Hemels Brood 7193 t/m 7223

Hemels Brood 7193

In de wereld met alle herrie en rumoer is het moeilijk om even daadwerkelijk stil te zijn, helemaal geen gedachten te hebben en je los te maken van alles wat je aandacht vraagt. Het lijken allemaal heel belangrijke dingen te zijn waar je gedachten naar uitgaan, maar mettertijd ga je, terugkijkend, wel zien dat het allemaal toch niet zo belangrijk was.

Alleen, nu, op dit moment, dringen verschillende situaties zich als het ware aan je op, en gedachten laten zich daarbij moeilijk tot stilte brengen. Kom dan toch eens met al die gedachten bij Mij, laat ze eens allemaal aan Mij weten, vertel ze één voor één en Ik luister naar jou, naar alles wat jij Mij vertelt, en wanneer je uitgesproken bent, zul je zien dat je stil wordt en zul je van Mij stilte ervaren. Want zodra je alles aan Mij verteld hebt, zul je weten dat het toch niet zo belangrijk is. Dat een korte stilte juist helpt om al wat je verteld hebt in een ander perspectief te zien.

Want met dat je het allemaal aan Mij vertelt, vertel je het als het ware ook aan jezelf en heb je de gelegenheid om het te horen alsof je het van een ander hoort, het geeft je een zekere afstand, en dan ziet alles er anders uit. Op dat moment laat Ik je weten hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal is, dat niet alles opgestapeld hoeft te gebeuren, dat je rustig al die verschillende dingen een voor een kunt aanpakken en tot een goede situatie kunt brengen. Daarbij hoeft er heus niets verkeerd te gaan.

Neem je rust, stapel niet alles op elkaar, je kunt de stappen die nodig zijn om van het ene punt bij een ander punt te komen ook niet stapelen, je kunt ze enkel één voor één zetten om er te komen. Zo kun je overal komen. Stapelen is niet nodig, het remt af en strest. Haast helpt ook niet, dat werkt net als stapelen, het strest. Sta die stres af aan Mij, stop met stapelen en neem je rust, en vergeet niet, in jou kan Ik je die rust geven, wanneer je bij Mij in Mijn liefde komt, dan vind je de juiste rust, altijd.

Hemels Brood 7194

In de Bijbel wordt gesproken over het nummer van het beest. Het beest dat de mens overheerst. Sommige mensen denken dat dat nummer een aantal aangeeft, anderen denken dat het de mate van macht is. In zekere zin is het nummer wel op die manier te beschouwen, maar belangrijker is, waar het beest verborgen zijn macht uitvoert.

Dat is in de wereld, gebruikmakend van de lusten en behoeften van de mens. Gebruikmakend van de blindheid van de mens voor alles wat werkelijk leven is, wat werkelijk waarheid is, wat werkelijk geluk brengt. Het getal van het beest is niet numeriek, maar is een plaats in de samenleving. Niet een letterlijke plaats, maar een door de mens toegelaten hoedanigheid die zich in gebeurtenissen manifesteert door de keuzen die mensen in hun vrijheid maken en niet gelijk zijn aan Mijn liefde en haar wijsheid, die tegenovergesteld zijn aan waarheid, gebaseerd op de wil uit eigenbelang en gebaseerd op het willen verbergen van al datgene wat niet waar is en schade geeft aan medemensen.

Het getal van het beest geeft aan dat het vanuit de duisternis actief is en zo weinig mogelijk in het licht komt, het licht schuwt als de dood, want in het licht zal het gezien en ontmaskerd worden. Het beest heeft macht door de mens, door zijn hebzucht, door zijn verlangen naar macht. Toch zal het beest ten onder gaan, door Mijn licht, wat Ik aan de eerlijke goedbedoelende mensen geef. Vooral aan hen die in Mij geloven, Mij in hun hart kennen en zoveel mogelijk wel gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid handelen.

Vooral hen geef Ik Mijn licht en hoe oprechter en eerlijker zij in hun doen en laten zijn, des te meer licht zal er in en om hen heen zijn. Zij zullen Mijn Woord in Mijn licht op de juiste manier gaan begrijpen en het beest zien en ontmaskeren met Mijn liefde en haar wijsheid, zonder wapens, maar met Mijn licht en met ware liefde, op de bestemde tijd.

Hemels Brood 7195

Ik heb niemand een gemakkelijke weg over de aarde beloofd. Sommige mensen gaan een schijnbaar gemakkelijke weg, maar wanneer het de goede weg niet is, zal er ergens in hun leven toch een keerpunt nodig zijn en hoe meer de schijnbaar goede weg is ingeslepen, des te moeilijker is het om in te zien dat die weg niet geheel juist is.

Moeilijke wegen zijn dan wel niet zo aangenaam, maar zij brengen mensen vaak wel in korte tijd bij Mij en vervolgens vinden zij eerder steun en kracht om die moeilijke weg te gaan, dan zij die nauwelijks enige moeilijkheden op hun weg treffen en op een gegeven moment tot een onvermijdelijk keerpunt komen, terwijl zij niet gewend zijn aan de moeilijkheden die hen dat geeft. Ik ben in ieders hart aanwezig, maar niet iedereen heeft Mij in zich gevonden en beseft Wie Ik in hem ben en wat Ik voor hem kan betekenen.

Daarom zijn er mensen door Mij geroepen om Mijn Woord vanuit hun hart op te schrijven en door te geven. Niet dat zij in al hun doen en laten al naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen, maar in hun hart ontmoeten zij Mij wel in de zuiverheid van ware stilte, in het heilige deel van hun hart, zodat zij de waarheid van Mijn Woord vanuit die zuiverheid kunnen opschrijven voor hen die nog niet weten hoe met Mij in hun hart, in die zuivere stilte, in contact te kunnen komen en Mijn Woord rechtstreeks te kunnen horen en begrijpen.

Zegen aan hen die in alle oprechtheid en nederigheid bij Mij komen, daar in hun hart, waar zij zelf volkomen stil zijn en Mijn Woord naar waarheid kunnen verstaan en begrijpen. Zegen de weg die zij gaan, want die weg zal niet in alle opzichten gemakkelijk zijn in een wereld die niet hoort, niet begrijpt en allerlei dwaalwegen gaat. Wees gezegend jullie in Mijn liefde.

Hemels Brood 7196

Waarheid, welk mens op aarde kan de oneindige diepte van Mijn ware bestaan in alles, in iedereen, beseffen naar de volledige waarheid van Mijn eeuwig onveranderlijke Goddelijke Zijn? Dat is in de oneindigheid van Zijn niet mogelijk, omdat er aan Mijn ware bestaan eeuwig geen einde is.

In ieder mens ben Ik, zijn God en Schepper, het eeuwig oneindig Zijn, Leven, zodat de mens, die Mijn leven in zich draagt, evenzo die oneindige waarheid in zich heeft, die begint met Mijn ware onveranderlijke, volkomen onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, eeuwig blijvende liefde en haar wijsheid en daarin geen einde heeft maar steeds het nieuwe begin tot in eeuwigheid is. Maar Ik Zelf ken die eeuwig onveranderlijk blijvende waarheid tot in de oneindigheid, omdat Ik Ben Die Ik Ben, die eeuwig onveranderlijk onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar niet te evenaren Goddelijke wijsheid.

In de mens is de gedachte Mijn liefde en Mijn wijsheid tot in de eeuwige waarheid te kunnen doorgronden en zelf te zijn. Maar, zoals hem het leven gegeven is, zo zal hem alles gegeven worden, tot in een bepaalde mate die gelijk is aan zijn van Mij gekregen vermogens, die stapsgewijs steeds vernieuwend zullen worden uitgebreid, dat is het eeuwig groeiende proces van het besef te leven, te bestaan en het besef van Mijn liefde en haar wijsheid als de basis van leven, van het bestaan van de mens. Daarbij is de mens al wat hij kan zien gegeven om als zijn eigen te beschouwen en de vrijheid daarbij gegeven om met zijn leven te doen wat hem goeddunkt, waarbij hij altijd, van Mijn liefde en haar wijsheid voorzien, daarvan gebruik kan maken, zodat zijn leven tot de eeuwige gelukzaligheid in eeuwige waarheid kan komen, wanneer hij daarvoor kiest.

Maar daaraan verbonden is het tegenovergestelde, wanneer hij daarvoor kiest, dat is, het tegenovergestelde van de gelukzaligheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Daarvoor is de mens op aarde geplaatst, in die vrijheid, om zijn eigen goddelijke vermogens uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, te ontdekken en de oneindige waarde daarvan in te zien en voor eeuwig voor te kiezen. Juist op de aarde is dat voor alle mensen door Mij geschapen, in de werkelijkheid van Mijn Zijn, mogelijk.

Aan jullie mensen op aarde zeg Ik, lieve mensen, Ik ben in jullie allemaal Persoonlijk aanwezig, jullie leven, Mijn liefde, in jullie gezamenlijke mens-zijn en in ieder van jullie persoonlijke mens-zijn. Dat is de oneindige waarheid.

Hemels Brood 7197

Het moeilijkste voor een mens op aarde, in de wereldse vorm van samenleving, is de ware nederigheid, de ware deemoed te bereiken. En juist die nederigheid is nodig om tot de hoogste liefde te kunnen komen.

De aarde is niet de plaats waar het gemakkelijk is om tot die nederigheid te komen. De voortdurende strijd om de beste te zijn, het hoogste te bereiken, de waarheid te kennen, is een grote belemmering voor veel mensen. Want veel op aarde is gericht op waarde, op nut, op veel, op bezit, op erkenning, enzovoorts, waarbij er weinig of geen werkelijk besef is van wat dat voor gevolgen heeft. Hoewel het op aarde evengoed hemels zou kunnen zijn, is het voor veel mensen eerder een mate van hel, waaruit moeilijk te ontsnappen is.

Maar juist in alle moeilijkheden wordt het verlangen gewekt om die moeilijkheden te overwinnen en gaan mensen zoeken hoe die te overwinnen. Met dat zoeken komen er mogelijkheden die door Mij de mens worden aangereikt. Mogelijkheden die, wanneer zij ten goede benut worden, tot zegen leiden voor alle mensen en licht om te zien wat in het duister van de wereldse samenleving nauwelijks of niet te zien was. In dat licht kunnen mensen tot een mate van nederigheid komen en Mijn ware liefde gaan ervaren.

Evengoed kan Mijn licht weer verduisterd worden, wanneer er strijd ontstaat om de beste te zijn, de waarheid te kennen, het hoogste te willen zijn, enzovoorts. Zo gaat het op aarde op en af en oordelen mensen elkaar zonder ten diepste in zichzelf te kijken en Mij te bevragen over zichzelf. Want het gaat Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, er niet om wat je ziet aan goeds of niet goeds van je medemensen, het gaat Mij erom hoe je naar jezelf kijkt, of je in je hart bij Mij komt, of je uit Mijn liefde handelt en je medemensen met zachtmoedigheid en liefde tegemoetkomt, hen de ruimte geeft om te zijn zoals ze zijn, wetend dat niemand van jullie al helemaal volmaakt is.

Wie tot de ware nederigheid wil komen, zal eerst ten diepste zichzelf moeten leren kennen in alle opzichten, en daarbij Mij zoals Ik in alle waarheid, liefde en wijsheid Ben. Voor diegene is het nodig zijn eigen zicht los te laten voor het ware zicht uit Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid. Wie dat bereikt, die zal in waarheid geen oordeel meer hebben, die zal in waarheid gelijk Mijn licht zijn, die zal in waarheid leven en geven, ware liefde, ware wijsheid. En al is hij in de hel van de wereld, voor hem zal de hemel op aarde zijn.

Hemels Brood 7198

De Bijbel, Mijn oorspronkelijke Woord, is het meest zuivere en tegelijk het minst begrepen, terwijl door velen gedacht wordt het goed te begrijpen. Juist dat is de grote moeilijkheid, het denken Mijn Woord te begrijpen en niet te voelen wat het werkelijk betekent.

In ieder hart ben Ik de waarheid, het leven, liefde en wijsheid, in ieder hart ben Ik te kennen, te zien, te begrijpen naar de waarheid van Mijn Zijn. Ik ben Schepper van hemel en aarde met alles erop en eromheen, en in Jezus Christus, als Mijn Zoon, ben Ik voor alle mensen op aarde gekomen, ben Ik gekruisigd, gestorven en uit de dood opgestaan. Met Mijn opstanding uit de dood heb Ik getoond dat er geen werkelijke dood is, maar leven, wat eeuwig leven is en blijft.

De kern van het werkelijke leven, Mijn Goddelijk Zijn, is ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, gelukzaligmakende liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Alle mensen hebben, met Mijn leven in zich, die ware werkelijk Goddelijke liefde in zich, en iedereen kan die liefde naar waarheid in zich vinden en Mijn Woord horen en leren verstaan. Het is de vrijheid van ieder mens om innerlijk bij Mij te komen en Mij in Jezus Christus te ontmoeten. Het is de vrijheid van ieder mens om niet bij Mij te komen en zijn weg over de aarde zelf te kiezen. Voor Mij zijn alle wegen goed, want Ik heb de mens de vrijheid gegeven om alles te kunnen leren kennen en in zijn vrijheid te leren wat werkelijk het beste is om voor te kiezen.

Zo zijn alle wegen verschillend en gaan mensen verschillende wegen, sommige wegen zijn druk bevolkt, andere wegen zijn minder druk bevolkt, en er zijn wegen waar mensen stil en alleen gaan. Maar welke wegen mensen ook kiezen, Ik ga naast hen diezelfde weg en Ik ben in ieder mens, welke weg iemand ook kiest. Wie wegen van liefde gaat, die zal Mij in Mijn liefde ontmoeten, die zal Mij naast zich zien en in zich voelen, Mijn liefde, Mijn Woord.

Kies vrij je weg, lief mens, Ik ben naast je, Ik ben in je, ware liefde voor jou en alle mensen. Eens komen al die wegen samen, komen alle mensen samen bij Mij uit, bij Mijn liefde en haar wijsheid in eeuwigheid.

Hemels Brood 7199

Wie is te vertrouwen, wie spreekt daadwerkelijk zuiver en oprecht Mijn ware Woord, zoals het uit Mij waarlijk gegeven is, en wie kan zeker weten dat het Mijn ware Woord is?

Wanneer Ik tot je spreek zul je het weten, eenvoudig weten. Toch is het mogelijk dat mensen spreken alsof het Mijn Woord is, zonder dat het dat werkelijk is. Alleen in het directe contact met Mij in het hart kan Mijn ware Woord geweten worden en van daaruit gesproken of geschreven worden. Maar wie is zo zuiver in zijn hart dat hij wat anderen spreken of schrijven naar waarheid of onwaarheid kan beoordelen? Wie zo zuiver is, die zal in zijn hart van Mij ook verstaan hoe in liefde en zachtmoedigheid het beste om te gaan met hen die Mijn Woord niet zuiver weergeven. Want alleen het licht van Mijn liefde kan een mens die zich vergist tot inzicht brengen.

Wie oprecht naar het licht en de wijsheid van Mijn liefde vraagt, in alle zuiverheid bedoeld om de waarheid te vinden, die zal Mijn licht en de wijsheid uit Mijn liefde in alle waarheid vinden en het zal hem bemoedigen om zichzelf in waarheid te zien. Mijn licht komt in alle hoeken van zijn hart, en in liefde kan al datgene wat duister was en alles wat belemmerend was om de waarheid te kunnen zien, opgeruimd worden. Maar het zal altijd zodanig gebeuren, dat de vrijheid van die mens niet belemmerd wordt, op Mijn tijd en op Mijn liefdevolle wijze.

Op aarde is de verleiding die alle mensen van tijd tot tijd belaagt, vooral degenen die het zuivere contact met Mij en de volle waarheid van Mijn Woord in zich gevonden hebben, zullen door de verleiding belaagd worden, in verwarring gebracht worden, onzeker gemaakt worden. Ik zal hen zeker niet alleen laten staan in hun verwarring, en het is niet uit Mij dat zij belaagd worden. Ik zal hen, zonder hun vrijheid te belemmeren, terugbrengen in de waarheid van Mijn zuivere Woord, in Mijn liefde en haar wijsheid, bemoedigen en sterken, zodat de verleiding geen vat meer op hen heeft. Zegen aan degenen die Mij daarbij dienstbaar zijn.

Hemels Brood 7200

Elke dag kun je Mijn liefde beleven, in welke situatie je ook bent. Want wat er ook gebeurt, met liefde kun je het dragen, met liefde kun je ermee omgaan, met liefde zie je de beste oplossingen die nodig zijn, met liefde kun je bemoedigen, met liefde blijft je hart in vrede, en zoveel meer gaat er goed met liefde, Mijn liefde, die onbaatzuchtig is en geen voorwaarden stelt en ook wijs is in alle opzichten.

Wanneer het moeilijk is om tot liefde te komen, omdat er iets is wat je boos maakt of verontwaardigd, wat je verdrietig maakt of ontdaan, denk dan aan iemand die jou erg dierbaar is en die je hoe dan ook liefhebt, denk aan Mijn liefde voor jou, en misschien voel je liefde voor Mij, dan zal de vrede terugkomen in je hart, en de boosheid, de verontwaardiging, het verdriet zal verdwijnen en vrede zal terugkomen in je hart waarmee je kunt vergeven wat je onaangenaam raakte.

Ik weet dat het van tijd tot tijd niet gemakkelijk is om van verontwaardiging los te komen en liefde ervoor in de plaats te stellen, maar het is mogelijk, zeker met Mij en Mijn liefde, wanneer jij eraan denkt dat dat mogelijk is en ervoor bij Mij komt. Elke dag geef Ik alle mensen Mijn liefde en haar wijsheid, gratis en voor niets, Ik hoef er niets voor terug, Ik heb er ook geen voorwaarden aan gesteld, iedereen is vrij en iedereen mag zelf kiezen of hij in de vrede van Mijn liefde wil handelen, of liever ergens anders zijn voordeel wil halen.

Evengoed zeg Ik aan alle mensen, wanneer je werkelijk vrede wilt met alle mensen, weet dan dat daar geen wapens voor nodig zijn, alleen ware oprechte liefde, die je altijd bij Mij in je hart kunt krijgen, voor niets, als je Mij erom vraagt. Want zo is het, dat wanneer je alles hebt wat je maar wilt, werkelijk alles, maar je zou geen ware liefde hebben, dan heb je niets, helemaal niets. Bij Mij kun je die ware liefde altijd krijgen, zodra je Mijn liefde wenst, gaat je wens in vervulling en zul je vreugdevolle vrede in je hart ervaren, wat de omstandigheden ook zijn. Weet voor altijd dat Ik alle mensen liefheb, dat Ik ook jou liefheb.

Hemels Brood 7201

Ware liefde verlicht mensen, verlicht hun gemoed en laat hen zien wat wel en wat niet belangrijk is. Ware liefde is bemoedigend, troostend, steunend, helend en geeft mensen houvast in het leven op aarde, leven wat niet altijd voor iedereen zo aangenaam is.

Maar ware liefde is niet iets wat je jezelf kunt opleggen te zijn, vooral niet in situaties waarin je tekortgedaan wordt, ernstig benadeeld wordt, vals beschuldigd wordt, en je met je verstand wel weet dat je beter in liefde blijft, maar je gevoelens eerder met boosheid, verontwaardiging en dergelijke gevuld zijn. Wat je weet dat het beste is om te doen en na te streven, is niet altijd in balans met je gevoelens. Dan is het moeilijk om die liefde te zijn die je eigenlijk zou willen zijn. Zie, liefde is altijd Mijn liefde in jou, en op zulke momenten kom je het beste bij Mij, leg Mij daar alles voor wat de liefde bij jou belemmert en Ik zal je de weg wijzen, het licht geven om te begrijpen en je gemoed met Mijn liefde verlichten, zodat de ongewenste gevoelens uit jou kunnen wegvloeien en alleen Mijn liefde in je hart overblijft.

Liefde gaat nooit gepaard met dwang, liefde laat zich niet dwingen, zeker niet door het verstand. Het verstand is er om hetgeen Ik in het hart aangeef te verstaan en in samenhang met Mij in het hart de zin van het leven in alle opzichten te begrijpen, zowel materieel, fysiek, als geestelijk en Goddelijk, naar de volkomen en Enige waarheid. Daarom is het verstand van belang, maar in het hart ben Ik en dat beseffen is een eerste belang om Mij naar waarheid te kunnen ontmoeten. Mijn ware liefde in het hart geeft balans aan het verstand. Maar in de wereldse samenleving wordt het verstand belangrijker geacht dan het hart, en bij veel mensen wordt het hart overwoekerd door het verstand en wordt aan het besef van Mijn aanwezigheid in het hart van alle mensen nogal eens voorbijgegaan.

Toch ben Ik daar en wacht tot de mens naar Mij vraagt, naar Mij toe komt, en al doet hij dat vanuit verstandelijke overwegingen, Ik zal erop reageren en hem de weg naar zijn hart tonen, waar hij Mij zelf kan ontmoeten in alle waarheid van de liefde en haar wijsheid van Mijn Goddelijk Zijn.

Hemels Brood 7202

Je kunt iets groots bouwen met iets heel kleins. En als dat grote er dan staat, kun je denken dat een klein deeltje wel gemist kan worden. En zo brokkelt er steeds een klein deeltje af van dat grote geheel.

In het begin denk je, dat geeft niet, maar wanneer er dan eens hier en dan eens daar kleine deeltjes wegvallen, ontstaan er gaten die groter worden, tot op een zeker moment die gaten zo groot zijn, dat het geheel instort. Dan besef je dat je met al die kleine deeltjes dat grote gebouw hebt gebouwd en dat al die kleine deeltjes eigenlijk even belangrijk of belangrijker zijn, dan dat grote wat je ermee bouwde. Zo is het in de wereld, mensen zijn bezig met groter en meer, maar het hele kleine, waarmee zij begonnen en groter en groter bouwden, geven zij de waarde die het verdient niet, totdat het geheel in elkaar stort.

Een werkelijk goede en betrouwbare bouwsteen is ware liefde, veel mensen hebben daarmee grote dingen gebouwd, maar vervolgens zijn zij die liefde als bouwsteen vergeten, ze zien alleen wat ze bereikt hebben. Alles wat op aarde is, heeft een beperkte tijd, behalve ware liefde, liefde houdt in haar waarheid eeuwig stand. Nu is er in de wereld veel gaande, veel wat opgebouwd is valt in, zakt weg, en mensen vragen zich af wat nu het beste is om te doen. In een race tegen de klok wordt er gezocht naar afdoende middelen om wat gebouwd is niet verder te verliezen. Maar het juiste kleine onderdeel wat nodig is om datgene te vinden wat alles weer opbouwt, is een beetje ware liefde voor elkaar en wat ware liefde voor Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus in de harten van alle mensen.

Dat zou al genoeg zijn. Met een klein beetje ware liefde kan het allergrootste gebouwd worden, namelijk een samenleving waarbinnen iedereen zich vrij en gewenst voelt, gewenst weet, waarbinnen vrede en vreugde is bij alle mensen, genoeg te eten en te drinken voor iedereen en gezondheid en vriendschappen alom aanwezig zijn. Wanneer je weet wat Ik bedoel, leg je er dan op toe om met die ware liefde je medemensen tegemoet te komen, ook al ben je maar met weinigen, of misschien alleen, met ware liefde kan het onmogelijke mogelijk worden, omdat Ik die ware liefde ben, en voor Mij zijn alle dingen in ware liefde mogelijk. En al ben jij dat kleine beetje ware liefde, voor Mij ben je van grote waarde, vergeet dat niet.

Hemels Brood 7203

Het is op aarde niet altijd overal alleen kommer en kwel, soms lijkt dat zo, maar kijk eens om je heen, dan zie je dat er ook veel goed is en vreugde geeft. Dan zie je de vreugde van het net geboren kind en de liefde waarmee het door de ouders wordt omringd, dan zie je de liefde van mensen voor elkaar, de zorg die gegeven wordt aan degenen die dat nodig hebben. Dan zie je dat het merendeel van de mensen niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook om zijn medemensen geeft.

Overal zijn mensen met elkaar betrokken, in kleine of grote kringen van mensen wordt liefde gedeeld. Het is niet alleen kommer en kwel, staar daarom niet voortdurend naar wat er onaangenaam en niet goed is, maar kijk naar wat wel goed is en doe daaraan mee. Ook als je weinig kunt, maar dat kleine wat je kunt met een ander deelt, dan heb je veel gedaan, want al het weinige van wat je kunt, is altijd veel ten opzichte van degenen die veel kunnen, maar lang niet zoveel geven als zij wel zouden kunnen.

Juist degenen die met het weinige dat zij kunnen hun medemensen helpen, zullen daarop Mijn zegen in overlopende maat ontvangen. Niet als een beloning waarvoor zij gewerkt hebben, maar vanwege hun liefde die hen tot geven aangezet heeft. Die liefde trekt Mijn liefde, die onbaatzuchtigheid trekt Mijn zegen, vooral die eenvoudige mens die zijn medemensen uit liefde helpt en verzorgt zonder daar iets voor terug te verwachten, die geef Ik haast ongemerkt Mijn zegen. Mijn zegen is geen geld of bezit, geen roem of macht, Mijn zegen is geestelijke rijkdom die veel meer betekent dan een mens op aarde kan beseffen.

Maar in Mijn hemel is er vreugde en eens zal diegene zelf in die vreugde zijn opgenomen en begrijpen wat Mijn zegen hem gegeven heeft. Weet dat in ware liefde geen kommer en kwel is, alleen vreugdevol leven, die ware liefde geef Ik jullie allemaal, dat is jullie ware leven. Wie naar ware liefde leeft, die leeft werkelijk, al is het op aarde kommer en kwel, er is ook veel liefde, kijk maar om je heen en zie dat het er is, ook op deze woelige aarde.

Hemels Brood 7204

Wanneer iemand je pijn doet met wat hij tegen je zegt, je kwetst, draag die pijn dan. Want die pijn zal je helen waar dat nodig is. Je kunt Mij daarbij altijd om hulp vragen.

Zie, Ik heb de pijn gevoeld en doorstaan zonder iemand terug pijn te doen, en in ware liefde is die pijn opgelost. Dit staat hier in het kort, terwijl het veel meer omvat, maar dat is hier nu niet van belang. Van belang is, dat je in je Mijn ware liefde voor alle mensen voelt, want in ware liefde heb Ik alle mensen gevat zonder dat hun misvattingen, hun onwaarheden, hun leugens en bedrog, hun egoïsme en welke tekortkomingen dan ook daar ook maar het kleinste beetje van afhaalt. Mijn liefde blijft hoe dan ook in alle opzichten voor alle mensen dezelfde en eeuwig oneindig krachtig.

Doorvoel dat in je hart, zie Mij voor je in Mijn liefde, Mijn vredevolle zachtmoedigheid en voel die pijn oplossen in Mijn liefde, die dan ook jouw liefde is. Iedereen die pijn en verdriet heeft, kan in Mijn liefde voelen hoe die pijn oplost, maar het is daarbij wel nodig dat je eerst bereid bent om die pijn te dragen, zonder voorwaarden, zonder verwijten, zonder bedenkingen en oprecht bij Mij komt om Mijn liefde te voelen, dan doorstraalt Mijn warme liefde je en verlost je van de pijn. Dat is niet de lichamelijke pijn, maar de innerlijke pijn door gekwetst te zijn.

Hoe oneerlijk zo’n kwetsing ook is, kwetsing heeft steeds vooral met je eigen twijfels te maken, met zwakheid, die ieder mens heeft en op zich geen schande is, alleen niet aangenaam voelt. Maar wie de pijn van een kwetsing draagt en ermee bij Mij komt, die kan voelen hoe die pijn oplost zodra hij Mijn liefde voor alle mensen voelt. Want dat is nodig, Mijn liefde voor alle mensen daadwerkelijk te voelen. Die liefde waar Ik aan vasthield toen Ik vals beschuldigd en gekruisigd werd en aan het kruis stierf.

Dat deed pijn, maar de lichamelijke pijn en de kwetsingen waren niet van belang, Mijn eeuwig blijvende liefde voor alle mensen tot aan het eind vasthouden, dat was van belang. Want Mijn lichaam stierf, maar Ik Zelf stond op uit de dood, in die ware zuiver onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid voor alle mensen, voor eeuwig en altijd. Dat, lieve mensen, ben Ik voor jullie, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hemels Brood 7205

Nadat Adam en Eva zich bewust geworden waren van hun naaktheid, vroeg Ik hen wie hen te kennen had gegeven dat zij naakt waren. Want zij verborgen zich voor Mij vanwege hun naaktheid.

Nu was het niet hun letterlijke naaktheid als zodanig, maar het besef van hun afdwaling van hetgeen Ik hen geboden had, het toegeven aan de verleiding van de slang tegen Mijn advies in, waardoor zij zich verborgen. Zij bemerkten wat deze afdwaling aan hun besef gewijzigd had, hun volkomen onschuld was verbroken. De onschuld van de mens was verbroken, en daarmee waren alle voordelen van de onschuld verdwenen, het directe besef van wat werkelijk leven is en Mijn leven in hen werd niet meer volkomen zuiver beseft. Zo verdween voor hen het Paradijs, de ware zuivere levenssituatie in Mijn volle licht en Mijn volledig te beseffen liefde en haar wijsheid. Het duister kreeg een zekere invloed op het leven van de mens en de aarde moest vanaf dan door eigen inspanningen bewerkt worden om vrucht te kunnen voortbrengen.

Maar Mijn liefde voor de mens was en is nog altijd en eeuwig oneindig groot en Ik ben eeuwig Dezelfde, en uit die liefde kwam datgene voort wat de mens gered heeft van zijn schuld en hem de mogelijkheid geeft om terug te komen in de volkomen zuiverheid van Mijn aan hem gegeven werkelijke leven. Op de daarvoor bestemde tijd kwam Ik als Mijn Zoon Jezus Christus op aarde en leerde Ik de mensen de waarheid van leven, van liefde en haar wijsheid, en in Jezus Christus doorstond Ik alle verleiding, werd Ik volkomen vals beschuldigd, werd Ik veroordeeld, gekruisigd en gedood. Maar met Mijn opstanding uit de dood heb Ik het ware leven getoond en heb Ik alle schuld van alle mensen op Mij genomen, zodat alle mensen in de zuivere onschuld van het ware leven kunnen terugkomen, in de ware gelukzaligheid van het werkelijke leven, Die Ik Ben.

Zo kan iedereen die dat in zijn vrijheid wil in Naam van Jezus Christus Mij in zijn hart persoonlijk ontmoeten en de weg gewezen krijgen waarlangs hij tot Mijn aan hem gegeven leven in alle gelukzaligheid kan komen. Dat is voor alle mensen mogelijk, maar de mens is vrij en het is aan de mens om voor het ware schuldenvrije leven, voor Mijn ware eeuwige leven, dat ieder mens hoe dan ook heeft, te kiezen. Dat is, te kiezen voor Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige volkomen ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben, het eeuwig ware leven in alles en in alle mensen.

Hemels Brood 7206

Spijt. Wanneer je iets gedaan hebt waar je oprecht spijt van hebt, omdat je inziet dat je het beter anders had kunnen doen, dan is het je vergeven. Alles waarvan je inziet en begrijpt dat het liefdevoller, begripvoller, eerlijker, gemoedelijker had gekund, maar je was daar door de omstandigheden blind voor, is je vergeven. Een volkomen vergeving voor degenen die opzettelijk, willens en wetens en uit eigenbelang het misdadige pad opgegaan zijn, zullen minder gemakkelijk vergeving vinden. Belast met hun handelen zullen zij pas vergeving ontvangen nadat zij daar oprecht spijt van hebben en zich langere tijd voor het goede en liefdevolle hebben ingezet.

In de wereld is veel leugen en bedrog, alsof het er niet toe doet, vooral wanneer mensen niet werkelijk in Mijn bestaan als God en Schepper geloven. Want wie zal iemand op zijn leugens betrappen, als ze goed verborgen zijn? Zie, Ik ken alle leugens en alle verdraaiingen van alle mensen, Ik ken wat goed is en wat niet goed is en Ik weet van alle mensen of hun afdwalingen van liefde en waarheid door onwetendheid, blindheid, misvattingen, enzovoorts komen, of door eigenbelang in het besef dat afgedwaald is van waarheid en liefde, maar daar geen waarde aan gegeven is en het welzijn van mensen met opzet niet in acht genomen is.

Er is een groot verschil tussen mensen die hun afdwalingen als zodanig niet beseffen en hen die dat wel degelijk beseffen, maar zich daarom niet bekommeren. Wie het besef mist, zal met zachtmoedigheid tot besef gebracht worden. Wie beseft wat hij aanricht, zal in verhouding tot zijn besef te leren krijgen, uit liefde, maar de werking van Mijn liefde zal anders zijn, niet als een straf, maar met grote duidelijkheid over de gevolgen. Steun de onwetenden en elkaar in Mijn Naam en laat degenen die in het volle besef liegen en bedriegen aan Mij over, zodat verontwaardiging, verwijten en onverdraagzaamheid geen kans krijgen.

Wees zachtmoedig voor de onwetenden, hen beleren, dingen rechtzetten, verwijten maken en dergelijke helpen hen niet tot zicht, maar roept weerstand op en biedt geen veilige omgeving om iemand in Mijn licht zicht te geven. Wie zijn medemens die zicht ontbeert wil helpen, zal dat alleen op een waarlijk goede manier kunnen doen vanuit Mijn liefde en haar wijsheid in het hart, wanneer hij daarvoor bij Mij gekomen is. Want het is gemakkelijker de splinter in het oog van de ander te zien, dan de balk in het eigen oog.

Daarom, kom altijd eerst bij Mij en Mijn ware liefde en haar wijsheid voordat je een medemens op onvolkomenheid wijst, dan zul je steeds de juiste woorden in ware begripvolle liefde vinden om een medemens tot het zicht te helpen waar het hem ontbrak. Laat het niet jouw zicht zijn, maar steeds Mijn zicht, dan komt het altijd helemaal goed.

Hemels Brood 7207

Ik ben het licht voor alle mensen. Mijn licht is de waarheid van leven, van het ware Goddelijke Zijn, de eeuwigheid van Zijn. Niemand kan de waarheid van Leven in al haar zuiverheid kennen dan door Mij, want er is geen ander werkelijk waar Goddelijk licht dan Mijn licht, in de eeuwige waarheid van werkelijk Zijn.

Hoe helder en zuiver Mijn licht, door Mij op aarde gebracht, ook schijnt, aan veel mensen gaat het voorbij, doordat hun oog vertroebeld is door eigenliefde, door onwaarheid, door misvattingen, door zucht naar roem en rijkdom. Voor hun oog is Mijn zuivere licht niet duidelijk te zien, maar het is er even helder en duidelijk wel en zal nooit weg zijn. Voor het oog van hen die in alle eenvoud in Mij geloven, is Mijn licht wel duidelijk te zien en zij kunnen Mijn Woord, Mijn ware uitleg over het werkelijke leven in Mijn licht gaan begrijpen.

Wie eenmaal de waarheid begrijpt in haar werkelijke vorm van leven, welke Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige oneindig volmaakte liefde en haar wijsheid is, die zal in Mijn licht groeien tot die ware liefde, Die Ik Ben. Dat zal hem de enige ware rijkdom geven, geen aards materiële rijkdom, geen aardse roem en werelds geluk, maar hemelse rijkdom, welke de ware eeuwige gelukzaligheid is. Maar vergis je niet, want dat is niet te bereiken van de ene op de andere dag, en het vraagt een ware volledige overgave aan Mij van het eigen zijn als mens, tot in het diepst van de ziel, in het besef dat dat alleen met Mij samen in alle nederigheid bereikt kan worden, in de samenwerking van Mijn liefde en jouw diepe nederigheid.

Juist die nederigheid is voor zoveel mensen die in Mij geloven nog moeilijk om te zijn. Ik zeg jullie, dat is de weg die Ik jullie geef, zodat je tot die nederigheid zelf komt, uit eigen vrije keus. Ik geef jullie de weg van Mijn ware liefde, het is aan jullie ieder zelf om die weg tot ware nederigheid te gaan. Maar wie Mijn weg gaat, die zal na verloop van tijd in ware nederigheid gelijk Mijn liefde en haar wijsheid volmaakt leven in eeuwigheid zelf zijn.

Hemels Brood 7208

Lieve mensen, wees niet bevreesd voor de moeilijkheden die zich op aarde voordoen, de aarde is er ter loutering van de mens, van zijn ziel, en geen mens staat er alleen voor.

Mensen kunnen denken er alleen voor te staan, maar ook hen verzeker Ik dat zij niet alleen zijn. In ieder mens ben Ik het ware leven en door Mij is ieder mens levend, met het besef persoonlijk mens te zijn. Dat wil zeggen, dat de mens altijd samen met Mij is, zijn Schepper en God in Jezus Christus, en nooit alleen. Maar niet alle mensen beseffen dat zij niet alleen zijn. Er zijn nogal wat mensen die zich alleen voelen, al bevinden zij zich in een grote menigte met mensen, en er zijn mensen die alleen zijn maar zich nooit alleen voelen, omdat zij weten dat Ik in hen aanwezig ben, hen ten diepste ken en innig liefheb.

Zij weten dat niets van wat zij zien en meemaken zonder Mijn liefde gebeurt of toegelaten wordt, om liefdevolle wijze redenen. En hoewel zij van tijd tot tijd bedroefd kunnen zijn om wat er werelds gezien allemaal gebeurt en niet naar ware liefde is, hun geloof in Mij en hun vertrouwen op Mij is sterker aanwezig, zodat zij alles wat er gebeurt kunnen verdragen in de wetenschap dat zij Mijn steun en liefde hebben en Ik eigenlijk alles draag en zij slechts een beetje, zodat zij sterk blijven. Want zouden mensen niets te dragen hebben, dan zouden zij aan goede kracht verliezen, niet lichamelijk, maar in het geestelijke besef van waarheid, van liefde en haar wijsheid.

Jij, die dit leest, voel het leven in je, besef dat je leeft en je beseft Mij, jouw Schepper. Zo waar als jij leeft en voelt dat je leeft, zo waar ben Ik en zo waar is jouw leven je uit Mij gegeven. Voel het en je weet het, elk leven in ieder mens is Mijn leven en in dat leven zijn jij en Ik samen één werkelijk leven. Daarom ben jij nooit alleen en wanneer je wilt kun je in je, waar je voelt te leven, bij Mij komen en voelen dat jij en Ik samen zijn, waarheid en ware liefde, want Ik ben waarheid, Ik ben leven, Ik ben ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7209

Ik ben leven. Jullie leven, het leven van alle mensen is van oorsprong Mijn leven, altijd hetzelfde leven. Wat de mens met het vermogen van het van Mij gekregen leven doet, is zijn eigen vrije keus.

Maar dat wil niet zeggen dat het niet uitmaakt welke keus hij maakt. Want zijn van oorsprong van Mij gekregen leven is onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig dezelfde ware liefde en haar wijsheid. Alleen wanneer de mens daar in zijn vrijheid voor kiest, leeft hij zijn werkelijke leven, al het andere waarvoor hij kiest is surrogaat leven, wat alleen op de aarde mogelijk is. Het lijkt er te zijn, maar het is er in werkelijkheid niet. Dat is voor de mens op aarde moeilijk om zich voor te stellen, dat een deel van wat hij als zijn leven ziet, niet het werkelijke leven is.

Toch is alles wat geen ware oorspronkelijke liefde en haar wijsheid is, geen werkelijk leven, maar een vorm van dood, het tegenovergestelde van leven, dood is synoniem voor wat niet is. Al het tegenovergestelde van liefde en haar wijsheid is niet, lijkt er te zijn, om de mens in vrijheid de gelegenheid te geven om het onderscheid te leren maken tussen wat wel en wat niet is en uit vrije wil voor het werkelijke leven te kiezen. Nu kun je je afvragen, hoe te leren onderscheiden wat wel en wat geen werkelijk leven is, wanneer het één zowel als het ander het leven lijkt te zijn. Door ervaring, met vallen en opstaan kan iedereen dat leren.

Wanneer een kind leert lopen kun je je afvragen, hoe leert een kind te lopen? Sommige mensen zullen zeggen, dat ziet hij anderen doen en het kind doet dat na. Maar hoe weet een kind dan wat hij ervoor nodig heeft om zelf te kunnen lopen zoals hij ziet dat mensen lopen? Dat is in hem aanwezig uit Mij, uit het leven dat hij van Mij gekregen heeft, heeft hij de kennis daarvoor en die ontvouwt zich in hem. Zo ontvouwt zich in de mens uit Mij alles wat de mens nodig heeft om tot het ware werkelijke leven te komen. Maar niet bij iedereen gaat dat op dezelfde manier, in dezelfde tijd, want de mens is vrij en alle gebeurtenissen door de vrije keus van de mens hangen ermee samen. Daarom gaat het ontvouwen van het besef van Mijn aan jullie gegeven ware werkelijke leven gespreid over langere tijd en over veel mensen, tot zo lang nodig is en het in ware vrijheid geheel gekend is en voor gekozen wordt.

In ieder mens is met het leven, wat Mijn leven is, ook het vermogen om onderscheid te leren maken tussen wat wel en wat geen onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is en te leren wat werkelijk waarde heeft om voor te kiezen. Dat ontvouwt zich binnenin de mens uit Mijn leven en wel zodanig, dat het zijn vrijheid niet belemmert. Dat is Mijn gave aan de mens, aan jullie allemaal, omdat Ik jullie allemaal eeuwig oneindig innig liefheb.

Hemels Brood 7210

Hemelse vader, ik ben ervan overtuigd dat U de zuiverheid bent in mij, voor zover ik in zuiverheid naar U kan luisteren en U kan verstaan. Open mijn ogen voor wat ik niet naar waarheid zie en niet besef. Dank U voor Uw oneindig ware liefde en haar wijsheid.

Geen mens is al zo zuiver in zijn hart dat hij Mijn Woord in hem in volkomen waarheid kan verstaan en begrijpen. Niet iedereen ziet daarom alles al hetzelfde. Daarom zijn er nog verschillen tussen wat de ene mens als juist verstaat en wat de andere als juist verstaat. Het belangrijkste ten aanzien van elkaar is dat er geen strijd om de waarheid ontstaat, dat mensen elkaar niet aanspreken op de verschillen, maar ruimte geven om ieder hun contact met Mij te hebben en in vrijheid de overeenkomsten met elkaar te delen, wetende dat wat niet overeenkomt te Mijner tijd bij de een of bij de ander naar waarheid bekend zal gaan worden.

Wanneer er in waarheid over de verschillen gepraat kan worden, zonder erger, zonder oordeel, zonder aanspraak te maken op de waarheid, kan dat goed zijn, het kan tot een meer juist besef van Mijn Woord leiden, bij de een of bij de ander, maar wanneer er aanstoot genomen wordt, dan kan beter gezwegen worden over de verschillen. Want wanneer iemand oprecht in Mij gelooft, is dat voor Mij genoeg en is het aan Mij om diegene naar het volkomen zuivere verstaan van Mijn Woord te leiden. Laat iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft en ernaar streeft om Mijn liefde te leven, in vrede met elkaar omgaan en in vrede omgaan met al degenen die niet in Mij en Mijn liefde geloven.

In Mijn hemel heb Ik voor iedereen plaats bereid, en zowel op aarde als in de hemel zorg Ik voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Al wat je nu niet naar waarheid ziet en beseft, zul je op Mijn tijd zien en beseffen, dat geldt voor alle mensen. Wees zoveel je kunt in vrede in je hart en met je medemensen, dan zal op Mijn tijd alles je duidelijk worden in volkomen waarheid. Wees gezegend in Mijn liefde.

Hemels Brood 7211

Een Mij dankbaar hart is een vreugdevol hart, en die vreugde straalt uit als een sfeer van liefde die alle mensen goeddoet. Want wie Mij dankbaar is, heeft Mijn liefde gevoeld in hetgeen hem overkomen is, en wat het ook is, hij weet dat het Mijn liefde is waarvoor hij dankbaar is. Een Mij dankbaar hart is vervuld van Mijn zegen en diegene weet dat, dat geeft hem die dankbaarheid en hij weet dat het zonder Mij niet zou zijn zoals het is.

Hij weet dat alles niet zou zijn zonder Mij en hij weet dat alles alleen uit Mijn ware liefde en haar wijsheid komt. Hij weet ook dat Mijn liefde en haar wijsheid niet alle treurnis nu al voor altijd kan wegnemen, vanwege de vrijheid van alle mensen, waardoor ieder mens zijn eigen persoonlijke zijn in alle vrijheid kan beseffen. Hij beseft dat die vrijheid van alle mensen niet altijd rozengeur en maneschijn geeft, maar dat alles wat niet aangenaam is door Mij in Mijn liefde gedragen wordt, zolang dat voor alle mensen nodig is. En alhoewel er veel op aarde afwijkend van waarheid en liefde gebeurt, weet hij dat alles in Mijn liefdevolle en wijze Hand ligt en voor alle mensen eens helemaal goed zal komen en eeuwig goed zal blijven.

Maar nu zijn er nog veel mensen die Mij niet op die manier kennen, die niet in Mijn bestaan geloven, die voornamelijk in hun eigen bestaan als een eigen zelfstandig zijn geloven, en zij zien de eenheid die mensen met elkaar zijn nog niet zoals dat in werkelijkheid altijd al is. Daardoor rommelt het in de wereld, dan eens hier en dan eens daar, en de hele mensheid voelt het effect daarvan. Toch is alles wat er in de wereld rommelt in Mijn liefde gevat en evengoed ligt het allemaal in Mijn liefdevolle en wijze Hand.

Wees ervan verzekerd dat, hoe het in de wereld ook rommelt, hoe roerig tijden ook kunnen zijn, er niets gebeurt zonder dat Mijn liefde erbij is en haar invloed heeft ten goede aan alle mensen. Wie dat begrijpt zal ook zeker daarover dankbaarheid voelen in zijn hart. Alles komt goed, want Ik ben het eeuwig ware Leven, en onveranderlijk zal Ik dat eeuwig Zijn, waarheid, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7212

Ik geef je Mijn Woord in je hart, maar er is een zekere intelligentie nodig om Mijn Woord in haar ware betekenis ten diepste te kunnen begrijpen. Voor iedereen is Mijn Woord te begrijpen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van intelligentie om het tot in het diepste te gaan begrijpen.

Daarom heb Ik mensen geroepen om Mijn Woord vanuit het hart op een meer eenvoudige manier uitgelegd op te schrijven en mensen aan te reiken. In die eenvoudige uitleg zit toch ook de diepere betekenis van Mijn Woord en daardoor kunnen ook degenen met een mindere mate van intelligentie Mijn Woord dieper in hun hart verstaan. Het ware verstaan staat altijd in nauw verband met de mate van liefde voor Mij en de medemensen in het hart, en slechts deels met de intelligentie. Daarom gebeurt het dat hoog intelligente mensen met minder of weinig liefde in het hart toch de juiste betekenis van Mijn Woord missen en een onjuiste interpretatie aan Mijn Woord geven of geen geloof hechten aan Mij en Mijn Woord.

Ik heb gezegd Mijn Evangelie te zullen geven aan de eenvoudige mensen, aan hen die veel liefde in hun hart hebben, en zo zij het dat Mijn Woord begrepen wordt in hun hart zonder dat zij het precies onder woorden kunnen brengen, maar zij kennen het evengoed in hun binnenste, in hun ware liefde. Het uitdragen van hun liefde voor hun medemensen is het uitdragen van Mijn Woord en hun doen en laten is door Mij gezegend. Niet de intelligentie is dan ook het belangrijkste, maar altijd de liefde en daaruit voort komt de wijsheid, precies zoals goed en nodig is.

Gezegend degenen die Mij in hun hart verstaan en van Mij de intelligentie gekregen hebben om dat in alle eenvoud en liefde in menselijke taal onder woorden te brengen en uitleg over te geven aan al degenen wiens hart ernaar verlangt om Mij in ware liefde te kennen. Zegen ook aan hen en aan allen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Hemels Brood 7213

Een mens deelt zijn tijd in naar de hoeveelheid die hij heeft en hetgeen hij te doen heeft. Ik heb alle tijd en alles wat is, gebeurt naar Mijn ordening, zonder dat tijd daar iets mee te maken heeft. Maar voor de mens is tijd een invulling van zijn doen en laten, waarbij hij ook zijn rust nodig heeft. Ik rust nooit, niet zoals de mens voor zijn lichaam rust nodig heeft en een deel van zijn tijd rust.

De mens is tijd van leven op aarde gegeven, om in vrijheid mee om te gaan. De ene mens gebruikt zijn tijd zinvoller dan de andere, de een dwaalt in zijn vrijheid verder af van wat werkelijk leven is dan de ander. Niet iedereen is dezelfde hoeveelheid tijd gegeven om op aarde te verblijven. Voor sommigen is het een zegen om slechts een korte tijd op aarde te zijn, voor anderen is het een zegen om daar een langere tijd te zijn, maar voor iedereen is het ware leven, Mijn leven, zonder tijd eeuwig. Alleen heeft niet iedereen het besef daarvan, daarom wordt tijd door veel mensen heel anders ingedeeld dan zinvol zou zijn.

Juist op aarde is de mens tijd gegeven om in zijn vrijheid tot het ware levensbesef te kunnen komen, maar veel vaker gebruikt de mens zijn tijd om succes te behalen in wat hij wil zijn of wil hebben, om aanzien te verwerven, beroemd te worden, armoede te overstijgen, enzovoorts. Maar alles wat mensen in hun tijd op aarde vergaard hebben en geen ware liefde is, alles wat materieel is, wat met aanzien en dergelijke te maken heeft, is weg zodra de tijd van verblijf op aarde is afgelopen. Het enige wat dan overblijft is de mate van liefde waar hij op aarde naar geleefd heeft. Want die ware liefde is zijn leven en dat leven is eeuwig.

Maar weg van de aarde is er bij veel mensen weinig liefde over, terwijl liefde licht is. Daarom is het voor iedereen van belang om zijn tijd op aarde naar ware liefde in te delen, zodat hij na zijn tijd op aarde het licht van zijn liefde heeft. Maar wie dan weinig of geen licht heeft, die kan Mijn Naam roepen en Ik zal hem licht geven uit Mijn liefde voor hem, en hij zal in Mijn licht het ware leven gaan zien en begrijpen en hij kan vanuit Mijn licht tot liefde komen en uiteindelijk geheel tot licht komen. Zalig degenen die op aarde al tot Mijn licht gekomen zijn.

Hemels Brood 7214

Mijn nee is evengoed liefde als Mijn ja. Door veel mensen wordt het nee vaak niet gezien als liefde, omdat het hen niet geeft wat zij willen, maar wanneer nee beter voor hen is, is nee liefdevoller dan ja.

Mijn mildheid is liefde en wordt ook zo ervaren, maar Mijn strengheid is evengoed liefde, hoewel die vaak niet als liefde ervaren wordt. Maar veel mensen zijn door Mijn strengheid beter terechtgekomen dan met mildheid gebeurd zou zijn. Toch wordt er door de mens onderscheid gemaakt tussen wat zij wel en niet als liefde ervaren, zoals dat op aarde gezien wordt als het verschil tussen liefde en boosheid. Zo wordt er gedacht dat er in Mij naast liefde ook boosheid zou zijn, terwijl dat niet zo is. In Mij is ja en nee, maar het is niet zo dat het ja Mijn liefde is en het nee Mijn boosheid zou zijn.

Het is het milde, waar mildheid op zijn plaats is, en het strenge, dat is de duidelijke grens waarbinnen alles ware liefde is en waarbuiten alles valt wat geen ware liefde is. Dat is niet een grens tussen liefde en boosheid, wat in de Bijbel weergegeven is als zijnde Mijn toorn, want van toorn is in Mij geen sprake, het is de mens die dat op die manier heeft uitgelegd. Zie, wanneer een kind de weg wil oversteken zonder te kijken of er verkeer aankomt, grijp je het vast om te voorkomen dat het onder een aankomende vrachtwagen terechtkomt. Dat is een nee uit liefde, uit behoedzaamheid, niet uit boosheid. Want een kind overziet zijn vergissing nog niet altijd. Het nee heeft het kind gered uit liefde voor het kind.

Zo heb Ik totaal geen boosheid, alleen liefde. Die ware liefde is mild met ja, en krachtig duidelijk met nee in Mijn strengheid. Maar een mens kan boos zijn op het kind, omdat het niet uitkeek, die boosheid heb Ik niet, alleen in ware liefde ben Ik mild of streng, al naargelang wat het beste is voor de mens, de mens persoonlijk zowel als alle mensen tezamen. Denk daarom niet dat Ik vertoornd zou kunnen zijn, want alles is Mijn liefde, maar Ik kan zo nodig wel een gericht doen uitgaan, wat door mensen als toorn ervaren kan worden. Toch ook dat is alleen liefde van Mij voor de mens, als redding. Gezegend degenen die dit in liefde begrijpen.

Hemels Brood 7215

IJdelheid. Door ijdelheid verliezen mensen het zicht op de juiste weg om te gaan. IJdelheid maakt blind. Vaak wordt ijdelheid meer gezien als een vorm van uiterlijk er goed willen uitzien, maar ijdelheid zit veel dieper dan dat, ijdelheid zit in een zekere eigen overtuiging de waarheid beter te kennen dan een ander en daar een zekere autoriteit voor zichzelf aan te verbinden. Vaak wordt die autoriteit dan ingezet om anderen te overtuigen van die waarheid als een vaststaand feit, waarbij gelijkheid aan elkaar in een ongelijkheid gewijzigd wordt. En dat wat als feit gezien wordt, krijgt meer waarde dan wat de ander als waarheid ziet.

Die ijdelheid is voor niemand goed, en Mijn liefde zal wegen geven voor de ijdele mens waarlangs hij zich bewust kan worden van zijn ijdelheid, zonder dat het zijn vrijheid zal belemmeren. Maar in die vrijheid kan ijdelheid zo vastgeroest aanwezig zijn, iemand kan er zo aan gewend zijn, dat het niet zo gemakkelijk is om die ijdelheid duidelijk te maken zonder de vrije wil te belemmeren, en omwille van de vrije wil zal het dan langere tijd duren voordat de diepere vorm van ijdelheid beseft wordt en een andere levenshouding ervoor in de plaats kan komen.

Veel mensen hebben die dieper ingesleten ijdelheid, die niet te maken heeft met het uiterlijk, maar juist met het innerlijk, met welke positie iemand denkt te hebben ten aanzien van zijn medemensen. Vooral ten aanzien van waarheid worden door mensen veel vergissingen gemaakt, in de overtuiging de waarheid te kennen, terwijl er nog misvattingen aanwezig zijn die niet gezien worden. Daarom, lieve mensen, onderzoek bij jezelf of een dergelijke ijdelheid in je hart verborgen aanwezig is, want al ken je Mij en Mijn Woord, nog niemand heeft alle kennis van de volledige waarheid.

Ieder van jullie heeft blinde vlekken, zet die blinde vlekken niet tegenover elkaar, maar steun elkaar in de overeenkomsten over Mijn Woord, geef op die manier onmin uit ijdelheid geen kans, en blijf bij Mijn ware liefde, voor Mij en elkaar, dan geef je het tegenovergestelde van Mijn liefde geen kans om misbruik te maken van je ijdelheid. Want weet dat wel, waar hij kan, zal hij daar zo mogelijk zeker gebruik van maken. Terwijl in Mijn liefde alles altijd goed blijft, want liefde legt al het tegenovergestelde stil, en dan kan Mijn zegen in liefde neerdalen.

Hemels Brood 7216

De stralen van Mijn licht dringen door alle kieren heen als bundels in de duisternis. Maar buiten die bundels van Mijn licht is het duister, tenzij er een raam of een deur geopend wordt, dan stroomt Mijn licht in volle glorie naar binnen en verlicht een ruimte zodanig, dat de duisternis wijkt en alles vrij en vol van vreugde is.

Zie, die ruimte is het hart. En in het duisterste hart zijn kieren waardoor Mijn licht toch naar binnen straalt, maar de bundels van licht zijn in de minderheid en daar wordt geen aandacht aan besteed. Maar wanneer er door omstandigheden even aandacht is voor zo’n kleine straal licht in het hart, dan opent daarmee een raampje en door dat raampje straalt dan ineens wat meer van Mijn licht naar binnen, en wel zo helder, dat het de aandacht trekt. Door die aandacht wordt er een groter raam geopend en steeds komt er in het hele hart meer en meer van Mijn licht en daarmee meer en meer waarheid en vreugde om dat heldere zuivere licht. Zo kan een hart duister zijn en toch meer en meer licht van Mij krijgen.

Maar een hart vol licht kan toch ook hier en daar donkere hoeken hebben waar het licht niet helemaal kan doordringen, er kunnen obstakels zijn waardoor er schaduwen vallen, misvattingen zijn die Mijn licht tegenhouden. Door gebeurtenissen kunnen die misvattingen opgeruimd worden, dan kan Mijn licht dieper in het hart doordringen en nieuw besef kan ontstaan. Meer licht kan meer helderheid en vreugde geven.

En mocht je denken dat jouw hart al volledig met Mijn licht doorstraald is, weet dan dat er altijd nog donkere hoekjes zijn, nog misverstanden, nog misvattingen, en dat je Mij altijd kunt vragen om ook die donkere hoekjes met Mijn licht te doorstralen. Want wie dat in volkomen vrijheid oprecht vraagt, die opent daarmee een raam of een deur extra voor Mijn licht en direct wordt zo’n hoekje dan ook verlicht en het misverstand of de misvatting zichtbaar, zodat die opgeruimd kan worden.

Want zie, zonder die eigen vrije keus kan Mijn licht niet verder komen dan zover de mens in zijn vrijheid zijn hart voor Mijn licht heeft opengesteld. En ook in jouw hart is nog wel een en ander wat je in Mijn ware zuivere licht zou verbazen. Kom in je vrijheid en vraag Mij om licht en Ik zal je meer van Mijn ware zuivere heldere licht geven!

Hemels Brood 7217

Hoe zul je Mij ontmoeten?

Er is maar één plaats waar je Mij in alle zuiverheid kunt ontmoeten, en dat is in je hart, in de kern van je leven. Dat is niet je materiële hart, dat is daar waar jij voelt dat je leeft, dat is wat Ik je hart noem, dat is waar jij liefde voelt, waar jij waarheid van leven kent, en dat is niet alleen je hart, maar dat is ook de kerk, op het moment dat jij in alle opzichten eerlijk en oprecht bent en Mij in alle stilte en oprechtheid ontmoeten wilt. Met stilte bedoel Ik dat je geen eigen invullingen geeft aan wat dan ook, geen verlangens en wensen, geen meningen en overtuigingen, alleen een luisterend oor.

Natuurlijk mag je daar vragen aan Mij stellen en vertellen wat je bezighoudt, wat je werkelijk vindt, je mag daar met Mij overal over praten en naar Mijn zachte stem luisteren, die als gedachten van waarheid in je hart zullen komen. Maar wees er blanco bij, vul niets zelf in, houd niet vast aan wat je gewend bent te geloven en denkt te weten, wees vrij van meningen en overtuigingen, om te voorkomen dat je die aanziet voor Mijn stem, Mijn ingevingen. Het is niet gemakkelijk om alles wat je denkt en van overtuigd bent daar helemaal los te laten, maar het is nodig om Mijn zuivere Woord te kunnen horen en verstaan.

Sommige mensen zijn geboren met het talent om Mij in hun hart te kennen en te verstaan, anderen hebben er oefening voor nodig, maar wie het werkelijk wil, die zal Mij in zijn hart in alle zuiverheid en oprechtheid vinden, horen, en verstaan. Gezegend alle mensen die de moeite doen om Mij in alle oprechtheid in hun hart te vinden, zij zullen Mij vinden in een volle overlopende maat en Mijn liefde voelen, in een volle overlopende maat.

Hemels Brood 7218

Veel mensen denken dat wat zij als waarheid zien, ook werkelijk waar is, terwijl die waarheid niet altijd werkelijk waar is. Maar wie er vast van overtuigd is dat wat hij denkt waar is, maar niet waar is, zal steeds scheef uitkomen en niet begrijpen dat anderen die waarheid niet zien.

Zo is er door de eeuwen heen veel onderlinge strijd tussen mensen geweest, en nog is er dezelfde strijd tussen mensen, waarbij een vredige samenleving, zowel in het groot met oorlogen als in het klein met onderlinge ruzies, verstoord wordt. Want ieder meningsverschil zal zeker door het tegenovergestelde van liefde benut worden om tweedracht te zaaien en strijd te ontketenen. Wees er daarom alert op dat meningsverschillen, een verschil in geloof en overtuigingen, de vrede niet verstoren.

Geef elkaar in liefde de ruimte om verschillen in geloof en overtuigingen te hebben en laat daardoor de vrede in liefde en begrip voor elkaar niet verstoren of zelfs verdwijnen. Want dat is niet Mijn wens, dat is een wandaad aan de liefde waarmee Ik jullie allemaal draag. Mijn Woord wordt op delen ook door gelovige mensen niet juist geïnterpreteerd en die verschillen worden door mensen nogal eens scherp tegenover elkaar gezet, onnodig wanneer een direct contact in het hart met Mij altijd mogelijk is en niemand een ander terecht hoeft te wijzen alsof hij alleen de waarheid kent en de ander op het rechte pad wil helpen komen.

Ik Zelf ben heel goed in staat te zien wat nog niet naar waarheid is, en Ik kan prima wegen vinden om iemand op de juiste tijd en de juiste manier tot het juiste inzicht te brengen. Stoor je daarom niet aan elkaar maar steun elkaar in liefdevol begrip vanuit Mij in je hart, dan zullen de verschillen op Mijn tijd door Mij wel opgelost worden op de beste manier, wanneer Ik zie dat iemand tot meer inzicht te brengen is. Houd liefde in ere en je houdt Mij in ere.

Hemels Brood 7219

Het is in hoeverre je Mij toelaat in je hart, in je leven, dat je Mijn hulp kunt krijgen zoals dat voor jou en alle mensen het beste is. Want zonder dat jij Mij het stuur van je leven in handen geeft, kan Ik geen hulp geven zonder je vrijheid te belemmeren.

Natuurlijk ligt jouw leven hoe dan ook in Mijn Hand, maar het stuur van je leven ligt helemaal in jouw handen, omdat jij de vrijheid hebt om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Het is jouw keus dan ook om Mij in je hart toe te laten, het is jouw keus om naar Mij in je hart te luisteren, om Mijn aanbevelingen op te volgen, om jouw wil op Mijn wil af te stemmen. En steeds wanneer je dat niet doet, ben Ik niet weg, en laat Ik je niet alleen, maar Ik kan je leven niet van je overnemen, ik kan de gevolgen van je keuzen niet wegnemen.

Wel staat alles in Mijn schepping, waar alles en iedereen deel van is, in Mijn ordening en in die ordening kan Ik wel wegen geven die mensen in hun vrijheid tot zicht brengen, tot het inzicht dat zij het beste steeds even in hun hart bij Mij komen om naar Mijn adviezen te luisteren, en dan nog is het ieders vrije keus om daarnaar te handelen of een eigen keus te maken.

Toch, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, zorgt Mijn ordening ervoor dat het verschil tussen de keus voor ware liefde en haar wijsheid en de keus voor het tegenovergestelde daarvan, duidelijk wordt, dat duidelijk wordt dat alleen de keus voor waarheid, liefde en haar wijsheid tot de beste resultaten leidt. Maar vooralsnog is er bij veel mensen een zekere blindheid en daardoor is er voor veel mensen een langere tijd nodig voordat zij hun hart voor Mij willen en kunnen openstellen.

Evengoed zal voor alle mensen de tijd komen dat alles in Mijn helder zuiver licht gezien en begrepen gaat worden, dan zal niemand in zijn vrijheid meer anders kiezen dan voor Mijn ware liefde en haar wijsheid, en zullen alle mensen in vrede samenleven.

Hemels Brood 7220

Mensen wilden zich verenigen in het geloof in Mij en Mijn leer, wilden elkaar ontmoeten en met elkaar spreken over al het wonderlijke wat er gedurende Mijn verblijf op de aarde had plaatsgevonden, vooral over de gebeurtenissen aan het einde van Mijn leven op aarde. Maar veel mensen waren bang voor de heersende macht en zo duurde het lange tijd voordat mensen zich veilig genoeg voelden om openlijk over Mij en Mijn leer te spreken.

Toen mensen zich veilig voelden en samenkwamen ontstonden er op verschillende plaatsen gemeenschappen in het geloof en werden er gebouwen neergezet om in Mijn Naam bij elkaar te komen. Zo kwamen er meerdere samenkomsten en groeide het aantal gemeenschappen. Van die gemeenschappen en samenkomsten ging een sfeer uit die mensen aantrok, maar het sprak niet alle mensen aan. Vooral machthebbers zagen het als een bedreiging en onder bepaalde voorwaarden lieten zij de samenkomsten toe. Maar in Rome ontstond een bolwerk van macht ten aanzien van Mij en Mijn leer en vanuit dit bolwerk werd een kerk opgericht die zich toe-eigende als enige Mijn leer en de oude geschriften op de juiste manier te begrijpen en te kunnen uitleggen. Zij benoemden iemand als vertegenwoordiger van Mij, Jezus Christus, en legden mensen allerlei rituelen, gebruiken, regels en voorwaarden op waarnaar mensen moesten leven.

De goede kant hiervan is dat gedurende de laatste twee millennia het geloof in Mij en Mijn leer grotendeels bewaard is gebleven en er velen daadwerkelijk vanuit liefde hun medemensen geholpen hebben en helpen en tegemoetkomen. De andere kant daarentegen is niet zo goed, omdat veel rituelen, regels en verordeningen niets van doen hebben met Mijn ware liefde en Mijn leer, maar vooral gericht waren op het vergaren van macht en rijkdommen, waardoor veel mensen juist tot allerlei zonden gebracht werden. Met als gevolg dat de van zichzelf mondiger en individueel bewuster wordende mensen het verschil tussen wat waar en wat niet waar is van wat de kerk stelde als Mijn leer, niet zagen en niet zien. En zo zien mensen wat niet juist is en wat wel juist is allemaal als onwaarheid en hebben veel mensen het geloof in Mij en Mijn leer verloren en zijn zij daar doof en blind voor geworden. De weinige mensen die wel in Mij geloven en Mijn leer in acht nemen zijn als kleine lichtjes in de wereldse menigte.

Lieve mensen, die deze kleine lichtjes zijn, die vuurtjes van Mijn liefde zijn, in alle eenvoud en nederigheid zijn jullie degenen waarin Mijn boodschap van liefde behouden blijft, in jullie hart. Jullie zijn de Petrus waarop Ik Mijn ware kerk bouw, en weldra zal Ik komen en jullie sterken. Houd moed, want Mijn liefde voor alle mensen is eeuwig zoals Mijn geboorte voor eeuwig is en Mijn leven eeuwig in alle mensen waarheid, liefde en wijsheid is. En al zijn letterlijke samenkomsten van tijd tot tijd niet mogelijk zoals jullie wel zouden willen, in Mij zijn jullie allemaal samen, in jullie hart zijn jullie allemaal samen, in ware liefde zijn jullie allemaal samen en Ik ben in jullie midden, eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7221

Ieder mens is in een zekere mate beïnvloed door medemensen, en al naargelang die invloed intensiever is of geweest is, is de eigenheid van die mens erdoor vervormd. Daardoor kent die mens zijn ware eigenheid niet meer volledig in alle opzichten en herkent hij ook niet in alle opzichten zijn geestelijke overeenkomsten met Mij, zijn Schepper.

Voor ieder mens is het van belang om Mij te leren kennen in alle werkelijkheid, maar evenzo is het van belang dat ieder mens zichzelf leert kennen en leert onderscheiden wat door invloed van buitenaf een eigenschap van hem lijkt te zijn en wat zijn oorspronkelijke eigenschappen zijn. Zo kan iemand door omstandigheden tot angsten gebracht zijn en dit kan die mens ervaren als een eigenschap van hem, terwijl het dat niet is. De omstandigheden hebben zo’n invloed op diegene gehad, dat angst als het ware een deel van hem geworden is, terwijl zonder die invloed van buitenaf er geen angst geweest zou zijn.

Zo is er veel wat door invloeden van buitenaf, vooral tijdens het opgroeien, de mens kan veranderen en kunnen ware eigenschappen deels verborgen zijn. Voor iedereen is het belangrijk om zijn ware oorspronkelijke unieke eigenheden te vinden en te gaan zijn. Want daarzonder zullen mensen te maken krijgen met onzekerheden over hun keuzen, onzekerheden over zichzelf, onzekerheden over hun leven, hun afkomst en de zin van hun verblijf op aarde. Daarbij is er nog steeds de invloed van buitenaf waar zij hun keuzen op afstemmen, terwijl zij, wanneer zij zichzelf naar waarheid zouden kennen, andere keuzen zouden maken.

Zichzelf kennen is direct verbonden aan Mij, jullie Schepper, kennen, aan Mij in Jezus Christus naar waarheid kennen. Want wie Mij kent in zijn hart en om hem heen, die gaat daardoor zeker stapsgewijs zichzelf kennen. En hoe meer iemand Mij naar waarheid leert kennen, des te meer zal hij zichzelf naar waarheid gaan kennen en gaan zijn. Dan zal de invloed van buitenaf meer een meer verdwijnen en diegene zal ook steeds minder van buitenaf beïnvloed kunnen worden. Want wie Mij en zichzelf werkelijk kent, zal geen reden hebben om over waarheid te twijfelen, hij kan die in Mij en zichzelf vinden. Maar zie, het Mij en jezelf leren kennen zal alleen lukken wanneer dat in liefde gezocht wordt, zonder eigenbelang, zonder wensen en verlangens, in alle eerlijkheid en oprechtheid.

Want het ware leven, Die Ik Ben en Ik jou gegeven heb, is namelijk alleen ware liefde en haar wijsheid en kan daarom alleen in ware liefde in jezelf als jezelf gevonden worden, jouw eigenheid, jouw eigenschappen, jouw persoonlijk zijn, is helemaal verwant aan Mij, jouw Schepper, aan Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7222

Er is een grote verzoening nodig over de hele wereld, een offer waardoor de mens tot zichzelf komt en zich met Mij en zijn medemensen verenigt in ware vrede, waarbij macht en bezit niet meer telt.

Nu zijn veel mensen gericht op zichzelf en op bezit of behoud van bezit, maar er komt een tijd waarin veel mensen niet alleen geestelijk arm aan geloof in Mij zijn, maar ook daadwerkelijk arm zullen zijn aan bezit en aan macht, en er zal op allerlei plaatsen letterlijk honger zijn. De tijd komt waarin kinderen opgroeien in eenvoud en weinig bezit zal een zegen voor hen zijn, want zij zullen de waarheid van leven zoeken en vinden in die eenvoud en armoede. Want in aardse rijkdommen en macht is het gemakkelijk om te denken zonder Mij de baas te kunnen zijn, maar wanneer er niet genoeg te eten en te drinken is, zullen er oplossingen gevonden moeten worden aan de basis van het aardse bestaan.

Alle luxe uitvindingen zullen die oplossingen niet bieden, er zal niet genoeg geld meer voor zijn, alle winsten uit marktwerkingen zullen niet meer baten, want de eerste levensbehoeften gaan voor al het materiële bezit. Velen zullen de moeilijke tijden moeten doorstaan en het zal gejammer en geklaag geven, omdat de zegen die het gaat brengen eerst niet gezien wordt, gewend als de mens is aan zijn luxe in materieel opzicht. Maar alles zal gebeuren om de mens uit zijn gezapige leven te wekken, zonder zijn vrijheid in welk opzicht dan ook te belemmeren. Weet daarbij dat het vooral Mijn innige liefde en haar onovertroffen wijsheid is waardoor een ommekeer voor de mens tot stand gaat komen, hoe onaangenaam die omwenteling ook zal zijn, toch is het Mijn liefde en een grote zegen voor de mens.

Maar wie in Mij en Mijn liefde gelooft en op Mij in liefde vertrouwt, die zal de moeilijkste tijden doorstaan in de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Daarom, houd moed, al zijn er donkere wolken, Ik ben er altijd met Mijn eeuwig ware liefde voor alle mensen, vergeet dat niet. Uiteindelijk zal ware liefde en het vertrouwen op Mij, jullie Schepper, overwinnen, tot zegen voor alle mensen.

Hemels Brood 7223

Er wordt wel gezegd, een mens heeft meerdere gezichten. Daarmee wordt bedoeld dat een mens zich op verschillende manieren gedragen kan, aardig en vriendelijk, maar achter je rug roddelt hij en spreekt hij kwaad over je.

Ook van Mij zou gezegd kunnen worden dat Ik meerdere gezichten heb, maar die zullen nooit onaardig of bedrieglijk zijn. In dat opzicht heb Ik maar één gezicht en dat is ware zuivere pure liefde. Alleen die liefde kan op verschillende manieren tot uiting komen, afhankelijk van het gedrag van de mens, van ieder persoonlijk en van allen tezamen. Wanneer veel mensen naar waarheid en liefde met elkaar omgaan zal Mijn liefde anders tot uiting komen dan wanneer mensen vooral aan zichzelf denken en elkaar beliegen en bedriegen. Daarbij is er ook een verschil in de uiting van Mijn liefde wanneer er veel of weinig mensen in Mij geloven en op Mij vertrouwen.

Werelds gezien zijn er weinig mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, meer mensen hebben weinig of geen geloof in Mij, daardoor is het zicht op Mij vertroebeld. Maar Ik ben niet veranderd, Ik ben eeuwig Dezelfde, of mensen nu wel of niet in Mijn bestaan geloven. Toch is het belangrijk dat mensen Mij naar waarheid leren kennen. Daarvoor is het nodig dat het beeld dat mensen zich over Mij gevormd hebben vervaagt en verdwijnt. Want zoals veel mensen Mij nu zien, als een verzinsel, of zoals kerken de mensen voorgehouden hebben, op afstand, met liefde en boosheid, zo ben Ik niet.

Daarom is het nodig dat de mens Mij gaat leren kennen zoals Ik werkelijk ben. Zachtmoedig voor hen die zachtmoedig zijn, liefdevol voor hen die liefdevol zijn, waarheid voor hen die aan waarheid vasthouden, maar ook streng voor hen die niet zachtmoedig, niet liefdevol zijn, niet naar waarheid leven, en vooral streng voor hen die leugenachtig en bedrieglijk zijn. Want het baat hen niet als Ik voor hen niet streng zou zijn en hen niet zou tuchtigen, dat is, terecht zou wijzen, als Ik hen niet zou tonen wat hun leugens en bedrieglijkheid hen brengt. Weet dat Ik daar geen enkele boosheid over heb, alleen uit liefde vinden zij Mij als een steen des aanstoots op hun weg. Een ander gezicht, maar evengoed vol liefde, want Ik ben onveranderlijk eeuwig en altijd ware wijze liefde voor iedereen.