven is. Ook al weten mensen dat het bij liefde gaat om onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid, de volkomenheid daarvan is nog te diep om volledig ervaren te worden door de mens. Daardoor kunnen veel mensen ook nog niet de volmaakte diepte en zuiverheid van Mijn liefde voor alle mensen voelen en beseffen. En dat maakt dat het voor de meeste mensen makkelijker is om de eigen wil te volgen dan Mijn wil en om de eigenliefde voor Mijn liefde te zetten, zonder zich dat zo bewust te zijn.

Ik heb veel geduld met de mens, maar hij is er niet bij gebaat als Ik alleen geduld zou hebben, het is ook nodig dat hij in het besef van Mijn liefde en de diepte daarvan komt, want Mijn volmaakt onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid is het leven van de mens en geeft de volledige gelukzaligheid die veel mensen nu nog voor zichzelf zoeken, maar bedoeld is om Mijn liefde te zijn voor je medemensen en daarmee zelf Mijn liefde te zijn, volkomen vrijwillig en zonder enig voorbehoud in alle vrijheid te zijn.

Wie dat werkelijk wil, heeft daar niet alleen zijn kracht voor nodig maar ook Mijn hulp, die hij in zijn hart aan Mij kan vragen. En wanneer Ik zie dat het werkelijk met al zijn kracht is wat hij wil, zal Ik hem zeker helpen om Mijn liefde voor alle mensen te gaan voelen en doorgronden in onvoorwaardelijkheid en onbaatzuchtigheid. En hij zal daarvan meer en meer doordrongen worden en Mijn liefde steeds meer in al zijn menselijke kracht zelf zijn.

Hemels Brood 7468

Er zijn zoveel wegen op aarde als er mensen zijn en als er door die mensen keuzen gemaakt kunnen worden, en dat zijn er ontelbaar veel. Er is tussen al die ontelbare wegen één weg die het meest verlicht is, die volkomen helder en zuiver verlicht is, die door Mijn licht van liefde en haar wijsheid oneindig intens verlicht is, en toch zijn er maar weinig mensen die die weg opmerken, die ervoor kiezen die weg te gaan. Sommige wegen hebben wel wat licht, maar er zijn veel wegen die minder verlicht zijn en er zijn veel duistere en vooral donkere wegen.

Vreemd genoeg gaan mensen liever de wat minder verlichte wegen, denkend dat zij goed verlichte wegen gaan, maar er zijn ook veel mensen die aan een wat duistere weg de voorkeur geven, zodat hun handel en wandel niet zo gemakkelijk gezien wordt. En dan zijn er degenen die een zo duister mogelijke weg gaan en hun eigen licht zelfs verduisteren om vrijuit datgene te doen waarvan zij weten dat het daglicht dat niet verdragen kan. Die ene weg, die volkomen zuiver verlicht is, Mijn weg, wordt door veel mensen niet gezien in hun ijver voor zichzelf, door anderen wel gezien maar gemeden omdat Mijn licht hen niet uitkomt, want in Mijn licht wordt alles zichtbaar wat geen liefde is, wat leugen en bedrog is, wat gemeen is en schade toebrengt aan medemensen.

Maar zie, Mijn licht is niet aan die ene weg gebonden, Mijn licht schijnt overal en er komt een moment waarop Ik alle wegen van alle mensen in Mijn licht zet en dan is er geen steen meer of wat dan ook om onder weg te kruipen, dan wordt hoe dan ook alles zichtbaar wat geen waarheid, geen liefde en geen wijsheid uit liefde is. Mensen zullen rennen en proberen al wat getoond wordt te ontvluchten, maar dat is het moment waarop elke leugen, elk bedrog, elk liefdeloos handelen onder ogen gezien moet worden en dan mag iedereen nog vrij kiezen wat hij wil, welke weg hij wil gaan. Dan zal gezien worden de ware heerlijkheid van het eeuwig gelukzalige leven, Mijn volkomen liefdevolle leven.

Hemels Brood 7469

Het gras bij de buren lijkt altijd groener. Dat komt omdat je er verder vanaf staat, dan zie je de kale plekken die er ook daar zijn niet. Zo is het in werkelijkheid ook, het lijkt erop dat anderen het makkelijker hebben dan jijzelf, dat er voor hen meer hulp is, dat er tegen hen meer opgekeken wordt, dat zij minder te verduren hebben, maar zo is het niet. Zo mag het lijken voor jou, omdat je er verder vanaf staat en je niet alles weet en kent van de ander. Daarbij laten de meeste mensen wel hun wel zien maar niet hun wee, iedereen laat zich het liefst van zijn beste kant zien, vertelt waar hij succes mee heeft, doet naar buiten opgewekter dan hij vanbinnen is en zo ontstaat er een ander beeld dan de waarheid is.

Kwetsbaar zijn maakt in deze samenleving nog kwetsbaarder, want zodra je vertelt waar je moeite mee hebt, wat je problemen zijn, meent iedereen om je heen te weten wat je het beste kunt doen en hoe je het beste met die problemen omgaat. En ze zeggen daarbij natuurlijk niet allemaal hetzelfde, juist niet, zodat je het niemand echt naar de zin kunt maken. Luister je naar de een, dan voelt de ander zich niet gehoord en zo kun je het niet goed doen. Wanneer je naar Mij luistert in je hart, ben je door Mij wel geholpen, maar niet door hen en dan heb je hun goede raad in de wind geslagen.

Lieve mensen, wees kwetsbaar eerlijk zoals je bent en kom bij Mij met al wat moeilijk is, wat je problemen zijn, en laat anderen hun verhaal doen, maar leg dat naast je neer en blijf bij Mij. Dan maakt hun verhaal je niet kwetsbaarder, want je krijgt Mijn hulp en er is geen betere hulp dan Mijn hulp in ware liefde onvoorwaardelijk gegeven. Dat is je vrije keus, en luister je niet naar Mij, ook goed, je bent vrij in je keus en Ik zal je er niet mee achtervolgen. Op een gegeven moment zie je wel dat Mijn raad de beste is en dan kun je die altijd alsnog opvolgen, want Mijn raad staat in ware liefde voor altijd.

Hemels Brood 7470

Geef het beste van jezelf aan Mij, je liefhebbende hemelse Vader, geef wat je dan nog aan liefs en goeds hebt aan je medemensen en houd zelf het laatste beetje goeds en liefs. Maar besef daarbij dat het beste van jezelf niet je bezit aan geld en goederen is, niet je huis of je auto, maar je eerlijke eigen goede liefdevolle zijn. Laat je leven een geven van liefde zijn, van waarheid en oprechtheid, van zorg en mededogen, dan zal je leven rijk en gezegend zijn. Niet met geld en goederen, niet met materieel bezit of met macht, juist niet met macht. Want het geven van liefde gaat altijd in nederigheid, in verdraagzaamheid, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk.

In de wereld draait het allemaal om macht, om geld en bezit, en weinig om liefde, weinig is onbaatzuchtig en weinig is onvoorwaardelijk. Laat daarom de wereld zoveel mogelijk aan je voorbijgaan, ook al is dat moeilijk, want je zit er middenin en je bent deel van alle mensen, ook degenen die de wereld aanhangen. Maar je hoeft er in bepaalde opzichten niet aan mee te doen, aan de race om de beste te zijn, om het meest bewonderd te worden, erkend te worden in je talenten, gezien te worden en status te hebben, je kunt ook daarzonder, eenvoudig zijn wie je bent, deels liefdevol en goed, en soms misschien minder liefdevol en minder goed.

Want op aarde leer je en het meeste leer je door te zijn zoals je bent, met al je liefs en goeds, maar ook met al wat nog niet helemaal liefs en goeds is. Dat helpt je juist om te gaan zien, te gaan beseffen wat nog nodig is om te leren, en daardoor groei je met Mijn liefde tot het volmaakte leven wat je van oorsprong bent. Daarom heb Ik je het liefst zoals je bent, je hoeft je niet beter voor te doen, maar ook niet minder te zijn dan je bent.

Laat het nog eens tot je doordringen, je mag zijn zoals je bent, geef daarvan het beste aan Mij, het volgend beste aan je medemensen en houd voor jezelf het overige, dan zul je zien hoe je mag groeien en leren in het worden van Mijn liefde en haar wijsheid. Want daarvoor zijn jullie op aarde, om Mijn liefde en haar wijsheid in alle vrijheid zelfstandig te gaan zijn.

Hemels Brood 7471

De aarde is rond en de aarde draait rond en steeds zijn er wel mensen die als het ware aan de onderkant van de aarde hangen, maar er valt nooit iemand af, de ruimte in. De aantrekkingskracht van de aarde, de zwaartekracht van de aarde, zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. De mens heeft wel ontdekt hoe het komt dat niets en niemand van de aarde valt en voor hem in het algemeen is dat een afdoende verklaring. Maar hij zou er goed aan doen om verder te denken, verder te onderzoeken dan een technische, natuurkundige verklaring, naar Wie dit allemaal zo gemaakt heeft.

Maar vooralsnog denken de meeste wetenschappers niet in termen van Wie, zij zoeken verklaringen door feiten te verzamelen en daar komt geen Wie aan te pas. Toch weten zij dat geen mens, zoals mensen nu op aarde zijn, zoiets complex zal kunnen maken. De mens kan namaken wat Ik geschapen heb, kan van alles maken met als voorbeeld wat Ik geschapen heb, maar zelf iets maken wat niet uit onderdelen van Mijn Schepping komt, dat kan hij vooralsnog niet.

Hoeveel er door de mens ook ontdekt en ontwikkeld is op allerlei manieren, op technisch of natuurkundig gebied, de oorsprong kan hij alleen vinden in Mij, in Mijn liefde en Mijn wijsheid uit Mijn liefde. Alleen willen veel mensen dat niet toegeven en zij ontkennen daarom Mij, hun Schepper, hun leven Gever, Die alles is, alles geschapen heeft, maar op aarde alleen in het hart voor wie in Mij gelooft zichtbaar is met het geestelijk innerlijke oog.

Lieve mensen die Mij in je kennen en weten Wie Ik Ben, laat je door alles wat de wetenschap beweert niet in de war brengen, laat je niets wijsmaken door allerlei zogenaamde bewijzen, want de wereld en ook de wetenschap hebben de waarheid doorvlochten met leugens en bedrog, en wel zodanig dat hun valse licht het heldere licht van Mij in je hart probeert te overstijgen. Maar zoals er niemand van de aarde valt, zo zal niemand in de eeuwige dood vallen, zo zullen alle mensen voor altijd in Mijn liefde en haar wijsheid blijven en tot het ware eeuwig gelukzalige leven komen voor altijd.

Kom en zie Mij in waarheid en liefde in je hart.