Hemels Brood 7410 t/m 7440

Hemels Brood 7410

Ieder mens is uniek en daarmee heeft ieder mens ook een unieke band met Mij. Ieder contact met Mij is precies passend bij het unieke van die mens. Voor ieder mens is er ook een unieke herkenning in hem van Mij en daarom zal iedereen die Mij innerlijk herkend heeft een ander beeld van Mij hebben.

Het is daarom ook niet zinvol om een afbeelding van Mij te willen hebben, want er is geen eenduidige afbeelding van Mij. Er zouden zoveel verschillende afbeeldingen van Mij zijn als er mensen zijn. Sommige zouden veel en andere zouden weinig overeenkomsten hebben en er zouden veel meningsverschillen zijn over welke afbeelding de ware zou zijn. Daarom, het heeft geen enkele zin om een afbeelding van Mij te maken, omdat Ik daar nooit in pas.

Ik ben niet afgebakend in een afbeelding te plaatsen, Ik ben oneindig, alles en iedereen, daar is geen afbeelding van te maken anders dan wat alles wat is en leeft laat zien. Ik ben in je hart, Ik ben in je besef, Ik ben in ware liefde, in ware wijsheid uit liefde, Ik ben jouw leven, dat is allemaal niet in een afbeelding, in een portret weer te geven.

Laat daarom elke afbeelding weg, wees zonder enige afbeelding in je hart in contact met Mij en er vormt zich wel een afbeelding zoals jij voelt dat Ik Ben. En al naargelang jij groeit in waarheid en liefde, zal wat je van Mij beseft en voelt veranderen, steeds meer naar werkelijk zijn veranderen, tot je in alle opzichten gelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid gekomen bent en Mij ziet in het oneindige licht van eeuwig leven.

Niemand heeft een afbeelding van Mij nodig anders dan het besef van Mijn bestaan in hem, Mijn leven, Mijn ware liefde in hem. Wees daarom tevreden met jouw besef in je hart van Mij en Mijn liefde, dan zie je al veel en veel meer dan een plaatje met een zogenaamde afbeelding van Mij, terwijl geen enkel plaatje ook maar enige overeenkomst met Mij heeft. In je hart kun je Mij gaan zien zoals Ik werkelijk ben, kom daar zo vaak je kunt en wilt en je zult Mij steeds duidelijker in alle werkelijkheid gaan zien, de waarheid, het ware leven, het eeuwige licht.

Hemels Brood 7411

Hemelse Vader, wij hebben van U de vrijheid gekregen om onze eigen keuzen te maken, al dan niet voor het goede, het liefdevolle. Daartegenover heeft U alles in Uw Hand en gaat alles via Uw ordening. Hoe verhoudt zich dat?

Ja, Ik ben in alle opzichten almachtig en zo gezien ligt alles in Mijn almachtige liefde en haar wijsheid. Maar met de almacht die Ik ben en heb straf Ik niemand, doe Ik alleen alle mensen goed, meer nog dan goed. Want met Mijn almachtige liefde zorg Ik ervoor dat alle mensen vrij zijn om hun eigen keuzen te maken, keuzen voor Mij en Mijn liefde en keuzen tegen Mij en Mijn liefde, en zorg Ik ervoor dat, welke keuzen mensen ook maken, zij daar uiteindelijk hun ware leven niet mee verliezen, maar zullen bereiken in alle gelukzaligheid van werkelijk zijn, de eeuwig ware liefde en haar wijsheid zullen zijn.

Juist die vrijheid van keus voor alle mensen is daarbij van groot belang, zodat ieder mens zelf gaat beseffen Wie Ik Ben en wie hij is, en wat zijn keuzen hem in werkelijkheid brengen of juist afnemen. Juist door Mijn almachtige liefde is het mogelijk dat ieder mens kan afdwalen van zijn ware leven, kan kiezen voor het tegenovergestelde van Mijn ware liefde en daarbij zijn ware leven niet verliest, slechts momenten mee te maken krijgt die onaangenaam kunnen zijn, zelfs heel onaangenaam, maar niemand zal zijn ware leven verliezen en in het eeuwig onaangename terechtkomen. Juist voor dat eeuwig onaangename is iedereen behoed door Mijn almachtige liefde.

Dat neemt niet weg dat er op aarde pijn en leed is, veel pijn en veel leed, wat allemaal te maken heeft met de vele van liefde afgedwaalde keuzen die veel mensen maken. Maar juist ook al dat leed en die pijnen zijn Mijn ware liefde voor de mens. Beter dat hij op aarde lijdt aan van alles en nog wat, dan dat hij in het eeuwige lijden terechtkomt zonder verlossing.

Lieve mensen, jullie zijn vrij en Mijn almachtige liefde maakt dat mogelijk, dat jullie in al die vrijheid keuzen maken die niet naar liefde zijn en evengoed het ware leven niet verliezen, maar het juist in alle vrijheid en gelukzaligheid zullen bereiken, voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 7412

Wees alert op mensen die iets te verliezen hebben wat van groot belang voor hen is om te behouden. Want zij zullen het pad van waarheid op een bedrieglijke manier verlaten, zodat niet bemerkt wordt dat zij niet eerlijk zijn. Hoe groter hun belang, des te oneerlijker zullen zij zijn, en dat op een bedrieglijke manier verbergen, zodat niet gezien wordt hoe zij liegen en bedriegen.

Het zijn niet altijd de slechtste mensen, maar grote belangen kunnen goede mensen tot bedriegers maken, terwijl niemand dat van hen verwacht. Dat kan iedereen overkomen, ook jou. Let daarom steeds op wat voor jou van belang is, opdat zo’n belang niet te groot wordt en je tot gedrag brengt dat niet meer juist en eerlijk is. Vaak begint het met een eenvoudig belang, wat met een kleine verdraaiing behouden kan worden, maar vervolgens is er een groter belang en voor je het goed en wel beseft, heb je het pad van waarheid verlaten om je belangen veilig te stellen.

Iedereen is daar vatbaar voor. Zodra er belangen zijn, is ook de verleiding aanwezig, die juist die belangen zwaarder doet wegen en wat er te verliezen is zwaarder doet wegen, zodat het nodig en geëigend lijkt om van het pad van waarheid af te wijken. Zie, in zo’n geval is verliezen juist winnen, is afstaan van belangen winnen, want vasthouden aan waarheid is winnen van de leugen die niemand goed doet, om te beginnen jouzelf niet.

Waarheid geeft altijd meer dan de leugen, hoe anders dat ook lijkt, de leugen leidt naar het tegenovergestelde van liefde en daarmee gaan alle voordelen van liefde verloren, en de nadelen van de leugen komen ervoor in de plaats, zeker wanneer de leugen ontdekt wordt. En die zal ontdekt worden, vroeg of laat.

Ik zeg je, zodra iemand het pad van waarheid verlaat, weet Ik dat en dat blijft niet zonder gevolgen. Want Ik blijf in liefde voor iedereen en uit liefde geef Ik wat het beste is om ieder die afdwaalt terug te brengen op het pad van waarheid. Dat kan onaangenaam zijn, maar weet, het is altijd Mijn liefde, voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 7413

In de donkerste dagen mag je hoop putten uit het kleinste straaltje licht, want dat kleine straaltje licht komt uit het grote Licht, uit de Bron van alle leven, en kan het donker verdrijven. Houd altijd hoop, blijf altijd positief, vertrouw steeds op Mij, je Schepper en liefhebbende hemelse Vader.

Ik ken alle moeilijke donkere dagen. Ik ken alle pijn en leed, en Ik laat niemand geheel in het donker, er is altijd een straaltje licht, en al is het nog zo klein, het is een houvast, een baken, een signaal van Mij om vol te houden, een signaal dat je zegt, niets is verloren, alles is gewonnen.

Wie tot in het diepst van de put geweest is, kent als geen ander de kracht van het licht van Mijn liefde en kent als geen ander de vreugde om uit het diepst van die put weer in Mijn volle licht te komen, met waardevolle nieuwe inzichten die de ziel verrijken en dichter bij Mij en Mijn ware liefde en Mijn ware wijsheid brengen.

Al schuiven er nog zo veel en donkere wolken voor de zon, de zon is evengoed niet weg, en al gaat de zon onder voor de nacht, zij is er toch en schijnt haar licht op het andere deel van de aarde, en ’s morgens komt zij weer terug, ook achter de donkerste wolken. En na verloop van tijd blaast de wind alle wolken weg, blaast de wind de lucht schoon en daar is dan het warme licht van de zon, alsof er geen wolken waren, en al dat warme licht doet zoveel goed dat leed en pijn vergeten wordt en blijdschap en dankbaarheid ervoor in de plaats komt.

Denk daar aan wanneer donkere wolken zich voor de zon hebben samengepakt, daarachter is het licht, Mijn licht en Mijn liefde en haar wijsheid. Ik heb je niet verlaten, je krijgt toch altijd Mijn liefde, Mijn hulp, en kom je bij Mij in je hart, dan zul je zien dat Mijn licht daar altijd schijnt, zonder onderbreking, zonder wolken, altijd zuiver en puur, en in de diepste donkerste put kun je in je hart altijd licht putten uit de Bron van Mijn licht, Mijn wijze liefde.

Hemels Brood 7414

In de Bijbel staat geschreven “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Dat kan gemakkelijk misverstaan worden. Stof is op zich niets en dan zou de mens niets zijn en tot niets komen. Maar zo is dat niet bedoeld. De mens leeft en beseft dat hij leeft en uit dat besef is de overtuiging ontstaan dat hij zelf het leven is, terwijl elk leven, van alles en iedereen, Mijn leven is en eeuwig blijft.

Door de vrijheid die Ik aan de mens gegeven heb, leeft hij in een zekere mate van hoogmoed, zich verbeeldend dat hij heer en meester is over zijn leven, terwijl hij slechts vrijheid heeft om het van Mij gekregen leven naar eigen keus te leiden. De mens is uit zichzelf niets en zal wat hij denkt te zijn, verliezen in dat niets.

Dat wil zeggen, dat hij, in al zijn vrijheid, uiteindelijk tot het besef zal komen niets zelf te zijn, zal beseffen dat zijn leven geheel Mijn leven is en hij slechts het besef te bestaan heeft en de vrijheid om te bestaan en eigen keuzen te maken. Alle keuzen die door de mens gemaakt worden, zullen hem uiteindelijk tot dat besef brengen en daarmee zal hij zijn hoogmoed afstaan en tot ware nederigheid komen, tot de erkenning dat hij, alleen op zichzelf, niets is en niets werkelijk kan dan door Mij en met Mij, door Mijn liefde en haar wijsheid.

Hij zal gaan inzien dat alleen Mijn liefde en haar wijsheid hem tot bestaan gebracht heeft en dat hij Mijn leven ingeblazen gekregen heeft en in werkelijkheid pas leeft wanneer hij gelijk Mijn liefde en haar wijsheid handelt in alle opzichten, zonder enige hoogmoed, wetend dat hij uit zichzelf niets is, niets heeft, dan de vrijheid te bestaan en te beseffen te bestaan, al het andere heeft en krijgt hij van Mij, zijn Schepper, zijn God, Die in hem en in alles van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft.

Dat is het proces wat de mens op aarde doormaakt en na zijn dood een verder verloop heeft, al naargelang hij op aarde geleefd heeft. Maar steeds zal Ik er zijn en hem leiden, ieder mens persoonlijk en allen tezamen. In grote liefde leid Ik jullie allemaal, en in jullie vrijheid zullen jullie allemaal tot het ware leven komen, zelf niets zijn en in dat niets alles zijn, Mijn liefde en haar wijsheid zijn in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 7415

Het vuur is niet zomaar een symbool. Het vuur verteert, het vuur van ware liefde verteert al wat geen liefde is, het zuivert, het heelt, het verwarmt, het geeft licht. In ieder mens is een vonk van Mijn liefde aanwezig en al naargelang een mens naar goedheid, naar liefde handelt, vlamt die vonk op. En wanneer naar Mij in het hart geluisterd wordt, neemt die vonk in omvang toe, en zuivert de geest, verlicht het innerlijk van de mens.

Maar bij veel mensen is die vonk tot een minimum gekrompen. Die vonk is nooit weg, want het is gelijk ook Mijn vonk van leven waarzonder niemand kan bestaan, maar er zal weinig leven van enig belang in die mens zijn. Pas wanneer aandacht besteed wordt aan het goede, aan ware liefde, wordt die vonk werkzamer, maar vaak staat eigenbelang, heerszucht en verlangen naar rijkdom dat in de weg.

Zo is het gesteld met de wereldse moderne mensen, die vooral oog hebben voor het materiële, voor bezit, voor vermaak, en nauwelijks besef hebben van Mij en Mijn vonk van liefde in hun hart. Ook al doen velen van hen ook goeds aan hun medemensen, zij doen het niet uit Mijn Naam en het wekt daarom niet het ware vuur van Mijn liefde in hen, en er is ook geen contact tussen hen en Mij, er is geen geloof in Mij.

Voor een korte tijd zal dat nog zo zijn. Dan zal vanuit het niets van hun onwetendheid van Mijn bestaan een zoeken ontstaan naar de oorsprong van hun leven, want al hun oplossingen voor allerlei problemen die zich voordoen falen en de moedeloosheid groeit en er ontstaat onderlinge verwarring over wat wel of niet te doen, meningen raken meer en meer verdeeld. Dat is de tijd waarop Ik in Jezus Christus terugkom en de mensen de ware weg naar het ware leven nogmaals zal tonen.

En velen zullen die weg omarmen, Mij omarmen, en de vonk van Mijn liefde zal in hen groeien en hen zuiveren tot in het diepst van hun ziel. Liefde met haar wijsheid uit Mij zal de mensen leiden en er zal vrede op aarde zijn en Ik zal in hun midden zijn, zoals Ik nu al in jullie midden ben, omdat jullie in Mij geloven en beseffen dat Ik in jullie hart en ziel ben, de waarheid, het ware leven, de ware liefde. Want dat is de sleutel die door velen gezocht wordt, de ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 7416

Gehoorzamen, is het erg als je Mij, jouw Schepper, je God en hemelse Vader, niet gehoorzaamt? Mij gehoorzamen moet geen dwang zijn, geen verplichting, maar een eigen vrije keus in de overtuiging dat Mij gehoorzamen het beste is om te doen, voor jezelf en voor je medemensen. Zie, Ik ben altijd van alles in alle opzichten op de hoogte, Ik weet alles, Ik zie alles. Ik ken iedereen en weet wat voor iedereen nodig en het beste is, dus ook voor jou.

Is het dan erg wanneer je niet naar Mij luistert en niet gehoorzaamt aan wat Ik je zeg te doen of te laten? Voor jou en voor je medemensen zou Ik zeggen van wel. Want niet gehoorzamen aan wat Ik je aanraad is weggooien wat voor jou en je medemensen het beste is, en daarvoor in de plaats komt wat minder goed is, of zelfs wat niet goed voor jou en je medemensen is. Alleen, dat bemerk je meestal niet direct, meestal pas later en soms veel later.

En wanneer je bemerkt dat je toch niet zo’n beste keus gemaakt hebt, is het moeilijk om je te herinneren wanneer je die keus om wat voor reden gemaakt hebt, want de gebeurtenissen wachten niet, die stapelen zich op, en niet alleen die van jou, maar ook die van anderen. Daarom is het erg wanneer je Mij niet gehoorzaamt, je komt daardoor in een soort van vogelvrijheid, alles wat er gebeurt lijkt geen vat op je te hebben, het gebeurt en je weet niet hoe daar het beste mee om te gaan.

Maar wanneer je naar Mij luistert en Mij gehoorzaamt, dan zul je niet altijd begrijpen waarom dat het beste is, maar Ik verzeker je dat het wel degelijk het beste is en tot het beste voor jou en je medemensen leidt. Zeker niet altijd meteen, en juist dat doet mensen vaak twijfelen, en zonder af te wachten maken zij dan alweer hun eigen keuzen en verstoren daarmee het effect van hun gehoorzaamheid, waardoor zij daar het belang niet meer van inzien.

Ik zeg je, wees aan Mij gehoorzaam en krijg het beste voor jou en je medemensen. En ben je niet gehoorzaam, het is voor Mij niet erg, maar voor jou en je medemensen, want je krijgt niet het beste, het beste krijg je door aan Mij gehoorzaam te zijn.

Hemels Brood 7417

Wat een mens verlangt, stuurt hem. Is het kennis wat hij verlangt, dan zal het vergaren van kennis hem sturen, is het rijkdom wat hij verlangt, dan zal het vergaren van rijkdom hem sturen, is het aanzien wat iemand verlangt, dan zal het vergaren van aanzien hem sturen, is het liefde wat hij verlangt, dan zal het vergaren van liefde hem sturen, maar dat wil nog niet zeggen dat wat iemand verlangt ook bereikt zal worden. Zo kan iemands leven, zolang hij naar kennis verlangt, door het vergaren ervan gestuurd worden, zonder de werkelijke kennis ooit te bereiken, enzovoorts.

Maar wanneer het verlangen gestild wordt, wanneer ingezien wordt dat een verlangen, anders dan naar Mijn liefde en haar wijsheid, niets werkelijk brengt, kan diegene loskomen van die sturing. En los van die sturing kan hij het ware leven uit Mij vinden, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, en tot het besef komen van het belang daarvan, van het belang van Mijn Wil, welke volledig zuivere waarheid, liefde en haar wijsheid is, gebaseerd op de zeven geesten die in Mij zijn en met elkaar tezamen Mijn barmhartigheid vormen, zodat Mijn Wil voor alles wat leeft en is barmhartig is.

Van belang is het voor ieder mens dat hij in zijn hart Mijn barmhartigheid vindt en die barmhartigheid leeft voor al zijn medemensen, in zijn hart gevoed door Mij, Mijn waarheid van werkelijk leven, Mijn onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende liefde en haar volkomen volmaakte eeuwige wijsheid, zonder enig ander verlangen dan Mij lief te hebben en Mijn liefde en haar wijsheid in alle vrijheid te zijn. Dat verlangen kan door ieder mens bereikt worden, wanneer hij elk ander verlangen loslaat.

In Mijn barmhartigheid weet Ik hoe moeilijk dat werelds gezien is, maar wie oprecht ernaar zoekt los te komen van al die andere verlangens, die zal Ik zeker helpen, zonder op enigerlei wijze zijn vrijheid te belemmeren. Want dat is het belangrijkste, dat het altijd de eigen vrije keus is. Vind wat je verlangens nog zijn, anders dan Mij lief te hebben en Mijn ware liefde en haar wijsheid te zijn uit Mij, en Ik help je die los te laten en geheel vrij voor Mij te kiezen, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7418

De zeven geesten die in Mij zijn en die Ik buiten Mij gesteld heb zijn ook in de mensen, want Ik ben in alle mensen, maar ook de grootste, de zevende, met zijn hoogmoed Mij niet nodig te hebben, heeft zijn gif onder de mensen verspreid. Daartegenover staat Mijn volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, welke ontelbare malen sterker is, en Ik sta niet toe dat dit gif in mensen de overhand neemt.

Dat neemt niet weg dat het er nog is. Maar al wat Ik wel toelaat is op zo’n wijze geordend in Mijn liefde en haar wijsheid, dat het, behalve dat het geen werkelijke schade brengt, ook tot het niets wat het is wordt teruggebracht, en eens zal de mens dan ook geheel bevrijd zijn van alle hoogmoed, van alle leugens en bedrog, van alles wat niet gelijk Mijn ware liefde en haar volmaakte wijsheid is.

Daarvoor is de weg over de aarde nodig met de verdeling tussen mensen zoals die er is, en al lijkt daarin een ongelijkheid tussen mensen te zijn, in werkelijkheid is het de best denkbare verdeling voor de mens om in zijn vrijheid tot het volkomen besef te kunnen komen van werkelijk leven zoals Ik, jullie Schepper, werkelijk leven ben en aan ieder mens in alle volmaaktheid van oorsprong aan in alle vrijheid gegeven heb.

En juist in die vrijheid zal ieder mens de waarheid van werkelijk leven gaan vinden en willen zijn, en gaan beseffen dat hij dat niet zonder Mij, zijn God, zijn Schepper, kan bereiken, gaan beseffen dat Ik daarvoor, voor zijn heil, in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, op aarde gekomen ben en de weg bereid heb waarlangs ieder mens het ware, eeuwig gelukzalige leven kan bereiken, eeuwig samen met Mij in zijn eigen vrijheid van bestaan.

Zalig degenen die Mij in Jezus Christus gevonden hebben en beseffen dat Ik in Jezus Christus de weg, de waarheid en het Enig ware leven Ben. Zalig degenen die Mijn weg kiezen te gaan, met Mijn hulp en met vallen en opstaan zullen zij de weg tot het ware leven volbrengen, want Ik heb het allemaal voor alle mensen volbracht. Kom dan, ga Mijn weg en kom tot het ware gelukkige leven voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7419

Hemelse Vader, hoe zouden wij precies kunnen weten wat goed en wat fout is zonder U in ons hart, zonder Uw aanwijzingen. Hoe zouden wij precies kunnen weten waarom er op aarde gebeurt wat er gebeurt, zonder dat U ons dat in ons hart uitlegt. Maar wij zijn, ik ben, vaak blind en doof door eigen meningen, door eigen denken, door misvattingen die hardnekkig zijn, terwijl ik dat niet besef, terwijl mensen dat niet beseffen.

Niemand kent precies Mijn werken, van oorsprong tot in de oneindigheid, in de eeuwigheid van Mijn Goddelijk Zijn. Alleen datgene wat van belang is voor het doel van de mens op aarde, zal hem geopenbaard worden in de loop van de tijd en niet in één keer en niet aan iedereen evenveel, altijd naar vermogen, want niet ieder mens heeft hetzelfde vermogen.

Ieder mens heeft plaats in Mijn koninkrijk, dat is reeds van de oorsprong aan vastgelegd, maar niet ieder mens zal zijn plaats op hetzelfde moment innemen, niet ieder mens gaat eenzelfde weg, want alle mensen hebben de vrijheid hun eigen keuzen te maken, en door allerlei keuzen heeft de één minder zicht op de waarheid van werkelijk leven dan de ander en luistert de één in zijn hart meer naar Mij dan de ander, maar bij geen mens is dat betere zicht en het meer naar Mij luisteren een verdienste.

Het zijn altijd Mijn werken van barmhartigheid en op de bestemde tijd open Ik je ogen, open Ik je oren, en zul je zien en horen wat op aarde niet gezien of gehoord nog is. In ieder mens is het geweten, maar bij de een is het meer overwoekerd door leugens en bedrog, door eigenbelang en hoogmoed, dan bij de ander, daardoor heeft de een meer zicht en meer besef van Mij en Mijn Stem in zijn hart dan de ander.

Toch, evengoed is dat geen verdienste, maar Mijn barmhartigheid jegens hen die in nederigheid Mij zoeken. Want Ik ben barmhartig voor allen die in ware nederigheid Mij zoeken, zij zullen Mij vinden, maar zij die Mij niet zoeken, zij zullen verder afdwalen van de waarheid van leven, van het besef van Mijn liefde, en Mijn stem zal onverstaanbaar zijn.

Evengoed krijgen zij een weg die ook hen tot zicht en verstaan brengt, en ook zij zullen hun plaats in Mijn koninkrijk bereiken, en zo zullen alle mensen uiteindelijk, in de eenheid van Mijn liefde en haar wijsheid verzameld, één met Mij, hun Schepper en God in de Mens Jezus Christus zijn en eeuwig blijven. Dan zal er geen keuze tussen goed en fout meer zijn, dan zal er alleen goed zijn, alleen liefde en haar wijsheid, het ware eeuwig gelukzalige leven voor allemaal.

Hemels Brood 7420

Veel mensen zijn zwak als het erop aankomt. En de verleiding weet die zwakte uit te buiten door juist ten aanzien van die zwakte nog iets extra’s aan te bieden waardoor het verlangen dat te verkrijgen sterker gevoeld wordt en toegegeven wordt aan dat verlangen. Maar wat de verleiding ook biedt en welke mooie woorden er ook gebruikt worden om de mens over te halen, de uitkomst is nooit wat het beloofd was te zijn. Daartegenover is wat Ik beloof altijd meer nog dan beloofd is, maar wanneer het verlangen naar wat Ik te bieden heb niet aanwezig is, kan wat Ik te bieden heb nog zoveel waard zijn, zonder die waarde te kennen en naar te verlangen blijft het bij een aanbod wat op de plank blijft liggen en met stof bedekt op een gegeven moment vergeten is.

En zo kan het lang duren voordat mensen gaan inzien hoe de verleiding werkt, hoe hij precies inspeelt op de verlangens die mensen hebben, en geloof Mij, met alle moeilijkheden die er in de wereld zijn, hebben veel mensen veel verlangens en geven veel mensen gemakkelijk toe aan de verleiding, in de veronderstelling dat hun verlangens waarheid worden. Maar zie, de verleiding kan alleen verleiden, meer niet. Het heeft geen enkele macht om te geven, alleen om te verleiden en wat er daarna gebeurt, daar heeft het geen deel aan, dat overkomt de mens die aan verleiding toegaf, en de verleiding is weg om plaats te maken voor spijt.

Maar dat is vaak niet een ware oprechte spijt, dat is vaak een spijt om niet gekregen te hebben wat beloofd was, geen spijt voor het toegeven aan de verleiding, omdat meestal ook niet gezien wordt dat het bedrog was, gedacht wordt dat de gebeurtenissen het verkrijgen tenietdeden, terwijl via de verleiding nooit iets werkelijk waargemaakt kan worden. Alleen Ik, jullie Schepper, heb de totale oneindige macht over alles en iedereen, maar in Mijn macht zijn jullie mensen vrij in al je doen en laten. Alleen wanneer je oprecht wilt, kun je Mijn macht ervaren, Mijn liefde en haar wijsheid overeenkomstig Mijn wil. En wat Ik je beloof, dat zal dan zeker waarheid worden. Kom en zie.

Hemels Brood 7421

Hemelse Vader, U werkt door iedereen heen en zo helpt U alle mensen via mensen, zelfs zonder dat precies geweten wordt dat het Uw hulp is.

Elke gebeurtenis, elk doen en laten van mensen, elke keus die gemaakt wordt, wend Ik ten goede aan, zelfs alles wat geen liefde is heeft een werking vanuit Mijn liefde en haar wijsheid, ook al ziet de mens er Mijn liefde niet in, al wordt alleen het kwaad ervan gezien en gevoeld, toch heeft het in Mijn liefde een werking die het kwade ervan ten goede keert. Mijn Woord is in alles, in elk doen en laten, in elke keus, in elk denken, maar dat wordt zeker niet altijd beseft.

Al naargelang de mens groeit in besef van Mijn liefde, van Wie Ik Ben in Jezus Christus, van wat het werkelijke leven is en wie jullie mensen in en uit Mij levend zijn, zal meer en meer gezien worden hoe Mijn liefde alles, elk doen en laten, elke keus ten goede keert. Maar eerst is daar het oprechte geloof in Mij, jullie God en Schepper en Mijn ware liefde voor nodig als ware basis van het bestaan van de mens. Zonder geloof is er geen besef van Mijn liefde, van Mijn leven gevende kracht, en zonder dat staat de mens blind en alleen terwijl hij nooit alleen is.

Er is op aarde liefde en het tegenovergestelde van liefde en de keus is aan de mens om naar liefde te handelen of naar het tegenovergestelde daarvan, en zowel het een als het ander heeft een werking vanuit Mijn liefde en haar wijsheid, een verschillende werking, die verschillend door de mens ervaren wordt, maar hoe verschillend die werking ook is, zij keert altijd alles ten goede, waarbij liefde direct het goede bewerkt en het tegenovergestelde via een omweg het goede brengt.

Zo komt niemand werkelijk van Mijn liefde en haar wijsheid tekort, hoe afgedwaald in het kwaad iemand ook is. Toch is het kwaad zelf nog altijd kwaad, laat dat duidelijk zijn, en het zal als kwaad in het niets verdwijnen, want het is van oorsprong niets, alleen een blindheid van de mens voor alles wat wel is, voor Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Tot Ik die blindheid volledig wegneem, op Mijn tijd, en alleen het ware leven in alle gelukzaligheid door alle mensen voor eeuwig geleefd wordt.

Hemels Brood 7422

Eerlijkheid is in de wereld heel schaars. Er zijn inmiddels zoveel kronkels in het wereldse gebeuren, dat het gemeengoed is geworden dat er niet zo nauw meer gekeken wordt op een leugen meer of minder, en vooral verdraaien of verzwijgen van belangrijke informatie wordt veel gedaan.

Maar ook bij hen die in Mij geloven, bij jullie die Mijn Woord en Mijn tien geboden ter harte nemen, komt oneerlijkheid, verdraaiing en verzwijging voor. Vaak staat dat in verband met werelds gebeuren en vaak heeft het te maken met de welhaast onmogelijkheid om helemaal eerlijk te blijven en niemand te kwetsen. Zo zie je wellicht wanneer iemand niet eerlijk is, maar zwijgt, om geen onmin te krijgen, of je ontkent iets waarvan je weet dat het wel zo is, en vaak zijn daar in de eigen beleving goede redenen voor.

Maar Ik zeg je, voor alle kleine oneerlijkheden, voor elke onwaarheid, voor elk zwijgen is er een mogelijkheid om eerlijk te zijn, niets te verzwijgen, bij waarheid te blijven, het belangrijkste daarbij is het lef te hebben om de consequenties ervan te dragen, maar eerst is het daarbij belangrijk om bij Mij in je hart te komen en aan Mij de juiste manier te vragen hoe met een situatie waarbij je geneigd bent te verzwijgen, te verdraaien, niet eerlijk te zijn, goed en eerlijk om te gaan.

Wanneer je dat in alle eerlijkheid en oprecht doet, dan laat Ik je weten hoe het beste te handelen zonder oneerlijkheid, zonder verdraaiingen, zonder te verzwijgen. Maar let daarbij goed op wat Ik je zeg en laat weten, in je hart, of op een andere manier, bijvoorbeeld via medemensen, via zien of lezen, wat in je hart bevestigd wordt. Want gemakkelijk staan je eigen gedachten voor het werkelijk luisteren naar Mij in je hart en dat kan Mijn advies vertroebelen.

Waarheid bevrijdt je steeds van de gevolgen van onwaarheid, maar wie te lang wacht met de waarheid zal het ongemak ervan wel te verduren krijgen, ook nadat hij besloten heeft de onwaarheid met waarheid kenbaar te maken. Daarom, wees liever steeds eerlijk, houd je aan waarheid zoals Ik je dat aanraad en je zult zien dat waarheid de beste vruchten draagt voor iedereen.

Hemels Brood 7423

Mens, blijf overeind in Mijn liefde, geef niet op het goede te doen, blijf op Mij en Mijn Woord vertrouwen, word niet mismoedig om de vele afdwalingen van waarheid en liefde om je heen. Treur niet om hetgeen je niet hebt of kunt, want je hebt meer en je kunt meer dan je beseft, alleen is dat niet van deze wereld, en zal het ook niet in deze wereld tot zijn recht komen. Maar in Mijn Rijk zul je zien hoe de verhoudingen op aarde zijn, zul je beseffen hoe sterk je in je zwakste momenten was, zul je beseffen waarom, beseffen voor wie en voor wat.

Nu wandel je met Mij maar je ziet Mij niet, dan wandel je met Mij en je zult Mij zien. Nu weet je van Mij en Mijn liefde, geloof je in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, vertrouw je op Mij, nu ken je Mij, maar niet tot in het oneindige, dan zul je Mij niet alleen kennen tot in het oneindige maar gelijk Mij en Mijn liefde en haar wijsheid zijn tot in het oneindige, de kracht van Mijn wijze liefde zelf gelijk Mij zijn, en in Mijn Rijk zal alles liefde en wijsheid zijn, zal iedereen liefde en wijsheid zijn, er zal geen enkel kwaad, geen enkel onrecht zijn, alleen waarheid, oprechtheid, zachtmoedigheid, en nooit zal iets of iemand dat meer verstoren.

Maar verdraag nu al wat mis is op aarde, verdraag nu al wat oneerlijk is, wat geen liefde is, wat niet de waarheid is, verdraag wat kwetst en pijn doet, wat moeilijk te dragen is, verdraag het vallen en laat Mij in liefde je helpen weer op te staan, tel niet de keren dat je valt, maar tel de keren dat je weer opstond, zie niet om naar wat niet goedging, maar verwacht het goede, verwacht Mijn liefde, verwacht Mijn Rijk, verwacht je plaats in Mijn Rijk, zelfs al duurt dat nog zo lang, word niet moedeloos maar houd moed tot in lengte van dagen, struikel, maar verlies de moed niet en sta elke keer weer op, grijp Mijn Hand die Ik je steeds weer toesteek.

Hier op aarde zul je het niet steeds allemaal begrijpen, verdraag dat in het besef, in de wetenschap dat je eens in Mijn Rijk voor eeuwig en altijd oneindig gelukkig zult zijn.

Hemels Brood 7424

Zou een plant bloemen krijgen en zaad vormen als Ik niet vooruit dat in oorsprong in de plant gelegd had bij de schepping? Zouden vogels hun eieren uitbroeden en hun jongen te eten geven, als Ik hen het instinct daartoe in oorsprong niet gegeven had? Zou een vogel zijn weg weten naar zomerse gebieden wanneer de winter in aantocht is, als Ik dat niet vooruit in hem gelegd had? Zou een mier in zijn ordening blijven als het niet in oorsprong door Mij in hem vastgelegd was?

Veel meer zou niet zo zijn en niet zo verlopen, als het niet door Mij bij de schepping al in de oorsprong was vastgelegd. Maar van alles wat Ik in planten, in vogels, in mieren, en in veel en veel meer heb vastgelegd, zijn al diegenen in hun natuurlijke levensspoor zich niet bewust zoals de mens zich bewust is van zijn bestaan, van zijn mogelijkheden, van zijn vrijheid, en het is alleen de mens die de vrijheid heeft om buiten zijn ordening keuzen te maken en kan weten, kan beseffen, in vrijheid van keus te leven en dat begrijpen. Alleen de mens heeft die vrijheid.

De plant groeit zoals door Mij ingegeven, de vogel volgt zijn instinct door Mij ingegeven, de mier doet zijn werk door Mij ingegeven, allemaal zonder de vrijheid om anders te kiezen, zonder vermogen om anders te kiezen, zonder besef dat zij Mijn ordening volgen, en toch zijn zij blij en dragen de schoonheid van leven, de pracht van bestaan. Maar de mens draagt niet alleen de pracht van bestaan, hij is zich daarvan ook bewust en beseft zijn bestaan en zijn vrijheid, beseft zijn vermogen om te kunnen kiezen en de vrijheid om een eigen weg naar eigen keus te kunnen gaan.

De mens heeft daarbij van Mij het geweten gekregen, zodat hij van al zijn keuzen kan weten wat wel en wat niet goed is voor hem om te doen of te laten, de mens heeft een eigen persoonlijke levensverantwoordelijkheid in samenhang met dat geweten gekregen, en in zijn hart het besef van Mij, zijn Schepper, zijn God, zijn Levengever in alle opzichten. En het zou hem heel goed gaan wanneer hij zijn keuzen zou afstemmen op het goede, op Mijn liefde en wijsheid in zijn hart.

In zijn geweten weet de mens dat, want bij de schepping heb Ik dat in de mens gelegd, altijd aanwezig in zijn besef in zijn hart, omdat Ik altijd aanwezig ben in zijn hart en daarmee is ook altijd Mijn liefde en haar wijsheid in ieder mens aanwezig en door het geweten gekoppeld aan het levensbesef in ieder mens persoonlijk en in allen tezamen. Daarom kan geen mens zeggen, ik wist het niet, ik wist niet van Uw bestaan, ik heb U nooit gezien, want Mijn aanwezigheid in ieder mens is zijn leven, en zo is het dat wie beseft en voelt te leven, die weet, die kent, die ziet, Mij, Mijn liefde en haar wijsheid.

En dat is de vrijheid van ieder mens persoonlijk, erkent hij Mij als zijn Levengever, zijn Schepper, zijn bestaan in zijn vrijheid met al zijn mogelijkheden, of verloochent hij Mij? En Ik zeg jullie, elke keus die een mens maakt vanuit de erkenning, vanuit liefde zoals Mijn leven liefde is, zal hem dichter bij het eeuwig gelukzalige leven brengen. Iedereen weet dat in zijn hart, maar niet iedereen hecht daar de juiste waarde aan. Nu is het de tijd om die waarde te zien en Mij aan te nemen, Mijn liefde en haar wijsheid, nu is het de tijd om Mij in je hart te volgen. Nu kun je Mij beseffen in alles, NU.

Hemels Brood 7425

Hemelse Vader, U geeft ons nu op aarde de gelegenheid om U en Uw liefde en Uw wijsheid te leren kennen en te leren zijn, opdat wij allemaal het eeuwig ware liefdevolle leven zoals U levend bent in onze vrijheid gaan zijn. Maar wij zijn zwak en beseffen niet hoeveel wij nog misverstaan.

De wereldse mensen beseffen heel weinig van hun ware leven en van Mijn bestaan, van wat zij aan misvattingen hebben, zij zien en horen Mij niet of nauwelijks en gaan hun weg zoals zij denken dat juist en voor hen het beste is. Maar ook jullie die in Mij geloven en Mij in je hart hebben leren kennen, hebben nog veel misvattingen en interpreteren Mijn Woord nog gebrekkig, deels door allerlei verlangens, deels eenvoudig door onwetendheid, deels door wat verkeerd is aangeleerd, enzovoorts.

Ik zou elk misverstaan, elke misvatting, al wat niet geweten is nog, kunnen zeggen aan iedereen, maar het zou geen goed doen om dat allemaal in één keer jullie voor te houden, het zou jullie overweldigen en je zou het niet kunnen verwerken. Zou Ik ieder persoonlijk alles wat nog niet juist is voorhouden, ieder gelovend mens zijn misverstaan, zijn misvattingen, zijn afdwalingen, enzovoorts, zeggen, terwijl hij daar nog geen weet, geen besef van heeft en wel zijn best doet om zijn leven naar Mijn liefde vorm te geven, het zou hem in shock brengen zo te hebben gefaald. Het zou daarom bepaald geen liefde van Mij zijn om dat te doen.

Daarom, lief mens, is het beter dat iedereen in zijn eigen tempo en door Mij geholpen tot besef komt van al wat nog niet juist is, nog geen volkomen waarheid is, nog vanuit eigenbelang gebeurt. Er is nog zoveel voor ieder van jullie om in te zien, om te beseffen, om te gaan begrijpen, en zeker help Ik in Mijn liefde jullie, ieder voor zich en allen tezamen, te gaan zien en horen en tot volmaakte liefde en haar wijsheid te komen.

Maar alles op de bestemde tijd, met mate, sneller is niet altijd beter. En al wat nog niet geweten wordt, beseft, gevoeld, gezien, gehoord wordt en misgaat, lieve mensen, dat draag Ik in Jezus Christus tot al het kwaad overwonnen is, tot jullie allemaal gezuiverd zijn in Mijn liefde en haar wijsheid en zelf in alle vrijheid volmaakt gelijk Mijn beeld en gelijkenis zijn, Mijn ware liefde en haar wijsheid, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7426

Wanneer je Mij mist, Ik ben in je hart, Ik loop naast je, je kunt Mij vinden in de natuur, Ik ben in de planten, de bomen, de dieren, Ik ben in de lucht, in het water, in de wolken, Ik ben aan het strand, in het bos, op de vlakten, Ik ben in je buur, in ieder mens, Ik ben overal waar jij bent, waar alle mensen zijn en waar niemand is. Maar soms zijn je ogen dicht en zie je dat allemaal niet, soms zijn je oren dicht en hoor je Mij niet, niet in je hart, niet naast je lopend, niet in het ruisen van de wind, en dan kun je Mij missen en je afvragen waar Ik toch ben.

Ik ben jouw leven, altijd. Of je Mij ziet en hoort of niet ziet en niet hoort, dat verandert daar niets aan. Ik ben altijd jouw leven en dat van alle mensen, van alle dieren, van al het gewas, zelfs van de hardste stenen, van de aarde en alles tot in de oneindigheid. Wanneer je Mij mist, niet ziet en niet hoort, wanneer je Mij roept en je geen antwoord krijgt, wees dan stil en heb geduld, wacht en verwacht, weet dat Ik in jou je leven ben, voel je leven en je voelt Mij.

Wees stil en Ik open de ogen van je hart en de oren van je hart, want je zocht Mij met je materiële ogen en probeerde Mij met je materiële oren te horen, je zocht Mij om je heen met je verstand en dan, lief mens, zie je Mij niet en hoor je Mij niet en mis je Mij in alles.

Voel, kijk, hoor met je hart en je zult Mij zien, horen, voelen en weten dat Ik in je ben, je leven ben, naast je loop, dat Ik overal ben, in het gewas, in de dieren, in de lucht, in alle mensen, in alles en iedereen, tot in de oneindigheid van tijd en ruimte, levend, leven gevend, eeuwig Zijn. En Mijn eeuwig Zijn is Mijn Goddelijk Almachtige Wezenlijkheid waaruit alles is, leeft, bestaat, voor altijd en eeuwig, zonder begin en zonder eind.

Ik ben het volkomen eeuwig zuivere oneindige licht, de onvoorwaardelijke, onveranderlijke, volmaakt onbaatzuchtige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid. Weet dat, keer je naar Mijn licht in je hart en je zult Mij nooit missen. Keer je naar Mijn liefde en haar wijsheid, en je zult Mij altijd horen. Wees Mijn onvoorwaardelijke liefde zonder enig eigenbelang, heb Mij lief en je naasten, en je vijanden als je vrienden en je zult Mij zien en horen en uiteindelijk gelijk Mij, je Schepper, zelf zijn.

Hemels brood 7427

Door hen die in Mij in Jezus Christus geloven, wordt Mijn terugkomst op aarde verwacht, nu in deze tijd, omdat geschreven staat dat Ik terug zal komen, van de tijd waarop Ik ten hemel gestegen ben tot geen 2000 jaar later, wat ongeveer deze tijd is. Maar al wat er geschreven staat is in de taal van die tijd, een oude taal, gebaseerd op oude gewoonten, op omgangsvormen van toen, en niet alle uit die tijd stammende geschriften zijn bekend, zijn vertaald zoals zij uiteindelijk bedoeld zijn verstaan te worden.

Daardoor is het een warboel van meningen geworden, vertalingen zijn naar eigen voordeel opgeschreven, vooral door de heersende kerk, oude geschriften die niets met Mijn Woord te maken hebben zijn erbij genomen, geschriften die wel Mijn Woord bevatten zijn weggehouden, vertalingen zijn onjuist gedaan, omdat niet begrepen werd welke betekenis bedoeld werd, en zo is er een situatie ontstaan die onduidelijk is, die de mens op dwaalsporen gezet heeft en waardoor veel mensen het geloof in Mij helemaal hebben losgelaten.

Dat was te voorzien, want Ik ken de harten van alle mensen en in die tijd waren er veel mensen die reden hadden om de waarheid zoveel mogelijk te verbergen, te verbuigen en te vervalsen. Daarom is het nodig dat Ik terugkom en de waarheid duidelijk maak aan iedereen. En Ik zal terugkomen en grote zorg dragen voor alle mensen, opdat recht gedaan wordt aan de waarheid van Mijn Woord, zodat Mijn Woord naar waarheid verstaan wordt, begrepen wordt en naar geleefd gaat worden door alle mensen. Maar hoe Ik kom en wanneer precies is anders dan begrepen en uitgelegd wordt.

Toch, wanneer je daar meer over wilt weten, dat beter wilt begrijpen, wilt verstaan hoe en wanneer Ik kom, is dat mogelijk. Kom daarvoor volkomen eerlijk en oprecht, in ware stilte in je hart, laat Mij daar spreken en Ik geef je de juiste uitleg, niet in een keer, maar steeds weer een beetje meer, tot je begrijpt hoe en wat, weet en kent, de waarheid van Mijn komst terug op aarde in Jezus Christus, in het ware licht, in de ware liefde en haar ware wijsheid.

Hemels Brood 7428

Zie, al wat letterlijk als Mijn Woord geschreven staat, staat er niet vanwege de letterlijke betekenis, maar omdat wat ermee bedoeld wordt niet anders beschreven kan worden, omdat het niet in taal te vatten is. Maar ieder mens heeft in zich het vermogen om van datgene wat als Mijn Woord letterlijk geschreven staat in zich te voelen wat de diepere betekenis is.

Maar niet bij iedereen is dat vermogen genoeg ontwikkeld en er zijn meerdere lagen die steeds een diepere betekenis weergeven. Hoe minder ontwikkeld dit vermogen is, des te minder diep zal Mijn Woord begrepen worden en zo zijn er veel mensen die vooral hetgeen letterlijk beschreven staat als de enige betekenis nemen. En deel van hen ziet daar dusdanige tegenstrijdigheden in, dat zij Mijn Woord als niet aanneembaar terzijde schuiven en geen aandacht meer geven.

Het vermogen om Mijn Woord zoals het letterlijk beschreven staat dieper te gaan begrijpen, hangt samen met de mate van geloof, de mate van eerlijkheid, de mate van onbaatzuchtigheid, met innerlijke liefde, met het contact met Mij in het hart en het verlangen om Mijn Woord te verstaan en Mij meer en meer te leren kennen. In ieder mens ligt de prikkel van Mijn liefde als een smeulend vuurtje en de ene mens reageert op die prikkel meer dan een ander, steeds zoals het bestemd is terwijl ieder mens vrij is om zijn eigen keuzen te maken. En precies met de in vrijheid gemaakte keuzen hangt ook de mate van het vermogen om Mijn Woord dieper te kunnen verstaan samen.

Dat lijkt hier eenvoudig te verstaan, maar in werkelijkheid is die samenhang gecompliceerder, want deels is het Mijn Wil die in de bestemming van alles ligt, en evengoed heeft de mens zijn vrijheid waarin hij zijn eigen keuzen kan maken en zijn verlangens kan volgen. Verlangens waar de verleiding vat op kan krijgen, en hoe meer aan eigenbelang wordt toegegeven, des te minder ontwikkelt zich het vermogen om Mijn in de Bijbel geschreven Woord in diepere lagen innerlijk te gaan begrijpen.

Maar regelmatig geeft Ik Mijn licht aan de mensen op allerlei manieren, door allerlei gebeurtenissen, door meer uitleg in directere bewoordingen, opgeschreven door hen die dieper zijn gaan begrijpen en het verlangen in zich voelen om dat weer te geven, door Mij geïnspireerd in hun hart, waar zij in alle vrijheid bij Mij komen, om Mij, om Mijn liefde en haar wijsheid. Ook jij bent welkom om bij Mij in je hart te komen, kom en leer Mij in waarheid en liefde kennen en Mijn Woord dieper verstaan.

Hemels Brood 7429

Wanneer de mens steeds verder afdwaalt van waarheid, van werkelijk leven, van ware liefde en niet meer in Mij en Mijn Woord gelooft, op een manier die hem blind en doof maakt voor Mij en Mijn liefde en meer en meer zijn eigen belangen gaat nastreven, is het nodig dat hij teruggeroepen wordt. Er zijn regelmatig zulke tijden geweest, waarin rijke beschavingen ontstonden en van Mij en Mijn liefde geen werkelijk besef aanwezig was, en steeds ging zo’n beschaving ten onder.

Nu, in deze tijd, zijn er ook steeds minder mensen die nog in Mij en Mijn liefde geloven, die Mij in hun hart kennen. Over de aarde verspreid zijn er nog maar weinig mensen die in Mij geloven, die Mij in hun hart ontmoeten en op Mij vertrouwen. Al de anderen hebben hun eigen weg gekozen en het ziet er niet naar uit dat zij daarvan terug zullen komen en hun eigen weg zullen loslaten. Daarom is het nodig dat er gebeurtenissen komen die hen van hun weg halen, die hen van hun eigen weg losmaken. En zo gebeurt er van alles overal op aarde.

Maar wanneer dat de mens niet genoeg aan het denken zet, hem niet terughaalt van zijn afdwalingen van Mijn liefde en Mijn geboden, dan is er meer nodig om de mens terug naar Mij, Mijn liefde en Mijn Woord te halen. Niet om Mij, maar om de zaligheid van de mens, om de vrede, om de liefde, om de waarheid van leven zoals het bedoeld is te zijn aan de mens duidelijk te maken en hem in zijn vrijheid tot de juiste levensinzichten, tot Mij in alle waarheid en liefde te brengen. Hoe verder de mens zich van Mij en Mijn liefde heeft afgewend, des te meer is nodig om hem terug te halen, wanneer hij hardnekkig niet naar Mij luistert en zijn eigen belangen en verlangens blijft nastreven.

De afdwalingen van de mens hebben zich over de aarde verspreid, zodat dieper ingrijpende gebeurtenissen nodig zijn, pijnlijke gebeurtenissen om de mens tot bezinning te brengen. Die tijd gaat komen, want daarzonder zouden zelfs de liefdevolle mensen die wel in Mij en Mijn liefde geloven onder de voet gelopen worden. Weet dan dat wat er ook gebeurt, hoe pijnlijk het ook gaat zijn, het Mijn liefde is voor de mens, om hem terug te brengen tot het ware liefdevolle en wijze leven, tot Mij, zijn Schepper, zodat er ware vrede op aarde komt in ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 7430

Nog zijn er mensen die in Mij geloven en rampen en moeilijkheden als boosheid van Mij zien, maar het is de boosheid van de verleiding, daarin zit de boosheid. Wanneer een mens zijn zin niet krijgt, kan hij boos worden, die boosheid is niet Mijn boosheid, het is de verleiding die het verlangen naar iets dat de mens wil voedt en vervolgens niet aan dat verlangen voldoet. Want dat geeft de verleiding macht en maakt de mens machteloos.

Ik heb alle macht in eeuwigheid, want Ik ben het leven. Ik ben alles, in en om alles en iedereen, en de verleiding wil Mijn macht. Het maakt hem boos dat het hem niet lukt om die macht te krijgen. Daarom verleidt hij de mens, maar ook dat geeft hem geen werkelijke macht, alleen schijnbare macht, en dat maakt hem boos, en die boosheid komt tot uiting in allerlei vormen in de natuur, waar hij een zekere vrijheid heeft om zich te uiten. Al naargelang de mens zich in zijn vrijheid gedraagt, reageert de verleiding in de natuur, geheel in overeenstemming met de afdwalingen van de mens, die in zijn vrijheid afwijkt van waarheid en ware liefde in allerlei vormen. Daarom, denk niet dat allerlei natuurgeweld Mijn boosheid is. Het is Mijn liefde waarmee Ik alles steeds ten beste voor de mens keer, voor het doel van zijn verblijf op aarde, en wel zodanig, dat hij Mij leert kennen, niet in boosheid, maar in ware liefde, niet buiten hem, maar in hem, in zijn hart. Zo is alles voor alle mensen precies ten beste door Mij in Mijn ordening gezet.

Ik heb geen boosheid nodig, Ik heb alle macht, en Mijn macht is ware liefde en haar volmaakte wijsheid. En, lieve mensen, die macht, die Mijn liefde is, kunnen jullie allemaal ook hebben, ook al probeert de verleiding jullie verlangens naar een zekere macht om de dingen in eigen hand te krijgen, te voeden. Alle werkelijke macht is Mijn liefde en haar wijsheid. In Jezus Christus, in Zijn lijden, sterven en opstanding, heb Ik laten zien dat Ik die macht van ware liefde en haar wijsheid niet uit handen geef, omdat Ik die liefde, het ware leven, alle macht in eeuwigheid Ben. En wie de verleiding met liefde weerstaat, die heeft diezelfde macht, die hoger gaat dan alle boosheid en meer geeft dan alle aardse rijkdom bij elkaar. Ik ben leven, ware liefde en ware wijsheid, eeuwig altijd. Tot in de oneindigheid zal er bij Mij nooit enige boosheid zijn. Maar in ware ernst zal Ik datgene tot Mijn liefde trekken wat door de verleiding dreigt te worden meegetrokken in het niets. Want jullie zijn Mijn leven, en dat, lieve mensen, zullen jullie hoe dan ook altijd blijven.

Hemels Brood 7431

Geen mens kan zijn eigen leven begrijpen zolang hij niet beseft dat Ik, zijn Schepper, zijn leven ben en hem de vrijheid om te leven gegeven heb. Zolang hij Mij niet kent als zijn leven, zijn Schepper, kent hij ook zichzelf en zijn scheppingsmogelijkheden niet. Maar het meest belangrijke, hij kent Mijn liefde niet als zijn liefde, Mijn wijsheid niet als zijn wijsheid. Zonder die kennis, zonder dat besef, kan hij denken te scheppen, te ontwikkelen, te leven, maar steeds zal hij terugvallen in het niets.

Maar Ik laat de mens niet eeuwig terugvallen in het niets, juist uit Mijn liefde en uit de wijsheid van Mijn liefde heb Ik de mens geschapen, en zoals Ik de mens geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis, zo zal Ik de mens helpen om in zijn vrijheid te zijn en te weten Wie Ik Ben. Reeds lang geleden heb Ik daar Mijn ordening op ingesteld en alles wat op aarde gebeurt, staat in Mijn liefde en haar wijsheid.

Nu zijn er over het geheel genomen slechts weinig mensen die Mij beginnen te kennen en beseffen Wie Ik Ben, die Mijn liefde in hun hart voelen en zien hoe Mijn wijsheid alles volmaakt geschapen heeft, die Mij in Mijn liefde liefhebben en ernaar zoeken Mijn liefde te leven. Maar hun aantal zal groeien in omvang, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Meer en meer zullen zij vanuit het besef en geloof in Mij zichzelf kennen, gaan weten Wie Ik Ben en beseffen dat hun leven Mijn leven is, dat Ik alle mensen Mijn leven gegeven heb en zij van Mij de vrijheid hebben gekregen om naar eigen goeddunken te leven.

Ook zullen zij gaan begrijpen dat er verschil is tussen leven en dood leven, hoe zelfs een steen leeft en toch dood is zoals hij eruitziet. Voor de meeste mensen is daar nog geen zicht op, evengoed zullen ook zij zicht krijgen, want Ik zal hen licht geven, helder zuiver licht, zodat alle mensen in dat licht gaan zien wat werkelijk leven is, wat ware liefde en ware wijsheid is, wie zij als mens zijn in hun vrijheid van leven en Wie Ik Ben, hun Schepper, Die hen allemaal intens liefheeft en altijd en eeuwig intens lief zal hebben.

Hemels Brood 7432

Het ware geloof in Mij is verspreid onder de mensen over de aarde verdeeld. Er is geen land, geen volk, waarvan alle mensen in Mij en Mijn liefde geloven en met elkaar in één land, in het vertrouwen op Mij, op Mijn liefde en haar wijsheid, samenleven. Overal zijn wel kleine groepen mensen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen en zoveel mogelijk naar Mijn geboden in liefde leven, maar er is niet één land waarin alle mensen in Mij geloven en dat Mij als leider heeft. Het volk Israël beweert Mijn volk te zijn, maar hun gedragingen zijn niet anders dan die van mensen in andere landen, en onder hen is er net zo goed verdeeldheid onder de mensen ten aanzien van het geloof in Mij, als bij andere volken.

Mijn ware volk bestaat uit al degenen die, verspreid over de wereld, zich in verschillende landen bevinden. En al wonen zij niet in een en hetzelfde land, allen die in waarheid, in liefde en in nederigheid in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en in hun doen en laten zoveel mogelijk naar Mijn Woord en Mijn geboden leven, zijn Mijn volk, behoren tot Mijn volk. Het onderscheid ligt bij het ware nederige geloof in Mij, in Mijn Zoon Jezus Christus, in Zijn eenheid met Mij en daarmee in Zijn Naam. Want in Hem ben Ik, Mens en God voor alle mensen, zodat wie in Hem gelooft, in Mij gelooft, want Hij en Ik zijn Eén. Daarbij hebben alle gebeurtenissen toen, de prediking door Jezus Christus, Zijn veroordeling, Zijn kruisiging, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart, werkelijk plaatsgevonden, maar het gaat niet om de letterlijke gebeurtenis, het gaat om wat het allemaal betekent. Zo gaat het ten aanzien van alles wat er gebeurt niet om het letterlijke, maar om wat het betekent. En zo is het ware volk Israëls nog steeds verspreid, ook al is er geen besef van.

In het ware geloof in Mij in Jezus Christus is de waarheid te vinden in de ware betekenis. Iedereen kan in zijn hart bij Mij komen en met Mij contact hebben, al zijn vragen stellen, en al naar zijn vermogen in waarheid en liefde zal Ik hem antwoord geven en naar zijn vermogen om lief te hebben en in nederigheid te luisteren, zal Hij Mij verstaan en Mijn Woord begrijpen en alles wat letterlijk gebeurd is en wat heden ten dage gebeurt, geestelijk verstaan.

Hemels Brood 7433

Wanneer alles weggeslepen is wat niet zuiver is, wat geen waarheid is, wat geen ware liefde is, komt de mooie werkelijke mens in al zijn van Mij gekregen schoonheid tevoorschijn, zoals een parel in een schelp bij het openen zichtbaar wordt, of zoals het kristal in een steen, wanneer het buitenste eraf geslepen is, zichtbaar wordt, of wanneer de rups verpopt is en de vlinder met zijn prachtige kleuren tevoorschijn komt, of de knop zich langzaam opent en de schitterende bloem in al haar pracht zich toont.

Niets van dat zichtbaar worden gaat zonder moeite en zo gaat het bij de mens ook niet zonder moeite om tot de werkelijk schitterend mooie mens te komen die Ik geschapen heb en in ieder mens aanwezig is, alleen tevoorschijn gebracht moet worden. Alles is daarop gericht, Mijn liefde en haar wijsheid, en Mijn licht. Mensen schuren zich aan elkaar, laag voor laag wordt weggeschuurd, waarbij steeds opnieuw gebeurtenissen plaatsvinden die het schuren langs elkaar in gang houden. Bij sommige mensen is het mooie al enigszins zichtbaar, merkbaar, bij anderen wordt het mooie nog geheel bedekt en lijkt het er niet te zijn.

Maar in ieder mens is een deel van Mijn zuiver Goddelijke leven, van Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn macht en kracht aanwezig, in ieder mens. Het verloop van de dingen, het doorlopende proces van komen en gaan van mensen op aarde, is er niet voor niets, het schuurt mee aan de mens tot die schoonheid, die liefde, die zuiverheid, niet alleen zichtbaar wordt, maar tot die mens die schoonheid van werkelijk leven, die zuiverheid, die liefde en haar wijsheid in al zijn doen en laten voor eeuwig en altijd in alle vrijheid is.

Neem al die moeite die je op aarde ondervindt aan, want het is allemaal nodig, het is allemaal Mijn liefde, Mijn wijsheid, en het brengt je tot het eeuwig gelukzalige leven dat je van oorsprong bent, zoals Ik jou, mens, naar Mijn beeld en gelijkenis, schitterend van schoonheid en werkelijk leven, geschapen heb. Kom tot het ware licht en wees dat oneindig reikende licht in waarheid en ware liefde en leef zoals Ik je bedoeld heb in Mijn eeuwig licht, Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid, te leven.

Hemels Brood 7434

Van alles wat er op aarde niet goed is, niet waar is, gelogen en verdraaid is, lopen mensen schrammen op, maar geen werkelijk ernstige schade die niet door Mijn liefde en haar wijsheid geheeld kan worden. Zonder die schrammen is niemand, omdat er onder de mensen nog geen ware volmaaktheid in hun doen en laten is. Er is wel verschil tussen de ene en de andere mens ten aanzien van waarheid, liefde en haar wijsheid, maar zowel de ene als de andere mens loopt schrammen op, hoe goed en in waarheid iemand ook handelt.

De aarde is geen Paradijs meer, niemand is dan ook op aarde in het Paradijs, in de geest van liefde kan hij innerlijke vreugde voelen uit Mij, maar het verblijf op aarde is voor niemand volledig aangenaam. Hoe het met een mens na zijn verblijf op aarde verder gaat, ligt eraan hoe hij met al het wel en wee is omgegaan. In hoeverre heeft iemand geleefd naar waarheid en liefde, helpend en zorgend voor anderen of vooral voor zichzelf en zijn eigen welzijn? Dat maakt het verschil, ook op de aarde, want wie Mij in zijn hart kent, in zijn hart contact met Mij heeft en Mijn liefde daar van tijd tot tijd voelt, voor hem en voor alle mensen, kan meer verdragen in geestelijk opzicht van alles wat ook hem schramt, dan anderen, die niet in Mij geloven en Mij niet kennen in hun hart.

Er is op aarde geen verdeling naar hoeveelheid, maar naar kracht, kracht door waarheid en liefde of kracht uit het tegenovergestelde daarvan. Zo kan de een meer ongemak en schrammen te verdragen krijgen dan een ander, en zo lijkt dat allemaal niet eerlijk verdeeld, maar geen van jullie weet vanuit welke liefde en wijsheid alles door Mij juist precies goed verdeeld is en waarom. Veel mensen gissen daarnaar, denken het te weten, maar de waarheid kennen zij niet, omdat Ik alleen alles ken en weet, omdat Ik alleen alles ben, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Daarom, vors niet naar het waarom, het hoe en wat, laat het allemaal in Mijn Hand, in het volkomen vertrouwen op Mij en Mijn ware liefde, want het zal allemaal voor iedereen goedkomen, hemels goed.

Hemels Brood 7435

Hemelse Vader, ik kan niet onder woorden brengen wat ik voel dat Uw Schepping voor ons mensen betekent, de geestelijke betekenis van al wat U in het materiële toont is zo diep doordrongen van Uw liefde en Uw wijsheid en dan besef ik daar nog maar heel weinig van, en toch ontroert het mij al zo in mijn hart. Ik zou willen dat veel meer mensen dat zouden beseffen.

Veel meer mensen zullen dat gaan beseffen, maar dat gaat langzaam en beetje bij beetje, zoals het bij jou en anderen ook langzaam gegroeid is. Er staat nog een en ander te gebeuren om mensen tot de nodige rijpheid te brengen en er is nog een en ander wat tot uitvoering moet komen in de vrijheid die de mens heeft. Want het is nodig dat de mens in zijn vrijheid zelf de keus maakt om bij Mij te komen, om Mij te leren kennen en Mijn liefde en haar wijsheid te gaan beseffen.

Veel mensen hebben daarvoor nog teveel eigenliefde en voor veel mensen is het eigen welzijn belangrijk, is het verlangen naar een zekere macht en rijkdom nog te groot en is het nodig dat door gebeurtenissen inzicht verkregen wordt in wat waar en werkelijk is en wat niet. Het belang van de meeste mensen ligt nog teveel bij groei in kennis van aardse zaken, bij uitbreiding van mogelijkheden op technisch gebied, bij de groei van handel en economie, bij het vasthouden aan regels en eigen opgestelde wetten, waardoor blindheid ontstaan is voor de geestelijke betekenis van alles wat door Mij materieel zichtbaar gemaakt is in Mijn Schepping.

Want alles heeft een geestelijke betekenis, elke veer van een vogel, elke vin van een vis, elke haar van een mens, elk blad aan een boom, elke wisseling in de natuur, alles van het grootste tot het kleinste heeft een geestelijke betekenis, is er om de mens iets te tonen, te laten begrijpen, te laten beseffen en om de mens tot zijn ware oorspronkelijke leven uit Mij, in Mijn volkomen volmaakte waarheid, liefde en haar wijsheid, in al het ware levensgeluk van eeuwig zijn terug te brengen voor altijd, zonder dat er dan nog verleiding tot het tegenovergestelde van waarheid, liefde en ware wijsheid uit liefde is, en zonder dat daar nog kwaad, ziekte of welke narigheid dan ook nog is.

Want het ware leven Die Ik Ben, is de volmaakte ultieme oneindige waarheid van onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar volmaakte wijsheid welke de oneindige werkzaamheid van het eeuwige leven is, en ieder mens is dat leven uit Mij. De aarde is zo geschapen dat de mens dat gaat beseffen en in alle vrijheid ervoor kiest zijn oorspronkelijke leven weer voor altijd te zijn.

Hemels Brood 7436

Contacten moeten onderhouden worden, willen ze niet vervagen, en zo is het ook belangrijk dat mensen contact met Mij onderhouden. Veel mensen hebben dat niet gedaan en het contact met Mij is vervaagd. Hoeveel er in de verschillende kerken in allerlei opzichten ook niet juist was, zij onderhielden met de kerkgangers wel een zeker contact met Mij, herinnerden de mensen wel aan Mij, ook al verkondigden zij niet steeds Mijn Woord naar de ware betekenis en werd hun uitleg vaak naar eigen voordeel vormgegeven, toch was er ook waarheid en liefde tussen al het andere aanwezig.

Jammer is het, dat al hetgeen niet zuiver en naar eigen voordeel was, als toonaangevend gezien is en hetgeen wel waar en ook belangrijk was, werd niet gezien. Veel mensen hebben de kerk op grond van de onwaarheden verlaten, zonder te zien wat wel waar is. Beter zouden mensen onderzocht hebben of er ook nog iets waar en juist was en hadden zij dat in het hart behouden. Weinig mensen hebben dat wel gedaan, zij hebben wat in hun hart goed voelde, behouden. Hen heb Ik, zonder hen in hun vrijheid te belemmeren, met Mijn liefde naar Mij toe getrokken, Ik heb hen Mijn liefde in hun hart laten voelen en wat zij als waarheid over Mijn Woord voelden, bevestigd. Zo heb Ik ook bij degenen die Mij zochten zonder dat zij bij een kerk aangesloten waren, Mijn Woord in hun hart bevestigd en hen in alle vrijheid bij Mij geroepen.

Nu hebben veel mensen het geloof in Mijn bestaan en in Mijn Woord losgelaten, velen helemaal, anderen hebben er nog iets van behouden en in moeilijke tijden richten zij hun aandacht nog wel op Mij voor hulp en heel af en toe bidden zij. Maar zie, al wat niet is zal niets blijven, en al wat is zal voor altijd zijn. De waarheid zal altijd waarheid blijven en of dat nu vandaag of morgen gezien wordt, het zal gezien worden. Zodra wat niet is bemerkt wordt, zal bemerkt worden wat wel is. Alle onwaarheid, alle misvattingen, al het eigenbelang, alles wat ware liefde en haar wijsheid in de weg staat in de vrijheid van de mens, zal gezien worden en verworpen worden voor waarheid en liefde, en ware liefde zal zegevieren voor alle mensen.

Hemels Brood 7437

Veel mensen willen niet in Mijn licht staan, omdat zij dan hun hebzucht, hun oneerlijkheid, hun egoïsme, hun oordelen over medemensen, hun afdwalingen, enzovoorts te zien krijgen waarvan zij geen afstand willen of kunnen doen, omdat zij de voordelen die zij ervan denken te hebben niet willen afgeven en de weg niet willen kennen waarlangs zij dat kunnen afstaan. Want die weg vraagt opoffering van wat zij denken dat hen voordeel geeft. Daarom wordt Mijn licht gemeden en Mijn waarheid ontkend.

En jullie, die Mijn licht wel willen en de verheldering van Mijn licht juist zoeken, die zoeken om Mij te leren kennen, Mijn liefde en haar wijsheid, de waarheid van werkelijk leven, hebben te maken met alle hebzucht, oneerlijkheid, egoïsme, onnadenkendheid, enzovoorts van hen die Mij niet willen kennen en niet in Mijn licht willen staan, omdat zij zichzelf en hun handelen niet willen opgeven. Ik zie hoe moeilijk het is om steeds weer geconfronteerd te worden met alle afdwalingen, onwaarheid, egoïsme, blindheid en zelfgenoegzaamheid van medemensen, en Ik begrijp dat het dan moeilijk is om niet in verontwaardiging of boosheid en verwijten te vervallen. Toch, houd vol en blijf zelf bij Mij, houd je vast aan Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn wijsheid, en Ik zal je steeds wat meer kracht en inzicht geven om te dragen en te verdragen wat geen waarheid en ware liefde is.

Ik zal je ogen steeds meer sterken voor Mijn licht, zodat je meer gaat zien van Mijn hemelse Rijkdom en duidelijker gaat zien hoe weinig waarde de aardse rijkdommen ten aanzien van het ware eeuwige leven hebben. In Mijn licht kun je dan meer en meer van Mijn liefde en haar wijsheid gaan begrijpen, de Schepping en het doel van de Schepping voor alle mensen zien, de volmaaktheid ervan, en zelf meer en meer ware liefde en haar wijsheid worden, met de blijdschap die dat geeft in je hart. Voor velen is het zicht op de hemel donker of zelfs zwart, voor jullie is het zicht licht en helder en wordt het licht sterker en zuiverder. Laat daar geen boosheid, verwijten of iets dergelijks voor komen te staan, blijf in Mijn liefde en haar wijsheid, geef niet op, want zie, Ik ben met jou, waar je ook gaat of staat, Ik ben daadwerkelijk met jullie allemaal.

Hemels Brood 7438

In elke taal zijn uitspraken die niet het letterlijke betekenen, en de meeste mensen die een taal beheersen weten wel wat er met zo’n uitspraak dan wel bedoel wordt, wat het wel betekent. Maar voor degenen die de taal beginnen te leren is het begrijpen van zulke uitspraken moeilijk en daardoor ontstaan er nog wel eens misverstanden. De taal waarin Mijn Woord geschreven staat bevat veel uitspraken waarvan de betekenis niet letterlijk bedoeld is, en veel van die uitspraken zijn gebruikt bij het opschrijven van Mijn Woord als een soort van bescherming, zodat de ware betekenis ervan niet beschadigd zou worden. Maar nu juist door die niet letterlijk bedoelde uitspraken zijn er misverstanden ontstaan en wel zodanig, dat alleen degenen die werkelijk in Mij geloven, tot de ware betekenis komen.

Zo is Mijn Woord open voor hen die Mij in hun hart gevonden hebben in ware liefde en haar wijsheid, want in hun hart leg Ik steeds meer de ware betekenis van die gebruikte uitspraken uit. Voor anderen, die nog aan de wereldse bezigheden kleven, is Mijn Woord nog niet duidelijk te verstaan, maar ieder mens heeft evengoed zijn geweten, waarmee hij goed kan beseffen wat wel en wat niet goed is om te doen of te laten. Alleen wordt daar niet genoeg naar gehandeld, en zo ontstaat er steeds meer een scheiding tussen mensen. Steeds duidelijker komt waarheid tegenover onwaarheid te staan, steeds meer wordt het geloof in Mij terzijde geschoven als niet belangrijk, steeds meer wordt een eigen geloof gevormd om wat niet waar en niet goed is te bedekken.

Toch kan de mens niet bedekken dat al het werelds gerichte handelen uit eigenbelang hem uit handen geslagen wordt, niet als een straf, maar om hem van de ondergang te redden, uit ware liefde van Mij voor de mens, die door al zijn handelen te blind is geworden en het aankomende ravijn niet ziet. Maar Ik zal beletten dat zij die de wereld aanhangen in de afgrond storten, Ik zal de afgrond vullen met Mijn ware liefde en haar wijsheid, en zo zullen allen gered worden. Wie oren heeft die hore.

Hemels Brood 7439

Heb je iets gedaan of gezegd wat je daarna betreurt, omdat je inziet dat het niet juist was, maar op dat moment zag je dat niet, niet zo duidelijk, was je afgeleid en hoorde je Mijn zachte stem ver op de achtergrond, maar drong dat niet werkelijk tot je door, maak jezelf dan geen verwijten. Denk niet dat Ik je daarop oordeel of wellicht zou straffen, want Ik ben volkomen en in alle opzichten ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde, en in Mij is alleen die ware liefde en haar wijsheid. Je hebt gehandeld in de vrijheid die je van Mij gekregen hebt, ieder mens heeft die vrijheid en ieder mens handelt in zijn vrijheid zoals hij het wil, wat wel of niet goed kan zijn.

Bij Mij is altijd vergeving in Mijn liefde, daar mag iedereen op vertrouwen, ook jij. Alleen wil dat niet zeggen dat hoe iemand handelt geen gevolgen heeft. Maar nooit zijn die gevolgen bedoeld om je terneer te drukken, om je een schuldgevoel te geven, alles is bedoeld om jou en alle mensen tot het ware in alles liefdevolle leven te brengen. En in dat opzicht zijn er steeds weer gebeurtenissen die volgen op het in zijn vrijheid gekozen handelen van de mens. Maar hoe zou het ooit kunnen zijn dat Ik je die vrijheid zou verwijten, wanneer je daarin je keuzen maakt met je verstand of je hart zonder acht te slaan op Mijn zachte waarschuwing, terwijl Ik je zelf die vrijheid gegeven heb, dat zou zeker geen liefde zijn.

Ik ben liefde en wijsheid, niet anders dan dat. Het is goed om in te zien dat je aan Mijn stem even voorbijgegaan bent en te bemerken dat de gebeurtenissen die daarop volgen niet aangenaam zijn, maar weet daarbij dat Ik je niets verwijt, geen oordeel heb, alleen liefde, en dat alles wat er gebeurt juist voortkomt uit Mijn ware liefde voor jou, om je dichter bij Mijn liefde te brengen, dichter bij het ware leven, bij wat voor jou en alle mensen het allerbeste is, zonder je vrijheid in welk opzicht dan ook te belemmeren.

Wees daarom heel geduldig met jezelf, vergeef jezelf, want Ik heb je, voordat je je keus maakte, allang vergeven in Mijn ware liefde voor jou, en zo heb Ik alle keuzen van alle mensen, in hun vrijheid gemaakt, al voorheen vergeven. Alleen blijft wel Mijn ordening, die ook alleen uit volkomen liefde ingesteld is ten beste voor alle mensen tezamen en ieder persoonlijk. Ik heb jullie allemaal intens lief, Ik heb jou, in al je vrijheid, intens lief.

Hemels Brood 7440

Doe geen moeite om alles te begrijpen wat is en gebeurt, het waarom en de oorzaak, want er is zoveel wat je ervoor nodig hebt om te weten wat je nog lang niet kunt weten zoals je nu op aarde bent. Het is ook niet nodig om alles al te begrijpen, het is nodig om eenvoudig Mij en je medemensen lief te hebben, zonder daar voorwaarden aan te verbinden, zonder daar iets voor terug te verwachten, zonder te oordelen of iemand je liefde wel waard is. Je kunt ernaar zoeken hoe de Schepping tot stand is gekomen, hoe alles werkt, je leven, je bestaan, maar het is groter dan jij je ook maar een voorstelling van kunt maken.

Je besef, je geloof, je vertrouwen in Mij en je inzet om naar waarheid en liefde uit Mij in je hart te leven is genoeg. Je mag fouten maken, het leert je en het geeft je begrip voor je medemensen die ook fouten maken, omdat jullie allemaal door het vlees gaan, de zelfstandigheid van het leven in vrijheid meemaken, met de keus tussen goed en kwaad, tussen waarheid en onwaarheid, tussen ware liefde en het tegenovergestelde daarvan, met de keus voor nederigheid en opoffering, of eigengewin en hoogmoed, en voor iedereen zijn die keuzen moeilijk, want er is altijd een zeker verlangen om een kortere, minder moeilijke weg te nemen, omdat het lijkt dat die weg op hetzelfde gewenste doel uitkomt.

Maar de waarheid is, dat dat bedrieglijk is en bijkomstigheden geeft die niet te voorzien waren door dat verlangen wat blind maakte. Er zijn geen kortere makkelijkere wegen, er is één ware weg en die ben Ik in Jezus Christus en die weg geef Ik iedereen aan in het hart. Daar woon Ik bij iedereen, daar kan iedereen Mij bereiken, Mij horen, Mij verstaan en wat Ik er zeg, laat weten, adviseer, is niet zomaar iets, dat is wat het beste is om naar te handelen. Maar niemand moet daar naar handelen en wie daar niet naar handelt heb Ik even intens lief als ieder die er wel naar handelt.

En zo is het bedoeld dat mensen elkaar liefhebben, zoals Ik alle mensen onvoorwaardelijk liefheb. Dat hoeft geen moeite te kosten, wanneer je je vaak in je hart met Mijn liefde verenigt, in ware nederigheid erkennend dat Mijn liefde met haar wijsheid de enige ware liefde is en dat Ik de volkomen, volledig volmaakte waarheid van leven ben, van ieders leven, ook van jouw leven. Maar doe geen moeite om dat te begrijpen wat niet zichtbaar is, en niet volledig al te begrijpen is, doe moeite om in nederigheid bij Mij in je hart te komen en in Mijn liefde te begrijpen wat van belang is en Mij en je medemensen lief te hebben.